Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

0
474
lượt xem
53
download

Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

 1. T h«ng    t c ñ a  æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  S è  1990/2001/TT­T C § C   T n g µ y  30 th¸ng 11 n¨ m  2001  í ng d É n   ¨n g  k ý  ® Ê t ® ai, H ®   l Ë p h å   ¬   Þ a  c h Ý n h   µ  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n   s® v q u y Ò n  s ö  d ô n g   Ê t ® ­ C¨n  LuËt  t  ai  µy  th¸ng 7  cø  ®Ê ® ng 14    n¨m  1993, LuËt  öa  æi      s® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  ai ngµy  th¸ng 12  m s® c Lu   ®  02    n¨m  1998  µ  Ët söa  v Lu   ® æi    bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m  2001; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 34/CP  µy  th¸ng 4  ng 23    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh; ch ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ñ  ôc  ph v th t chuyÓn  æi,  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹    i , thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t; NghÞ   nh  è  ®Ê   ®Þ s 79/2001/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 01    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ   ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  ®Þ 17/1999/N§­ CP; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     µnh  Ët söa  æi, bæ   ph v thih Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  m s® c Lu   ®ai;NghÞ   nh  è    ®Þ s 66/2001/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 28    n¨m  2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   öa  æi,bæ   vs ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­CP; Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   c§ ch h d vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ chÝnh  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    v c gi   nh quy sd ®Ê nh sau: C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Tæ     chøc, hé    nh,    ©n    gia ®× c¸ nh trong  íc,tæ  n   chøc  µ    ©n  íc v c¸ nh n  ngoµisö  ông  t  ¹  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      ícngoµivÒ   u    d ®Ê t i Vi   ng     ®Þ cën     ®Ç tl©u  µivµ  ö  ông  t  ¹ ViÖtNam,  êiViÖtNam   nh      ícngoµi® îc   d  sd ®Ê t i    ng     ®Þ cë n      mua  µ    ¾n  Òn víi nh ë g li     Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê ë (sau  y   äichung  µngêisö  ®© g   l    dông  t) ®Ò u   ®Ê   ph¶i thùc  Ön  ¨ng  ý  t  ai    hi ® k ®Ê ® theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng t nµy. Ng êi sö  ông  t   d ®Ê kh«ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý  t  ai  Ï kh«ng  îc thùc th   ® k ®Ê ® s   ®    hiÖn    Òn  ö  ông  t  c¸c quy sd ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Êt  ai;tuú theo  lu   ®   møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  ®é viph s   x ph     ®Þ c ph¸p luËt.   2. Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  µ cÊp    nh d x∙,ph   tr   ®© g   l  x∙) chÞu tr¸chnhiÖ m   chøc  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh, cÊp    tæ  vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  a   ¬ng  ×nh   nh quy sd ®Ê t i ®Þ ph m theo quy  nh   ®Þ cña Th«ng   µy. tn 3. Hå   ¬  a   Ýnh  îc lËp    s ®Þ ch ®   theo  n  Þ  µnh  Ýnh  Êp    É u   å  ®¬ v h ch c x∙;m h s¬  a  Ýnh  Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ®Þ ch do  c § ch ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy  µ      tn v ¸p dông  èng  Êt trong c¶  íc. th nh    n
 2. 4. Ng êisö  ông  t     d ®Ê sau    ùc hiÖn    khith   kª khai®¨ng  ý  t  ai  ×  îc   k ®Ê ® th ®   c¬ quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy xem   Ðt  Êp  Êy  xc gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t; giÊy  ®Ê   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  nh quy sd ®Ê do  c§ ch ph¸thµnh,sö  ông  èng  Êt trongc¶  íc.    d th nh    n 5. ThÈ m   Òn  Êp  Êy    quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ùc  Ön  sd ®Ê th hi theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  4  1  ®Þ s 66/2001/N§­   µy    CP ng 28 th¸ng 9    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi    c Ch ph v s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau ®Êy  äit¾tlµNghÞ   nh  è    g      ®Þ s 66/2001/N§­ CP). 6. ThÈ m   Òn    quy chøng  Ën  Õn  ng    Êy chøng  Ën  Òn  ö  nh bi ®é lªngi   nh quy s dông  t  ®Ê quy  nh    ®Þ nh sau: a)  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t  S§ ch  § ch ­ Nh ®Ê (sau  y   äi chung  µ Së   ®© g   l  §Þa  Ýnh)  ch chøng  Ën  Õn  ng  µo  Êy  nh bi ®é v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  éc  Èm   Òn  ña  û   thu th quy c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Êp. ¬c b)  ¬   C quan  Þa  Ýnh  Êp  § ch c huyÖn chøng  Ën  Õn  ng  µo  Êy nh bi ®é v gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  éc  Èm   Òn  ña  û   nh quy sd ®Ê thu th quy c U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  Êp.     x∙,th ph thu   c C h ¬ n g  2 § è i tî ng kª k h ai ® ¨ n g k ý  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Êt 1.Ng êichÞu      tr¸chnhiÖ m      kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê a)  é     nh  ö  ông  t  chñ  é    nh  i diÖn  H gia ®× sd ®Ê do  h gia ®× ®¹   hoÆc   êi ng   ®¹idiÖn    kh¸c ® îcchñ  é  û  Òn  ùc hiÖn  Öc       h u quy th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö    k quy s dông  t. ®Ê b)  nh©n  ö  ông  t  C¸  sd ®Ê hoÆc   êi ® îc c¸ nh©n  û  Òn  ùc  Ön  ng       u quy th hi viÖc    kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê c) Tæ     chøc trong  íc sö  ông  t  ngêi ® øng  u   n  d ®Ê do    ®Ç hoÆc   êi ® îc ng     ngêi ® øng  u   ña  chøc    û  Òn  i diÖn  ùc  Ön  Öc  khai   ®Ç c tæ  ®ã u quy ®¹   th hi vi kª    ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k quy sd ®Ê Tæ  chøc trong  íc bao  å m:  ¬  n  g c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, chøc    éinghÒ   ch tr        tæ  x∙h   nghiÖp,tæ    chøc  kinhtÕ   . d) §¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n  ö  ông  t  thñ tr ng    d sd ®Ê do    ë hoÆc   êi® îc ng     thñ tr ng  ña  n  Þ  u   èi  éc Bé   èc    ë c ®¬ v ®Ç m thu   Qu phßng,Bé     C«ng  uû  Òn  an  quy ®¹idiÖn  ùc hiÖn  Öc      th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê §¬n  Þ  u   èi  éc Bé  èc  v ®Ç m thu   Qu phßng  bao  å m:  g Tæng  ôc,Qu © n   c  khu,   Qu © n   oµn, Qu © n   ñng,Binh  ñng,Bé   Önh  ®   ch   ch   tl Biªnphßng,Häc  Ön,Nhµ       vi   tr ng  ùc thuéc  é   èc  ê tr   B Qu phßng, c¸c c¬      quan, ®¬n  Þ   ùc thuéc  é   èc    v tr   B Qu phßng.   §¬n  Þ   u   èi  éc  é   v ®Ç m thu B C«ng  gå m:  an  Tæng   ôc, Bé    lÖnh, V¨n  c T   phßng  é  B C«ng    ôc  an,C qu¶n  ýtr¹giam, C¬   ë    ôc,Trêng    ìng,c¸c l    i   s gi¸od   gi¸od   
 3. tr ng  éc  èi®µo  ¹o,C«ng  c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  ê thu kh   t  an    v th ph tr   Trung ­ ¬ng. ®)  ¬   ë      ö  ông  t  C s t«n gi¸os d ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m   Th«ng   ªntÞch  è  ®Þ ti   1  tli   s 1646/2000/TTLT­ TC§C­TGCP   µy  th¸ng  n¨m   ng 30  10  2000  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh  µ  ch v Ban T«n Gi¸o ChÝnh  ñ  ngêi® øng  u   ùc hiÖn  Öc      ph do    ®Ç th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê e)  éng  ng  ©n    ö  ông  ¸t cã    C ®å d cs d ®   c¸c c«ng  ×nh ®×nh, ®Ò n,  Õu, tr     mi   am,  õ® êng,nhµ  ê hä  t    th   hoÆc     c¸cc«ng  ×nh kh¸cphôc  ô  îÝch  tr     v l  i c«ng  éng  c cña  éng  ng  ö  êi ®¹i diÖn  ùc  Ön  Öc  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  c ®å c ng     th hi vi kª    k quy s dông  t. ®Ê g)    Tæ chøc  íc ngoµi sö  ông  t  ¹  Öt  n   d ®Ê t iVi Nam   ngêi ® øng   u   do    ®Ç hoÆc   êi® îcngêi® øng  u   ña  chøc    û  Òn  idiÖn  ùc hiÖn  ng       ®Ç c tæ  ®ã u quy ®¹   th   viÖc    kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê Tæ  chøc  ícngoµisö  ông  t  ¹ ViÖtNam   n   d ®Ê t   i   bao  å m:  ¬  g c quan  idiÖn  ®¹   ngo¹igiao,c¬      quan    ù, c¬  l∙nh s   quan  i diÖn  ®¹   kh¸c cã    chøc  n¨ng  ¹igiao ngo     cña  ícngoµit¹  Öt Nam;  ¬  n   i Vi   c quan  idiÖn    chøc  ña    îp quèc; ®¹   c¸c tæ  c Liªnh     c¬  quan,tæ    chøc  ªnChÝnh  ñ,c¬  li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc    Ýnh   ®¹   c tæ  LiªnCh phñ  ¹ ViÖt Nam,    chøc  u    µo  Öt Nam   t i   c¸ctæ  ®Ç tv Vi   theo  Ët §Çu   ícngoµi Lu   tn     t¹ ViÖtNam.   i   h) C¸  ©n  ícngoµi, êiViÖtNam   nh      ícngoµi®Ç u    µo  Öt   nh n   ng     ®Þ cë n     tv Vi   Nam   ö  ông  t  ¹  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      íc ngoµi® îcmua   sd ®Ê t i Vi   ng     ®Þ cën      nhµ    ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t    ¹  Öt Nam   ùc hiÖn  Öc    ëg li     sd ®Ê ë t iVi   th   vi kª khai   ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k quy sd ®Ê i)ViÖc  û  Òn  ùc  Ön  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t    u quy th hi kª    k quy sd ®Ê ph¶i   b»ng    v¨n b¶n;®èi víi é    nh, c¸ nh©n, v¨n b¶n  û  Òn        gia ®×     h    u quy ph¶icã    chøng  thùc cña  û     U ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  ótheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      nh d c x∙n   tr     ®Þ t    i 48,49, 50,51,52,53  ña  é  Ëtd©n  ù.       c B lu   s 2.DiÖn  Ých  t      t ®Ê kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê a) Ng êisö  ông  t  ã     d ®Ê c tr¸chnhiÖ m      kª khaitoµn  é  Ön  Ých  t  ang     b di t ®Ê ® sö  ông,®Êt  îcc¬  d   ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao,cho    ö  ông;kÓ     thuªs d   c¶  Ön  Ých  t  di t ®Ê cho  êi kh¸c  ng   thuª,m în,diÖn  Ých  t  a  a  µo  ö      t ®Ê ch ® v s dông, diÖn  Ých  t  ö  ông  ang  ã    t ®Ê s d ® c tranh  Êp  íingêi kh¸c,diÖn  Ých  ch v      t ®Êt  ña    chøc  c c¸ctæ  giao cho    é    c¸n b c«ng  ©n    µm  µ    ng  a  µn  nh viªnl nh ë nh ch b giao cho  Ýnh  Òn  a  ¬ng    ch quy ®Þ ph qu¶n  ý. l Ng êi ®ang  ö  ông  t    sd ®Ê thuª,m în cña  êi kh¸c,®Êt  Ën     ng     nh kho¸n  ña  c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,®Êt  nh n   thuª tõ  ü  t    qu ®Ê c«ng  ch  ña  Êp    × Ý cc x∙ th   kh«ng    kª khaidiÖn  Ých  .   t ®ã b) Uû     ban  ©n  ©n  Êp      nh d c x∙kª khaic¸clo¹ ®Êt    i   sau  y: ®© ­  Êt  Héi  ng  ©n  ©n,  û   § do  ®å nh d U ban  ©n  ©n  Êp    ùc tiÕp  ö  nh d c x∙ tr   s dông. ­ §Êt sö  ông  µo  ôc  ch    d vm ®Ý c«ng  éng    a   ¬ng  Uû   c ë ®Þ ph do  ban  ©n  nh d©n  Êp    ùctiÕp qu¶n  ý. c x∙tr     l ­ §Êt    n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  Æt   íc nu«itrång thuû    m n      s¶n,   ®Êt  µm  èi  Ön  Uû   l mu hi do  ban  ©n  ©n  Êp    ùctiÕp  nh d c x∙ tr   qu¶n  ý®ang    l  cho thuª, înhay  u  Çu.    m ®Ê th
 4. ­ §Êt  ïng ®µo,  ïng ®Êu,    o¹n    th   th   c¸c ® s«ng  ôt,kªnh,r¹ch,®ª, ®Ëp,  ­ c       ® êng giao  th«ng, s©n  ¬i,nhµ    ph   kho, nhµ  ëng, tr¹ ch¨n    x    i nu«i vµ    ¹  t    c¸c lo i®Ê chuyªn  ïng  d kh¸c hiÖn    kh«ng  ö  ông, ®Êt  íi båi ven  sd   m    s«ng, ven  Ón, ®Êt    bi   hoang    t  a  ö  ông  éc ®Þa  íhµnh  Ýnh  Êp  ho¸,®Ê ch s d thu   gi   i ch c x∙. 3.Nh÷ng  êng  îp ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   tr h    gi   nh quy s d ®Ê a)  êi sö  ông  t  ã  ét  Ng   d ®Ê c m trong c¸c lo¹  Êy  ê sau  y   ×  îc cÊp    i gi t   ®© th ®   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t:   nh quy s d ®Ê ­ Quy Õt  nh   ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® ­ Nh÷ng  Êy tê® îcc¬    gi       quan  µ  íccã  Èm  Òn giao ®Êt,cho    nh n   th quy       thuª ®Êt  Êo  c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ýnh         c¸c ch s¸ch ®Êt  ai trong tõng  êikú    ®    th   cña  µ   íc ViÖt Nam   ©n  ñ  éng  µ, ChÝnh  ñ  Nh n     d ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m   êi m l th   céng  µ  Òn  ho mi Nam   Öt Nam,  µ   íc Céng  µ    éi chñ  Vi   Nh n   ho x∙ h   nghÜa  Öt Vi   Nam   µ   êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  t  õ®ã   n   m ng          v li     d ®Ê t   ®Õ nay; ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp;   ­ GiÊy  ê do  ¬    t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp  c th quy thu   ®é c c cho  êisö  ng   dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n   ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ  v kh«ng  ã  c tranhchÊp;   ­ GiÊy  ê vÒ   õa  Õ,    t   th k tÆng, cho  µ    ¾n  Òn víi t  µ   îcUû       nh ë g li    ®Ê m ®   ban nh©n  ©n  Êp    ¬icã  t    Ën  µ  t    d c x∙n   ®Ê x¸cnh v ®Ê ®ã kh«ng  ã c tranhchÊp;   ­ B¶n  hoÆc   Õt  nh  ña  µ  nh©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùc ph¸p   ¸n  quy ®Þ c To ¸n  d ® c hi l     luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai  ña  ¬    ®Ê ® c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; th quy ® c hi l     ­GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa;   t    t ngh ­ GiÊy  ê chuyÓn  îng ®Êt  ai,mua  nhµ    Ìm    t  nh   ®  b¸n  ë k theo  chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  îcUû   sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t  Èm    µ®Êt  nh d c x∙n   ®Ê th tral   ®ã  kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îcUû     v ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Ën  Õt  nh d c huy x¸c nh k qu¶  Èm    ña  û   th trac U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙; ­ GiÊy  êcña  îp t¸cx∙s¶n  Êtn«ng    t  h      xu   nghiÖp  Êp  t  c ®Ê cho  é    nh,  h gia®× x∙ viªncña  îp      õ tr c ngµy  th¸ng 6     h t¸cx∙ t   í   28    n¨m  1971  µy  (ng ban  µnh  h NghÞ   quyÕt  è  s 125­   ña  éi ®ång  Ýnh  ñ  Ò   Öc    êng  CP c H   Ch ph v vi t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  lýruéng  t);   ®Ê ­GiÊy  êvÒ     t   thanh  ý,     µ  l   gi¸nh theo quy  nh  ña  ho¸   ®Þ c ph¸p luËt.   b) Ng êisö  ông  t  ã  ét     d ®Ê c m trong c¸clo¹ giÊy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m       i      ®Þ ti  3.a cña  ¬ng  µy  µ   t    ch n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch  ©y  ùng  ∙  îc c¬  ho x d ® ®   quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  n   th quy phª  Öt  ng  a  ã  Õt  nh    åi®Êt    duy nh ch c quy ®Þ thu h   ®Ó thùc  Ön  hi quy  ¹ch    ×  Én  îc cÊp  Êy  ho ®ã th v ®  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  ng  nh ph¶ichÊp  µnh  ng      h ®ó c¸cquy  nh  Ò   ©y  ùng. ®Þ vx d c) Ng êisö  ông  t  ã  ét     d ®Ê c m trong c¸c lo¹  Êy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m       i gi     ®Þ ti  3.a cña  ¬ng  µy  µ   t    ch n m ®Ê ®ã n»m   trong ph¹m      vib¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh nh­ tr   ng  a  ã  Õt  nh  håi ®Êt  ×  îc cÊp  Êy  ch c quy ®Þ thu    th ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ng  ®Ê nh ph¶i chÊp  µnh  ng    h ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  tr×nh theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 5. 4. Nh÷ng  êng  îp  îc xem   Ðt  Êp  Êy    tr h®  x c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt: a) Ng êisö  ông  t  ã  ét     d ®Ê c m trong c¸cgiÊy têquy  nh  ¹ ®iÓ m     ña        ®Þ t  i 3.a c ch¬ng  µy  µ     Êy  ê ®ã       êi kh¸c (do  a  µm  ñ  ôc chuyÓn  n m trªngi t   ghi tªn ng     ch l th t   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët)  îc Uû   lu ,®   ban  ©n  ©n  nh d cÊp    ¬icã  t    Ën  t    x∙n   ®Ê x¸cnh ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranhchÊp;   b)  êi sö  ông  t  Ng   d ®Ê kh«ng  ã    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   c c¸c gi t   ®Þ ti® 3.a  ña  c ch¬ng  µy,® îcUû   n     ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t    Ën  t    nh d c x∙n   ®Ê x¸c nh ®Ê ®ã kh«ng  cã tranh chÊp, phï hîp víiquy  ¹ch  ö  ông  t  ∙  îcc¬           ho sd ®Ê ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    Öt. quy phª duy Trêng  îp sö  ông  t  h  d ®Ê kh«ng  ã    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m     ña  c c¸c gi t   ®Þ ti® 3.a c ch¬ng  µy  µ   t    n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch  ö  ông  µo  ôc  ch    ho sd vm ®Ý kh¸c ®∙    ® îc c¬    quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  phª duyÖt  ×  th kh«ng  îc cÊp  Êy ®  gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê 5. Nh÷ng  êng  îp  îc giao  t,thuª ®Êt  õ sau  µy    tr h®  ®Ê     t  ng Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùcth×  l   kh«ng  ph¶ithùc hiÖn        kª khaiquyÒn  ö  ông  t;ngêisö  ông    sd ®Ê    d ®Êt  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ®  gi   nh quy sd ®Ê sau    ∙  µn  Êtthñ tôc khi® ho t       giao ®Êt,cho    t.ViÖc  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh  ùc hiÖn      thuª®Ê   ® k v sæ ®Þ ch th   theo    quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng  Th«ng   µy. t i 4  tn C h ¬ n g  3 T h ñ  t ô c ® ¨n g k ý  ® Ê t ® ai       I ­ §¨ng k ý  ® Ê t ® ai b a n  ® Ç u 1.§èit ng thùc hiÖn.    î     §¨ng  ý  t  ai ban  u   ùc hiÖn  i víi êi®ang  ö  ông  t  ng  k ®Ê ®   ®Ç th   ®è     ng   sd ®Ê nh cha  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ  a  îc cÊp  Êy  kª    k quy sd ®Ê v ch ®   gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  Tæng   ôc  sd ®Ê do  c Qu¶n  ýruéng  t,Tæng   ôc  Þa  Ýnh  l  ®Ê   c§ ch ph¸thµnh    hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ¹  «   Þ  ë t i th theo  ® quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 60/CP  µy  th¸ng 7    ng 05    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2.Hå   ¬      s kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy sd ®Ê Hå   ¬  khai ®¨ng  ý  s kª    k quyÒn  ö  ông  t  ngêi sö  ông  t  Ëp sd ®Ê do   d ®Ê l   gå m: a)  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  § xin ® k quy sd ®Ê (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy); tn b) B¶n    sao  Êy têvÒ   Òn  ö  ông  t  îcUû   gi     quy sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ chøng  ùc; th c)Biªnb¶n    Ën      x¸cnh ranh  í   èc  í thöa ®Êt  ö  ông  gi im , gi   i   sd (theo m É u   ô    Ph lôc 10  ña    c quy  ¹m  µnh  Ëp  ph th l b¶n    a   Ýnh  ®å ®Þ ch ban  µnh  h theo  Quy Õt  ®Þnh   è  s 720/1999/Q§­   µy  th¸ng  n¨m  §C ng 30  12  1999  ña  c Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh)  i  íihé  ®è v   gia  nh,    ©n  ö  ông  t    ®× c¸ nh sd ®Ê ë kh«ng  ã  Êy  ê quy  c gi t   ®Þnh  ¹ ®iÓ m     ¬ng  cña  t i 3.a Ch 2  Th«ng   µy. tn
 6. d) V¨n b¶n  û  Òn  khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Õu  ã  û  u quy kª    k quy sd ®Ê (n c u quyÒn). 3.Tr×nh  ùthùc hiÖn.   t    a)  êi sö  ông  t  ã  Ng   d ®Ê c tr¸chnhiÖm   ép  å  ¬  khai®¨ng  ý  Òn    n h s kª    k quy sö  ông  t  ¹ Uû   d ®Ê t   ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t. i nh d c x∙n   ®Ê b)  û   U ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙ c tr¸chnhiÖ m   Èm     µ    Ën  µo    th trav x¸c nh v d¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Ò     éidung  xin® k quy sd ®Ê v c¸cn   sau  y: ®© ­ HiÖn  ¹ngsö  ông  t:Tªn  êisö  ông  t,vÞ  Ý,diÖn  Ých,lo¹    tr   d ®Ê   ng   d ®Ê   tr   t  i ®Êt  µ  v ranh  ísö  ông  t; gi   d i ®Ê ­Nguån  èc  ö  ông  t;   g sd ®Ê ­T×nh  ¹ngtranhchÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai;   tr       n   ®Ê ® ­ Quy  ¹ch  ö  ông  t  ®èivíitr ng  îp quy  nh  ¹  iÓ m     ­   ho sd ®Ê (     ê h   ®Þ ti ® 4.b­Ch ¬ng  cña  2  Th«ng   µy). tn Thêi h¹n  µn  µnh  Öc  Ðt  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ¹    ho th vi x ®¬ xin ® k quy sd ®Ê t i cÊp    Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  i víi êng  îp cã  Êy têquy  nh   x∙k t   nh ®ñ h s h   ®è     tr h   gi     ®Þ t¹  iÓ m     ¬ng  cña  i® 3.a Ch 2  Th«ng   µy  µ kh«ng    ngµy,®èi víic¸c tr ng  tn l   qu¸ 7         ê hîp cßn  ¹lµkh«ng    ngµy.   l    i qu¸ 15    c) C¸c  êng  îp  ö  ông  t    tr h sd ®Ê kh«ng  ã  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m     c gi t   ®Þ ti® 3.a Ch ¬ng  cña  2  Th«ng   µy  tn ph¶ith«ng    qua  éi ®ång  H  §¨ng  ý  t  ai cÊp  k ®Ê ®   x∙. Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai Uû     ® k ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    µnh  Ëp.Sè  îng nh d c x∙th l l  vµ  µnh  Çn  th ph tham    éi ®ång  gia H   §¨ng  ý  t  ai do  û   k ®Ê ®   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙quyÕt ®Þnh, trong®ã           ph¶icã    µnh    c¸cth viªn: ­ Chñ  Þch    t hoÆc   ã  ñ  Þch  û   Ph ch t U ban  ©n  ©n  Êp    ñ  Þch  éi nh d c x∙(Ch t H  ®ång) ­C¸n  é  a  Ýnh  Êp    êng  ùchéi®ång);   b ®Þ ch c x∙(th tr     ­C¸n  é     b tph¸p cÊp    x∙; ­§¹idiÖn  Æt   Ën Tæ   èc  Êp     M tr   qu c x∙; Trëng th«n,Êp,    b¶n hoÆc   tr ng  ©n  è  tæ  ë d ph tham    Ðt  Öt  n   gia x duy ®¬ xin ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña    i  îng  ö  ông  t  ¹  a   µn    k quy sd ®Ê c c¸c ®è t s d ®Ê t i®Þ b m × nh  ô  ph tr¸ch. Héi ®ång    §¨ng  ý  t  ai tæ  k ®Ê ®   chøc  äp  Ðt tõng ®¬n    ¨ng  ý  Òn  h x    xin® k quy sö  ông  t, thèng  Êt    Õn    µo  d ®Ê   nh ý ki ghi v biªn b¶n  Ðt  Öt  ña  éi  ng    x duy c H ®å (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy),kÕt  Ën  ña  éi ®ång  tn   lu c H   ph¶i® îc    Ýt  Êt 2/3 sè  µnh    Óu  Õt t¸nthµnh. nh     th viªnbi quy     Uû  ban  ©n  ©n  Êp    cø  µo    nh d c x∙ c¨n  v biªnb¶n  Ðt  Öt  ña  éi ®ång  x duy c H   §¨ng  ý  t  ai ®Ó     Ën  µo  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k ®Ê ®   x¸cnh v ®¬ xin® k quy s d ®Ê d) K Õt  óc viÖc  Ðt ®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t,Uû     th   x  xin® k quy sd ®Ê   ban  ©n   nh d©n  Êp    c x∙ c«ng  è b c«ng  khaikÕt    qu¶  Ðt  n  ¹  ôsë  û   x ®¬ t i   U ban  ©n  ©n  tr nh d cÊp    µ    x∙ v c¸c th«n,Êp,    b¶n, tæ  ©n  è    äi  êi d©n  îc tham       d ph ®Ó m ng   ®  gia ý kiÕn;thêigian c«ng       khailµ15  µy.H Õt  êih¹n  µy  û       ng   th   n U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙ ph¶ilËp        biªn b¶n  Õt  óc viÖc  k th   c«ng  è  b c«ng khaihå  ¬    s (theo m É u       ban hµnh  Ìm  k theo  Th«ng   µy).Nh÷ng  êng  îp  ã  n  Õu  ¹i,tè c¸o,Uû   tn   tr h c ®¬ khi n       ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ph¶ithÈm        trax¸cminh,gi¶i     Õt. quy
 7. ®)  û   U ban  ©n  ©n  Êp    Ëp  å  ¬  Êp  Êy  nh d c x∙l h s c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ×nh Uû   ®Ê tr   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  nh d c c th quy c gi   nh quyÒn  ö  ông  t,hå  ¬  å m   ã: sd ®Ê   s g c ­ Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp    Ìm  nh d c x∙ k theo danh s¸ch ®Ò   Þ    ngh cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; gi   nh quy s d ®Ê ­Biªnb¶n  Ðt duyÖt ®¬n  ña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai;    x    c H  ® k ®Ê ® ­Hå   ¬      s kª khaixin®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña  êisö  ông  t;    k quy s d ®Ê c ng   d ®Ê Thêi h¹n  µn  µnh  Öc  Ëp  å  ¬  Êp  Êy    ho th vi l h s c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  i  íitr ng  îp  ã  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   ®Ê ®è v   ê h c gi t   ®Þ ti ® 3.a  ¬ng  cña  Ch 2  Th«ng   µy  µkh«ng    ngµy,®èi víi   êng  îp cßn  ¹ lµkh«ng      tn l   qu¸ 7        tr c¸c h  l    i qu¸ 15 ngµy. e) ThÈ m   nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   ®Þ h s c gi   nh quy s d ®Ê Së   Þa  Ýnh  ã  § ch c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh  å  ¬  Êp  Êy    th ®Þ h s c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  i  íic¸c ®èi  îng  éc  Èm   Òn  Êp  Êy  sd ®Ê ®è v     t thu th quy c gi chøng  nhËn  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. C¬     quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  ã  § ch c huy c tr¸chnhiÖm   Èm  nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i   th ®Þ h s c gi   nh quy sd ®Ê ®è   víic¸c ®èi îng  éc  Èm   Òn  Êp  Êy     t thu th quy c gi chøng  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n   nh d©n  Êp  Ön. c huy Néi  dung  Èm   nh  å  ¬  å m:  th ®Þ hsg Møc     y   ,  Ýnh    ña  å  ®é ®Ç ®ñ ch x¸c c h s¬, x¸c ®Þnh    iÒu  Ön     ®ñ ® ki hay  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy  ®ñ ® ki c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t.K Õt  sd ®Ê   qu¶  Èm  nh  îcghivµo  n    ¨ng  ý  Òn  th ®Þ ®   ®¬ xin® k quy sö  ông  t. d ®Ê Sau    µn  µnh  Öc  Èm   nh,  ë   Þa  Ýnh,  ¬  khi ho th vi th ®Þ S§ ch c quan  Þa  § chÝnh  Êp  Ön  c huy chuyÓn  å  ¬  Êp  Êy  h s c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê ®∙  îcthÈm  nh  n   û   ®  ®Þ ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  Ìm  nh d c  k theo      c¸c v¨n b¶n,tµi    liÖu sau:   ­Tê  ×nh thÈm  nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   tr   ®Þ h s c gi   nh quy sd ®Ê ­ Dù     th¶o  Õt  nh  Êp  Êy  quy ®Þ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ìm  nh quy sd ®Ê k theo danh    s¸ch c¸ct ng  îp sö  ông  t    iÒu  Ön  Êp  Êy chøng  Ën     ê h   d ®Ê ®ñ ® ki c gi   nh quyÒn  ö  ông  t; sd ®Ê ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp    iÒu  nh tr h ®ñ ® kiÖn. Thêih¹n  µn  µnh  Öc  Èm  nh  µ  Ëp  å  ¬  ×nh duyÖt  ña  ë    ho th vi th ®Þ v l h s tr   cS §Þa  Ýnh, c¬  ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  § ch c huy kh«ng  qu¸  ngµy  Ó   õ ngµy  15  k t  nhËn    å  ¬  îp lÖ. ®ñ h s h   g) Duy Öt  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   c gi   nh quy s d ®Ê Trong  êih¹n 7  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  c¬  th     ng k t   nh ®ñ h s do  quan  Þa  Ýnh  § ch cïng  Êp  c chuyÓn  n,  û   ®Õ U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, cÊp  Ön    huy xem   Ðt, x  quyÕt  nh   Êp  Êy  ®Þ c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µ  ý  Êy  sd ®Ê v k gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê cho  ÷ng  êng  îp ®ñ   iÒu  Ön. nh tr h  ® ki h)  ¬   C quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  nh d c c th quy cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ã  gi   nh quy sd ®Ê c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn      th   c¸c c«ng  viÖc sau:
 8. ­ Th«ng    b¸o cho  êi sö  ông  t  ùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  ng   d ®Ê th   ngh v t  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   ­ Thùc  Ön  Öc    î tiÒn sö  ông  t,thuÕ    hi vi ghin    d ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt,lÖ  Ý  ícb¹ cho  é    nh, c¸nh©n  ã  µn    ph tr     h gia®×     c ho c¶nh  ã  kh kh¨n theo quy      ®Þnh  ña  c ph¸p luËt, îcUû         ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  óx¸cnhËn  µo  n   ® nh d c x∙n   tr     v ®¬ ®Ò   Þ  µ  îcc¬  ngh v ®   quan  Õ     Ën  Thu x¸cnh cho    îvµo  êkhainép  Òn. ghin   t    ti i)Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µo    a   Ýnh    ® k v sæ ®Þ ch vµ  giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t      nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t; ng   d ®Ê II­  §¨ng k ý   Õ n  ® é n g  ® Ê t ® ai  bi 1.§èit ng thùc hiÖn.    î     §¨ng  ý  Õn  ng  t  ai  ùc hiÖn  i  íingêi sö  ông  t  ∙  îc k bi ®é ®Ê ® th   ®è v    d ®Ê ® ®   cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ë  gi   nh quy sd ®Ê   gi   nh quy s h÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  nh ë v quy sd ®Ê ë t i th (sau  y   äi chung  µ giÊy  ® ®© g   l  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)cã  ét  nh quy sd ®Ê   m trong nh÷ng    thay ® æi  Ò   ôc  ch    vm ®Ý sö  ông,lo¹ ®Êt  ö  ông,diÖn  Ých  ö  ông,tªnchñ  ö  ông  t,® æi  Êy  d  i   sd   t sd    sd ®Ê   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê 2. §¨ng ký chuyÓn  m ôc  ®Ých   ö  ông ®Êt n«ng  sd nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  ,®Êt    l mu   ë  chuyªn dïng sang  ôc  ch      m ®Ý kh¸c. a) §èivíi é    nh, c¸nh©n, tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn          gia®×     h            nh sau: ­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Uû     gia ®×     sd ®Ê n h s ® k t   ban  ©n  i nh d©n  Êp    ¬icã  t,hå  ¬  å m: c x∙n   ®Ê   s g +  ¬n    § xinchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý s d ®Ê (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy); tn +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa dÊt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ôc  ch  ét  Çn  öa ®Êt). m ®Ý m ph th   ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   5  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp    c x∙ ph¶ihoµn  µnh  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  n      th th trah s     v ®¬ xin chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t  µ  öihå  ¬  ®Ý sd ®Ê v g   s cho  ¬  c quan  Þa  Ýnh  éc  û     § ch thu U ban nh©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  d c c th quy quy ®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 24a  ña  Ët §Êt ®ai. c Lu     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬    th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  ¹ §i   chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t  ®Ý sd ®Ê ph¶ihoµn  µnh  Öc    th vi xem   Ðt hå  ¬,ghiý  Õn  µo  x   s     ki v ®¬n    xin chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  i  íitr ng  îp    iÒu  Ön  µ  m ®Ý sd ®Ê ®è v   ê h ®ñ ® ki v göi hå  ¬  n   û     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c phª  Öt;tr ng  îp  duy   ê h kh«ng    ®ñ ®iÒu  Ön  ki chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  × tr¶l¹ hå  ¬  m ®Ý sd ®Ê th       s cho  êisö  ông  i ng   d ®Êt  µ  v th«ng    â lýdo. b¸o r     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  m ®Ý sö  ông  t. d ®Ê
 9. ­  ¬   C quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn  quyÕt  nh  ®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê th«ng  cho  êisö  ông  t  b¸o  ng   d ®Ê thùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh    ngh v t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ C¬     quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  § ch c huy chøng  Ën  nh thay ® æi  ôc  ch  ö    m ®Ý s dông  t  µo  Êy  ®Ê v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ýbiÕn  nh quy sd ®Ê ® c   l  ®éng  å  ¬  a   Ýnh  µ  h s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸ccÊp      ®Ó chØnh  ý, l  giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t      nh quy sd ®Ê cho  êisö  ng   dông  t  ®Ê sau    ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh. khi® ho th ngh v t   b) §èivíi chøc,tr×nh   ùthñ tôcthùc hiÖn         tæ     t         nh sau: ­Tæ     chøc  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Së  Þa  Ýnh,hå  ¬  å m: sd ®Ê n h s ® k t   § ch i   sg +  ¬n    § xinchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý s d ®Ê (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy); tn +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ôc  ch  ét  Çn  öa ®Êt); m ®Ý m ph th   +  ù     u    ∙  îcc¬  D ¸n ®Ç t® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy phª  Öt  duy hoÆc   chÊp  Ën. thu ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   15  k t ng nh ®ñ h s h l   § chÝnh  µn  µnh  Öc  Èm    å  ¬,ghiý  Õn  µo  n    ho th vi th trah s     ki v ®¬ xinchuyÓn  ôc   m ®Ých  ö  ông  t  i víitr ng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   û     sd ®Ê ®è     ê h   ® ki v g   s ®Õ U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh; tr ng  îp    ê h kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki chuyÓn  ôc  ch  ö  m ®Ý s dông  t  × tr¶l¹hå  ¬  ®Ê th       s cho  êisö  ông  t  µ  i ng   d ®Ê v th«ng    â lýdo. b¸o r     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd ®Êt. ­ Së  Þa  Ýnh    § ch th«ng  cho  êisö  ông  t  ùc hiÖn  Üa  ô  µi b¸o  ng   d ®Ê th   ngh v t   chÝnh  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;chøng  Ën  lu   nh thay  æi  ôc   ch  ö  ® m ®Ý s dông  t  µo  Êy  ®Ê v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp; chØnh  ýbiÕn  nh quy sd ®Ê ® c   l  ®éng  å  ¬  a   Ýnh  µ  h s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸c cÊp      ®Ó chØnh  ý hå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê 3. §¨ng  ý    k chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóa nícsang  tr       nu«itrång thuû       s¶n, trång c©y  ©u      l n¨m;  chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m  sang  trångc©y  µng    h n¨m. a) §èivíi é    nh, c¸nh©n, tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn          gia®×     h            nh sau:   ­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Uû     gia ®×     sd ®Ê n h s ® k t   ban  ©n  i nh d©n  Êp    ¬icã  t,hå  ¬  å m: c x∙n   ®Ê   s g +  ¬n    § xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  lo i   sd (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng  tnµy);   +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt). m ph th  
 10. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   5  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh d©n   Êp    c x∙ ph¶i hoµn  µnh  Öc  Èm     å   ¬, x¸c  Ën  µo  n       th vi th tra h s   nh v ®¬ xin chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  µ  öihå  ¬  n   ¬  lo   i sd v g   s ®Õ c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön. § ch c huy ­    Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, c¬  th   10  k t  nh ®ñ h s h l   quan  §Þa  Ýnh  Êp  Ön  µn  µnh  Öc  ch c huy ho th vi xem   Ðt  å  ¬, ghiý  Õn  µo  n   x h s     ki v ®¬ xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  i víi êng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n     lo i   sd ®è    tr h  ® ki v g   s ®Õ Uû   ban  ©n  ©n  Êp  Ön; tr ng  îp kh«ng    iÒu  Ön  × tr¶l¹ hå  ¬  nh d c huy  ê h   ®ñ ® ki th       s i cho  êisö  ông  t  µ  ng   d ®Ê v th«ng    â   ýdo. b¸o r  l   ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  c huy xem  Ðt,quyÕt ®Þnh  x    cho  Ðp  ph chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông. lo i  sd ­  ¬   C quan  Þa  Ýnh  Êp  § ch c huyÖn  chøng  Ën  nh thay  æi  ¹  t  ö  ® lo i®Ê s dông  µo  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ýbiÕn  ng   v gi   nh quy sd ®Ê ® c   l  ®é hå  ¬  a   Ýnh  µ  s ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý hå  ¬  a   Ýnh    l   s ®Þ ch c¸c cÊp    ®Ó chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê b) §èivíi chøc       tæ  kinhtÕ,tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn                nh sau:      ­ Tæ chøc kinh tÕ  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ë   Þa  Ýnh    sd ®Ê n h s ® k ti §S ch gå m   ã: c +  ¬n    § xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  lo i   sd (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng  tnµy);   +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt); m ph th   +  ù     u    ∙  îcc¬  D ¸n ®Ç t® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy phª  Öt  duy hoÆc   chÊp  Ën. thu ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   15  k t ng nh ®ñ h s h l   § chÝnh  µn  µnh  Öc  Èm     å  ¬, ghi ý  Õn  µo  n    ho th vi th trah s     ki v ®¬ xin chuyÓn  ¹  lo i ®Êt  ö  ông  i víitr ng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   û   sd ®è     ê h   ® ki v g   s ®Õ U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh; tr ng  îp    ê h kh«ng    iÒu  Ön  ×    ¹ hå  ¬  ®ñ ® ki th tr¶ l i s cho  êi sö    ng   dông  t  µ  ®Ê v th«ng    â lýdo. b¸o r     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  x    cho  Ðp  ph chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông. lo i   sd ­  ë   Þa  Ýnh  S§ ch chøng  Ën  Öc  nh vi chuyÓn  ¹  t  ö  ông  µo  Êy lo i®Ê s d v gi   chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ý biÕn  ng  å  ¬  a   sd ®Ê ® c   l  ®é h s ®Þ chÝnh  µ  v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý hå   ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸c  Êp    c ®Ó chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê cho ngêisö  ông  t.  d ®Ê 4.§¨ng  ý    k chiat¸chthöa ®Êt       hoÆc   thay ® æi    ñ  ö  ông  t.   tªnch s d ®Ê a) ViÖc  ¨ng  ý    ® k chiat¸chthöa  t     ®Ê hoÆc   thay ® æi    ñ  ö  ông  t    tªnch s d ®Ê thùc hiÖn    trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© ­ Tæ     chøc  ö  ông  t  sd ®Ê chia t¸ch thµnh  Òu  chøc     nhi tæ  ph¸p  ©n  íi nh m  tiÕp tôcsö  ông  t  Ön  ã.   d ®Ê hi c ­ NhiÒu  chøc  ö  ông  t    Ëp  µnh  ét  chøc  ö  ông  t    tæ  sd ®Ê s¸tnh th m tæ  sd ®Ê míi.
