Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
110
lượt xem
14
download

Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  1. T H¤NG T¦ CñA Bé LAO §åNG TH¦¥NG BINH Vµ X· HéI Sè 21/2005/TT-BL§TBXH NGµY 09 th¸ng 8 n¨m 2005 H¦íNG DÉN Bæ SUNG TH¤NG T¦ Sè 11/2005/TT-BL§TBXH NGµY 05/01/2005 VÒ VIÖC §IÒU CHØNH L¦¥NG H¦U Vµ TRî CÊP B¶O HIÓM X· HéI Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 208/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam; Bé Lao ®éng- Th ¬ng binh vµ X· héi h- íng dÉn bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 11/2005/TT-BL§TBXH ngµy 5 th¸ng 01 n¨m 2005 vÒ viÖc ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi (díi ®©y gäi lµ Th«ng t sè 11/2005) nh sau: I - Bæ sung tiÕt a ®iÓm 2 Môc II Th«ng t sè 11/2005 quy ®Þnh c¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, ¸p dông ®èi víi ngêi nghØ hu tõ 01/10/2004 trë ®i 1- §èi víi qu©n nh©n chuyÓn ngµnh; c«ng an nh©n d©n chuyÓn sang c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, ®oµn thÓ ngoµi lùc lîng vò trang; ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh, thuéc diÖn ®îc lÊy møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi tríc khi chuyÓn ngµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 04/2001/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ; ®iÓm 3 kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 89/2003/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ; ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 102/2004/N§-CP ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ hoÆc c«ng an nh©n d©n thuéc diÖn ® îc tÝnh b×nh qu©n tiÒn l- ¬ng cña 10 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 89/2003/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2003 cña chÝnh phñ th× møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· hét ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu, trî cÊp 1 lÇn khi nghØ hu ®îc tÝnh nh sau: a) Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc th¸ng 10/2004 th× møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vµ kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ; b) Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ th¸ng 10/2004 trë vÒ sau th× møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 3,4,5,6,7,8 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; c) Møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b nãi trªn tÝnh trªn c¬ së hÖ sè cña c¸c møc l¬ng nh©n víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy, ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nghØ hu. VÝ dô 1: §ång chÝ NguyÔn V¨n A, Trung t¸, trung ®oµn trëng, nhËp ngò th¸ng 02/1970, chuyÓn ngµnh th¸ng 12/2004, nghØ hu th¸ng 5/2005, thuéc
  2. 2 ®èi tîng ®îc tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña n¨m cuèi cïng tríc khi chuyÓn ngµnh ®Ó tÝnh l¬ng hu, cã diÔn biÕn tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi tríc khi chuyÓn ngµnh nh sau: - Tõ th¸ng 12/1999 ®Õn th¸ng 8/2001 (21 th¸ng) lµ ThiÕu t¸ cã hÖ sè l - ¬ng cò lµ 4,8; phô cÊp th©m niªn 3/%; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,5. - Tõ th¸ng 9/2001 ®Õn th¸ng 9/2004 (37 th¸ng) lµ Trung t¸ cã hÖ sè l ¬ng cò lµ 5,3; phô cÊp th©m niªn 34%; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,5. - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 11/2004 (2 th¸ng) 1µ Trung t¸, chuyÓn xÕp l¬ng víi hÖ sè l¬ng míi lµ 6,6; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,7; phô cÊp thÊm niªn 34% (tÝnh trªn hÖ sè 6,6 + 0,7). C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµm c¨n cø tÝnh hëng l¬ng hu cña ®ång chÝ A nh sau: - Tõ th¸ng 12/1999 ®Õn th¸ng 8/2001 {290.000 x (4,8 + 0,5) + 290.000 x 4,8 x 0,31} x 21 th¸ng = 41.338.920 ®ång; - Tõ th¸ng 9/2001 ®Õn th¸ng 9/2004: {290.000 x (5,3 + 0,5) + 290.000 x 5,3 x 0,34} x 37 th¸ng = 81.569.460 ®ång; - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 11/2004: {290.000 x (6,6 + 0,7) x l,34} x 2 th¸ng = 5.673.560 ®ång; - Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi tr íc khi chuyÓn ngµnh: 41.338.920 ®ång + 81.569.460 ®ång + 5.673.560.®ång = 128.581.940 ®ång Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi tr - íc khi chuyÓn ngµnh: 128.581.940 ®ång: 60 th¸ng = 2. 143.032 ®ång/th¸ng. ¤ng A nghØ hu vµo th¸ng 5/2005 cã møc l¬ng hu ®îc ®iÒu chØnh víi møc ®iÒu chØnh l¬ng hu t¨ng thªm 9% øng víi th¸ng chuyÓn ngµnh (12/2004) nh sau: Møc l¬ng hu = 2.143.032 x 75% x 1,09 = 1.751.929 th¸ng 5/2005 ®ång ®ång 2- §èi víi qu©n nh©n, ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu chuyÓn ngµnh thuéc diÖn ®îc céng thªm kho¶n phô cÊp th©m niªn tríc khi chuyÓn ngµnh ®Ó tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi cïng tr - íc khi nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 5 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 04/2001/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vµ ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 102/2004/N§-CP ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ th× kho¶n phô cÊp th©m niªn ®îc tÝnh trªn møc tiÒn l¬ng tríc khi chuyÓn ngµnh nh sau:
  3. 3 a) §èi víi ngêi chuyÓn ngµnh tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 kho¶n phô cÊp th©m niªn ®îc tÝnh theo c¸c møc tiÒn l¬ng cÊp hµm quy ®Þnh t¹i 1 kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ. b) §èi víi ngêi chuyÓn ngµnh sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004, kho¶n phô cÊp th©m niªn ®îc tÝnh theo c¸c møc tiÒn l¬ng cÊp hµm, phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) quy ®Þnh t¹i tiÕt a kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. c) Møc tiÒn l¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh phô cÊp th©m niªn quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b nãi trªn tÝnh trªn c¬ së hÖ sè møc l¬ng nh©n víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nghØ hu. VÝ dô 2: §ång chÝ NguyÔn V¨n B, §¹i uý, ®¹i ®éi trëng nhËp ngò th¸ng 02/1968 chuyÓn ngµnh th¸ng 8/1983 nghØ viÖc hëng l¬ng hu tõ th¸ng 5/2005, cã møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi cïng tríc khi nghØ hu lµ 2.500.000 ®ång. §ång chÝ B thuéc diÖn ®îc céng thªm kho¶n phô cÊp th©m niªn qu©n ®éi tr íc khi chuyÓn ngµnh ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu. Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu nh sau: - Kho¶n phô cÊp th©m niªn qu©n ®éi tríc khi chuyÓn ngµnh ®îc tÝnh trªn møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ: 290.000 ®ång x 4,15 x 15% = 180.525 ®ång. Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu: 2.500.000 ®ång + 180.525 ®ång = 2.680.525 ®ång/th¸ng. VÝ dô 3: §ång chÝ NguyÔn V¨n C, Trung t¸, cã 30 n¨m tuæi qu©n, chuyÓn ngµnh th¸ng 11/2004, nghØ viÖc hëng l¬ng hu th¸ng 7/2005, cã møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi cïng tr íc khi nghØ hu lµ 2.800.000 ®ång. §ång chÝ C thuéc diÖn ®îc céng thªm kho¶n phô cÊp th©m niªn qu©n ®éi tríc khi chuyÓn ngµnh, møc b×nh qu©n tiÒn l- ¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu nh sau: Kho¶n phô cÊp th©m niªn qu©n ®éi tríc khi chuyÓn ngµnh ®îc tinh trªn møc tiÒn l¬ng quy ®inh t¹i NghÞ ®inh sè 204/2004/N§-CP ngay14/12/2004 cña ChÝnh phñ: 290.000 th¸ng x 6,6 x 30% = 574.200 ®ång/th¸ng - Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu: 2.800.000 ®ång + 574.200 ®ång = 3.374.200 ®ång/th¸ng. 3- §èi víi ngêi thuéc diÖn ®îc lÊy møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cao nhÊt lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh l ¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 vµ
  4. 4 ®iÓm 2 kho¶n 6 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 89/2003/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ th× møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu, trî cÊp 1 lÇn khi nghØ hu ®îc tÝnh nh sau: a) Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tr íc th¸ng 10/2004 th× møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ. b) Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ th¸ng 10/2004 trë ®i th× møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 3,4,5,6 NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 nam 2004 cña ChÝnh phñ. c) Møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b nãi trªn tÝnh trªn c¬ së hÖ sè møc l ¬ng nh©n víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nghØ hu. VÝ dô 4: «ng NguyÔn V¨n D, c«ng nh©n cã 5 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong ®ã cã ®ñ 15 n¨m lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc l ¬ng cña nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i; nghØ hu th¸ng 02/2005. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc «ng D cã thêi gian 5 n¨m (tõ th¸ng 12/1999 ®Õn th¸ng 11/2004) hëng tiÒn l- ¬ng theo nghÒ nÆng nhäc ®éc h¹i cao h¬n møc tiÒn l¬ng tríc khi nghØ hu. ¤ng D cã diÔn biÕn tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i nh sau: - Tõ th¸ng 12/1999 ®Õn th¸ng 11/2000 (12 th¸ng) lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i hëng møc l¬ng c¬ khÝ hÖ sè 2.49. - Tõ th¸ng 12/2000 ®Õn th¸ng 11/2002 (24 th¸ng) lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i hëng møc l¬ng c¬ khÝ hÖ sè 3,05. - Tõ th¸ng 12/2002 ®Õn th¸ng 9/2004 (22 th¸ng) lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i hëng møc l¬ng c¬ khÝ hÖ sè 3,73. - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 11/2004 (2 th¸ng) lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i hëng møc l¬ng c¬ khÝ hÖ sè 4,80. C¸ch tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµm c¨n cø tÝnh hëng l¬ng hu cña «ng D nh sau: - Tõ th¸ng 12/1999 ®Õn th¸ng 11/2000: 290.000 ®ång x 2,49 x 12 th¸ng = 8.665.200 ®ång; - Tõ th¸ng 12/2000 ®Õn th¸ng 11/2002: 290.000 ®ång x 3,05 x 24 th¸ng = 21.228.000 ®ång; - Tõ th¸ng 12/2002 ®Õn th¸ng 9/2004: 290.000 ®ång x 3,73 x 22 th¸ng = 23.797.400 ®ång; - Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn th¸ng 11/2004: 290.000 ®ång x 4,80 x 2 th¸ng = 2.784.000 ®ång; - Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cao nhÊt lµm nghÒ nÆng nhäc, ®éc h¹i lµ: 8.665.200 ®ång + 21.228.000 ®ång + 23.797.400 ®ång + 2.784.000 ®ång = 56.474.600 ®ång
  5. 5 - Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ: 56.474.600 ®ång : 60 th¸ng = 941.243 ®ång/th¸ng 4- §èi víi ngêi cã thêi gian ®i lµm chuyªn gia ë níc ngoµi thuéc diÖn ®îc n©ng bËc l¬ng khi nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/L§TBXH-TT ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ X· héi, møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong 5 n¨m cuèi cïng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu thùc hiÖn nh sau: a) Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc th¸ng 10/2004 th× tÝnh møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vµ kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ; b) Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ th¸ng 10/2004 ®Õn khi nghØ hu, th× tÝnh møc tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh 't¹i c¸c §iÒu 3,4,5,6,7,8 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ. c) Møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b nªu trªn tÝnh trªn c¬ së hÖ sè l¬ng nh©n víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nghØ hu. VÝ dô 5: ¤ng NguyÔn V¨n K lµ c¸n bé Nhµ níc ®îc cö ®i lµm chuyªn gia tõ th¸ng 4/1991, vÒ níc th¸ng 11/1994 hëng møc l¬ng 3,91, diÔn biÕn tiÒn l- ¬ng ®Õn khi nghØ hu nh sau: th¸ng 11/1997 hëng l¬ng hÖ sè 4,19, th¸ng 11/2000 hëng l¬ng hÖ sè 4,47, th¸ng 11/2003 hëng l¬ng hÖ sè 4,75, th¸ng 10/2004 chuyÓn xÕp sang l¬ng míi hÖ sè 6,10, nghØ hu th¸ng 8/2005. ¤ng K ®· cã 3 n¨m lµm chuyªn gia níc ngoµi nªn thuéc diÖn ®îc n©ng 1 bËc l¬ng tõ 6,10 lªn 6,44 ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng hu. Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/L§TBXH-TT ngµy 11/2/1998, khi tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l- ¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi, møc tiÒn l ¬ng mãi ®îc n©ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh b×nh qu©n cña 3 n¨m cuèi vµ møc tiÒn l¬ng liÒn kÒ ®Ó tÝnh b×nh qu©n cña 2 n¨m tríc ®ã, cô thÓ nh sau: - TiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ th¸ng 8/2000 ®Õn hÕt th¸ng 7/2002 (2 n¨m) tÝnh theo møc tiÒn l¬ng hÖ sè 4,75: 290.000 ®ång x 4,75 x 24 th¸ng = 33.060.000 ®ång. - TiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ th¸ng 8/2002 ®Õn hÕt th¸ng 7/2005 (3 n¨m cuèi): + Tõ th¸ng 8/2002 ®Õn hÕt th¸ng 9/2004, tÝnh theo møc tiÒn l ¬ng hÖ sè 5,03 (møc tiÒn l¬ng míi ®îc n©ng tÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP): 290.000 ®ång x 5,03 x 26 th¸ng = 37.926.200 ®ång. + Tõ th¸ng 10/2004 ®Õn hÕt th¸ng 7/2005, tÝnh theo møc tiÒn l¬ng hÖ sè 6,44 (chuyÓn ®æi tõ møc l¬ng hÖ sè 5,03 sang tiÒn l¬ng míi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP): 290.000 ®ång x 6,44 x 10 th¸ng = 18.676.000 ®ång. - Tæng sè tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi 5 n¨m cuèi:
  6. 6 33.060.000 ®ång + 37.926.200 ®ång + 18.676.000 ®ång = 89.662.200 ®ång - Møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh l¬ng hu: 89.662.200 ®ång : 60 th¸ng = 1.494.370 ®ång/th¸ng 5- §èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc theo c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i Bé luËt Lao ®éng ë c¸c C«ng ty Nhµ n íc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn; C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhµ níc mét thµnh viªn; C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhµ níc 2 thµnh viªn trë lªn, khi nghØ hu ®îc lÊy møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi cïng ®Ó lµm c¬ së tÝnh hëng l¬ng hu nÕu C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh díi ®©y: a) ¸p dông thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh vµ ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31/12/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng; b) Thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng, n©ng bËc, n©ng ng¹ch l¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi C«ng ty Nhµ níc trªn c¬ së thang l¬ng, b¶ng l¬ng ®- îc ¸p dông t¹i kho¶n a nãi trªn; c) §ãng b¶o hiÓm x· héi trªn c¬ së møc l¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt a,b nªu trªn. Trêng hîp C«ng ty kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trªn th× ng êi lao ®éng khi nghØ hu ®îc tÝnh møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 29 §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/1/1995 cña ChÝnh phñ.
  7. 7 II- Bæ sung tiÕt b ®iÓm 2 Môc II Th«ng t sè 11/2005 Sau khi ®iÒu chØnh møc l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b ®iÓm 2 Môc II Th«ng t sè 11/2005, ®èi víi ngêi cã møc l¬ng hu thÊp h¬n møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung th× ®îc bï cho b»ng møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nghØ hu; ®èi víi ngêi nghØ hu sèng c« ®¬n sau khi ®iÒu chØnh cã møc l¬ng hu díi 435.000 ®ång/th¸ng th× ®îc bï cho b»ng 435.000 ®ång/th¸ng. III- Bæ sung ®iÓm 3 môc III Th«ng t sè 11/2005 Trêng hîp c¬ quan, ®¬n vÞ cò gi¶i thÓ, ®· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ ¸n nh©n d©n cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt Ph¸ s¶n ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004, mµ ngêi lao ®éng kh«ng ®îc chuyÓn xÕp l¬ng míi, th× thùc hiÖn viÖc tÝnh hëng l¬ng hu cho ngêi lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn h- ëng chÕ ®é hu trÝ tÝnh theo møc tiÒn l¬ng cò vµ ®iÒu chØnh t¨ng thªm 10% l¬ng hu. IV- Tæ chøc thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ¸p dông kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản