Thông tư 19/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN về quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2009/TT-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 19/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CÁC BI N PHÁP QU N LÝ CH T LƯ NG I V I S N PH M, HÀNG HÓA C N TĂNG CƯ NG QU N LÝ TRƯ C KHI ƯA RA LƯU THÔNG TRÊN THN TRƯ NG Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 132/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh các bi n pháp qu n lý ch t lư ng i v i s n ph m, hàng hóa c n tăng cư ng qu n lý trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh các bi n pháp qu n lý ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hóa c n tăng cư ng qu n lý trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng. 2. Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu s n phNm, hàng hóa (sau ây vi t t t là doanh nghi p) và cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa có liên quan. 3. Thông tư này không áp d ng i v i s n phNm, hàng hóa s n xu t, nh p khNu ph c v m c ích qu c phòng, an ninh c a l c lư ng vũ trang. Vi c s n xu t, nh p khNu s n phNm, hàng hóa này do B Qu c phòng, B Công an quy nh. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Thông tư này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S n ph m, hàng hoá có kh năng gây m t an toàn (sau ây g i là s n phNm, hàng hoá nhóm 2) là s n phNm, hàng hoá trong i u ki n v n chuy n, lưu gi , b o qu n, s d ng h p lý và úng m c ích, v n ti m Nn kh năng gây h i cho ngư i, ng v t, th c v t, tài s n, môi trư ng. 2. Bi n pháp qu n lý ch t lư ng (sau ây g i t t là bi n pháp qu n lý) là các bi n pháp k thu t ho c bi n pháp khác ngoài k thu t nh m ki m soát s n phNm, hàng hoá v ch t lư ng, an toàn, i u ki n s n xu t, i u ki n môi trư ng, i u ki n lưu hành và các n i dung khác như ghi nhãn, xu t x . 3. Nhãn sinh thái (hay còn g i là nhãn xanh, nhãn môi trư ng) là các nhãn mác c a s n phNm, d ch v cung c p thông tin cho ngư i tiêu dùng v s thân thi n v i môi trư ng hơn so v i các s n phNm, d ch v cùng lo i. Nhãn sinh thái g m 3 lo i: a) Nhãn ki u I là nhãn ư c ch ng nh n, c p cho s n phNm c a doanh nghi p s n xu t;
  2. b) Nhãn ki u II là nhãn t công b , do các doanh nghi p s n xu t, doanh nghi p nh p khNu và doanh nghi p phân ph i ưa ra d a trên k t qu t ánh giá ho c ánh giá c a bên th ba; c) Nhãn ki u III là nhãn t nguy n c a doanh nghi p s n xu t và cung ng cho ngư i tiêu dùng theo chương trình t nguy n c a ngành kinh t và các t ch c kinh t xu t. 4. Phi u an toàn hóa ch t là tài li u do nhà cung c p ho c nh p khNu hóa ch t thi t l p, ư c in b ng ti ng Vi t v i y các thông tin sau: a) Tên chính xác c a hóa ch t công nghi p nguy hi m, mã s UN và m c nguy hi m c a hóa ch t; b) Các tính ch t v t lý và hóa h c; c) Các yêu c u v óng gói hóa ch t ư c v n chuy n; d) Các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p hóa ch t b rò r ; ) Các yêu c u ph i th c hi n trong quá trình v n chuy n, hư ng d n x lý trong trư ng h p có tai n n, s c ; e) Hư ng d n k thu t và c nh báo khi b o qu n, lưu gi ; g) Các chú ý khi v n chuy n và tiêu h y; h) Các khuy n cáo v an toàn i v i ngư i lao ng. Chương II CÁC BI N PHÁP QU N LÝ i u 3. Các bi n pháp qu n lý b t bu c Các bi n pháp qu n lý ư c b t bu c áp d ng i v i s n phNm, hàng hóa thu c Danh m c s n phNm, hàng hóa nhóm 2 do các B qu n lý ngành, lĩnh v c ban hành bao g m: 1. Các bi n pháp qu n lý (công b h p quy, ch ng nh n h p quy) quy nh trong quy chuNn k thu t qu c gia, văn b n quy ph m pháp lu t i v i s n phNm, hàng hoá tương ng do các B qu n lý ngành, lĩnh v c ban hành trong lĩnh v c ư c phân công qu n lý. Vi c công b h p quy, ch ng nh n h p quy ư c th c hi n theo Quy nh v ch ng nh n h p chuNn, ch ng nh n h p quy và công b h p chuNn, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2007/Q -BKHCN ngày 28/9/2007 c a B Khoa h c và Công ngh . 2. Công b tiêu chuNn áp d ng Doanh nghi p th c hi n công b tiêu chuNn áp d ng cho s n phNm, hàng hoá theo quy nh t i i u 23 Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 3. Th c hi n ghi nhãn Doanh nghi p th c hi n vi c ghi nhãn hàng hóa theo quy nh t i Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30/6/2006 c a Chính ph quy nh v nhãn hàng hóa và các văn b n hư ng d n có liên quan. Riêng i v i hàng hóa nh p khNu, doanh nghi p ph i th c hi n thêm vi c khai báo xu t x hàng hóa và b o m s trung th c c a vi c khai báo. Vi c xác nh xu t x hàng hóa ư c th c hi n theo quy
  3. nh t i Ngh nh s 19/2006/N -CP ngày 20/02/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v xu t x hàng hóa và các văn b n hư ng d n có liên quan. i u 4. Các bi n pháp qu n lý b sung Căn c vào tình hình th c t s n xu t, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng và nhu c u qu n lý, B qu n lý ngành, lĩnh v c ban hành văn b n quy nh tiêu chí, l a ch n m t ho c các bi n pháp qu n lý b sung thích h p dư i ây áp d ng cho t ng lo i s n phNm, hàng hóa thu c nhóm 2 ho c s n phNm, hàng hóa không thu c nhóm 2 trong ph m vi ư c phân công qu n lý: 1. Ch ng nh n h p chuNn S n phNm, hàng hóa ư c ch ng nh n phù h p tiêu chuNn do t ch c ch ng nh n c l p th c hi n nh m kh ng nh s n phNm, hàng hóa phù h p v i tiêu chuNn tiêu chuNn qu c gia, tiêu chuNn nư c ngoài ho c tiêu chuNn qu c t tương ng. 2. Ch ng nh n v EMC (Electromagnetic Compatibility) S n phNm, hàng hóa ư c ch ng nh n v EMC do t ch c ch ng nh n c l p th c hi n nh m kh ng nh các thi t b , h th ng thi t b i n, i n t ho t ng n nh, không b nhi u và không gây nhi u có h i n thi t b , h th ng thi t b khác và b o m an toàn cho s c kh e con ngư i. 3. Ch ng nh n s n phNm ti t ki m năng lư ng S n phNm, hàng hoá i n, i n t ư c ch ng nh n v ti t ki m năng lư ng do t ch c ch ng nh n c l p th c hi n. Trên nhãn s n phNm c n ghi các thông tin v m c năng lư ng tiêu th và các quy nh c th giúp ngư i s d ng l a ch n ư c s n phNm có m c tiêu th năng lư ng ti t ki m hơn so v i s n phNm cùng lo i. 4. Ch ng nh n s n phNm ư c lưu thông h p pháp (Certificate of Free Sale-CFS) S n phNm do cơ quan có thNm quy n c a nư c xu t khNu hàng hoá c p gi y ch ng nh n lưu thông h p pháp nh m kh ng nh s n phNm ó ã áp ng các yêu c u v an toàn, s c kho , môi trư ng theo quy nh. 5. Ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p tiêu chuNn TCVN ISO 9001 ho c tiêu chuNn ISO 9001 Vi c ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng do t ch c ch ng nh n c l p th c hi n nh m ch ng t doanh nghi p có h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p tiêu chuNn TCVN ISO 9001 ho c tiêu chuNn ISO 9001. 6. Ch ng nh n h th ng qu n lý môi trư ng phù h p tiêu chuNn TCVN ISO 14001 ho c tiêu chuNn ISO 14001 Vi c ch ng nh n h th ng qu n lý môi trư ng do t ch c ch ng nh n c l p th c hi n nh m ch ng t doanh nghi p có h th ng qu n lý môi trư ng phù h p tiêu chuNn TCVN ISO 14001 ho c tiêu chuNn ISO 14001. 7. Dán nhãn sinh thái Doanh nghi p th c hi n dán nhãn sinh thái cho s n phNm, hàng hoá c a mình và ph i b o m tính trung th c c a nhãn. 8. Phi u an toàn hóa ch t
  4. Doanh nghi p có hóa ch t c n v n chuy n ph i có phi u an toàn hóa ch t và ph i b o m tính trung th c c a phi u này. 9. Ch ng nh n h th ng qu n lý khác a) i v i s n phNm th c phNm, th y s n, yêu c u áp d ng h th ng qu n lý an toàn th c phNm (HACCP, ISO 22000); b) i v i s n phNm d t may, yêu c u áp d ng h th ng qu n lý v trách nhi m xã h i (SA 8000) ho c h th ng qu n lý v an toàn s c kh e ngh nghi p (ISO 18000/OHSAS 18000); c) i v i s n phNm thi t b y t , yêu c u áp d ng h th ng qu n lý v thi t b y t (ISO 13485); d) i v i s n phNm ô tô, yêu c u áp d ng h th ng qu n lý v công nghi p ô tô (ISO/TS 16949); ) i v i s n phNm nông nghi p, yêu c u áp d ng tiêu chuNn v th c hành t t GlobalGAP (Good Agricultural Practices) ho c VietGAP; e) i v i s n phNm thu c, m phNm, yêu c u áp d ng tiêu chuNn v th c hành t t GMP (Good Manufacturing Practices), GHP (Good Hygienic Practices); g) i v i s n phNm thú y, yêu c u áp d ng tiêu chuNn v th c hành t t GVP (Good Veterinary Practices). Chương III T CH C TH C HI N i u 5. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 6. T ch c th c hi n Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân c n k p th i ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh (T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng) xem xét, gi i quy t./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Tr n Qu c Th ng - Lưu VT, T C.
Đồng bộ tài khoản