Thông tư 20/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư 20/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài đưọc sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 20/1998/TT/BT C  n g µ y 13 th¸ng  n¨ m  1998 h íng  c 2  d É n  v Ò  gi¸ tÝnh thu Õ  tiªu    thô  Æ c  bi Öt  èi víi ® ® thuèc l¸ h∙n hi Ö u   íc n g o µi ® îc s¶n xu Êt,  n n tiªu thô t¹i Öt  a m  Vi N C¨n  luËtthuÕ    ® Æc   cø    tiªuthô  biÖt vµ    LuËt söa  æi, bæ     ®   sung mét sè  ®iÒu  cña LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   97/CP  sè  ngµy  27/12/1995  cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    LuËt  söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña    luËtthuÕ    Æc   tiªu® biÖt;Th«ng   98    tsè  TC/TCT  ngµy  30/12/1995  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  97/CP  sè  ngµy  27/12/1995  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ    tiªuthô  ® Æc  biÖt vµ    LuËt  söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  luËt thuÕ      tiªuthô  ® Æc   biÖt; Bé    TµichÝnh híng dÉn  gi¸tÝnh    vÒ    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt®èi víi       thuèc  l¸nh∙n hiÖu        nícngoµi® îcphÐp      s¶n  xuÊt,tiªuthô t¹ ViÖtnam   sau:         i   nh  1. Gi¸ b¸n      hµng  lµm    x¸c ®Þnh    c¨n cø    gi¸thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt ®èi víi       thuèc    l¸nh∙n  hiÖu    níc ngoµi do      c¸c C«ng    ty,Nhµ  m¸y  thuèc    l¸thuéc Tæng  c«ng    tythuèc l¸ViÖtNam        s¶n xuÊtlµgi¸do          c¸cC«ng    ty,Nhµ  m¸y    b¸n cho    c¸c Chi nh¸nh    nh¸nh  thuèc      l¸níc ngoµi®Ó     t¹    tiªuthô  iViÖt Nam     nhng  kh«ng  îc ®   thÊp h¬n  10%  møc   gi¸b×nh qu©n  c¸c chinh¸nh  do      thuèc l¸nícngoµib¸n           ra. Trong  êng      tr hîp c¸cC«ng    ty,Nhµ  m¸y  s¶n xuÊt kh«ng      x¸c®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ  hîp    lý th×  quan  c¬  thuÕ c¨n  vµo  cø  møc     gi¸b×nh  qu©n  c¸c Chi  do    nh¸nh  thuèc l¸       ngoµib¸n ra trõ(­  níc         )10%     ®Þnh    ®Ó Ên  gi¸tÝnh  thuÕ. 2­ Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    ký;b∙ibá  nh÷ng  quy ®Þnh  t¹m    thêicña  Tµi chÝnh  gi¸tÝnh  Bé    vÒ    thuÕ      ®èi víithuèc l¸    nh∙n hiÖu    níc ngoµi ® îc s¶n      xuÊt,tiªuthô  i     t¹ ViÖt Nam         kÓ tõ ngµy  Th«ng    t nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n,víng  ¾c,      m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n   ph¶n  vÞ  ¸nh kÞp      Tµi chÝnh    thêivÒ Bé    ®Ó nghiªn cøu    híng dÉn    bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản