Thông tư 191/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
88
lượt xem
8
download

Thông tư 191/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 191/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 191/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  191/1998/TT­B T C  n g µ y 31 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H ­ íng d É n  k Õ  to¸n thu Õ    trÞ gia t¨ng ® èi víi gi¸   h o¹t ® é n g  x © y   ù n g  c¬ b¶ n,  n x u Êt, h Õ  bi Õ n  s¶n p h È m   « n g,  m   d s¶  c n l© n g hi Ö p ­ C¨n  LuËt ThuÕ           cø    gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)  îc Quèc      ®   héiníc Céng hoµ  x∙héichñ      nghÜa  ViÖtnam     kho¸ IX,kú      häp  11 thø  th«ng  qua  ngµy 10/5/1997  vµ NghÞ  ®Þnh  sè 28/1998/N§­  ngµy 11/5/1998 vµ NghÞ  ®Þnh  sè  CP 102/1998/N§/CP ngµy 21/12/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT; ­ C¨n  cø  Th«ng  t 89/1998/TT­   BTC  ngµy  27/6/1998 vµ  Th«ng  t   175/1998/TT­ BTC     ngµy 24/12/1998 cña  Tµi chÝnh  íng  Bé    H dÉn    thihµnh  nghÞ ®Þnh  28/1998/N§/CP    sè  Qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh    luËtthuÕ GTGT  vµ  NghÞ  ®Þnh  102/1998/N§/CP  sè  söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ   ®Þnh  28/1998/N§­    sè  CP ; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 187/1998/TT­ BTC     ngµy 29/12/1998 cña  Tµi  Bé  chÝnh  híng dÉn    bæ sung thuÕ GTGT  ®èi    víiho¹t®éng    x©y dùng  b¶n, c¬    s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  s¶n phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 100/1998/TT­ BTC  ngµy 15/7/1998; Th«ng   sè    t 180/1998/TT­ BTC   ngµy 26/12/1998 híng dÉn        bæ sung  to¸nthuÕ  kÕ    GTGT. §Ó   to¸n thuÕ  kÕ    GTGT     víiviÖc  phï hîp    tÝnh,kª khai,nép        thuÕ GTGT   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    kÕ to¸n thuÕ    GTGT  ®èi    víiho¹t®éng    x©y dùng c¬  b¶n (XDCB),s¶n    xuÊt,chÕ    biÕn  s¶n phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp,nh    sau: I­ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g  N 1­ Th«ng   tnµy  dông  ¸p  ®èi        víic¸c ho¹t®éng x©y dùng  b¶n  c¬  (XDCB)  tùlµm,s¶n      xuÊt,chÕ    biÕn s¶n  phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp  c¸c®¬n  cã    ë    vÞ  ho¹t ®éng  s¶n xuÊtn«ng,l©m      nghiÖp theo    qui®Þnh    t¹ Th«ng   187  i tsè  /1998/TT­ BTC   ngµy  29/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    2­ KÕ       to¸ndoanh      thu b¸n hµng: ­ Doanh  b¸n    thu  hµng  ®èi    víiho¹t®éng    XDCB     tù lµm  tæ  cã  chøc  h¹ch  to¸nkÕt    qu¶ kinh doanh    riªngthuéc ®èi t        îng chÞu thuÕ  GTGT         lµgi¸trÞ c«ng  tr×nh XDCB     hoµn  thµnh  kh«ng  thuÕ  cã  GTGT. ­ Doanh    thu b¸n hµng ®èi    víis¶n phÈm  n«ng, l©m    nghiÖp kh«ng qua  chÕ  biÕn,trùctiÕp b¸n    tr       ra thÞ  êng  thuéc diÖn    kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT       lµgi¸ b¸n s¶n    phÈm. ­ Doanh  thu b¸n hµng ®èi    víis¶n phÈm  n«ng, l©m     nghiÖp qua chÕ  biÕn    tiªuthô    néi ®Þa  thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  GTGT       lµ gi¸b¸n kh«ng cã  thuÕ  GTGT. ­ Doanh    hµng           thu b¸n  ®èi víivËt tdoanh nghiÖp  mua  cung  vÒ  øng cho  c¸ché    n«ng  êng  tr viªn,  cho    c«ng  c¸n bé  nh©n    viªnhoÆc   ra ngoµicho    b¸n      c¸c
  2. 2 tæ chøc,hé      gia ®×nh, c¸nh©n        díid¹ng  kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp  thuéc ®èi t    ­ îng chÞu    thuÕ  GTGT         lµgi¸b¸n kh«ng  thuÕ  cã  GTGT. ­ Doanh  b¸n    thu  hµng ®èi    víis¶n phÈm  n«ng, l©m    nghiÖp    lµ hµng    ho¸ xuÊt khÈu  dông    ¸p  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT  b»ng  kh«ng (0%)      lµ gi¸b¸n hµng  xuÊtkhÈu.   3­ KÕ          ,thiÕtbÞ, dÞch  mua    to¸ngi¸trÞvËtt      vô  vµo: ­ Gi¸trÞ vËt t         ,thiÕtbÞ, dÞch  mua       vô  vµo  dïng cho viÖc thùc hiÖn    khèi   l x©y  îng  dùng  b¶n  c¬  cña  phËn  bé  XDCB     tù lµm  h¹ch  cã  to¸n kÕt    qu¶ s¶n  xuÊt,kinhdoanh      riªnglµgi¸mua        cha  thuÕ  cã  GTGT. ­ Gi¸ trÞ vËt t         , thiÕtbÞ,   dÞch  mua   vô  vµo phôc  cho  vô  viÖc thùc hiÖn    khèil    îng XDCB   cña  phËn  bé  XDCB     tù lµm  kh«ng  h¹ch    to¸nkÕt qu¶ s¶n xuÊt  kinhdoanh    riªnglµgi¸mua  cã        ®∙  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo (tæng    gi¸thanh to¸n) ­ Gi¸trÞ vËt t         ,TSC§,  dÞch  mua   vô  vµo dïng cho    ho¹t®éng s¶n xuÊt ra     s¶n phÈm  n«ng,l©m    nghiÖp kh«ng  qua  chÕ biÕn,trùctiÕp b¸n          ra thÞ  êng  tr thuéc diÖn  kh«ng  chÞu thuÕ GTGT       lµ gi¸mua   cã  ®∙  thuÕ  GTGT  (tæng    gi¸ thanh to¸n) ­ Gi¸ trÞ vËt t         , TSC§,  dÞch  mua   vô  vµo dïng  cho ho¹t®éng    s¶n  xuÊt,   chÕ biÕn  s¶n phÈm  n«ng, l©m    nghiÖp        tiªuthô néi®Þa  thuéc ®èi îng chÞu    t   thuÕ GTGT       lµgi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT  ®Çu  vµo.§èivíi       nguyªn liÖu lµs¶n        phÈm  n«ng,l©m    nghiÖp  a  ® vµo  s¶n xuÊt,chÕ    biÕn  theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2b môc    IIcña  Th«ng   187  1998/TT­ tsè  ­ BTC       th× gi¸mua  cha  thuÕ  îcx¸c cã  ®     ®Þnh  sau: nh  Gi¸mua    cha  Tæng      gi¸trÞnguyªn  Sè thuÕ GTGT   îc ®   cã  thuÕ GTGT = liÖu ® a    vµo  chÕ  ­ tÝnh khÊu    trõtheo  biÕn  theo b¶ng      kª tûlÖ  5%   3­ quy  ®Þnh ­ Gi¸ trÞ vËt t doanh           nghiÖp mua     vÒ cung  øng  cho    n«ng  êng  c¸c hé  tr viªn,cho    c«ng    c¸n bé  nh©n viªn,hoÆc     b¸n    ra ngoµicho    chøc,hé      c¸c tæ    gia ®×nh,  nh©n     c¸  díid¹ng kinh doanh  ¬ng  th nghiÖp      lµ gi¸ mua  cha  thuÕ  cã  GTGT   ®Çu  vµo. ­ Gi¸trÞvËt t         ,nguyªn,nhiªnliÖu,TSC§,        dÞch  mua  vô  vµo dïng cho    ho¹t ®éng  s¶n xuÊt,chÕ    biÕn  s¶n  phÈm  n«ng l©m nghiÖp    lµhµng    ho¸ xuÊtkhÈu    lµ gi¸mua       cha  thuÕ  cã  GTGT   (nÕu mua  hµng  ho¸ ®¬n  cã    thuÕ  GTGT). §èi     víinguyªn    liÖu    lµ s¶n phÈm  n«ng, l©m    nghiÖp  a  ® vµo  s¶n xuÊt,chÕ     biÕn  theo  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    2b  IIcña Th«ng   187  1998/TT­ t sè  ­ BTC  ngµy  29/12/1998  th× kh«ng  îc tÝnh  ®   khÊu    ­ 5          trõ3    % trªngi¸trÞ nguyªn  liÖu ® a    vµo  chÕ  biÕn. II­ Õ  to¸n thu Õ  gi¸  K  trÞ gia t¨ng . 1­ Ho¹t®éng      x©y  dùng  b¶n    c¬  tùlµm  trong s¶n    xuÊtn«ng,l©m      nghiÖp: a/ Ho¹t®éng      x©y dùng  b¶n    c¬  tù lµm  trong s¶n    xuÊt n«ng,l©m      nghiÖp  cã  chøc  tæ  h¹ch to¸nkÕt      qu¶ s¶n xuÊtkinhdoanh      riªng.
  3. 3 KÕ       phËn  to¸nt¹ bé  i XDCB     tùlµm  h¹ch to¸nkÕt  cã      qu¶  kinhdoanh    riªng: ­KhinhËn      vèn  îcgiao tõbªn  ®       s¶n xuÊtkinh doanh:     +    KhinhËn  vèn  b»ng  tiÒn,ghi:   Nî  111,112, TK    Cã  336­ Ph¶itr¶néibé TK          +    KhinhËn  vèn  b»ng   ,tµis¶n  ®Þnh  vËtt    cè  (TSC§),ghi:   Nî  152,153,211,. TK      . Nî  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu    ®   trõ(nÕu  cã) Cã  336­ Ph¶itr¶néibé TK          ­ Khi mua   ,thiÕtbÞ, dÞch  dïng      vËt t      vô  vµo    ho¹t®éng  XDCB   chÞu  thuÕ  GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõ,ghi: Nî  152,153,621,. TK      . Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo) Cã  111,112,331  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) ­ Khi c«ng        t¸cXDCB  hoµn thµnh,bµn    giao cho  phËn  bé  s¶n xuÊt,kinh     doanh  bé  vµ  phËn  XDCB   ph¶iph¸thµnh        ho¸ ®¬n thuÕ GTGT,  ghi: Nî  336­ Ph¶itr¶néibé TK          Cã  512­ Doanh      TK    thu b¸n hµng    néibé Cã  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    nhµ  níc (3331­ThuÕ     GTGT   ®Çu   ra) ­ Cuèi kú      tÝnh  x¸c ®Þnh  thuÕ  vµ    sè  GTGT  ®Çu  vµo khÊu    trõtrong kú,     ghi: Nî  333   TK  ­ThuÕ   c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    Nhµ  níc (3331­ThuÕ     GTGT   ph¶inép)   Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­Khinép      thuÕ  GTGT   vµo  NSNN,  ghi: Nî  3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã  111,112 TK    KÕ       s¶n  to¸nt¹ bªn  i xuÊt,kinhdoanh:     ­KhichuyÓn      vèn  cho  XDCB: bªn  +    KhichuyÓn  vèn  b»ng  tiÒn,ghi:   Nî  136­ Ph¶ithu néibé TK          Cã  111,112 TK    +    KhichuyÓn  vèn  b»ng   ,TSC§,  vËtt  ghi: Nî  136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  152,211,.. icha  thuÕ  TK    (g   ¸ cã  GTGT)
  4. 4 Cã  133   TK  ­ThuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõ(thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  cña  vËt sè    t ,TSC§ chuyÓn  cho  XDCB) bªn  ­KhinhËn      bµn  giao TSC§    hoµn  thµnh  cña  XDCB,  bªn  ghi: Nî  211­ TSC§      TK    (gi¸ c«ng  trÞ tr×nh ®∙  thuÕ    cã  GTGT   ®Çu   ra) Cã  136   TK  ­Ph¶ithu néibé        (1361)(Tæng      gi¸thanh  to¸n) ­ NÕu     TSC§  îc®Çu    ®   tb»ng  nguån  vèn  NSNN   cÊp  hoÆc   nguån  vèn    tù bæ   sung,®ång      thêighi: Nî  441   TK  ­Nguån  vèn  XDCB Cã  411­ Nguån  TK    vèn  kinh doanh   b/ Ho¹t®éng      XDCB     tù lµm trong s¶n    xuÊt n«ng, l©m      nghiÖp kh«ng tæ  chøc  h¹ch to¸nkÕt      qu¶  s¶n xuÊt,kinhdoanh      riªng: §èivíiho¹t®éng        XDCB   ®¬n  tù lµm  do  vÞ    kh«ng  chøc  tæ  h¹ch    to¸nkÕt  qu¶ s¶n xuÊt,kinh doanh      riªng theo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    187­ t sè  1998/TT­ BTC   ngµy  29/12/1998 th× kh«ng      thuéc diÖn    chÞu thuÕ  GTGT. ­    Khi mua  vËt  , thiÕtbÞ,  t    dÞch  dïng  vô  vµo ho¹t®éng    XDCB   lµm  tù  kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT,  ghi: Nî  152,153,241 TK      Cã  TK  111, 112, 331,..  ( Tæng  gi¸ thanh to¸n vµ c¸c chi phÝ  vËn  chuyÓn, bèc  . )   dì,. . ­ Khi xuÊt kho     dông        vËt t sö  vµo ho¹t®éng    XDCB     tù lµm kh«ng chÞu  thuÕ  GTGT,  ghi: Nî  241­ X©y  TK    dùng  b¶n  dang c¬  dë  Cã  152,153,.. TK    . ­Khic«ng      tr×nh XDCB     hoµn  thµnh  a  ® vµo  dông,ghi: sö    Nî  211,213,. TK    . Cã  241­ X©y  TK    dùng  b¶n  dang c¬  dë  ­ NÕu     c«ng tr×nh XDCB     hoµn thµnh  îc ®Çu    ®   t b»ng nguån vèn NSNN   cÊp  hoÆc   nguån  vèn      tùbæ sung,ghi:   Nî  441­ Nguån  TK    vèn  ®Çu    tXDCB Cã  411­ Nguån  TK    vèn  kinh doanh    2    ­ Ho¹t®éng    s¶n xuÊt s¶n    phÈm  n«ng l©m nghiÖp qua chÕ biÕn    ®Ó tiªuthô néi®Þa        nép thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu    trõ: ­    Khi mua  vËt , nguyªn  t  liÖu,dÞch      vô, TSC§   ho¸  cã  ®¬n  thuÕ GTGT   hoÆc  chøng    Æc     tõ ® thï,hoÆc   îckhÊu    ®   trõtheo    (%)      tû lÖ  trªngi¸mua  theo  quy ®Þnh  cña luËtthuÕ    dïng cho s¶n xuÊt,chÕ     biÕn    c¸c s¶n  phÈm  n«ng,  l©m nghiÖp  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT         tiªuthô néi®Þa,  ghi: Nî  152,153,211,621,627,642    TK            (gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331  .(Tæng    TK      ,.   . gi¸thanh  to¸n)
  5. 5 ­ Khi ® a      s¶n  phÈm  cña  n«ng  êng    hé  tr viªn giao nép  s¶n  vµ  phÈm  do  ®¬n  tù s¶n  vÞ    xuÊt vµo    chÕ  biÕn    c¸c s¶n phÈm   n«ng, l©m    nghiÖp      ®Ó tiªu thô néi®Þa      thuéc diÖn    chÞu  thuÕ GTGT,  ghi: Nî  621     TK  ­Chi phÝ  nguyªn liÖu,vËtliÖu trùctiÕp           (gi¸  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ (thuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõtheo tûlÖ      (%)  quy  ®Þnh)  Cã  512    TK  ­ Doanh    hµng    (gi¸ thu b¸n  néibé    thµnh    SX s¶n phÈm     hoÆc   gi¸giao nép,gi¸tÝnh          thuÕ    t¹ ®Þa  i ph¬ng) ­Khiph¸tsinh doanh              thu c¸cs¶n phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp  qua  chÕ  biÕn  tiªuthô néi®Þa        thuéc diÖn    chÞu  thuÕ GTGT, ghi: Nî  111,112,131  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  511­ Doanh      TK    thu b¸n hµng    (gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT) Cã  333   TK  ­ThuÕ   c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    Nhµ  níc (3331­ThuÕ     GTGT   ph¶inép)   ­Cuèikú,khix¸c®Þnh  thuÕ            sè  GTGT   ®Çu   vµo  khÊu    trõtrongkú,ghi:     Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  333   TK  ­ThuÕ   c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    Nhµ  níc (3331­ThuÕ     GTGT   ph¶inép)   ­Khinép      thuÕ  GTGT   vµo  NSNN,  ghi: Nî  333   TK  ­ThuÕ   c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(3331) Cã  111,112 TK    3­ Ho¹t ®éng    s¶n xuÊt s¶n phÈm   n«ng, l©m     nghiÖp kh«ng qua chÕ  biÕn    trùctiÕp b¸n    tr   ra thÞ  êng  thuéc diÖn    kh«ng chÞu thuÕ GTGT: ­    Khi mua  vËt  , hµng  t  ho¸,dÞch  dïng    vô  vµo ho¹t®éng    s¶n xuÊt s¶n    phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp  kh«ng thuéc diÖn    chÞu thuÕ GTGT,  ghi: Nî  152,153,156  TK      hoÆc   611,621,627,642,..       (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  111,112,331,.. TK        (Tæng    gi¸thanh  to¸n) ­ Khi ph¸tsinh doanh    s¶n          thu b¸n  phÈm  n«ng,l©m    nghiÖp  kh«ng  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ GTGT,    ghi: Nî  111,112,131,. TK      . Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (Tæng    gi¸thanh  to¸n) 4­ Ho¹t ®éng    s¶n xuÊt s¶n    phÈm  n«ng, l©m     nghiÖp    lµ hµng ho¸ xuÊt  khÈu  qua chÕ  biÕn. ­KhichuyÓn      s¶n  phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp  ®¬n  tùs¶n  do  vÞ    xuÊthoÆc     nhËn  s¶n phÈm   hé  do  n«ng  êng    tr viªngiao nép  a    ® vµo  chÕ  biÕn,ghi:   Nî  621     TK  ­Chi phÝ  nguyªn liÖu,vËtliÖu trùctiÕp             Cã  512    TK  ­ Doanh    hµng    (gi¸ thu b¸n  néibé   thµnh  s¶n  xuÊt s¶n phÈm,      gi¸giao nép      hoÆc     gi¸tÝnh  thuÕ    t¹ ®Þa  i ph¬ng)
  6. 6 ­ Khi thu mua         hµng    ®Ó   ho¸ vÒ  xuÊt khÈu    nÕu kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    thuÕ  GTGT   i îckhÊu      lo¹ ®     trõth× kh«ng  îchoµn  ®   thuÕ ®Çu   vµo,ghi:     Nî  621­ Chi phÝ  TK      nguyªn liÖu,vËtliÖu trùctiÕp             (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  111,112,331   TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) ­ Khimua      nguyªn vËt liÖu kh¸c,dÞch  cã            vô  ho¸ ®¬n  thuÕ  GTGT     ­ (lo¹ ® i îckhÊu      trõ)phôc  trùctiÕp  vô    cho    giai®o¹n chÕ biÕn  tiªuthô s¶n  vµ      phÈm,  xuÊtkhÈu,ghi:       Nî  152,621,627,642    TK        (gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,.. TK        (Tæng    gi¸thanh  to¸n) ­ Khi xuÊt khÈu        s¶n  phÈm   n«ng,l©m    nghiÖp,x¸c ®Þnh      doanh    thu xuÊt  khÈu,ghi:   Nî  111,112,131 TK      Cã  511­ Doanh      TK    thu b¸n hµng ­Khi® îcNSNN         hoµn    l¹thuÕ  i GTGT   b»ng  tiÒn,ghi:   Nî  111,112 TK    Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   1­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  01/1/1999 2­ C¸c ®¬n  cã    vÞ  ho¹t®éng  x©y dùng  b¶n, s¶n  c¬    xuÊt,chÕ    biÕn s¶n  phÈm  n«ng, l©m     nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    thùc hiÖn  híng  vµ  dÉn  thùc hiÖn  Th«ng   tnµy.C¸c    vÊn    ®Ò kh¸c vÒ  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   kh«ng híng dÉn    trong  Th«ng   tnµy    th× thùc hiÖn    theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. 3­ Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n vÞ  ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó xem      xÐt gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản