Thông tư 195/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
50
lượt xem
11
download

Thông tư 195/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 195/2009/TT-BTC quy định về giao nhận, quản lý, phân phối, sử dụng hàng xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 195/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 195/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V GIAO NH N, QU N LÝ, PHÂN PH I, S D NG HÀNG XU T C P T NGU N D TR QU C GIA KHÔNG THU TI N Đ C U TR , H TR , TÌM KI M C U H , C U N N, PHÒNG, CH NG, KH C PH C H U QU THIÊN TAI, H A HO N, D CH B NH Căn c Lu t qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c s 09/2008/QH12 ngày 12 tháng 3 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính quy đ nh v giao nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng xu t c p t ngu n d tr qu c gia không thu ti n, đ c u tr , h tr , tìm hi m c u h , c u n n, phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, d ch b nh như sau: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh: a) Thông tư này quy đ nh v giao nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng xu t c p t ngu n d tr qu c gia không thu ti n đ c u tr , h tr , tìm ki m c u h , c u n n, phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, d ch b nh (sau đây g i chung là xu t c u tr , h tr ). b) Vi c xu t hàng s d ng n i b t ngu n d tr qu c gia c a B Qu c phòng, B Công an, B N i v theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ho c y quy n c a Th tư ng Chính ph đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư này. 2. Thông tư này áp d ng đ i v i các B , ngành, đ a phương và các cơ quan, đơn v , t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c giao nh n, qu n lý, phân ph i hàng d tr qu c gia sau khi xu t kho đ c u tr , h tr . 3. Thông tư này không áp d ng đ i v i các trư ng h p hàng d tr qu c gia xu t bán luân phiên đ i hàng, xu t vi n tr nư c ngoài và các ho t đ ng giao, nh n khác không liên quan đ n các n i dung quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Thông tư này. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. “Các B , ngành và đ a phương” là các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Ban Ch đ o Phòng ch ng l t bão Trung ương (sau đây g i chung là B , ngành và đ a phương). 2. “Các đơn v d tr qu c gia” là các C c D tr Nhà nư c khu v c thu c T ng c c D tr Nhà nư c, các Chi c c D tr Nhà nư c tr c thu c các C c D tr Nhà nư c khu v c và các đơn v d tr qu c gia thu c các B , ngành tr c ti p qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2. NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 3. Căn c xu t hàng
 2. 1. Hàng d tr qu c gia đư c xu t c p cho các đơn v , t ch c đ ph c v các ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 Thông tư này, th c hi n theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ho c theo y quy n c a Th tư ng Chính ph đư c quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u 10 Ngh đ nh 196/2004/NĐ-CP ngày 2/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr Qu c gia. 2. T m xu t hàng d tr qu c gia trong trư ng h p c n thi t ph i đáp ng ngay yêu c u nhi m v chi n đ u, ch ng phá ho i, ch ng b o lo n; phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n; phòng, ch ng d ch b nh có nguy cơ bùng phát, c n ph i có lư ng hàng đáp ng ngay, đ tránh x y ra h u qu nghiêm tr ng, ho c liên quan tr c ti p đ n tính m ng con ngư i, ho c gây thi t h i l n v tài s n, cơ s v t ch t c a Nhà nư c và c a nhân dân, th c hi n theo quy đ nh t i ti t d đi m 2.1 m c II Thông tư s 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 2/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh d tr qu c gia. 3. Đ đ m b o tính k p th i, trong khi ch quy t đ nh (b n chính) c a c p có th m quy n v xu t hàng d tr qu c gia đ th c hi n c u tr , h tr , Th trư ng các đơn v d tr qu c gia, T ng c c trư ng T ng c c D tr Nhà nư c và các đơn v d tr tr c ti p xu t hàng đư c phép s d ng b n FAX (quy t đ nh), ho c đi n tho i (n u không nh n đư c b n FAX) đ t ch c th c hi n xu t hàng d tr qu c gia đáp ng yêu c u c a nhi m v . Đi u 4. Trách nhi m c a các đơn v d tr qu c gia giao hàng 1. Th trư ng các B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, khi th c hi n Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ho c y quy n c a Th tư ng Chính ph , v xu t c p hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr ban hành quy t đ nh giao cho các đơn v d tr qu c gia tr c thu c B , ngành đ th c hi n nhi m v xu t c p hàng. 2. Các đơn v d tr qu c gia xu t c p hàng: Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n giao nhi m v xu t c p hàng, các đơn v d tr qu c gia th c hi n công tác chu n b xu t hàng theo các n i dung sau: a) Ki m tra danh m c hàng hóa, quy cách, s lư ng, ch t lư ng, h sơ tài li u có liên quan. b) Chu n b nhân l c ki m tra, giám sát t i các đi m kho xu t hàng; chu n b phương ti n, nhân l c b c x p và phương ti n v n chuy n (n u ph i v n chuy n giao hàng). 