Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  21­T C/T C T  n g µ y 26  c th¸ng 4 n¨ m  1997 s ö a ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t s è  81 T C/ H C S N  n g µ y  23/12/1996 c ñ a B é  T µi b s   c h Ý n h  h í ng d É n   u ¶ n  lý  ö  d ô n g  n g u å n  thu q s q u ¶ n g  c¸o ® Ó  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n n g µ n h Truy Ò n  h × n h  Vi Ö t N a m Thùc hiÖn Quy Õt ®Þnh  sè  605/TTg ngµy 31/8/1996 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph "V vi cho  Ðp  µnh  ph ng TruyÒn  ×nh  îc sö  ông  ån    h ® d ngu thu tõqu¶ng        iÓnngµnh","Bé  µichÝnh  ∙    c¸o ®Ó ph¸ttr     T  ® ban  µnh  h Th«ng   è    ts 81 TC/HCSN   µy  ng 23/12/1996  íng  Én  ùc  Ön. § Ó   Öc  ùc  Ön  ng   h d th hi   vi th hi ®ó LuËt ®Þnh  µ  ng    v ®ó Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, Bé   µi chÝnh  ­ ®Þ c Th t   ph   T   h íng dÉn      bæ sung,söa  æi      ® nh sau: 1. Thay ý 2, tiÕt ®iÓ m    c,  1 m ôc  II Th«ng   sè  TC/HCSN  ngµy    t 81  23/12/1996  ña  é   µi chÝnh  c BT  b»ng      Õtc, ®iÓ m   m ôc    íi nh  ý 2, ti     1  IIm   sau    "­ Thu Õ   î tøc  l i (45%   lî tøc  Þu  Õ)" vµ  îc ¸p  ông  õ ngµy  th¸ng 01  x   i ch thu   ®   d t  01    n¨m 1997. 2.C¸c  íng dÉn    h  kh¸cvÉn  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ¹ Th«ng   è  TC/   ®Þ t  i ts 81  HCSN   µy  ng 23/12/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   tr th hi n cßn  íng  ¾ c,    v m ®Ò nghÞ     n   Þ  c¸c ®¬ v ph¶n    Ò   é  µichÝnh      ¸nh v B T   ®Ó bæ sung  Þp  êi k th .
Đồng bộ tài khoản