Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
83
lượt xem
2
download

Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  Sè  21/1999/TT­B L § T B X H  n g µ y 11 th¸ng  n¨ m  1999  9  Q u y  ® Þ n h  d a n h  m ô c   g h Ò ,  n g   Ö c v µ  c¸c ® i Ò u  ki Ö n   n c« vi ® îc n h Ë n  trΠe m  c h a ® ñ     15 tu æi v µ o  lµ m  vi Ö c Thi  µnh  Òu  h §i 120  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ngµy  v X∙    23/6/1994;Sau      khitrao ® æi    Õn  íic¸c ngµnh  ªnquan,   é     ý ki v     li     B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héiquy  nh    X∙    ®Þ danh  ôc  Ò,  m ngh c«ng  Öc  µ    iÒu  Ön  vi v c¸c® ki ® îcnhËn  Î   a    tuæivµo  µm  Öc      tr  ch ®ñ 15  em   l vi nh sau: I. a n h  m ô c  n g h Ò  v µ  c « n g  vi Ö c ® î c n h Ë n  trÎ m    D  e c h a ® ñ  1 5 tu æi v µ o  l µ m  vi Ö c 1. DiÔn    viªn: óa,    Õc,s©n  Êu  Þch,tuång,chÌo,c¶il ng,m óa    M h¸t,xi   kh (k        ¬   rèiv.v), iÖn     ® ¶nh; 2.C¸c  Ò     ngh truyÒn  èng:ChÊ m   th   men  è m,  a  á    Ïtranh s¬n  µi; g c v traiv   ,   m 3.C¸c  Ò   ñ c«ng  ü   Ö:      éc  ü   Ö;   ngh th   m ngh thªuren,m m ngh 4. VËn  ng      ®é viªnn¨ng  Õu:Th Ó   ôc  ông  ô,b¬iléi ®iÒn  khi   dd c      , kinh (trõt¹      xÝch),bãng  µn, cÇu    b  l«ng,bãng    ræ,  ãng  Ð m,      ãng  ¸, c¸c m«n   â, b n bi a, b ®    v  ®¸  Çu, cÇu  © y,  ê  c  m c vua,cê íng.  t Danh  ôc  m nghÒ, c«ng  Öc  vi cho  Ðp  Îem   a    tuæi vµo  µm  ph tr  ch ®ñ 15    l viÖc  ã  Ó  îcsöa  æi, bæ   c th ®   ®   sung    ã  cÇu, phïhîp víi iÒu  Ön    khic yªu         ® ki ph¸t tr ÓnkinhtÕ     éi. i    ­x∙h II. Ò u ki Ö n ® î c n h Ë n  trÎ m  c h a ® ñ  1 5 tu æi   §i  e v µ o  l µ m  vi Ö c Ng êisö  ông    ng  îcnhËn  Î   µm    Ò   µ   d lao ®é ®   tr  l c¸c ngh v c«ng  Öc    em vi quy ®Þnh  ¹ m ôc   ña  t i Ic th«ng   µy  tn ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© 1. TrÎem       ph¶i®ñ   tuæi.Riªng trÎ     12        tham    Óu  Ôn  Ö   Ët em gia bi di ngh thu   quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc    ãi trªnph¶i®ñ   tuæi;§èi víim ét  è  êng  îp ®Þ ti® 1  In       8       s tr h  ® Æc   Ötph¶isö  ông  Î   a    tuæi do  é         bi    d tr  ch ®ñ 8  em   B v¨n ho¸ ­ Th«ng    Õt  tinquy ®Þnh. 2. Cã       ®ñ søc  Îphï hîp víic«ng  Öc  kho         vi theo    Ën  ña  x¸c nh c trung t©m       y tÕ  Êp  Ön  c huy hoÆc   phßng  kh¸m  Önh  Ön  a  b vi ® khoa; 3. Cã   Êy    gi cam   Õt  µ  ng    k v ®å ý theo  âicña  d  cha  Ñ   m hoÆc   êigi¸m  é  ng   h hîp ph¸p;   4. Cã   ¬  Õu  ýlÞch cña  Î   ∙  îcx¸c nhËn  ña  Ýnh  Ón  a     sy l    tr  ® ®     em c ch quy ®Þ ph¬ng;
  2. 2 5.M«i  êng    ng    tr lao®é kh«ng  ¶nh  ëng  n   h ®Õ søc  Î,t©m  kho   sinh lýcña  Î    tr  em   µ  v kh«ng  îtqu¸ tiªuchuÈn  Ö   v      v sinh cho  Ðp    ph theo  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  é  tÕ; B Y  6. Thêi gian  µm  Öc      l vi kh«ng  îc qu¸  giê m ét  µy  ®  4    ng hoÆc   giê m ét  24    tuÇn;kh«ng  ö  ông  Î   µm    sd tr  l thªm  êvµ  µm  Öc  em gi   l vi ban  ªm; ® 7.§¶m     b¶o  êigiam  äc      th   h v¨n ho¸ cho  Î tr em; 8. Cã   îp ®ång    ng. Néi dung  ña  îp ®ång    ng    h  lao ®é     c h  lao ®é ph¶iphïhîp     víiNghÞ   nh   è    ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     ®Þ chi tiÕtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   îp  ng   h d thih m s® c B Lu   ®é v h ®å lao®éng;   Th«ng   è  t s 21/L§TBXH­TT  µy  ng 12/10/1996  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng  Én  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ña  v X∙    d th   m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  cña  Ýnh  ñ  Ò   îp ®ång    ng. Ch ph v h   lao®é III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n     1. Tr¸ch nhiÖ m   ña  êi sö  ông    ng    Ën  Î   a          c ng   d lao ®é khinh tr  ch ®ñ 15 em tuæivµo  µm  Öc:   l vi a. LËp      sæ theo  âiriªng,ghi®Çy     ä    µy  d     ®ñ h tªn,ng th¸ng n¨m    sinh (kÌm    theo  Êy  gi khai sinh),gií  Ýnh, ®Þa      i t   chØ   êng  ó,tr×nh    th tr   ®é v¨n ho¸,c«ng    viÖc  ang  µm, hä    µ  a   ® l   tªnv ®Þ chØ  ña  c cha  Ñ   m hoÆc   êi gi¸m  é  îp ph¸t ng   hh    vµ  ÷ng  iÒu  Ön    ng    ông  íi Î nh ® ki lao®é ¸p d v    tr em; b. §¨ng  ý  íiSë     k v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi  a   ¬ng  Ò   Öc    X∙    ®Þ ph v vi sö  ông  Îem   a    tuæi lµm  Öc  ¹  d tr  ch ®ñ 15    vi t idoanh nghiÖp, c¬  ë    s s¶n  Êt xu   kinhdoanh  Éu  Ìm    (m k theo); c. Ph¶i kiÓm         trasøc  Î cña  Îem   íc khituyÓn  ông  µ  Õn  µnh  kho   tr  tr     d v ti h kiÓm    trasøc  ήÞnh  ú,Ýt  Êt 6  kho   k   nh   th¸ng1  Çn;  l d. ChÞu     tr¸ch nhiÖm   Ò   ù  toµn  µ    v s an  v søc  Î cña  Îem   kho   tr  trong    qu¸ tr×nh lµm  Öc;   vi 2. C¸c  ë     S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi®Þa   ¬ng  ã  v X∙    ph c tr¸chnhiÖ m     phèi hîp  íic¸c c¬    v     quan  ã  ªnquan  c li   phæ   Õn  bi th«ng   µy  n   Êtc¶    t n ®Õ t   c¸c doanh  nghiÖp, c¬  ë    s s¶n  Êt kinh doanh  ng    a   µn  ña  a   ­ xu     ®ã trªn®Þ b c ®Þ ph ¬ng; ®ång  êihíng  Én,  «n  c,  Óm       th   d ® ®è ki tra,thanh    Öc  ùc  Ön  µ  tra vi th hi v tæng  îp  ×nh  ×nh  Îem   a    tuæi ®ang  µm  Öc  ht h tr  ch ®ñ 15    l vi trong   c¸c doanh  nghiÖp  ng    a  µn  éc ph¹m    ®ã trªn®Þ b thu   viqu¶n  ý. l 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    ×nh   tn c hi l   15  k t  k  qu¸ tr   thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ    n cgv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é   ¸nh  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi      X∙ h  ®Ò nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
  3. 3 M É u  ® ¨ n g k ý  s ö  d ô n g  trÎ m  c h a ® ñ  1 5 tu æi   e l µ m  vi Ö c KÌm  theo Th«ng   è.. BL§TBXH­TT  µy.. th¸ng..n¨m    ts .   ng   .   . cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙    §¨ng k ý  s ö  d ô n g  trÎ m  c h a ® ñ  1 5 tu æi    e ® a n g  l µ m  vi Ö c t¹i o a n h  n g hi Ö p,   d c ¬  s ë  s ¶ n x u Ê t kinh d o a n h   Tªn  doanh  nghiÖp,c¬  ë    s s¶n  Êtkinhdoanh:.. . ................. xu       . . ................ Bé, Tæng    c«ng    ë  ñ  ty,S ch qu¶n:. . ............................. . . ............................. K Ýnh  öi: ë  g   Lao  ng   ¬ng  S ®é ­Th binh vµ  héi,   X∙    tØnh  . . ........... .. . ........... .. . ...................................................... . . ...................................................... ST   ä   µ  H v tªn N¨m   Giíi   Tr×nh      ®é v¨n Tªn c«ng  Lo¹iH§L§   T sinh tÝnh ho¸ viÖc Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . Ng êisö  ông    ng  d lao®é
  4. 4 (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản