Thông tư 201/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
193
lượt xem
108
download

Thông tư 201/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 201/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 201/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 201/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N X LÝ CÁC KHO N CHÊNH L CH T GIÁ TRONG DOANH NGHI P - Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p năm 2008; - Căn c Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; - Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 5/2/2009 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; Th c hi n ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng t i công văn s 2225/VPCP-KTTH ngày 9/4/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c x lý chênh l ch t giá ngo i t , B Tài chính hư ng d n x lý các kho n chênh l ch t giá trong doanh nghi p như sau: Ph n A – QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng: Thông tư này áp d ng cho doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư không áp d ng i v i các doanh nghi p chuyên kinh doanh mua bán ngo i t . i v i các doanh nghi p ư c thành l p trên cơ s các Hi p nh ký gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph các nư c, n u Hi p nh có các quy nh v x lý chênh l ch t giá khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ó. i u 2. Các t ng s d ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 1. “Ngo i t ” là ơn v ti n t khác v i ơn v ti n t k toán c a m t doanh nghi p. 2. “Nghi p v ngo i t ” là ch các nghi p v thu chi b ng ngo i t và tính giá. 3. “T giá h i oái” là t giá trao i gi a hai lo i ti n (sau ây g i t t là t giá).
  2. 4. “Chênh l ch t giá h i oái” là chênh l ch gi a t giá ghi s k toán v i t giá quy i t i th i i m i u ch nh c a cùng m t lo i ngo i t . i u 3. Doanh nghi p có các nghi p v ngo i t th c hi n h ch toán các kho n chênh l ch t giá h i oái theo quy nh c a ch k toán hi n hành. T giá quy i ngo i t ra ng Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Ch k toán doanh nghi p. i u 4. Nh ng ngo i t mà Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam không công b t giá quy i ra " ng" Vi t Nam thì th ng nh t quy i thông qua ng ô la M theo t giá giao d ch c a ngân hàng mà doanh nghi p m tài kho n t i th i i m th c t phát sinh ho c ánh giá l i s dư các kho n m c ti n t có g c ngo i t cu i kỳ. Ph n B – QUY NNH C TH i u 5. Toàn b chênh l ch t giá h i oái phát sinh trong kỳ c a ho t ng s n xu t kinh doanh, k c ho t ng u tư xây d ng cơ b n (c a doanh nghi p v a s n xu t kinh doanh, v a có ho t ng u tư xây d ng cơ b n) ư c h ch toán ngay vào chi phí tài chính ho c doanh thu ho t ng tài chính trong kỳ. i u 6. N i dung x lý các kho n chênh l ch t giá h i oái: 1. X lý chênh l ch t giá h i oái c a nghi p v ngo i t trong kỳ: 1.1. Trong giai o n u tư xây d ng hình thành tài s n c nh c a doanh nghi p m i thành l p: Trong giai o n u tư xây d ng hình thành tài s n c nh c a doanh nghi p m i thành l p, chênh l ch t giá h i oái phát sinh khi thanh toán các kho n m c ti n t có g c ngo i t th c hi n u tư xây d ng và chênh l ch t giá h i oái phát sinh khi ánh giá l i các kho n m c ti n t có g c ngo i t cu i năm tài chính ư c ph n ánh lũy k , riêng bi t trên B ng cân i k toán. Khi tài s n c nh hoàn thành u tư xây d ng ưa vào s d ng thì chênh l ch t giá h i oái phát sinh trong giai o n u tư xây d ng ư c phân b d n vào thu nh p ho c chi phí s n xu t, kinh doanh c th : - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái tăng ư c phân b d n vào thu nh p tài chính c a doanh nghi p, th i gian phân b không quá 5 năm k t khi công trình ưa vào ho t ng. - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái gi m ư c phân b d n vào chi phí tài chính c a doanh nghi p, th i gian phân b không quá 5 năm k t khi công trình ưa vào ho t ng. 1.2. Th i kỳ doanh nghi p ang ho t ng s n xu t kinh doanh:
  3. Trong giai o n s n xu t, kinh doanh, k c vi c u tư xây d ng hình thành tài s nc nh c a doanh nghi p ang ho t ng, chênh l ch t giá h i oái phát sinh khi thanh toán các kho n m c ti n t có g c ngo i t s ư c ghi nh n là thu nh p ho c chi phí trong năm tài chính c th : a. i v i n ph i thu: - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái tăng tính vào thu nh p tài chính trong kỳ. - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái gi m tính vào chi phí tài chính trong kỳ. b. i v i n ph i tr : - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái gi m tính vào thu nh p tài chính trong kỳ. - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái tăng tính vào chi phí tài chính trong kỳ. 1.3. Th i kỳ gi i th , thanh lý doanh nghi p: a. i v i n ph i thu: - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái tăng tính vào thu nh p thanh lý doanh nghi p. - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái gi m tính vào chi phí thanh lý doanh nghi p. b. i v i n ph i tr : - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái gi m tính vào thu nh p thanh lý doanh nghi p. - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái tăng tính vào chi phí thanh lý doanh nghi p. 1.4. Chênh l ch t giá h i oái phát sinh trong kỳ do vi c mua, bán ngo i t : - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái tăng tính vào thu nh p tài chính trong kỳ. - Trư ng h p chênh l ch t giá h i oái gi m tính vào chi phí tài chính trong kỳ. 2. X lý chênh l ch t giá h i oái phát sinh do ánh giá l i s dư ngo i t cu i kỳ: Cu i kỳ k toán, doanh nghi p ph i quy i s dư ti n m t, ti n g i, ti n ang chuy n, các kho n n ph i thu, n ph i tr có g c ngo i t ra " ng Vi t Nam” theo t giá quy nh t i i u 3 c a Thông tư này. Kho n chênh l ch gi a t giá sau khi quy i v i t giá ang h ch toán trên s k toán ư c x lý như sau: 2.1. i v i chênh l ch t giá h i oái phát sinh do vi c ánh giá l i s dư cu i năm là: ti n m t, ti n g i, ti n ang chuy n, các kho n n ng n h n (1 năm tr xu ng) có g c ngo i t t i th i i m l p báo cáo tài chính thì không h ch toán vào chi phí ho c thu nh p mà s dư trên báo cáo tài chính, u năm sau ghi bút toán ngư c l i xoá s dư.
  4. 2.2. i v i chênh l ch t giá h i oái phát sinh do vi c ánh giá l i s dư cu i năm c a các kho n n dài h n (trên 1 năm) có g c ngo i t t i th i i m l p báo cáo tài chính thì ư c x lý như sau: a. i v i các kho n n ph i thu dài h n: i v i các kho n n ph i thu b ng ngo i t , công ty ph i ánh giá l i s dư cu i năm c a các lo i ngo i t , sau khi bù tr , chênh l ch còn l i ư c x lý như sau: - Trư ng h p chênh l ch tăng ư c h ch toán vào thu nh p tài chính trong năm. - Trư ng h p chênh l ch gi m ư c h ch toán vào chi phí tài chính trong năm. b. i v i các kho n n ph i tr dài h n: i v i kho n n ph i tr b ng ngo i t , công ty ph i ánh giá l i s dư cu i năm c a các lo i ngo i t , sau khi bù tr , chênh l ch còn l i ư c x lý như sau: - Trư ng h p chênh l ch tăng t giá h i oái thì chênh l ch t giá h ch toán vào chi phí tài chính trong năm và ư c tính vào chi phí h p lý khi tính thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p h ch toán chênh l ch t giá h i oái vào chi phí làm cho k t qu kinh doanh c a công ty b l thì có th phân b m t ph n chênh l ch t giá cho năm sau công ty không b l nhưng m c h ch toán vào chi phí trong năm ít nh t cũng ph i b ng chênh l ch t giá c a s dư ngo i t dài h n ph i tr trong năm ó. S chênh l ch t giá còn l i s ư c theo dõi và ti p t c phân b vào chi phí cho các năm sau nhưng t i a không quá 5 năm. - Trư ng h p chênh l ch gi m thì ư c h ch toán vào thu nh p tài chính. Khi thanh lý t ng kho n n ph i thu, n ph i tr dài h n, n u t giá thanh toán th c t phát sinh cao hơn ho c th p hơn t giá ang h ch toán trên s sách thì ph n chênh l ch t giá h i oái phát sinh ư c x lý như quy nh t i i m 1.2 kho n 1 i u 6 c a Thông tư này. Ph n C – I U KHO N THI HÀNH i u 7. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997 c a B Tài chính hư ng d n x lý các kho n chênh l ch t giá trong doanh nghi p nhà nư c và Thông tư s 38/2001/TT- BTC ngày 05/6/2001 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG
  5. TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó TPCP; - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng BC phòng, ch ng tham nhũng TW; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Toà án Nhân dân t i cao; Tr n Văn Hi u - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , VCCI; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Website Chính ph ; Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Các T ng công ty Nhà nư c, H i K toán và Ki m toán VN (VAA), H i Ki m toán viên hành ngh VN (VACPA) - Các ơn v thu c B Tài chính - Website B Tài chính - Lưu: VT, C c TCDN.
Đồng bộ tài khoản