intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 22/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

113
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng    t c ñ a b é  th¬ n g  m ¹ i S è  22/2000/TT­B T M   g µ y  15 th¸ng 12  n n¨ m  2000  í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   è  24/2000/N§­C P  n g µ y  H th N s 31/7/2000 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  chi ti Õt  thi µ n h  h L u Ë t ® Ç u  t n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m  v Ò  xu Ê t n h Ë p  k h È u t  Vi vµ c¸c h o ¹t ® é n g  th¬ n g  m ¹ i kh¸c c ñ a c¸c  o a n h  n g hi Ö p   ã  v è n ® Ç u  t  d c n íc n g o µ i   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtnam; ®Þ chiti    h Lu   tn      i   ­ C¨n cø c«ng v¨n sè  5403/VPCP­QHQT  ngµy 11/12/2000 cña V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph th«ng  ý  Õn  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   b¸o  ki Th t   ph v ban  µnh  h Th«ng  tcña  é  ¬ng  ¹ihíng dÉn    B Th m    NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000; ­ Sau      æi  íic¸c Bé, ngµnh  ÷u    khitrao ® v      h quan, Bé   ¬ng  ¹i híng dÉn     Th m    thùc hiÖn xuÊt nhËp  khÈu vµ  ho¹t ®éng  th ng m¹i kh¸c cña c¸c doanh    ¬ nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµinh  c v ®Ç tn     sau:   I ­ § è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g 1­ §èit ng ¸p dông    î     Doanh nghiÖp  ªndoanh, doanh  li     nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi,c¸c bªn  v n     tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  gia h   h     theo  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam,  Lu   tn    i    díi y  äichung  µdoanh   ®© g   l  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   2­ Ph¹m      ông   vi¸p d Ho¹t®éng  Êt khÈu, nhËp  Èu  µ    ¹t®éng  ¬ng  ¹i kh¸c cña    xu     kh v c¸c ho   th m    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   Kh«ng  dông  ôc      ¸p  M VII­ Tiªu thô s¶n  È m   ¹  Þ  êng  Öt Nam   i    ph ti th tr Vi   ®è   víi  doanh  nghiÖp  Õ   Êtcã  èn  u    ícngoµi. ch xu   v ®Ç tn   II  ­ x u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u 1­ XuÊt  Èu   kh 1.1­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ® îc trùc tiÕp  Êt  Èu  c v ®Ç t        xu kh hoÆc   û  u th¸c xuÊt  Èu    kh s¶n  È m   doanh  ph do  nghiÖp  s¶n  Êt  xu theo  Êy  Gi phÐp  u  ; ® îc nhËn  û    Êt khÈu  ®Ç t    u th¸cxu   cho    c¸c doanh nghiÖp  kh¸c nh÷ng    hµng    ïng lo¹ m µ   ho¸ c   i doanh    nghiÖp  îcs¶n  Êttheo GiÊy  Ðp  u  . ®  xu     ph ®Ç t 1.2­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc mua   ÷ng  Æt   µng  c v ®Ç t n      nh m h kh«ng  doanh  do  nghiÖp  s¶n  Êt ®Ó   Õ   Õn  Êt khÈu  xu   ch bi xu   hoÆc   Êt khÈu, xu     trõnh÷ng  Æt   µng      m h ghitrong Danh  ôc  Ìm    m k theo.Danh  ôc  µng    µy    m h ho¸ n cã  Ó  îc ®iÒu  th ®   chØnh  theo  ¬  Õ   iÒu  µnh  Êt khÈu, nhËp  Èu  ña  c ch ® h xu     kh c ChÝnh  ñ  ph cho  õng thêikú. t  
 2. 2 1.3­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµm  ñ tôc xuÊt khÈu  ¹  ¬  c v ®Ç tn     th       tic quan    H¶i quan,kh«ng    ph¶iduyÖt kÕ   ¹ch xuÊtkhÈu  ¹ Bé  ¬ng  ¹ihoÆc       ho     t   Th i m  c¬  quan  îcBé  ¬ng  ¹iuû  Òn. ®   Th m   quy ­ Khi xuÊt khÈu  µng    doanh       h ho¸ do  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµis¶n  c v ®Ç t n     xuÊt theo  quy  nh   ña  Êy  Ðp  u    hoÆc   Êy  Ðp  ®Þ c Gi ph ®Ç t Gi ph kinh doanh,  doanh  nghiÖp  chØ   Çn  Êt tr×nh  ét  Çn  Çn  u)  íic¬  c xu   m l (l ®Ç v   quan    H¶i quan  b¶n sao  Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç thoÆc   Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh    µm  ñ tôc xuÊt   ®Ó l th       khÈu. ­ Khi  Êt  Èu  µng  xu kh h ho¸ kh«ng  doanh  do  nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµis¶n  Êt,doanh    xu   nghiÖp ph¶ighitrong tê khaiH¶i quan  µng           "H mua   ¹  ti ViÖtnam     ÊtkhÈu".   ®Ó xu   ­ Khi xuÊt khÈu  µng       h ho¸  éc  thu Danh  ôc  µng  m h ho¸  Êt khÈu  ã  ¹n xu   ch  ng¹ch ho¨c cã      chØ   tiªutheo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¬  Õ   iÒu  µnh  ®Þ c Ch ph v c ch ® h xuÊt nhËp  Èu  µng      kh h ho¸,doanh nghiÖp  ã  èn  u     ícngoµixuÊt tr×nh c v ®Ç t n         víic¬    quan    H¶i quan  b¶n  ©n    ¹n  ¹ch  v¨n  ph bæ h ng hoÆc  chØ    Êt khÈu  tiªuxu   cña  é  ¬ng  ¹i. B Th m ­ KhixuÊtkhÈu  µng    éc Danh  ôc       h ho¸ thu   m qu¶n  ýchuyªn ngµnh,doanh  l      nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶itu©n  ñ  c v ®Ç t n       th quy  nh  ña    é   ®Þ c c¸c B qu¶n  ýl  chuyªn ngµnh.   2­ NhËp  Èu   kh 2.1­NhËp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh   kh ®Ó t     c ®Þ 2.1.1­Nh Ëp  Èu    kh m¸y  ãc.  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  m thi     ti   chuyÓn, vËt t®Ó        t¹otµis¶n  è  nh  ×nh  µnh     c ®Þ h th doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn   C¨n  GiÊy  Ðp  u  ,Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ët,doanh  cø  ph ®Ç t        k thu   nghiÖp  Ëp  l kÕ   ¹ch nhËp  Èu  ho   kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  m thi     ti   chuyÓn, vËt ttr×nh        Bé   ¬ng  ¹i hoÆc   ¬  Th m  c quan  îc Bé   ¬ng  ¹i uû  ®   Th m   quyÒn  phª duyÖt. K Õ     ho¹ch nµy  ã  Ó  Ëp cho  µn  é  êigian x©y  ùng  ¬    c th l   to b th     d c b¶n  ña  ù    c d ¸n hoÆc   chia thµnh  õng    t n¨m  ï hîp  íitiÕn    ©y  ¾p. K Õ   ¹ch  Ëp  Èu  ph   v   ®é x l  ho nh kh ph¶i   phï hîp  íiGi¶itr×nh    v    kinh  Õ  ü  Ët vÒ   ¬  Êu  èn  ©n    t k thu   c c v ph bæ cho  Ëp  nh khÈu,vÒ     µng,sè îng,quy    tªnh  l  c¸ch kü  Ëtvµ  Þgi¸.   thu   tr   Trêng  îp  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  h k ho nh kh kh«ng  ï hîp  íiGiÊy  Ðp  u    µ  ph   v  ph ®Ç t v Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ëtth×        k thu   ph¶i® îcc¬      quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  c gi ph ®Ç t ch thuËn trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­ TrÞ    Ëp  Èu  õng  ¹ng  ôc    gi¸nh kh t h m m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön  Ën  m thi     ti v chuyÓn, vËt tvîtqu¸ 10%   Þ gi¸®èi víinh÷ng  ¹ng  ôc  ã  èn  u    ©n           tr         h m c v ®Ç tph bæ   Ëp  Èu  n   nh kh ®Õ 5.000.000USD. ­ TrÞ    Ëp  Èu  õng  ¹ng  ôc    gi¸nh kh t h m m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön  Ën  m thi     ti v chuyÓn,  Ët   vîtqu¸  vt  500.000 USD   i  íih¹ng  ôc   ã  èn  ©n      ®è v   m c v ph bæ trªn 5.000.000USD. ­ C¬   Êu  èn  ©n      c v ph bæ cho  õng  ¹ng  ôc  Ëp  Èu  t h m nh kh kh«ng  ã  c trong  Gi¶itr×nh Kinh  Õ  ü  Ët.     t k thu ­ M¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn    m      ti   chuyÓn, vËt tso  íi      v     ×nh kinh Gi¶itr     tÕ  ü  Ët dÉn  n   k thu   ®Õ thay ® æi  ôc      m tiªus¶n  Êt,thay ® æi  xu     quy  ×nh c«ng  tr   nghÖ,  n¨ng  ùcs¶n  Êtkinhdoanh. l  xu    
 3. 3 2.1.2­Nh Ëp  Èu    kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  m thi     ti   chuyÓn, vËt t®Ó        m ë   éng  r s¶n  Êt xu C¨n  GiÊy  Ðp  u    ∙  îc®iÒu  cø  ph ®Ç t® ®   chØnh, Gi¶itr×nh kinhtÕ  ü  Ët        k thu   vÒ   Çn  ë   éng  ph mr s¶n  Êt,doanh  xu   nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi lËp  Õ   c v ®Ç t     k ho¹ch  Ëp  Èu  nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön  Ën  m thi     ti v chuyÓn, vËt ttr×nh Bé         Th¬ng  ¹ihoÆc   ¬  m  c quan  îcBé  ¬ng  ¹iuû  Òn    Öt. ®   Th m   quy phª duy 2.1.3­NhËp  Èu    kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  m thi   ph ti v chuyÓn    ®Ó thay  thÕ,hoÆc   æi  íic«ng  Ö   ® m  ngh C¨n  nhu  Çu  cø  c s¶n  Êt,doanh  xu   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilËp  Õ   c v ®Ç tn    k ho¹ch  Ëp  Èu  nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  m thi   ph ti v chuyÓn    ®Ó thay thÕ,     ®Ó   æi  íic«ng  Ö   ×nh Bé  ¬ng  ¹ihoÆc   ¬  ® m  ngh tr   Th m  c quan  îcBé  ¬ng  ¹i ®   Th m  uû  Òn    Öt. quy phª duy 2.1.4­Hå   ¬    Þ  Ëp  Èu   s ®Ò ngh nh kh ­ V¨n b¶n    ®Ò nghÞ   Ëp  Èu  ña  nh kh c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi(vÒ  Ëp  Èu    ×nh  µnh    nh kh ®Ó h th doanh  nghiÖp,nhËp  Èu    ë   éng    kh ®Ó m r s¶n  Êt,nhËp  Èu    xu   kh ®Ó thay thÕ,nhËp  Èu    æi  íic«ng  Ö);     kh ®Ó ® m  ngh ­ Danh  ôc  µng    Ëp  Èu    µng, sè îng,quy    m h ho¸ nh kh (tªnh  l  c¸ch kü  Ët,   thu   trÞgi¸)  ; ­ Danh  ôc    m m¸y  ãc  ang  ö  ông  Çn  îc thay thÕ, thêigian  ∙  ö  m ® sd c ®       ®s dông, t×nh  ¹ng m¸y  ãc,  Õt bÞ     tr   m thi   (trong tr ng  îp  Ëp  Èu   ê h nh kh m¸y  ãc, m   thiÕtbÞ      ®Ó thay thÕ);   ­ B¶n    sao  Êy  Ðp  u     Gi ph ®Ç t hoÆc   Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh    (trong tr ng   ê hîp  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh doanh),GiÊy  Ðp  u    ®iÒu    ph ®Ç t chØnh  t¨ng vèn    (trongtr ng  îp nhËp  Èu   ê h   kh m¸y  ãc  ÕtbÞ    ë   éng  m thi   ®Ó m r s¶n  Êt); xu ­ Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ët(hoÆc          k thu   Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ët®Ó   ë         k thu   m réng  s¶n  Êt); xu ­  îp  ng  îp    H ®å h t¸c kinh doanh (trong tr ng  îp  îp  ng  îp     ê h h ®å h t¸c kinh  doanh). 