Thông tư 20/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
76
lượt xem
12
download

Thông tư 20/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/2009/TT-NHNN về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/2009/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 20/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH TH I H N B O QU N H SƠ, TÀI LI U TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng năm 2004; Căn c Pháp l nh Lưu tr Qu c gia năm 2001; Căn c Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08/4/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr Qu c gia; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh th i h n b o qu n h sơ, tài li u trong ngành Ngân hàng, như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Thông tư này quy nh th i h n b o qu n h sơ, tài li u trong ngành Ngân hàng, bao g m: h sơ, tài li u hành chính; h sơ, tài li u chuyên ngành; h sơ, tài li u khoa h c k thu t; h sơ, tài li u v công tác ng, Công oàn, oàn Thanh niên. 2. Các h sơ, tài li u quy nh t i Kho n 1 i u này ư c ghi chép trên các v t m ng tin như băng t , ĩa t , các lo i th thanh toán, ch ng t i n t , n u ư c in ra gi y, có y u t pháp lý theo quy nh c a Nhà nư c và NHNN thì ư c áp d ng th i h n b o qu n t i Thông tư này. 3. Các h sơ, tài li u ư c th hi n dư i d ng d li u i n t không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i: Các ơn v thu c cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c (NHNN); các T ch c tín d ng (TCTD), các t ch c khác có ho t ng ngân hàng, (Sau ây g i t t là ơn v ) i u 3. M c ích ban hành Thông tư quy nh th i h n b o qu n h sơ, tài li u lưu tr trong ngành Ngân hàng làm căn c cho công tác xác nh giá tr h sơ, tài li u ư c chính xác, m b o tính
 2. th ng nh t; giúp cho các ơn v t ch c b o qu n h sơ, tài li u ư c ch t ch , khoa h c; xây d ng Danh m c thành ph n tài li u thu c di n n p lưu vào Lưu tr l ch s . i u 4. Tài li u lưu tr trong ngành Ngân hàng Tài li u lưu tr trong ngành Ngân hàng là toàn b tài li u hình thành trong quá trình ho t ng qu n lý, kinh doanh v ti n t và ho t ng ngân hàng c a các ơn v ; có giá tr v kinh t , chính tr , l ch s và khoa h c công ngh . i u 5. Nguyên t c quy nh th i h n b o qu n Th i h n b o qu n h sơ, tài li u ư c xác nh trên cơ s phân tích và ánh giá toàn di n, úng n giá tr th c ti n và giá tr l ch s c a tài li u i v i ơn v , Ngành và Qu c gia. Th i h n b o qu n c a t ng h sơ ư c xác nh trên cơ s tài li u có giá tr cao nh t trong h sơ. i u 6. Th i i m tính th i h n b o qu n và th i h n b o qu n h sơ, tài li u 1. Th i h n b o qu n tài li u là kho ng th i gian c n thi t lưu gi tài li u k t khi tài li u k t thúc văn thư cơ quan, ơn v cho n khi h t giá tr . 2. Th i i m tính th i h n b o qu n h sơ, tài li u hành chính ư c tính t ngày 01 tháng 01 c a năm ngay sau năm k t thúc giai o n văn thư ho c tùy theo c i m c a t ng lo i h sơ, tài li u. 3. Th i i m tính th i h n b o qu n và th i h n b o qu n i v i h sơ, tài li u k toán và ch ng t i n t sau khi in ra gi y ư c th c hi n theo Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31/5/2004 Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c; Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong ho t ng kinh doanh và Quy t nh s 1913/2005/Q -NHNN ngày 30/12/2005 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c ban hành Ch lưu tr tài li u k toán trong ngành Ngân hàng. 4. Th i h n b o qu n c a m i h sơ, tài li u ư c quy nh theo hai m c: b o qu n vĩnh vi n và b o qu n có th i h n ư c quy nh b ng s năm c th , như sau: a) Vĩnh vi n: Là th i gian h sơ, tài li u ư c lưu gi vĩnh vi n cho n khi tài li u t h y ho i ho c không th ph c h i. ư c áp d ng cho lo i h sơ, tài li u quan tr ng, ph n ánh rõ nét ch c năng, nhi m v , ph c v nghiên c u lâu dài cho ho t ng c a cơ quan, ơn v ; có giá tr v m t l ch s . H sơ, tài li u nhóm này ư c quy nh th i h n b o qu n t 30 năm tr lên và ph i ư c giao n p vào Lưu tr l ch s theo quy nh c a Nhà nư c v th i h n giao n p h sơ, tài li u. b) Lâu dài: là th i gian ư c áp d ng i v i lo i h sơ, tài li u quan tr ng, có giá tr th c ti n, ph c v tra c u lâu dài lưu tr hi n hành. Lo i h sơ, tài li u này chưa
 3. ư c kh ng nh có giá tr v m t l ch s , nhưng ph i ư c b o qu n t i lưu tr hi n hành s năm theo nhu c u s d ng giá tr thưc ti n. H sơ, tài li u nhóm này ư c quy nh th i h n t 10 năm n 30 năm. Sau th i h n b o qu n theo quy nh ph i ti n hành ánh giá giá tr tài li u xác nh h sơ, tài li u còn giá tr th c ti n lâu dài hay có giá tr l ch s c n ti p t c b o qu n ho c tiêu h y. c) T m th i: Là th i gian ư c áp d ng cho lo i h sơ, tài li u không quan tr ng, ph c v cho ho t ng hàng ngày c a cơ quan, ơn v . Lo i h sơ, tài li u này không có giá tr l ch s , nhưng ph i b o qu n t i lưu tr hi n hành nh m khai thác giá tr th c ti n c a tài li u. H sơ, tài li u nhóm này ư c quy nh th i h n b o qu n dư i 10 năm. Sau th i h n b o qu n theo quy nh c n ti n hành tiêu h y. 5. i v i vi c ánh giá giá tr h sơ, tài li u sau khi h t th i h n b o qu n theo quy nh, ph i ti n