intTypePromotion=1

Thông tư 19/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
210
lượt xem
28
download

Thông tư 19/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 19/2005/TT­BTC  ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 Híng dÉn viÖc c«ng khai  t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i   c ¸ c   q u ü   c ã   n g u å n   t õ   n g © n   s ¸ c h   n h µ   n í c   v µ  c¸c quü cã nguån tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   Quy   chÕ   c«ng   khai   tµi   chÝnh  ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c  ®¬n vÞ  dù   to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî,   c¸c dù  ¸n ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch   nhµ  níc, c¸c doanh  nghiÖp nhµ  níc, c¸c quü  cã  nguån tõ   ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n   ®ãng gãp cña nh©n d©n. Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   thùc   hiÖn   c«ng   khai   tµi  chÝnh  ®èi víi c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n  nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy quy  ®Þnh viÖc c«ng khai tµi chÝnh  ®èi  víi c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc; c¸c quü   ®îc  h×nh thµnh tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ  c¸c c¸  nh©n, tæ chøc kh¸c  ®îc thµnh lËp theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. ViÖc c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c quü  dù  tr÷  cña Nhµ  níc kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t nµy. 2. Nguyªn t¾c c«ng khai tµi chÝnh: ­ §¶m  b¶o cung  cÊp  ®Çy  ®ñ,  chÝnh  x¸c c¸c  th«ng  tin  tµi chÝnh ph¶i c«ng khai, phï  hîp víi tõng  ®èi tîng cung  cÊp vµ tiÕp nhËn th«ng tin; ­ ViÖc  cung  cÊp ph¶i   ®¶m  b¶o néi  dung,  thêi h¹n  vµ  theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.  3. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n lý hoÆc Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m   ®èc), ngêi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quü, chñ tµi kho¶n ph¶i   chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin c«ng   khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc c«ng bè theo thÈm quyÒn. II. QUY §ÞNH Cô THÓ
 2. 2 1.   C«ng   khai   tµi   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   quü   cã   nguån   tõ  ng©n s¸ch nhµ níc 1.1. §èi tîng c«ng khai tµi chÝnh a) C¸c quü  do ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp toµn bé  vèn  ®iÒu  lÖ, cÊp mét phÇn vèn  ®iÒu lÖ  hoÆc cÊp hç  trî  nguån kinh  phÝ hµng n¨m ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. b)   C¸c   quü   ®îc   h×nh   thµnh   vµ   sö   dông   theo   c¸c   môc  tiªu cña Nhµ níc. c) C¸c quü mang tÝnh chÊt b¶o hiÓm b¾t buéc (B¶o hiÓm   x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ). d) C¸c quü kh¸c cã nguån tõ ng©n s¸ch nhµ níc. 1.2. Néi dung c«ng khai a) C¸c v¨n b¶n vÒ  §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng; quy  tr×nh nghiÖp vô; quy chÕ  tµi chÝnh; c¸c  ®iÒu kiÖn, tiªu  chuÈn,  quyÒn lîi vµ  nghÜa  vô  cña  ®èi tîng  ®îc vay hoÆc  tµi trî.  b) KÕ  ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, trong  ®ã  cã  chi tiÕt  c¸c kho¶n thu, chi cã quan hÖ víi ng©n s¸ch nhµ níc.  c) KÕt qu¶ ho¹t  ®éng vµ  tµi trî  (bao gåm c¶ cho vay  vµ cÊp kh«ng thu håi) cña quü. d) QuyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt. 1.3. ThÈm quyÒn c«ng khai tµi chÝnh Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   lý   hoÆc   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m  ®èc) quü  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c c«ng khai tµi  chÝnh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 1.4. H×nh thøc vµ thêi ®iÓm c«ng khai a)   ViÖc   c«ng   khai   nh÷ng   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm  1.2 nªu trªn ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: ­ Ph¸t hµnh c¸c  Ên phÈm cña quü  (b¸o c¸o th êng niªn,  in thµnh tµi liÖu); ­ Niªm yÕt b»ng v¨n b¶n t¹i trô  së  chÝnh cña quü  vµ  c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; ­ C«ng bè c«ng khai trong héi nghÞ c¸n bé, c«ng nh©n,   viªn chøc cña quü. b) Thêi ®iÓm c«ng khai:
 3. 3 ­ C¸c néi dung quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1.2 môc nµy,  thêi gian c«ng khai chËm nhÊt lµ  30 ngµy kÓ  tõ  ngµy v¨n  b¶n ®îc ban hµnh míi hoÆc söa ®æi, bæ sung (nÕu cã). ­ C¸c néi dung quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1.2 môc nµy,  thêi gian c«ng khai chËm nhÊt lµ  30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy kÕ  ho¹ch tµi chÝnh n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ C¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i tiÕt c, d,  ®iÓm 1.2 môc  nµy,   thêi   gian   c«ng   khai   chËm   nhÊt   lµ   120   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch. 2. C«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c quü cã nguån tõ c¸c   kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n  2.1. §èi tîng c«ng khai tµi chÝnh lµ c¸c quü cã nguån   huy  ®éng tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña nh©n d©n, c¸ nh©n vµ  c¸c   tæ   chøc   kh¸c   ®îc   thµnh   lËp   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 2.2. Néi dung c«ng khai tµi chÝnh a)   Quy   chÕ   ho¹t   ®éng   cña   quü,   c¸c   ®iÒu   kiÖn,   tiªu  chuÈn, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi ®ãng gãp vµ ngêi ®­ îc hëng lîi tõ quü; b)   Môc   ®Ých   huy   ®éng   vµ   sö   dông   c¸c   nguån   thu   cña  quü; c) §èi tîng huy  ®éng, h×nh thøc huy  ®éng vµ  møc huy  ®éng cña tõng  ®èi tîng. §èi víi c¸c quü  cã  nguån thu lµ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp b¾t buéc, c«ng khai thªm c¸c  ®èi t îng  thuéc  diÖn  miÔn gi¶m cïng  víi  møc  miÔn  gi¶m cô  thÓ   ®èi  víi tõng ®èi tîng; d)   V¨n   b¶n   c«ng   bè   kÕt   qu¶   huy   ®éng   (bao   gåm   danh  s¸ch   c¸c   ®èi   tîng   ®ãng   gãp,   tµi   trî,   h×nh   thøc   vµ   møc  ®ãng gãp, tµi trî cña tõng ®èi tîng);  e) QuyÕt to¸n n¨m cña quü  theo tõng néi dung thu­chi  ®∙  ®îc phª duyÖt. ¸p dông MÉu biÓu sè  CKQ 01  ®èi víi c¸c   quü  kh«ng nh»m môc  ®Ých  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¬  së  h¹ tÇng vµ MÉu biÓu sè CKQ 02 ®èi víi c¸c quü cã môc ®Ých  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. 2.3. ThÈm quyÒn c«ng khai tµi chÝnh Gi¸m  ®èc hoÆc ngêi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  quü  (Trëng  ban qu¶n lý, chñ tµi kho¶n) c«ng bè c¸c néi dung quy ®Þnh  t¹i tiÕt ®iÓm 2.2 cña môc nµy. 2.4. H×nh thøc vµ thêi ®iÓm c«ng khai
 4. 4 a) ViÖc c«ng khai c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.2  nªu trªn ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau: ­ Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së quü; ­ C«ng bè  c«ng khai trong c¸c cuéc häp trùc tiÕp víi  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®ãng gãp, tµi trî cho quü. b) Thêi ®iÓm c«ng khai: ­ C«ng bè  c«ng khai c¸c néi dung nªu t¹i tiÕt a, b  ®iÓm 2.2 cña môc nµy tríc khi huy ®éng ®ãng gãp, vËn ®éng  tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. ­ C«ng bè  c«ng khai c¸c néi dung nªu t¹i tiÕt c  ®iÓm  2.2 cña môc nµy tríc khi thùc hiÖn Ýt nhÊt lµ 30 ngµy.  ­ C«ng khai c¸c néi dung nªu t¹i tiÕt d, e  ®iÓm 2.2  cña môc nµy chËm nhÊt lµ ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau. 3. C«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng  c¬ së h¹ tÇng cã sö dông kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n Ngoµi   nh÷ng   néi   dung   c«ng   khai   quy   ®Þnh   t¹i   môc   2,  phÇn II Th«ng t  nµy, c¸c quü  cã  sö  dông kho¶n  ®ãng gãp  cña nh©n d©n ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng t¹i   c¸c   x∙,   thÞ   trÊn   cßn   ph¶i   thùc   hiÖn   c«ng   bè   c«ng   khai  theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 3.1. Néi dung c«ng khai a)  Dù  to¸n  c«ng tr×nh   ®∙  ®îc  cÊp cã  thÈm  quyÒn  phª  duyÖt, chi tiÕt c¸c nguån vèn ®Çu t cho c«ng tr×nh, trong  ®ã  cô  thÓ  nguån vèn huy  ®éng  ®ãng gãp cña nh©n d©n, tÝnh  chung cho c¶ c«ng tr×nh vµ  ph¶i t¸ch riªng cho tõng h¹ng  môc c«ng tr×nh (nÕu cã) (MÉu biÓu sè  CKQ 03 cña phô  lôc  ®Ýnh kÌm); b) KÕt qu¶ huy  ®éng (bao gåm danh s¸ch c¸c  ®èi tîng  ®ãng gãp, tµi trî; thêi gian, h×nh thøc vµ  møc  ®ãng gãp,  tµi trî cña tõng ®èi tîng); c) C«ng khai kÕt qu¶  ®Êu thÇu  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh  (h¹ng  môc  c«ng  tr×nh)  x©y  dùng  c¬  b¶n  tæ chøc   ®Êu  thÇu  theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh qua c¸c néi dung sau: ­ Ph¬ng thøc  ®Êu thÇu, h×nh thøc  ®Êu thÇu; ph©n chia  gãi thÇu (nÕu cã); tiªu chuÈn cÇn cã  cña nhµ  thÇu; danh  s¸ch Héi ®ång xÐt duyÖt thÇu;  ­ Danh s¸ch c¸c nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu; danh s¸ch   c¸c nhµ  thÇu  ®ñ  tiªu chuÈn  tham gia  ®Êu thÇu;  c¸c  tiªu  thøc chän thÇu cña c¸c vßng ®Êu thÇu.
 5. 5 ­ KÕt qu¶ chän thÇu: c¸c nhµ thÇu tham gia vßng cuèi,   ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸c nhµ  thÇu theo c¸c tiªu  thøc chän thÇu, ngêi th¾ng thÇu (MÉu biÓu sè  CKQ 04 cña  phô lôc ®Ýnh kÌm); d)   B¸o   c¸o   tiÕn   ®é   thi   c«ng   vµ   kÕt   qu¶   nghiÖm   thu  khèi lîng, chÊt lîng c«ng tr×nh; e)   B¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   vèn   vµ   sö   dông   vèn   cho   c«ng  tr×nh  ®∙  ®îc phª duyÖt vµ  biÖn ph¸p xö  lý   ®èi víi sè  thu   cha sö  dông hÕt hoÆc sè  vèn cßn thiÕu so víi chi phÝ   ®∙  ®Çu t cho c«ng tr×nh (MÉu biÓu sè CKQ 05 cña phô lôc ®Ýnh   kÌm). 3.2. ThÈm quyÒn c«ng khai a)   Trëng   ban   qu¶n   lý   (hoÆc   chñ   tµi   kho¶n)   cña   quü  c«ng bè c«ng khai c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, d,   e ®iÓm 3.1 cña môc nµy. b) Chñ tÞch Héi ®ång xÐt thÇu c«ng bè c«ng khai nh÷ng   néi dung quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 3.1 cña môc nµy. 3.3. H×nh thøc vµ thêi ®iÓm c«ng khai  a) H×nh thøc c«ng khai ­ Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  Uû  ban nh©n d©n x∙,  thÞ trÊn; ­ C«ng bè  c«ng khai trong c¸c cuéc häp trùc tiÕp víi  nh©n d©n trong x∙, thÞ trÊn. b) Thêi ®iÓm c«ng khai: ­ C«ng bè  c«ng khai c¸c néi dung nªu t¹i tiÕt a  ®iÓm  3.1 cña môc nµy tríc khi thùc hiÖn Ýt nhÊt lµ 30 ngµy.  ­ C¸c néi dung nªu t¹i tiÕt b, d, e  ®iÓm 3.1 cña môc   nµy   ph¶i   ®îc   c«ng   khai   hµng   n¨m,   chËm   nhÊt   lµ   ngµy   31  th¸ng 3 n¨m sau. ­ §èi víi ®Êu thÇu x©y dùng c«ng tr×nh: + C«ng  bè  c«ng  khai  néi dung  quy  ®Þnh t¹i  g¹ch  ®Çu  dßng thø nhÊt cña tiÕt c,  ®iÓm 3.1 cña môc nµy tríc 15  ngµy so víi thêi ®iÓm më thÇu; + C«ng  bè  c«ng  khai  quy  ®Þnh  t¹i  g¹ch  ®Çu  dßng  thø  hai cña tiÕt c,  ®iÓm 3.1 cña môc nµy 2 ngµy sau khi hoµn   thµnh viÖc së tuyÓn nhµ thÇu;  + C«ng  bè  c«ng  khai  néi dung  quy  ®Þnh t¹i  g¹ch  ®Çu  dßng thø ba cña tiÕt c, ®iÓm 3.1 cña môc nµy chËm nhÊt 15   ngµy, kÓ tõ ngµy cã kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu.