 11. ­Tæ     chøc  ö  ông  t  sd ®Ê thay ® æi    äi.   tªng ­Hé     nh  ö  ông  t    gia®× s d ®Ê chiat¸chthµnh  Òu  é.    nhi h ­    Tæ chøc, hé    nh,    ©n  ã    gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  c chia t¸ch m ét  öa  t     th ®Ê thµnh  Òu  öa ®Êt  íi. nhi th   m b) Hå   ¬    ¨ng  ý  å m:    s xin® kg ­ §¬n      xin chia t¸chthöa  t     ®Ê hoÆc  thay ® æi    ñ  ö  ông  t    tªnch s d ®Ê (theo  m Éu   ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy).   tn ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê ­ TrÝch  ôc b¶n    öa  t    l  ®å th ®Ê hoÆc   Ých  o   ùc ®Þa   êng  îp  tr ® th   (tr h chia   t¸chthöa ®Êt);     ­ B¶n sao    é  Èu  ®èi víihé  sæ h kh (     gia  nh); quyÕt  nh   µnh  Ëp ®×   ®Þ th l  hoÆc   æi    ® tªn,t¸ch, Ëp  ®èivíi chøc).  nh (     tæ  c)Tr×nh  ùthùc hiÖn      t    nh sau:   ­  êi sö  ông  t  ép  å  ¬    ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai  ¹  ¬  Ng   d ®Ê n h s xin ® k bi ®é ®Ê ® t ic quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn   Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬    th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  Þa § chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ã  sd ®Ê c tr¸chnhiÖ m   Èm        Õn  µo  n  ña  êisö    th tra, ý ki v ®¬ c ng   ghi dông  t, göi hå  ¬  n   û   ®Ê     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng  Êp; tr ng  îp  nh d c c   ê h kh«ng    ®ñ ®iÒu  Ön  × tr¶l¹hå  ¬  µ  ki th       s v th«ng    i b¸o cho  êisö  ông  t  Õtlýdo. ng   d ®Ê bi     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh d©n  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µn  sd ®Ê ho thµnh  Öc  vi xem   Ðt,ký  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. x   gi   nh quy s d ®Ê ­C¬     quan  Þa  Ýnh thuéc Uû   § ch     ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  nh d c c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þu  nh quy sd ®Ê ch tr¸chnhiÖm     chØnh  ýbiÕn  ng  l  ®é hå  ¬  a   Ýnh, th«ng  s ®Þ ch   b¸o cho  ¬  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp  l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó  chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê d) Trêng  îp thay ® æi    ñ  ö  ông  t  chuyÓn  æi,chuyÓn  ­   h    tªnch s d ®Ê do  ®   nh îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  × thùc hiÖn    k quy sd ®Ê th     theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/ N§­CP   µy  th¸ng 3  ng 29    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, c Ch ph v th t   ®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp, gãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t;NghÞ   nh  è  gi¸tr   sd ®Ê   ®Þ s 79/2001/N§­ CP   µy  th¸ng11  ng 01    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  c NghÞ   nh   ®Þ 17/1999/N§­  CP (sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh   ®© g   l  ®Þ 17/1999/N§­ CP).ViÖc    chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh  ùc hiÖn  l  ®é h s ®Þ ch th   theo  quy  nh  ¹ Ch ¬ng  cña  ®Þ t  i 4  Th«ng   µy. tn 5.§¨ng  ý  Õn  ng  t  ai do    k bi ®é ®Ê ®   thiªntai . a) Ng êisö  ông  t     d ®Ê khaib¸o  ×nh  ¹ngbiÕn  ng  t  ai do    t tr   ®é ®Ê ®   thiªntai    g©y nªn  µ  ép  Êy  v n gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  û   nh quy sd ®Ê t i ban  ©n  ©n   U nh d cÊp  x∙. b) Trong  êigian  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc khaib¸o  ña  êi sö  th   10  k t  nh ®    c ng   dông  t. Uû   ®Ê   ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙ c tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o cho  ¬  c quan 
 12. §Þa  Ýnh  éc  û   ch thu U ban  ©n  ©n  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t    èi hîp  Óm     sd ®Ê ®Ó ph   ki tra x¸c minh  ùc  a   µ  o   c  th ®Þ v ® ®¹ chØnh  ý b¶n    a   Ýnh  öa  t  Õn  ng;  Õt  l  ®å ®Þ ch th ®Ê bi ®é k qu¶  Óm     ùc ki tra th   ®Þa ph¶ilËp thµnh       biªnb¶n.   C¨n  Biªn b¶n  Óm     ùc ®Þa   µ  Õt  cø    ki trath   v k qu¶  o   c  ® ®¹ chØnh  ýbiÕn  l  ®éng, c¬    quan  Þa  Ýnh  éc Uû   § ch thu   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  nh d c c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ùc hiÖn  nh quy sd ®Ê th   chøng  Ën  Õn  ng    nh bi ®é trªn giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp,chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a     nh quy s d ®Ê ® c   l  ®é h s ®Þ chÝnh  µ  v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý hå   ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸c  Êp    c ®Ó chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh.Trêng  îp biÕn  ng  l   s ®Þ ch   h  ®é kh«ng  cßn  t  ö  ông  × ®Ê s d th   huû  á  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. b gi   nh quy s d ®Ê 6.C Êp  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ  Êt.   l  i   nh quy s d ®Ê b m a)  êi cã  Êy  Ng   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ   Êt  nh quy sd ®Ê b m ph¶i®Õ n   û     U ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t  ép  n  nh d c x∙n   ®Ê n ®¬ khaib¸o  Ò   Öc  Êt  Êy    v vi m gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  µ  quy sd ®Ê v ph¶icam   oan  Þu    ® ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   Öc  vi khaib¸o cña  × nh.    m b) Sau    Ën  n    khinh ®¬ khaib¸o,c¸n bé  a  Ýnh  Êp    ã        ®Þ ch c x∙c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­ X¸c  nh  è  µo    Êp  Êy    ®Þ s v sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  nh quy sd ®Ê c giÊy chøng  Ën  Þ  Êt;ghiviÖc  Êt  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh b m     m gi   nh quy sd ®Ê vµo    a  Ýnh; sæ ®Þ ch   ­ ChuyÓn  n    ®¬ khaib¸o    ¬    lªnc quan  Þa  Ýnh  éc Uû   § ch thu   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; c th quy c gi   nh quy s d ®Ê ­ Niªm  Õt    y th«ng  viÖc  Êt  Êy  b¸o  m gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  nh quy sd ®Ê t i trôsë  û     U ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t. nh d c x∙n   ®Ê c)Sau    Ën  îckhaib¸o  Êt  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,   khinh ®     m gi   nh quy sd ®Ê   c¬ quan  Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  § ch c c th quy c gi chøng  Ën  nh ph¶ighiviÖc     m Êt  Êy  gi chøng  Ën  µo    a   Ýnh  µ  õng  Öc  ¨ng  ý  Õn  ng  nh v sæ ®Þ ch vd vi ® k bi ®é li   ªnquan  n   Êy chøng  Ën quyÒn  ö  ông  t  ∙  Êt. ®Õ gi   nh   sd ®Ê ® m d) Sau  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  n    th   60  k t  nh ®¬ khaib¸o  Êt  Êy   m gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t,n Õu  quy sd ®Ê   kh«ng  ×m  Êy  Êy  t th gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ×  ¬  ®Ê th c quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  quyÕt  nh  û  á  Êy  nh d c c ra  ®Þ hu b gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  ∙  Êt  µ  Êp  Êy  quy sd ®Ê ® m v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  íi;chØnh  ýsæ   a   Ýnh, sæ   Êp  Êy  m  l   ®Þ ch   c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt; th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýsæ   a   Ýnh      Êp    l   ®Þ ch ë c¸c c ®Ó chØnh  ýl  sæ   a  Ýnh;giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ®Þ ch       nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  ng   d ®Êt. Sau    îc cÊp  ¹ giÊy  khi®   li  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,n Õu  êi sö  nh quy sd ®Ê   ng   dông  t  ×m  ÊtgiÊy  ®Ê t th   chøng  Ën  ∙  Êt  ×  nh ®m th ph¶inép    cho  û   U ban  ©n   nh d©n  Êp      ¬i cã  t  c x∙ ­ n   ®Ê chuyÓn  Ò   ¬  v c quan  Þa  Ýnh  éc  Êp  ã  Èm   § ch thu c c th quyÒn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    û  á. c gi   nh quy sd ®Ê ®Ó hu b 7.§¨ng  ý  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   k® gi   nh quy s d ®Ê a)  Öc  ¨ng  ý  æi  Êy  Vi ® k® gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ùc  Ön  nh quy sd ®Ê th hi cho  ÷ng  êng  îp sau: nh tr h 
 13. ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ   Ì,è, r¸ch,m ôc    nh quy sd ®Ê b nho       n¸thoÆc   kh«ng  Ó    Õn  ng  t  ai; th ghibi ®é ®Ê ® ­ Ng êicã      nhu  Çu  æi  ét  Êy  c ® m gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êp  nh quy sd ®Ê (c cho  Òu  öa  t)thµnh  Òu  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êp  nhi th ®Ê   nhi gi   nh quy sd ®Ê (c cho  õng thöa ®Êt). t    b) Hå   ¬  ¨ng  ý  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  å m:   s® k® gi   nh quy s d ®Ê g ­  ¬n    æi  Êy  § xin ® gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (theo  É u     m ban hµnh  Ìm  k theo Th«ng   µy);   tn ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Çn  æi. nh quy s d ®Ê c ® c)Tr×nh  ùthùc hiÖn      t    nh sau: ­ Ng êisö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ¬     d ®Ê n h s ® k t i quan  Þa  Ýnh  éc Uû   c § ch thu   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬    th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  Þa  § chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µn  µnh  Öc  Èm    µ      Õn  µo  n    æi  sd ®Ê ho th vi th trav ghiý ki v ®¬ xin® giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;göihå  ¬  n   û     nh quy sd ®Ê     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng nh d c  cÊp. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Uû     th   3  k t    ®ñ h s h l   ban  ©n   nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c c th quy c gi   nh quy sd ®Ê xem   Ðt, x  ký  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. c gi   nh quy sd ®Ê C¬  quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  nh d c c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þu  nh quy sd ®Ê ch tr¸ch nhiÖm     chØnh  ý sæ   a   l  ®Þ chÝnh, sæ   Êp  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  nh quy sd ®Ê v th«ng  b¸o  cho  ¬  c quan  qu¶n  ý sæ   a   Ýnh      Êp    l  ®Þ ch ë c¸c c ®Ó chØnh  ý sæ   a   Ýnh; giao l  ®Þ ch     giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy s d ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê III.§¨ng k ý  ch o  thuª l¹i® Ê t v µ  c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n       gi n q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t trong k h u  ch Õ   u Ê t, x   k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  c«n g  n g h Ö  ca o 1.Tr¸chnhiÖ m        kª khai®¨ng  ý    k cho    ¹®Êt. thuªl   i Tæ   chøc kinh  Õ  îc Nhµ   íc cho  t®  n  thuª ®Êt  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    x d csht trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp, khu    c«ng nghÖ  cao    ®Ó cho thuª l¹    i ®Êt (sau  y   äi lµ bªn  ®© g     cho  thuª l¹ ®Êt) cã   i     tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  Öc      ® k vi cho thuª l¹ ®Êt, xin cÊp  Êy   i      gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  chøc, c¸ tæ     nh©n    ¹®Êt  thuªl   i (sau ®©y  äilµbªn    ¹®Êt).   g     thuªl   i 2.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k cho    ¹®Êt: thuªl   i a) Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k cho    ¹®Êt  å m: thuªl   i g ­Hîp  ng    ¹®Êt;   ®å thuªl   i ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  cho    ¹®Êt; nh quy s d ®Ê c bªn  thuªl   i ­TrÝch  ôcb¶n      l  ®å khu  t  ®Ê cho    ¹ ; thuªl i
 14. b) §èivíi êng  îp bªn    ¹ ®Êt  ∙  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý       tr h  thuªl   i ®®  gi   nh ® k thuªl¹®Êt  Êy chøng  Ën  µ u    i (Gi   nh m xanh)theo Th«ng   è      ts 679/TT­ ngµy    §C  12 th¸ng 5    n¨m  1997  ña  c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ×  å  ¬  å m   Êy chøng  Ën  c § ch th h s g gi   nh ®¨ng  ý    ¹ ®Êt  ña  thuªl¹ ®Êt)vµ  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  k thuªl  i (c bªn      i   gi   nh quy sd ®Êt  ña bªn  (c   cho    ¹®Êt). thuªl   i 3.Tr×nh  ùthùc hiÖn.   t    a) Bªn    cho  thuªl¹ ®Êt  ép  å  ¬    ¨ng  ý     i n h s xin® k cho    ¹ ®Êt  ¹  ë   Þa   thuªl   i ti § S chÝnh. b) Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   7  k t ng nh ®ñ h s h l   § chÝnh ph¶ithÈm    ÕtgiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×nh Uû       tra,vi     nh quy s d ®Ê tr   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh. c)  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Uû     th   3  k t ng nh ®ñ h s h l   ban nh©n   ©n   Êp  d c tØnh  µn  µnh  Öc  ho th vi xem   Ðt  ý  Êp  Êy  x kc gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  thuªl¹®Êt. bªn      i d)  ë   Þa  Ýnh    Ën  Öc  S§ ch x¸c nh vi cho  thuª l¹ ®Êt    Êy   i   trªngi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ña  cho    ¹  sd ®Ê c bªn  thuªl ichØnh  ýsæ   a  Ýnh  ang u  ÷ ; l   ®Þ ch ® l gi   vµ  th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   l  ®Þa  Ýnh;giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ch       nh quy s d ®Ê cho    c¸cbªn. C h ¬ n g  4  L Ë p  v µ  q u ¶ n  l ý h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h 1.Hå   ¬  a  Ýnh.   s ®Þ ch Hå   ¬  a  Ýnh  å m   ã: s ®Þ ch g c a) B¶n    a  Ýnh;   ®å ®Þ ch b) Sæ   a  Ýnh;   ®Þ ch c)Sæ   ôc    t;  m kª ®Ê d) Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   c gi   nh quy s d ®Ê ®)    Sæ theo dâibiÕn  ng  t  ai;    ®é ®Ê ® e)  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ    Êy  ê do  êi sö  ông  § xin ® k quy sd ®Ê v c¸c gi t   ng   d ®Êt  ép      n khikª khai®¨ng  ý  t    k ®Ê ban  u   µ  ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai. ®Ç v ® k bi ®é ®Ê ® g) Tµi liÖu ® îch×nh  µnh        th trong qu¸ tr×nh thÈm    Ðt duyÖt  n  ña       trax   ®¬ c Uû   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙:Biªnb¶n  Ðt duyÖt  ña  éi ®ång    x  c H  §¨ng  ý  t  ai; k ®Ê ®   Tê  ×nh cña  û   tr   U ban  ©n  ©n  Êp    µ  ¬  nh d c x∙v c quan  Þa  Ýnh    Êp  § ch c¸c c tØnh,   huyÖn;  Danh  s¸ch    êng  îp    Þ   Êp  Êy  c¸c tr h ®Ò ngh c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t; ®Ê h) C¸c  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn:  Õt  nh   nh n   th quy quy ®Þ thµnh  Ëp  éi  ng  l H ®å §¨ng  ý  t  ai; quyÕt  nh   Êp  Êy  k ®Ê ®   ®Þ c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µ    Õt    êng  îp viph¹m; quyÕt  nh  sd ®Ê v gi¶iquy c¸c tr h      ®Þ chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t, chuyÓn  ¹  t  ö  ông; quyÕt  nh  Êp  ¹ giÊy  ®Ý sd ®Ê   lo i®Ê s d   ®Þ c li  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê i)    Biªnb¶n  Óm    ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh. thu h s ®Þ ch
 15. 2.LËp  å  ¬  a  Ýnh.   h s ®Þ ch a) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  µ  ®¹ v tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Ëp  th   vi l b¶n    a  Ýnh    a  ¬ng  × nh.  ®å ®Þ ch ë ®Þ ph m B¶n    ®å ®Þa   Ýnh  îc lËp  ch ®  theo quy  ¹m  o   Ï b¶n    a   Ýnh  ña  ph ® v   ®å ®Þ ch c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh. ch   b)  û   U ban  ©n  ©n  Êp    Þu  nh d c x∙ ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  Öc    tæ  th   vi lËp    a   Ýnh, sæ   ôc    t,sæ   sæ ®Þ ch  m kª ®Ê   theo  âibiÕn  ng  t  ai    a   d  ®é ®Ê ® ë ®Þ ph¬ng  × nh  m theo m É u     quy  nh  Ìm  ®Þ k theo Th«ng   µy.   tn c) Së   Þa  Ýnh,c¬    § ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  Þu  § ch c huy ch tr¸chnhiÖm   Ëp    l sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i víi Êy chøng  Ën  Òn   c gi   nh quy s d ®Ê ®è    gi   nh quy sö  ông  t  éc thÈm  Òn  ña  û   d ®Ê thu   quy c U ban  ©n  ©n  Êp  ×nh  ý  Êp. nh d cm kc d)  ¬   C quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  Þu  § ch c huy ch tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm       tæ  ki tra nghiÖ m   hå  ¬  a   Ýnh  ña  Êp    ë   a   Ýnh  Þu  thu  s ®Þ ch c c x∙.S ®Þ ch ch tr¸chnhiÖ m     híng  Én  d chuyªn m«n     nghiÖp  ô  Ëp  å  ¬  a   Ýnh  µ  chøc  óc    v l h s ®Þ ch v tæ  ph tra kÕt qu¶ nghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  ña  ¬  thu h s ®Þ ch c c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön. § ch c huy 3.Ph ©n  Êp    c qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh. l   s ®Þ ch a) C¸c  µiliÖu sau  y   îc lËp  µnh  bé u  ÷ t¹  û   t    ®© ®   th 3  l gi   i ban  ©n  ©n   U nh d cÊp    ¬  x∙,c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  µ  ë  Þa  Ýnh: § ch c huy v S § ch ­B¶n    a  Ýnh;   ®å ®Þ ch ­Sæ   a  Ýnh;   ®Þ ch ­Sæ   ôc    t;  m kª ®© ­Sæ     theo dâibiÕn  ng  t  ai.    ®é ®Ê ® b)    Êp  Êy  Sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ëp  ét  é, l t¹  ¬  nh quy sd ®Ê l m b  u  i c quan  Þa  Ýnh  éc cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  § ch thu   c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t. ®Ê c) C¸c  µiliÖu quy  nh  ¹ ®iÓ m         µ    ña  ¬ng  µy  îc   t    ®Þ ti  1.e,1.g,1.h v 1.ic ch n ®  l t¹  ¬  u  i quan  Þa  Ýnh  éc  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c § ch thu c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê 4.ChØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh.   l  ®é h s ®Þ ch a) Hå   ¬  a  Ýnh    s ®Þ ch ph¶ichØnh  ýbiÕn  ng  å m   ã:   l  ®é g c ­B¶n    a  Ýnh;   ®å ®Þ ch ­Sæ   a  Ýnh;   ®Þ ch ­Sæ   ôc    t;  m kª ®Ê ­Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   c gi   nh quy s d ®Ê b)  êng  îp  Tr h chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  ®   nh   k quy sd ®Ê ®∙  µn  µnh  ñ tôc quy  nh  ¹  ho th th     ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP:  ¬  c quan  ®Þa   Ýnh  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  ch c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê chøng  Ën  nh thay ® æi    Êy    lªngi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,chØnh  ýhå  nh quy sd ®Ê   l  s¬  a   Ýnh  µ  ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp  l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó  chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh, giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê
 16. c) Trêng  îp cho    h  thuª,cho    thuªl¹ ®Êt  ∙  µn  µnh  ñ tôc quy  nh     i ® ho th th     ®Þ t¹  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP:  bé  a   Ýnh  Êp    c¸n  ®Þ ch c x∙ hoÆc   ¬  c quan  §Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn    Ën  îp ®ång  ch c c th quy x¸c nh h   cho  thuª,cho    thuªl¹ ®Êt     i thùc  Ön  ¨ng  ý  Öc  hi ® k vi cho  thuª,cho    thuª l¹  t  µo    a   Ýnh  µ    i®Ê v sæ ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þa  Ýnh. ch Khi chÊ m     Öc    døt vi cho  thuª,cho    ¹ ®Êt,c¨n cø  µo  îp  ng    thuªl   i     v H ®å thuª,   thuª l¹  t  ∙  ã    i®Ê ® c x¸c  Ën  Ê m   nh ch døt  Öc  vi thuª,thuª l¹  t, c¸n  é   a       i®Ê   b ®Þ chÝnh  Êp    c x∙ hoÆc   ¬  c quan  Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm   Òn    Ën  îp § ch c c th quy x¸c nh h  ®ång  cho thuª,cho    thuªl¹ ®Êt  ùc hiÖn  Öc    éi dung  ∙  ¨ng  ý     i  th   vi xo¸ n   ®® k cho thuª,  cho    ¹ ®Êt      a  Ýnh  µ  thuªl  i trªnsæ ®Þ ch v th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  l  s¬  a  Ýnh    Êp    ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   a  Ýnh. l   ®Þ ch d)  êng  îp  Õ  Êp  µ  Tr h th ch v b¶o    l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙  gi¸tr   sd ®Ê ® hoµn  µnh  ñ tôc quy  nh  ¹  th th     ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP:    é  a   c¸n b ®Þ chÝnh  Êp    ®èivíi êng  îp thÕ  Êp,b¶o    ña  é    nh, c¸nh©n)  c x∙(     tr h  ch   l∙nhc h gia ®×     hoÆc   ë  Þa  Ýnh  ®èivíi êng  îp thÕ  Êp, b¶o    ña  chøc)®¨ng  S § ch (    tr h  ch   l∙nhc tæ    ký  Öc  Õ  Êp, b¶o    µo    a   Ýnh  µ  vi th ch   l∙nh v sæ ®Þ ch v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þ ch Khi chÊ m     Öc  Õ  Êp, b¶o      døt vi th ch   l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t, gi¸tr   sd ®Ê   c¨n  vµo  îp  ng  ∙  ã    Ën  cø  H ®å ® c x¸c nh xo¸  Õ  Êp,  th ch b¶o  l∙nh;c¸n  é  a     b ®Þ chÝnh  Êp    ®èivíi êng  îp thÕ  Êp,b¶o    ña  é    nh, c¸nh©n)  c x∙(     tr h  ch   l∙nhc h gia ®×     hoÆc   ë   Þa  Ýnh  ®èivíitr ng  îp  Õ  Êp, b¶o    ña  chøc) xo¸ S§ ch (     ê h th ch   l∙nhc tæ     néidung  ∙  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o        a  Ýnh  µ    ®® k th ch   l∙nhtrªnsæ ®Þ ch v th«ng  cho  b¸o  c¬ quan qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   a  Ýnh. l   ®Þ ch ®)  êng  îp  ãp  èn  Tr h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙  µn  µnh  gi¸tr   sd ®Ê ® ho th thñ  ôc quy  nh  ¹  t  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­CP:  bé  a   Ýnh  Êp  c¸n  ®Þ ch c x∙(®èivíi êng  îp gãp  èn  ña  é    nh, c¸ nh©n)       tr h  v c h gia ®×    hoÆc   ë   Þa  Ýnh  S § ch (®èi víitr ng  îp  ãp  èn  ña  chøc) ®¨ng  ý  Öc  ãp  èn      ê h g v c tæ    k vi g v b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  µo    a   Ýnh  ang u  ÷ vµ  sd ®Ê v sæ ®Þ ch ® l gi   th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þ ch Khi chÊ m     døt  Öc  ãp  èn  vi g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t; c¸n  é  gi¸tr   sd ®Ê   b ®Þa   Ýnh  Êp    ®èi víitr ng  îp  ãp  èn  ña  é   ch c x∙ (     ê hg v c h gia  nh,  nh©n)  ®× c¸  hoÆc   ë   Þa  Ýnh  ®èivíi êng  îp gãp  èn  ña  chøc)xo¸ néidung  ∙  S § ch (    tr h  v c tæ      ® ®¨ng  ý  ãp  èn  kg v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t      a   Ýnh  µ  gi¸tr   sd ®Ê trªn sæ ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýsæ   l  ®Þa  Ýnh. ch Trêng  îp  ãp  èn  h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µm    gi¸tr   sd ®Ê l ph¸tsinh ph¸p    nh©n  íisö  ông  t  × chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh  m  d ®Ê th   l   s ®Þ ch sau    khiph¸p  ©n  íi nh m  hoµn  µnh  Öc  ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  th vi ® k quy sd ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 34  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP. e)  êng  îp  håi®Êt:C¨n  quyÕt  nh  håi®Êt  ña  ¬  Tr h thu      cø  ®Þ thu    c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  µ    n   th quy v biªnb¶n    åi®Êt  µithùc ®Þa,  ¬  thu h   ngo     c quan  Þa  § chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  Þu  sd ®Ê ch tr¸ch nhiÖm     thu  åi giÊy  h  chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ∙  Êp    ®Ê ® c ®Ó chØnh  ýhoÆc   û  á, chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh  µ  l  hu b   l   s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýhå  ¬  l  s ®Þa  Ýnh. ch
 17. g) Trêng  îp ® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  õngµy    h    n      thuª®Ê t   Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùc:Uû   l   ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m    chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh  l   s ®Þ ch vµ th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýhå  l  s¬  a  Ýnh. ®Þ ch h)  èi víic¸c tr ng  îp  §       ê h chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, thay  æi  êi m ®Ý sd ®Ê   ® th   h¹n  ö  ông  t; chia t¸ch thöa  t  sd ®Ê      ®Ê hoÆc  thay  æi    ñ  ö  ông  t, ® tªn ch s d ®Ê   biÕn  ng  Ön  Ých  thiªnt¹   Êp  æi,cÊp  ¹ giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ®é di t do    ic ® ,   l i   nh quy s dông  t  × thùc hiÖn  ®Ê th     chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh  l   s ®Þ ch theo quy  nh  ¹ m ôc    ®Þ ti  II­ Ch ¬ng  cña  3  Th«ng   µy. tn C h ¬ n g  5 T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  chØ   d¹o thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp så  ¬  a  Ýnh  µ  Êp  Êy chøng      vi ® k ®Ê ®     s ®Þ ch v c gi   nhËn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn 2. Gi¸m  c  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t  ã    ®è S § ch  § ch ­ Nh ®Ê c tr¸chnhiÖ m     gióp  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ùc ¬ tæ  th   hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh  µ  Êp  Êy  vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch v c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 3. Th«ng   µy    tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 346/1998/TT­TC§C   µy  th¸ng 3  ng 16    n¨m 1998, Quy Õt  nh  è    ®Þ s 499/Q§­ ngµy  th¸ng 7  §C  27    n¨m 1995  ña  c Tæng   côc  Þa  Ýnh. § ch 4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;trong 15  k t  k    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   × ph¶n        n cv   th   ¶nh  Ò   v Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch ®Ó     Õt. gi¶iquy p h ô  l ô c M É u  t µi Ö u h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h    li (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 1990/2001/TT­ TC§C   íng dÉn  ¨ng  ý  t  h  ® k ®Ê ®ai,   lËp hå  ¬  a  Ýnh,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)   s ®Þ ch   gi   nh quy s d ®Ê 1­ M É u   µiliÖu hå  ¬  ïng trong ®¨ng  ý  t    t    s d     k ®Ê ban  u: ®Ç ­ Sæ   a   Ýnh  ïng    ®Þ ch d cho khu  ùc  v n«ng th«n  Éu  è  (m s 01.a/§K),dïng    cho  khu  ùc  «  Þ  Éu  è  v ® th (m s 1.b/§K); ­Sæ   ôc    t  ïng cho   m kª ®Ê d   khu  ùc  v n«ng  th«n (mÉu  è    s 02/§K); ­Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Éu  è    c gi   nh quy s d ®Ê (m s 03/§K); ­Sæ     theo dâibiÕn  ng  t  ai (mÉu  è     ®é ®Ê ®   s 04/§K); ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai (mÉu  è    ®Þ th l    ® k ®Ê ®   s 05/§K);
 18. ­ §¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ïng    xin® k quy sd ®Ê d cho  khu  ùc  v n«ng  th«n  Éu  (m sè  06.a/§K)vµ  ïng cho   d   khu  ùc  «  Þ  Éu  è  v ® th (m s 06.b/§K); ­ B¶ng  Ötkª  t  ïng    li   ®Ê d cho  û   U ban  ©n  ©n  Êp    khai®¨ng  ý  nh d c x∙ kª    k (mÉu  è  s 06.c/§K); ­Biªnb¶n  Ðt duyÖt cña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai (mÉu  è     x    H  ® k ®Ê ®   s 07/§K); ­ Biªn b¶n  Ò   Öc  Õt  óc c«ng      v vi k th   khaikÕt    qu¶  Ðt duyÖt  n  Éu  è  x  ®¬ (m s 08/§K); ­ Danh    s¸ch cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Éu  è    gi   nh quy sd ®Ê (m s 09.a/§K  vµ  É u   è  m s 09.b/§K); ­ Quy Õt  nh  Êp  Êy    ®Þ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  û     nh quy sd ®Ê c U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh,cÊp  Ön  Éu  è    huy (m s 10/§K); ­Biªnb¶n  Óm       ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  Éu  è  thu h s ®Þ ch (m s 11/§K); ­K Õt    qu¶  Óm    ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  Éu  è  thu h s ®Þ ch (m s 12/§K). 2­ M É u   µiliÖu hå  ¬  ïng trong ®¨ng  ý  Õn  ng  t  ai:   t    s d     k bi ®é ®Ê ® ­ §¬n    ¨ng  ý  Õn  ng  Éu  è    xin ® k bi ®é (m s 13/§K);dïng    trong c¸c tr ng  îp    ê h   xin chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, t¸ch hoÆc   ép  öa  t, thay ® æi      m ®Ý sd ®Ê     g th ®Ê     tªn chñ  ö  ông  t,xincÊp  æi,cÊp  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. sd ®Ê     ®   l i   nh quy s d ®Ê ­ Quy Õt  nh  Ò   Öc    ®Þ v vi chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê hoÆc  chuyÓn  lo¹ ®Êt  ö  ông  Éu  è    i sd (m s 14/§K). ­ Quy Õt  nh   Ò   Öc  Êp  ¹  Êy  ®Þ v vi c li gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (mÉu  è  s 15/§K);dïng    trong tr ng  îp  Êy    ê h gi chøng  Ën  Þ   Êt, saisãt,söa  nh bm      ch÷a. ­TrÝch  ôcb¶n    a  Ýnh  Éu  è    l  ®å ®Þ ch (M s 16/§K). ­Th«ng  vÒ   Öc    b¸o  vi chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh  Éu  è  l  ®é h s ®Þ ch (M s 17/ §K). Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng  M É u   è  s 1.a tsè    1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph ­­­­­­­ ­­­­­­ ngµy 30/11/2001  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (27  38) x    cña  Tæng  ôc  Þa  Ýnh c § ch cm Sæ   ®Þa  Ýnh ch
 19. Khu  ùc  v n«ng  th«n  M∙  è s X∙:. . ........................... . . ........................... Huy Ön:.. . ....................... . . ...................... TØnh: .. . ........................   . . ........................ Quy Ó n   è:.. . . s . ..  Th«n  Êp,b¶n):. . ....... (  . . ...... Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Ngµy...  thn¸g.   .n¨m... . Gi¸m  c  ë  a  Ýnh/Së  ®è S ®Þ ch   Thñ  iöng c¬  tr   quan  TM/Uû  ban  ©n  ©n x∙ nh d   ®Þa  Ýnh   µ   t ch ­Nh ®Ê ®Þa  Ýnh  Êp  Ön ch c huy Chñ  Þch t (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H í ng d É n  l Ë p s æ  ® Þ a  c h Ý n h  k h u  v ù c n « n g  th«n  1.  ôc   ch  Ëp  M ®Ý l sæ:    a   Ýnh  îc lËp    ¨ng  ý  Òn  ö  Sæ ®Þ ch ®  ®Ó ® k quy s dông  t  îp ph¸p cña    chøc,hé    nh, c¸nh©n  µ  ¨ng  ý  t  ­ ®Ê h     c¸ctæ    gia®×     v® k ®Ê ch a giao,cha    cho thuª sö  ông, lµm  ¬  ë    µ  íc thùc hiÖn   d   c s ®Ó nh n     qu¶n  ý®Êt  l  ®ai theo ph¸p luËt.       2.Nguyªn  ¾c    t chung: a)  Ëp    L sæ theo  n  Þ   µnh  Ýnh    îc Uû   ®¬ v h ch x∙:®   ban  ©n  ©n      nh d x∙ x¸c nhËn,c¬    quan  a  Ýnh    Êp  Ön, tØnh  Öt. ®Þ ch c¸cc huy   duy b) Sæ   Ëp    vµo  å  ¬      l c¨n cø  h s kª khai®¨ng  ý  t  ∙  îcc¬    k ®Ê ® ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm   Òn  Öt  Êp  Êy  th quy duy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íi®©y   nh quy sd ®Ê (d   viÕtt¾tlµGCN QSD§).      c) Chñ   ö  ông  t  îc Uû     sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Êp  c GCN QSD§   ¨ng  ® ký  µo  Ón  è    t  Uû   v quy s 1; ®Ê do  ban  ©n  ©n    ¨ng  ý    µo  èiquyÓn  nh d x∙® k ghiv cu  
 20. sè    ñ   ö  ông  t  îc Uû   1. Ch s d ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Êp  nh d c huy c GCN QS D§   ®¨ng  ý  µo    Ón  k v c¸cquy cßn  ¹   ñ  ö  ông  t    ót¹ ®iÓ m   ©n    µo  × l iCh s d ; ®Ê c tr   i   d c n th   ®¨ng  ý  µo  Ón  ña  iÓ m   ©n    ;  é     nh, c¸ nh©n      iÓ m   k v quy c® d c ®ã H gia ®×    ë c¸c ® d©n    á  × ®¨ng  ý  µo  Ón  ña  iÓ m   ©n    Çn  Êt n¬ihä  c nh th   k v quy c® d cg nh     tham    gia sinh  ¹t;c¸c hé    nh,    ©n  ã  t  ô  ho     gia ®× c¸ nh c ®Ê ph canh  trong    ¨ng  ý  µo  x∙ ® kv quyÓn  riªnghoÆc   µo  Ón  èicïng cña    v quy cu     x∙. d) Sæ   îclËp  Çn îtcho  õng  ñ  ö  ông  t,m çi  ñ  ét    ®   l l  t ch s d ®Ê   ch m trang,m çi    thöa  t  ét  ®Ê m dßng; chñ  ö  ông  t  Òu  öa  ¨ng  ý  trang kh«ng  Õt    sd ®Ê nhi th ® k 1    h th×  Ëp  µo  Òu  l v nhi trang,cuèitrang ghisè  ña          c trang tiÕp    theo  µ  u   v ®Ç trang   tiÕp theo    è  ña  ghi s c trang  µ   ã  Õ   Õp.Trªn  çi  m n k ti   m trang  sæ, sau  çi  Çn  ml ®¨ng  ý  k ph¶ikÎdßng     ng¨n c¸ch phÝa  íi öa ®¨ng  ý  èicïng.     d  th   k cu   3.C¸ch      ghisæ a) Trang  éidung  ¨ng  ý  t.   n  ® k ®Ê ­Ph Çn: "Chñ  ö  ông  t"® îcghinh      sd ®Ê       sau: +  ôc  M "Tªn chñ  ö  ông  t":Tæ     sd ®Ê   chøc  ö  ông  t      sd ®Ê ghitªntheo  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp.C¬   ë  gi¸o,c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  Uû   th l   s t«n     tr   c do  ban  ©n   nh d©n    ¨ng  ý  ×      äi cña  x∙ ® k th ghi tªn g   c«ng  ×nh  Ìm  tr k theo  a   ®Þ danh  ã  c c«ng  tr×nh;nh÷ng  ¹ ®Êt    lo i   kh¸cdo  û     U ban  ©n  ©n    ¨ng  ý  × ghitªncña  ¹ nh d x∙® k th       lo i   ®Êt  :®Êt  nh   n«ng  nghiÖp  µnh  d cho  c«ng  ch    éi,s«ng  èi, t  Ý x∙h   su   ®Ê b»ng  a  ch sö  ông... d   Hé     nh  ö  ông  t  × ghitªn"Hé  gia®× s d ®Ê th       «ng  µ)vµ    ña  ñ  é" tªn (b   tªnc ch h     chñ  é    nh, c¸ nh©n    h gia ®×    ghitheo khaisinh;tr ng  îp   Òn  ö  ông  t      ê h   quy sd ®Ê cña chung    î chång  hai v   (kh«ng ph¶i ®Êt    giao cho  é    nh)  ×      h gia ®× th ghi tªn cña  vî,chång  µ    ó  c¶    v ghich thªm  Öc  ng  Òn  ö  ông  ña  îvµ  ång  vi ®å quy sd c v   ch vµo  Çn  I Ph II ; +  ôc   M "N¨m sinh":Ghi    theo khai sinh  µ    v chØ     i  íichñ  é    ghi ®è v   h gia ®×nh, c¸nh©n.    +  ôc  è  M "S CMN D":  Ghi  è  s chøng  minh  ©n  ©n  ña  ñ  é    nh, nh d c ch h gia ®×   c¸nh©n.   +  ôc  ä    î/chång"ghitheo  M "H tªnv    khaisinh cña  îhoÆc   ång  ña  ñ      v  ch c ch hé  Ön  hi cßn  èng. s +  M ôc  "N¬i êng tró":  th  Ghi ®Çy  ®ñ  tªn tØnh, huyÖn, x∙,  th«n (Êp,   xã m...  êng  è, sè  µ    ¬i®¨ng  ý  êng  ócña  ñ  ö  ông  t;n Õu   )® ph   nh ­ n   k th tr   ch s d ®Ê   n¬i th ng  ótrïngvíin¬i lËp    ×    ê tr        sæ th kh«ng  ph¶ighitªnx∙,huyÖn, tØnh, (®∙            ghi ë  ×a    b sæ). Ng êi sö  ông  t  ã  èc  Þnh  íc ngoµith×       d ®Ê c qu t n    ghi thªm  èc  qu tÞch  ña  êi®ã. c ng   +  ôc  M "Sæ  qu¶n  ý": l  Ghi  è  s thø  ù cña  ñ  ö  ông  t  t  ch s d ®Ê trong ph¹m      vi m çi    è nµy  ïngvíisè  å  ¬ u  ÷c¸c tµiliÖu h×nh  µnh  x∙(s   tr     h s l tr         th trong qu¸ tr×nh      ®¨ng  ý  ña  çi chñ  ö  ông  t). kc m   sd ®Ê ­Ph Çn: "§¨ng ký  ö  ông  t"       sd ®Ê +  ét      µy,th¸ng,n¨m  ña  çi lÇn  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. C 1:Ghi ng     c m  ® k v sæ ®Þ ch +  ét  vµ    C 2  3: Ghi  è  Öu  ê b¶n    a   Ýnh  µ  è  Öu  öa  t, s hi t   ®å ®Þ ch v s hi th ®Ê   thöa  ã  c thªm  è  Öu  öa  ô  ×    Çn ît  è  Öu  öa  Ýnh, sè  Öu  s hi th ph th ghi l l : hi th ch s   hi thöa phô  öaphô      (th   ghitrong ngoÆc   n).V Ý   ô:195    ®¬   d   (10).
Đồng bộ tài khoản