Thông tư 20/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 20/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦    c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   0 3   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn viÖc xö lý, s¾p xÕp l¹i nhµ ®Êt  thuéc së h÷u nhµ níc trªn ®Þa bµn  Thµnh phè CÇn Th¬ vµ tØnh HËu Giang  Thùc hiÖn  ý  kiÕn cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i C«ng v¨n   sè   1283/CP­CN   ngµy   23/9/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   cho   phÐp Uû  ban nh©n d©n tØnh CÇn Th¬  (cò) nay lµ  Thµnh phè   CÇn   Th¬   vµ   tØnh   HËu   Giang   ®îc   vËn   dông   QuyÕt   ®Þnh   sè   80/2001/Q§­TTg ngµy 24/5/2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®Ó   xö  lý, s¾p xÕp l¹i nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u Nhµ  níc cña c¸c   c¬  quan,  ®¬n vÞ  do Thµnh phè  CÇn Th¬  vµ  tØnh HËu Giang   qu¶n lý;  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc xö  lý, s¾p xÕp   l¹i nhµ,  ®Êt thuéc së  h÷u Nhµ  níc trªn  ®Þa bµn thµnh phè   CÇn Th¬ vµ tØnh HËu Giang nh sau:   I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông:  1. Ph¹m vi thùc hiÖn:  C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc (kÓ c¶ x∙, phêng), ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  (gäi  chung lµ  c¸c c¬  quan HCSN)  vµ  c¸c doanh  nghiÖp Nhµ níc (DNNN) thuéc tØnh CÇn Th¬ nay lµ Thµnh phè   CÇn Th¬ vµ tØnh HËu Giang ®ang trùc tiÕp qu¶n lý, sö dông  nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u Nhµ  níc trªn  ®Þa bµn Thµnh phè  CÇn  Th¬  vµ  tØnh HËu Giang   ®Òu  ph¶i  thùc hiÖn viÖc  rµ  so¸t,  kiÓm tra  ®Ó  bè  trÝ, s¾p xÕp l¹i nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u nhµ   níc theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. §èi tîng thùc hiÖn:  Toµn   bé   nhµ   ®Êt   (gåm   khu«n   viªn   ®Êt   kÌm   theo   nhµ,  khu«n   viªn   ®Êt     kh«ng   cã   nhµ,   khu«n   viªn   ®Êt   ®ang   x©y  dùng dë  dang c¸c c«ng tr×nh) thuéc së  h÷u nhµ  níc do c¸c  c¬  quan HCSN vµ  DNNN thuéc Thµnh phè  CÇn Th¬  vµ  tØnh HËu  Giang ®ang qu¶n lý, sö dông ®Ó lµm trô së lµm viÖc, gi¶ng  d¹y, häc tËp, nghiªn cøu khoa häc, kh¸m ch÷a bÖnh, c¬  së  v¨n ho¸, thÓ  dôc thÓ  thao, kho b∙i, v¨n phßng  ®¹i diÖn;  c¬  së  s¶n xuÊt, kinh doanh... c¬  së  nhµ   ®Êt bè  trÝ  toµn  bé  hoÆc mét phÇn lµm nhµ   ë  cho c¸n bé  c«ng nh©n viªn mµ  t¹i thêi  ®iÓm kª khai b¸o c¸o cha thùc hiÖn bµn giao cho  tæ   chøc   kinh   doanh   nhµ   ë   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   theo   chÝnh  s¸ch nhµ ë, ®Êt ë hiÖn hµnh.
  2. 2 3. C¸c  ®èi tîng kh«ng ph¶i thùc hiÖn xö  lý, s¾p xÕp  l¹i gåm:  ­   Nhµ   ®Êt   mµ   c¬   quan   HCSN   vµ   DNNN   ®ang   thuª,   mîn  kh«ng thuéc së h÷u cña Nhµ níc. ­   Nhµ   ®Êt   do   c¬   quan   HCSN   vµ   DNNN   thuéc   trung  ¬ng  qu¶n lý   ®ãng trªn  ®Þa bµn Thµnh phè  CÇn Th¬  vµ  tØnh HËu  Giang. ­   Nhµ   ®Êt   thuéc   së   h÷u   nhµ   níc   do   c¬   quan   HCSN   vµ  DNNN qu¶n lý, sö  dông  ®∙ dïng vµo gãp vèn liªn doanh víi  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo LuËt §Çu t níc ngoµi. ­   Nhµ   ®Êt   thuéc   së   h÷u   nhµ   níc   mµ   c¬   quan   HCSN   vµ  DNNN sö  dông vi ph¹m ph¸p luËt  ®ang trong qu¸ tr×nh  ®iÒu  tra lµ vËt chøng cña vô ¸n. ­ Nhµ   ®Êt cña c¬  quan HCSN vµ  DNNN  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  thu håi cña c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  ®Ó  sö  dông vµo  môc ®Ých phôc vô lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng. ­   Nhµ   ®Êt   cña   DNNN   ®∙   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn giao  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt  ®Ó   ®Çu t  x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh c«ng céng hoÆc ®Ó t¹o vèn ®Çu t x©y dùng c¬ së  h¹ tÇng theo dù ¸n. ­ §Êt cña DNNN thuª t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp. ­ §Êt DNNN  ®ang hoÆc  ®∙ thÕ  chÊp t¹i c¸c tæ chøc tÝn  dông ®Õn nay ®∙ ®Õn h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¸c  ng©n hµng ®ang ph¸t m¹i ®Ó thu håi vèn vay. ­ Nhµ   ®Êt cña DNNN trong diÖn thùc hiÖn cæ phÇn ho¸  ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ  quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   ®Ó   chuyÓn   ®æi   së   h÷u   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn;   DNNN   thùc   hiÖn   viÖc   giao   b¸n,   kho¸n,   cho   thuª   theo   ®óng   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  103/1999/N§­CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  giao, b¸n,  kho¸n kinh doanh, cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc. II­ Nguyªn t¾c xö lý, s¾p xÕp l¹i nhµ ®Êt thuéc së h÷u Nhµ níc trªn ®Þa bµn Thµnh phè  CÇn Th¬ vµ tØnh HËu Giang:  1. §èi víi nhµ ®Êt cña c¬ quan HCSN:  1.1.   C¬   quan   HCSN   cã   c¬   së   nhµ   ®Êt   th×   ph¶i   quy   ho¹ch, s¾p xÕp l¹i diÖn tÝch nhµ ®Êt ®ang sö dông, nÕu cã  diÖn tÝch nhµ   ®Êt d«i d  ®îc kiÕn nghÞ  b¸n nhµ  vµ  chuyÓn  nhîng   quyÒn   sö   dông   ®Êt.   ViÖc   b¸n   nhµ   vµ   chuyÓn   nhîng  quyÒn sö  dông  ®Êt d«i ra cho c¸c  ®èi tîng cã  nhu cÇu sö  dông ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch cña tØnh, thµnh phè.
  3. 3 1.2.  C¸c  c¬  quan  HCSN hiÖn   ®ang  sö  dông  trô  së   lµm  viÖc qu¸ chËt  hÑp  hoÆc  kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch  vµo  yªu cÇu c«ng t¸c th× ®îc kiÕn nghÞ víi c¬ quan Nhµ níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp b¸n nhµ vµ chuyÓn nh îng quyÒn sö dông  ®Êt hoÆc ho¸n  ®æi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®Ó  chuyÓn trô  së   ®Õn n¬i kh¸c phï  hîp víi quy ho¹ch,  ®óng tiªu chuÈn,  ®Þnh møc sö  dông trô  së  lµm viÖc cña c¬  quan HCSN do Thñ   tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vµ yªu cÇu ho¹t ®éng cña c¬ quan. 1.3. Nhµ   ®Êt d«i d nhng c¬  quan HCSN kh«ng kiÕn nghÞ   ph¬ng   ¸n   xö   lý   th×   UBND   Thµnh   phè   CÇn   Th¬   vµ   tØnh   HËu  Giang quyÕt  ®Þnh thu håi  ®Ó  bè  trÝ, s¾p xÕp n¬i lµm viÖc  cho c¸c c¬  quan HCSN cha cã  trô  së  lµm viÖc hoÆc  ®∙ cã  trô  së  lµm viÖc nhng cßn thiÕu so víi tiªu chuÈn,   ®Þnh  møc hoÆc qu¶n lý ®Ó phôc vô nhu cÇu chung cña tØnh. 1.4. Nhµ ®Êt thuéc së h÷u nhµ níc mµ c¬ quan HCSN ®em  cho thuª, cho mîn th× xö lý nh sau :  Nhµ   ®Êt cho thuª, cho mîn  ®ang  ®îc sö  dông kh«ng hîp  lý  vµ  kh«ng phï  hîp quy ho¹ch th×  c¬  quan cho thuª, cho  mîn ph¶i chÊm døt hîp  ®ång cho thuª, cho mîn vµ  thu håi  ®Ó bè trÝ, s¾p xÕp l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 PhÇn II   Th«ng t nµy. 1.5. Nhµ ®Êt thuéc së h÷u nhµ níc mµ c¸c c¬ quan HCSN  ®ang bè  trÝ  lµm nhµ   ë  cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn  ®îc xö  lý nh sau:  ­ NÕu  ®∙ bè  trÝ  toµn bé  hoÆc mét phÇn diÖn tÝch nhµ  ®Êt (nhng cã thÓ t¸ch ra riªng biÖt gi÷a khu nhµ ë vµ n¬i   lµm viÖc) lµm nhµ   ë,  ®Êt  ë  cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn tõ   tríc n¨m 1995, nay phï hîp víi quy ho¹ch khu d©n c  th× ®­ îc chuyÓn sang nhµ   ë,    ®Êt  ë  vµ  thùc hiÖn viÖc b¸n hoÆc  cho thuª theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng hîp bè  trÝ  sau  n¨m 1995 th× u tiªn b¸n chØ ®Þnh cho c¸c hé gia ®×nh ®ang   ë theo gi¸ thÞ trêng, nÕu phï hîp víi quy ho¹ch. ­ NÕu  ®∙ bè  trÝ  lµm nhµ   ë  cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn   nay kh«ng  phï  hîp  víi  quy  ho¹ch,  tr¸i  víi  c¸c  quy   ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ  níc th×  c¬  quan HCSN  ®ang qu¶n lý  nhµ  ®Êt ph¶i  ®Ò  xuÊt ph¬ng ¸n di chuyÓn c¸c hé  gia  ®×nh  ®Õn  ®Þa  ®iÓm kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. DiÖn tÝch nhµ  ®Êt thu håi   nÕu kh«ng cÇn dïng hoÆc d«i d  th×   ®îc b¸n  nhµ vµ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c ®èi tîng cã  nhu cÇu sö dông phï hîp víi quy ho¹ch cña tØnh.  1.6.   Nhµ   ®Êt   thuéc   së   h÷u   nhµ   níc   mµ   c¬   quan   HCSN  ®ang sö dông lµm c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô hoÆc  giao cho c¸c DNNN  sö  dông  nay vÉn phï  hîp víi quy ho¹ch  th×   cho   phÐp   chuyÓn   ®æi   c«ng   n¨ng   vµ   thùc   hiÖn   chÕ   ®é  qu¶n   lý   tµi   s¶n   vµ   qu¶n   lý   ®Êt   ®ai   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. 
  4. 4 Trêng   hîp   diÖn   tÝch   nhµ   ®Êt   sö   dông   lµm   c¬   së   s¶n  xuÊt, kinh doanh, dÞch vô   ®an xen víi diÖn tÝch lµm trô  së lµm viÖc cña c¸c c¬ quan HCSN th× ph¶i bè trÝ, s¾p xÕp   l¹i  ®Ó  t¸ch biÖt gi÷a khu lµm viÖc víi c¬  së  s¶n xuÊt,  kinh doanh, dÞch vô trªn c¬ së phï hîp víi quy ho¹ch. 1.7. §èi víi nhµ kh¸ch, nhµ nghØ th× ph¶i s¾p xÕp quy   ho¹ch  l¹i   ®Ó   chuyÓn   nhµ   kh¸ch,   nhµ   nghØ   sang   ho¹t   ®éng   kinh doanh chØ ¸p dông theo chÕ   ®é  qu¶n lý  nhµ  kh¸ch  ®èi  víi c¸c  ®èi tîng  ®îc duy tr×  nhµ  kh¸ch do Thñ  tíng ChÝnh  phñ quy ®Þnh. 1.8. C¬  së  nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u nhµ  níc giao cho c¸c  c¬  quan HCSN qu¶n lý, sö  dông  ®∙ bÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n   lÊn   chiÕm   tr¸i   phÐp   toµn   bé   hoÆc   mét   phÇn   th×   c¬   quan  HCSN  ®ang trùc tiÕp qu¶n lý  ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm lµm viÖc  víi c¬  quan chøc n¨ng cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  thu håi l¹i diÖn  tÝch nhµ   ®Êt  ®ã. DiÖn tÝch nhµ   ®Êt  ®∙ thu håi kh«ng cÇn  dïng hoÆc d«i d th×   ®îc b¸n nhµ  vµ  chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông   ®Êt   cho   c¸c   ®èi   tîng   cã   nhu   cÇu   sö   dông   theo   quy  ho¹ch. 2. §èi víi nhµ ®Êt cña c¸c DNNN:  2.1. Nhµ   ®Êt mµ  DNNN sö  dông lµm c¬  së  s¶n xuÊt kinh  doanh kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch, quy m« kinh doanh hoÆc   c«ng nghÖ  ph¶i  di chuyÓn   ®Õn  ®Þa  ®iÓm  kh¸c  th×   ®îc b¸n  nhµ  vµ  chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt; b¸n nhµ  vµ  chuyÓn  nhîng   quyÒn   thuª   ®Êt   cho   c¸c   ®èi   tîng   sö   dông   nhµ   ®Êt  ®óng môc ®Ých theo quy ho¹ch. 2.2. Nhµ   ®Êt cña c¸c DNNN d«i ra do s¾p xÕp l¹i th×  ®îc b¸n nhµ vµ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt hoÆc chuyÓn  nhîng quyÒn thuª ®Êt. 2.3.   Nhµ   ®Êt   kh«ng   cÇn   dïng,   cha   sö   dông   th×   DNNN  ph¶i lËp ph¬ng ¸n sö  dông cã  hiÖu qu¶ diÖn tÝch nhµ   ®Êt  nµy.   NÕu   kh«ng   cã   nhu   cÇu   sö   dông   th×   ®îc   b¸n   nhµ   vµ  chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt (hoÆc chuyÓn nhîng quyÒn  thuª ®Êt).  2.4.  Trêng hîp  DNNN  cã  c¸c c¬   së  nhµ   ®Êt  cho thuª,  cho mîn phï hîp víi quy ho¹ch, nÕu c¸c ®èi tîng thuª, mîn  cã  nhu cÇu sö  dông th×   ®îc mua nhµ  vµ  nhËn chuyÓn nhîng  quyÒn sö dông ®Êt, nhËn chuyÓn nhîng quyÒn thuª ®Êt.  NÕu kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch hoÆc thuª kh«ng  ®óng  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   103/1999/N§­CP   ngµy   1/9/1999   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,  cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc th× ph¶i thu håi. DiÖn tÝch  nhµ   ®Êt thu håi ph¶i  ®îc s¾p xÕp l¹i, nÕu d«i d  th×   ®îc  b¸n   nhµ   vµ   chuyÓn  nhîng  quyÒn   sö   dông   ®Êt   (hoÆc  chuyÓn   nhîng quyÒn thuª ®Êt).
  5. 5 2.5. Nhµ ®Êt thuéc së h÷u nhµ níc mµ DNNN ®ang bè trÝ  lµm   nhµ   ë  cho  c¸n  bé,  c«ng   nh©n   viªn   ®îc   xö   lý   nh  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1.5 PhÇn II Th«ng t nµy. 2.6. Nhµ ®Êt cña DNNN, hiÖn sö dông kÐm hiÖu qu¶, nÕu   sö  dông vµo môc  ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c  ®óng chøc  n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ th× ® îc phÐp  chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông theo quy ho¹ch. 2.7. C¬  së  nhµ   ®Êt  ®∙ thÕ  chÊp t¹i tæ chøc tÝn dông,  tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n  ®Ó  vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh  th× thùc hiÖn theo hîp ®ång thÕ chÊp ®∙ ký kÕt.  2.8. C¬  së  nhµ   ®Êt  ®∙ liªn doanh víi c¸c tæ chøc, c¸  nh©n trong níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  thùc hiÖn  theo hîp ®ång liªn doanh ®∙ ký kÕt. 2.9.   Nhµ   ®Êt d«i d  nhng DNNN kh«ng kiÕn nghÞ  ph¬ng  ¸n xö  lý, s¾p xÕp l¹i th×  xö  lý  nh  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1.3  PhÇn II Th«ng t nµy. 2.10. C¬  së  nhµ   ®Êt  ®∙ bÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lÊn  chiÕm tr¸i phÐp toµn bé  hoÆc mét phÇn th×  xö  lý  nh  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1.8 PhÇn II Th«ng t nµy. 3. C¬ së nhµ ®Êt thuéc së h÷u Nhµ níc ®îc cÊp cã thÈm  quyÒn cho phÐp b¸n nhµ  vµ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt (hoÆc  chuyÓn  nhîng  quyÒn  thuª  ®Êt)  ph¶i  lµ  c¸c  c¬  së  nhµ   ®Êt  kh«ng cã tranh chÊp vµ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau:  3.1.   Hå   s¬   cÇn   cã   ®Ó   thùc   hiÖn   b¸n   nhµ   vµ   chuyÓn   quyÒn sö dông ®Êt (hoÆc chuyÓn nhîng quyÒn thuª ®Êt) gåm:  ­ GiÊy tê  chøng minh nguån gèc së  h÷u nhµ, quyÒn sö  dông  ®Êt (nÕu cha cã  th×  ph¶i lËp l¹i hå  s¬   ®Ó  tr×nh c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh); ­ S¬   ®å  mÆt b»ng hiÖn tr¹ng khu«n viªn nhµ   ®Êt theo  quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan, chøc n¨ng (nÕu cha cã th× ®o vÏ  l¹i); ­ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Së X©y dùng vÒ quy ho¹ch sö   dông ®Êt ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3.2.   Gi¸   b¸n   nhµ   vµ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   (hoÆc  chuyÓn nhîng quyÒn thuª  ®Êt) ph¶i  ®îc x¸c  ®Þnh theo gi¸  chuyÓn nhîng nhµ ®Êt phæ biÕn trªn thÞ trêng vµ thùc hiÖn  th«ng qua h×nh thøc  ®Êu gi¸. Gi¸ sµn lµm c¬  së  cho viÖc  b¸n  ®Êu gi¸  ®èi víi c¸c c¬  së  nhµ   ®Êt thuéc  ®èi t îng  ®îc  b¸n nhµ  vµ  chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt theo h×nh thøc  ®Êu gi¸ do Chñ  tÞch UBND Thµnh phè  CÇn th¬  vµ  tØnh HËu  Giang phª duyÖt. Trêng hîp ®Æc biÖt kh«ng b¸n ®Êu gi¸ (hoÆc chØ cã mét   tæ chøc hoÆc c¸ nh©n  ®¨ng ký  mua) th×  thùc hiÖn b¸n chØ  ®Þnh. Gi¸ b¸n chØ  ®Þnh  ®îc x¸c  ®Þnh theo gi¸ b¸n t¹i thÞ 
  6. 6 trêng ®Þa ph¬ng ë thêi ®iÓm b¸n vµ do Chñ tÞch UBND Thµnh  phè CÇn th¬ vµ tØnh HËu Giang phª duyÖt. 3.3. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n mua nhµ  vµ  c«ng tr×nh g¾n  liÒn víi  ®Êt, nhËn chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt  ®îc c¬  quan  Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt hiÖn hµnh. 4.  §èi víi  nhµ   ®Êt  ®îc  chuyÓn  môc  ®Ých  sö  dông  lµm  nhµ ë, ®Êt ë th× c¬ quan HCSN vµ DNNN ®ang trùc tiÕp qu¶n   lý  thùc hiÖn bµn giao cho tæ chøc cã  chøc n¨ng qu¶n lý  cña ®Þa ph¬ng. 5. §èi víi viÖc ho¸n  ®æi nhµ   ®Êt  ®îc thùc hiÖn theo  quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vµ tho¶ thuËn thèng nhÊt   gi÷a c¸c bªn. III. Qu¶n lý, sö dông sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc  b¸n nhµ vµ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt  (chuyÓn nhîng quyÒn thuª ®Êt):  1.  Sè  tiÒn  thu  ®îc  tõ  viÖc  b¸n nhµ   vµ  chuyÓn  nhîng  quyÒn  sö  dông   ®Êt  ho¸n   ®æi nhµ   ®Êt; chuyÓn  môc  ®Ých sö  dông  ®Êt sau khi trõ   ®i c¸c chÝ  phÝ   ®o vÏ  nhµ   ®Êt, chi  phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn b¸n nhµ vµ chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  c¸c chi phÝ  kh¸c cã  liªn quan, ph¶i nép vµo  Ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých sau:  a) §èi víi c¬  quan HCSN  ®îc sö  dông  ®Ó  di chuyÓn c¬  quan,   ®¬n   vÞ,   c¸c   hé   gia   ®×nh;   ®Ó   ®Çu   t,   c¶i   t¹o,   söa  ch÷a, n©ng cÊp hoÆc x©y dùng míi trô  së  lµm viÖc cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  theo dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt   theo  ®óng quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n hiÖn  hµnh. b) §èi víi c¸c DNNN lµ  vèn Nhµ  níc  ®Çu t  cho doanh  nghiÖp ®Ó sö dông vµo:   ­ §Çu t  x©y dùng c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh t¹i n¬i  míi  ®èi víi trêng hîp ph¶i di chuyÓn cho phï  hîp víi quy  ho¹ch, quy m« kinh doanh hoÆc c«ng nghÖ; ­   Lµm   vèn   ®Çu   t  c¶i   t¹o   më   réng   hoÆc   ®æi   míi   c«ng  nghÖ,   ®Çu   t  chiÒu   s©u   ®Ó   t¨ng   thªm   n¨ng   lùc   s¶n   xuÊt,  kinh doanh; ­ §èi  víi DNNN  thuéc  diÖn  thua  lç  nhng  cã  ph¬ng  ¸n  s¶n xuÊt kinh doanh cã  hiÖu qu¶ do cÊp cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt  th×   ®îc bæ sung  lµm vèn ph¸t triÓn  s¶n  xuÊt  kinh  doanh. Trêng hîp DNNN thuéc diÖn thua lç  kÐo dµi, kh«ng  cã  kh¶ n¨ng phôc håi s¶n xuÊt l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n 
  7. 7 theo quy  ®Þnh cña LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp th×  ph¶i nép  toµn bé  sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc b¸n nhµ  vµ  chuyÓn nhîng  quyÒn  sö   dông   ®Êt  hoÆc   chuyÓn  nhîng  quyÒn   thuª   ®Êt   vµo  ng©n s¸ch Nhµ níc. 2.   Kho   b¹c   Nhµ   níc   Thµnh   phè   CÇn   Th¬   vµ   tØnh   HËu  Giang chØ thùc hiÖn viÖc thanh to¸n cho c¸c c¬  quan HCSN  vµ DNNN hoÆc c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n (nÕu cã) theo ®óng quy   ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  qu¶n lý, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh, khi cã c¸c ®iÒu kiÖn:  ­ Ph¬ng ¸n xö  lý, s¾p xÕp l¹i nhµ   ®Êt vµ  ph ¬ng ¸n sö  dông   sè   tiÒn   thu   ®îc   ®∙   ®îc   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt. ­ Dù ¸n ®Çu t ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo  ®óng   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý,   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   hiÖn  hµnh. ­ Kho b¹c Nhµ níc Thµnh phè CÇn Th¬ vµ tØnh HËu Giang  thùc hiÖn cÊp ph¸t vµ  thanh to¸n theo quy  ®Þnh cña LuËt  ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. 3.   Trong   qu¸   tr×nh   triÓn   khai   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n,  nÕu cã thay ®æi viÖc bè trÝ nguån vèn ®Çu t vît so víi dù  ¸n  ®Çu t  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt th×  c¸c Së,  ngµnh   chñ   qu¶n,   UBND   cÊp   huyÖn   b¸o   c¸o   Chñ   tÞch   UBND   Thµnh phè CÇn Th¬ vµ tØnh HËu Giang quyÕt ®Þnh trong ph¹m   vi nguån thu ®îc tõ viÖc xö lý, s¾p xÕp l¹i nhµ ®Êt. 4.   Khi   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  ®∙   kÕt   thóc   c¨n   cø   b¸o   c¸o  quyÕt to¸n  ®îc duyÖt theo quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh, c¬ quan HCSN vµ DNNN trùc tiÕp  qu¶n lý, sö  dông tµi s¶n cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¬  quan  chñ  qu¶n tæng hîp b¸o c¸o Së  Tµi chÝnh ghi t¨ng tµi s¶n  vµ  gi¸ trÞ  tµi s¶n (t¨ng vèn) thùc hiÖn chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  IV. Tæ chøc thùc hiÖn:  1. C¨n cø thùc tÕ  t×nh h×nh qu¶n lý, sö  dông nhµ   ®Êt  thuéc së  h÷u nhµ  níc theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy; UBND  Thµnh  phè  CÇn  Th¬  vµ  tØnh  HËu  Giang  cã  tr¸ch nhiÖm  chØ  ®¹o thùc hiÖn vµ  quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n xö  lý, s¾p xÕp l¹i  nhµ ®Êt thuéc së h÷u nhµ níc cña c¸c c¬ quan HCSN vµ DNNN  thuéc cÊp m×nh qu¶n lý cho phï hîp. 2. Së  Tµi chÝnh Thµnh phè  CÇn Th¬  vµ  tØnh HËu Giang  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc b¸n nhµ  vµ  chuyÓn  nhîng quyÒn sö dông ®Êt vµ chñ tr× híng dÉn thùc hiÖn c¸c  quyÕt  ®Þnh xö  lý  cña UBND tØnh, thµnh phè  theo híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy.
  8. 8 3. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  h ­ íng dÉn, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.  
Đồng bộ tài khoản