Thông tư 20/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
123
lượt xem
7
download

Thông tư 20/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộivề việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  20/L§T B X H­T T  n g µ y  3  th¸ng 8 n¨ m  1995 h í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h hi s è 07/CP n g µ y 20 th¸ng  01 n¨ m  1995 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò C ® a n g êi lao ® é n g   Ö t N a m  ® i lµ m  vi Ö c Vi c ã  th êi ¹ n ë  n íc n g o µ i  h C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 07/CP  µy  th¸ng 01  ng 20    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   Ët  ®Þ chiti   s® c B Lu Lao  ng  Ò   a  êi lao  ®é v ® ng   ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi;Sau    èng  Êt    Vi   ® l vi c th   ën     khi th nh ý kiÕn  íic¸c Bé,  µnh  ªnquan, Bé   v    Ng li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng  v X∙    dÉn  ùc hiÖn    th   nh sau: I. è i tî ng, h ¹ m  vi  §  p 1.§èit ng ® îcphÐp  i  µm  Öc    ícngoµi    î     ® l vi ë n   a. C«ng  nh©n, viªn chøc vµ  nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc(kÓ  doanh  Nh n   c¶  nghiÖp  ña  é  èc  c B Qu phßng  µ  é  éi vô),c¸c vBN      ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp  µ    chøc  oµn  Ó    éi; v c¸ctæ  ® th x∙h b. Nh÷ng  êi®ang  µm  Öc      chøc    ng   l vi ë c¸c tæ  kinh tÕ  µiquèc    ngo   doanh,  xÝ  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ    chøc  ña  êi níc ngoµi ho¹t c v ®Ç t     c¸c tæ  c ng        ®éng  îp ph¸p t¹ ViÖtNam. h     i   c.Häc    sinh,sinh viªntètnghiÖp    êng         c¸c tr chuyªn nghiÖp      ë trong nícvµ     nícngoµicha  ã  Öc  µm;     c vi l d.Lao  ng    éi.   ®é x∙h 2.§èit ng kh«ng  éc diÖn  a  i  µm  Öc    ícngoµi    î   thu   ® ® l vi ë n   a. C«ng    chøc,viªnchøc  ang  µm  Öc      ¬     ® l vi ë c¸c c quan  µnh  Ýnh  µ   h ch Nh níctõ Trung  ng     ¬ (bao  å m     é, Uû   g c¸c B   ban  µ   íc,c¸c c¬  Nh n     quan  ña  Ýnh  c Ch phñ)  n   a   ¬ng  åm  û  ®Õ ®Þ ph (g u ban  ©n   ©n    Êp, c¸c së, phßng    Nh d c¸c c       ban cña  û  u ban  ©n  ©n). Nh d b. S Ü     quan, h¹ sÜ       quan,chiÕn  Ü   ¹  ò    s ti ng trong lùcl ng qu©n  i nh©n     î   ®é   d©n, c«ng  nh©n  ©n.   an  d c.Nh÷ng  êicha  îcphÐp  Êt c¶nh    ng   ®  xu   theo quy  nh  ¹  Çn  M ôc   ®Þ tiph A,  II   I Th«ng   è  , t s 02/BNV (A18) ngµy  th¸ng 4    30    n¨m  1995  ña  é   éi  ô  íng c BN vh   dÉn  ùc  Ön  th hi NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  ®Þ c Ch ph s 24/CP  µy  th¸ng 3    ng 23    n¨m 1995  Ò   ñ tôcxuÊtc¶nh,nhËp  v th         c¶nh. 3.Nh÷ng  Ò,    ngh khu  ùc  v kh«ng  îc® a    ng  i  µm  Öc    ícngoµi ®   lao®é ® l vi ë n   Nghiªm  Ê m     chøc  c c¸c tæ  kinh  Õ  ý  îp  ng  a  êi lao ®éng  Öt t k h ®å ® ng     Vi   Nam   µm    l c¸c nghÒ   hoÆc   n   µm  Öc      ®Õ l vi ë c¸c khu  ùc  v quy  nh  ®Þ trong phô    lôcIkÌm     theo Th«ng   µy.   tn
  2. 2 II. u y Ó n  c h ä n  lao ® é n g  T 1.TiªuchuÈn    Ng êilao ®éng  Öt Nam      Vi   theo quy  nh  ¹  iÓ m     ôc    i  µm  Öc  ®Þ ti ® 1, m I,® l vi cã  êih¹n ë  ícngoµiph¶icã        Èn  th     n       ®ñ c¸ctiªuchu sau: a. Lµ    c«ng  ©n  Öt Nam     tuæi trëlªn(tÝnh ®Õ n   µy  µm  å  ¬  d Vi   ®ñ 18        ng l h s tuyÓn  än); ch b.Cã     n¨ng  ùcph¸p lývµ  l      n¨ng  ùchµnh    Êp  µnh  y    Üa  ô  l  vi,ch h ®Ç ®ñ ngh v c«ng  ©n  d theo ph¸p luËt, ùnguyÖn  i  µm  Öc    ícngoµi.        t ® l vi ë n   c.Cã       ®ñ søc  Î,tr×nh ®é       Ò   kho     v¨n ho¸,ngh nghiÖp  µ  ¹ing÷  v ngo   theo yªu    cÇu  ña  îp ®ång  µ   chøc  c h  m tæ  kinhtÕ  ý  íi   k v   nícngoµi. bªn    2.Nguyªn  ¾c  Ón  än   t tuy ch a. Tæ     chøc  kinh tÕ  îcphÐp  a  êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc     ®  ® ng     Vi   ® l vi ë nícngoµiph¶itrùctiÕp  chøc  Ón  än  µ  Ón  ng  i îng cã           tæ  tuy ch v tuy ®ó ®è t   nhu cÇu  i  µm  Öc    íc ngoµi,kh«ng  îc th«ng  ® l vi ë n     ®  qua  Êt  ú  chøc  b k tæ  hoÆc     c¸ nh©n  trunggian nµo.     b.    Ón  än, tæ  Khi tuy ch   chøc  kinh  Õ  t ph¶i th«ng    b¸o c«ng khai vÒ       tiªu chuÈn,  yªu  Çu  Ò   í  Ýnh  c v gi it tuæi  i, c«ng  Öc  µ   êi lao  ng  ¶m   ®ê   vi m ng   ®é ® nhiÖ m,  ¬i lµm  Öc  µ  êih¹n  ña  îp  ng, ®iÒu  Ön  µm  Öc  µ  n  vi v th   c h ®å   ki l vi v sinh   ho¹t, Òn  îvµ  Üa  ô  ña  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi.  quy l   ngh v c ng     i ® l vi ë n   c. N Õ u   Ón  än    ng      n  Þ    tuy ch lao ®é ë c¸c ®¬ v hoÆc   a   ¬ng  ®Þ ph kh¸c th×    Tæ   chøc  kinh tÕ    ph¶ixuÊt tr×nh giÊy phÐp    µm  Öc  íi n  Þ            khil vi v   ®¬ v ®ã hoÆc   Së Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  d. Tæ     chøc kinh tÕ  ã  îp  ng  a    ng  i  µm  Öc    íc ngoµi   c h ®å ® lao ®é ® l vi ë n     ph¶iu    Ón  än    i t ng sau:con  ÖtsÜ, con  ¬ng    tiªntuy ch c¸c ®è  î     li     th binh,con  ña    c gia ®×nh  ã    c c«ng  íic¸ch  ¹ng, bé  i  ∙  µn  µnh  v  m   ®é ® ho th nghÜa  ô  ©n  ù  v qu s (® Æc  Ötë  êng  bi   Tr Sa),thanh      niªnxung phong  ∙  µn  µnh  Üa  ô. ® ho th ngh v e. Tríckhi® a  i,tæ        ®   chøc  kinh tÕ    ph¶i:   ý  Õt  îp ®ång  i  µm  Öc     K k h   ­ ® l vi ë níc ngoµi víingêi lao  ng.  îp  ng  îc ký  Õt         ®é H ®å ®   k theo  nguyªn  ¾c  ×nh  t b ®¼ ng,  ù nguyÖn  µ  t  v ph¶inªu  â    éidung    r c¸c n   sau:Thêi h¹n  îp ®ång  µ  ¬i     h  vn  lµm  Öc: c«ng  Öc  ¶m   Ö m,  êigian  µm  Öc  µ  vi   vi ® nhi th   l vi v nghØ   ¬i;®iÒu  ng   kiÖn  µm  Öc  µ  l vi v sinh  ¹t;quyÒn  î vµ  ho   l   nghÜa  ô  ña  çi  i v c m bªn  µ      v c¸c quy ®Þnh  kh¸cdo    tho¶ thuËn.   haibªn    ­ TËp  Ên    hu cho  êilao ®éng  Ò   ng     v ph¸p  Ëtcña  Öt Nam   µ  lu   Vi   v ph¸p  Ët lu   cña  íc së  ¹   Òn  î vµ  Üa  ô  ña  ä  n   t i quy , l   ngh i v c h theo  îp  ng  ∙  ý  Õt,gi¸o h ®å ®kk     dôc    ý thøc  Êp  µnh  ch h nghiªm  chØnh    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  îp ®ång, cam   Õt  c h    k cña b¶n  ©n  µ  û  Ëtlao ®éng; vÒ   ã  th v k lu       kh kh¨n,thuËn  îkhi®Õ n   µm  Öc      l    i l vi ë nícngoµi, Ò       phong  ôctËp  v t   qu¸n cña  ícsë  ¹ .   n   ti 3.Hå   ¬  Ón  än    s tuy ch bao  å m: g a. §¬n  ù nguyÖn    i  µm  Öc    ícngoµi(cã cam   Õt  ña    t  xin® l vi ë n      k c b¶n  ©n  th vµ    nh); gia®× b. S¬   Õu  ýlÞch cã    Ën  ña  Ýnh  Òn  a  ¬ng  êng,x∙)  y l    x¸c nh c ch quy ®Þ ph (ph    n¬ic  óhoÆc   n  Þ  êilao®éng  ang  µm  Öc;   tr   ®¬ v ng     ® l vi
  3. 3 c. GiÊy    chøng  Ën  ã    nh c ®ñ søc  Î cña  ¬  kho   c quan  tÕ  ã  Èm  Òn   Y  c th quy (do Bé  tÕ    Y  quy  nh) ®Þ d.C¸c  Êy têcÇn  Õtkh¸ctheo yªu cÇu  ña  îp ®ång.   gi     thi        c h  III.T h ñ  t ô c c Ê p  p h Ð p   1.GiÊy  Ðp  ¹t®éng   ph ho   a. GiÊy  Ðp  ¹t®éng  Ò   a  êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n      ph ho   v ® ng     ® l vi c th   ë nícngoµi(gäit¾t lµgiÊy  Ðp  ¹t®éng)  îccÊp           ph ho   ®  cho    Tæ chøc  kinh tÕ      ®Ó thùc hiÖn    chøc  n¨ng cung  øng    ng  lao ®é cho  ícngoµi.GiÊy  Ðp  ¹t®éng  n    ph ho   cã    Þ 3  gi¸tr   n¨m  Ó   õ ngµy  Êp  µ  Ï bÞ   k t  c v s   thu  åi n Õu  h  trong m ét    n¨m  Ó   õ k t  ngµy  Êp,®¬n  Þ  c  v kh«ng  ùc hiÖn  îcm ét  îp ®ång  µo  ¸ng  Ó. th   ®  h  n® k b. §iÒu  Ön    Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng: C¸c      ki ®Ó c gi ph ho     Tæ chøc kinh tÕ  èn     mu ® îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  a  êilao ®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc   gi   ho   ® ng     ® l vi c th   ë n   ngoµiph¶icã      iÒu  Ön      ®ñ c¸c® ki sau: ­Lµ    doanh  nghiÖp  µ   íc®∙  îcthµnh  Ëp l¹theo NghÞ   nh  è  Nh n   ®   l    i   ®Þ s 388/ H§BT   µy  th¸ng  n¨m  ng 20  11  1991  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  l  phñ),cã    chøc n¨ng  a  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. ® ng     ® l vi ë n   ­ Cã   èn u  ng  õ m ét  û ®ång  Öt Nam   ëlªnt¹  êi®iÓ m     Êp    v l ®é t  t  Vi   tr     i   th xinc phÐp. ­ Bé     m¸y  µ  i ngò    é  ùctiÕp thùc hiÖn  v ®é   c¸n b tr       chøc n¨ng cung øng    lao ®éng  cho  íc ngoµiph¶icã  n      n¨ng  ùc qu¶n  ý;cã  t  Êt haiphÇn  c¸n bé  l  l   Ý nh     ba    l∙nh®¹o  µ    v n¨m  ¬iphÇn      é  m  tr¨m c¸n b nghiÖp  ô  ètnghiÖp  ¹ihäc;cã    é  v t  §    c¸n b th«ng  ¹ongo¹ing÷  Êt lµtiÕng  th     nh     Anh. ­ Am   Óu  Þ  êng    ng, ph¸p  Ëtlao ®éng, luËtnhËp    ña  íc   hi th tr lao ®é   lu        cc n   nhËn    ng  µ  lao®é v ph¸p luËtQuèc  Õ  ã  ªnquan.    t c li   c.Quy  ×nh cÊp  Êy phÐp  ¹t®éng:   tr   gi   ho   ­ Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ép    s xinc gi   n cho  é  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    bao  å m: g +  ¬n    Þ  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ã    Õn    Ën  ña  ñ  § ®Ò ngh c gi ph ho   c ý ki x¸c nh c Th tr ng  é   ë B hoÆc   a   ¬ng  Êp  ®Þ ph (c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng) theo   ph tr     ¬    m É u   è  kÌm  s 1  Th«ng   µy. tn + B¶n sao Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ   íc cã  Nh n   quy  nh   ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  ña      v c Tæ chøc  kinhtÕ  ã    c c«ng chøng  îp ph¸p. h  + Chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µichÝnh  Êp  µnh  t  c ng hoÆc  tØnh  Ò   èn u  vv l ®éng  õm ét  û®ång  ëlªn. t  t  tr   +  Ën  Lu chøng  kinh  Õ  Ò   t v kh¶  n¨ng  ¹t ®éng  ña    ho   c Tæ chøc  kinh  Õ  t trong lÜnh  ùc  a  êi lao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi cã      v ® ng     Vi   ® l vi ë n     x¸c nhËn  ña  ñ  ëng  é  c Th tr B hoÆc   a  ¬ng  µ  ã  éidung    ®Þ ph vcn  nh sau:c¬  ë,®iÒu    s  kiÖn  ËtchÊtvµ  v    kh¶  n¨ng  µichÝnh;tr×nh ®é   µ  t      v n¨ng  ùccña  i ngò    é  l  ®é   c¸n b trùctiÕp thùc hiÖn        chøc  n¨ng cung øng  cho  ícngoµi;kh¶  n    n¨ng  khaith¸cthÞ     tr ng    ng  µinícviÖc  ö  ông  ån    ng; chØ    µ  Öu    ê lao ®é ngo     sd ngu lao ®é   tiªuv hi qu¶ kinh tÕ      éi,biÖn    ­ x∙h   ph¸p qu¶n  ýlao ®éng; viÖc    l      b¶o  ¶m   îÝch  ña  µ   ­ ® l i c Nh n íc,Tæ     chøc  kinh tÕ  µ  êilao®éng.   v ng    
  4. 4 ­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi xem   Ðt  µ    êikÕt  v X∙    x v tr¶l   qu¶  Êp  c giÊy phÐp  ¹t®éng    ho   cho    Tæ chøc kinh tÕ    trong thêigian m êil¨m  µy  Ó   õ        ng k t   ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. nh ®ñ h s h   ­ Khi nhËn  Êy  Ðp  ¹t®éng, Tæ      gi ph ho     chøc kinh tÕ    ph¶inép  ét    m kho¶n  lÖ  Ý   ¹  é   ph t i Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh  µ  héi theo  v X∙    quy  nh  ña  ®Þ c Liªn Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­TµichÝnh.   X∙       2.GiÊy  Ðp  ùc hiÖn  îp ®ång   ph th   h  a. GiÊy  Ðp  ùc  Ön  îp  ng  a  êi lao ®éng  Öt Nam   i  µm    ph th hi h ®å ® ng     Vi   ®l viÖc    íc ngoµi(gäit¾t lµ giÊy  Ðp  ùc hiÖn  îp ®ång)  îc cÊp  ën          ph th   h  ®  cho    Tæ chøc kinh tÕ  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng    ùc hiÖn  îp  ng    c gi ph ho   ®Ó th   h ®å cung øng    lao ®éng  ý  íibªn  ícngoµi.Gi¸trÞ cña  Êy  Ðp  ùc hiÖn  îp ®ång  îcx¸c k v  n      gi ph th   h  ®   ®Þnh  ú  éc  µo  tu thu v quy    µ  Ýnh  Êt cña  õng  îp  ng,  ng  èi®a   m« v t ch   t h ®å nh t   kh«ng    th¸ng kÓ   õ ngµy  Êp. ViÖc    ¹n  Êy  Ðp  ¹  µy  qu¸ 6    t  c  gia h gi ph lo in chØ  îc ®  gi¶iquyÕt  ét  Çn  íi êih¹n  Ðo  µikh«ng    th¸ng trªnc¬  ë    Þ     m l v    k d   th qu¸ 3      s ®Ò ngh xingiah¹n  µ  c¸o thùc hiÖn  îp ®ång  chøc      v b¸o      h  tæ  kinhtÕ.   b.§iÒu  Ön    Êp  Êy phÐp  ùc hiÖn  îp ®ång:   ki ®Ó c gi   th   h  ­Tæ     chøc  kinh tÕ  ∙  ã  Êy phÐp  ¹t®éng;   ® c gi   ho   ­ Cã   îp ®ång  a    ng  ÖtNam   i  µm  Öc    ícngoµihoÆc   îp   h  ® lao ®é Vi   ® l vi ë n     h  ®ång  ña    ©n  êilao ®éng  c c¸ nh ng     th«ng qua    Tæ chøc  kinh tÕ    ùc hiÖn.   ®Ó th     Hîp  ng  ý  íibªn  ícngoµi®Ó   a  êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    ®å k v  n    ® ng     Vi   ® l vi ë níc ngoµi ph¶i ®¶m         b¶o  î Ých  ña  µ   íc,Tæ   l i c Nh n   chøc kinh  Õ  µ  êi lao t v ng     ®éng.  îp  ng    ã  éi dung  ¬  H ®å ®ã c n   c b¶n  sau: sè îng  µ  ¬  Êu    l vcc lao  ng; ®é   ngµnh  Ò;  ¬i lµm  Öc  µ  êih¹n  µm  Öc,thêigian  µm  Öc  µ  ngh n   vi v th   l vi     l vi v nghØ   ng¬i,tiÒn ¬ng, tiªnth ng, chÕ     µm    l    ë   ®é l thªm  ê,chiphÝ   i  ¹ tõ ViÖt Nam   gi     ® li       ®Õ n   ¬ilµm  Öc  n  vi trongthêigian lµm  Öc    ícngoµi. Òu  Ön  µm  Öc  µ       vi ë n    §i ki l vi v sinh ho¹t,   Ý    ,b¶o  Ó m     éi®èi víi êilao ®éng, tr¸chnhiÖ m  ö      ph ¨n,ë   chi hi x∙h       ng         x lýkhicã  Õn  è  Æc   