Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
281
lượt xem
10
download

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  19/L§T B X H­T T  n g µ y  2  th¸ng 6 n¨ m  1993 h í ng d É n  th ù c  Ö n hi ch Õ   é  p h ô  c Ê p   u   é n g ® l® Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh   ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi ®èi  íic«ng  ®Þ t th   ®é ti l m  v  chøc, viªn chøc     hµnh  Ýnh, sù  ch   nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy    ng 23 th¸ng 5    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi ®Þ t th   ®é ti l m  trong c¸c doanh     nghiÖp sau    ã  ù  khic s tho¶  Ën  ña  é   µi chÝnh  ¹  thu c B T   tic«ng  v¨n sè    973/C§TC  µy  th¸ng5  ng 27    n¨m 1993,Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp u  ng        th   ch ®é ph c l ®é nh sau: I. ô c  ® Ý c h, ý  n g h Ü a  M Phô  Êp u  ng  c l ®é nh»m   ï ®¾ p   b  cho  ét  è  êi lµm  Ò   m s ng   ngh hoÆc  c«ng  viÖc ph¶i th ng    ê xuyªn  thay ® æi  ¬i ë  µ  ¬i lµm  Öc,®iÒu  Ön    n vn  vi   ki sinh ho¹t    kh«ng    nh  µ  ã  Òu  ã  æn ®Þ v c nhi kh kh¨n. II. g u yªn t ¾ c x¸c ® Þ n h  p h ô  c Ê p  lu  ® é n g  N 1. Phô  Êp u  ng    c l ®é chØ  îc¸p dông  íi ®    v   Ò  ngh hoÆc   c«ng  Öc  µ   Ýnh  vi m t chÊtl ®éng  a  îcx¸c®Þnh   u  ch ®     trongmøc ¬ng.   l 2. Ngh Ò     hoÆc   c«ng  Öc u  ng  Òu,ph¹m    éng,®Þa  ×nh  vi l ®é nhi   vir   h phøc  t¹pvµ  ã    kh kh¨n ® îchëng     møc  ô  Êp  ph c cao. III.M ø c  v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g  p h ô  c Ê p  lu  ® é n g   Phô  Êp u  ng  å m   møc:      µ    víi c l ®é g 3  0,6,0,4 v 0,2 so    møc ¬ng  èi Óu ® ­ l t  thi   îc¸p dông  ô  Ó       c th nh sau: Møc HÖ   è s Møc  ô  Êp  ùc hiÖn  õ ph c th   t  1/4/1993 1 0,06 43.200  ® 2 0,04 28.800  ® 3 0,02 14.400  ®
  2. 2 1.Møc    Ö   è    1,H s 0,60 ¸p dông  i víi ÷ng  êilµm  Öc:    ®è     nh ng   vi ­ Trong      i kh¶o    ×m  Õm    c¸c tæ, ®é   s¸t,t ki kho¸ng  s¶n  éc li   oµn  a   thu   ªn® ®Þ chÊtchuyªn ®Ò;     ­ Trong    ®éi ®o  c  i®Þa,  a   ×nh  éc côc  ®¹c  µ      c¸c tæ    ®¹ ®¹   ®Þ h thu   §o  v b¶n ®å   µ   íc; Nh n ­Trong    ®éi kh¶o    iÒu    õng;   c¸ctæ    s¸t® trar ­Trong      i kh¶o    ©y  ùng    c¸ctæ,®é   s¸tx d c«ng  ×nh thuû ®iÖn. tr       2.Møc    Ö   è    2,H s 0,40 ¸p dông  i víi ÷ng  êilµm  Öc.    ®è     nh ng   vi ­Trong      i khoan,th¨m  thuéc c¸cli   oµn  a  Êt;   c¸ctæ,®é     dß      ªn® ®Þ ch ­ Trong    c¸c tæ,  i  ®é kh¶o    ×m  Õm   éc    ªn®oµn  a   Êt s¸t,t ki thu c¸c li   ®Þ ch   khu  ùc; v ­Trong      i kh¶o    o  c  Ý îng thuû v¨n;   c¸ctæ,®é   s¸t, ®¹ kh t   ®   ­Trong  Ý    x nghiÖp  kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d chuyªn ngµnh,khu  ùc;     v ­ Trong      i ®iÒu    o  c    c¸ctæ, ®é   tra, ®¹ n«ng  ® nghiÖp,l©m    nghiÖp,thuû  î    li , thuû s¶n;   ­Trong      i x©y  ¾p  µ  öa  ÷a  êng  ©y    iÖn    c¸ctæ,®é   l v s ch ® d t¶i ® cao  Õ; th ­Trong      i x©y  ¾p  êng  ©y    c¸ctæ,®é   l® d th«ng    ªntØnh; tin,   li ­T¹ic¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    Òn  ói, ¶o      tr   d ë mi n  ® xa; ­Trong      i vÖ   Þnh    c¸ctæ,®é   s phßng  Þch  ètrÐt,bíucæ. d s      3. Møc    Ö   è    3, h s 0,20    ông  i víi Nh÷ng  êilµm  Öc  ¸p d ®è     : ng   vi trong c¸ctæ,     ®éi x©y  ùng    d cßn  ¹ . li IV. C¸ch tr¶ p h ô  c Ê p  lu  ® é n g 1.Phô  Êp u  ng  îctr¶theo sè  µy  ùc tÕ u  ng.   c l ®é ®       ng th   l ®é 2.Phô  Êp u  ng  îctÝnh    ïng kú   ¬ng  µng    c l ®é ®   tr¶c   tr¶l h th¸ng. §èivíi   i t ng hëng ¬ng  õ ng©n      ®è  î   c¸c l t  s¸ch Nhµ   íc,phô  Êp u  ng      n  c l ®é do ng©n  s¸ch Nhµ   ícchitr¶theo  ©n  Êp  ©n    n     ph c ng s¸ch hiÖn  µnh.§èivíi   h      doanh  nghiÖp,phô  Êp u  ng  îctÝnh  µo  n    Òn l ng  µ  ¹ch to¸nvµo      c l ®é ®  v ®¬ gi¸ti  ¬ v h     gi¸ thµnh hoÆc   Ý u  ph l th«ng. 3. C¸c  i îng  îc hëng  Õ     ô  Êp u  ng  ×    ®è t ®   ch ®é ph c l ®é th kh«ng  dông  ¸p  chÕ     ®é c«ng    Ý. t¸cph Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  4­ tn c hi l     t  1­ 1993.C¸c    quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i nh÷ng  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản