Thông tư 215/UB-LXT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

0
81
lượt xem
2
download

Thông tư 215/UB-LXT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 215/UB-LXT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 215/UB-LXT của Ngân hàng Nhà nước

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   Y  B A N  N H µ  N í C V Ò  H î P T¸C V µ  ® Ç U    S è  215 U B/L X T  N G µ Y  8  ñ T T H¸ N G  2 N¨ M  1995 H í N G  D É N  H O ¹ T  ® é N G  ® Ç U    T R ù C  TI Õ P  N í C  G O µ I  T N T ¹I VI Ö T  N A M   C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng12  cø    tn     i   ng 29    n¨m  1987  µ  v c¸c LuËt  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  u    íc ngoµi t¹  Öt  m s® c Lu ®Ç t n    i Vi Nam   µy  th¸ng6  ng 30    n¨m  1990  µ  µy  th¸ng12  v ng 23    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 18/CP  µy  th¸ng 4  ng 16    n¨m 1993  quy  nh    Õt ®Þ chiti   thi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam;  h Lu   tn     i   C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 191/CP  µy  th¸ng 12  ng 28    n¨m  1994  Ò   v quy  Õ   ch h×nh  µnh,thÈm  nh  µ  ùc hiÖn  ù    u    ùctiÕp nícngoµit¹ ViÖt  th   ®Þ v th   d ¸n ®Ç ttr       i   Nam; C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 39/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 9  6  1993  Ò   v chøc  n¨ng,  nhiÖ m  ô  ña  û   v c U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu . Nh n   H t¸cv § t Uû  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu    Nh n   H t¸cv § t ban  µnh  h Th«ng    µy  íng  Én   tn h d ho¹t®éng  u    ùctiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam       ®Ç ttr         i   nh sau: PH Ç N   I Tæ   CHøC   QU¶N   ý  Ý   L X NGHI Ö P 1.Héi  ng    ®å qu¶n  Þ xÝ  tr   nghiÖp    liªndoanh 1.1.C¬     quan    o  ña  Ý  l∙nh®¹ c x nghiÖp  ªndoanh  µ Héi ®ång  li   l    qu¶n  Þ. tr   M çi bªn chØ  nh  êi cña  ×nh  ®Þ ng   m tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þ theo  û lÖ ­ tr   t  t ¬ng  øng  íiphÇn  èn,nhng  v  v  bªn  Öt Nam   ã  t  Êt 2  µnh    Vi   c Ý nh   th viªntrong Héi    ®ång. Trong  éi ®ång  H  qu¶n  Þ cña  Ý  tr   x nghiÖp  ªndoanh  íi(xÝ  li   m  nghiÖp  ªn li   doanh  ∙  îc thµnh  Ëp  ®®  l nay  Õn  µnh  ªndoanh  íibªn  ti h li   v  hoÆc     c¸c bªn  íc n  ngoµi),bªn  Ý     x nghiÖp  ªndoanh  ã  t  Êt    µnh    µ  t  Êt  ét  li   c Ý nh hai th viªn v Ý nh m tronghaithµnh         viªn®ã ph¶ilµc«ng  ©n  ÖtNam.    d Vi   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  i diÖn  tr ®¹   cho  ñ  ë  ÷u  µ c¸c  ch s h l  bªn tham gia  ªn li   doanh, chÞu    tr¸chnhiÖm     qu¶n  Þ tµis¶n  µ  ¹t®éng  ña  Ý  tr     v ho   c x nghiÖp. §¹i    diÖn  ña  çi bªn  c m   trong Héi ®ång     qu¶n  Þlµ®¹idiÖn  µn  Òn, chÞu  tr       to quy   tr¸ch  nhiÖ m  ícHéi ®ång  tr     qu¶n  Þvµ    m µ   ä  idiÖn. tr   c¸cbªn  h ®¹   1.2.Héi ®ång     qu¶n  Þ häp  çi  tr   m n¨m  t  Êt m ét  Çn.C¸c  éc  äp  ña  Ý nh   l  cu h c Héi ®ång    qu¶n  Þ do  ñ  Þch  éi ®ång  tr   Ch t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  tr   i   hoÆc   2/3 sè  do    thµnh    viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þyªu cÇu. Tæng  tr       gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  ph Tæng   gi¸m  c  ®è thø  Êt  ã  Òn  Õn  Þ   ñ   Þch  éi  ng  nh c quy ki ngh Ch t H ®å qu¶n  Þ tr Öu tr   i   tËp  éc  äp  éi ®ång  cu h H   qu¶n  Þ. tr C¸c  éc  äp  éi ®ång  cu h H   qu¶n  Þ ® îccoilµ hîp lÖ    ã  t  Êt 2/3 sè  tr           khic Ý nh     thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ®¹idiÖn  ña    li   tr     c c¸cbªn  ªndoanh  tham gia. C¸c  µnh    ña  éi  ng  th viªnc H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  û  Òn  tr   th u quy cho  êi kh¸c ng     ®Õ n   ù    d c¸c phiªnhäp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ vµ  Óu  Õt  tr   bi quy thay trong ph¹m       vi® îc uû  Òn.  Êy  û  Òn      quy Gi u quy ph¶icã  ÷  ý  ∙  îc ®¨ng  ý  ña  êi uû    ch k ® ®   k c ng  
 2. 2 quyÒn  µ  éi dung  û  vn  u quyÒn kh«ng  îc vîtqu¸  ÷ng  ®   nh quyÒn  µ   êi uû  m ng   quyÒn  ã. c 1.3. a.  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ  ùc  Ön  tr th hi chøc n¨ng qu¶n  Þ  Ý   tr x nghiÖp  th«ng qua  ¬  Õ     Õt nghÞ, ®«n  c, gi¸m    Öc  ùc hiÖn    Õt  c ch ra quy     ®è   s¸tvi th   c¸cquy nghÞ  . ®ã b. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  Èm   Òn  Õt  nh  ÷ng  Ên    ña  tr   th quy quy ®Þ nh v ®Ò c xÝ nghiÖp. Nh÷ng  Ên      v ®Ò quan  äng sau  y   tr   ®© ph¶i® îc c¸c thµnh    éi     viªnH   ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo nguyªn t¾c  Êt trÝ.     nh   ­ Ph¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh  µi h¹n  µ  µng    ¸n  xu     d  vh n¨m  ña  Ý  c x nghiÖp;  ng©n s¸ch;vay  î.   n ­Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  Ý  §i l x nghiÖp  ªndoanh. li   ­    Öm,  Ôn   Öm   ñ   Þch  éi  ng  Bæ nhi mi nhi Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  ®èc, Phã    Tæng gi¸m  c  nhÊt vµ  Õ     ëng. ®è thø    k to¸ntr c.Nh÷ng  Õt  nh    quy ®Þ kh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞchØ  ã    Þkhi® îc tr   c gi¸tr       2/3 sè  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þcã  Æt   Êp  Ën. tr   m ch thu d. §èivíinh÷ng  Ên         v ®Ò quan  äng m µ   éi ®ång  tr   H   qu¶n  Þ quyÕt  nh   tr   ®Þ theo nguyªn t¾c  Êt trÝ n Õu    nh     kh«ng  t® îcsù  Êt trÝ trong c¸c thµnh    ®¹     nh        viªn cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ m µ   ©y    tr   g ra ¶nh  ëng  h kh«ng  î®Õ n   ¹t®éng  ña  Ý  l  i ho   cx nghiÖp, th×  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  ùa  än  ét  tr   th l ch m trong    ¬ng  c¸c ph thøc  sau: ­§a      Õt t¹ m ét  éi ®ång  µ    éi ®ång  µ    îcthµnh    ra gi¶iquy    i H  ho gi¶i H   . ho gi¶i   ® lËp theo nguyªn  ¾c  t tho¶  Ën  ÷a    thu gi c¸c bªn  ªndoanh, gå m     µnh    li     c¸c th viªn ®¹idiÖn    cho  çi  m bªn  íisè îng  v   l ngang  nhau  µ  idiÖn  û   v ®¹   U ban  µ   íc vÒ   Nh n   Hîp    µ  Çu  tham  víit t¸cv § t gia    c¸ch  µ Chñ   Þch  éi  ng  µ  l  t H ®å ho gi¶i  .Quy Õt  ®Þnh   ña  éi  ng  µ    îc th«ng  c H ®å ho gi¶i®   qua  theo nguyªn  ¾c  a   è  µ  µ t ® s v l  quyÕt ®Þnh  èicïng,ph¶i® îcc¸cbªn  ªndoanh  Êp  µnh.   cu           li   ch h ­ §Ò   Þ  û     ngh U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   µm  äng tµihoµ  Nh n   H t¸cv § t l tr     gi¶i;   trong tr ng  îp  µy  Õt  nh  ña  û     ê h n quy ®Þ c U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   µ Nh n   H t¸cv § tl   quyÕt ®Þnh  èicïng.   cu   ­Gi¶ithÓ  Ý     x nghiÖp. 1.4.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þcã  ÷ng  Öm  ô  ñ  Õu  tr   nh nhi v ch y sau: a) TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸ccuéc  äp  ña  éi ®ång    t v ch tr     h c H  qu¶n  Þ; tr b) Gi÷      ñ  èttrong viÖc    vaitrßch ch     gi¸m    «n  c  ùc hiÖn    Õt  s¸t,® ®è th   c¸cquy nghÞ  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ kh«ng  ùc tiÕp  lÖnh  tr   tr   ra  cho Tæng  gi¸m  ®èc  µ  ã  v Ph tæng  gi¸m  c  ña  Ý  ®è c x nghiÖp. 1.5­Trong    vßng  th¸ng tr c khih Õt  Ö m   ú, Héi  ng  6    í    nhi k  ®å qu¶n  Þ häp  tr   tæng  Õt  ¹t®éng  ña  éi ®ång  k ho   c H  trong nhiÖ m   ú;c¸cbªn  ªndoanh  ö  êi   k     li   c ng   tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þmíi; Õn hµnh  µn  tr     ti   b giao c«ng  Öc  ÷a Héi ®ång    vi gi     qu¶n  Þcò  µ  éi ®ång  tr   v H   qu¶n  Þmíi. tr   1.6­ Khi xÝ       nghiÖp  Õt  óc  êih¹n  ¹t®éng  k th th   ho   hoÆc   Ý   x nghiÖp   gi¶i thÓ  íc thêih¹n,Héi  ng  tr       ®å qu¶n  Þ ph¶ithµnh  Ëp  tr     l Ban  thanh  ý;quy  nh   l  ®Þ néi dung  µ  êih¹n  ¹t®éng  ña    v th   ho   c Ban  thanh  ý.Khi kÕt  óc thanh  ý,Héi l    th   l   
 3. 3 ®ång qu¶n  Þnghe  tr   Ban thanh  ýb¸o c¸o kÕt  l      qu¶  thanh  ývµ  ö  ýnh÷ng  Ên  l  x l  v ®Ò     ph¸tsinh theo ®óng      ph¸p luËt.   1.7­C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þkh«ng  ëng ¬ng  ng  ã  Ó  îc tr   h l nh c th ®   hëng  ïlao li   th     ªnquan  í ho¹t®éng  ña  éi ®ång  t    i c H  qu¶n  Þ do  éi ®ång  tr   H   qu¶n  trÞ quyÕt  nh.    ®Þ C¸c kho¶n    Ý  µy  chiph n ph¶ih¹ch      to¸ntrong chiphÝ     qu¶n  ý l  nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  cña  2  74  NghÞ   nh  ®Þ 18/CP quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chi ti     LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn     i   2­ Gi¸m  c  Ý    ®è x nghiÖp    liªndoanh 2.1­Tæng     gi¸m  c, Phã   ®è   Tæng  gi¸m  c  ®è thø  Êt  Héi  ng  nh do  ®å qu¶n  trÞ nhÊt trÝ bæ   Ö m   µ  Ôn  Ö m,  ã       nhi v mi nhi c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h c«ng  Öc  µng  µy  ña  Ý  vi h ng c x nghiÖp  ªndoanh. li   Trong  êng  îp xÝ  tr h   nghiÖp  ªndoanh  ã  Òu  ã  li   c nhi Ph Tæng  gi¸m  c, Héi ®è     ®ång  qu¶n  Þ chØ  nh  ét  ã  tr   ®Þ m Ph Tæng  gi¸m  c  nhÊt.Trong  êng  îp ®è thø    tr h  xÝ  nghiÖp  ªndoanh  li   chØ   ã  ét  ã   c m Ph Tæng   gi¸m  c  ×  ã   ®è th Ph Tæng   gi¸m  ®èc  ã  c chøc  n¨ng    ã   nh Ph Tæng   gi¸m  c  ®è thø  Êt,Tæng   nh   gi¸m  c  ®è hoÆc   Phã  Tæng  gi¸m  c  nhÊt ph¶ilµ ngêicña  ®è thø         bªn  Öt Nam   µ  µc«ng  ©n   Vi   v l  d ViÖtNam,    ót¹ ViÖtNam.   c tr     i   Chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  ña    v c Tæng  gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  Héi ®è do    ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     Tæng  gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   gi¸m  c  ®è thø  Êt  nh kh«ng kiªm  Öm     nhi c¸c c«ng  Öc      Ý  vi ë c¸c x nghiÖp kh¸c,kÓ   xÝ    c¶  nghiÖp  ña    c c¸c bªn tham    ªn gia li   doanh. 2.2.Trêng  îp  ñ   Þch  éi ®ång    h Ch t H  qu¶n  Þ kiªm  tr   chøc Tæng  gi¸m  c  ®è xÝ  nghiÖp  ªndoanh  ×  li   th ph¶iph©n  Öt hai chøc    bi     n¨ng kh¸c nhau    iÒu    khi® hµnh  Ý   x nghiÖp; c¨n  vµo  Ýnh  Êt,néi dung  õng    cø  t ch     t v¨n b¶n    ®Ó quyÕt  ®Þnh  ý    ng  Êu  íic¬ng  Þ  Ých  îp,kh«ng    haichøc  ô    k tªn,®ã d v  v th h  ghic¶    v trªn m ét    v¨n b¶n. 2.3.Tæng    gi¸m  c  µ  ã  ®è v Ph Tæng  gi¸m  c  nhÊt chÞu  ®è thø    tr¸chnhiÖ m     tr cHéi ®ång  í    qu¶n  ÞvÒ   ¹t®éng  ña  Ý  tr   ho   c x nghiÖp. Tæng  gi¸m  c  ã  Òn  Õt  nh  èicïng trong ®iÒu  µnh  ®è c quy quy ®Þ cu       h c«ng  viÖc  µng  µy  ña  Ý  h ng c x nghiÖp.Tæng    gi¸m  c  ®è ph¶itrao ® æi  íiPhã     v  Tæng   gi¸m  c  nhÊt tr ckhiquyÕt  nh  ÷ng  Ên    ã  ®è thø    í    ®Þ nh v ®Ò c ¶nh  ëng  ùctiÕp h tr     ®Õ n   Öc  ùc hiÖn  Õt  Þ  ña  éi ®ång  vi th   quy ngh c H   qu¶n  Þ vµ    Ên    tr   c¸cv ®Ò quan  trängsau  y:   ®© ­Bé    m¸y  chøc,c¸n bé,tiÒn l ng,tiÒn th ng  ña  Ý  tæ       ¬     ë c x nghiÖp. ­ Bæ   Öm,  Ôn  Öm       nhi mi nhi c¸c chøc  ô  ñ  èt cña    é  Ën  v ch ch   c¸c b ph trong  xÝ  nghiÖp. ­B¸o    Õt to¸ntõng thêikú,tõng n¨m  ña  Ý    c¸o quy           c x nghiÖp. ­Ký  Õt    îp ®ång    k c¸ch   kinh tÕ.   Khi cã    Õn    ý ki kh¸c nhau  ÷a    gi Tæng   gi¸m  c  µ  ã   ®è v Ph Tæng   gi¸m  c  ®è thø  Êt  Ò     Ên    nh v c¸c v ®Ò nªu    ×  trªnth ph¶i tu©n  ñ    Õn  ña    th ý ki c Tæng   gi¸m  ®èc, nhng  ã    Ph Tæng   gi¸m  c  ®è thø  Êt ® îc b¶o u    Õn  µ  îc ® a  Héi nh     l ý ki v ®   ra    ®ång  qu¶n  Þ xem   Ðt  ¹  ét  tr   x t im phiªn häp  Çn  Êt    g nh hoÆc   Õn  ki nghÞ   ñ   Ch tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þtr ÖutËp  tr   i   phiªnhäp  Êt th ng      Õt.   b   ê ®Ó gi¶i quy
 4. 4 2.4.Tæng    gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng gi¸m  c  nhÊt cã  ®è thø    tr¸chnhiÖ m   ùc   th   hiÖn    Õt  Þ  ña  éi ®ång  c¸c quy ngh c H   qu¶n  Þ n Õu    Õt  Þ    tr   c¸c quy ngh ®ã kh«ng  tr¸ víiph¸p  Ët,§iÒu  Ö  µ  îp  ng  ªndoanh. Khi thÊy  Õt  Þ   ña     i lu   l v H ®å li      quy ngh c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ kh«ng  ï hîp  íit×nh  ×nh  ùc  Õ, Tæng   tr   ph   v  h th t   gi¸m  c  µ  ®è v Phã  Tæng   gi¸m  c  ®è thø  Êt  îc quyÒn  nh ®   yªu  Çu  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  trÞ tr Öu tËp  éc  äp  Êt  êng  ña  éi  ng   i   cu h b th c H ®å qu¶n  Þ ®Ó   tr   xem   Ðt    x gi¶i quyÕt. Tæng  gi¸m  c, Phã   ®è   Tæng  gi¸m  c  ®è thø  Êt  ã  Òn  õ chèichÊp  nh c quy t    hµnh  chØ  Þ  th hoÆc   Ö nh   Önh    ©n  ña  ñ   Þch,cña    ©n  µnh  m l c¸ nh c Ch t   c¸ nh th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,hoÆc     Õt  tr   c¸c quy nghÞ    tr¸ ph¸p  Ët cña  éi  ng  i lu   H ®å qu¶n  Þ. tr 2.5.Tæng    gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ý  îp  ng    ng  íi ñ  ®è k H ®å lao ®é v   Ch tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ phï hîp  íiquy  nh  ña  tr     v  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  Ön  lu     hi hµnh. 3.C«ng      ty qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp 3.1.Trong  êng  îp cÇn  Õt,   vµo  Ünh  ùc    tr h  thi   cø  c¨n l v kinh doanh,quy        m« dù    ét  è  Ý   ¸n,m s x nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ® îc thuª c«ng    c v ®Ç t n        ty qu¶n  ý. l  ViÖc    xin thuªc«ng      ty qu¶n  ýdo  éi ®ång  l  H   qu¶n  Þ nhÊt trÝ th«ng  tr      qua  Õu   n xÐt thÊy  ã  Öu    c hi qu¶. 3.2.Hîp  ng    ®å thuªc«ng      tyqu¶n  ýlµ hîp ®ång  l      thuªvËn  µnh, qu¶n  ý,   h   l  khaith¸cc«ng  ×nh theo       tr   c¸c chØ    tiªukinh doanh  c¸c bªn  ý  Õt  îp ®ång    do    kk h  tho¶  Ën.Hîp  ng    thu   ®å thuªc«ng   tyqu¶n  ýbao  å m   phÝ  l  g c¶  qu¶n  ý,ph¶i® îc l     Uû   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Êp  Ën. Nh n   H t¸cv § tch thu Uû  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu    ã  Ó  Nh n   H t¸cv § t c th kh«ng  Èn  hîp  ng  chu y  ®å thuªc«ng      tyqu¶n  ý,n Õu  Ðt thÊy  l  x  kh«ng  b¶o  ¶m   Öu  ® hi qu¶  kinh doanh,do      ®ã   µm  l ¶nh  ëng  n   îÝch  µ   íc. h ®Õ l  i Nh n PhÝ  qu¶n  ýtr¶cho  l    c«ng    ty qu¶n  ýdo    l   c¸c bªn  tho¶  Ën  thu c¨n  vµo  cø  tÝnh  Êt,hiÖu  ch   qu¶  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý;phÝ   l  qu¶n  ýbao  å m   phÝ   l  g c¶  b¶ng  hiÖu,tiÕp thÞ.PhÝ         qu¶n  ýtr¶cho  l    c«ng    tyqu¶n  ýlµm ét  é  Ën  ña  µn  l    b ph c to bé    Ý   chiph qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp,chØ  Õm   ét  û lÖ  îp lýtrong toµn  é      chi m t  h       b chi phÝ  qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp.Kh«ng  Ó  ×    th v ph¶ithuªc«ng        tyqu¶n  ým µ   µm    l   l cho chiphÝ    qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp  ît   v   møc    îp lý. qu¸ ®é h   3.3.C«ng      tyqu¶n  ýnícngoµiph¶ilµc«ng    ∙  ¨ng  ý  ¹t®éng  l         ty® ® k ho   kinh  doanh trong lÜnh  ùc  µ     v m c«ng    Ï ® îc thuª,vµ    ¹t®éng  ¹  Öt Nam   ty s       khiho   ti Vi   ph¶i®¨ng  ý  ¹  û     k t i ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬i   ph tr     ¬ n  cã  ôsë  Ýnh  ña  Ý  tr   ch c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,ph¶itu©n  ñ c¸cquy  c v ®Ç tn       th     ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      3.4.ViÖc  ý  Õt  µ  ùc hiÖn  îp ®ång    k k v th   h  qu¶n  ýkh«ng  îclµm  l  ®  thay ® æi    hoÆc     ng    ùc  n   ôc    ¹t®éng  ña  ù    µ  îÝch  µ   íc t¸c®é tiªuc ®Õ m tiªuho   c d ¸n v l   i Nh n   ViÖt Nam   ∙  îc quy  nh    ®®  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  . M äi    ph ®Ç t  quy  nh  Ò   ®Þ v tr¸ch   nhiÖ m   µ  v quyÒn  î cña  çi  li   m bªn  trong  îp  ng  H ®å qu¶n  ý kh«ng  i íiquy  l  tr¸ v     ®Þnh  trongGiÊy  Ðp  u    µ    ph ®Ç tv ph¸p luËtViÖtNam.      3.5.C«ng      ty qu¶n  ý ho¹t®éng  íidanh  Üa,  l    d  ngh con  Êu  µ  µikho¶n  d v t  cña  Ý  x nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi;® îc giao  ÷ng  c v ®Ç t n      nh c«ng  Öc  µ  Ën  vi v nh nh÷ng kho¶n  ïlao quy  nh  th    ®Þ trong Hîp  ng    ®å qu¶n  ý; Þu  l  ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr  
 5. 5 xÝ  nghiÖp  µ  v ph¸p  Ët vÒ   Öc  ùc  Ön  ÷ng  lu   vi th hi nh quyÒn  µ  v nghÜa  ô    v ghi trongHîp  ng    ®å qu¶n  ý. l 3.6.C«ng      ty qu¶n  ý cã  l   tr¸ch nhiÖm   ép    ¹  Õ    n c¸c lo ithu theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 3.7. Trong  äi  êng  îp, xÝ     m tr h   nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi lµ ngêi c v ®Ç t        chÞu tr¸ch nhiÖ m   Ò   µn  é  ¹t®éng  ña  Ý     v to b ho   c x nghiÖp  íc ph¸p  ËtViÖt tr   lu     Nam,  Ó   ho¹t®éng  ña  k c¶    c c«ng   tyqu¶n  ýtrªnc¬  ë  îp  ng  l     s H ®å qu¶n  ý. l C«ng   tyqu¶n  ýchÞu    l  tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp  íc ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   ÷ng  ¹t   tr   tr   lu     v nh ho   ®éng n»m   µiHîp  ng  ngo   ®å qu¶n  ý.l 3.8.Gi¸m  c  Ý    ®è x nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  ç  î µ    h tr  gi¸m    ¹t®éng  ña  v s¸tho   c C«ng    tyqu¶n  ý; Õn  Þ  éi ®ång  l  ki ngh H   qu¶n  Þxö  ýnh÷ng    ¹m  îp  ng  tr   l   viph H ®å cña  c«ng    tyqu¶n  ý. l 3.9.M äi    tranh chÊp  ÷a c«ng      gi   tyqu¶n  ývíi Ý  l     nghiÖp  ã  èn  u    íc x c v ®Ç tn   ngoµitr ch Õt  îcxö  ýtrªntinhthÇn  ¬ng îng,hoµ      í  ®   l      th l  gi¶i Qua  ¬ng îng,hoµ  . th l  gi¶i  kh«ng    Õt ® îcth× sÏ® a    µ    gi¶iquy         ra To ¸n kinhtÕ  ÖtNam       Õt    Vi   ®Ó gi¶iquy theo ph¸p luËtViÖtNam.        PH Ç N   II V Ê N     µI CH Ý NH ®Ò T   4.Gãp   èn:   v 4.1.ViÖc  ùc hiÖn  ãp  èn  ña    tham    Ý    th   g v c c¸cbªn  gia x nghiÖp  ªndoanh, li     tham    îp  ng  îp    gia H ®å h t¸ckinh  doanh ph¶i b¶o  ¶m   ng  Õn  ,  ¬ng    ® ®ó ti ®é ph thøc quy  nh    ®Þ trongHîp  ng  µ  Òu  Ö  Ý    ®å v §i l x nghiÖp. Gi¸ thiÕtbÞ,  Ët t  µ  ëng, c«ng      v  , nh x   nghÖ   ïng    ãp  èn  c¸c bªn  d ®Ó g v do    tho¶ thuËn.Khi tiÕn hµnh  ãp  èn         g v b»ng  ÕtbÞ, m¸y  ãc... c¸cbªn  thi     m     ph¶itæ  ,   chøc  ¸nh    ® gi¸,nghiÖm     thu.Sau    µn  µnh  Öc  ãp  èn  khiho th vi g v b»ng  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc... µ  îcHéi ®ång  m  ®   v qu¶n  Þx¸cnhËn, xÝ  tr       nghiÖp  ph¶ib¸o c¸o quyÕt      to¸ngöiUû       ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Ë m   Êt lµsau  ngµy  Ó   õ Nh n   H t¸cv § tch nh     30  k t  khicã    Ën  ña  éi ®ång    x¸cnh c H   qu¶n  Þ. tr 4.2.TiÒn    cho    ¬  ë  ¹ tÇng,b¸n  ÎHéi viªns©n  thuªc s h     th      G«n  µ    v c¸c kho¶n  thu ¬ng  ù lµ doanh  t t    thu  ña  Ý   c x nghiÖp, kh«ng  ïng      d ®Ó thay  Õ  èn  ãp  th v g cña  Êt cø  nµo  b   bªn  trongli     ªndoanh. 4.3.ViÖc    èn  ña  Ý    t¨ngv c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµichØ  îcphÐp  c v ®Ç tn     ®  thùc hiÖn  µ    v theo c¸cthñ tôcsau:      a.§iÒu  Ön    èn:   ki t¨ngv ­ T¨ng  èn    ë   éng    v ®Ó m r quy    m« s¶n  Êt hoÆc   iÒu  xu   ® chØnh, bæ     sung  m ôc    ¹t®éng  ï hîp  íihíng  tiªuho   ph   v  khuyÕn  Ých  u   cña  µ   íc ViÖt kh ®Ç t Nh n     Nam. ­ T¨ng  èn      v ®Ó duy  ×s¶n  Êt kinh doanh  tr   xu     trong tr ng  îp  ã    ê h c thiªntai    hoÆc   ÷ng  ã  nh kh kh¨n kh¸c.   ­T¨ng  èn    i phã  íi ÷ng  Õn  ng  ña  Þ  êng.   v ®Ó ®è   v  nh bi ®é c th tr
 6. 6 Trêng  îp kh«ng  îcphÐp    èn: h  ®  t¨ngv ­ T¨ng  èn    v ®Ó t¨ng h¹n    møc   Ëp  Èu  Ôn  Õ   ÷ng  nh kh mi thu nh m¸y  ãc,  m thiÕtbÞ, vËt t       ,nguyªn liÖu,ph¬ng  Ön vËn  .      ti   t¶i .kh«ng  ùc sù  Çn  Õt®Ó   . th   c thi   x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ×nh  µnh  Ý  h th x nghiÖp. ­ T¨ng  èn    v cho    ôc    ¹t®éng  c¸cm tiªuho   kh«ng  ïhîp víi Ýnh  ph       ch s¸ch ®Ç u     tcña  µ   ícViÖtNam.   Nh n     ­ T¨ng  èn  ng    v nh kh«ng  ã    iÒu  Ön  ë   éng  c ®ñ ® ki m r quy    m« s¶n  Êt nh  xu   thiÕu  Ön  Ých  t  ö  ông,nguyªn liÖu,thÞ  êng    ô,kh«ng  di t ®Ê s d       tr tiªuth   b¶o  ¶m   ® m«i sinh,m«i  êng...   tr b.Néi dung  ñ  Õu  ña  å   ¬      èn:    ch y c H s xint¨ngv ­Tªn,®Þa      chØ,  Ünh  ùc  ¹t®éng, GiÊy  Ðp  ∙  îccÊp. l v ho     ph ® ®   ­T×nh  ×nh  iÓnkhaidù    u  ;   h tr     ¸n ®Ç t ­ T×nh  ×nh  èn  u      h v ®Ç t (hoÆc  èn  v kinh doanh  i  íiHîp  ng  îp      ®è v   ®å h t¸c kinhdoanh)quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp.     ®Þ t i ph ­  ý  t¨ng vèn  L do    (t¨ng vèn  è  nh     c ®Þ hoÆc   èn u  ng); sè  èn  v l ®é   v t¨ng   thªm: chøng    minh kh¶ n¨ng  ån  èn    ngu v t¨ng thªm  µ    iÒu  Ön  ùc hiÖn  v c¸c ® ki th   t¨ngvèn.   ­§iÒu    chØnh  èn  v ph¸p ®Þnh  µ  ûlÖ  èn  ãp  ña    (nÕu  ã).   v t   v g c c¸cbªn  c ­Danh  ôc    m m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Ëp  Èu  m     nh kh thªm  t¨ngvèn. do    ­    Õn  ña  éi ®ång  ý ki c H   qu¶n  Þ (®èivíixÝ  tr       nghiÖp  ªndoanh),cña    li     c¸c bªn  îp doanh  i víi îp  ng  îp t¸ckinh doanh),cña  h  ®è    H ®å h       Tæng  gi¸m  c  ®èi ®è (   víi Ý    nghiÖp  x 100%   èn  ícngoµi)vÒ   éidung    èn. v n    n  t¨ngv VÒ  nguyªn t¾c,Uû       ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Nh n   H t¸cv § tchØ xem   Ðt viÖc  x  t¨ng vèn    trong  êng  îp  ñ  u    ®∙  ùc  Ön  tr h ch ®Ç t th hi xong  èn  u    cña  Ý  v ®Ç t x nghiÖp  quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  ,GiÊy  Ðp  ®Þ ti   ph ®Ç t  ph kinh doanh,t¹ c¸c v¨n b¶n     i       ®iÒu  chØnh  èn. v 5. T¨ng  èn  ãp  ña  v g c Bªn  Öt  Vi Nam   trong  èn  v ph¸p  nh   ña  Ý  ®Þ c x nghiÖp  liªn doanh; mua  l¹i Çn  vèn  cña xÝ  nghiÖp  100%  vèn  n íc  ph   ngoµi. 5.1. §èi víinh÷ng  ¬  ë       c s kinh  Õ t quan  äng, c¸c  tr   bªn  ªndoanh  li   tho¶  thuËn trong Hîp  ng  ªndoanh  Öc    ®å li   vi t¨ng dÇn  û lÖ  èn  ãp  ña    t   v g c Bªn  Öt Vi   Nam  trong  èn  v ph¸p  nh  ®Þ bao  å m   êi®iÓ m   g th   t¨ng vèn, tû lÖ  èn        v t¨ng,gi¸    chuyÓn  îng. nh 5.2.§èi víidù  100%   èn  íc ngoµi thuéc  ÷ng  ¬  ë        ¸n  v n    nh c s kinh tÕ    quan  träng,Uû     ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   íng dÉn  ñ  u    ícngoµithÓ  Nh n   H t¸cv § th   ch ®Ç tn     hiÖn trong ®¬n    u    Öc    xin ®Ç t vi cho    c¸c doanh nghiÖp  Öt Nam,    ¬  ë  Vi   trªnc s tho¶  Ën, ® îc mua   ¹ m ét  Çn  èn  ña  Ý  thu     li   ph v c x nghiÖp    ®Ó chuyÓn  µnh  Ý  th x nghiÖp  ªndoanh.Trong  n    u      nh  â tûlÖ  èn  li     ®¬ xin®Ç tx¸c®Þ r     v chuyÓn  îng, nh   thêigian chuyÓn  îng vµ        nh   gi¸chuyÓn  îng. nh Uû  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   quyÕt  nh  Nh n   H t¸cv § t ®Þ doanh nghiÖp  Öt Vi   Nam   îcmua  ¹phÇn  èn  ®  l i v chuyÓn  îng. nh
 7. 7 6.T¸i®Ç u  :    t 6.1."T¸i u  " lµdïng  înhuËn    îcdo  ¹t®éng  u      ÖtNam      ®Ç t     l  i thu ®   ho   ®Ç të Vi   ®Ó  t¨ng vèn    ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn  u     ña  ù  ®ang  ùc  Ön  v ®Ç t c d ¸n  th hi hoÆc   ®Ç u    µo  ét  ù    tv m d ¸n kh¸cë  ÖtNam.   Vi   6.2.Tæ     chøc  µ    ©n  ícngoµidïng  înhuËn  îcchia®Ó   i u    v c¸ nh n    l  i ®    t¸ ®Ç t ® îc hoµn  ¹ sè  Õ  î tøc ®∙  ép  ña  è  î nhuËn  i u       l i thu l     n c s l     i i t¸ ®Ç t trong c¸c ®iÒu     kiÖn  sau: ­T¸i®Ç u    µo  Ünh  ùc  µ   µ   ícViÖtNam      tv l v m Nh n     khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t ­Vèn    u    îcsö  ông  õ3    t¸ ®Ç t®   d i t   n¨m  ëlªn. tr   ­§∙gãp    èn     ®ñ v ph¸p ®Þnh      ghitrong GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t ­ Sè   Õ  î tøc  ∙      thu l   i ® tr¶cho  Çn  î nhuËn  i u    Ï ® îc hoµn  ¹ khi ph l  i t¸ ®Ç t s     li     viÖc    u    ∙  îcthùc hiÖn. t¸ ®Ç t® ®   i   6.3.Khidïng  înhuËn    i u  ,chñ  u    ícngoµilËp hå  ¬  ×nh    l  i ®Ó t¸ ®Ç t    ®Ç tn       s tr   Uû   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu .Hå   ¬  Nh n   H t¸cv § t  s bao  å m: g a. X¸c  nh  ôc    i u  :Thùc  Ön  ù    íihoÆc   ë   éng      ®Þ m tiªut¸ ®Ç t  hi d ¸n m   mr quy m«   s¶n  Êtcña  ù    ang  ¹t®éng; sè  înhuËn    u  . xu   d ¸n ® ho     l  i t¸ ®Ç t i Trêng  îp dïng  î nhuËn    îc ®Ó   i u    µo  ét  ù    íith×  ù  h  l i thu ®   t¸ ®Ç t v m d ¸n m   d ¸n    ®ã ph¶i lµ dù  ®∙  îc Uû       ¸n  ®   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   cÊp  Êy  Nh n   H t¸cv § t Gi phÐp.  êng  îp  ïng  î nhuËn  Tr hd l i thu  îc ®Ó   ®  t¨ng vèn  u       ®Ç t hoÆc   èn  v ph¸p   ®Þnh  ña  Ý  c x nghiÖp  ªndoanh  ang  ¹t®éng  ×  li   ® ho   th ph¶i® îcHéi ®ång      qu¶n  trÞ nhÊt trÝ;viÖc    èn  u         t¨ngv ®Ç thoÆc   èn v ph¸p  nh  ña  Ý  ®Þ c x nghiÖp  100%   vèn níc ngoµi ®ang  ho¹t ®éng  th× ph¶i ã  gi¶i ×nh cña Gi¸m ®èc  xÝ       c  tr nghiÖp. b. GiÊy    chøng  Ën  nh (hoÆc      biªnlaihoÆc   b¶n sao  ∙  îcc¬  ® ®   quan  c«ng  chøng    Ën) cña  ¬  x¸cnh   c quan  Õ,trong ®ã     â sè  Õ  îtøc ®∙  ép. thu     ghir   thu l     n i 6.4.Trong    vßng  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû   15  k t  nh ®ñ h s h     ban  µ   Nh nícvÒ   îp    µ  Çu     H t¸cv § tth«ng  cho  ñ  u    Õt  nh  ña  ×nh.    b¸o  ch ®Ç tquy ®Þ cm Khi viÖc  i®Ç u    ®∙  ùc  Ön  t¸  t th hi xong, Uû     ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   ra Nh n   H t¸c v § t  quyÕt ®Þnh    Ën  ã    iÒu  Ön  µn  Õ    x¸cnh c ®ñ ® ki ho thu cho  ñ  u  . ch ®Ç t 6.5.Thu Õ   î tøc ¬ng    l i t øng  íilî nhuËn  i®Ç u    sÏ ® îc c¬  v   i t¸  t     quan  Õ  thu hoµn  ¹ sau    l i khiBªn  ícngoµitr×nh giÊy x¸cnhËn  ãitrªncña  û   n         n    U ban  µ   ­ Nh n ícvÒ   îp    µ  Çu .   H t¸cv § t 6.6.ViÖc  î dông  ¹t®éng  i u       èn thuÕ  î tøc  Ï bÞ   ö  ý   l i ho   t¸ ®Ç t ®Ó tr   l  i s   x l  theo ph¸p luËt.      Trong  êng  îp chñ  u    tr h  ®Ç tkh«ng  b¶o  ¶m   êih¹n t¸ ®Ç u    õ ® th       i tt   3 n¨m  ëlªndo  Êt  ú  ýdo  µo, hoÆc   tr     b k l   n   qua  Óm     è  î nhuËn  i u     ki tras l  i t¸ ®Ç t kh«ng  ùc sù  a  µo  i u  ,th× chñ  u    th   ® v t¸ ®Ç t      ®Ç tph¶itho¸i   Çn  Õ  îtøc     ph tr¶ thu l    i ®∙  îchoµn,kÓ   l∙suÊt. ®    c¶    i 7.Chuy Ó n     giao  µis¶n: t  7.1.ViÖc    chuyÓn  giao kh«ng  åi hoµn  µis¶n  ña  b  t  c Bªn  íc ngoµi cho  n    Bªn  Öt Nam   ùa    Vi   d trªnnguyªn t¾c  ù nguyÖn, ® îcquy  nh    t     ®Þ trong Hîp  ng    ®å vµ trong GiÊy  Ðp  u  .Tµi s¶n    ph ®Ç t    chuyÓn giao    Õt  óc ho¹t®éng  ña  khik th     c dù    ¸n ph¶ib¶o  ¶m   ×nh  ¹ngho¹t®éng  ×nh  êng.   ® t tr     b th
 8. 8 §èi víidù  ®Ç u    m µ       ¸n  t Bªn  íc ngoµi cam   Õt  Ón  n    k chy giao kh«ng  åi b  hoµn  µis¶n  ña  ×nh  t  cm cho  Bªn  ÖtNam   Vi   sau    Õt  óc ho¹t®éng, Uû     khik th       ban Nhµ   ícvÒ   îp    µ  Çu     vµo  Ýnh  Êt cña  ù    êih¹n  n   H t¸cv § tc¨n cø  t ch   d ¸n,th   chuyÓn  giao    ®Ó cho  Ðp  Ý   ph x nghiÖp  ëng  u  ∙ivÒ   µichÝnh  h c¸c  ®   t   theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 7.2.Trêng  îp  Ý    h x nghiÖp  Þ     Ó  íc thêih¹n  µ   b gi¶ith tr     m Bªn  íc ngoµi®∙  n    thu  åi ®ñ   èn  µ  ã  î nhuËn  h   v v c l  i tho¶  ¸ng  ×  ® th Bªn  íc ngoµi vÉn  n    ph¶i thùc     hiÖn chuyÓn  giao tµi    s¶n kh«ng  åihoµn  b  cho Bªn  ÖtNam. Vi   8.Thu Õ.   8.1.Thu Õ     chuyÓn  îng vèn: nh   ViÖc  chuyÓn  îng  èn  nh v hoÆc   îp  ng  H ®å ph¶i ® îc Uû       ban  µ   íc vÒ   Nh n   Hîp    µ  Çu   Êp  Ën. Bªn  t¸cv § t ch thu   chuyÓn  îng  nh ph¶i tr×nh Uû       ban  µ   íc Nh n   vÒ   îp    µ  Çu   ¬n    H t¸cv § t § xin chuyÓn  îng,kÌm  nh   theo:Hîp  ng    ®å chuyÓn  ­ nh îng;b¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h thøc  Ön  ù    n   êi®iÓ m     hi d ¸n ®Õ th   xinchuyÓn  îng;tµi nh    liÖu vÒ      t c¸ch ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña    l  h t  c bªn  Ën  nh chuyÓn  îng;gi¸ nh    chuyÓn  îng. nh Trong  êng  îp    Þ chuyÓn  îng  tr h gi¸tr   nh cao  ¬n    Þ ban  u   ×    h gi¸tr   ®Ç th bªn chuyÓn  îng  nh ph¶i nép  Õ    thu chuyÓn  îng  íithuÕ  Êt 25%   Çn    Þ nh v  su   ph gi¸tr   chªnh  Öch. ViÖc  èn thuÕ   l   tr   chuyÓn  îng  Ï bÞ   ö  ý theo  nh s  x l  ph¸p  Ët hiÖn  lu   hµnh. 8.2.Thu Õ   Ëp  Èu:   nh kh ThiÕt bÞ, m¸y  ãc,  ô  ïng,vËt t    ¬ng  Ön s¶n  Êt kinh doanh     m ph t    ,c¸c ph ti   xu     (gåm  ph¬ng  Ön  Ën    Ëp  Èu  µo  Öt Nam     u     ©y  ùng  c¶  ti v t¶i) nh kh v Vi   ®Ó ®Ç t x d c¬ b¶n  ×nh  µnh  Ý  h th x nghiÖp hoÆc     ¹otµis¶n  è  nh  ùc hiÖn  îp  ®Ó t     c ®Þ th   H ®ång  îp    h t¸ckinh doanh  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu    ®  thu nh kh theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 76 NghÞ   nh  ®Þ 18/CP  µy  th¸ng 4  ng 16    n¨m  1993. ViÖc  Ôn  Õ  ãi trªn   mi thu n     còng  îc ¸p  ông  i  íithiÕtbÞ,  ® d ®è v     m¸y  ãc   õph¬ng  Ön  Ën    Ëp  m (tr   ti v t¶i)nh khÈu      ®Ó t¨ngthªm  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ nh»m   ë   éng  mr quy m«, n¨ng  ùcs¶n  Êt l  xu   cña  Ý  x nghiÖp. ViÖc  Ëp  Èu  «    Ôn  Õ  ùc  Ön  nh kh xe  t« mi thu th hi theo  ô  ôc sè  kÌm  ph l   7  theo Th«ng   µy.   tn PH Ç N   I II H× NH   µ NH,  È M   NH,  ù C   Ö N   ù   ®Ç U   TH TH ®Þ TH HI D ¸N  T 9.H×nh  µnh,thÈ m   nh   ù     th   ®Þ d ¸n 9.1. Trong  çi  é  å  ¬  ù    è  u   ôc     m b h s d ¸n, s ®Ç m v¨n b¶n theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ¹ c¸c §iÒu      NghÞ   nh  ti     9, 20, 46  ®Þ 18/CP  µy  th¸ng 4  ng 16    n¨m  1993  îc ®  cô  Ó      th ho¸ nh sau: a.§èivíi      Bªn  ÖtNam   Vi   tham    ªndoanh,hîp doanh  giali      ph¶igöikÌm     theo  hå  ¬: s ­B¶n    sao  c«ng  chøng  Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp.
 9. 9 ­ GiÊy    chøng  Ën  ë  ÷u  îp ph¸p  µis¶n  ù  nh  ãp  èn,tr ng  îp nh s h h   t  d ®Þ g v  ê h   sö  ông  µis¶n  d t  c«ng    ãp  èn  ®Ó g v ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy chÊp  Ën  thu b»ng   v¨n b¶n. ­ Chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p hoÆc   îcphÐp  ña  û       nh quy sd ®Ê h     ®  c U ban Nh ©n  ©n  Êp  d c tØnh cho  Ðp  ö  ông  t    îp t¸c®Ç u    íi ícngoµi. ph sd ®Ê ®Ó h     tv     n b.§èivíi ñ  u    ícngoµilµc«ng       ch ®Ç tn      ty: ­B¶n    sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp hoÆc   ¹t®éng  ña  Gi ph th l  ho   c c«ng  ty; ­B¸o    ×nh  ×nh  µi Ýnh  ña    c¸o t h t  ch c c«ng    tytrong 2    n¨m  Çn  Êt.; g nh ­GiÊy  û  Ö m    u nhi cho  idiÖn  ý      ®¹   k c¸cv¨n b¶n. c.§èivíi ñ  u    ícngoµilµc¸nh©n:      ch ®Ç tn       ­Chøng  Ën  ña  ©n  µng  Ò   µi   nh c Ng h v t  s¶n  µ   ñ  u    ù  Õn  u  ; m ch ®Ç td ki ®Ç t ­B¶n    sao  é  Õu  ña    ©n. h chi c c¸nh d.Hîp  ng  ªndoanh,Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh    ®å li     ®å h       ph¶ido  idiÖn  ã    ®¹   c thÈm  Òn  ña    ký  õng trang,trangcuèicïng cã  ng  Êu. quy c c¸cbªn  t           ®ã d e.Hå   ¬      t    s xinthuª®Ê theo híng dÉn  ña      c Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch g.Sè  é  å  ¬  ù    Çn  ép  µ12  é,trong ®ã   ã  bé  èc.Hå   ¬  ù    b h s d ¸n c n l   b     c 01  g   s d ¸n cÇn  ng  µnh  Ón  ã  ×a    ®ã th quy c b cøng    ®Ó b¶o qu¶n  ©u  µi. ld 9.2.ThÈ m   nh  ù    ®Þ d ¸n. a. Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  ù    ã m   trªnc¬  ë  Õn  Þ    t  ph quy ®Þ d ¸n nh A    s ki ngh cña  ñ  Öm  û   Ch nhi U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu . Nh n   H t¸cv § t § Ó   ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ, Chñ   Ö m   û   tr Th t Ch ph   nhi U ban  µ   íc vÒ   îp    Nh n   H t¸c vµ  Çu   Êy ý  Õn  û   § t l   ki U ban  Õ   ¹ch  µ   íc,c¸c Bé   µ    a   ¬ng  ã  K ho Nh n     v c¸c ®Þ ph c li   ªnquan. Trong  êng  îp  Çn  Õt,Chñ   Ö m   û     tr hc thi   nhi U ban  µ   íc vÒ   îp    Nh n   H t¸c vµ  Çu   µnh  Ëp  éi ®ång   Ên    § tth lH  t v ®Ó xem   Ðt dù    x   ¸n,bao  å m   idiÖn  ã  g ®¹   c thÈm  Òn  ña  û   quy c U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  µichÝnh,Bé  ¬ng  ¹i,Bé  K ho   n  T    Th m  Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng, Bé   ©y   ùng, V¨n  tr  X d   phßng  Ýnh  ñ, Ch ph   Tæng  ôc  Þa  Ýnh,c¸cngµnh  ªnquan,chuyªn giatrongvµ  µiníc. c § ch    li          ngo   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khitiÕp nhËn  å  ¬  ù    û   th   5  k t      h s d ¸n,U ban  µ   íc Nh n   vÒ   îp    µ  Çu   öihå  ¬  ù    n   û   H t¸cv § tg   s d ¸n ®Õ U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  ¬ng  K ho   n   Th m¹i,Bé     Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, Bé   ©y  ùng, Bé   tr  X d   qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ   ü  Ët,   ­k thu   Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ    é  c § ch v c¸cB kh¸ccã  ªnquan.   li   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ù      é,  a   th   20  k t  nh ®   s d ¸n,c¸c B ®Þ ph¬ng  ã    Õn  c ý ki b»ng  v¨n b¶n  öi Uû   g   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu    Ò   Nh n   H t¸cv § tv nh÷ng  Ên    éc ph¹m    v ®Ò thu   viqu¶n  ýcña  ×nh. l  m Trong  êih¹n 30  µy  Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  ù    th     ng k t   nh ®   s d ¸n,trong tr ng  îp  ê h   cÇn  Õt,Chñ   Ö m   û   thi   nhi U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   thµnh  Ëp  éi Nh n   H t¸cv § t l H  ®ång   Ên    tv ®Ó xem   Ðt dù    íckhitr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. x   ¸n tr       t  ph Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ    Ën  îc hå  ¬  ù  hîp  Ö, Chñ   th   50  k t khi nh ®   s d ¸n  l  nhiÖ m  û   U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   ×nh ý  Õn  Èm  nh    ñ ­ Nh n   H t¸cv § ttr   ki th ®Þ lªnTh t íng ChÝnh  ñ.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh  ña    ph   th   7  k t  nh ®   ®Þ c Thñ íng  Ýnh  ñ, Chñ   Ö m   û   t Ch ph   nhi U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   Nh n   H t¸cv § t th«ng  b¸o quyÕt ®Þnh      cho  ñ  u  . ch ®Ç t
 10. 10 Trong  µn  é  êigian  ãi trªn,kh«ng  Ýnh  êigian  ñ  u    söa  to b th   n    t th   ch ®Ç t ® æi,bæ     sung  å  ¬  ù    u  . h s d ¸n ®Ç t b. Chñ   Öm   û     nhi U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   Nh n   H t¸cv § t quyÕt  nh  ù    ®Þ d ¸n nhã m   sau    Êy ý  Õn  ña  û   B  khil   ki c U ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   µi chÝnh, Bé  K ho Nh n   T     Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng,Bé  ¬ng  ¹ivµ    é  ã  ªnquan. tr   Th m   c¸cB c li   Trong  ngµy  Ó   õ khitiÕp nhËn  å  ¬  ù    ñ   Ö m   û   5  k t      h s d ¸n,Ch nhi U ban  µ   Nh níc vÒ   îp    µ  Çu   göi hå  ¬  n   û     H t¸cv § t   s ®Õ U ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   µi K ho Nh n   T   chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i,Bé     Th m   Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng, Bé   ©y  ùng  tr  X d vµ    é  ã  ªnquan. c¸cB c li   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ù      é   ã  ªn th   20  k t  nh ®   s d ¸n,c¸c B c li   quan  ã    Õn  c ý ki b»ng  v¨n b¶n  öi Uû   g   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   vÒ   Nh n   H t¸cv § t nh÷ng  Ên    éc ph¹m    v ®Ò thu   viqu¶n  ýcña  ×nh. l  m Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ù  hîp  Ö, Chñ   th   45  k t  nh ®   s d ¸n  l  nhiÖ m   û   U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Ïth«ng  quyÕt  nh  Nh n   H t¸cv § ts   b¸o  ®Þ cho  ñ  ch ®Ç u  . t Trong  µn  é  êigian 45  µy  ãitrªn, to b th     ng n    kh«ng  Ýnh  êigian chñ  u   t th     ®Ç tsöa  æi,bæ     ®   sung  å  ¬  ù    u  . h s d ¸n ®Ç t 10.TriÓn    khaidù     ¸n. 10.1.Phï hîp víi        quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam,  ®Þ t i 19    tn      i   GiÊy  Ðp  u    Uû   ph ®Ç tdo  ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Êp  ng  êicã    Nh n   H t¸cv § tc ®å th   gi¸ trÞGiÊy  ¨ng  ý  ¹t®éng  ña  Ý    ® k ho   c x nghiÖp. XÝ  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    tham    îp  ng  îp t¸c c v ®Ç tn     c¸cbªn  gia H ®å h     kinh doanh  îcphÐp    ®  kinh doanh    µnh  Ò     c¸cng ngh theo  ôc    ¹t®éng  ­ m tiªuho   ® îcquy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  ,GiÊy  Ðp    ®Þ t  i ph ®Ç t  ph kinh doanh.§èivíi ÷ng  µnh         nh ng nghÒ   kinh doanh  Æc   Öt:cho  ® bi   thuª nghØ   ä;kh ¾c    tr   con  Êu;    µ    d in v sao chôp, s¶n  Êt,söa  ÷a  óng      xu   ch s s¨n;s¶n  Êt ®¹n  óng    µ  xu   s s¨n v cho  thuªsóng    s¨n; kinh    doanh  ã  ö  ông  Êt  csd ch næ,  Êt  c  ¹nh,  Êt  ãng  ¹;gi¶i ch ®é m ch ph x    phÉu  Èm  ü;  µnh  Ò     îc.   th mh ngh y,d .ph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   .   kh ngh theo  quy  nh   ®Þ cã  ªnquan. li   10.2.ChË m   Êt 90  µy  Ó   õ khicã  Êy  Ðp  u  ,c¸c bªn    nh   ng k t     Gi ph ®Ç t    tham  gia  ªndoanh  li   ph¶i tæ    chøc  äp    Õt  nh   ÷ng  Ên    ñ  Õu   h ®Ó quy ®Þ nh v ®Ò ch y sau: ­ Th«ng    qua  danh s¸ch Héi ®ång     qu¶n  Þ;Héi ®ång  tr     qu¶n  Þ bÇu  ñ   tr   Ch tÞch  µ  ã  ñ  Þch  éi ®ång, cö  v Ph Ch t H    Tæng  gi¸m  c, c¸cPhã  ®è     Tæng gi¸m  c  ®è vµ  Õ     ëng. k to¸ntr ­ Th«ng    qua quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi ®ång  ch ho   c H  qu¶n  Þ,x¸c ®Þnh  èi  tr     m quan  Ö   h c«ng    ÷a Héi ®ång  t¸cgi     qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  Gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp,gi÷a     Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   gi¸m  c    ®è thø nhÊt. ­  ô   Ó  C th ho¸  Õn    µ  ¬ng  ti ®é v ph thøc  ãp  èn  ña    g v c c¸c bªn; biÖn    ph¸p  nghiÖ m    Çn  èn  ãp  ña    thu ph v g c c¸cbªn. ­ X¸c  nh   ¬ng  ×nh  µ  Õ   ¹ch  ®Þ ch tr v k ho s¶n  Êt, kinh  xu   doanh  ña  Ý  c x nghiÖp  µm  ¬  ë    l c s ®Ó Ban  gi¸m  c  ©y  ùng  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  Ët t  ®è x d k ho nh kh v  ,
 11. 11 thiÕtbÞ,  Õ   ¹ch  Ón  ông    ng... tr Ón khaiviÖc  ý  Õt  îp  ng    k ho tuy d lao ®é  i   ,   k k H ®å kinhtÕ,Hîp  ng    ng, Hîp  ng  Þch  ô..    ®å lao®é   ®å d v. Biªnb¶n    phiªnhäp  u     ña  éi ®ång    ®Ç tiªnc H   qu¶n  Þph¶i® îcgöi®Õ n   û   tr       U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu ,Uû   Nh n   H t¸cv § t  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬i xÝ    ph n   nghiÖp  ng  ôsë  µ    ñ  u  . ®ã tr   v c¸cch ®Ç t 10.3.Sau    îc bæ   Ö m,    khi ®   nhi Tæng  gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng  gi¸m  ®èc  iÓnkhaingay    ñ tôchµnh  Ýnh  : tr     c¸cth     ch nh ­ Kh ¾c  µ  ¨ng  ý    v® k con  Êu  ña  Ý  d c x nghiÖp theo  É u   íng dÉn  ña  é  m h  cB Néi vô;   ­§¨ng  ý  ôsë  ña  Ý    k tr   c x nghiÖp  ¹ Uû   t   ban  ©n  ©n  i nh d tØnh,thµnh  è;   ph ­ M ë   µikho¶n  ña  Ý    t  c x nghiÖp  ¹  ©n   µng. Trêng  îp m ë   µikho¶n    tiNg h   h   t  ë níc ngoµi ®èi  íikho¶n  èn      v  v vay  ×  th ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña  ©n   µng    s ch thu c Ng h Nhµ   ícViÖtNam; n    ­§¨ng  ý  Õ     Õ     íi é  µichÝnh;   k ch ®é k to¸nv   T   B ­ §¨ng  ý  Õ   ¹ch  Ón  ông    ng  íic¬    k k ho tuy d lao ®é v   quan qu¶n  ýlao ®éng   l    tØnh,thµnh  è    ph hoÆc   û    u th¸ccho  ét  m c«ng    tycung  øng    ng, tuyÓn    lao®é   lao ®éng theo yªu cÇu  ña  Ý     c x nghiÖp; ­ §¨ng  ý  Òn  Êt nhËp  Èu  ùc tiÕp,lËp  k quy xu   kh tr     danh  ôc  Ëp  Èu  m nh kh thiÕtbÞ,  Ët t®Ó   Õn  µnh  u    ©y  ùng  ¬    v    ti h ®Ç tx d c b¶n  ×nh  µnh  Ý  h th x nghiÖp  tr×nh Bé  ¬ng  ¹ixÐt duyÖt,cÊp  Êy phÐp  Ëp  Èu;   Th m      gi   nh kh ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  îc cÊp  Êy  Ðp  u   , xÝ  th   30  k t ng ®   Gi ph ®Ç t   nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶i®¨ng    b¸o Trung  ng  ¬ hoÆc  b¸o  a   ¬ng  íim ét  è  ®Þ ph v  s néidung    quy  nh  ®Þ trongGiÊy  Ðp  u  ;   ph ®Ç t ­Lµ m   ñ tôcxingiÊy phÐp  ©y  ùng;   th         xd ­Lµ m   ñ tôcm ë       th     v¨n phßng  idiÖn  ®¹   hoÆc     chinh¸nh  ña  Ý  c x nghiÖp  ªn li   doanh  ¹    a   ¬ng  tic¸c ®Þ ph kh¸c (nÕu  ã).ViÖc  Ëp      c  l chi nh¸nh  ña  Ý  c x nghiÖp  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  û       ch thu c U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu . Nh n   H t¸cv § t 10.4.§èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç ttheo  ×nh  c¸c h thøc Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh    ®å h       vµ  Ý   x nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi,viÖc  iÓn  v n    tr khai c¸c    c«ng    Ò   µnh  t¸c v h chÝnh  sau    îccÊp  Êy  Ðp  u  ,thùc hiÖn    Ý  khi®   Gi ph ®Ç t    nh x nghiÖp  ªndoanh. li   10.5.TÊt  c¸c c«ng  Öc    c¶    vi quy  nh    Çn  îc hoµn  µnh  Ë m   ®Þ trªnc ®  th ch nhÊt kh«ng    (s¸u)th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  .Qu¸  êi   qu¸ 6      t  ®  Gi ph ®Ç t  th   h¹n  µy  Õu  Ý  nn x nghiÖp  a  µn  µnh,ph¶icã    ch ho th     v¨n b¶n  c¸o Uû   b¸o    ban  µ   Nh nícvÒ   îp    µ  Çu   Ò   ýdo  Ë m   Ô  µ      ¹n viÖc  ùc hiÖn.   H t¸cv § tv l   ch tr v xingiah   th   11.Thanh  ýxÝ    l   nghiÖp. 11.1.Thanh  ýxÝ    l   nghiÖp  chØ    ông  ¸p d trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a.  Ý   X nghiÖp  Õt  óc  êih¹n  ¹t ®éng  îc quy  nh   k th th   ho   ®  ®Þ trong  Êy  Gi phÐp  u  . ®Ç t b. XÝ     nghiÖp  Þ    Ó  ícthêih¹n  b gi¶ith tr     quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç t khi: ­ C¸c  li     bªn  ªndoanh,hîp doanh     kh«ng  ùc hiÖn  îcHîp  ng  nh÷ng  th   ®  ®å do  nguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng.
 12. 12 ­ C¸c bªn  ªndoanh, hîp  li     doanh kh«ng  ùc  Ön  th hi nghÜa  ô  v quy  nh   ®Þ tronghîp ®ång, do    ù         ®ã d ¸n kh«ng  ã  iÒu  Ön  Õp tôcho¹t®éng. c® ki ti       ­ XÝ     nghiÖp  ¹t®éng  Þ   ho   b thua  ç ®Õ n   l  møc  kh«ng cßn kh¶ n¨ng  ¹t ho   ®éng  õtr ng  îp xÝ  (tr   ê h   nghiÖp kh«ng  thanh    îcc¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n). to¸n®     n  h ­Do    ýdo    c¸cl   kh¸c® îcquy  nh     ®Þ trong hîp ®ång, §iÒu  Ö  Ý       l x nghiÖp. c. X Ý     nghiÖp  Þ     Ó  íc thêih¹n  quyÕt  nh  û   b gi¶ith tr     do  ®Þ U ban  µ   íc Nh n   vÒ   îp    µ  Çu     Ý  H t¸cv § tkhix nghiÖp    ¹m  ôc    ¹t®éng  viph m tiªuho   quy  nh  ®Þ trong  GiÊy  Ðp  u  ,hoÆc     ¹m  ph ®Ç t  viph ph¸p luËtViÖtNam.      11.2.Ban    thanh  ýxÝ  l   nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp theo quy  nh  ¹ li   ®  l    ®Þ ti   §iÒu 39 NghÞ  ®Þnh  18/CP lµ bé  m¸y gióp viÖc Héi ®ång  qu¶n trÞ xÝ  nghiÖp,chÞu  ù    s chØ  o  ña  éi ®ång  ®¹ c H   qu¶n  Þtrong viÖc  ùc hiÖn  Öm   tr     th   nhi vô thanh  ýxÝ  l   nghiÖp. ViÖc  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  th l v ho   c Ban thanh  ý ph¶i phï hîp  íinh÷ng  l     v  quy  nh  ®Þ sau: a. Ban    thanh  ýlµ®¹idiÖn  µn  Òn  ña  Ý  l      to quy c x nghiÖp trong viÖc    thanh  lý, Õn hµnh    ¹t®éng   ti   c¸c ho   thanh  ýxÝ  l   nghiÖp  ïhîp víi ÷ng  éidung    ph      nh n  ghi trong quyÕt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l Ban  thanh  ývµ  Þu  l   ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   ¹t®éng  . ho   ®ã b. ChË m   Êt 30  µy  Ó   õ ngµy  ã  Õt  nh  µnh  Ëp,Ban    nh   ng k t   c quy ®Þ th l  thanh  lýhäp    phiªn®Ç u         tiªn®Ó th«ng qua  Õ   ¹ch,ph¬ng  k ho   thøc  µ  v kinh phÝ   ¹t   ho   ®éng  ×nh Héi ®ång  tr     qu¶n  Þ phª  Öt.Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc tr   duy   30  k t  nh ®   hå  ¬  ×nh duyÖt,Héi ®ång  s tr      qu¶n  Þ tr¶lêib»ng    tr       v¨n b¶n cho Ban thanh  ý; l  qu¸ thêih¹n  ,  Õu     ®ã n kh«ng  ã    c v¨n b¶n    êi th×      ng    å  ¬  ×nh tr¶l , coinh ®å   ý h s tr   duyÖt. c. Trong  êigian  Õn  µnh    th   ti h thanh  ý xÝ   l   nghiÖp, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c, kÕ   ®è   to¸n tr ng  ã  Öm   ô    ë c nhi v cung  Êp  c th«ng    è  Öu,kinh  Ý   tin,s li   ph cho  ¹t®éng  ho   thanh  ý,ký    Êy  ê cña  Ý  l   c¸c gi t   x nghiÖp  ªnquan  n   li   ®Õ thanh  ý;®ång  êigi¸m    ¹t®éng  ña  l  th   s¸tho   c Ban  thanh  lý.C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c cña  Ý    x nghiÖp  ph¶ichÊ m       Ý    døt khix nghiÖp  Õt  ¹n  hh ho¹t®éng      ghi trong GiÊy  Ðp  u  , hoÆc     ph ®Ç t  trong quyÕt  nh    Ó  Ý    ®Þ gi¶ith x nghiÖp  ícthêih¹n. tr     d.  Õt  êih¹n  H th   thanh  ý theo  l  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 39  NghÞ   nh   ®Þ 18/CP  µy  th¸ng 4  ng 16    n¨m  1993, n Õu      c¸c bªn  a  ch thanh  ýxong,Ban  l    thanh  lý vÉn  Ê m     ch døt  ¹t®éng.  ho   C¸c bªn  ªndoanh  ù xö  ý m äi  li   t   l  c«ng  Öc  ån vi t   ®äng; c¸cvÊn       ®Ò tranh chÊp  îcxö  ýtheo    ®   l  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 100  ña  c NghÞ   ®Þnh  18/CP  µy  th¸ng4  ng 16    n¨m 1993. e. Tríc khib¸o  kÕt       c¸o  qu¶ thanh  ýcho  û   l  U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Nh n   H t¸cv §Çu   hoÆc   t c«ng  è  Õt  b k qu¶  thanh  ý,Ban  l  thanh  ý ph¶i b¸o  l    c¸o  Õt    k qu¶ thanh  ýtr cHéi ®ång  l  í     qu¶n  Þ. tr Trêng  îp  éi  ng  h H ®å qu¶n  Þ  tr kh«ng  chøc  éc  äp  tæ  cu h hoÆc  kh«ng  nhÊt  Ý víib¸o  tr     c¸o  Õt  k qu¶  thanh  ý,Ban  l  thanh  ývÉn  öi b¸o  l  g  c¸o  Õt    k qu¶ thanh  ý®Õ n   û   l  U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   µ  Ê m     ¹t®éng  ña  Nh n   H t¸cv § tv ch døt ho   c Ban  thanh  ý.Uû   l   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   ã  Ó  Nh n   H t¸cv § t c th yªu  Çu  ¬  c c quan  chuyªn m«n     gi¸m  nh  ¹ kÕt  ®Þ l  i qu¶ thanh  ýtr c khira  Õt  nh  èicïng l   í     quy ®Þ cu     vÒ  thanh  ýxÝ  l   nghiÖp, thu  åi GiÊy  Ðp  u    µ    h  ph ®Ç t v th«ng  b¸o  Õt  nh   quy ®Þ ®ã   cho  ¬  c quan  ÷u  h quan  Õt.Chi phÝ  bi     gi¸m  nh  xÝ  ®Þ do  nghiÖp  Þu. ch
 13. 13 f.ChË m   Êt  ngµy    nh 30  sau    Õt  óc  khi k th thanh  ý,Ban  l  thanh  ý ®¨ng  l  C«ng  vÒ   Öc  Õt  óc thanh  ývµ  ép  ¹ con  Êu  ña  Ý  b¸o  vi k th   l  n l   i d c x nghiÖp  cho  ¬  c quan  ¬i®∙  ¨ng  ý  n ® k hoÆc   ¬icÊp  n  con  Êu  µ  d v th«ng  cho  û   b¸o  U ban  µ   íc Nh n   vÒ   îp    µ  Çu   Õt. H t¸cv § tbi 11.3.Ban    thanh  ýxÝ  l   nghiÖp  ªndoanh  Uû   li   do  ban  µ   íc vÒ   îp    Nh n   H t¸c vµ  Çu   µnh  Ëp theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  § tth l    ®Þ t i 40  NghÞ   nh  ®Þ 18/CP  µy    ng 16 th¸ng4    n¨m 1993  ã  ÷ng  Òn  ¹n vµ  c nh quy h   tr¸chnhiÖ m    kh¸cso  íi   v  Ban  thanh  ý l  ® îcthµnh  Ëp theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    l    ®Þ t i 39  NghÞ   nh  ®Þ 18/CP.Cô   Ó  µ:   th l a. Ban    thanh  ý cã  µn  Òn  c  Ëp  i  íiHéi  ng  l   to quy ®é l ®è v   ®å qu¶n  Þ xÝ  tr   nghiÖp  trong  Öc  Õn  µnh  vi ti h c¸c  ¹t ®éng  ho   thanh  ý phï hîp  íinh÷ng  éi l    v  n  dung    ghi trong quyÕt  nh  µnh  Ëp  µ  Þu    ®Þ th l v ch tr¸chnhiÖ m   íc Uû     tr   ban  µ   Nh nícvÒ   îp    µ  Çu   µ  ícph¸p luËtvÒ   ÷ng  ¹t®éng  .   H t¸cv § tv tr       nh ho   ®ã b. ChË m   Êt 30  µy  Ó   õ ngµy  ã  Õt  nh  µnh  Ëp,Ban    nh   ng k t   c quy ®Þ th l  thanh  lýkh ¾c  Êu, ®¨ng  ý    d  k con  Êu  ña  d c Ban    ôc  ô  ®Ó ph v c«ng    t¸cthanh  ývµ  Õn l   ti   hµnh  phiªn häp  u         ®Ç tiªn®Ó th«ng  b¸o  Õ   ¹ch,ph¬ng  k ho   thøc  µ  v kinh  Ý  ph ho¹t®éng  ×nh  û     tr U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   Nh n   H t¸cv § t phª  Öt,®ång  êi duy   th   th«ng b¸o cho  éi ®ång  H  qu¶n  Þ xÝ  tr   nghiÖp  Õtvµ  ùc hiÖn.K Õt  bi   th     qu¶  ña  c phiªnhäp  u     µy    ®Ç tiªnn kh«ng  ô  éc vµo  ù  ã  Æt   ph thu   scm hay  ¾ng  Æt   ña  v m c c¸c thµnh    éi  ng    viªn H ®å qu¶n  Þ xÝ  tr   nghiÖp. N Õ u   éi  ng    H ®å qu¶n  Þ cã    tr   ý kiÕn ph¶n  i hoÆc   ®è   kh«ng  Êp  µnh, Ban  ch h   thanh  ývÉn  Õn hµnh  l  ti   thanh  ý l  theo ph¬ng    ∙  îcphª duyÖt,®ång  êib¸o    û     ¸n ® ®       th   c¸o U ban  µ   ícvÒ   îp    Nh n   H t¸c vµ  Çu     ã  Ön  § t®Ó c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h c.Trong  êigian tiÕn hµnh    th       thanh  ýxÝ  l   nghiÖp,Ban    thanh  ýcã  Òn   l   quy yªu  Çu  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  µ  Õ     ®è v k to¸n tr ng  ë cung  Êp  c th«ng    è  Öu,tliÖu,kinh phÝ  tin, li    s     cho  ¹t®éng  ho   thanh  ý. ­ l  Tr êng  îp c¸c yªu  Çu  µy  h   c n kh«ng  îc®¸p  ®  øng, Ban    thanh  ýcã  Òn    ông  l   quy ¸p d c¸cbiÖn    ph¸p cÇn  Õt®Ó   ¶m     thi   ® b¶o  Õ   ¹ch thanh  ý. k ho   l 11.4.Khi kÕt  óc  ¹t®éng  ng     th ho   ®ó hoÆc   íc thêih¹n    tr     ghi trong  Êy  Gi phÐp  u   , Chñ   Ý   ®Ç t   x nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi vµ    v n    c¸c bªn  tham  gia  îp  H ®ång  îp t¸ckinh doanh  h     ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi thanh  ýtµis¶n  µ  l    v thanh      to¸nc¸c tr¸ vô    i theo  quy  nh   ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ t i§i 53  §i 18, NghÞ   nh   ®Þ 18/CP  µy    ng 16 th¸ng 4    n¨m  1993.Trong  êng  îp xÝ    tr h   nghiÖp  100%   èn  ícngoµivµ      v n    c¸c bªn tham    îp  ng  îp t¸ckinh doanh  giaH ®å h       kh«ng  ùc hiÖn  th   nghiªm  óc,®óng  t  ph¸p  luËtviÖc    thanh  ývµ  l   thanh  to¸n.Uû     ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Ïphèi Nh n   H t¸cv § ts     hîp víi   ¬      c quan  ã  ªnquan    ông    Ön  c¸c c li   ¸p d c¸c bi ph¸p  Çn  Õt®Ó   c thi   thanh  ý, l  thanh        ô,b¶o  Ö   Òn  îhîp ph¸p cña      ñ. to¸nc¸ctr¸v   i v quy l     i   c¸ctr¸ch i 12.M ë       chi nh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn. ®¹   12.1.Trong  n    Êy  Ðp  u  ,tr ng  îp xÝ    ®¬ xinGi ph ®Ç t  ê h   nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi,bªn  ícngoµihîp doanh  ã       n     c nhu  Çu  ë     c m chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn    ùc hiÖn  ¹t®éng  ®Ó th   ho   kinh doanh,chñ  u        ®Ç tph¶igöikÌm     theo  å  ¬  hs dù ¸n. ­Gi¶itr×nh vÒ   ù  Çn  Õtcña  Öc  ë          s c thi   vi m chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   ­    Õn  ña  û   ý ki c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ¬i dù  Õn  Æt       ph n   ki ® chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹  
 14. 14 Sau    îc cÊp  Êy  Ðp  u   , chñ  u    µm    ñ  ôc vÒ   khi ®   gi ph ®Ç t  ®Ç t l c¸c th t   thuª   ®Þa  iÓ m,  ¨ng  ý  ôsë    ® ® k tr   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ¹ Uû      ®¹   t   ban  ©n  ©n   i nh d tØnh,thµnh  è  ¬im ë       ph n   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   12.2.Sau    îc cÊp  Êy  Ðp  u   , do    khi ®   Gi ph ®Ç t   nhu  Çu  c kinh doanh, xÝ    nghiÖp  ã  c nhu  Çu  ë     c m chinh¸nh  hoÆc     v¨n phßng  idiÖn,göiUû   ®¹       ban  µ   Nh nícvÒ   îp    µ  Çu   n    Ðp  ë       H t¸cv § t®¬ xin ph m chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  Ìm     ®¹   k theo c¸chå  ¬:   s ­Gi¶itr×nh vÒ   ù  Çn  Õtm ë          s c thi   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   ­   kiÕn  ña  û   ý c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ¬i dù  Õn  ë       ph n   ki m chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   Uû   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Nh n   H t¸cv § txem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp  ë   ph m chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.Sau    ã  ù  Êp  Ën  ña  û        ®¹     khic s ch thu c U ban  µ   ícNh n   vÒ   îp    µ  Çu , chñ  u    µm    ñ  ôc vÒ   H t¸cv § t  ®Ç t l c¸c th t   thuª®Þa   iÓ m,  ¨ng  ý    ® ® k trôsë  ¹  û     t i ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ¬im ë       ph n   chinh¸nh,v¨n phßng  i    ®¹   diÖn. PH Ç N  IV QU¶N   ý  Ý   L X NGHI Ö P   ã   è N   U     íC  O µI CV ®Ç T N NG 13.Ph © n     c«ng, ph © n   Ö m   Ò     nhi v qu¶n  ýNhµ   íc: l  n C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  µ  û   thu   ph v U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äichung  µ Bé   µ  û   ®© g   l  v U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) phï hîp víiquyÒn  ¹n  µ  Ö m   ô         h v nhi v theo  Ët®Þnh   lu   cã  tr¸chnhiÖ m  íng dÉn, kiÓm    ¹t®éng  ña  Ý    h    traho   c x nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi. 13.1.C¸c  é:   B ­X ©y  ùng    d quy  ¹ch,ban  µnh  Ýnh  ho   h ch s¸ch,®Þnh    møc    Èn. tiªuchu ­ Tham     Óm     nh  ú: trùc tiÕp  Óm       gia ki tra®Þ k    ki trachuyªn  ,  Óm     ®Ò ki tra ®ét  Êt ho¹t®éng  ña  Ý  xu     c x nghiÖp trong ph¹m      vichøc n¨ng,quyÒn  ¹n  ña    hc Bé. TríckhitiÕn hµnh  Óm         ki trachuyªn ®Ò,  Óm    t  Êt,c¸c Bé     ki tra®é xu     th«ng  b¸o  Þch  Óm     l ki tracho  û   U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   µ  û   Nh n   H t¸cv § t v U ban  ©n  nh d©n  tØnh  ¬icã  ù    Õt®Ó   èihîp c«ng  n   d ¸n bi   ph     t¸c. ­ Tham       Õn    gia ý ki trong  Öc  iÒu  vi ® chØnh,  öa  æi  Êy  Ðp  u     s® gi ph ®Ç t theo ®Ò   Þ  ña  û     ngh c U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu . Nh n   H t¸cv § t ­ §µo  ¹oc¸n bé,c«ng  ©n  µnh nghÒ     t      nh l  theo    Þ  ña  Ý  ®Ò ngh c x nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµi. ®Ç tn   ­ Phèihîp víi û           ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   ¸nh    Öu  U Nh n   H t¸cv § t® gi¸hi qu¶  kinh  tÕ     éicña  ¹t®éng  u    ùctiÕp cña  ícngoµi. ­x∙h   ho   ®Ç ttr     n  13.2.Uû     ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu : Nh n   H t¸cv § t ­ Ban  µnh    h th«ng   íng dÉn  Ý  th   x nghiÖp  iÓn khaithùc hiÖn  Êy  Ðp   tr       Gi ph ®Ç u  . t
 15. 15 ­  µ m   u   èi  èi hîp  íic¸c Bé,  û   L ®Ç m ph   v    U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  chøc  tæ  kiÓm    nh  ú  ¹t®éng  ña  Ý  tra®Þ k ho   c x nghiÖp;lµm  u   èi    Õt    Ên    ®Ç m gi¶iquy c¸cv ®Ò     ph¸tsinh do  ñ  u      Çu.   ch ®Ç tyªu c ­ KiÕn  Þ    é, Uû     ngh c¸c B   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn  ã  ªnquan  n   u    ùctiÕp  íc ngoµi;kiÕn  Þ  ñ íng Ch Ýnh  c li   ®Õ ®Ç t tr   n    ngh Th t   phñ  nh  ®× chØ    µnh  µ  cÇu  öa  æi  ÷ng  thih v yªu  s® nh quy  nh  ña    µnh, ®Þ c c¸c ng   c¸ccÊp    íi       tr¸v   v¨n b¶n  i c¸c ph¸p luËtcña  µ   íc.    Nh n ­Hoµ       gi¶itranhchÊp    theo yªu cÇu  ña       c c¸cbªn. ­ Tuú    theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   quy    ña  ù    m« c d ¸n,xem   Ðt quyÕt  nh  x  ®Þ hoÆc   phèihîp  íic¸c ngµnh, c¸c ®Þa   ¬ng    v       ph xem   Ðt  Öc  iÒu  x vi ® chØnh, söa  æi,   ®   bæ   sung  Êy  Ðp  u  . Gi ph ®Ç t ­ Quy Õt  nh     Ó  Ý   ®Þ gi¶ith x nghiÖp  íc thêih¹n    Ý   tr     khi x nghiÖp    ¹m  vi ph GiÊy  Ðp  u    µ  ph ®Ç tv ph¸p luËtViÖtNam.      ­ Ph ©n  Ých  Öu    t hi qu¶  kinh tÕ      éicña  ¹t®éng  u    ùctiÕp níc   ­ x∙h   ho   ®Ç ttr      ngoµi. 13.3.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íitÊt l  n  v    c¶    Ý  c¸cx nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitrªn®Þa  µn    c v ®Ç tn      b l∙nhthæ. Cô   Ó  µ:   th l ­ TiÕn  µnh    ñ  ôc hµnh  Ýnh: cÊp  Êy    h c¸c th t   ch   Gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t, GiÊy  Ðp  ©y  ùng, chØ   o  Öc    ãng  Æt   ®Ê   ph x d   ®¹ vi gi¶iph m b»ng, cho    phÐp  Æt  ôsë,®¨ng  ý    ó,®i  ¹   í thiÖu    ng  êiViÖt Nam     ® tr     k c tr   l igi   ,i lao ®é ng     cho xÝ nghiÖp. ­ Giíi Öu  êi tham    éi ®ång     thi ng   gia H   qu¶n  Þ vµ    tr   c¸c chøc  ô  v kh¸c trong     xÝ nghiÖp  ªndoanh,còng      é  ñ  èttham    îp doanh  li     nh c¸n b ch ch   giah   qu¶n  ývµ  l  kiÓm    ¹t®éng  ña      é  . traho   c c¸cc¸n b ®ã ­ Gi¸m      thùc hiÖn  ãp  èn,c¸cquy  nh  ña  Êy  Ðp  u     s¸tc¸cbªn    g v   ®Þ c Gi ph ®Ç t vµ      c¸c v¨n  b¶n ph¸p  Ëtkh¸c;gi¶iquyÕt    lu      c¸c tranh chÊp  éc  éi bé      thu n   Bªn ViÖtNam;  ö  ýc¸cvÊn        x l    ®Ò ph¸tsinh trong xÝ      nghiÖp  éc thÈm  Òn  ña  thu   quy c m × nh. ­ Theo  âi viÖc  ùc hiÖn      d  th   c¸c quy  nh  Ò   Üa  ô  µichÝnh, quan  ®Þ v ngh v t    h Ö     ng  Òn ¬ng, trËttù an  µn    éi vµ  lao ®é ti l       to x∙ h   b¶o  Ö  v m«i  êng  tr sinh th¸    i , phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y. ­ Tham     ïng c¸c Bé   Õn  µnh  Óm     nh  ú  i  íixÝ    gia c     ti h ki tra®Þ k ®è v   nghiÖp.   Trùc  Õp  Óm     ti ki trachuyªn ®Ò,  Óm     t  Êt ®èi víixÝ    ki tra®é xu       nghiÖp.Tríckhi      thùc hiÖn  Çn    c th«ng b¸o cho  û   U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   µ    é  Nh n   H t¸cv § t v c¸c B cã  ªnquan  Õt®Ó   èihîp c«ng  li   bi   ph     t¸c. ­ §¸nh    Öu    gi¸hi qu¶  kinh tÕ      éi cña  ¹t®éng  u     ùc tiÕp  íc   ­ x∙ h   ho   ®Ç t tr   n  ngoµitrªn®Þa  µn       b l∙nhthæ. 14.KiÓ m     ¹t®éng  ña  Ý    traho   c x nghiÖp ­ KiÓ m     nh  ú  Öc  ùc  Ön  µn  Ön      tra®Þ k vi th hi to di c¸c quy  nh  ña  Êy  ®Þ c Gi phÐp  u    Uû   ®Ç t do  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   ñ  ×,cã  ù  Nh n   H t¸cv § t ch tr   s tham   gia cña    µnh,c¸c ®Þa   ¬ng  ã  ªnquan.ViÖc  Óm    nh  ú  îcthùc c¸c ng    ph c li     ki tra®Þ k®    hiÖn kh«ng    ét  Çn  qu¸ m l trong m ét    n¨m  i víi ÷ng  Ý  ®è    nh x nghiÖp  Ðt thÊy  Çn  x  c thiÕt.
 16. 16 ­    Çn  Õt,tiÕn  µnh  Óm     Khi c thi   h ki tra theo chuyªn    c¸c Bé   µ  û   ®Ò do    v U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chøc. ViÖc  Óm     tæ    ki tra chuyªn    îc thùc hiÖn  ®Ò ®     m çi n¨m  ét  Çn.   ml ­ KiÓ m     t  Êt khixÝ    tra®é xu     nghiÖp  ã  Êu  Öu    ¹m  c d hi viph ph¸p  ËthoÆc   lu   cã  ù  è,® îctiÕn hµnh  sc      theo ®óng  ñ tôcdo    th     ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ ­ Biªn b¶n  Óm         ki traph¶icã  ÷  ý  ña  idiÖn  oµn  Óm     µ  i   ch k c ®¹   ® ki trav ®¹   diÖn  Ý   x nghiÖp  îc kiÓm     Õt  Ën  Óm     öi ®Õ n     ¬  ®  tra.K lu ki tra g   c¸c c quan  ªn li   quan  µ  û   v U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu . Nh n   H t¸cv § t ­ Nh÷ng  chøc,c¸ nh©n    Õt  nh  µ  ùc hiÖn  Óm      tæ     ra quy ®Þ v th   ki trakh«ng  ®óng ph¸p  Ët,lî dông  Óm     ©y  Òn  µ  ¹t®éng  ña  Ý   lu    i ki tra g phi h ho   c x nghiÖp,   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Öth¹ido  Öc  Óm     ©y    µ  Þ   ö  ýtheo    v thi     vi ki trag ra v b x l   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   PH Ç N   V M é T   è   íNG  É N   Ò   ñ   ¬NG   U   SH D V CH TR ®Ç T TRù C   ÕP N íC  µi TI   ngo 1.H íng dÉn  u        ®Ç ts¶n  Êt,l¾p    xu   r¸ps¶n  È m   iÖn  öd©n  ông. ph ® t  d   (Phô  ôcsè  cña  l   1  Th«ng   µy) tn 2.H íng dÉn  u    ¾p        ®Ç tl r¸p, s¶n  Êt«    m¸y  µ  ô  ïng. xu   t«,xe  v ph t   (Phô  ôcsè  cña  l   2  Th«ng   µy) tn 3.  íng  Én  u    trong  Ünh  ùc  ©y  ùng  H d ®Ç t l vx d kh¸ch  ¹n, c¨n  é,    s  h v¨n phßng cho thuª:  kinhdoanh  µ  µng.   nh h (Phô  ôcsè  cña  l   3  Th«ng   µy) tn 4.H íng dÉn  u        ®Ç ttrong lÜnh  ùc    v may  Æc,  µydÐp. m gi   (Phô  ôcsè  cña  l   4  Th«ng   µy) tn 5. H íng  Én  u      d ®Ç t trong lÜnh  ùc      v thic«ng, x©y  ¾p  µ   Ên  ü  Ët,   l v t v k thu   thiÕtkÕ.    (Phô  ôcsè  cña  l   5  Th«ng   µy) tn 6.H íng dÉn  Ëp hå  ¬  ù    u  .     l   s d ¸n ®Ç t (Phô  ôcsè  cña  l   6  Th«ng   µy) tn 7.H íng dÉn  Ëp  Èu  «    Ôn  Õ.     nh kh xe  t«mi thu (Phô  ôcsè  cña  l   7  Th«ng   µy) tn 8.H íng dÉn      ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  Ý      b¸o c¸o t h ho   c x nghiÖp. (Phô  ôcsè  cña  l   8  Th«ng   µy) tn PH Ç N  V §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H
 17. 17 Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k Th«ng   µy  tn thay thÕ        c¸c v¨n b¶n sau  y   ña  û   ®© c U ban  µ   ícvÒ   îp  Nh n   H t¸cvµ  Çu :  § t 1. Th«ng   è    ts 1621/UB­ LXT  µy  th¸ng 8  ng 5    n¨m  1993  íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  ®Þ 18/CP  µy  th¸ng4  ng 16    n¨m  1993 quy  nh    Õtthi µnh  Ët ®Þ chiti     h Lu   §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. tn     i   2. Th«ng   è    ts 238/HT§T­   µy  th¸ng 5  VP ng 15    n¨m  1991  íng dÉn  ét  è  h  ms c«ng  Öc  iÓnkhaidù    vi tr     ¸n sau    Êp  Êy  Ðp. khic Gi ph 3.Th«ng   è    ts 1034/HT§T­ ngµy  th¸ng8  T§  1    n¨m  1992  íng dÉn  Ò   Öc  h  v vi dïng lînhuËn      u  .    i ®Ó t¸ ®Ç t i 4. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 698/HT§T­   µy  th¸ng 8  VP ng 19    n¨m 1991  Ò   Õ     v ch ®é b¸o c¸o.   5. C«ng    v¨n  è  s 781/HT§T­   µy  th¸ng 9  VP ng 20    n¨m 1991  Ò   íng  Én  vh d thùc hiÖn    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 698/HT§T­VP. 6. C«ng    è    v¨n s 1661/HT§T­ ngµy  th¸ng11  VP  16    n¨m  1994  Ò   Öc  v vi xem   xÐt hå  ¬  ù    u        é, ®Þa  ¬ng.   s d ¸n ®Ç të c¸cB   ph 7. C«ng v¨n  è  s 533/HT§T­ ngµy  th¸ng 3  T§  22    n¨m 1993  Ò   êigian  v th   thÈm  nh  ù    u    ícngoµi. ®Þ d ¸n ®Ç tn   8. C«ng    v¨n  è  s 2308/UB­ ngµy  th¸ng 11  T§  14    n¨m 1994  íng  Én  Ò   h d v ®Ç u    ¾p    tl r¸ps¶n  Êtxe  t«ë  ÖtNam. xu   «    Vi   9. C«ng v¨n  è  s 1536/UB­   µy  th¸ng  n¨m  VP ng 11  8  1994  íng  Én  Ò   h d v ®Ç u    ts¶n  Êtxe  xu   m¸y  µ  ô  ïngë  ÖtNam. v ph t   Vi   10. C«ng  sè    v¨n  1730/HT§T­ ngµy  th¸ng 9  T§  8    n¨m  1994  íng  Én  Ò   h d v ®Ç u    ts¶n  Êt,l¾p    xu   r¸ps¶n  È m   iÖn  öd©n  ông  ¹ ViÖtNam. ph ® t  d t i   11.C«ng    è    v¨n s 112/UB­ ngµy  th¸ng1  T§  21    n¨m  1994  îp t¸ctrong lÜnh  h     vùc  ©y  ùng. xd 12. C«ng    è    v¨n s 2427/UB­ ngµy  th¸ng 11  T§  24    n¨m 1994  ñ  ¬ng  i ch tr ®è   víi ù      ¸n may  Æc   µ  µydÐp. d m v gi   13. C«ng    v¨n  è  s 1541/UB­ ngµy  th¸ng 7  T§  26    n¨m  1993  Ò   ñ  ¬ng  v ch tr ®èi víi ù        ¸n kh¸ch s¹n,c¨n hé,v¨n phßng  d       cho  thuª,  kinh doanh  µ  µng.   nh h 14. C«ng  sè    v¨n  667/HT§T­ ngµy  th¸ng 5  T§  23    n¨m 1992  Ò     ù    v c¸c d ¸n nhµ  µng. h 15. C«ng    v¨n  è  s 1961/UB­   µy  th¸ng 9  VP ng 22    n¨m 1993  Ò   íng  Én  vh d lËp hå  ¬  ù    s d ¸n. 16. C«ng    è    v¨n s 2361/UB­   µy  th¸ng 11  QL ng 11    n¨m  1993 quy  nh  Ò   ®Þ v thñ tôct¨ngvèn  i víi   Ý       ®è     x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    tham  c¸c c v ®Ç tn     c¸cbªn  giaHîp  ng  îp t¸ckinhdoanh.   ®å h       17. C«ng  v¨n sè 139/HT§T­  ngµy 28 th¸ng 1 n¨m  1993 vÒ  viÖc  VP chuyÓn giao tµi    s¶n  sau    Õt  óc Hîp  ng. khik th   ®å 18. C«ng  sè    v¨n  1412/UB­   µy  th¸ng 7  QL ng 27    n¨m 1994  Ò   Öc  Ëp  v vi nh khÈu  «t« du  Þch cña  Ý  xe    l   x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn  
 18. 18 19. C«ng    è    v¨n s 501/HT§T­   µy  th¸ng 3  VP ng 16    n¨m 1993  Ò   ùc hiÖn  v th   dù  ¸n. H íNG  É N   D LË P   GI¶ITR× NH     KINH  Õ   ü   T K THU Ë T   C¸C  ù   ®Ç U    N íC  O µI D ¸N  T  NG 1­ S¶n  È m   Þch  ô) vµ  Þ  êng   ph (d v   th tr 1.1 S¶n  È m   Þch  ô)cña  ù     ph (d v  D ¸n: C¸c  s¶n  È m   Þch  ô)chñ  Õu  µ   ù     Ïs¶n  Êt(thùchiÖn):Tªn, ph (d v  y m D ¸n s   xu         ký  hiÖu,tiªuchuÈn,chÊtl ng. m∙        î 1.2 C¸c    khu  ùc  Þ  êng  ù  Õn  Ïtiªuthô s¶n  È m   v th tr d ki s       ph (hoÆc  Þch  ô) d v  cña  ù   D ¸n: ­Tû  Ö    ô néi®Þa   l tiªuth     % ­Tû  Ö  ÊtkhÈu   l xu   % 1.3 Gi¶itr×nh c¨n cø  ùa chän         l  s¶n  È m   Þch  ô) vµ  Þ  êng  ãitrªn ph (d v   th tr n    cho  ù   D ¸n: ­ T×nh  ×nh    h cung    Çu  Ò   ­ c v s¶n  È m   Þch  ô) trªnc¸c khu  ùc  Þ  ­ ph (d v     v th tr êng  ∙    nh  ® x¸c®Þ trong qu¸ khø  µ  Ön  ¹ .    v hi t i ­ Dù     b¸o  ×nh  ×nh  t h cung    Çu  ­c trong t ng  , cø  ña  ÷ng  ù      ¬ lai c¨n  c nh   d b¸o ®ã. 2­ Ch ¬ng  ×nh    tr s¶n  Êt   xu ­kinh  doanh C«ng  Êt trungb×nh  µng  su     h n¨m Tªn  s¶n  È m   ph N¨ng  Êt n¨m  nhÊt su   thø  N¨m   .. thø  . N¨m   s¶n  Êt æn   xu   ®Þnh vµ/hoÆc  Þch  S¶n ­ d l Gi¸íc Thµnh     vô îng tÝnh tiÒn 1. 2. 3. Tæng   doanh  thu 3.Lùa  än  ×nh    ch h thøc  u   ®Ç t 3.1 H×nh    thøc  u    Ý  ®Ç t (X nghiÖp  ªndoanh,   Ý  li     x nghiÖp 100%   èn  íc v n  ngoµihay  îp t¸ckinhdoanh    ¬  ë  îp ®ång).   h     trªnc s h   3.2 §Çu   ©y  ùng  íihay    ¹o, ë   éng  ¬  ë  Ön  ã.   tx d m  c¶it   r m c s hi c
 19. 19 N Õ u     ¹o,m ë   éng  ¬  ë  Ön  ã  ×      ¬  ë  Ön  ã  íic¸c néi c¶it   r c s hi c th m« t¶ c s hi c v       dung  sau: ­T×nh  ¹ngs¶n  Êtvµ    ô s¶n  È m.   tr   xu   tiªuth   ph ­Sè îng c¸n bé    l     c«ng  ©n  nh viªn. ­ Gi¸ trÞ tµis¶n  è  nh  Ön  ã  åm        c ®Þ hi c (g c«ng  ×nh  Õn  óc tr ki tr   vµ  ÕtbÞ): thi   4.C«ng    ngh Ö,  trang  ÕtbÞ   µ  thi   v m«i  êng tr 4.1 C«ng  Ö   ngh 4.1.1 S¬       ®å c«ng nghÖ   ñ  Õu  ch y (hoÆc    c¸c c«ng nghÖ   ñ  ch yÕu). 4.1.2 §Æc   iÓ m   ñ  Õu   ña      ® ch y c gi¶iph¸p c«ng nghÖ   ∙  ùa ®l  chän. 4.1.3Danh  ôc      m c¸ctrang thiÕtbÞ  Çn  Õtcho  ù       c thi   D ¸n: Danh  ôc   m XuÊt  õ t TÝnh n¨ng  Sè îng l íctÝnh    Tæng      gi¸ chi thiÕtbÞ   kü  Ët thu mua phÝ  ù  d kiÕn Ghi chó:   N Õ u   µ thiÕtbÞ   ò  l    c ph¶ibæ     sung  íc s¶n  Êt,n¨m  n  xu   s¶n  Êt,®¸nh    xu   gi¸ chÊtl ng vµ    Þcßn  ¹ .  î   gi¸tr   li 4.2 M«i  êng:   tr ¶nh  ëng  ña  ù    n   h c d ¸n ®Õ m«i  êng  µ      tr v c¸cgi¶iph¸p xö  ý.  l C¸c  Ön  bi ph¸p phßng    ch¸y,næ   µ  toµn    ng.   v an  lao®é 5.Møc       tiªuhao nguyªn  Ët  Öu,b¸n  µnh  È m   v li   th ph cho  ¹t®éng    ho   s¶n xuÊt  Þch  ô)  ña  ù   (d v c d ¸n 5.1 Nhu  Çu    c nguyªn vËtliÖu,b¸n thµnh  È m:       ph Nhu  Çu  µng  ch n¨m  Nhu  Çu  c N¨m   nhÊt thø  N¨m   N¨m     x¶n thø.. xuÊt nguyªn vËt l Öu th«    i   Sè îng l §¬n    c Gi¸trÞdù  gi¸í      æn   nh ®Þ tÝnh kiÕn I. NhËp  khÈu  vµo  ViÖt  Nam 1.
 20. 20 2. 3. II  .Mua  ¹ ViÖt Nam ti     1. 2. 3. 6. Møc       tiªu hao nhiªn  Öu, n¨ng  îng, níc vµ  li   l     c¸c  Þch  ô  d v kh¸c. 6.1 Møc      tiªuhao  nhiªnliÖu cho       c¸cn¨m: Nhu  Çu  µng  ch n¨m Chñng  ¹ lo i   Nguån  N¨m   1 thø  N¨m   thø... N¨m  s¶n    cung  xuÊt   nguyªn l Öu  i cÊp Khèil ng  î Gi¸trÞ   æn   nh ®Þ 1. 2. 6.2 Møc      tiªuhao  iÖn  ® cho    c¸cn¨m: ­ Nhu  Çu  Ò   iÖn    c v® n¨ng cho  ét  m n¨m  ca  µm  Öc)tõ n¨m  (1  l vi     s¶n  Êt xu   ®Ç u     ín¨m  tiªnt   i s¶n  Êtæn   nh. xu   ®Þ ­C«ng  Êttèi a    Çu    su     yªu c cho  µn  é  ù  ® to b d ¸n. ­Ph¬ng      Õt (tùb¶o  ¶m   ån    ¸n gi¶iquy     ® ngu hay  mua  õl i iÖn  èc  t  í  ® qu gia). 6.3 Møc      tiªuhao  cho    c¸cn¨m: ­Nhu  Çu    c cho  ngµy  ªm   1  ® hoÆc   ét  lµm  Öc. m ca  vi ­Nguån  µ      v gi¶iph¸p ®¶m     b¶o  cung  Êp  ªntôc. c li   6.4 Møc       tiªuhao nhiªnli ,   µng    ch  ô    ªu  h c¸c ho¸,®Þ v kh¸c (ví  çi  ¹  Çn   i m lo i c x¸c ®Þnh  èil ng  ö  ông  µ    Þ t ng    kh  î s d v gi¸tr  ¬ øng  cho  õng  t n¨m  Ó   õ khib ¾t  k t    ®Ç u   ã  c nhu  Çu  n   c ®Õ n¨m  ¹t®éng    inh): ho   æn ® 7.§Þa  iÓ m   µ  Æt     ® vm b»ng 7.1  Þa  § chØ     (x∙,huyÖn, tØnh),ranh  í  µ/hoÆc   ¹ ®é   a   ý cña    gi iv to   ®Þ l   ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    Ìm  ® th   d ¸n (k theo b¶n  Ï).   v 7.2  Ön  ¹ng m Æt   Hi tr   b»ng  µ  ¬  ë  ¹  Çng  ña  a   iÓ m   ®êng    vcsht c ®Þ ® ( s¸, cÇu  èng,®iÖn,níc,tho¸t íc,th«ng    ªnl¹c. . c         n tinli   . ) 7.3 DiÖn  Ých  Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ö  ông    t m ®Ê   n  bi s d cho  ù    µ  d ¸n v møc   gi¸thuª.   7.4 Gi¸ trÞ ®Ò n   ï,di chuyÓn  Çn  ùc hiÖn      ãng  Æt       b   c th   ®Ó gi¶iph m b»ng  trªnc¬  ë    s tho¶ thuËn  íi û     v   ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è.   ph
Đồng bộ tài khoản