Öt.     bi c ® bi c.Quy  ×nh cÊp  Êy phÐp  ùc hiÖn  îp ®ång:   tr   gi   th   h  ­ Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ép    s xinc gi   n cho  é  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    gå m   ã: c +  ¬n    Þ  Êp  Êy  Ðp  ùc hiÖn  îp ®ång  § ®Ò ngh c gi ph th   h  theo  É u   è  kÌm  m s 2  theo Th«ng   µy.   tn +  B¶n sao  îp ®ång  a    ng  Öt Nam   i  µm  Öc    ícngoµicã  h  ® lao ®é Vi   ® l vi ë n     x¸cnhËn  ña  ñ  ëng  n  Þ  µ  Ìm    c Th tr ®¬ v v k theo b¶n  Ýnh    i chiÕu;   ch ®Ó ®è   +  nhËn  ña  ¬  X¸c  c c quan  ã  Èm  Òn  ña  ícnhËn    ng  Ò   Öc  c th quy c n   lao®é v vi ®ång    ý cho  Ëp    ng  nh lao®é trong nh÷ng  êng  îp cÇn  Õt;   tr h  thi +  B¸o    ùc hiÖn  îp ®ång  Çn  ícvÒ   a  êilao ®éng  i  µm  Öc  c¸o th   h  l tr   ® ng     ® l vi ë  ícngoµi(kÓ  chÕ       ép  µichÝnh). n    c¶  ®é thu,n t   Trêng  îp xin giÊy  Ðp    h   ph bæ sung  è îng lao ®éng  ña  îp ®ång  ang  sl     c h  ® thùc hiÖn,Tæ       chøc  kinh tÕ    ph¶ib¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Êy phÐp  ña    c¸o t h th   gi   c hîp ®ång  .   ®ã ­ §èivíiTæ        chøc kinh tÕ    Êp  Êy  Ðp  a    ng  i  ùc hiÖn    xin c gi ph ® lao ®é ® th   hîp  ng  Ën  Çu, kho¸n  ®å nh th   c«ng  ×nh    íc ngoµi theo  tr ën     kho¶n  §iÒu    4,  13 NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/CP  µy  th¸ng 01  ng 20    n¨m  1995, hå  ¬    Êp  Êy  Ðp     s xin c gi ph bao  å m: g
  5. 5 +  B¶n  sao  îp ®ång  Ën  Çu,kho¸n c«ng  ×nh. h  nh th     tr + V¨n  b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy cho  Ðp  ùc hiÖn  îp ®ång  Ën  ph th   h  nh thÇu  kho¸n c«ng  ×nh;   tr +  ¬ng  lao ®éng    ùc  Ön  îp  ng  Ën  Çu, kho¸n  Ph ¸n    ®Ó th hi h ®å nh th   c«ng  tr×nh. ­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi xem   Ðt  µ    êikÕt  v X∙    x v tr¶l   qu¶  Öc  vi cÊp  Êy  Ðp  ùc  Ön  îp  ng  gi ph th hi h ®å cho    Tæ chøc  kinh  Õ  t trong  êigian    th   5 ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö.§èi víihîp  ng  a    ng  n   k t  nh ®ñ h s h l       ®å ® lao ®é ®Õ khu  ùc  Çn  ã    Õn  ña  ¬  vc c ý ki c c quan  chøc n¨ng kh¸c th×  êigian  Ðo  µi   th   k d  kh«ng    ngµy. qu¸ 15  ­ Khi nhËn  Êy  Ðp  ùc  Ön  îp  ng,       gi ph th hi h ®å Tæ chøc kinh tÕ    ph¶i nép    kho¶n  Ö  Ý   Ýnh    è îng    ng  ña  îp  ng  l ph t trªns l lao ®é c h ®å theo quy  nh  ña  ®Þ c LiªnBé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­TµichÝnh.   X∙       IV. u y  ® Þ n h  v Ò  t µi h Ý n h  ® è i v íi g ê i lao ® é n g  Q  c  n v µ  T æ  c h ø c  kinh t Õ 1.Ng êilao®éng  ã       c tr¸chnhiÖ m   a. Nép  ét    m kho¶n  Òn  Æt   äc  ti ® c cho    Tæ chøc  kinh tÕ  a  i    ¶m     ® ® ®Ó ® b¶o  Öc  ùc hiÖn  îp  ng  µ   êi lao ®éng  ∙  ý  íiTæ   vi th   h ®å m ng     ® k v  chøc kinh tÕ.    Møc  Æt  äc  ngêilao ®éng  µ    ® c do     v Tæ chøc kinh tÕ    tho¶  Ën,cã  Ó  ép  thu   th n m ét  Çn  l hoÆc   õdÇn  µo  Òn l ng, nhng  tr   v ti  ¬   kh«ng  îtqu¸ gi¸vÐ   v       m¸y  bay  ét  m l t õViÖtNam   n   ¬ingêilao®éng  µm  Öc    ícngoµi. î    t   ®Õ n      l vi ë n   b. Nép  Ý   Þch  ô    ph d v cho    Tæ chøc kinh  Õ  a  i  t ® ® theo  quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng  Én  ña    é   ph v h d c Liªn B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi v X∙        chÝnh. c. Nép     b¶o  Ó m     éi th«ng  hi x∙ h   qua    Tæ chøc kinh  Õ  a  i  t ® ® theo    quy ®Þnh  ña  µ   ícViÖtNam. c Nh n     d. Nép  Õ  nhËp    thu thu  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  Õ  nhËp  i l thu thu  ®è   víingêi cã  nhËp      thu  cao  µy  5­ ng 19­ 1994; NghÞ   nh  è    ®Þ s 05/CP  µy  1­ ng 20­ 1995  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   íng dÉn  è  th   s 27/TC/TCT  µy  ng 30/3/1995 cña    Bé  µichÝnh. T  2.Tæ     chøc  kinh tÕ  ã    c tr¸chnhiÖ m   a. Thu  µ    v b¶o  qu¶n  Òn  Æt   äc  ña  êi lao ®éng. Kho¶n  µy  ¹ch ti ® c c ng       nh  to¸nvµ    kho¶n  ph¶itr¶®Ó      b¶o  ¶m   ® thanh    to¸ncho  êi lao ®éng  ng  êi ng     ®ó th   h¹n. Trong vßng  th¸ng kÓ   õ ngµy  êilao ®éng  µn  µnh  îp ®ång  Ò   1    t  ng     ho th h  v níchoÆc   Ê m     îp ®ång  ícthêih¹n  µ     ch døt h   tr     m kh«ng  ©y  Öth¹ivÒ   g thi     kinh tÕ   cho    Tæ chøc  kinh tÕ  ×      th Tæ chøc  kinh tÕ    ph¶i hoµn    Òn  Æt   äc      tr¶ti ® c cho ngêilao ®éng     bao  å m   tiÒn l∙tÝnh  g c¶    i theo    Êt tiÒn göikh«ng  ú  ¹n    l∙su   i    k h do Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   h Nh n     quy  nh  ¹  êi®iÓ m   ®Þ ti   th thanh  to¸n.Trêng  îp   h  ngêilao®éng  a  Ò   ícth× cha  îcnhËn  ¹tiÒn ® Æt  äc,Tæ      ch v n     ®  l i  c   chøc  kinhtÕ    cã tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý kho¶n  Òn  µy  l  ti n theo  ng  Õ     µichÝnh  Ön  ®ó ch ®é t   hi hµnh  ña  µ   ícViÖtNam. c Nh n    
  6. 6 Trêng  îp  êi lao ®éng    ¹m  îp  ng    ng  ©y  Öth¹ivÒ   h ng     vi ph h ®å lao ®é g thi     kinh tÕ    cho   Tæ chøc kinh tÕ  × Tæ     th   chøc  kinh tÕ  îckhÊu  õvµo  Òn ® Æt    ®  tr   ti   cäc  ña  êi lao  ng  c ng   ®é theo  ng  Õ     åi th ng  Ët  Êt, nhng  ®ó ch ®é b   ê v ch   ph¶i   th«ng    b¸o c«ng khaicho  êilao®éng  Õtrâ lýdo  µ    ng     bi       v møc  ph¶itrõ.   b. Thu  Òn    ti b¶o  Ó m     éi theo  Õtc, ®iÓ m     ôc  cña  hi x∙ h   ti     1, M IV  Th«ng   t nµy  µ  ép  µo  ü  v n v qu b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. hi x∙h     ®Þ c Ch ph c.Thu  Ý  Þch  ô  ña  êilao ®éng    ph d v c ng     theo  Õtb, ®iÓ m     ôc  cña  ti     1, M IV  Th«ng   µy.Kho¶n  µy  µ doanh    ña    tn   n l  thu c Tæ chøc  kinh tÕ  ïng      Ý   d ®Ó chiph cho  é  b m¸y  ¹t®éng  ho   cung  øng    ng, tuyÓn  än;kh¸m  lao ®é   ch   søc  Î,båid­ kho     ìng  µ  Óm       v ki tratay nghÒ,  ¹ing÷; gi¸o dôc, tËp  Ên  íc khi®i,qu¶n  ý ngo        hu tr       l  lao ®éng      ë trong vµ  µiníc;lµm  ñ tôc xuÊt c¶nh,nhËp    ngo     th         c¶nh  µ  v chuyÓn  tr¶ngêilao®éng  Ò   ¬  ë  íckhi®i.      v c s tr     d. Thu  µ  ép  Õ   v n thu thu  Ëp  ña  êi lao  ng  nh c ng   ®é theo quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph Ngoµi c¸c kho¶n  nªu     thu  trªn,Tæ     chøc kinh tÕ    kh«ng  îc thu  ®   thªm  ña  c ngêilao®éng  Êt kú  ét     b   m kho¶n  µo  n kh¸c. V. Q u ¶ n  l ý lao ® é n g 1. Qu¶n  ý hå  ¬  ña  êi lao ®éng:      l   s c ng     Tæ chøc kinh  Õ  ã  t c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýhå  ¬  ña  êi lao ®éng, hå  ¬    l   s c ng       s ®ã bao  å m:  ¬n  ù nguyÖn    i  g § t  xin ® lµm  Öc    ícngoµi;giÊy chøng  Ën  vi ë n       nh søc  Î,s¬  Õu  ýlÞch:hîp ®ång  i  kho   y l     ® lµm  Öc    ícngoµiký  íi   vi ë n     v   chøc  Tæ kinh tÕ  µ    Êy têkh¸c(nÕu  ã).   v c¸cgi       c 2. Sè     ng: Tríckhi®i  µm  Öc    ícngoµi,Tæ     lao ®é       l vi ë n     chøc kinh tÕ    ph¶i   thu      ng, sæ   sæ lao ®é   b¶o  Ó m     éicña  êi lao ®éng. §èivíinh÷ng  êi hi x∙ h   ng          ng   cha  ã      ng, sæ   c sæ lao ®é   b¶o  Ó m     éi th×    hi x∙ h   Tæ chøc  kinh tÕ    ph¶ilµm  ñ   th   tôc ®Ó   ë     S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,c¬  v X∙    quan  b¶o  Ó m     éi ®Þa   hi x∙ h   ph¬ng  Êp      ng, sæ   c sæ lao ®é   b¶o  Ó m     éicho  êilao ®éng  ã  é  Èu  hi x∙h   ng     c h kh th ng  ót¹  a   ¬ng. Tæ   ê tr   i ®Þ ph   chøc  kinh tÕ  a  i  Þu    ® ® ch tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n  vµ    Ën    ×nh lµm  Öc,tiÒn l ng  µ  ng  x¸c nh qu¸ tr   vi    ¬ v ®ã b¶o  Ó m     éicña  êi hi x∙h   ng   lao®éng    trong thêigian ë  ícngoµi.     n   3.  Ëp  L danh s¸ch lao  ng  ®é theo  îp  ng:  h ®å Ngay  sau    a  êi lao khi ® ng     ®éng  i  µm  Öc    ícngoµitheo  õng  îp ®ång, Tæ   ® l vi ë n     t h    chøc kinh tÕ  Ëp    l danh  s¸ch lao  ng  ®é theo  É u   è  kÌm  m s 3  Th«ng   nµy  µ  ép  b¶n  t vn 2  cho  é     B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi®Ó   µm    X∙ h   l c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  l   chuyÓn  cho  ¬  c quan  ®¹idiÖn  ña  ÖtNam     ícsë  ¹ cã  êilao®éng  µm  Öc.   c Vi   ë n   t   ng     i l vi 4.  Qu¶n  ý lao  ng    íc ngoµi:Tæ   l  ®é ën     chøc kinh  Õ  Þu  t ch tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ýtrùc tiÕp  êi lao ®éng    íc ngoµi,® îc cö  êi lµm  idiÖn    íc l    ng     ën       ng   ®¹   ën   nhËn    ng    lao ®é ®Ó qu¶n  ý lùc l ng    ng  ña  ×nh;  l    î lao ®é cm theo  âi,gi¸m    d  s¸t viÖc  ùc hiÖn  îp ®ång  ∙  ý;xö  ýtranh chÊp    ng  µ  ÷ng  Ên    th   h  ® k   l    lao ®é v nh v ®Ò ph¸tsinh li       ªnquan  n   êilao ®éng  ®Õ ng     cho  n     µn  µnh  Öc  a  êi ®Õ khiho th vi ® ng   lao ®éng  Ò   íc.Khi cö  êilµm  idiÖn    ícngoµiTæ     v n     ng   ®¹   ën     chøc kinh tÕ    ph¶i   th«ng  b¸o cho  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ  ¬  v X∙    c quan  idiÖn  ña  ®¹   c ViÖt Nam     ícsë  ¹ biÕt.§¹idiÖn  ña      ën   ti      c Tæ chøc  kinh tÕ    ícngoµichÞu  ù    ën     s chØ  o  Ò   Æt   ®¹ v m qu¶n  ýNhµ   íccña  ¬  l  n  c quan  idiÖn  ña  Öt Nam     íc ®¹   c Vi   ën   së  ¹ vµ  é  t   B Lao  ng   ¬ng  i ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h
  7. 7 5. Gi¶iquyÕt  ñ  ôc ë      th t   trong  íc:Khi ngêi lao ®éng  Ò   íc,Tæ   n      vn  chøc  kinh tÕ    Õt  ñ  ôc thanh  ýhîp  ng    ng; tr¶sæ     ng, sæ     gi¶iquy th t   l   ®å lao ®é     lao ®é   b¶o  Ó m     éicã    Ën  êigian  µm  Öc  µ  êigian  ng  hi x∙h   x¸c nh th   l vi v th   ®ã b¶o  Ó m   hi x∙héi;x¸c nhËn  ∙  ng  Õ    Ëp; hoµn    Òn ® Æt  äc  µ  ùc hiÖn      ® ®ã thu thu nh   tr¶ti   c v th   c¸cchÝnh    s¸ch,chÕ     Õu  ã)theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícViÖt   ®é (n c     ®Þ hi h c Nh n     Nam. 6.  Õ     Ch ®é b¸o  c¸o:Tæ     chøc kinh  Õ  t ph¶i thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o    c¸o ®Þnh  ú  ý  k qu n¨m  theo  É u   è  kÌm  m s 4  theo Th«ng   µy.N Õ u   ã  ô  Öc  t  tn   c v vi ®é xuÊt (viph¹m     ph¸p  Ët,tranh chÊp    ng; ®¸nh  lu     lao ®é   nhau, tain¹n,chÕt  êi      ng   v.v. .th× Tæ   .    ) chøc  kinh tÕ    ph¶ib¸o      c¸o ngay  cho  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héivµ    ¬  X∙    c¸cc quan  chøc n¨ng  ng  êi®Ò   ÊtbiÖn  ®å th   xu   ph¸p gi¶i     Õt. quy VI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. C¸c      Tæ chøc  kinh tÕ  ∙  îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ícngµy      ®®  Gi ph ho   tr   ban hµnh  NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/CP  µy  1­ ng 20­ 1995  ña  Ýnh  ñ  u   c Ch ph ®Ò ph¶ilµm  ¹   l  i thñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp  t    gi ph theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   nµy  t trong  êih¹n    th   6 th¸ng kÓ   õ ngµy    t  Th«ng    µy  ã  Öu  ùc,sau  êih¹n  ãi trªn,giÊy  Ðp   t n c hi l   th   n    ph ho¹t®éng  ò    c kh«ng  cßn  Öu  ùc.Trêng  îp  Êy  Ðp  ¹t®éng  Õt  Öu  hi l   h gi ph ho   h hi lùc,Tæ     chøc  kinh tÕ  Én    v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvÒ   è    ng    tr   n   s lao ®é ®ang  cßn  µm  Öc    ícngoµicho  n   µy  Õt  ¹n hîp ®ång. l vi ë n     ®Õ ng h h     2. C¸c  ë     S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi theo  v X∙    chøc n¨ng  ña  × nh   cm gióp  û  u ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  ùc  Ön  th hi qu¶n  ý vµ  ¹o ®iÒu  Ön  l  t   ki cho   Tæ chøc kinh  Õ  Ón  än    ng  a  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi t tuy ch lao ®é ® ® l vi c th   ën     theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 07/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 20  01  1995  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   íng dÉn  µy. th   n 3. Bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitæ    X∙    chøc  Óm    ki tra,thanh    Öc  travi ® a  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. Õ u     Ön  ã    ¹m  ©y    ng     ® l vi ë n    N ph¸thi c viph g ¶nh hëng  Êu  ×  ú  x th tu theo  møc       ¹m  µ   ®é viph m yªu  Çu  Ê m     îp  ng  íc c ch døt h ®å tr   h¹n,®×nh    chØ hoÆc     åigiÊy phÐp, thi µnh  û  Ët, ö  ¹thµnh  Ýnh  thu h        h k lu   ph   x ch hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù  i víi êng  îp viph¹m.   h s ®è    tr h    4. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ý. B∙ibá  t c hi l   ng k     c¸c  v¨n b¶n  íng  Én, h d  NghÞ   nh  ®Þ 370/H§BT  µ      v c¸cv¨n b¶n kh¸ctr¸víi    i Th«ng   µy. tn 5. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi   cv m ®Ò nghÞ  c¸c  é, B  Ngµnh  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶n ¸nh  Ò   é   v B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ®Ó   v X∙    nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản