Thông tư 190/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư 190/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 190/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 190/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  190/1998/TT­B T C  n g µ y 31 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H í ng  d É n  thi µ n h  m é t s è  ® i Ó m  v Ò  c h ñ  tr n g, bi Ö n  p h¸p  i Ò u  h µ n h  d ù    h ¬ ® to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  1999 C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 248/1998/Q§­TTg  µy  ng 24/12/1998  ña  ñ  ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, biÖn  Ch ph v m s ch tr   ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho ph¸t   tr ÓnkinhtÕ     éivµ  ù    ©n  i    ­x∙h   d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  1999; Bé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó  ét  è  iÓ m   Ò   ñ  ¬ng  µ  Ön  T  h  c th m s ® v ch tr v bi ph¸p  ®iÒu  µnh  ©n  h ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  1999    nh sau: I. Ò  p h © n  c Ê p  n g © n  s¸ch:  V 1­ Nguån    µ  Ö m   ô    ña  ©n    thu v nhi v chic ng s¸ch c¸c cÊp: N¨m        1999  µn¨m   l  thø  trong  êikú    nh  3  th   æn ®Þ theo  Ët  ©n   Lu Ng s¸ch  µ   íc vµ  µ n¨m  u   Nh n   l   ®Ç thùc hiÖn  Ët söa  æi, bæ     Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch nhµ  íc.   n  V×   Ëy  ån  v ngu thu  µ  Ö m   ô    ña  ©n  v nhi v chi c ng s¸ch  çi  Êp  îc thùc  Ön  mc ®  hi theo  Ët  ©n   Lu Ng s¸ch  µ  íc vµ  Ët  öa  æi, bæ   nh n   Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c LuËt Ng ©n    s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ët. h  Lu §èivíi ©n     ng s¸ch cÊp    kh«ng    x∙,do  cßn  ån    Õ    ngu thu thu s¸tsinh nªn  a     ®Þ ph¬ng  Çn  ñ  ng  c ch ®é xem   Ðt,®iÒu  x  chØnh  ©n  ng s¸ch ®Ó   ¶m    ® b¶o cho  Êp  c x∙cã  ån  ùc hiÖn  îcc¸cnhiÖ m  ô    ngu th   ®   v chi. Riªng nhiÖ m  ô    ôc  ô    v chiph v c«ng      íquèc    ¹ c¸c®Þa  ¬ng, t¸cbiªngi   i giat     i ph   tr c®©y   ng©n  í  do  s¸ch trung  ng  ¶m   Ö m,  õ n¨m    ¬® nhi t  1999  îcchuyÓn  ®  giao  vÒ   ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 2­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   ö  ông  ét  è  ån      u    ©y    t    c ch s d m s ngu thu ®Ó ®Ç tx dùng,c¬  ë  ¹ tÇng,ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éicho  a  ¬ng:   s h     i     ­x∙h   ®Þ ph 2.1­Toµn  é  è    Ò   Òn  ö  ông  t  µ  Òn    b s thu v ti s d ®Ê v ti cho  Õ  t,kÓ     thu ®Ê   c¶ tiÒn cho    t  ña      thuª®Ê c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(trõtiÒn cho  c v ®Ç tn        thuª®Êt  õ c¸c ho¹t®éng    t      th¨m    dß, khaith¸cdÇu  Ý  trung  ng     kh do  ¬ qu¶n  ý)l  ®Ó   u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. ®Ç tx d c s h  2.2­Toµn  é  è    Ò   Òn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ  íc®Ó   u      b s thu v ti   nh ë thu   h nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón quü  µ    µ  ©y  ùng     i   nh ë v x d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  khu  ©n    d c nh: h Ö   èng  Êp    th c tho¸tníc,h Ö   èng  n  Õu     th ®Ì chi s¸ng, c«ng  ×nh  Ö     tr v sinh   c«ng  éng,. . c . 2.3­Thu    è  Õn  Õt, ©n    xæ s ki thi   ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng    ph ®  100%,  trong  ®ã   a   ¬ng  îc sö  ông  ét  Çn  ®Þ ph ® d m ph hoÆc   µn  é    u     íi,n©ng  to b ®Ó ®Ç t m   cÊp, söa  ÷a      ch c¸c c«ng  ×nh gi¸odôc,y  Õ, phóc  î x∙ héitheo  tr      t   l      i nguyªn  ¾c: t  sè    õ20  û®ång  ëxuèng,® îcsö  ông  µn  é  thu t   t   tr     d to b cho  u  ;sè        ®Ç t  thu trªn20 tû®ång  îcsö  ông    ® d thªm  50%   ña  è    c s thu cao  ¬n  h cho  u  . ®Ç t 2.4­Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ng©n    s¸ch ®Þa   ¬ng  îc hëng    ph ®  100%.  Öc  ©n  Vi ph chianguån    ÷a ng©n    thu gi   s¸ch c¸c cÊp  ùc hiÖn     th   theo    quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n   c Lu   s¸ch nhµ  íc (®∙ söa  æi, bæ     n    ®   sung),riªngtû lÖ  Çn        ph
  2. 2 tr¨m (%)  ©n  ph chia cho  ©n    ng s¸ch x∙,thÞ  Ên,phêng, tèithiÓu  µ 20%.  Þa     tr      l  § ph¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm   è  Ý nguån ¬ng    b tr   t øng  íi è    Ò   Õ  ö  ông  t  v   thu v thu s d s ®Ê n«ng  nghiÖp    u    ®Ó ®Ç t ph¸ttr Ón n«ng   i   nghiÖp, n«ng    th«n,trong    ó      ®ã ch ý ®Ç u    x©y  ùng, söa  ÷a    t d   c c¸c c«ng  ×nh  û  î   t thu l i kªnh  ¬ng  éi ®ång,  Ö   , m n  h thèng  ª, kÌ,c¸c tr¹m  ¹ n«ng  ®     tr   i nghiÖp,c«ng      t¸ckhuyÕn  n«ng, khuyÕn  ,.     ng .. ® a    Õn  é  c¸c ti b khoa  äc  ü  Ët tiªntiÕn  µo  ôc  ô  h k thu     v ph v s¶n  Êt,chÕ   Õn  xu   bi n«ng  ©m  l s¶n,® æi  íic¬  Êu  ©y  ång,vËtnu«i, .   m   c c tr    .. 2.5­Thu Õ   µinguyªn rõng,kÓ   tiÒn b¸n  ©y  øng  Õu  ã) ®Þa   ­   t      c¶   c® (n c   ph ¬ng  îcsö  ông  µn  é  ® d to b cho  u  ,khoanh  ®Ç t  nu«i,b¶o  Ö,  ång míirõng  µ    v tr     v c¶it¹orõng,khuyÕn  ©m, trång c©y  ©n  . .      l    ph t¸n, . 2.6­Nguån      thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh:§îcsö  ông  µn  é  è    h   d to b s thu theo   ph©n  Êp    u    ©ng  Êp,c¶it¹o, öa  ÷a,mua  ¾ m   ÕtbÞ  c ®Ó ®Ç tn c     s ch   s thi   cho  i ®µ   truyÒn  ×nh  h theo quy  nh  ¹ Th«ng   è    ®Þ t i ts 81/TC/HCSN   µy  ng 23/12/1996 cña    Bé  µichÝnh. T  2.7­Toµn  é  è    õho¹t®éng  èng    b s thu t     ch bu«n  Ëu do  ùcl ng chèng  l   l  î   bu«n  lËu    Êp  ¾t  ÷ vµ  ö  ý nép  ©n  c¸c c b gi   x l   ng s¸ch,ng©n    s¸ch  a   ¬ng  îc sö  ®Þ ph ®  dông cho c¸c néi dung quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  09/1998/TT­ i  s BTC  ngµy  20/01/1998 vµ    Th«ng   è  ts 47/1998/TT­ BTC   µy  ng 9/4/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ViÖc  ©n  Êp  µ  ©n  ph c v ph chia c¸c nguån      îcthùc hiÖn     thu trªn®     theo    c¸c quy  nh  ña  Ët Ng ©n   ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  íc (®∙ söa  æi, bæ     n    ®   sung).NghÞ   nh     ®Þ sè 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   íng  Én  è  th d s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é   µi chÝnh; trong ph©n  Êp  ó    c BT      c ch ý t¹o ®iÒu  Ön    ki cho  Êp c huyÖn,    ñ  ng  ©n  i  õ c¸c nguån  x∙ ch ®é c ®è t     thu    trªn ®Þa  µn,h¹n  Õ   b   ch møc    bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp    trªn. TØnh  ã  c tr¸chnhiÖm     bè  Ý nguån ¬ng  tr   t øng  íisè  v   thu  ña    c c¸c kho¶n  thu  ãi trªn®Ó   u     n    ®Ç t theo   ®óng  ôc    m tiªuquy  nh  ®Þ theo  danh  ôc  ù  ® îc tØnh  Öt  m d ¸n    duy nh»m   ¶m  ® b¶o  ù  s ph¸ttr Ón c©n  i  îp  ý gi÷a    ïng   i   ®è h l   c¸c v trong  tØnh  µ  v tØnh  ã c tr¸ch   nhiÖ m  chØ  o    ng  ôc  ch; viÖc  ©n  Êp  ®¹ chi®ó m ®Ý   ph c qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  l  tx d c¬ b¶n  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v theo  Õt  nh  ©n  Êp  quy ®Þ ph c cña  tØnh. Toµn  é    ån      b c¸c ngu trªnph¶i® a  µo  ù        ña  a   ­   v d to¸n thu,chic ®Þ ph ¬ng  µ  v ph¶im ë       sæ s¸ch theo  âichitiÕtriªngtõng  ån    è  Ýchitheo    d        ngu ®Ó b tr     dù    ¸n,theo  õng néidung  t    c«ng  Öc,®¶m   vi   b¶o    ng  ôc  ch, tiÕtkiÖm   chi®ó m ®Ý     vµ  Öu  hi qu¶  ng  êiphïhîp víi Õn ®é   µ  ®å th         ti   v kh¶  n¨ng      thu ph¸tsinh,tr¸nht×nh      tr¹ng chi qu¸     kh¶ n¨ng    ©y  Þ   ng  thu,g b ®é trong  iÒu  µnh  ©n  ® h ng s¸ch.K Õt    thóc n¨m  ©n    ng s¸ch,tr ng  îp sè    ña  õng  ån    ê h   thu c t ngu kh«ng  ïhîp víi è    ph       chis ph¶itheo dâi®Ó   ö  ýtiÕp vµo        x l    n¨m  sau nh»m   ¶m   ® b¶o  nguyªn t¾c  è    èi   s chit   thiÓu  ph¶ib»ng  è    Ë m   Êt ®Õ n     s thu.Ch nh   30/1 n¨m    sau  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶ib¸o    c¸o Bé   µi chÝnh  Õt    T  k qu¶  ùc hiÖn    th   c¸c c«ng  ×nh,dù    õ tõng  ån    tr   ¸n t   ngu thu trªn. 3­ Thëng  ît ù      v   to¸nthu: d 3.1­Thëng  ît ù        v   to¸nthu cho    a  ¬ng  Ò     d c¸c®Þ ph v c¸ckho¶n: +  Õ       Æc   Öthµng  Ëp  Èu,thuÕ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Thu tiªuthu ® bi   nh kh   xu     nh khÈu; + Thu Õ     ® Æc   Öt hµng  tiªuthu  bi   s¶n  Êt trong níc (trõc¸c kho¶n  Õ  xu        thu tiªuthô ® Æc   Ötng©n     bi   s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng    ph ®  100%). 3.2­ §iÒu  Ön  µ    ki v nguyªn  ¾c  Ðt  ëng  ùc  Ön  t x th th hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ t i Th«ng   è  ts 103 TC/NSNN   µy  ng 18/7/1998 cña  é  µichÝnh.   BT 
  3. 3 3.3­Møc  ëng    h theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     c Th t   ph 3.4­Sè  ëng  îtdù        y  îcsö  ông    th v   to¸nthu trªn®© ®   d cho  ôc  ch  u    m ®Ý ®Ç t x©y  ùng    d c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  tr   s h   kinh tÕ      éicña  a   ¬ng. ViÖc    ­ x∙h   ®Þ ph   sö  ông  Òn th ng  ô  Ó    u    d ti   ë c th ®Ó ®Ç tcho  õng  t c«ng  ×nh vµ  ëng  tr   th cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh,cÊp  Ön  µ  Êp    Uû     huy v c x∙do  ban  ©n  ©n nh d tØnh  Õt ®Þnh, quy     b¸o c¸o Héi ®ång  ©n  ©n      nh d tØnh. 3.5­ Kh«ng  ëng  îtdù    th v   to¸n thu  Ò   Õ     Þ gia    v thu gi¸tr   t¨ng hµng  Ëp    nh khÈu. II. Ò  thu n g © n  s¸ch:  V C¨n  møc   cø  thu  ñ íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph giao,c¸c Bé,  ¬     c quan  trung  ng, ¬  c¸ctØnh  µ    v Tæng  ôc    c H¶i quan  Çn  Èn  ¬ng  µm  ètc«ng    c kh tr l t  t¸cgiao dù      to¸n thu cho    n  Þ  ùcthuéc  µ  Êp  íi Møc   c¸c ®¬ v tr   vc d.   giao  èithiÓu  t  ph¶ib»ng    møc   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph giao vµ  Çn    c giao chØ      Ên  u    õ5%   n     tiªuthu ph ®Ê t¨ngt   ®Õ 10%  møc  ñ íng ChÝnh  ñ  Th t   Ph giao. § Ó   ùc  Ön  t vµ  îtdù  th hi ®¹   v   to¸n thu,trong  ¹m    µ      ph vi v quyÒn  ¹n  ña  hc m × nh, c¸ccÊp,c¸cngµnh  Çn  ã  Ön        c c bi ph¸p thiÕtthùc:     1­  Ëp  T trung chØ   o  ®¹ ngay  õ ®Ç u   t  n¨m  Öc  ùc  Ön    ËtthuÕ  vi th hi c¸c lu   míi,nhÊt lµ thuÕ    Þ gia t¨ng.Chñ   ng    Õt  ÷ng  ã       gi¸tr       ®é gi¶iquy nh kh kh¨n,víng     m ¾c  nh»m     nh   æn ®Þ s¶n  Êt  xu kinh  doanh cho    c¸c doanh nghiÖp    ùc khi th   hiÖn  Ët  Õ    Þ gia t¨ng.Thùc  Ön    Ön  Lu thu gi¸tr       hi c¸c bi ph¸p  qu¶n  ý thu  Õ  l  thu nh»m   èng  Êtthu,trènthuÕ,bu«n  Ëu vµ  ch th         l   gian lËn th ng  ¹i. .b¶o  é  îp     ¬ m .  , hh  lýs¶n  Êtkinhdoanh    xu     trong níc.   2­ Theo  âi s¸tt×nh  ×nh  Õn  ng  ña  ñng  d   h bi ®é c kh kho¶ng kinh  Õ  tµi t ­    chÝnh  Òn  Ö  ti t khu  ùc,thÕ  í   Êt lµ tÝnh  ×nh  û gi¸vµ    hµng    v  gi inh     , h t     gi¸c¶  ho¸ ®Ó   ñ  ng    Õ   ¹ch ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh;cã  ¬  Õ,  Ýnh  ch ®é lªnk ho     i   xu       c ch ch s¸ch hîp lýnh»m   Ëp       t trung th¸ogì khã       kh¨n    cho c¸c doanh     nghiÖp,t¹o®iÒu     kiÖn  y  ¹nh  ®È m s¶n  Êtkinhdoanh  µ    ô s¶n  È m. xu     v tiªuth   ph 3­  Èy  ¹nh  Öc  ¾p   Õp   ¹  § m vi s x l idoanh  nghiÖp  µ   íc,thùc  Ön    nh n   hi cæ phÇn    ét  ho¸ m c¸ch v÷ng  ¾c  õ ®ã     ch t   huy  ng  ®é thªm  èn    iÓn s¶n  Êt v ph¸ttr   xu   kinh doanh, gi¶iquyÕt  Öc  µm  µ     vi l v thu  Ëp  nh cho  êi lao ®éng,  Ëp  ng     t trung  vèn cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µm    ã  Öu  l ¨n c hi qu¶.H íng dÉn, chØ  o          ®¹ c¸cdoanh  nghiÖp  ö  ông  Çn  nhËp  sd ph thu  t¨ng thªm    u     æi  íi thiÕtbÞ     ®Ó ®Ç t ® m    c«ng  nghÖ,    ¬  ë          trªnc s ®ã ®Ó t¨ngthu cho  ©n  ng s¸ch. 4­  èi víic¸c hé  §       s¶n  Êt kinh  xu   doanh  Óu  ñ  ti th c«ng nghiÖp, bu«n      b¸n nhá, ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ møc  Õ  îp lý,c«ng  è    nh  µ       l  i thu h     b æn ®Þ v c«ng  khaimøc     thuÕ  th¸ng ®Õ n   n¨m; ®ång  êikiÓm     µ  ö  ¹t®èi víinh÷ng  é  è  6    1    th   so¸tv x ph       hc t×nh  ènlËu thuÕ. tr     5­ T¨ng  êng  c qu¶n  ý ®èi  íic¸c kho¶n  l  v    thu  ù  s nghiÖp, c¸c kho¶n       thu phÝ, lÖ  Ý,.. Kh«ng  ùc hiÖn          i víic¸c tr ng  îp ®¬n  Þ    ph   . th   ghithu,ghichi®è       ê h   v tùý  Õm  ông  ån        chi d ngu thu ®Ó chi. 6­ Trong    ×nh thùc hiÖn    Õ    Þ gia t¨ng,n Õu  è    Õ    qu¸ tr     thu thu gi¸tr       s thu thu gi¸trÞ gia t¨ng t¨ng hoÆc           gi¶m  víidù    ∙  so    to¸n® giao  ×  é   µi chÝnh  ùc th B T   th   hiÖn  iÒu  ® chØnh  theo nguyªn t¾c:    
  4. 4 ­ Thu Õ     Þ gia t¨ng gi¶m  víidù  gi¸tr       so    to¸n,®iÒu    chØnh t¨ng møc       bæ sung  ¶m   ® b¶o  ån  ngu cho  a  ¬ng  ùc hiÖn  Ö m  ô    ®Þ ph th   nhi v chitheo dù    ­   to¸n® îcgiao.   ­Thu Õ     Þgiat¨ngt¨ngso  ãidù    gi¸tr         v   to¸n: + T¨ng trong ph¹m      víi ù    vi5% so    to¸n,ng©n  d   s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng    ph ®  toµn  é  Çn    b ph t¨ngthªm  theo  û lÖ  iÒu  Õtvµ  t  ® ti   Trung  ng  ¬ kh«ng  gi¶m  õsè  tr   bæ   sung  theo dù    to¸n. +  T¨ng      víi ù  trªn5% so    to¸n,thùc hiÖn  iÒu  Õtgi÷a ng©n  d     ® ti     s¸ch trung ­     ¬ng  µ  ©n  v ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo quy  nh,  ng  Çn    ®Þ nh ph t¨ng thªm      trªn5% (phÇn  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng  îc hëng)  ®Þ ph ®  ph¶i gi¶m  õ t ng    tr  ¬ øng  µo  è    v s bæ sung hoÆc     c¸ckho¶n  ©n  ng s¸ch Trung  ng    ¬ ph¶ichuyÓn  Ò     v cho  a  ¬ng. ®Þ ph III.V Ò  c hi n g © n  s¸ch v µ  ti Õt    ki Ö m  c hi: 1­ V Ò     ©n    ching s¸ch: 1.1­ Ch Ýnh  ñ    ph giao  ù  d to¸n chi ng©n     s¸ch  n¨m1999  cho  c¸c  é,  ¬  Bc quan  trung  ng  ¬ b»ng  møc  90%   ù      êng  d to¸n chith xuyªn theo  ¬ng  ph©n    ph ¸n  bæ   ©n  ng s¸ch Trung  ng  ∙  îcUû     ¬ ® ®   ban  êng  ô  èc  é  th v Qu h th«ng  qua  õc¸c (tr     kho¶n    Òn ¬ng  µ  ã  Ýnh  Êt l ng; chib»ng  ån  èn  Ön  î b»ng  chiti l vct ch  ¬     ngu v vi tr   , vèn  vay  ícngoµi). û   n    ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ thùc  Ön  hi giao  ù  d to¸n chi ng©n     s¸ch  n¨m  1999  cho    n  Þ   ùc thuéc  c¸c ®¬ v tr   b»ng  møc   90%   ù  d to¸n chi th ng     ê xuyªn  õc¸c kho¶n    Òn ¬ng  µ  ã  (tr     chi ti l vc tÝnh  Êt l ng; chib»ng  ån  èn  Ön  î b»ng  èn  ch  ¬     ngu v vi tr   , v vay  ícngoµi)vµ    n    cho ng©n  s¸ch cÊp  íi   d  b»ng  møc  100%   theo  ¬ng    ©n    ù      ©n   ph ¸n ph bæ d to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  Õt  nh. C¨n  vµo    ph ®®     nh d quy ®Þ   cø  nguyªn   t¾c  trªn, û     ban  ©n  ©n  Ön  U nh d huy giao cho    n  Þ  ùcthuéc b»ng    c¸c ®¬ v tr     90%   vµ cho  ©n  ng s¸ch  Êp  íib»ng  c d  møc  100%   theo  ¬ng  ph©n    ù    ph ¸n  bæ d to¸n ching©n    s¸ch ®∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  Õt ®Þnh. Nguån  ÷l¹10%      ®   nh d quy     gi    i nªu trªnph¶i® îc qu¶n  ýchÆt  Ï ngay  õ ®Ç u        l  ch   t  n¨m  µ  v chØ   îc sö  ông    ã  ® d khic chñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ,. . û   tr c Ch ph . U ban  ©n   ©n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  trung  ng  ¬ tæng  îp  Õt  h k qu¶  ÷ l¹ 10%     a   ¬ng  gi   i   ë ®Þ ph b¸o  c¸o  é   µi BT  chÝnh  ícngµy  tr   15/02/1999. 1.2­Møc    Trung  ng    chido  ¬ ban  µnh  µmøc  ×nh  ©n  h l  b qu theo khu  ùc  ö    vs dông    ©n    ©n  ®Ó ph bæ ng s¸ch cho    a  ¬ng.V×   Ëy,khiph©n      c¸c®Þ ph  v    bæ møc   chicho  Êp  íi µ  n  Þ, trªnc¬  ë    c d   ®¬ v     s møc    v chichung  Trung  ng  do  ¬ ban  µnh, h   c¨n  vµo  Ýnh  Êt c«ng  Öc  µ  Æc   iÓ m   ô  Ó  ña  õng  Êp, tõng  cø  t ch   vi v ® ® c th c t c  ®¬n  Þ, tØnh, thµnh  è  ùc thuäc  v    ph tr   Trung  ng  ã  Ó  Ën  ông  ¬ c th v d quy  nh   ®Þ møc    chicho  ïhîp. ph   1.3­KhiquyÕt  nh  ©n     ®Þ ng s¸ch ®Þa  ¬ng,cÇn    nh    Ünh  ùc    ph   x¸c®Þ c¸cl v u  tiªn: +  Trong  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n  Ëp  t trung cho  u    n«ng  ®Ç t nghiÖp  µ  v ph¸t  tr Ón n«ng  i  th«n,trong ®ã   ó          ch ý c¸c c«ng  ×nh thuû  î  ª  iÒu, tr ng  äc,.   tr   l i® ® ,  ê h . . h¹n  Õ   è  Ý khëic«ng  íic¸c c«ng  ×nh  ã m   C.  Öc  è  Ý vèn    ch b tr     m    t nh B,  Vi b tr   cho c¸c dù    ã m       ¸n nh C ph¶itu©n  ñ nguyªn t¾c:tËp    th       trung,kh«ng  µn    è  Ý   d tr¶i b tr   , ®ñ   èn  u      v ®Ç t ®Ó b¶o  ¶m   ã  ® c 70%   ù  hoµn  µnh  d ¸n  th trong n¨m;  ù  nµo    d ¸n 
  5. 5 cha    ñ  ôc x©y  ùng  ¬  ®ñ th t   d c b¶n  ×  th kh«ng  è  Ý vèn; ®×nh  b tr     ho∙n c¸c c«ng     tr×nh  a  Ët cÊp  ch th   b¸ch, kh«ng  Öu    hi qu¶, n Õu   è  Ý vèn  ×  ¬    b tr   th c quan  µit  chÝnh  ã  Òn  c quy kh«ng  Êp  c ph¸t. + Trong    êng  chith xuyªn,tËp    trung cho    Ünh  ùc    ôc  o  µo,   c¸c l v gi¸od ®µ t   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,      ngh v¨n ho¸ th«ng  tin. +  è  Ýdù  B tr   phßng  ©n  ng s¸ch ë    møc  Çn  Õt®Ó   ñ  ng  c thi   ch ®é øng  ã  íi ph v   c¸cdiÔn  Õn  Êu  ã  Ó  ra.   bi x c th x¶y  1.4­Trªn c¬  ë  ù      îcgiao,c¸c®¬n  Þ  ù    Êp       s d to¸nchi®      v d to¸nc Iph¶iph©n     bæ   µ  v giao  ù    d to¸ncho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c ®¬ v s d ng s¸ch chitiÕttheo  ôc  ôc     M l  Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc;c¬    n   quan  µichÝnh  ñ  ng  èihîp víi T  ch ®é ph       Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n íc cïng  Êp  íng  Én  ô  Ó    c h d c th cho  c¸c  ¬  c quan, ®¬n   Þ   ù    v d to¸n thuéc  Êp    c m × nh   ùc  Ön  th hi theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët  öa  æi, bæ   ®Þ c Lu s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët Ng ©n  c Lu   s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh, h  c BT    tr¸nhg©y  t¾c    ¸ch  cho  Öc  ùc hiÖn    Öm   ô  îc giao.Thùc  Ön  èt vi th   c¸c nhi v®    hi t   viÖc  Óm      i víi   n  Þ  ö  ông  ©n  ki so¸tchi®è     ®¬ v s d c¸c ng s¸ch. Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön, ®iÒu  µnh, ®¶m   tr th hi   h   b¶o    ng  ôc     chi ®ó m tiªu, ®óng  i t ng vµ  ®è  î   theo  ng  ù    îcduyÖt.Thñ  ëng    é, ngµnh,Chñ  ®ó d to¸n®     tr c¸cB     tÞch  UBND     Êp  µ  ñ  ëng    ¬  c¸c c v Th tr c¸c c quan, c¸c ®¬n  Þ  ¬  ë  Þu     v c s ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   v qu¶n  ý,sö  ông  ã  Öu  l  d c hi qu¶  kinh phÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.Nh÷ng    n  kho¶n    ∙    chi® ghitrong dù    µ  ã  ån    ¶m     to¸nv c ngu thu ® b¶o,c¸cBé, ngµnh,®Þa         ph¬ng  kh«ng  îc tuú  Ön  ¾t  ®  ti c gi¶m.  ¬   C quan  µichÝnh  t  c¸c  Êp  ã  c c tr¸ch   nhiÖ m   Êp  c ph¸ttheo  Õn    ùc  Ön    ti ®é th hi c«ng  Öc, tr¸nh cÊp  ån  µo  èi vi     d v cu   quý, cuèi n¨m  Ó  cÊp        (k c¶  bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch  Êp  íi) Trêng  îp    c d  . h thu kh«ng  t dù  ®¹   to¸n,ng©n    s¸ch tõng  Êp    c ph¶ichñ  ng  ¾p  Õp  ¹ chi,gi¶m    ®é s x l    i chit ng   ¬ øng,chó      ý gi¶m  ÷ng  nh kho¶n  a  ÕtyÕu  íc.N Õ u       Çn  ch thi   tr   t¨ngthu,ph t¨ng thu  îc sö  ông    ® d t¨ng chi,trong    tiªncho  Ünh  ùc  û  î      ®ã u    l v thu l i n«ng  , nghiÖp,gi¸odôc    o  ¹o,    ­ ®µ t   khoa  äc  h c«ng  Ö,      µ  ÷ng  Ö m   ô  ngh v¨n ho¸ v nh nhi v chithiÕtyÕu      kh¸c. 1.5­C¸c  ¬    c quan,®¬n  Þ  ö  ông    vsd kinh phÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  ícph¶ilËp   n     dù to¸n chi hµng  ý     qu (chia ra    th¸ng),h Õt  ý  ã    qu c b¸o  c¸o quyÕt  to¸n hoÆc     t×nh  ×nh  ö  h s dung  kinh phÝ    cho  ¬  c quan  µichÝnh  t  cung  Êp  c theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  Ët söa  æi,bæ   c Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch nhµ  íc;   n  c¸c tr ng  îp kh«ng  ã  c¸o quý  ícm µ    ê h   c b¸o    tr   kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  × c¬  c l   ch ® th   quan  µichÝnh  ã  Òn  õng  Êp  t  c quy ng c ph¸tng©n    s¸ch  ý  Õp  qu ti theo  õc¸c (tr     kho¶n   ¬ng  µ  ã  Ýnh  Êtl ng) cho  n       n  Þ  µy  ã    chil vct ch  ¬   ®Õ khic¸c®¬ v n c b¸o c¸o. 1.6­ Nh÷ng    c«ng  Öc  vi ph¸t sinh  µi kÕ   ¹ch  Ó   chi cøu  i,   ngo   ho (k c¶    ®ã   kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶ thiªntai . .c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ    , .   ) ng   ph v ®¬ v ph¶i   chñ  ng  ¾p  Õp    ®é s x chitrong ph¹m    ån  vµ    vingu thu  tæng  møc  kinh phÝ   îc   ®  giao ®Ó   ö  ý.   xl 1.7­§èivíi   u    ©y  ùng  ¬        ®Ç tx d chi c b¶n,®¶m     b¶o  Êp    c ph¸ttheo kÕ   ¹ch   ho   vµ chØ  Êp    c ph¸tcho  èil ng thùc hiÖn  kh  î     trong n¨m  Õ   ¹ch ®ñ   ñ tôcthanh    k ho   th     to¸n,c«ng  ×nh nµo, h¹ng  ôc  µo    tr     m n kh«ng  ùc hiÖn  îctrong n¨m  Õu  Çn  th   ®    n c thiÕtth×  è  Ý vµo  ù    b tr   d to¸n n¨m    sau. Trong  Êp    c ph¸t,u        tiªnc¸c c«ng  ×nh tr   thuéc c¸clÜnh  ùc  û lî     v thu   in«ng  , nghiÖp,gi¸odôc   o  ¹o, . .    ­®µ t . . 1.8­ Ngay  õ ®Ç u     t  n¨m,    Êp    µnh  µ    a   ¬ng  Çn    c¸c c c¸c ng v c¸c ®Þ ph c tæ chøc, chØ   o  ùc  Ön  ètc«ng    ¾c  ôc  Ëu    ®¹ th hi t   t¸ckh ph h qu¶ thiªntai  ò lôt .    ,   ,. l . n¨m  1998. TËp     trung  u   , tu    ®Ç t   bæ c¸c  c«ng  ×nh  û  î   ª  iÒu,  t thu l i ® ® , giao 
  6. 6 th«ng,.     ½n  µng  .®Ó s . s øng  ã  íim äi  Ôn  Õn  Êu  ph v   di bi x x¶y  trong mïa  a  ra    m b∙o n¨m    1999. 2­ V Ò   ¬ng  ×nh m ôc    ch tr   tiªu: 2.1­§èivíi8  ¬ng  ×nh m ôc    èc    µ  ét  è  ¬ng  ×nh m ôc         ch tr   tiªuqu gia v m s ch tr   tiªukh«ng    ph¶i  µ ch¬ng  ×nh m ôc    èc    ng  Çn  Ëp   l   tr   tiªuqu gia nh c t trung cao  ù    s chØ  o,qu¶n  ýth× c¬  Õ   Õ   ¹ch vµ  Êp    Én  ùc hiÖn  ®¹   l     ch k ho   c ph¸tv th   theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 531/TTg  µy  ng 08/8/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Ch t   ph 2.2­§èivíic¸c ch¬ng  ×nh m ôc           tr   tiªukh«ng ph¶ilµ ch¬ng  ×nh m ôc       tr   tiªu quèc    gia cßn  ¹   Öc  Êp  l ivi c , ph¸tcho    ¬ng  ×nh  ôc    µy  ùc  Ön    c¸c ch tr m tiªun th hi b»ng  ×nh  h thøc  Êp    c ph¸ttheo  ×nh  h thøc  Êp  c kinh phÝ   û  Òn    u quy hoÆc   Êp  c ph¸tbæ     sung  theo m ôc      tiªucho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph C¨n  dù  cø  to¸n chi ®∙  îc Thñ  íng  Ýnh  ñ    ®  t Ch ph giao  µ  é   µi chÝnh  vBT  giao  íng  Én, c¸c c¬  h d     quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh m ôc    ñ  ×phèihîp víi l  tr   tiªuch tr        Së   µi chÝnh    Ët    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ëp  ù  Õn  ©n    T  ­ V gi¸, K ho S v§ tl d ki ph bæ b¸o    c¸o Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n       nh d tØnh  Õt ®Þnh  µ  a   quy   v ®Þ ph¬ng  chøc  ùc hiÖn  tæ  th   giao dù      to¸ncho  Êp  íivµ    n  Þ  c d   c¸c ®¬ v ngay  trong  th¸ng1/1999.   2.3­§èivíi ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éic¸c x∙nghÌo ® Æc   Öt      ch tr     i     ­ x∙h         bi   khã  kh¨n: ­ C¨n  vµo  ù      ©n    cø  d to¸nching s¸ch ® îcChÝnh  ñ     ph giao vµ    danh  s¸ch x∙    nghÌo trªn®Þa  µn  ∙  îcphª  Öt,Uû      b ®®  duy   ban  ©n  ©n  nh d tØnh    nh  x¸c ®Þ møc   kinh phÝ  ô  Ó    c th cho  õng    µ  t x∙v th«ng  c«ng  b¸o  khai®Õ n   õng      t x∙møc      chicho c¸c ch¬ng  ×nh m ôc      tr   tiªun¨m 1999, trong ®ã       møc     ©y  ùng  ¬  chix d c b¶n  ph¶i  ®¶m   b¶o  çi x∙x©y  ùng  m    d xong  ét  m c«ng  ×nh thiÕtyÕu  :thuû  î  ícsinh tr     nh   l in   ,   ho¹t,giao    th«ng,tr ng  äc, tr¹m    iÖn, chî.Uû    ê h   x¸,®     ban  ©n  ©n    nh d x∙ c¨n    cø vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña      nh  ¹  t h th   c x∙,x¸c ®Þ lo ic«ng  ×nh cÇn  ©y  ùng  ×nh tr   xd tr   Héi  ng  ©n  ©n    Öt  µ  ®å nh d x∙ duy v b¸o  c¸o  Êp  c trªn.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  tæng  îp b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  h  c¸o Th t   ph   K ho v§ t  T   tr cngµy  í  31/3/1999. ­ Trªn c¬  ë  c¸o cña  û       s b¸o    U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Bé   µichÝnh  chøc    T  tæ  cÊp  ph¸tkinh  Ý     ph theo  Õn    ùc  Ön  ti ®é th hi theo  ng  ®ó danh  ôc  ∙  îc Uû   m ®®  ban  ©n  ©n  nh d tØnh phª  Öt.ViÖc  duy   quy  nh  ×nh tù,thñ tôc cÊp    µ  ®Þ tr         ph¸tv qu¶n  ý kinh  Ý   l  ph cho    Ìo  Æc   Öt khã  x∙ ngh ® bi   kh¨n,sÏ cã      v¨n  b¶n  íng  Én  h d riªng. ­ Ngoµi nguån  ©n      ng s¸ch Trung  ng  ¬ chuyÓn  Ò,  a   ¬ng  Çn  ñ  v ®Þ ph c ch ®éng  ¾p  Õp  ©n  s x ng s¸ch ®Ó       bæ sung  thªm  ån  ùccho      Ìo ® Æc   ngu l   c¸cx∙ngh   biÖt khã    kh¨n  nh»m   ùc hiÖn  èth¬n    ôc    ∙      Þnh  ú  µng  th   t  c¸c m tiªu® ®Ò ra.§ kh quý,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m   c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ,Bé    b¸o    t  ph   Tµi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ×nh  ×nh  chøc  ùc hiÖn, nh÷ng  ã      K ho v§ tt h tæ  th     kh kh¨n víng m ¾ c   Çn    ì.     c th¸og 3­ V Ò   ÕtkiÖm    ti   chi: Nh»m   ö  ông  ÕtkiÖm,  ã  Öu  sd ti   c hi qu¶  kinh phÝ   õ ng©n    t  s¸ch  µ   íc, Nh n   ngoµiviÖc  ÷ l¹ 10%     gi     i theo quy  nh;  Õp  ôc thùc hiÖn  ñ  ¬ng  iÖt®Ó   ®Þ ti t     ch tr tr   tiÕt kiÖm     trong      ©n   chi tiªung s¸ch, sö  ông  µis¶n   d t  c«ng  ü. Thùc  Ön  qu   hi nghiªm tóc viÖc quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  248/1998/Q§­ i TTg  ngµy  24/12/1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c Th t   ph v quy  nh  ¹ c¸cTh«ng   è  ®Þ ti     ts 93/1998/ TT­BTC,  Th«ng   sè  t 94/1998/TT­BTC   µy  ng 30/6/1998  ña  é   µi chÝnh,.   c BT  ..
  7. 7 vÒ   Õ     ch ®é c«ng    Ý, chÕ         éinghÞ,.. Tæ   t¸cph   ®é chitiªuh     . chøc  ùc hiÖn    th   c¸c biÖn ph¸p tiÕtkiÖm  ¾n  Òn víi    g li     c«ng  khaiho¸ ng©n     s¸ch. 3.1­ C¸c  é,  ¬    B c quan    ë trung  ng  µ  a   ¬ng  Çn  ñ  ng  ¾p   ¬ v ®Þ ph c ch ®é s xÕp  µ  è  Ý,®iÒu  v b tr   chuyÓn  îp lýtrôsë  µm  Öc  µ  ¬ng  Ön hiÖn  ã    h       l vi v ph ti   c ®Ó phôc  ô  ètc«ng    îcgiao.Kh«ng  ©y  ùng  íitrôsë  µm  Öc  µ  éitr v t  t¸c®     xd m     l vi v h   ­ êng..  õc¸c ®Þa   ¬ng  íi chia t¸ch vµ    êng  îp  ∙  è  Ý trong  Õ   .(tr     ph m      c¸c tr h ® b tr   k ho¹ch ®Ç u     n¨m).C¨n  vµo    Èn  nh    cø  tiªuchu ®Þ møc  ö  ông  «    ùc hiÖn  sd xe  t«,th   ®iÒu  µ  õ n¬i thõa  ho t     sang  ¬i thiÕu,c¸c Bé,    a   ¬ng  n     c¸c ®Þ ph b¸o  Bé   µi c¸o  T   chÝnh  nhu  Çu  c mua   t« ®Ó   é   µi chÝnh  «    BT  tæng  îp  ×nh Thñ  íng  Ýnh  h tr   t Ch phñ  Õt ®Þnh. quy   3.2­C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ    ¬    B ng   ph v c¸c c quan  n  Þ  ã  ®¬ v c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn  µ    v gi¸m    Öc  ùc hiÖn  ng  Õ     Ýnh  s¸tvi th   ®ó ch ®é ch s¸ch,chÕ         ®é chi tiªutheo    quy  nh   ña  µ  íc.Nghiªm  Ê m     ¬  ®Þ c nh n   c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  ù ban  µnh, thùc hiÖn  Õ         µiquy  nh  ña  µ  íc; t  h     ch ®é chitiªungo   ®Þ c nh n   sö  ông  «    d xe  t« c«ng  µo  Öc  v vi riªngcña    ©n,  ïng  «      c¸ nh d xe  t« c«ng    a  ®Ó ® ®ãn  c¸n  é  b kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu quy  nh,  ïng  Òn  ®Þ d ti c«ng  ü    µm  qu ®Ó l qua  Õu, tÆng,  î dông  éi,häp    chøc  i  bi   li  h  ®Ó tæ  ® nghØ,..  î dông  ù  ñ  .l i   s ch qu¶n    ù ý  iÒu  ng  µis¶n,tiÒn b¹c cña    ®Ó t   ® ®é t        c¸cdoanh nghiÖp    ö  ông  ®Ó s d chitiªucho  é  Ën  µnh  Ýnh  ña  ¬     b ph h ch c c quan  × nh;  î dông  tÝn    i  m l  i uy  ®Ó ® vay  µ  v cho  vay,chiÕm  ông      d c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n 3.3­ C¨n  vµo    cø  møc   ç  î® îc th«ng  h tr    b¸o, c¸c Tæng      c«ng    ã  ty c tr¸ch   nhiÖ m   ¾p  Õp  ¹ c¸c ho¹t®éng  ù  s x l      i s nghiÖp  ®µo  ¹o,y  Õ,nghiªncøu  ( t  t     khoa  häc,sù    nghiÖp  kinh tÕ) vµ  ùc hiÖn  ¹ch to¸nc¸cchiphÝ      th   h       cho    ¹t®éng   c¸cho   trªnvµo    Ý    chiph s¶n  Êtkinhdoanh  xu     theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 3.4­Trong  ©n    ©n    ph bæ ng s¸ch vµ    ×nh tæ    qu¸ tr   chøc  iÒu  µnh, thùc ® h     hiÖn  ÕtkiÖm  µ  ti   v gi¶m    víi ùc hiÖn  chiso    th   n¨m 1998  i víi   ®è     kho¶n  c¸c sau: + Gi¶m  30%   víithùc hiÖn  so      n¨m 1998  Ò     v chic«ng    Ý   t¸cph trong níc.    Gi¶m  40%  kinhphÝ  oµn    oµn  µo.   ® ra,® v + Gi¶m   70%     60­ chimua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ,  öa  ÷a,héi nghÞ, tiÕp      s ch       kh¸ch,kh¸nh tiÕt, Ô  ©n  ña    ¬        t c c¸cc quan  µnh  Ýnh  ù  l h ch s nghiÖp. 3.5­C¸c  é,  µnh  µ    a   ¬ng, ®¬n  Þ  ã  ö  ông    B ng v c¸c ®Þ ph   vcsd kinh phÝ   õ   t  ng©n  s¸ch nhµ  íc chñ  ng  iÓn khaic¸c biÖn    n  ®é tr      ph¸p  ÕtkiÖm,  ¨ng  ý  íi ti   ® k v  c¬ quan  Êp    µ  ¬  c trªnv c quan  µichÝnh    t  c¸c kho¶n  ÕtkiÖm,  ti   møc   ÕtkiÖm.  ti   C¸c  é, ®Þa  ¬ng  B  ph tæng  îp b¸o    é  µichÝnh  Ò   h   c¸o B T   v møc  µ  Ön  v bi ph¸p tiÕt    kiÖm   ícngµy  tr   1/03/1999    é   µi chÝnh  ®Ó B T   tæng  îp b¸o    Ýnh  ñ  µ  h  c¸o Ch Ph v Quèc  éi. h VI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  t c hi l     t  01/01/1999,c¸c Bé,  µnh,    ng   UBND  c¸c tØnh  c¨n cø  vµo  Quy Õt ®Þnh  sè  248/1998/Q§­ TTg  ngµy  24/12/1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  c Th t   ph v Th«ng   íng dÉn  µy    chøc  ­ th   n ®Ó tæ  h íng dÉn    ¬    c¸cc quan,®¬n  Þ  µ    Êp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ùc hiÖn.   v v c¸cc ch quy ®Þ ph th  
Đồng bộ tài khoản