intTypePromotion=1

Thông tư 21/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư 21/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi h Ý n h  s è  21/1999/TT­B T C  n g µ y  24 th¸ng 2 n¨ m  1999 B t  c  h í ng d É n   u ¶ n  lý  q thu,  hi ti Ò n  Æ t   u a   c m q h Ö  th è ng k h o  b ¹ c n h µ  n íc ­ C¨n cø NghÞ   nh  178/CP ngµy 28/10/1994 cña  Ýnh   ñ   Ò   ®Þ Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 25/CP  µy  ng 5/4/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    h   tæ  b m¸y  Kho  ¹c Nhµ   íctrùcthuéc Bé  µichÝnh; b  n      T  ­ § Ó     êng    t¨ng c qu¶n  ýquü  ©n  l  ng s¸ch nhµ  íc;Bé   µi chÝnh  íng dÉn     n  T  h  c«ng    t¸cqu¶n  ýtiÒn m Æt   l    qua  Kho  ¹c Nhµ   ícnh  b  n   sau: I­ u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1/ C¸c    kho¶n      thu,chib»ng  Òn  Æt,  ©n  Õu  ti m ng phi thanh    to¸n(sau  y   ®© gäi chung  µ tiÒn  Æt)    l  m qua Kho  ¹c  µ   íc ®Ò u   b Nh n   ph¶i ® îc kiÓm     Óm      tra,ki so¸tchÆt  Ïnh»m     ch   qu¶n  ýchitiªung©n  l      s¸ch cã  Öu    hi qu¶. 2/TÊt  c¸c®¬n  Þ  ö  ông  ©n    c¶    vsd ng s¸ch nhµ  íc,c¸c®¬n  Þ giao dÞch    n   v    víi  kho  ¹c nhµ  íccã  b  n   thanh    to¸nb»ng  Òn m Æt   u   ti   ®Ò ph¶i®¨ng  ý  Õ   ¹ch   k k ho   tiÒn m Æt   íi   v  kho  ¹c nhµ  ícvµ  Þu  ù  b  n   ch s qu¶n  ýcña  l  kho  ¹c nhµ  ícvÒ     b  n   thu, chitiÒn m Æt.     3/ Kho  ¹c  µ  íc thùc  Ön  b nh n   hi qu¶n  ý vµ  chøc  iÒu  l   tæ  ® chuyÓn  Òn ti   m Æt   trongnéibé  Ö   èng      h th kho  ¹c nhµ  íc®Ó   ¶m   b  n  ® b¶o  nhu  Çu  c thanh  to¸n,   chitr¶b»ng  Òn m Æt      ti   cho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c®¬ v s d ng s¸ch vµ    n  Þ    c¸c®¬ v giao  dÞch. 4/ Kho  ¹c nhµ  íc ® îcgi÷ l¹ c¸c kho¶n    Òn m Æt   ùctiÕp    ¸p    b  n          i thu ti   tr   ®Ó ® øng  nhu  Çu  c thanh        Òn m Æt   to¸nchitr¶ti   cho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c ®¬ v s d ng s¸ch  vµ    n  Þ  c¸c ®¬ v giao  Þch, ®ång  êiphèi hîp  íing©n  µng  µ  íc,Ng ©n   d   th     v  h nh n   hµng  ¬ng  ¹i quèc  Th m  doanh  ¬ikho  ¹c Nhµ   ícm ë   µikho¶n    ¸p  n  b  n   t  ®Ó ® øng,  ®iÒu  µ  Òn m Æt   ho ti   theo kÕ   ¹ch haibªn  ∙    ho     ® tho¶ thuËn.   II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  Q
 2. 2 A / Q u ¶ n  lý ti Ò n  Æ t   è i víi m ®  c¸c ® ¬ n  v Þ  s ö  d ô n g  n g © n  s¸ch, c¸c ® ¬ n   v Þ  giao d Þ c h 1/LËp  µ  ¨ng  ý  Õ   ¹ch tiÒn m Æt   v® k k ho     1.1/LËp  Õ   ¹ch tiÒn m Æt:   k ho     Hµng  ý,n¨m    n  Þ  ö  ông  ©n  qu   c¸c®¬ v s d ng s¸ch,c¸c®¬n  Þ     v giao dÞch  íi   v  kho  ¹c Nhµ   íclËp kÕ   ¹ch chitiÒn m Æt   íi b  n     ho       v  kho  ¹c nhµ  íc. b  n a/ C¸c  n   Þ   µnh  Ýnh  ù    ®¬ v h ch s nghiÖp, c¸c ®¬n   Þ      v giao  Þch  Ëp  Õ   d lk ho¹ch  Òn  Æt   íikho  ¹c nhµ  íc n¬i ®¬n  Þ  ë   µikho¶n,kÕ   ¹ch  Òn ti m v  b  n    v m t    ho ti   m Æt   ña  n  Þ  c ®¬ v bao  å m     g c¸ckho¶n  ñ  Õu  ch y sau: ­Chi l ng  µ       ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êtl ng; ph c c t ch  ¬ ­Chi häc     bæng, sinhho¹tphÝ;      ­Chi ho¹t®éng  êng      th xuyªn; ­Chi mua  ¾ m,  öa  ÷a  µis¶n  Õu  ã  ö  ông  Òn m Æt).    s s ch t   (n c s d ti   b/ C¬   quan  Çu      § tPh¸ttr Ón (ngoµiviÖc  Ëp  Õ   ¹ch    Òn m Æt      i     l k ho chiti   nh ®∙ nªu  ¹  iÓ m   tæng  îp  Õ   ¹ch  Êp    èn  u    ©y  ùng  ¬  ti ® a)  h k ho c ph¸tv ®Ç t x d c b¶n,  cho  vay  µitrî t   b»ng  Òn m Æt   íi ti   v  Kho  ¹c Nhµ   ícn¬im ë   µikho¶n.C¸c  b  n     t    kho¶n  chi®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n  b»ng  Òn m Æt   ti   bao  å m: g ­Chi gi¶i ãng  Æt       ph m b»ng,®Ò n   ï,gi¶i   b    to¶; ­ Chi cho ban qu¶n  ý c«ng  ×nh   chi l ng, phô  Êp ¬ng  µ    l  tr (nh  ¬   c l v c¸c kho¶n    µnh  Ýnh); chih ch ­ C¸c kho¶n    õ  ån  Ý   îc Ch Ýnh  ñ  µ  é   µi Ch Ýnh    chi t ngu ph ®   ph v B T   cho phÐp. c/ C¬     quan  ù   ÷Quèc    D tr   gia (ngoµiviÖc  Ëp  Õ   ¹ch    Òn  Æt     l k ho chiti m nh ®∙ nªu  ¹  iÓ m   tæng  îp  Õ   ¹ch  Òn  Æt   ôc  ô  ti ® a)  h k ho ti m ph v c«ng      t¸cthu mua  ­ l ¬ng  ùc dù  ÷theo  Õ   ¹ch  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt.ViÖc  ¨ng  ý  th   tr   k ho ®  c th quy duy   ® k kÕ   ¹ch  tiÒn  Æt     ho   m chimua  ¬ng  ùc dù  ÷quèc    Côc  ù   ÷Quèc  l th   tr   gia do  D tr   gia x©y  ùng  µ  ¨ng  ý  íi   d v® k v  Kho  ¹c Nhµ   ícTW.  b  n  Kho  ¹c Nhµ   ícTW   Öt b  n  duy   vµ th«ng b¸o  Õ   ¹ch  Òn  Æt     k ho ti m chimua  ¬ng  ùc dù  ÷cho  õng  l th   tr   t Kho  ¹c b  Nhµ   íctØnh,thµnh  è    ùc hiÖn. n    ph ®Ó th   K Õ   ¹ch    Òn m Æt   ho chiti   mua  ¬ng  ùc dù  ÷quèc    ñ  Õu  µphÇn  l th   tr   gia ch y l  do  ¬  c quan  ù   ÷ Quèc    D tr   gia thu mua   ùc tiÕp.Trêng  îp  tr     h thu mua  qua    c¸c Tæng  c«ng    ty,C«ng   ¬ng  ùc ® îcthanh    tyl th     to¸nb»ng  chuyÓn  kho¶n.
 3. 3 d/ C¸c  n   Þ   éc  èi ® Æc   Öt (Quèc  ®¬ v thu kh   bi   phßng, C«ng    ¬   Õu     an, C y ChÝnh  ñ)  Ëp  Õ   ¹ch  Òn  Æt   íic¬  ph l k ho ti m v   quan qu¶n  ý cÊp  l  trªn.Bé   èc    Qu phßng,  é   B C«ng an, Ban  ¬   Õu   Ýnh  ñ  Ðt  Cy Ch ph x duyÖt  µ  v tæng  îp  Õ   hk ho¹ch    Òn  Æt   íiKho  ¹c  µ   íc TW     Õttheo  õng  chi ti m v  b Nh n   chi ti   t tØnh, thµnh    phè. ­K Õ   ¹ch chitiÒn m Æt   ña  é  èc    ho       c B Qu Phßng,Bé    C«ng    an,Ban  ¬   Õu   Cy ChÝnh  ñ  îcchialµm    Çn: ph ®     haiph +  Çn    éi bé: bao  å m     Ph chin     g c¸c kho¶n   ¬ng, phô  Êp ¬ng, tiÒn    chil   cl   ¨n, tiÒn    tiªuvÆt  ña  Õn  Ü,  Òn  cho  ¹m  ©n  µ  c chi s ti ¨n  ph nh v nhu  Çu    êng  c chi th xuyªn tèi Óu cÇn  Õt;    thi   thi +  Çn    Ph chikh¸c:bao  å m       g c¸ckho¶n    chicho  ¹t®éng  ho   kh¸ccña    n     c¸c®¬ vÞ,lùcl ng vò     î   trang. e)  ¬   C quan b¶o  Ó m     éi(ngoµiviÖc  Ëp  Õ   ¹ch    Òn  Æt     hi x∙ h     l k ho chiti m nh ®∙  t¹ ®iÓ m     nªu    i a) tæng  îp,lËp kÕ   ¹ch chib¶o  Ó m     éivíi h     ho     hi x∙h     Kho  ¹c Nhµ   b  nícn¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n,kÕ   ¹ch chitiÒn m Æt      v m t    ho       cho  b¶o  Ó m     éibao  hi x∙h   gå m: ­Chi tr¶tiÒn l ng  u        ¬ h cho    i t ng thuéc ng©n  c¸c®è  î     s¸ch nhµ  íccÊp.   n  ­ Chi tr¶b¶o  Ó m     éicho    i t ng thuéc nguån  èn       hi x∙h   c¸c ®è  î     v b¶o  Ó m     hi x∙ héiqu¶n  ý.   l f/C¬     quan    ng  ¬ng  lao®é Th binh vµ  héilËp kÕ   ¹ch tiÒn m Æt         X∙      ho     chitr¶ cho    i t ng ® îchëng  Ýnh  c¸c®è  î     ch s¸ch x∙héido  µnh    ng  ¬ng        ng lao ®é th binh x∙    héiqu¶n  ý.   l g/§èivíi   êng  äc,c¬  ë    ôc  o  ¹o,       tr c¸c h   s gi¸od ®µ t   (ngoµiviÖc  Ëp kÕ   ¹ch    l   ho chitiÒn  Æt     ¹  iÓ m   tæng  îp  µ  Ëp  Õ   ¹ch    m nh t i® a)  h v l k ho thu    Òn  Æt   õ chiti m t  quü  äc  Ý   ® îc göi vµo  h ph thu      Kho  ¹c Nhµ   íc theo  b  n  quy  nh  ¹  ®Þ ti th«ng   ªn t li   tÞch  è  s 54/1998/TTLT­ é   B GD§T­  BTC   µy  ng 31/08/1998  ña    é  c Liªnb Gi¸o dôc    ®µo  ¹ovµ  µiCh Ýnh. t  T   1.2/§¨ng  ý  Õ   ¹ch tiÒn m Æt:   k k ho     a) K Õ   ¹ch chitiÒn m Æt   îcx©y  ùng  µng  ý,n¨m  öiKho  ¹c Nhµ     ho       ®  d h qu   g  b  níctheo thêih¹n nh          sau: ­K Õ   ¹ch n¨m  öitr cngµy    ho   g   í  10/12 cña    n¨m  íc; tr ­K Õ   ¹ch quý  öitr cngµy  th¸ngcuèiquý  íc.   ho   g   í  10      tr
 4. 4 b/ §èivíic¸c ®¬n  Þ  é   èc         v B Qu phßng, Bé     C«ng    an, Ban  ¬   Õu  Ýnh  Cy Ch phñ, Côc  ù   ÷Quèc    Õ   ¹ch    D tr   gia k ho n¨m  öitr cngµy  g   í  15/12  ña  c n¨m  íc,kÕ   tr   ho¹ch quý  öitr cngµy  th¸ng cuèiquý  íc®Ó     g   í  15      tr   Kho  ¹c Nhµ   ícTW   Öt  b  n  duy kÕ   ¹ch vµ  ho   th«ng    ¹cho    n  Þ    èihîp thùc hiÖn. b¸o l   i c¸c®¬ v ®Ó ph       c/ Trong  ý  Õu     qu n ph¸tsinh    c¸c nhu  Çu    Òn  Æt   t  Êt  c chi ti m ®é xu n»m   ngoµikÕ   ¹ch  Òn m Æt   ∙  ¨ng  ý  íi   ho ti   ®® k v  Kho  ¹c Nhµ   íc,c¸c ®¬n  Þ  Ëp  Õ   b  n   vl k ho¹ch tiÒn m Æt         bæ sung  öiKho  ¹c Nhµ   ícduyÖt. g  b  n  2/Tæ     chøc  qu¶n  ý. l 2.1/C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ  ã    v c ph¸tsinh thu      b»ng  Òn  Æt     Ý,  Ö  ti m (nh ph l phÝ...  )ph¶i nép  y     µo    ®Ç ®ñ v Kho  ¹c  µ   íc n¬i ®¬n   Þ   ë   µikho¶n, b Nh n     v m t    kh«ng  îcto¹chitiÒn m Æt   õtr ng  îp chÕ     ®      tr   ê h   ®é quy  nh  ®Þ cho  Ðp    ¹ . ph ®Ó l i 2.2/C¸c  ¬    c quan  n   Þ   ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc cÇn  Nh n   t¨ng cêng    viÖc thanh to¸n kh«ng  ïng  Òn  Æt,  ¹n  Õ   Öc    d ti m h ch vi thanh to¸n b»ng  Òn    ti m Æt   Êt lµ c¸c kho¶n  nh       thanh    íic¸c ®¬n  Þ, tæ  to¸nv     v   chøc kinh tÕ  ã  ë   µi   c m t  kho¶n  ¹ ng©n  µng  t  i h hoÆc   Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 2.3/Kho  ¹c  µ   íc kiÓm         b Nh n   so¸tc¸c kho¶n    chi b»ng  Òn  Æt   ña    ti m c c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch nhµ  íc®¶m     n  b¶o  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh, tõchèi ®Þ      chitr¶c¸ckho¶n        chib»ng  Òn m Æt   ti   n»m   µikÕ   ¹ch vµ  ngo   ho   kh«ng  ïhîp víi ph       quy  nh  ¹ th«ng   µy. ®Þ t  i tn B/  u ¶ n   ý, ® i Ò u  ch uy Ó n  ti Ò n m Æ t  trong h Ö   è ng Q l  th  k h o  b ¹ c n h µ  n íc 1.LËp  Õ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt.   k ho         1.1/Hµng  ý,n¨m    qu   Kho  ¹c Nhµ   íclËp kÕ   ¹ch thu chitiÒn m Æt     b  n     ho         qua Kho  ¹c Nhµ   ícgöiKho  ¹c Nhµ   íccÊp    µ  öing©n  µng  ¬i®¬n  Þ  b  n    b  n  trªnv g   h n  v m ë   µikho¶n    iÒu  µ  Òn  Æt   ¶m   t  ®Ó ® ho ti m ® b¶o nhu  Çu  c thanh to¸n chi tr¶     b»ng  Òn m Æt. ti   a/ C¨n  ®Ó   ©y  ùng  Õ   ¹ch  Òn  Æt   ña    cø  x d k ho ti m c Kho  ¹c  µ   íc bao  b Nh n   gå m: +  Õ   ¹ch thu,ching©n  K ho       s¸ch nhµ  íc;   n +  Õ   ¹ch chitiÒn m Æt   ña    n  Þ  K ho       c c¸c®¬ v giao dÞch;   +  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch tiÒn m Æt   ña  ú  íc. T h th   k ho     c k tr b/K Õ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt   ña    ho         c Kho  ¹c Nhµ   ícbao  å m     Çn: b  n  g haiph
 5. 5 ­Ph Çn    Òn m Æt     thu ti   bao  å m     g c¸ckho¶n  ñ  Õu  ch y sau: + Thu  ©n  ng s¸ch b»ng  Òn  Æt   :C¸c    ti m nh   kho¶n    Õ, phÝ, lÖ  Ý, thu thu     ph   thu  Òn  ¹t,vay  ©n  µ    ti ph   d v c¸c kho¶n thu kh¸c cña  ©n    ng s¸ch  µ  íc b»ng  nh n   tiÒn m Æt;    +  Thu  Òn göic¸c®¬n  Þ  ti       v giao dÞch    (kh«ng  éc nguån    ©n  thu   thu ng s¸ch  nhµ  íc)b»ng  Òn m Æt; n  ti   +  C¸c  kho¶n    thu kh¸cb»ng  Òn m Æt.   ti   ­Ph Çn    Òn m Æt     chiti   bao  å m     g c¸ckho¶n  ñ  Õu  ch y sau: +    ©n  Chi ng s¸ch nhµ  ícb»ng  Òn m Æt,    n  ti   bao  å m: g * Chi x©y  ùng  ¬     d c b¶n,chicho     ban  qu¶n  ýc«ng  ×nh (bao  å m   c¸c l  tr   g c¶    kho¶n    Kho  ¹c Nhµ   íc cÊp    ùctiÕp  µ    chido  b  n  ph¸ttr   v c¸c kho¶n    ©y  ùng  chix d c¬  b¶n  Êp    c ph¸tqua  Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón);  i * Chi th ng      ê xuyªn cho    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    c¸c®¬ v h ch s nghiÖp; * Chi b¶o  Ó m     éi(kÓ  phÇn    õquü     hi x∙h   c¶  chit   BHXH); * Chi  Æc   Öt (chicho  é   èc  ® bi     B Qu phßng, Bé     C«ng an, Ban  ¬   Õu  Cy ChÝnh  ñ); ph * Chi mua ¬ng  ùc dù  ÷;    l th   tr * Chi tr¶nîd©n;        * Chi kh¸cb»ng  Òn m Æt;      ti   +    Òn göicho    n  Þ  Chi ti     c¸c®¬ v giao dÞch.   c/Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt   ña    n  Þ  ö  ông  ©n       s k ho         c c¸c ®¬ v s d ng s¸ch,®¬n  Þ    v giao  Þch    a   µn; Kho  ¹c  µ   íc x¸c ®Þnh  d trªn®Þ b   b Nh n     nhu  Çu  c tiÒn m Æt   Çn  îcng©n  µng  ¬im ë   µikho¶n)hoÆc     c ®  h (n   t     Kho  ¹c Nhµ   íccÊp  b  n  trªn®iÒu  µ;Sè  Òn m Æt   õa ph¶inép  ©n  µng    ho   ti   th     Ng h hoÆc   Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  cÊp  trªn. 1.2/Tr×nh  ùlËp kÕ   ¹ch tiÒn m Æt     t     ho     trongh Ö   èng    th Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n a/§èivíi      Kho  ¹c Nhµ   ícquËn,huyÖn: b  n    Kho  ¹c Nhµ   ícquËn, huyÖn  Ëp  Õ   ¹ch  Òn m Æt   öiKho  ¹c Nhµ   b  n    l k ho ti   g  b  níc tØnh, thµnh  è  µ  ©n  µng  ¬i m ë   µikho¶n  ®èivíitr ng  îp ng©n      ph v ng h n   t  (    ê h   hµng  iÒu  µ) theo thêih¹n  ® ho       sau: +  Õ   ¹ch n¨m  öitr cngµy  K ho   g   í  10/12 n¨m  íc;   tr
 6. 6 +  Õ   ¹ch quý  öitr cngµy  th¸ngcuèiquý  íc. K ho   g   í  10      tr b/§èivíi      Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è: b  n    ph ­ Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è    b  n    ph tæng  îp kÕ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt   h   ho         trªntoµn  a   µn  Ó  thu,chitiÒn  Æt   ¹    ®Þ b (k c¶      m ti V¨n phßng Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   tØnh, thµnh  è  µ    Ën  Ön  ùcthuéc)göi Kho  ¹c Nhµ   íc TW   µ    ph v c¸c qu huy tr      b  n  v göiNg ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    h Nh n     ph theo thêih¹n sau:     +  Õ   ¹ch n¨m  öitr cngµy  K ho   g   í  20/12 n¨m  íc;   tr +  Õ   ¹ch quý  öitr cngµy  th¸ngcuèiquý  íc. K ho   g   í  20      tr ­ K Õ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt   ña    ho         c Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  Çn  b  n    ph c ph©n  nh  â: ®Þ r +  Møc  iÒu  µ  Òn m Æt   ña  ©n   µng  ¬ng  ¹iQuèc  ® ho ti   c Ng h Th M  doanh    cho c¸cKho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è,quËn,huyÖn;   b  n    ph     +  Møc  iÒu  µ  Òn m Æt   ña  ©n  µng  µ   íccho  ® ho ti   c Ng h Nh n   Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n íctØnh,thµnh  è.     ph c/§èivíi      Kho  ¹c Nhµ   ícTW: b  n  C¨n  kÕ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt   ña  cø  ho         c Kho  ¹c Nhµ   ícc¸ctØnh,thµnh  b  n      phè  öi;c¨n cø  µo  Õ   ¹ch chitiÒn m Æt   ña  ùcl ng vò  g     v k ho       c l  î   trang,b¶o  Ó m       hi x∙ héi,trî Êp     c cho    i t ng hëng  Ýnh  c¸c ®è  î   ch s¸ch x∙héi,chimua ¬ng  ùc dù  ÷,        l th   tr   Kho  ¹c Nhµ   ícTW   b  n  tæng  îp kÕ   ¹ch thu,chitiÒn m Æt   µn  Ö   èng göi h   ho         to h th    Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng. h Nh n   ¬ +  Õ   ¹ch n¨m  öitr cngµy  th¸ng12  K ho   g   í  31    n¨m  íc; tr +  Õ   ¹ch quý  öitr cngµy  th¸ngcuèiquý  íc; K ho   g   í  30      tr 2/§Þnh    møc  ån quü  Òn m Æt. t  ti   a/ C¸c  n  Þ    ®¬ v kho  ¹c  µ   íc ® îc ®Ó   ån  ü  Òn  Æt   b Nh n     t qu ti m theo  nh   ®Þ møc  Kho  ¹c Nhµ   íccÊp    do  b  n  trªnth«ng  b¸o. ­ Kho  ¹c Nhµ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  Öt  µ    b  n      ph duy v th«ng b¸o  nh  ®Þ møc   tån quü  Òn m Æt     ti   cho    c¸cKho  ¹c Nhµ   ícquËn,huyÖn, thÞ    ùcthuéc. b  n      x∙tr   ­  Þnh  § møc   ån  ü  Òn  Æt   ¹  t qu ti m t iV¨n phßng kho  ¹c  µ   íc tØnh, b Nh n     thµnh  è  Gi¸m  c  ph do  ®è Kho  ¹c  µ   íc tØnh  Õt  nh  b Nh n   quy ®Þ c¨n  vµo    cø  nhu cÇu  ùc tÕ      Òn m Æt     a  µn. th   thu,chiti   trªn®Þ b
 7. 7 b/ §Þnh    møc   ån  ü  Òn  Æt   ña    t qu ti m c c¸c kho  ¹c Nhµ   íc ® îc x¸c ®Þnh   b  n      theo ph¬ng    ph¸p sau:   §Þnh  møc   Tæng  nhu  Çu  to¸nchitr¶b»ng  Òn m Æt   c t/       ti   Sè   tån quü    = trongkú   * ngµy  tiÒn m Æt   ®Þnh   Sè  µy  µm  Öc  ng l vi trong kú   møc Trong  : ®ã ­ Tæng     nhu  Çu  c thanh to¸n chitr¶b»ng  Òn  Æt       ti m trong kú  ý)tÝnh    (qu   theo kÕ   ¹ch tiÒn m Æt   îcduyÖt.   ho     ®  ­Sè  µy  µm  Öc    ng l vi trong kú  ý)® îcthèng  Êt quy  nh  µ78  µy.   (qu     nh   ®Þ l   ng ­ Sè   µy  nh    ng ®Þ møc:    Do Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  b Nh n     ph quy  nh  ú  éc  µo  Ö m   ô    µ  è  Çn  iÒu  µ  Òn  Æt   ÷a ®Þ tu thu v nhi v chi v s l ® ho ti m gi   Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  íi b  n    ph v   Kho  ¹c Nhµ   ícquËn,huyÖn. b  n    3/ Qu¶n  ý, Ëp    l   trung tiÒn m Æt   ¸p  t     ® øng nhu  Çu    Òn m Æt   c chiti   trong h Ö     thèng  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 3.1/C¸c  n  Þ    ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   íc phèihîp  b  n    chÆt  Ô   íic¬  ch v   quan  Õ, thu   c¬  quan  µichÝnh  chøc  Ëp  t  tæ  t trung c¸c kho¶n    ©n      thu Ng s¸ch Nhµ   ícb»ng    n  tiÒn m Æt   µo    v kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 3.2/Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Óm    Óm    µ    b  n    ki tra,ki so¸tv thanh        to¸nchitr¶ tiÒn m Æt     cho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c ®¬ v s d ng s¸ch,c¸c ®¬n  Þ     v giao dÞch    theo  Õ   k ho¹ch tiÒn m Æt   îcduyÖt vµ      ®    chøng  õchihîp ph¸p,hîp lÖ. t         Trêng  îp  Òn  Æt   ã  ã  h ti m c kh kh¨n,c¸c ®¬n  Þ      v Kho  ¹c  µ   íc ® îc ¸p b Nh n       dông  Õ     tiªntrong thanh  ch ®é u      to¸n tiÒn  Æt;  íc h Õt  ¶m     m tr   ® b¶o    c¸c kho¶n  chil ng,phô  Êp ¬ng,chiquèc   ¬   cl    phßng  ninh,chib¶o  Ó m     éi, î Êp    an     hi x∙h    tr c x∙ héi,     îd©n  µ  ét  è    tr¶n   chi v m s kho¶n    èi Óu cÇn  Õtcña  n  Þ. chit   thi   thi   ®¬ v 3.3/Phèi hîp  íiNg ©n   µng      v  h trong  Öc  iÒu  µ  ¶m   vi ® ho ® b¶o  Òn  Æt   ti m thanh      to¸nchitr¶. ­  èi víitr ng  îp  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i  èc  §    ê h Ng h Nh n   h Th m qu doanh  iÒu  µ: Kho  ¹c  µ   íc phèi hîp  íiNg ©n   µng  èng  Êt    ® ho   b Nh n     v  h th nh quy ®Þnh  Þch nép  µ  óttiÒn m Æt   µng  ý  ã  l  v r    h qu c chiara th¸ng.    ­ §èi víitr ng  îp        ê h Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  iÒu  b Nh n     ph ® chuyÓn  ùc tr   tiÕp  Òn m Æt   ti   cho    c¸c kho  ¹c Nhµ   ícquËn, huyÖn: Kho  ¹c Nhµ   íctØnh, b  n      b  n   
 8. 8 thµnh  è  ph quy  nh  Þch  iÒu  ®Þ l ® chuyÓn  Òn  Æt   ý, cã  ti m qu   chia ra    th¸ng ®Ó     chñ  ng      Òn m Æt,  ¶m   ®é chitr¶ti   ® b¶o  kh«ng  ng  èn  µ  ®ä v v kh«ng  µm  Êt    l m kh¶ n¨ng thanh to¸n cña  õng  n  Þ    t ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc.ViÖc  iÒu  b Nh n   ® chuyÓn  Òn ti   m Æt   ÷a Kho  ¹c Nhµ   íctØnh  µ  gi   b  n  v Kho  ¹c nhµ  íc quËn, huyÖn  ùc hiÖn  b  n    th   theo c¬  Õ   iÒu    ch ® chuyÓn  èn  v trongh Ö   èng    th Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 4/B¸o    µ  Óm    c¸o v ki tra. 4.1/Hµng    th¸ng,quý, n¨m      Kho  ¹c  µ   íc quËn, huyÖn  b Nh n     b¸o c¸o  ×nh  t h×nh  ùc hiÖn      Òn m Æt   íi th   thu,chiti   v  Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è,®ång  b  n    ph   göiNg ©n  µng  ¬im ë   µikho¶n.   h n   t  +  B¸o    c¸o th¸ng:göitr cngµy  th¸ngsau.     í  05    +  B¸o    ý:göitr cngµy  th¸ng®Ç u   ý  c¸o qu     í   10    qu sau. +  B¸o    c¸o n¨m: göitr cngµy  th¸ng01      í  15    n¨m  sau. ­ Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  b Nh n     ph tæng  îp  ×nh  ×nh  ht h thu,chi tiÒn      m Æt   (bao  å m       ¹ V¨n  g thu,chit i   phßng  Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  µ    b  n    ph v c¸c quËn, huyÖn  ùc thuéc) göi Kho  ¹c  µ   íc TW   µ  ©n   µng  µ   íc tr      b Nh n   v Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è.   ph +  B¸o    c¸o th¸nggöitr cngµy  th¸ngsau.     í  10    +  B¸o    ý  öitr cngµy  th¸ng®Ç u   ý  c¸o qu g   í   15    qu sau. +  B¸o    c¸o n¨m  öitr cngµy  th¸ng01  g   í  20    n¨m  sau. ­ Kho  ¹c  µ   íc TW   b Nh n   tæng  îp  h b¸o c¸o  ña    c c¸c tØnh, thµnh  è  öi   ph g   Ng ©n  µng  µ   ícTW   µng  ý  µ  h Nh n   h qu v n¨m. +  B¸o    ý  öitr cngµy  th¸ng®Ç u   ý  c¸o qu g   í   25    qu sau. +  B¸o    c¸o n¨m  öitr cngµy  g   í  31/1 n¨m    sau. 4.2/KiÓ m     ×nh  ×nh    trat h qu¶n  ýtiÒn m Æt. l    ­ C¸c  n  Þ    ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è, quËn, huyÖn  ã  b Nh n     ph     c tr¸ch   nhiÖ m  Óm    ×nh  ×nh  ki trat h qu¶n  ý®iÒu  µ  Òn m Æt   ¹ ®¬n  Þ  ×nh. l  ho ti   t  i vm ­ Kho  ¹c Nhµ   íc cÊp    Óm     ×nh  ×nh    b  n  trªnki trat h qu¶n  ý,®iÒu  µ  Òn l  ho ti   m Æt   ña    n  Þ  c c¸c®¬ v Kho  ¹c Nhµ   íccÊp  íi ùcthuéc. b  n  d   tr ­ Trong    ×nh kiÓm     Õu    Ön    Ön îng viph¹m, thñ tr   qu¸ tr   tra,n ph¸thi c¸c hi t        ­ ëng    n  Þ  c¸c ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   íccã  Ön  b  n   bi ph¸p  ö  ýtheo  Èm  Òn  µ    x l  th quy v b¸o c¸o Kho  ¹c Nhµ   íccÊp    b  n  trªn.
 9. 9 III/T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1/Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 2/C¸c  n  Þ  ùcthuéc h Ö   èng    ®¬ v tr     th Kho  ¹c Nhµ   íc,c¸c®¬n  Þ  ö  ông  b  n   vss ng©n s¸ch  µ   íc,c¸c ®¬n   Þ   Nh n     v giao  Þch  íiKho  ¹c  µ   íc chÞu  d v  b Nh n   tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  th   Th«ng   µy. tn  
 10. Kho  ¹c Nhµ   íc b  n b¸o c¸o thu c hi ti Ò n m Æ t Th¸ng.. . .. §¬n  Þ:1000  ng v  ®å (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 21/1999/TT­ BTC   µy  ng 24/02/1999 cña  é  µiCh Ýnh)   BT  Luü  Õ   ý K qu K Õ   ¹ch ho Luü  Õ   ý k qu PhÇn  thu KH Thùc  Ön  hi trong kú       Çn    Ph chi T.H  trong kú   A/  Thu    NS b»ng  Òn m Æt ti   1 A/    Chi NSNN   b»ng  Òn m Æt ti   2 I.Thu  õthuÕ   t  10 I.Chix©y  ùng  ¬    d c b¶n 50 1.ThuÕ   thu   nhËp   doanh  11 1/Chi®Õ n   ïgi¶ito¶   b    51 nghiÖp 2.ThuÕ   XNK 21 2/Chicho    ban  qu¶n  ýCT l  52 3.ThuÕ   VAT 13 II   Æc   Öt .Chi® bi 60 4.ThuÕ   n«ng  nghiÖp 14 1.Chi an      ninh 61 5.C¸clo¹ thuÕ   i   kh¸c 15 2.Chiquèc    phßng 62 II/ThuphÝ  µ  Ö  Ý   v l ph 20 3.Chicho    Ban  ¬  Õu  cy C/P 63 1.Thu  Ý    ph giao th«ng   21 II . I  Chi  hµnh  chÝnh  sù  70 nghiÖp 2.Thu  Ö  Ý  ícb¹ l ph tr   22 1.L ng  ô  Êp ¬ng ¬ ph c l 71 3.Thu  Ý  µ  Ö  Ý  ph v l ph kh¸c 23 2.Häc  bæng,  sinhho¹tphÝ    72
 11. II /Vayd©n I  30 3.BHXH   ô  Êp, trî Êp ph c     c 73 1.Vay  ©n   d 31 4.ChiHCSN     kh¸c 74 5.ChiNg ©n    s¸ch x∙   75 IV/C¸ckho¶n      thu kh¸c 40 IV.C¸ckho¶n      chikh¸c 80 1.Thu  ¹t ph 41 1.Chi tr¶nîd©n        81 2.Thu  î n 42 2.Chimua ¬ng  ùc dù  ÷   l th   tr 82 3.Thu  kh¸cb»ng  Òn m Æt   ti   43 3/Chikh¸cb»ng  Òn m Æt     ti   83 B. Chi tiÒn göi ®¬n  vÞ  giao  B/Thu tiÒn göi ®¬n  vÞ  giao 44   90 dÞch dÞch C.Tæng  éng  c chi C/Tæng  éng  c thu D.TiÒn  Æt  ép  µo  µng m n v N.h D/TiÒn  Æt   óttõNg ©n  µng m r   h 45 95 E.§iÒu  ü  Òn m Æt qu ti   E/TiÕp  ü  Òn m Æt qu ti   46 96 F/Tån  ü  èikú qu cu   F/Tån  ü  Òn m Æt   u   ú qu ti   ®Ç k 47 97       C © n   è        s             ©n   è           C s  Ngµy...    .th¸ng.. .  . ... n¨m.... Ng êilËp biÓu    Trëng  phßng  Õ   ¹ch K ho   Gi¸m  c  ®è kho  ¹c Nhµ   íc b  n
 12. Kho  ¹c Nhµ   íc. . . b  n .. K Õ  h o ¹ ch ti Ò n m Æ t  q u ý ..... (§VT:1000®)   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 21/1999/TT­ BTC   µy  ng 24/02/1999 cña  é  µiChÝnh)   BT   ChØ       tiªuthu KHTK ¦ícTH   KH   Trong ®ã   ChØ     tiªuchi KH   ¦ícTH   KH   Trong  ®ã Q.tr c í TK quý  íc tr Th¸ng.. Th¸ng.. Th¸ng.. . . . Th¸ng.. Th¸ng.. Th¸ng.. . . A/Thu    NS b»ng  TM A.ChiNSNN     b»ng    TM I/Thu  õthuÕ   t  I/ChiXDCB   1/ThuÕ     Ëp    thu nh DN II    Æc   Öt /® Chi bi 2/ThuÕ     XNK 1.Chi an      ninh 3/ThuÕ     VAT 2/Chi qu©n  i    ®é 4/ThuÕ     n«ng  Öp mgi 3/Chicho  c¬  Õu    B/  y C/P  5/C¸c  ¹ thuÕ    lo i   kh¸c II     êng  IChi th / xuyªn II  /Thu  Ý, lÖ  Ý ph   ph 1/L¬ng,phô  Êp ¬ng     cl 1/Thu  Ý  th«ng   ph G/  2/Häc    bæng.SHP 2/LÖ   Ý  ícb¹   ph tr   3/BHXH.  cÊp, trî Êp    P/     c 3/ Thu  phô  vµ  lÖ phÝ  4/Chi HCSN      kh¸c kh¸c II  Vay  ©n I  / d 5/Chi ng©n     s¸ch x∙  
 13. ­Vay  ©n   d IV/C¸c    kho¶n    chikh¸c IV/C¸c    kho¶n    thu kh¸c 1/ Chi mua  l ng thùc dù  ¬ tr÷ 1/Thu  ¹t   ph 2/Chi tr¶nîd©n        2/Thu  î   n 3/Chi kh¸cb»ng    Æt      T/ m 3/Thu    kh¸cb»ng    TM B/ Thu  Òn  öi ®¬n   Þ  ti g   v B/    Òn göi§on  Þ  Chi ti     v GD GD C/  Òn  Æt   ótNH Ti m r  C/  Òn  Æt   ép  Ti m n NH                                                                                              µy...                                                                                            Ng  th¸ng..     .n¨m  . . .. . .. . . .. Ng êilËp biÓu                                            Trëng  phßng  Õ   ¹ch                      Gi¸m  c  k ho                        ®è KBNN... . .. . . ..  
 14. Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ   v K Õ  h o ¹ ch ti Ò n m Æ t  q u ý .... §¬n  Þ  Ýnh:1000® vt   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 21/1999/TT­ BTC   µy  ng 24/02/1999 cña  é  µichÝnh)   BT  Thu  Òn m Æt   ti   KH ¦ícTH   KH   Trong  ®ã Chi tiÒn m Æt     KH ¦ícTH   KH   Trong  ®ã (NÕu  ã) c TK quý  íc tr TK quý  íc tr Th¸ng.. Th¸ng.. Th¸ng.. . . . Th¸ng.. Th¸ng.. Th¸ng.. . . . 1. C¸c kho¶n thu tiÒn  1.Chi th ng      ê xuyªn m Æt 1.1.Chi l ng,phô  Êp ¬ng    ¬   cl 1.2.Chi  äc    h bæng, sinh  ¹t ho   phÝ 2. Chi th ng      ê xuyªn kh¸c b»ng      TM 2.1. Chi    thanh to¸n c«ng      t¸c phÝ 2.2.Chi mua   ¾ m        s v¨n phßng  phÈ m 2.3.Chi th ng      ê xuyªn kh¸c   2.Tæng    Òn m Æt   thu ti   3.Tæng    Òn m Æt   chiti  
 15. 3. TiÒn  m Æt  rót t¹  i 4.TiÒn  Æt   ép  µo    m n v KBNN KBNN Ngµy...th¸ng..n¨m...   .   . . Ng êilËp   K Õ     ëng  n  Þ    to¸ntr ®¬ v                         Gi¸m  c ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2