2. Đ a đi m giao hàng a) Đ i v i hàng d tr qu c gia là lương th c, gi ng cây tr ng, thu c thú y, thu c b o v th c v t, v t tư thi t b y t xu t c p đ c u tr , h tr thì các đơn v d tr qu c gia t ch c v n chuy n và giao cho các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v nh n hàng, trên phương ti n c a đơn v d tr qu c gia giao hàng, t i trung tâm các qu n, huy n đư c c p hàng c u tr , h tr ; ho c giao hàng trên phương ti n c a bên nh n t i c a kho d tr qu c gia theo quy t đ nh phân b c a Th trư ng B , ngành, ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trên nguyên t c đ m b o thu n ti n và rút ng n th i gian cho đơn v nh n hàng. b) Đ i v i các lo i hàng d tr qu c gia khác (bao g m c v t tư, trang thi t b , phương ti n) đư c giao trên phương ti n v n chuy n c a đơn v , t ch c đư c giao nhi m v nh n hàng t i c a kho d tr qu c gia. c) Trư ng h p đ c bi t theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, yêu c u ph i v n chuy n đ ph c v nhi m v kh n c p, các đơn v d tr qu c gia đư c huy đ ng, ho c thuê phương ti n đ k p th i t ch c v n chuy n, giao hàng đúng đ a đi m quy đ nh cho các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v nh n hàng đáp ng yêu c u kh n c p theo quy đ nh hi n hành. 3. Các đơn v d tr qu c gia giao hàng có trách nhi m giao cho đơn v , t ch c ti p nh n, đúng ch ng lo i, đ v s lư ng, ch t lư ng và th i gian theo quy đ nh. Trư ng h p hàng giao không đ s lư ng, ho c ch t lư ng hàng không đ m b o do nguyên nhân ch quan làm nh hư ng đ n nhi m v c u tr , h tr , thì tùy theo m c đ thi t h i mà cá nhân, t p th liên quan ph i b i thư ng, ho c b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
 3. Đi u 5. Trách nhi m c a các đơn v , t ch c ti p nh n hàng 1. Các đơn v , t ch c nh n hàng d tr qu c gia ch đ ng liên h v i các đơn v d tr qu c gia đư c giao nhi m v xu t hàng, đ th ng nh t th i gian, đ a đi m giao nh n hàng, b trí l c lư ng, phương ti n đ th c hi n vi c ti p nh n hàng, đ m b o nhanh chóng, k p th i và t o m i đi u ki n đ đơn v d tr qu c gia giao hàng trong th i gian nhanh nh t. 2. Các đơn v , t ch c nh n hàng có trách nhi m ti p nh n và qu n lý toàn b hàng hóa d tr qu c gia đã nh n v s lư ng, ch t lư ng và giá tr s hàng ti p nh n; phân ph i k p th i cho các cơ quan, đơn v , t ch c cá nhân đư c nh n hàng c u tr , h tr theo quy t đ nh phân ph i c a c p có th m quy n. M s k toán ghi chép, ph n ánh đ y đ tình hình và k t qu ti p nh n, qu n lý, phân ph i v s lư ng, giá tr , ch ng lo i, ch t lư ng hàng đư c giao c u tr , h tr . Th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh t i Đi u 10 Thông tư này. 3. Đơn v , t ch c ti p nh n hàng ch u trách nhi m v m i thi t h i do không k p th i phân ph i hàng ngày sau khi nh n, d n đ n hàng nh n b hư h ng, kém ho c m t ph m ch t, ho c không đ s lư ng. Tùy theo m c đ thi t h i mà cá nhân, ho c t ch c liên quan ph i b i thư ng thi t h i, ho c b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 6. Trư ng h p các đơn v , t ch c (bao g m c các đơn v d tr giao hàng và các đơn v , t ch c nh n hàng) không đ m b o đư c phương ti n v n chuy n hay không đ l c lư ng đ th c hi n công tác giao, nh n hàng, ph i báo cáo ngay v i c p có th m quy n đ x lý k p th i. N u không giao, nh n đư c hàng mà x y ra thi t h i, thì Th trư ng B , ngành và đ a phương có liên quan ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thi t h i đó. Đi u 7. H sơ, ch ng t , th t c giao nh n 1. Đơn v d tr qu c gia tr c ti p xu t giao hàng ph i th c hi n đúng các quy đ nh hi n hành v xu t kho d tr qu c gia, c th như sau: a) L p phi u xu t kho, hóa đơn bán hàng d tr qu c gia, trong đó ghi rõ hàng xu t c p theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Giá tr hàng xu t c p đư c ph n ánh theo đơn giá đang theo dõi h ch toán trên s k toán c a đơn v . b) L p biên b n giao nh n hàng, trong đó, ghi rõ h tên, ch c v ngư i giao, ngư i nh n hàng, đơn v giao, đơn v nh n hàng, th i gian, đ a đi m, s lư ng, giá tr và ch t lư ng hàng giao nh n (chi ti t theo t ng lo i danh m c m t hàng). c) Trư ng h p xu t hàng d tr qu c gia đ đáp ng yêu c u theo kho n 2 Đi u 3 c a Thông tư này, thì ngoài vi c lưu gi y gi i thi u ngư i đ i di n c a đơn v , t ch c đư c giao nhi m v nh n hàng, l p h sơ th t c và ghi theo các n i dung như trên, trong biên b n giao nh n hàng ph i ghi rõ s ch ng minh nhân dân, ho c ch ng minh thư quân đ i, công an (n u ngư i đó là quân nhân, công an), ngày, tháng, năm c p và nơi c p c a ngư i nh n hàng, s bi n ki m soát phương ti n v n chuy n và các thông tin c n thi t khác (n u th y c n), đ ti n theo dõi, qu n lý và b sung hoàn thi n th t c sau này. d) Đ i v i v t tư, trang thi t b khi giao ph i kèm theo các h sơ, tài li u k thu t (n u có). 2. Ngư i đ i di n c a đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n hàng ph i có đ các gi y t sau: - B n chính (ho c b n sao y b n chính) quy t đ nh phân b hàng d tr qu c gia c a B , ngành, đ a phương. - Gi y gi i thi u (b n chính) c a cơ quan, t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n, kèm theo ch ng minh nhân dân ho c ch ng minh thư quân đ i, công an (n u ngư i đó là quân nhân, công an). - Trư ng h p ti p nh n hàng d tr qu c gia đ đáp ng yêu c u theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 3 c a Thông tư này, mà các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n chưa có quy t đ nh phân b hàng c a B , ngành, đ a phương, thì ch m nh t sau 10 ngày làm vi c, k t ngày ký
 4. quy t đ nh phân b hàng c a B , ngành, đ a phương, đơn v , t ch c ti p nh n hàng có trách nhi m chuy n tr c ti p quy t đ nh phân b hàng cho đơn v d tr qu c gia đã xu t hàng đ b sung hoàn ch nh h sơ giao hàng. Đi u 8. Qu n lý hàng d tr qu c gia xu t c u tr , h tr 1. Đ i v i các đơn v d tr qu c gia xu t hàng. a) Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n v xu t hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr ; căn c h sơ ch ng t liên quan như h p đ ng, biên b n giao nh n, thanh lý h p đ ng, phi u xu t kho và hóa đơn bán hàng d tr qu c gia; các đơn v d tr qu c gia tr c ti p xu t hàng ghi gi m giá tr hàng d tr qu c gia tương ng v i s lư ng hàng th c t đã xu t c p, đ ng th i ghi gi m ngu n v n hàng d tr qu c gia theo đúng quy đ nh c a ch đ k toán và các văn b n hư ng d n hi n hành. Riêng đ i v i hàng d tr qu c gia t m xu t s d ng theo kho n 2 Đi u 3 Thông tư này, các đơn v d tr qu c gia ghi gi m kho hàng d tr qu c gia đ chuy n sang theo dõi hàng t m xu t s d ng. b) Th c hi n thanh quy t toán các chi phí th c hi n xu t c p hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr theo quy đ nh t i Thông tư này và quy đ nh t i các văn b n hư ng d n hi n hành. c) K t thúc nhi m v xu t hàng đ c u tr , h tr các đơn v tr c ti p xu t hàng t ng h p báo cáo k t qu th c hi n, g i cơ quan qu n lý c p trên. Căn c báo cáo c a các đơn v v k t qu xu t c p hàng, các B , ngành t ng h p báo cáo g i B Tài chính, đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Đ i v i các B , ngành và đ a phương đư c c p hàng c u tr , h tr . a) Công tác ch đ o th c hi n ti p nh n, phân ph i: - Th trư ng các B , ngành và đ a phương đư c nh n hàng xu t c p: căn c s lư ng, giá tr hàng d tr qu c gia đư c c p, có trách nhi m phân ph i k p th i (t i đa là 30 ngày) ngay sau khi nh n đư c quy t đ nh xu t c p hàng d tr qu c gia c a Th tư ng Chính ph ; giao nhi m v ti p nh n hàng cho các đơn v , t ch c có ch c năng, đ qu n lý và th c hi n phân ph i hàng c u tr , h tr (đ i v i lương th c, mu i, gi ng cây tr ng, thu c thú y, thu c b o v th c v t, v t tư thi t b y t ), ho c ti p nh n đ qu n lý, s d ng ph c v công tác tìm ki m c u h , c u n n (đ i v i v t tư, trang thi t b , phương ti n). Quy t đ nh phân b và danh sách các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n hàng đư c g i cho các đơn v d tr qu c gia tr c ti p xu t hàng, đ ph i h p th c hi n. - Các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n hàng: Trong th i h n t i đa là 20 ngày k t ngày các B , ngành và đ a phương ký quy t đ nh phân b hàng, các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n ph i tri n khai ti p nh n đ s hàng đư c phân b . Quá th i gian quy đ nh trên, các đơn v d tr qu c gia xu t hàng báo cáo cơ quan qu n lý c p trên, đ báo cáo Th tư ng Chính ph d ng c p. Tr trư ng h p b t kh kháng, các B , ngành và đ a phương ph i có văn b n nêu rõ lý do g i B Tài chính xem xét quy t đ nh. b) Qu n lý hàng d tr qu c gia sau khi ti p nh n, phân ph i: Hàng d tr qu c gia xu t th c hi n c u tr , h tr , sau khi ti p nh n ph i đư c theo dõi, qu n lý ch t ch ; vi c phân ph i, s d ng ph i đ m b o đúng đ i tư ng, đúng m c đích. Nghiêm c m vi c bán, đ i hàng đ t o ngu n bù đ p các chi phí, ho c s d ng sai m c đích. C th : b.1. Đ i v i hàng d tr qu c gia là lương th c xu t đ c u tr : Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n, phân ph i ch đ ng ph i h p v i các ban, ngành, t ch c có ch c năng liên quan và chính quy n đ a phương các c p, có k ho ch c th , th c hi n phân ph i k p th i toàn b s hàng đư c c p đ n các đ i tư ng đư c c u tr theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n, các h sơ, ch ng t liên quan đ n k t qu ti p nh n hàng, cơ quan tài chính các c p ghi b sung kinh phí ngân sách nhà nư c c p c u tr , h tr
 5. cho đ a phương mình theo ch đ k toán hi n hành, đ theo dõi, qu n lý. K t thúc đ t c u tr , h tr , căn c k t qu phân ph i, các h sơ, báo cáo liên quan, đ quy t toán giá tr hàng d tr qu c gia đư c c p c u tr , h tr và l p báo cáo g i cơ quan qu n lý c p trên. b.2. Đ i v i hàng d tr qu c gia là h t gi ng các lo i, thu c thú y, thu c b o v th c v t xu t h tr đ a phương đ duy trì phát tri n s n xu t, d p d ch, b nh: Th trư ng các B , ngành, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o các cơ quan, đơn v đư c giao nhi m v ti p nh n kh n trương và ch đ ng ph i h p v i đ a phương đư c h tr , t ch c th c hi n ngay đ h tr nhân dân đ a phương k p th i đ y nhanh s n xu t đáp ng nhu c u th i v , ho c d p d ch, b nh, ngăn ch n lây lan c a d ch b nh, b o đ m n đ nh đ i s ng c a nhân dân và n đ nh xã h i. Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n, các h sơ, ch ng t liên quan đ n k t qu ti p nh n hàng, t ch c tài chính c a các cơ quan, đơn v ghi b sung kinh phí ngân sách nhà nư c c p c u tr , h tr cho cơ quan, đơn v mình theo ch đ k toán hi n hành, đ theo dõi, qu n lý. Khi hoàn thành, k t thúc nhi m v c u tr , h tr , căn c k t qu th c hi n, các h sơ, báo cáo liên quan, đ quy t toán giá tr hàng d tr qu c gia đư c c p c u tr , h tr và l p báo cáo g i cơ quan tài chính đ ng c p và cơ quan qu n lý c p trên. Trư ng h p không s d ng h t s hàng đã ti p nh n (sau khi k t thúc vi c c u tr , h tr ), các B , ngành, đ a phương, đơn v có trách nhi m qu n lý, s d ng như tài s n Nhà nư c giao cho B , ngành, đ a phương, đơn v . b.3. Đ i v i hàng d tr qu c gia là các trang thi t b , phương ti n, máy móc, hàng c u h , c u n n: Th trư ng các B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các cơ quan, đơn v đư c ti p nh n, qu n lý, s d ng ph i th c hi n đúng quy đ nh c a Lu t qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c, ch đ quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v đăng ký, qu n lý tài s n, công c , d ng c đ m b o khai thác s d ng đúng m c đích, có hi u qu . Trong quá trình qu n lý, s d ng, đ đ m b o ch t lư ng và s n sàng đáp ng k p th i m i tình hu ng khi có nhu c u s d ng, đơn v th c hi n ch đ b o qu n, b o dư ng theo quy trình quy đ nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a các cơ quan qu n lý chuyên trách. Căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n, h sơ, ch ng t liên quan, t ch c tài chính c a các cơ quan, đơn v ghi tăng giá tr tài s n, công c , d ng c t i cơ quan, đơn v mình theo ch đ k toán quy đ nh, th c hi n qu n lý theo ch đ quy đ nh và các văn b n hư ng d n hi n hành. Đ ng th i l p báo cáo k t qu th c hi n ti p nh n hàng xu t c p g i cơ quan tài chính đ ng c p và cơ quan qu n lý c p trên. b.4. Riêng đ i v i hàng d tr qu c gia t m xu t s d ng theo kho n 2 Đi u 3 Thông tư này, các cơ quan, đơn v nh n hàng h ch toán trên tài kho n ngoài b ng (tài kho n nh gi h ) và ph n nh trên các s k toán liên quan đ theo dõi, qu n lý đ n khi giao hàng nh p l i kho d tr qu c gia theo ch đ quy đ nh. b.5. Trong quá trình qu n lý, phân ph i, s d ng n u x y ra trư ng h p b m t, hư h ng, các B , ngành và đ a phương ph i thành l p H i đ ng đ x lý như đ i v i hàng hóa, tài s n c a B , ngành và đ a phương mình theo các quy đ nh và hư ng d n hi n hành. c. Quy t toán và báo cáo k t qu ti p nh n, s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr . - Quy t toán kinh phí th c hi n c u tr , h tr : sau khi k t thúc vi c c u tr , h tr , các B , ngành và đ a phương ch đ o các cơ quan, đơn v ti p nh n, qu n lý s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr , căn c ch đ quy đ nh và hư ng d n hi n hành l p báo cáo quy t toán kinh phí th c hi n c u tr , h tr đ xem xét phê duy t. Đ i v i các chi phí qu n lý, s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr ph c v ho t đ ng c a B Qu c phòng, B Công an, B N i v và c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, th c hi n quy t toán theo quy đ nh và hư ng d n riêng. - Báo cáo k t qu ti p nh n, s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr : các B , ngành, đ a phương, đơn v th c hi n theo quy đ nh và hư ng d n t i Đi u 10 Thông tư này.