hành l p danh m c trình H i ng xác nh giá tr h sơ, tài li u thNm tra, thông qua và tr nh th trư ng ơn v quy t nh ti p t c b o qu n hay tiêu h y. i u 7. B ng th i h n b o qu n h sơ, tài li u 1. Th i h n b o qu n h sơ, tài li u trong ngành Ngân hàng ư c quy nh c th t i B ng th i h n b o qu n h sơ, tài li u kèm theo Thông tư này. 2. Các h sơ, tài li u trong B ng ư c phân lo i theo các ho t ng, v n và có s th t c l p, tên g i c th , tương ng v i th i h n b o qu n ư c quy nh, bao g m: 1 H sơ, tài li u t ng h p 2 H sơ, tài li u v chi n lư c phát tri n ngân hàng 3 H sơ, tài li u v chính sách ti n t 4 H sơ, tài li u v d báo, th ng kê ti n t 5 H sơ, tài li u v tín d ng 6 H sơ, tài li u v qu n lý d án tín d ng qu c t 7 H sơ, tài li u v qu n lý ngo i h i và ho t ng ngo i h i 7.1 H sơ, tài li u v qu n lý ngo i h i 7.2 H sơ, tài li u v nghi p v qu n lý kinh doanh ngu n ngo i h i do Ngân hàng Nhà nư c n m gi và g i nư c ngoài 8 H sơ, tài li u v h p tác qu c t
 4. 9 H sơ, tài li u v thành l p, ho t ng, phát tri n các t ch c tín d ng 10 H sơ, tài li u v thanh tra, ki m toán n i b 10.1 H sơ, tài li u v thanh tra 10.2 H sơ, tài li u v ki m toán n i b 11 H sơ, tài li u v ho t ng phòng, ch ng r a ti n 12 H sơ, tài li u v công tác thanh toán 13 H sơ, tài li u v tài chính - k toán 13.1 K toán Ngân hàng Nhà nư c 13.2 K toán T ch c Tín d ng 13.3 Ch ng t i n t (sau khi in ra gi y) 14 H sơ, tài li u v phát hành và kho qu 15 H sơ, tài li u v nghi p v th trư ng ti n t 16 H sơ, tài li u v nghi p v quan h i lý 17 H sơ, tài li u v nghi p v thanh toán qu c t 18 H sơ, tài li u v ho t ng thông tin tín d ng 19 H sơ, tài li u v công ngh tin h c 20 H sơ, tài li u v t ch c, cán b , ào t o 20.1 H sơ, tài li u v t ch c, cán b 20.2 H sơ, tài li u v lao ng ti n lương 20.3 H sơ, tài li u v ào t o 20.3.1 H sơ, tài li u v qu n lý ào t o 20.3.2 H sơ, tài li u v ào t o 21 H sơ, tài li u công tác thi ua, khen thư ng 22 H sơ, tài li u v công tác pháp ch 23 H sơ, tài li u v u tư xây d ng
 5. 23.1 H sơ, tài li u v qu n lý u tư xây d ng 23.2 H sơ, tài li u v qu n lý u tư xây d ng công trình, d án 24 H sơ, tài li u v nghiên c u khoa h c 25 H sơ, tài li u v công tác tuyên truy n, báo chí 26 H sơ, tài li u v công tác qu n tr 27 H sơ, tài li u v công tác hành chính, văn thư, lưu tr 28 H sơ, tài li u v ho t ng c a t ch c ng, Công oàn, oàn Thanh niên 28.1 H sơ, tài li u v ho t ng c a t ch c ng 28.2 H sơ, tài li u v ho t ng c a t ch c Công oàn 28.3 H sơ, tài li u v ho t ng c a t ch c oàn Thanh niên i u 8. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. Quy t nh s 252/Q -NH ngày 28/12/1993 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Quy nh th i h n b o qu n h sơ, tài li u lưu tr trong ngành Ngân hàng h t hi u l c thi hành. i u 9. Trách nhi m th c hi n 1. Th trư ng các ơn v có trách nhi m hư ng d n, ki m tra cán b , công ch c c a ơn v mình căn c Thông tư này xác nh th i h n b o qu n cho h sơ ư c l p ra trong quá trình gi i quy t công vi c; L p Danh m c h sơ, tài li u trong năm và Danh m c tài li u ngh tiêu h y. 2. Chánh Văn phòng NHNN có trách nhi m hư ng d n, ki m tra các ơn v trong Ngành th c hi n Thông tư này, hàng năm báo cáo Th ng c tình hình th c hi n c a các ơn v ; TCTD ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n các quy nh t i Thông tư này i v i các ơn v trong h th ng. 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i ng Qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các T ch c tín d ng, các t ch c khác có ho t ng ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 3 i u 9 ( th c hi n); - Ban lãnh o NHNN ( báo cáo); - C c Văn thư và Lưu tr NN ( bi t) - Văn phòng Chính ph (02 b n)
 6. - B Tư pháp ( - Lưu: VP, PC. ki m tra) Nguy n Văn Giàu B NG TH I H N B O QU N H SƠ, TÀI LI U TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư s : 20/2009/TT-NHNN ngày 07/9/2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) TT TÊN LO I TÀI LI U TH I H N B O QU N 1. H SƠ, TÀI LI U T NG H P 1 Văn b n ch o, hư ng d n c a ng, Nhà nư c: - Liên quan n ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng. V.vi n - Không liên quan n ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng Lưu l i ơn nhưng ph i ch p hành v n khi h t hi u l c 2 H sơ xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t V.vi n v các lĩnh v c ti n t , ho t ng Ngân hàng và các ho t ng khác thu c ph m vi qu n lý c a NHNN trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c Ngân hàng ban hành. 3 H sơ xây d ng văn b n ch o, quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c g i n NHNN tham gia ý ki n: - Liên quan lĩnh v c Ngân hàng qu n lý. 5 năm - Không liên quan. 3 năm 4 H sơ, tài li u t ch c, tri n khai th c hi n văn b n quy ph m V. vi n pháp lu t c a NHNN. 5 Văn b n quy ph m pháp lu t c a NHNN. V. vi n 6 Quy t nh, Ch th cá bi t c a NHNN và t ch c tín d ng. - Lo i quan tr ng, liên quan n ch trương, chính sách, bi n V. vi n pháp th c hi n nghi p v chuyên môn c a Ngành. - Lo i thư ng. 10 năm 7 Công văn c a NHNN và t ch c tín d ng ch o, hư ng d n, ki m tra, th c hi n nghi p v . - ơn v ban hành. V. vi n - ơn v th c hi n. 5 năm
 7. 8 T trình, Thông báo, Chương trình, K ho ch c a NHNN và t ch c tín d ng. - Lo i quan tr ng, liên quan n ch trương, chính sách, bi n V. vi n pháp th c hi n nghi p v chuyên môn c a Ngành. - Lo i thư ng. 5 năm 9 Thông báo ý ki n k t lu n, ch o c a Ban Lãnh o NHNN, TCTD t i các cu c h p, h i ngh sơ k t, t ng k t ho t ng ngân hàng, h i ngh chuyên . - Lo i quan tr ng. V. vi n - Lo i thư ng. 5 năm 10 S ghi biên b n các cu c h p c a Ban Lãnh o NHNN, TCTD 20 năm thư ng kỳ, t xu t, cu c h p giao ban hàng tu n. 11 Chương trình công tác c a Ban lãnh o NHNN, TCTD: - Hàng năm, nhi u năm. 10 năm - 6 tháng, quý. 5 năm - Tháng, tu n. 2 năm 12 Báo cáo, tài li u ph c v các cu c h p giao ban c a Ban lãnh o NHNN, TCTD. - Lo i quan tr ng. 20 năm - Lo i thư ng. 5 năm 13 Báo cáo c a NHNN, TCTD v tình hình ho t ng ngân hàng: - Báo cáo t ng k t hàng năm, nhi u năm. V. vi n - Báo cáo sơ k t, 6 tháng, quý, tháng. 5 năm - Báo cáo nhanh, tu n, kỳ. 1 năm 14 H sơ h i ngh t ng k t ho t ng ngân hàng năm, nhi u năm V. vi n và nhân d p k ni m các ngày l l n ho c s ki n quan tr ng c a Ngành. 15 Tài li u v ho t ng c a Ban lãnh o NHNN v i tư cách là V. vi n thành viên c a Chính ph như: báo cáo, b n gi i trình, thuy t trình trư c Qu c h i, Chính ph v các v n ư c giao ph trách. 16 Báo cáo nh kỳ, t xu t c a các ơn v g i c p trên t ng 3 năm h p. 17 Văn b n c a các B , Ngành và các cơ quan, t ch c khác g i
 8. n: - Liên quan n ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng. V. vi n + Lo i quan tr ng. 5 năm + Lo i thư ng. Lưu l i ơn v n khi h t - Không liên quan n ch c năng, nhi m v nhưng ph i th c hi u l c hi n. 2. H SƠ, TÀI LI U V CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG 18 H sơ xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n V. vi n ngành ngân hàng dài h n, năm năm, hàng năm. 19 H sơ, tài li u v t ch c tri n khai chi n lư c, k ho ch phát V. vi n tri n ngành ngân hàng. 20 Tài li u nghiên c u, phân tích kinh t vĩ mô, th trư ng tài 10 năm chính – ti n t và ho t ng ngân hàng ph c v xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành Ngân hàng. 21 Báo cáo vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành Ngân hàng. - Báo cáo t ng k t. V. vi n - Báo cáo sơ k t. 5 năm 3. H SƠ, TÀI LI U V CHÍNH SÁCH TI N T 22 Tài li u v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, V. vi n 5 năm và t ng năm v ti n t và ho t ng Ngân hàng. 23 D án chính sách ti n t qu c gia và lư ng ti n cung ng hàng V. vi n năm. 24 Tài li u v cơ ch ho t ng c a các công c chính sách ti n t : V. vi n d tr b t bu c, nghi p v th trư ng m , tái c p v n, tái chi t kh u, lãi su t và công c chính sách ti n t khác th c thi chính sách ti n t qu c gia hàng năm. 25 Tài li u xây d ng cơ ch huy ng v n c a các t ch c tín V. vi n d ng và x lý các v n liên quan trong quá trình th c hi n cơ ch . 26 Tài li u nghiên c u v d báo tình hình kinh t trong nư c và 20 năm qu c t t ng năm, t ng th i kỳ ph c v cho chi n lư c phát tri n Ngân hàng. 27 H sơ, tài li u v nghiên c u ng n và trung h n tình hình kinh 10 năm t , ti n t c a các nư c có ng ti n trong cơ c u d tr ngo i h i d báo bi n ng t giá, chính sách ti n t . 28 Ch tiêu k ho ch t ng h p dài h n, hàng năm (chính th c, b V. vi n
 9. sung, i u ch nh) và báo cáo tình hình th c hi n k ho ch c a Ngân hàng. 29 H sơ, tài li u tham gia ý ki n v i các B , ngành v k ho ch, 20 năm chính sách kinh t có liên quan n chính sách ti n t qu c gia. 30 H sơ, tài li u x lý các v n v nghi p v phái sinh c a th 20 năm trư ng ti n t , lãi su t, giá c các s n phNm d ch v c a t ch c tín d ng. 31 H sơ, tài li u x lý các ki n ngh , khó khăn, vư ng m c c a 10 năm các t ch c tín d ng và khách hàng vay v n liên quan n các chính sách, cơ ch tín d ng, b o m ti n vay, lãi su t. 32 H sơ xác nh ti n g i d tr b t bu c và qu n lý qu d tr 10 năm b t bu c c a các t ch c tín d ng. 33 Báo cáo k t qu th c hi n chính sách ti n t , tình hình ho t V. vi n ng ngân hàng và kinh t vĩ mô khác có liên quan. 34 Báo cáo l m phát, di n bi n kinh t vĩ mô. - Năm. V. vi n - Tháng, quý. 10 năm 35 Báo cáo tu n, tháng v tài chính, kinh t , ti n t c a th gi i và 3 năm Vi t Nam. 36 Báo cáo kinh t vùng, kinh t ngành, kinh t vĩ mô khác, k t V. vi n qu th c hi n các nh hư ng kinh t , chuy n i cơ c u kinh t . 37 Báo cáo v tình hình th c hi n d tr b t bu c c a các t ch c 10 năm tín d ng. 38 Báo cáo nh kỳ, t xu t v các ho t ng trên th trư ng 10 năm ngo i t liên ngân hàng. 39 Báo cáo tình hình, ánh giá v i u hành, ho t ng, th c hi n 15 năm các cơ ch tín d ng, lãi su t và các nghi p v khác. 40 Các báo cáo di n bi n lãi su t huy ng và cho vay c a các 5 năm TCTD. 41 Các báo cáo v tham kh o lãi su t trên th trư ng qu c t . 5 năm 4. H SƠ, TÀI LI U V D BÁO, TH NG KÊ TI N T 42 H sơ xây d ng phương pháp d báo, th ng kê ti n t . 20 năm 43 Ch báo cáo th ng kê c a ngành. 20 năm 44 Văn b n cung c p thông tin, s li u th ng kê ti n t nh kỳ, 5 năm t xu t. 45 Văn b n hư ng d n, ôn c, x lý vư ng m c khi th c hi n 20 năm ch báo cáo th ng kê.
 10. 46 B ng cân i ti n t chi ti t và t ng h p c a ngành Ngân hàng. V. vi n 47 Tài li u t ng h p s li u th ng kê ti n t và cán cân thanh toán 20 năm qu c t c a Vi t Nam cung c p cho IMF, các t ch c, cá nhân có thNm quy n theo nh kỳ. 48 B n s li u th c hi n cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam 20 năm và d báo cáo cho các kỳ ti p theo. 49 Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n cán cân thanh toán qu c 20 năm t c a Vi t Nam trong quý và d báo quý ti p theo. 50 H sơ, tài li u v i u tra th ng kê c a ngành. 20 năm 51 Báo cáo công tác d báo, th ng kê ti n t . V. vi n 5. H SƠ, TÀI LI U V TÍN D NG 52 H sơ, tài li u v cung ng lư ng ti n t ng l n theo nhu c u tái 20 năm c p v n c a các t ch c tín d ng. 53 H sơ, tài li u x lý vư ng m c khi th c hi n tái c p v n. 20 năm 54 H sơ, tài li u hư ng d n, qu n lý, theo dõi tình hình và k t qu V. vi n th c hi n các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n, các chương trình tín d ng tr ng i m c a Nhà nư c. 55 H sơ, tài li u tri n khai th c hi n vi c cho vay các t ch c tín V. vi n d ng t m th i m t kh năng chi tr , có nguy cơ gây m t an toàn cho h th ng các t ch c tín d ng. 56 H sơ, tài li u x lý công n (k t ngày hoàn t t vi c x lý). 10 năm 57 H sơ thNm nh các d án u tư. - ư c duy t. V. vi n - Không ư c duy t. 5 năm 58 H sơ cho vay c a NHNN i v i các t ch c tín d ng ã thu 10 năm h tn . 59 H sơ cho vay món l n do các t ch c tín d ng g i n ã thu h tn : 10 năm - Dài h n. 5 năm - Ng n h n. 60 H sơ cho vay, thu n các doanh nghi p, các t ch c tín d ng, cá nhân ã thu h t n : - Dài h n. 15 năm - Ng n h n. 5 năm 61 B n phân tích ho t ng kinh doanh c a các t ch c tín d ng 5 năm t i NHNN.
 11. 62 B n phân tích ho t ng kinh t các doanh nghi p t i các 3 năm TCTD. 63 Thông báo h n m c chi t kh u gi y t có giá. 5 năm 64 Báo cáo tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh 3 năm nghi p t i các TCTD. 65 H sơ, tài li u v th c hi n b o lãnh cho các t ch c tín d ng V. vi n vay v n nư c ngoài ( ã tr h t n ). 66 H sơ v qu n lý v n vay và gi i quy t n c a các t ch c ti n V. vi n t , tín d ng, ngân hàng và Chính ph nư c ngoài v i Vi t Nam. 67 H sơ ký k t các hi p nh tín d ng qu c t (h t hi u l c Hi p 10 năm nh). 68 H sơ v vi c ki m tra các t ch c tín d ng, các t ch c khác 10 năm có liên quan n ho t ng ngân hàng. 69 Báo cáo t ng k t ho t ng c a các t ch c tín d ng và các t 20 năm ch c khác có ho t ng tín d ng. 70 Tài li u H i ngh v công tác tín d ng. 10 năm 71 Các quy nh, quy trình n i b nghi p v tín d ng (sau khi h t 15 năm hi u l c). 72 Các văn b n ch o n i b nghi p v tín d ng (sau khi h t hi u 10 năm l c). 73 H sơ pháp lý khách hàng (sau khi ch m d t quan h tín d ng). 10 năm 74 H sơ c p gi i h n tín d ng (sau khi h t dư n dư i các hình 10 năm th c c p tín d ng và ch m d t quan h tín d ng) 75 H sơ cho vay/b o lãnh/chi t kh u gi y t có giá/bao thanh 15 năm toán/các hình th c c p tín d ng khác ( ã thu h t n ). 76 H sơ phân lo i n , x lý r i ro. 15 năm 77 H sơ th c hi n các nghi p v tín d ng, tái c p v n cho các 25 năm Ngân hàng theo các hình th c cho vay l i theo h sơ tín d ng, chi t kh u, tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá. 78 Báo cáo t ng k t công tác tín d ng hàng năm, nhi u năm. V. vi n 6. H SƠ, TÀI LI U V QU N LÝ D ÁN TÍN D NG QU C T 79 H sơ qu n lý và th c hi n các d án tín d ng qu c t do các t 10 năm ch c tài chính – ti n t qu c t và nư c ngoài tài tr (sau khi d án k t thúc). 80 Văn b n hư ng d n vi c qu n lý và th c hi n các d án tín 10 năm d ng qu c t (sau khi k t thúc d án). 81 H sơ th c hi n vi c ti p nh n cho vay, thu n hoàn tr v n 10 năm vay các d án qu c t (sau khi k t thúc d án).
 12. 82 H sơ, tài li u qu n lý d ch v k thu t. 10 năm 83 Báo cáo công tác qu n lý d án tín d ng qu c t . V. vi n 84 S sách ch ng t th c hi n các d án. (th c hi n theo ph n k toán NHNN m c 13.1). 7. H SƠ, TÀI LI U V QU N LÝ NGO I H I VÀ HO T NG NGO I H I 7.1 H sơ, tài li u v qu n lý ngo i h i 85 H sơ v qu n lý v n vay và gi i quy t n c a các t ch c ti n V. vi n t , tín d ng, Ngân hàng và các Chính ph nư c ngoài v i Vi t Nam. 86 H sơ c p, thu h i gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t 10 năm nư c ngoài i v i các t ch c tín d ng Vi t Nam (sau khi k t thúc ho t ng). 87 H sơ c p, thu h i gi y phép ho t ng ngo i h i i v i các t 20 năm ch c tín d ng, các Văn phòng i di n Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam và i di n NHNN Vi t Nam t i nư c ngoài (sau khi k t thúc ho t ng). 88 T giá các lo i. 20 năm 89 Văn b n v h n m c vay, cho vay nư c ngoài c a doanh 20 năm nghi p. 90 H sơ v mua bán các ngo i t , vàng b c, á quý trong nư c 10 năm (sau khi k t thúc giao d ch). 91 Thư t giao d ch v i các nư c v công tác Ngo i h i. 5 năm 92 Gi y phép mang ngo i t . 5 năm 93 Báo cáo ki u h i. 5 năm 94 H sơ xu t, nh p khNu vàng, b c, á quý. 20 năm 95 H sơ liên doanh vàng, b c, á quý. 20 năm 96 H sơ xu t vàng can thi p. 20 năm 97 ThNm nh doanh nghi p Nhà nư c kinh doanh vàng và á quý. 20 năm 98 H sơ u th u khai thác á quý (sau khi k t thúc u th u). 10 năm 99 H sơ xin c p gi y phép kinh doanh thu ngo i t (sau khi h t 10 năm hi u l c). 100 H p ng nh p khNu y thác vàng (sau khi k t thúc h p ng). 10 năm 101 H sơ v c p, thu h i gi y phép v ho t ng xu t, nh p khNu 20 năm vàng, gi y ch ng nh n v ho t ng ngo i h i và kinh doanh vàng c a các t ch c và cá nhân (sau khi k t thúc ho t ng).
 13. 102 H sơ chuy n ngo i t ra nư c ngoài c a công dân. 5 năm 103 H sơ c p phép m tài kho n ngo i t nư c ngoài c a t ch c 10 năm kinh t (sau khi óng tài kho n). 104 H sơ c p gi y phép xu t nh p khNu ngo i t ti n m t c a các 10 năm t ch c tín d ng (sau khi h t hi u l c). 105 H sơ, tài li u tham gia thNm nh và theo dõi vi c chuy n và 10 năm s d ng v n c a các d án u tư nư c ngoài vào Vi t Nam và u tư tr c ti p, gián ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài (sau khi k t thúc d án). 106 Báo cáo v tình hình d tr ngo i h i Nhà nư c. V. vi n 107 Báo cáo t ng k t công tác qu n lý ngo i h i c a Ngân hàng V. vi n hàng năm. 7.2. H sơ, tài li u v nghi p v qu n lý và kinh doanh ngu n ngo i h i do NHNN n m gi và g i nư c ngoài 108 H sơ, tài li u v qu n lý và kinh doanh ngu n ngo i h i do V. vi n NHNN n m gi và g i nư c ngoài: ti n g i, trái phi u, tín phi u, mua bán ngo i t , vàng và các hình th c u tư theo quy nh. 109 H sơ mua, bán ngo i t giao ngay cho m c ích chuy n i cơ 10 năm c u ngo i t trong Qu d tr ngo i h i, Qu bình n t giá và giá vàng (sau khi k t thúc giao d ch). 110 H sơ th c hi n mua bán ngo i t và các gi y t có giá, th c 10 năm hi n vi c u tư v i lãi su t có l i trên cơ s trao i thông tin v th trư ng v i i tác nư c ngoài (sau khi k t thúc giao d ch). 111 Tài li u theo dõi v n ngo i t g i nư c ngoài. V. vi n 112 H p ng y thác u tư c a các i tác nư c ngoài (sau khi 10 năm ch m d t h p ng). 113 H sơ c p gi y phép và ch ng nh n ăng ký bàn i lý chi tr 10 năm và i ngo i t (sau khi h t hi u l c). 114 H sơ xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài (sau khi h t 10 năm hi u l c). 115 Báo cáo tình hình di n bi n th trư ng tài chính – ti n t trong 5 năm và ngoài nư c. 116 Báo cáo nh kỳ, t xu t v nghi p v . 5 năm 8. H SƠ, TÀI LI U V H P TÁC QU C T 117 H sơ nghiên c u chính sách và cơ ch ho t ng c a các t V. vi n ch c tài chính, ti n t qu c t , các Ngân hàng thương m i, các công ty tài chính, các t ch c kinh t qu c t , khu v c và các nư c trong vi c ho ch nh chính sách, gi i pháp phát tri n và m r ng h p tác.
 14. 118 H sơ xây d ng văn b n liên quan n các kho n vay àm V. vi n phán v i các t ch c tài chính, ti n t qu c t theo chương trình ã phê duy t. 119 H sơ c a các t ch c ti n t , tín d ng qu c t . 20 năm 120 H sơ v Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Thương m i, 20 năm Công ty tài chính các nư c có liên quan n ho t ng ti n t . 121 H sơ v quan h h p tác gi a Ngân hàng Vi t Nam v i các t 20 năm ch c ti n t , tín d ng và Ngân hàng nư c ngoài (sau khi ã k t thúc). 122 H sơ v àm phán, ký k t các hi p nh v i nư c ngoài. V. vi n 123 H sơ qu n lý các chương trình kinh t và d án gi a Ngân 20 năm hàng Vi t Nam và nư c ngoài (sau khi ã k t thúc). 124 H sơ v n i dung, chương trình, th t c i ngo i các oàn 10 năm c a Ban Lãnh o NHNN và i d h i ngh các nư c và c a các oàn vào làm vi c v i Ngân hàng Nhà nư c. 125 H sơ, tài li u v tham gia ý ki n trong vi c xây d ng cơ ch 15 năm qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho các chương trình và d án u tư do Chính ph , các t ch c tài chính ti n t qu c t và khu v c, các ngân hàng, các t ch c phi chính ph nư c ngoài tài tr . 126 H sơ, tài li u v àm phán, ký k t các i u ư c qu c t v lĩnh 20 năm v c ti n t , ngân hàng, các hi p nh cho các chương trình, d án v i các t ch c tài chính, ti n t qu c t (sau khi k t thúc). 127 H sơ v h p tác v i các t ch c tài chính, ti n t qu c t , các 20 năm ngân hàng nư c ngoài tr giúp k thu t và huy ng v n cho các d án u tư c a ngành Ngân hàng. 128 H sơ xây d ng d án h tr k thu t cho các d án u tư c a V. vi n ngành Ngân hàng. 129 Báo cáo k t qu th c hi n d án h tr k thu t cho các d án V. vi n u tư c a Ngành. 130 H sơ t ch c h i ngh , h i th o v i các t ch c tài chính, ti n 10 năm t qu c t và khu v c vào làm vi c v i NHNN. 131 H sơ tri n khai th c hi n các chương trình, d án ư c s V. vi n d ng ngu n v n ODA cho ngành Ngân hàng. 132 Báo cáo tình hình vay, tr các t ch c tài chính, ti n t qu c t 30 năm ư c Chính ph giao cho NHNN. 133 Chương trình, chi n lư c, k ho ch hành ng v h i nh p kinh V. vi n t qu c t trong lĩnh v c ti n t , ngân hàng. 134 Báo cáo nh kỳ v tình hình và k t qu t ch c các h i ngh , 20 năm h i th o qu c t . 135 Báo cáo ho t ng i ngo i c a Ngân hàng hàng năm. V. vi n
 15. 9. H SƠ, TÀI LI U V THÀNH L P, HO T NG, PHÁT TRI N CÁC T CH C TÍN D NG 136 Chi n lư c, k ho ch phát tri n và hoàn thi n các t ch c tín V. vi n d ng Vi t Nam. 137 Văn b n ch o, hư ng d n th c hi n chi n lư c, k ho ch V. vi n phát tri n và hoàn thi n các t ch c tín d ng. 138 án, phương án cơ c u l i các t ch c tín d ng và các t ch c V. vi n khác có ho t ng ngân hàng. 139 H sơ, tài li u ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n V. vi n các án, phương án cơ c u l i các t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng. 140 H sơ xin c p gi y phép thành l p và ho t ng c a các t ch c tín d ng: V. vi n - ư c phê duy t. 5 năm - Không ư c phê duy t. 141 H sơ v vi c c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng i 20 năm v i các t ch c tín d ng và các chi nhánh, văn phòng i di n c a các t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam (sau khi ã k t thúc ho t ng). 142 Quy t nh c p gi y phép ho t ng i v i các t ch c tín V. vi n d ng. 143 H sơ ch p thu n m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i 10 năm di n trong nư c và nư c ngoài; thành l p các ơn v s nghi p tr c thu c các t ch c tín d ng Vi t Nam (sau khi k t thúc ho t ng). 144 H sơ ch p thu n thay i tên; m c v n i u l , m c v n ư c 20 năm c p; a i m t tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; n i dung, ph m vi và th i gian ho t ng; chuy n như ng c ph n; t l c ph n; thành viên H QT, TG (Giám c) và thành viên Ban ki m soát c a các t ch c tín d ng (sau khi k t thúc ho t ng). 145 H sơ c p, thu h i gi y phép ho t ng ngân hàng c a các t 20 năm ch c khác (sau khi k t thúc ho t ng). 146 Quy t nh chuNn y các ch c danh: Ch t ch H QT và các 10 năm thành viên trong H QT, Trư ng ban và các thành viên c a Ban ki m soát, TG ho c G c a các t ch c tín d ng (sau khi h t nhi m kỳ). 147 H sơ theo dõi, ki m tra ho t ng i v i các ngân hàng và t 10 năm ch c tín d ng phi ngân hàng. 148 H sơ cho phép các t ch c tín d ng Vi t Nam góp v n thành 10 năm l p t ch c tín d ng liên doanh nư c ngoài (sau khi k t thúc
 16. ho t ng). 149 H sơ v vi c chuNn y i u l c a các t ch c tín d ng (sau khi 15 năm k t thúc ho t ng). 150 H sơ ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i 10 năm các ch u tư nư c ngoài i v i Công ty tài chính (sau khi k t thúc). 151 H sơ v cho phép các t ch c tín d ng Vi t Nam thành l p các 20 năm công ty tr c thu c h ch toán c l p (sau khi k t thúc ho t ng). 152 H sơ v vi c chia tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th V. vi n các t ch c tín d ng. 153 H sơ pháp lý c a TCTD v ăng ký kinh doanh, mã s thu , 15 năm m u d u, i u l và các th t c khác (sau khi h t hi u l c). 154 H sơ chuy n i/thành l p l i TCTD (sau khi k t thúc ho t 20 năm ng). 155 H sơ ch p thu n m , thay i tên, a i m phòng giao 10 năm d ch/qu ti t ki m, ATM c a các TCTD (sau khi k t thúc ho t ng). 156 Cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr và nh hư ng phát V. vi n tri n i v i các t ch c tín d ng h p tác. 157 Văn b n ch o, hư ng d n th c hi n các cơ ch , chính sách V. vi n khuy n khích phát tri n các t ch c tín d ng h p tác. 158 H sơ, tài li u c p, thu h i gi y phép ho t ng c a Qu tín 20 năm d ng nhân dân (sau khi k t thúc ho t ng) 159 H sơ, tài li u v hư ng d n, ki m tra các chi nhánh t nh, thành 10 năm ph tr c thu c Trung ương th c hi n các quy nh v c p, thu h i gi y phép ho t ng i v i các t ch c tín d ng h p tác trên a bàn. 160 Tài li u v ho t ng c a h i, t ch c phi Chính ph do các t 15 năm ch c tín d ng h p tác thành l p. 161 Chương trình, d án do các nư c, các t ch c qu c t tr giúp 20 năm phát tri n các nư c t ch c tín d ng h p tác. 162 H sơ, tài li u t ch c tri n khai các chương trình, d án ã V. vi n ư c duy t. 163 H sơ, tài li u t ng k t th c ti n, nhân r ng các mô hình t V. vi n ch c tín d ng h p tác có hi u qu . 164 Báo cáo nh kỳ, t xu t v t ch c và ho t ng c a các t V. vi n ch c tín d ng. 165 Báo cáo t ng k t ho t ng c a các t ch c tín d ng. V. vi n 10. H SƠ, TÀI LI U V THANH TRA, KI M TOÁN N IB
 17. 10.1. H sơ, tài li u v thanh tra 166 Chi n lư c, k ho ch, d án, án phát tri n thanh tra ngân V. vi n hàng. 167 Chương trình, k ho ch thanh tra, ki m tra hàng năm c a toàn 10 năm h th ng thanh tra ngân hàng. 168 H sơ thanh tra, h sơ x lý sau thanh tra: - Các v vi c ph c t p, i n hình. V. vi n - Các v vi c bình thư ng. 10 năm 169 H sơ ki m tra, h sơ x lý sau ki m tra: - Các v vi c ph c t p, i n hình. V. vi n - Các v vi c bình thư ng. 10 năm 170 H sơ v gi i quy t khi u n i và sau gi i quy t khi u n i. - V vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Th ng c. V. vi n - V vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a Th ng c. 10 năm 171 H sơ v gi i quy t t cáo và sau gi i quy t t cáo. - V vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Th ng c. V. vi n - V vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a Th ng c. 10 năm 172 Công văn tr l i cho cá nhân và t p th có ơn khi u n i, t 10 năm cáo. 173 H sơ, tài li u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n 10 năm t và ho t ng ngân hàng. 174 H sơ v vi c xây d ng quy nh, quy ch th c hi n công tác 10 năm thanh tra, ki m tra, xét khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, x ph t vi ph m (sau khi h t hi u l c). 175 Báo cáo v các v vi c vi ph m phát hi n trong các t u 20 năm tranh ch ng tham nhũng và k t qu x lý. 176 Báo cáo v công tác thanh tra: - Hàng năm, nhi u năm. V. vi n - Hàng tháng, quý, 6 tháng. 5 năm 10.2. H sơ, tài li u v ki m toán n i b 177 Chương trình, k ho ch ki m toán n i b hàng năm và t xu t. 10 năm 178 Quy nh, quy trình nghi p v ki m soát ho t ng, ki m toán 10 năm
 18. n i b (sau khi h t hi u l c). 179 Văn b n hư ng d n quy nh, quy trình nghi p v ki m soát, 10 năm ki m toán n i b (sau khi h t hi u l c). 180 H sơ theo dõi vi c x lý ki n ngh sau ki m toán c a các ơn 10 năm v ư c ki m toán. 181 H sơ, tài li u v ki m soát, ki m toán n i b . 10 năm 182 Báo cáo v công tác ki m soát, ki m toán n i b . V. vi n 11. H SƠ, TÀI LI U V HO T NG PHÒNG, CH NG R A TI N 183 H sơ xây d ng chi n lư c, ch trương, chính sách, k ho ch V. vi n công tác phòng ng a, u tranh ch ng r a ti n. 184 Văn b n v bi n pháp phòng, ch ng r a ti n. V. vi n 185 H sơ x lý thông tin phòng, ch ng r a ti n. 20 năm 186 Văn b n c a NHNN cung c p thông tin, tài li u liên quan n 10 năm ho t ng t i ph m r a ti n. 187 Văn b n c nh báo, khuy n ngh v nh ng v n liên quan n 20 năm ho t ng t i ph m r a ti n n y sinh t các giao d ch ư c báo cáo. 188 H sơ, tài li u v các d án ng d ng công ngh thông tin v 20 năm phòng, ch ng r a ti n. 189 Quy trình, k thu t b o qu n d li u i n t thông tin v 10 năm chuy n ti n i n t qu c t và báo cáo giao d ch ti n m t. 190 H sơ, tài li u nghiên c u ng d ng công ngh thông tin v 10 năm phòng, ch ng r a ti n. 191 H sơ, tài li u v qu n lý, ng d ng các gi i pháp an ninh, an 10 năm toàn, b o m t công ngh thông tin v phòng, ch ng r a ti n. 192 Văn b n hư ng d n quy trình, k thu t v n hành m ng máy 5 năm tính trung tâm phòng, ch ng r a ti n. 193 H sơ thi t k l p t m ng máy tính phòng, ch ng r a ti n. 5 năm 194 Tài li u k thu t trang thi t b tin h c. 5 năm 195 Tài li u hư ng d n v công tác thông tin báo cáo v phòng, 10 năm ch ng r a ti n. 196 H sơ m tài kho n giao d ch, thanh toán c a khách hàng k t 10 năm th i i m óng tài kho n, ch m d t quan h v i TCTD. 197 Các h sơ, báo cáo giao d ch áng ng . 20 năm 198 H sơ thành l p và ho t ng c a Ban ch o liên ngành v V. vi n ch ng r a ti n. 199 H sơ thành l p và ho t ng c a Ban ch o phòng, ch ng V. vi n kh ng b ngành Ngân hàng.
 19. 200 H sơ x lý các giao d ch theo Ngh quy t c a H i ng B o V. vi n an liên h p qu c v “ch ng tài tr cho kh ng b và ch ng ph bi n vũ khí h y di t hàng lo t”. 201 H sơ, tài li u v ho t ng c a Vi t Nam trong nhóm Châu á – V. vi n Thái Bình Dương v ch ng r a ti n. 202 Báo cáo v k t qu công tác phòng, ch ng r a ti n hàng năm, V. vi n t xu t. 12. H SƠ, TÀI LI U V CÔNG TÁC THANH TOÁN 203 H sơ, tài li u xây d ng các án, d án, k ho ch phát tri n 20 năm ho t ng thanh toán. 204 Công văn hư ng d n công tác thanh toán, k ho ch phát tri n 15 năm ho t ng thanh toán, thanh toán không dùng ti n m t. 205 Văn b n quy nh v xây d ng, c p phát, qu n lý, s d ng các 15 năm ký hi u m t, mã ngân hàng, ký hi u n i dung nghi p v , ch ký i n t và các ký hi u khác dùng trong thanh toán chuy n ti n (sau khi h t hi u l c). 206 Văn b n tri n khai, phát tri n các h th ng thanh toán, qu n lý 15 năm vi c phát hành và s d ng các phương ti n thanh toán và d ch v thanh toán không dùng ti n m t. 207 H sơ, tài li u ki m tra theo dõi vi c ch p hành cơ ch , chính 10 năm sách, ch v thanh toán c a các ơn v , các t ch c cung ng d ch v thanh toán. 208 H sơ, tài li u hư ng d n và theo dõi công tác chuy n ti n gi a 20 năm các ơn v thu c h th ng NHNN, công tác thanh toán bù tr và thanh toán gi a các t ch c cung ng d ch v thanh toán. 209 H sơ, tài li u c p phép, ình ch ho t ng thanh toán. V. vi n 210 H sơ, tài li u liên quan n giám sát các h th ng thanh toán. 20 năm 211 Biên b n tiêu h y ch ký i n t khi h t h n. 10 năm 212 Các tài li u khác v công tác thanh toán. 5 năm 213 S sách ch ng t v ho t ng thanh toán. Th c hi n theo ph n k toán NHNN (m c 13.1) 214 Báo cáo t ng h p v ho t ng thanh toán trong n n kinh t . V. vi n 13. H SƠ, TÀI LI U TÀI CHÍNH, K TOÁN 13.1. K toán Ngân hàng Nhà nư c 215 H sơ, tài li u v ch k toán; các văn b n pháp quy c a 20 năm Nhà nư c; ch trương, chính sách, th l , ch c a ngành; các văn b n hư ng d n, ch o nghi p v do NHNN ban hành. 216 H sơ c p v n và ki m tra vi c thanh toán v n u tư xây V. vi n
 20. d ng. 217 H sơ, báo cáo quy t toán v n u tư xây d ng. - Thu c nhóm A. V. vi n - Không thu c nhóm A. 20 năm 218 H sơ, tài li u v qu n lý thu, chi tài chính c a NHNN: K V. vi n ho ch tài chính hàng năm; thông báo, hư ng d n, ki m tra th c hi n k ho ch; d toán, quy t toán mua s m tài s n c nh, thu chi tài chính năm; trích l p các lo i qu và n p ngân sách nhà nư c. 219 H sơ, tài li u v duy t và phân b ngân sách Nhà nư c iv i 20 năm các ơn v c a NHNN. 220 H sơ, báo cáo quy t toán năm g m b ng cân i tài kho n k 20 năm toán và doanh s quy t toán năm (b ng tình hình th c t doanh nghi p, b ng t ng k t tài s n năm, báo cáo tình hình th c hi n thu nh p, chi phí và báo cáo k toán năm). 221 Báo cáo tài chính. - Hàng năm. 20 năm - 6 tháng, quý. 10 năm 222 S k toán chi ti t (s ph , theo dõi v phát hành, thanh toán 30 năm v i ngân sách nhà nư c, t m g i, t m gi tài s n và các lo i khác). 223 Các lo i s sách theo dõi tài s n: - Tài s n c nh (k t khi ưa vào thanh lý). 10 năm - Công c lao ng nh , v t mau hư r ti n. 5 năm 224 Biên b n thanh lý, chuy n như ng TSC (t khi hoàn thành 20 năm vi c thanh lý, chuy n như ng). 225 Biên b n, báo cáo thanh toán n dân, dân n và n n n dây dưa V. vi n c a các ơn v kinh t . 226 H sơ thanh toán công n trong nư c, thanh toán công n v i V. vi n nư c ngoài. 227 Tài li u h i ngh k toán toàn ngành Ngân hàng năm g m: báo 20 năm cáo, biên b n, ngh quy t… 228 H sơ bàn giao tài s n (khi gi i th , tách ho c sáp nh p ơn v ). V. vi n 229 Ch ng t v t ch thu, trưng mua, t m g i t m gi vàng b c, V. vi n ngo i t . 230 Ch ng t xu t nh p kho phát hành. V. vi n
Đồng bộ tài khoản