intTypePromotion=1

Thông tư 21/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
128
lượt xem
5
download

Thông tư 21/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuôc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña bé tµi chÝnh sè 21/2001/TT- BTC ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2001 Híng dÉn söa ®æi mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ngµy 10/5/1999 híng dÉn thùc hiÖn; Qua thêi gian thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC nªu trªn nh sau: 1. §o¹n cuèi tiÕt b, ®iÓm 3 môc II Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC vÒ thÈm quyÒn ban hµnh chÕ ®é thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ ®îc söa ®æi nh sau: "Uû ban nh©n d©n tØnh, sau khi cã nghÞ quyÕt vÒ chñ tr¬ng thu phÝ, lÖ phÝ cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thùc hiªn quy ®Þnh møc thu vµ qu¶n lý sö dông nguån thu ®èi víi lo¹i phÝ, lÖ phÝ thuéc ph¹m vi ®Þa ph¬ng....". 2. TiÕt b, ®iÓm 5, môc III Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC vÒ qu¶n lý sö dông tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc thay thÕ b»ng tiÕt b míi nh sau: b) Theo quy ®Þnh cña kho¶n 2 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP th× tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. §Ó phï hîp víi c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc chñ ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao, tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch gi÷ l¹i mét phÇn tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho viÖc tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch ®Ó l¹i cho mçi tæ chøc thu sÏ do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ sö dông ®èi víi tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 90% sè tiÒn thùc thu ®îc cña lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®ã (trõ trêng hîp ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh cã quy ®Þnh kh¸c). Sè phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®îc sö dông vµo nh÷ng néi dung sau ®©y: b.1. §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc vµ Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých thu phÝ, lÖ phÝ th× sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch gi÷ l¹i theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®îc tÝnh vµo doanh thu cña doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých thùc hiÖn qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06 TC/TCDN ngµy 24/2/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 2/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých vµ c¸c Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ¸p dông riªng ®èi víi tõng ngµnh ®Æc thï (nÕu cã). b.2. §èi víi tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ kh¸c ngoµi doanh nghiÖp thu phÝ, lÖ phÝ nªu t¹i b.1 trªn ®©y th× ®îc ph©n biÖt nh sau: b.2.1. Trêng hîp, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ thêng xuyªn cho ho¹t ®éng thu phÝ, lÖ phÝ th× sè tiÒn ®îc trÝch gi÷ l¹i ®îc sö dông vµo c¸c néi dung chi sau ®©y:
  2. 2 - Chi tr¶ thï lao cho c«ng chøc, viªn chøc ®¶m nhËn thªm c«ng viÖc thu phÝ, lÖ phÝ ngoµi chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao (bao gåm c¶ lµm thªm giê). - Chi phÝ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) cho lao ®éng thuª ngoµi (kÓ c¶ chuyªn gia, t vÊn vµ nh©n viªn kh«ng thuéc biªn chÕ cña ®¬n vÞ). Thñ trëng ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ c¨n cø vµo kh¶ n¨ng nguån thu phÝ, lÖ phÝ vµ tÝnh chÊt, møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ®Ó quyÕt ®Þnh møc chi cho phï hîp. - Chi söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ. - Chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ. - Chi trÝch quü khen thëng c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn. b.2.2. Trêng hîp, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ kh«ng ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ thêng xuyªn cho ho¹t ®éng thu phÝ, lÖ phÝ th× sè tiÒn gi÷ l¹i ®îc sö dông vµo c¸c néi dung chi sau ®©y: - Chi l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp quy ®Þnh ®èi víi ngêi lao ®éng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng. - Chi båi dìng ®éc h¹i cho ngêi lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Chi thanh to¸n tiÒn dÞch vô c«ng céng. - VËt t v¨n phßng, th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c. - Chi héi nghÞ, héi th¶o, ®µo t¹o nghiÖp vô phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ. - Chi c«ng t¸c phÝ. - Chi söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi in (mua) mÉu tê khai, giÊy phÐp vµ c¸c lo¹i Ên chØ phôc vô thu phÝ, lÖ phÝ. - Chi phÝ ho¹t ®éng nghiÖp vô ®Æc thï phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ nh: Ho¸ chÊt, vËt t, x¨ng dÇu,... - Chi b¶o hé lao ®éng, trang phôc theo chÕ ®é quy ®Þnh, ¸p dông ®èi víi nh÷ng tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ chÕ ®é quy ®Þnh ph¶i trang bÞ b¶o hé lao ®éng, trang phôc. - Chi mua s¾m thiÕt bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn lµm viÖc trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - C¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c trùc tiÕp phôc vô thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Chi trÝch quü khen thëng c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn.
  3. 3 b.2.3. Trêng hîp, khi læ chøc thu mét lo¹i phÝ hay lÖ phÝ nµo ®ã mµ cã yªu cÇu chi kh¸c víi c¸c néi dung chi nªu trªn th× tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh riªng ®èi víi lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®ã. 3. §o¹n cuèi g¹ch ®Çu dßng thø nhÊt ®iÓm 1, môc V, Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ®îc söa ®æi nh sau: "NÕu tæ chøc, c¸ nh©n khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ th× cã quyÒn khiÕu n¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tiÕp theo hoÆc khëi kiÖn ®Õn toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt." §ång thêi b·i bá tiÕt ® ë ®iÓm 2 môc V Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan cÊp trªn cña c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ. 4. TiÕt a ®iÓm 5 môc V Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ®îc söa ®æi nh sau: a) C¸n bé thu phÝ, lÖ phÝ thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoÆc xö lý sai g©y thiÖt h¹i cho ngêi nép phÝ, lÖ phÝ th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy biÓu phô lôc sè 1, phô lôc sè 2 míi thay thÕ biÓu phô lôc sè 1, sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c néi dung kh¸c kh«ng ®Ò cËp t¹i Th«ng t nµy vÉn thùc hiÖn theo Th«ng t sè 54/1999/TT/BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ.
  4. 4 Phô lôc sè 1 Danh môc lo¹i phÝ ®îc ¸p dông (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) TT Danh môc C¬ quan quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép 1 2 3 1 PhÝ x¨ng dÇu ChÝnh phñ 2 PhÝ qua cÇu thuéc nhµ níc qu¶n lý - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®èi víi (trõ cÇu do tæ chøc, c¸ nh©n tù ®Çu cÇu do Trung ¬ng qu¶n lý t x©y dùng ®Ó kinh doanh) - UBND tØnh quy ®Þnh ®èi víi cÇu ®Þa ph¬ng qu¶n lý 3 PhÝ qua phµ thuéc nhµ níc qu¶n lý - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®èi víi (trõ phµ ho¹t ®éng kinh doanh) phµ do Trung ¬ng qu¶n lý - UBND tØnh quy ®Þnh ®èi víi phµ ®Þa ph¬ng qu¶n lý 4 PhÝ sö dông ®êng bé thuéc nhµ níc - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®èi víi qu¶n lý (trõ ®êng do tæ chøc, c¸ nh©n ®êng do Trung ¬ng qu¶n lý tù ®Çu t x©y dùng ®Ó kinh doanh) - UBND tØnh quy ®Þnh ®èi víi ®- êng ®Þa ph¬ng qu¶n lý 5 PhÝ sö dông ®êng s«ng, sö dông - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®èi víi cÇu, bÕn c¶ng s«ng do nhµ níc qu¶n ®êng s«ng do Trung ¬ng qu¶n lý lý - UBND tØnh quy ®Þnh ®èi víi ®- êng s«ng ®Þa ph¬ng qu¶n lý 6 PhÝ sö dông c¬ së h¹ tÇng ®êng s¾t Bé Tµi chÝnh 7 PhÝ ®¶m b¶o hµng h¶i Bé Tµi chÝnh 8 PhÝ bay qua bÇu trêi vµ vïng th«ng Bé Tµi chÝnh b¸o bay 9 PhÝ sö dông ®Êt c«ng, bÕn, b·i, mÆt - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®èi víi níc thuéc nhµ níc qu¶n lý, gåm: tµi s¶n thuéc Trung ¬ng qu¶n lý - UBND tØnh quy ®Þnh ®èi víi tµi s¶n thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý a. PhÝ chî b. PhÝ sö dông bÕn b·i thuéc nhµ níc qu¶n lý c. PhÝ sö dông ®iÓm ®ç, gi÷ xe c¸c lo¹i thuéc nhµ níc qu¶n lý d. PhÝ sö dông ®Êt c«ng e. PhÝ sö dông mÆt níc thuéc nhµ níc qu¶n lý 10 PhÝ träng t¶i tµu, thuyÒn cËp c¶ng Bé Tµi chÝnh biÓn, c¶ng biÓn s«ng, c¶ng s«ng 11 PhÝ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn Bé Tµi chÝnh
  5. 5 12 PhÝ gi¸m ®Þnh y khoa, ph¸p y, gi¸m Bé Tµi chÝnh ®Þnh cæ vËt, tµi liÖu vµ c¸c gi¸m ®Þnh kh¸c theo yªu cÇu 13 PhÝ y tÕ dù phßng Bé Tµi chÝnh 14 PhÝ phßng dÞch bÖnh cho ngêi, Bé Tµi chÝnh ®éng vËt, thùc vËt 15 PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ChÝnh phñ a. PhÝ vÖ sinh c«ng céng (trõ dÞch vô vÖ sinh ho¹t ®éng kinh doanh) b. PhÝ tho¸t (hoÆc xö lý) níc th¶i c. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng kh¸c 16 PhÝ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng Bé Tµi chÝnh 17 PhÝ tham quan danh lam th¾ng c¶nh, - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®èi víi di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ tµi s¶n thuéc Trung ¬ng qu¶n lý thuéc nhµ níc qu¶n lý - UBND tØnh quy ®Þnh ®èi víi tµi s¶n thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý 18 PhÝ khai th¸c, sö dông tµi liÖu thuéc Bé Tµi chÝnh nhµ níc qu¶n lý a. PhÝ sö dông hÖ thèng thiÕt bÞ Bé Tµi chÝnh chøng kho¸n nhµ níc b. PhÝ ®äc tµi liÖu dÇu khÝ ChÝnh phñ c. PhÝ khai th¸c, sö dông tµi liÖu kh¸c Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 19 Häc phÝ trêng c«ng thuéc nhµ níc ChÝnh phñ qu¶n lý 20 ViÖn phÝ bÖnh viÖn c«ng thuéc nhµ ChÝnh phñ níc qu¶n lý
  6. 6 Phô lôc sè 2: Danh môc lo¹i lÖ phÝ ®îc ¸p dông (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) STT Danh môc C¬ quan quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép 1 2 3 1 LÖ phÝ tríc b¹ ChÝnh phñ 2 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ theo quy ®Þnh Bé Tµi chÝnh cña ph¸p luËt (trõ nh÷ng nghÒ ph¸p luËt kh«ng quy ®Þnh ph¶i cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ), bao gåm: a. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, Bé Tµi chÝnh ®iÒu kiÖn thµnh lËp c¬ së hµnh nghÒ y dîc t nh©n b. LÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ Bé Tµi chÝnh ®iÒu kiÖn kinh doanh th¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 11/1999/N§-CP ngµy 03/3/1999 c. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ qu¶ng c¸o vµ Bé Tµi chÝnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o d. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ chøng kho¸n Bé Tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng chøng kho¸n e. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ c¸c ho¹t ®éng Bé Tµi chÝnh kh¸c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp 3 LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 4 LÖ phÝ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp Bé Tµi chÝnh 5 LÖ phÝ ®Þa chÝnh Bé Tµi chÝnh 6 LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së Bé Tµi chÝnh h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; chuyÓn ®æi hîp ®ång thuª nhµ thuéc nhµ níc qu¶n lý 7 LÖ phÝ b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt, ®éng vËt, y Bé Tµi chÝnh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 8 LÖ phÝ c¶ng vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (bao Bé Tµi chÝnh gåm c¶ng biÓn, c¶ng s«ng) 9 LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp biÓn sè xe m¸y, « t«, tµu Bé Tµi chÝnh (tµu thuû, tµu ho¶, tµu bay), thuyÒn vµ c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ph¶i ®¨ng ký theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 10 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp l¾p r¸p « t«, tµu thñy, tµu Bé Tµi chÝnh bay, tµu ho¶ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 11 LÖ phÝ cÊp b»ng, chøng chØ l¸i xe, l¸i tµu vµ c¸c Bé Tµi chÝnh lo¹i b»ng, chøng chØ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