 6. 6
 7. 7 III. CHÕ §é B¸O C¸O, KIÓM TRA, GI¸M S¸T 1. Héi ®ång qu¶n lý hoÆc Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) quü   cã  nguån tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc b¸o c¸o c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp sè liÖu, tµi  liÖu ®∙ c«ng khai tµi chÝnh. 2.  Ngêi  cã  tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý  quü  cã   nguån  thu tõ  c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n b¸o c¸o c¬ quan tµi chÝnh  cña cÊp cho phÐp thµnh lËp quü  c¸c sè  liÖu, tµi liÖu  ®∙  c«ng khai tµi chÝnh. 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh   phñ, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp,  c¸c   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi,   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ   trong c¬ quan, ®¬n vÞ vµ nh©n d©n thùc hiÖn kiÓm tra viÖc  c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c quü. IV. TR¶ LêI CHÊT VÊN 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n lý hoÆc Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m   ®èc);  ngêi cã  tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý  quü;  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n c¸c x∙, thÞ  trÊn cã  tæ chøc huy  ®éng  ®ãng gãp  cña nh©n d©n cho ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng,   chñ  tÞch Héi  ®ång  xÐt  thÇu  cã  tr¸ch  nhiÖm  tr¶  lêi  chÊt  vÊn vÒ  c¸c néi dung c«ng khai theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. ViÖc  tr¶  lêi  chÊt  vÊn ph¶i  ®îc thùc hiÖn b»ng  v¨n  b¶n vµ göi tíi ngêi chÊt vÊn. 2. Thêi gian tr¶ lêi chÊt vÊn chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn chÊt vÊn. Trong trêng hîp néi dung chÊt vÊn  phøc t¹p th×  ph¶i cã  giÊy hÑn vµ  tr¶ lêi chËm nhÊt lµ  45   ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc chÊt vÊn.  3. Néi dung c¸c chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn ph¶i ®îc  c«ng   khai   cïng   víi   nh÷ng   néi   dung   c«ng   khai   tµi   chÝnh  kh¸c tíi nh÷ng  ®èi tîng tiÕp nhËn th«ng tin c«ng khai nh sau: ­ §èi víi c¸c quü  cã  nguån gèc tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc,  c«ng bè  c«ng khai trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng nh©n, viªn  chøc cña quü vµ niªm yÕt t¹i trô së quü.  ­ §èi víi c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp  cña nh©n d©n, c«ng bè t¹i c¸c cuéc häp cña quü víi c¸c tæ  
 8. 8 chøc, c¸ nh©n cã   ®ãng gãp, tµi trî  cho quü  vµ  niªm yÕt  t¹i trô së cña quü. ­ §èi víi c¸c quü  cã  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng gãp cña  nh©n d©n ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c   x∙, thÞ trÊn, c«ng bè t¹i c¸c cuéc häp cña nh©n d©n trong  x∙   vÒ   viÖc   huy   ®éng   ®ãng   gãp   cho   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh c¬ së h¹ tÇng ®ã (nÕu cã) vµ niªm yÕt t¹i trô së Uû  ban nh©n d©n x∙, thÞ trÊn.
 9. 9 V. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá  Th«ng t  sè  29/1999/TT­BTC  ngµy   18/3/1999   cña   Bé  Tµi  chÝnh   híng  dÉn  c«ng   khai   tµi  chÝnh  ®èi víi c¸c quü  cã  nguån thu tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp  cña nh©n d©n. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang bé, c¬  quan   thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  c¸c  cÊp,  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña c¸c  quü vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
 10. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc sè 1  MÉu CKQ 01 §¬n vÞ c«ng bè th«ng tin: ­ Tªn Quü .... ­ §Þa chØ... ­ Sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã).... QUYÕT TO¸N THU Vµ Sö DôNG NGUåN THU N¡M:.......... §¬n vÞ: .....®ång C¸c kho¶n thu Sè  Sö dông nguån thu  Sè  tiÒn tiÒn  1­ Tån quü kú tríc chuyÓn sang: 1­Chi theo sù  uû  nhiÖm cña ngêi tµi trî, cho  2­ Thu c¸c kho¶n tµi trî, ñng hé cã môc ®Ých  c¸c ®èi tîng cã ®Þa chØ cô thÓ: (Tuú theo ho¹t  vµ   ®Þa chØ cô  thÓ: (Tuú  theo ho¹t  ®éng cña  ®éng   cña   tõng   quü,   c¸c   quü   ghi   cô   thÓ   c¸c  tõng quü, c¸c quü ghi cô thÓ tõng môc ®Ých vµ  kho¶n chi cho tõng môc ®Ých vµ ®Þa chØ cô thÓ) ®Þa chØ mµ ngêi tµi trî uû nhiÖm cho quü) 2­Hç  trî  c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c  ®Ò  ¸n theo kÕ  3­ Thu c¸c kho¶n tµi trî  cho c¸c môc  ®Ých,  ho¹ch  ho¹t   ®éng   cña   quü:   (Ghi  chi   tiÕt   theo  ho¹t ®éng chung (kh«ng theo ®Þa chØ cô thÓ) tõng ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n, tõng môc ®Ých) 4­Thu   c¸c   kho¶n   ®ãng   gãp   cho   c¸c   môc   ®Ých  3­   Chi   theo   c¸c   môc   ®Ých   huy   ®éng   ®ãng   gãp  (nÕu cã): ghi theo tõng môc ®Ých cô thÓ. (nÕu cã): ghi theo tõng môc ®Ých cô thÓ. Thu kh¸c 4­ Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý quü (nÕu cã).                _____________                       ____________   Tæng céng:  Tæng céng:  Tån quü cuèi kú:  Ghi chó: C¸c quü  cã  thu c¸c kho¶n  ®ãng gãp b»ng hiÖn  Ngµy ...........th¸ng ........n¨m........   
 11. 11 vËt, lao  ®éng ph¶i thuyÕt minh cô thÓ c¸c møc quy  ®æi  Trëng ban qu¶n lý quü thµnh tiÒn ®Ó ghi bæ sung vµo díi biÓu  (Chñ tµi kho¶n)
 12. 12 Phô lôc sè 2 MÉu  CKQ 02 §¬n vÞ c«ng bè th«ng tin: ­ Tªn Quü .... ­ §Þa chØ... ­ Sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã).... QUYÕT TO¸N  THU Vµ Sö DôNG NGUåN THU N¡M:........................ (§¬n vÞ: .....®ång) C¸c kho¶n thu Sè tiÒn Sö dông nguån thu  Sè  tiÒn  Tån quü kú tríc chuyÓn sang: 1­ Chi ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Ghi chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc  Thu tõ c¸c nguån trong n¨m: c«ng tr×nh. VÝ dô: ­ Lµm ®êng giao th«ng,     ­ Hç trî cña ng©n s¸ch c¸c cÊp; ­ HÖ thèng cÊp hoÆc tho¸t níc...        ­ Thu tõ  viÖn trî, tµi trî  trong vµ  (Tuú   theo   ho¹t   ®éng   cña   tõng   quü,   c¸c   quü  ngoµi níc; ghi cô  thÓ  c¸c kho¶n chi cho tõng môc  ®Ých      ­ Thu tõ huy ®éng ®ãng gãp; vµ ®Þa chØ cô thÓ)     ­ Thu l∙i tõ kho¶n tiÒn göi (nÕu cã) 2­   Chi   hç   trî   vµ   ®Çu   t  cho   c¸c   môc   ®Ých      ­ Thu kh¸c; kh¸c.  3­ Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý quü (nÕu cã). Tæng céng:                    Tån quü cuèi kú Tæng céng:  Ghi chó: C¸c quü cã thu c¸c kho¶n ®ãng gãp b»ng hiÖn vËt,   Ngµy ...........th¸ng ........n¨m........    lao  ®éng  ph¶i  thuyÕt  minh  cô   thÓ  c¸c møc quy  ®æi  thµnh 
 13. 13 tiÒn ®Ó ghi bæ sung vµo díi biÓu.  Trëng ban qu¶n lý quü  (Chñ tµi kho¶n) Phô lôc sè 3  MÉu  CKQ 03 §¬n vÞ c«ng bè th«ng tin: ­ Tªn quü…. ­ §Þa chØ.... ­ Sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã).... Dù TO¸N  CHI Vµ C¸C NGUåN VèN CHO X¢Y DùNG C¤NG TR×NH:........................ (¸p dông cho c¸c quü cã môc tiªu ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng tõ c¸c khoµn ®ãng gãp cña nh©n d©n  ) (§¬n vÞ tÝnh: ....... ®ång) H¹ng môc c«ng tr×nh   Dù to¸n c«ng tr×nh Nguån vèn ®Çu t   Dù to¸n c«ng tr×nh  ph©n theo tiÕn ®é  Ng©n s¸ch ViÖn trî,  Huy  Nguån  Céng Quý/ Quý/  ..... tµi trî n­ ®éng  kh¸c    n¨ N¨m  . íc ngoµi ®ãng  m gãp    Ghi   tõng   h¹ng   môc Ghi   chi   tiÕt   theo  c«ng tr×nh. tõng   h¹ng   môc   c«ng  tr×nh.  VÝ   dô:   Lµm   ®êng   giao  th«ng x∙:
 14. 14 ­ Chi ®¾p nÒn ®êng ­ Lµm mÆt ®êng ...... Tæng céng   Ghi   chó:   C¸c   kho¶n   ®ãng   gãp   b»ng   hiÖn   vËt,   lao   ®éng   ph¶i  Ngµy.......th¸ng.......n¨m.....   thuyÕt minh cô thÓ c¸c møc quy ®æi thµnh tiÒn ®Ó ghi biÓu.  Trëng ban qu¶n lý quü  (Chñ tµi kho¶n)
 15. 15 Phô lôc sè 4  MÉu CKQ 04 §¬n vÞ c«ng bè th«ng tin: ­ Tªn Quü hoÆc Uû ban nh©n d©n x∙.... ­ §Þa chØ... ­ Sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã).... KÕT QU¶ §ÊU THÇU:........................ (§¬n vÞ tÝnh: ®ång) Nhµ thÇu Tiªu thøc chän thÇu  Nhµ thÇu ®îc  chän  Gi¶i ph¸p kü  Gi¶i ph¸p  TiÕn ®é thi  ........  Gi¸ bá thÇu  thuËt  thi c«ng   c«ng ....... (.....®ång)     a     b     c ......   Ghi   danh   s¸ch   nhµ  thÇu   tham   gia   vßng  cuèi N Sè tiÒn C¸c kho¶n chi Sè tiÒn gµy.......... th¸ng....... n¨m..... C hñ tÞch Héi ®ång xÐt thÇu
 16. 16 P hô lôc sè 5  MÉu  CKQ 05 §¬n vÞ c«ng bè th«ng tin: ­ Uû ban nh©n d©n x∙.... ­ §Þa chØ... ­ Sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã)... Q U Y Õ T   T O ¸ N   V è N   V µ   S ö   D ô N G   V è N   § Ç U  T¦ CHO C¤NG TR×NH:...... ( §¬n vÞ tÝnh:...... ®ång) C¸c kho¶n thu (Ghi chi tiÕt c¸c kho¶n thu cho x©y dùng  (Ghi chi tiÕt c¸c kho¶n chi cho x©y dùng  c«ng tr×nh.) c«ng tr×nh.) VÝ dô: 1. §µo ®¾p nÒn ®êng: VÝ dô: 1. Vèn hç trî tõ ng©n s¸ch:               ­ Chi nh©n c«ng,            ­ TØnh,                ­  Chi thuª m¸y mãc ...            ­ HuyÖn...            2. R¶i ®¸ cÊp phèi mÆt ®êng:             2. ViÖn trî, tµi trî  cña n íc                ­ Chi vËt liÖu, ngoµi:               ­ Chi nh©n c«ng...            ­ C«ng ty A, níc B...               ..................             3. Huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n  d©n:            4. Thu kh¸c.            ...................... Tæng céng Tæng céng    Chªnh lÖch thu lín h¬n chi  Chªnh lÖch chi  lín h¬n thu 
 17. 17 Ghi chó:  ­  C¸c  kho¶n  ®ãng  gãp  b»ng  hiÖn vËt,  lao  ®éng  ph¶i  Ngµy ...........th¸ng ........n¨m........ thuyÕt minh cô thÓ c¸c møc quy ®æi thµnh tiÒn ®Ó ghi biÓu.  Trëng ban qu¶n lý quü                ­ BiÖn ph¸p xö lý sè chªnh lÖch thu­chi (Chñ tµi kho¶n)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2