Thông tư 196/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
4
download

Thông tư 196/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 196/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho dự trữ nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 196/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 196/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH NNH M C PHÍ NH P, XU T LƯƠNG TH C D TR NHÀ NƯ C T I C A KHO D TR NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh D tr qu c gia s 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 c a y ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. B Tài chính quy nh v nh m c phí nh p, xu t lương th c d tr nhà nư c t i c a kho D tr nhà nư c như sau: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này h th ng danh m c nh m c phí nh p, xu t lương th c d tr nhà nư c t i c a kho D tr Nhà nư c. i u 2. Các nh m c này ư c xây d ng trên cơ s ơn giá quý IV/2008, s d ng làm căn c xây d ng, th c hi n k ho ch nh p, xu t lương th c d tr nhà nư c năm 2009. T 2010 n năm 2011, nh m c phí nh p, xu t năm k ho ch ư c tính thêm ch s tăng, gi m giá bình quân năm báo cáo c a s n phNm, hàng hóa, d ch v do T ng c c Th ng kê công b . i u 3. T ng c c trư ng T ng c c D tr Nhà nư c căn c vào các nh m c phí nh p, xu t t i Thông tư này và các quy nh t i Quy t nh s 21/2006/Q -BTC ngày 03/4/2006 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy ch xây d ng, ban hành và qu n lý nh m c b o qu n hàng d tr qu c gia hư ng d n, t ch c th c hi n, nhưng không vư t quá nh m c ã quy nh. i u 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 2908/Q -BTC ngày 25/9/2003 v m c phí mua, bán lương th c d tr qu c gia. T ng c c trư ng T ng c c D tr Nhà nư c, Chánh văn phòng B Tài chính và th trư ng các ơn v có liên quan n vi c qu n lý hàng d tr nhà nư c có trách nhi m t ch c th c hi n. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP TW ng; - VP Qu c H i; - VP Ch T ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B ; - Các cơ quan thu c Chính ph ;
  2. - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC; Nguy n H u Chí - Ki m toán Nhà nư c; - VP Ban ch o TW v phòng ch ng tham nhũng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c D tr nhà nư c khu v c; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Lưu: VT, T ng c c DTNN H TH NG DANH M C NNH M C PHÍ NH P, XU T LƯƠNG TH C D TR NHÀ NƯ C T I C A KHO D TR NHÀ NƯ C (Kèm theo Thông tư s 196/2009/TT-BTC ngày 5 tháng 10 năm 2009 c a B Tài chính) TT Danh m c nh m c VT M c phí Ghi chú ( ng) 1 2 3 4 5 I G o 1 nh m c phí nh p kho g o DTNN ng/t n 204.472 2 nh m c phí xu t kho g o DTNN ng/t n 170.466 II Thóc 1 nh m c phí nh p kho thóc DTNN ng/t n 201.868 r i 2 nh m c phí nh p kho thóc DTNN ng/t n 259.118 óng bao 3 nh m c phí xu t kho thóc DTNN ng/t n 175.920 r i 4 nh m c phí xu t kho thóc DTNN ng/t n 169.806 óng bao
Đồng bộ tài khoản