  7. 7 12 LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®îc ho¹t Bé Tµi chÝnh ®éng trªn tµu thuû, tµu bay vµ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 13 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp kiÓm ®Þnh kü thuËt « t«, Bé Tµi chÝnh tµu thuû, tµu bay vµ c¸c ph¬ng tiÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 14 LÖ phÝ kiÓm ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, Bé Tµi chÝnh hµng ho¸, thiÕt bÞ, vËt t, nguyªn liÖu, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc theo yªu cÇu 15 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®îc ho¹t ®éng trong mét sè Bé Tµi chÝnh ngµnh, nghÒ nhµ níc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (trõ nh÷ng ho¹t ®éng mµ ph¸p luËt kh«ng quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp ho¹t ®éng), bao gåm: a. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng b. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n c. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh b¶o hiÓm d. LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng e. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt chi nh¸nh cña tæ chøc luËt s níc ngoµi t¹i ViÖt Nam g. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ f. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh vµng b¹c ®¸ quý k. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp míi ®îc ho¹t ®éng 16 LÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt 17 LÖ phÝ cÊp b¶n quyÒn t¸c gi¶ Bé Tµi chÝnh 18 LÖ phÝ ®éc quyÒn ho¹t ®éng trong mét sè ngµnh, Bé Tµi chÝnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 19 LÖ phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc t¹i c¬ quan ®¹i Bé Tµi chÝnh diÖn ngo¹i giao, l·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi 20 LÖ phÝ cÊp hé chiÕu, giÊy th«ng hµnh, giÊy chøng Bé Tµi chÝnh nhËn cho c«ng nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh vµ c tró 21 LÖ phÝ qua l¹i biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc l¸ng Bé Tµi chÝnh giÒng 22 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp cho ngêi ViÖt Nam ë níc Bé Tµi chÝnh ngoµi håi h¬ng vÒ ViÖt Nam 23 LÖ phÝ vÒ gi¶i quyÕt c¸c viÖc vÒ quèc tÞch ViÖt ChÝnh phñ Nam
  8. 8 24 LÖ phÝ toµ ¸n, ¸n phÝ ChÝnh phñ 25 LÖ phÝ chøng th, gåm: Bé Tµi chÝnh a. LÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch b. LÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p c. LÖ phÝ chøng th kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 26 LÖ phÝ c«ng chøng nhµ níc Bé Tµi chÝnh 27 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt vµ ho¹t ®éng v¨n Bé Tµi chÝnh phßng ®¹i diÖn c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam 28 LÖ phÝ thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Bé Tµi chÝnh 29 LÖ phÝ h¶i quan Bé Tµi chÝnh 30 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh Bé Tµi chÝnh ngÇm theo yªu cÇu 31 LÖ phÝ tham gia ®Êu thÇu, ®Êu gi¸ theo yªu cÇu Bé Tµi chÝnh 32 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c chÊt næ, c¸c Bé Tµi chÝnh ph¬ng tiÖn næ, vò khÝ, khÝ tµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 33 LÖ phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ trËt tù an toµn x· Bé Tµi chÝnh héi: a. LÖ phÝ ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé khÈu Bé Tµi chÝnh b. LÖ phÝ cÊp chøng minh th nh©n d©n Bé Tµi chÝnh 34 LÖ phÝ hoa hång ch÷ ký (dÇu khÝ....) Bé Tµi chÝnh 35 LÖ phÝ thi Bé Tµi chÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2