 6. Đi u 9. Chi phí, ngu n kinh phí và quy t toán kinh phí th c hi n Chi phí th c hi n giao, nh n hàng d tr qu c gia xu t c p, đ c u tr , h tr theo Đi u 3 Thông tư này bao g m toàn b chi phí xu t kho và các chi phí h p lý, h p l liên quan trong quá trình t ch c th c hi n, v n chuy n, giao, nh n, phân ph i hàng d tr qu c gia xu t c p. 1. N i dung và m c chi. a) Đ i v i các đơn v d tr qu c gia xu t giao hàng. N i dung và m c chi đ i v i các đơn v d tr qu c gia xu t giao hàng, th c hi n theo quy đ nh và hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. Các đơn v d tr qu c gia xu t giao hàng l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí đ m b o xu t hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c và các quy đ nh hư ng d n hi n hành. b) Đ i v i các đơn v , t ch c ti p nh n hàng thu c các B , ngành và đ a phương đư c Nhà nư c c p hàng. Toàn b các chi phí liên quan trong quá trình th c hi n, t khâu t ch c ti p nh n, v n chuy n, qu n lý, phân ph i hàng đ n đ i tư ng s d ng; các chi phí thu h i, b o dư ng k thu t và chi phí b o dư ng, s a ch a ph c h i đ m b o ch t lư ng hàng d tr nh p l i kho (do b h ng hóc, kém ch t lư ng) đ i v i máy móc, thi t b , phương ti n t m xu t tái nh p l i kho d tr qu c gia theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 3 Thông tư này do B , ngành và đ a phương đ m b o đ th c hi n. Th trư ng các B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c ch đ tài chính hi n hành c a Nhà nư c quy đ nh, phê duy t n i dung và m c chi đ đ m b o th c hi n nhi m v và ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. c) N i dung chi phí quy đ nh t i Thông tư này không áp d ng đ i v i các ho t đ ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m h a và chi phí liên quan trong qu n lý, s d ng c a B Qu c phòng, B Công an, B N i v . 2. Ngu n kinh phí th c hi n. Kinh phí đ m b o th c hi n các n i dung chi phí quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 Thông tư này đư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a các B , ngành và đ a phương. 3. Qu n lý kinh phí th c hi n. Th trư ng các B , ngành và đ a phương có trách nhi m ch đ o các cơ quan, đơn v , t ch c th c hi n qu n lý, s d ng đúng m c đích, đúng ch đ , h ch toán k p th i, đ y đ vào s k toán, ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có th m quy n và th c hi n thanh, quy t toán theo ch đ quy đ nh hi n hành. Đi u 10. Ch đ báo cáo 1. Hình th c báo cáo và kỳ báo cáo a) Hình th c báo cáo: báo cáo b ng văn b n. b) Kỳ báo cáo: th c hi n báo cáo theo v vi c (sau khi k t thúc vi c c u tr , h tr theo t ng quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ho c y quy n c a Th tư ng Chính ph ) và báo cáo năm. c) Trư ng h p đ t xu t theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , Th trư ng các B , ngành, đ a phương th c hi n báo cáo theo quy đ nh. 2. Trách nhi m và th i gian g i báo cáo. a) Báo cáo xu t c p hàng.
 7. - Th trư ng các đơn v d tr qu c gia tr c ti p xu t hàng: căn c quy t đ nh c a c p có th m quy n giao nhi m v xu t hàng d tr qu c gia đ th c hi n c u tr , h tr và k t qu th c hi n có trách nhi m ch đ o các b ph n ch c năng c a đơn v t ng h p báo cáo tình hình và k t qu th c hi n g i cơ quan qu n lý c p trên. Th i gian g i báo cáo: báo cáo theo v vi c ch m nh t sau 15 ngày, k t ngày k t thúc vi c xu t hàng và hai bên ký biên b n giao nh n hàng; báo cáo năm g i trư c ngày 20 tháng 1 năm sau. - Th trư ng các B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia: căn c báo cáo c a các đơn v d tr qu c gia tr c ti p xu t hàng, có trách nhi m ch đ o đơn v có ch c năng t ng h p báo cáo tình hình t ch c tri n khai và k t qu th c hi n g i B Tài chính, đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Th i gian g i báo cáo: đ i v i báo cáo theo v vi c, ch m nh t sau 05 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo c a các đơn v d tr qu c gia tr c ti p xu t c p hàng và báo cáo năm g i trư c ngày 25 tháng 1 năm sau. b) Báo cáo ti p nh n, qu n lý, phân ph i s d ng hàng c u tr , h tr . - Th trư ng các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng c u tr , h tr : căn c s lư ng và giá tr hàng đư c cơ quan có th m quy n giao, k t qu th c t ti p nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng có trách nhi m ch đ o đơn v t ng h p báo cáo g i cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan tài chính đ ng c p v k t qu ti p nh n, phân ph i, s d ng hàng d tr qu c gia c u tr , h tr . Th i gian g i báo cáo: đ i v i báo cáo theo v vi c ch m nh t sau 10 ngày k t khi k t thúc vi c c u tr , h tr và báo cáo năm g i trư c ngày 20 tháng 1 năm sau. - S Tài chính các đ a phương, hàng năm căn c báo cáo c a các đơn v , t ch c đư c giao nhi m v ti p nh n, phân ph i, s d ng v s lư ng, giá tr hàng đư c Nhà nư c c p c u tr , h tr có trách nhi m t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương k t qu tình hình ti p nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng c u tr , h tr c a đ a phương và h ch toán ph n giá tr c a đ a phương mình nh n vào kinh phí Trung ương c u tr , khi báo cáo quy t toán ngân sách hàng năm. - Th trư ng các B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c Nhà nư c c p hàng có trách nhi m ch đ o các cơ quan, đơn v ch c năng thu c B , ngành và đ a phương mình, căn c báo cáo c a các đơn v v k t qu ti p nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr t ng h p g i B Tài chính, đ ph i h p qu n lý và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Th i gian g i báo cáo: đ i v i báo cáo theo v vi c ch m nh t sau 05 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo c a các đơn v và báo cáo năm g i trư c ngày 25 tháng 1 năm sau. 3. M u bi u báo cáo và hư ng d n l p báo cáo. - M u bi u báo cáo: + Các đơn v d tr qu c gia xu t c p hàng, t ng h p báo cáo tình hình và k t qu th c hi n nhi m v xu t c p hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr theo m u s 01/BC-THXC kèm theo Thông tư này. + Các B , ngành, đ a phương, đơn v đư c c p hàng c u tr , h tr , t ng h p báo cáo tình hình và k t qu th c hi n theo m u s 02/BC-TNPP kèm theo Thông tư này. Đ i v i các B , ngành và đ a phương đư c ti p nh n, qu n lý s d ng hàng d tr qu c gia xu t c p là các trang thi t b , phương ti n, máy móc có th i gian s d ng trên m t năm, hàng năm ngoài vi c báo cáo ti p nh n, s d ng hàng d tr đ c u tr , h tr c a năm báo cáo theo m u s 02/BC-TNPP, có trách nhi m báo cáo tình hình qu n lý, s d ng các trang thi t b , phương ti n máy móc đã ti p nh n, qu n lý, s d ng t nh ng năm trư c theo m u s 03/BC-QLSD kèm theo Thông tư này, đ ph i h p qu n lý.
 8. - Hư ng d n l p báo cáo: + Căn c l p: các quy t đ nh giao nhi m v c a c p có th m quy n v xu t c p, ti p nh n, phân ph i, qu n lý, s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr ; tình hình tri n khai t ch c th c hi n; k t qu th c hi n và h sơ ch ng t liên quan trong quá trình th c hi n nhi m v xu t c p, ti p nh n, phân ph i, s d ng hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr . + Yêu c u: Báo cáo ph i ph n ánh trung th c, chính xác; chi ti t c th theo t ng lo i hàng d tr qu c gia đã xu t c p, ho c ti p nh n, phân ph i (ví d , như đ i v i nhà b t, chi ti t theo t ng lo i nhà b t: lo i 60m2, lo i 24,75 m2 và 16 m2,…) và chi ti t đ n cơ quan, t ch c, cá nhân đư c c p hàng c u tr , h tr ; đ ng th i đánh giá đư c tình hình và k t qu th c hi n. Báo cáo l p đ y đ , k p th i, chính xác đúng th i gian theo quy đ nh t i Thông tư này. 4. B Tài chính có trách nhi m t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , đ ng g i B K ho ch và Đ u tư v tình hình xu t c p, ti p nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng c u tr , h tr , tìm ki m c u h , c u n n, phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, h a ho n, d ch b nh. Đi u 11. Thanh tra, ki m tra, giám sát 1. B Tài chính (T ng c c D tr Nhà nư c) ch trì ph i h p v i các B , ngành và đ a phương đ giám sát, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong vi c ti p nh n, phân ph i, qu n lý, s d ng hàng sau khi xu t kho d tr qu c gia và x lý vi ph m pháp lu t phát hi n qua ki m tra, thanh tra theo th m quy n. Các B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m giám sát, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong quá trình th c hi n đ i v i các đơn v thu c B , ngành mình, t ng h p báo cáo B Tài chính. 2. C c D tr khu v c ch u trách nhi m: - Th c hi n ki m tra vi c ti p nh n, phân ph i, qu n lý, s d ng hàng d tr qu c gia sau khi xu t kho thu c ph m vi đ a bàn qu n lý; - Báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c Nhà nư c c p hàng v k ho ch ki m tra đ ch đ o các cơ quan liên quan ph i h p th c hi n; tham gia giám sát vi c ti p nh n, phân ph i, qu n lý, s d ng hàng d tr qu c gia sau khi xu t kho theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Ch t ch y ban nhân dân các đ a phương ch u trách nhi m báo cáo H i đ ng nhân dân cùng c p v vi c ti p nh n, phân ph i, qu n lý, s d ng hàng d tr qu c gia, đ th c hi n giám sát theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 3. T CH C TH C HI N Đi u 12. Trách nhi m thi hành Các B , ngành, đ a phương và các cơ quan, đơn v , t ch c, cá nhân liên quan đ n công tác ti p nh n, qu n lý, phân ph i, s d ng hàng d tr qu c gia xu t kho đ c u tr , h tr ch u trách nhi m thi hành. Đi u 13. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 09/2006/TT-BTC ngày 09/2/2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng, b o qu n, x lý hàng c u h , c u n n sau khi xu t kho d tr qu c gia. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, đ ngh các B , ngành, đ a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u s a đ i, b sung./.
 9. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n H u Chí - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n; - Ban Ch đ o phòng ch ng l t bão TW; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S TC, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TW, H i quan, T ng C c d tr nhà nư c; - Văn phòng Ban Ch đ o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính; - Công báo; Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCDT. B , ngành………………………………. Bi u s 01/BC-THXC Cơ quan, đơn v báo cáo: …………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T C P HÀNG D TR QU C GIA Đ C U TR , H TR Kỳ báo cáo: (báo cáo theo v vi c; ho c báo cáo năm) I. Thuy t minh tình hình th c hi n nhi m v đư c giao II. K t qu th c hi n. A. T ng h p s xu t c p Đơn Hàng xu t c p theo Hàng th c t xu t S Tên hàng (*) v quy t đ nh giao c p Ghi chú TT tính SL GT (đ ng) SL GT (đ ng) a b c 1 2 3 4 5 1 G o 2 H t gi ng … 3 Phao tròn c u sinh 4 ………. T ng s (*) Tên hàng: yêu c u chi ti t theo t ng lo i, m t hàng B. Chi ti t hàng d tr qu c gia xu t c p theo đơn v nh n Tên cơ quan, đơn v ĐV G o H t gi ng ….. Ghi STT (*) tính SL GT SL GT SL GT chú a b c 1 2 3 4 5 6 7 1 B , ngành… a T/đó: - Cơ quan …
 10. b - Đơn v ….. 2 T nh (thành ph )….. a T/đó: - Huy n …. b - Huy n ... … T ng s : (*) Ph n ánh tên cơ quan, đơn v , t ch c nh n hàng. Ngư i l p bi u K toán trư ng ……., ngày ….tháng…. năm….. (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) L p báo cáo m u s 01/BC-THXC Bi u này ph n ánh tình hình và k t qu th c hi n xu t c p hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr theo t ng quy t đ nh c a c p có th m quy n (theo v vi c), ho c c năm (báo cáo lũy k c năm). Cách l p như sau: I. Ph n thuy t minh: Nêu các căn c th c hi n, đánh giá chung tình hình t ch c th c hi n, k t qu th c hi n, nh ng khó khăn, vư ng m c và đ xu t hư ng x lý (n u có). II. K t qu th c hi n: * Ph n A – T ng h p s xu t c p: C t tên hàng: Ph n nh chi ti t t ng lo i hàng hóa xu t c p; C t 1 và 2 (hàng xu t c p theo quy t đ nh giao): Ph n ánh s lư ng và giá tr (n u có) theo quy t đ nh c a c p có th m quy n v xu t hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr . Chi ti t tương ng v i t ng lo i hàng hóa xu t c p. C t 3 và 4 (hàng th c t xu t c p): Ph n ánh s lư ng và giá tr hàng th c t đã xu t c p, tương ng v i t ng lo i hàng xu t c p theo quy t đ nh giao. * Ph n B – Chi ti t hàng d tr qu c gia xu t c p theo đơn v nh n: C t tên cơ quan, đơn v : ph n ánh các cơ quan, đơn v , t ch c thu c các B , ngành, đ a phương tr c ti p nh n hàng do các đơn v d tr qu c gia xu t hàng giao. C t t 1, 2… (tr c t ghi chú): Ph n ánh s lư ng và giá tr hàng d tr qu c gia đã xu t c p, chi ti t theo t ng lo i hàng, tương ng theo t ng cơ quan, đơn v , t ch c đã ti p nh n hàng. B , ngành………………………………. Bi u s 02/BC-TNPP Cơ quan, đơn v báo cáo: …………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TI P NH N, QU N LÝ, PHÂN PH I HÀNG D TR QU C GIA XU T C P Đ C U TR , H TR Kỳ báo cáo: (báo cáo theo v vi c; ho c báo cáo năm) I. Thuy t minh
 11. II. K t qu th c hi n. A. K t qu ti p nh n hàng đư c c p Hàng đư c c p Hàng th c t ti p Tên hàng (*) Đơn theo QĐ c a Th nh n t DTQG xu t S v tư ng CP c p Ghi chú TT tính SL GT (đ ng) SL GT (đ ng) a b c 1 2 3 4 5 1 G o 2 H t gi ng … 3 ……….. T ng s : (*) Tên hàng: yêu c u chi ti t theo t ng lo i, m t hàng B. Phân ph i, s d ng hàng đư c c p Cơ quan, đơn v , ĐV G o H t gi ng ….. Ghi STT đ a phương (*) tính SL GT SL GT SL GT chú a b c 1 2 3 4 5 6 7 1 Cơ quan A 2 Đơn v B 3 Huy n C 4 Xã D 5 …. 6 …. T ng s : (*) Cơ quan, đơn v , đ a phương: Ph n ánh tên cơ quan, đơn v , đ a phương đư c phân ph i hàng. Riêng lương th c c u tr , c t đơn v ph n ánh theo c p xã, phư ng và kèm theo danh sách t ng s các h đư c c p c u tr tương ng s lư ng lương th c c u tr theo t ng s h . C. S hàng còn l i sau khi k t thúc vi c c u tr , h tr giao cơ quan, đơn v ti p t c qu n lý s d ng (đ i v i h t gi ng các lo i, thu c thú y, thu c b o v th c v t) Cơ quan, đơn v , ĐV H t gi ng ... Thu c... ….. Ghi STT đang qu n lý tính SL GT SL GT SL GT chú a b c 1 2 3 4 5 6 7 1 Cơ quan A 2 Đơn v B 3 …. 4
 12. 5 6 T ng s : * Yêu c u ph n ánh chi ti t theo t ng lo i hàng. ……., ngày ….tháng…. năm….. Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) L p báo cáo m u s 02/BC-TNPP Bi u này ph n ánh tình hình và k t qu ti p nh n, phân ph i, s d ng s hàng B , ngành và đ a phương đã ti p nh n, đã phân ph i cho các đ i tư ng đư c c u tr , h tr theo t ng quy t đ nh c a c p có th m quy n (theo v vi c), ho c c năm (lũy k c năm). Cách l p như sau: I. Ph n thuy t minh: Nêu các căn c th c hi n, đánh giá chung tình hình t ch c th c hi n, k t qu th c hi n, nh ng khó khăn, vư ng m c và đ xu t (n u có). II. K t qu th c hi n: * Ph n A – K t qu ti p nh n hàng đư c c p: Ph n ánh k t qu ti p nh n hàng đư c c p theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , ho c y quy n c a Th tư ng Chính ph , do các đơn v d tr qu c gia giao. C th : C t tên hàng: Ph n ánh chi ti t t ng lo i hàng hóa đư c c p; C t 1 và 2 (hàng đư c c p theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ): Ph n ánh s lư ng và giá tr (n u có) theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v xu t c p hàng d tr qu c gia đ c u tr , h tr cho B , ngành, ho c đ a phương mình. Chi ti t tương ng v i t ng lo i hàng hóa xu t c p. C t 3 và 4 (hàng th c t ti p nh n t d tr qu c gia xu t c p): Ph n ánh s lư ng và giá tr hàng th c t đã ti p nh n, tương ng chi ti t v i t ng lo i hàng đư c c p theo quy t đ nh giao. * Ph n B – Phân ph i, s d ng hàng đư c c p: Ph n ánh chi ti t k t qu vi c ti p nh n và phân ph i hàng đư c c p cho các đ i tư ng đư c c p c u tr , h tr . C th : C t tên cơ quan, đơn v , đ a phương: Ph n ánh các cơ quan, đơn v , t ch c thu c các B , ngành, đ a phương tr c đư c nh n hàng c u tr , h tr theo quy t đ nh phân ph i c a Th trư ng các B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph Trung ương. C t t 1, 2… (tr c t ghi chú): Ph n ánh s lư ng và giá tr hàng d tr qu c gia th c t đã phân ph i c p cho các cơ quan, đơn v , t ch c đư c nh n hàng c u tr , h tr theo quy t đ nh phân ph i c a Th trư ng các B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, chi ti t theo t ng lo i hàng, tương ng theo t ng cơ quan, đơn v , t ch c đư c phân ph i nh n hàng. Riêng đ i v i hàng d tr qu c gia là lương th c c u tr thì tên đơn v , t ch c ph n ánh theo tên qu n, huy n và theo tên xã, phư ng đư c c p c u tr . Đ ng th i khi báo cáo g i kèm theo danh sách t ng s các h đư c c p hàng c u tr c a t ng xã, phư ng, tương ng s lư ng lương th c đư c c u tr . * Ph n C - Ph n ánh s hàng d tr qu c gia xu t c p đ c u tr , h tr còn l i sau khi k t thúc vi c c u tr , h tr , giao cho B , ngành, đ a phương, đơn v :
 13. C t tên cơ quan, đơn v : Ph n ánh các cơ quan, đơn v thu c các B , ngành, đ a phương đư c giao qu n lý s hàng còn l i do s d ng không h t sau khi k t thúc vi c c u tr , h tr . C t 1, 2… (tr c t ghi chú): Ph n ánh s lư ng và giá tr hàng d tr qu c gia giao tương ng theo các cơ quan, đơn v th c hi n.
 14. B , ngành………………………………. Bi u s 03/BC-QLSD Cơ quan, đơn v báo cáo: …………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N LÝ, S D NG TRANG THI T B , MÁY MÓC, PHƯƠNG TI N CÓ NGU N G C T D TR QU C GIA Kỳ báo cáo: năm 200….. Tăng trong T n đ u năm Gi m trong năm T n cu i năm năm Đơn S Tên trang thi t b , Chưa s Đã s Chưa s Đã s v T ng s T ng s Thanh x lý Gi m khác T ng s TT máy móc d ng d ng Giá d ng d ng tính SL Giá Giá Giá tr Giá Giá Giá Giá Giá Giá SL SL SL SL SL SL SL SL SL tr tr tr tr tr tr tr tr tr A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I Xu ng các lo i 1 Xu ng ST….. 2 ….. II Nhà b t các lo i 1 Nhà b t lo i... 2 ….. III ... ...
 15. Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên và đóng d u) L p báo cáo m u s 03/BC-QLSD Bi u này ph n ánh tình hình qu n lý, s d ng các trang thi t b , máy móc, phương ti n có ngu n g c xu t c p t d tr qu c gia và th i gian s d ng t trên m t năm tr lên mà các B , ngành và đ a phương đang qu n lý, s d ng. Cách l p như sau: C t tên hàng: Ph n ánh chi ti t tên các lo i trang thi t b , máy móc, phương ti n có ngu n g c t d tr qu c gia hi n cơ quan, đơn v đang qu n lý. Ví d đ i v i xu ng c u h , c u n n, ph i chi ti t theo t ng lo i như xu ng ST-750 CN, ST-660, ST-450,… C t t n đ u năm: Ph n ánh s lư ng và giá tr các trang thi t b , máy móc, phương ti n hi n có đ u năm. Trong đó chi ti t s lư ng và giá tr các trang thi t b , máy móc, phương ti n còn m i (ho c chưa s d ng) và đã s d ng. Căn c ph n ánh vào các c t này là báo cáo ki m kê 0 gi ngày 01 tháng 01 hàng năm, c t t n cu i năm c a báo cáo này năm trư c và tình hình qu n lý, theo dõi các trang thi t b , máy móc, phương ti n theo ch đ quy đ nh đ ph n ánh vào các c t phù h p và tương ng theo t ng lo i trang thi t b , máy móc, phương ti n (c t tên hàng). C t tăng trong năm: Ph n ánh s lư ng và giá tr trang thi t b , máy móc, phương ti n tăng trong năm đư c c p t d tr qu c gia. Căn c đ ph n ánh vào các c t này là các h sơ, ch ng t , s sách theo dõi s đư c c p trong năm. C t gi m trong năm: Ph n ánh s lư ng và giá tr các trang thi t b , máy móc, phương ti n gi trong năm. Căn c các h sơ, ch ng t liên quan do thanh lý, x lý ho c m t mát đ ph n ánh vào các c t phù h p. C t t n cu i năm: Ph n ánh s lư ng và giá tr các trang thi t b , máy móc, phương ti n hi n có đ n cu i năm. Trong đó chi ti t s lư ng và giá tr các trang thi t b , máy móc, phương ti n còn m i (ho c chưa s d ng) và đã s d ng. Căn c ph n ánh vào các c t này là s sách qu n lý theo dõi và các h sơ, ch ng t liên quan, đ ph n ánh vào các c t phù h p.
Đồng bộ tài khoản