2.1.5­Trêng  îp  Þ gi¸hµng  Ëp  Èu  îtkÕ   ¹ch  îc phª    h tr     nh kh v   ho ®  duyÖt  kh«ng    qu¸ 10%   µ  Þ gi¸tuyÖt ®èi  v tr       kh«ng    qu¸ 100.000 USD,  µ  Õu  vn doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµichÊp  Ën  ép  Õ  Ëp  Èu  Çn  c v ®Ç tn     thu n thu nh kh ph chªnh  lÖch  víikÕ   ¹ch,th×  so    ho   doanh  nghiÖp  µm  ñ  ôc nhËp  Èu  íic¬  l th t   kh v   quan  H¶i quan theo quy  nh,  ®Þ kh«ng  Çn  ã  ù  Êp  Ën  ña  é   ¬ng  ¹i c c s ch thu c B Th m  hoÆc   ¬  c quan  îcBé  ¬ng  ¹iuû  Òn. ®   Th m   quy ­ Trêng  îp hµng    Ëp  Èu    ©y  ùng  ¬    h  ho¸ nh kh ®Ó x d c b¶n  éc vèn  u    thu   ®Ç t ®∙  îc phª  ®  duyÖt  ng  nh kh«ng    nh   îc sè îng,kh«ng  ® îc chi tiÕt, x¸c ®Þ ® l   kª        doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµm  ñ tôc nhËp  Èu  íi ¬  c v ®Ç tn     th     kh v   quan    c H¶i quan    õlïtheo trÞgi¸®∙  Öt. ®Ó tr     i       duy 2.2­NhËp  Èu  µng      kh h ho¸ cho  s¶n  Êtkinh doanh xu     2.2.1­C¨n  Gi¶itr×nh    cø    kinh tÕ  ü  Ët,kÕt    k thu   qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  th   k ho nhËp  Èu  kh n¨m  íc,doanh  tr   nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi lËp  Õ   ¹ch c v ®Ç t     k ho   nhËp  Èu  kh nguyªn  Öu,phô  Öu  li   li cho  s¶n  Êt ( ®èi  íidù  s¶n  Êt)vµ  xu     v   ¸n  xu   nhËp  Èu  µng      kh h ho¸ ®Ó kinh doanh  Þch  ô  ®èivíidù      d v (     ¸n kinh doanh  Þch    d vô)  ×nh  é   ¬ng  ¹i  tr B Th m hoÆc   ¬ c quan  îc Bé   ¬ng  ¹i  û   ®   Th m u quyÒn     phª duyÖt.K Õ   ¹ch    ho bao  å m   g Danh  ôc  m nguyªn  Öu  Ëp  Èu    li nh kh ®Ó s¶n  Êt xu  
 4. 4 hµng  Êt khÈu, Danh  ôc  xu     m nguyªn liÖu ®Ó      s¶n  Êt hµng    ô trong níc, xu   tiªuth      Danh  ôc   Ët   tiªu hao  m vt   cho  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  xu (kh«ng  Êu  µnh    c th s¶n phÈ m). 2.2.2­K Õ   ¹ch  Ëp  Èu  ña    ho nh kh c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     ® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh nguyªn liÖu 05      n¨m  theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n      5, 6, 7,8  Òu  NghÞ   nh    §i 57  ®Þ 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 ph¶ibao  å m:     g ­ Trô  ë  Ýnh  ña    s ch c doanh  nghiÖp,®Þa   iÓ m   chøc    ® tæ  s¶n  Êt vµ    xu   s¶n l ng cña  õng ®Þa  iÓ m   î  t  ® s¶n  Êt; xu ­ Tû   Ö  Êt khÈu    l xu   theo  Êy  Ðp  u     µ  û lÖ  ùc xuÊt khÈu  ña  Gi ph ®Ç t v t   th     c n¨m  íc (kÌm  tr   theo    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan    H¶i quan  Ò   Þ gi¸xuÊt khÈu    v tr       s¶n phÈ m   doanh  do  nghiÖp  s¶n  Êtcu¶  xu   n¨m  íc); tr ­ §Þnh    møc  ö  ông  sd nguyªn liÖu s¶n  Êt,chñng  ¹     xu   lo inguyªn liÖu nhËp     khÈu  theo  quy  ×nh s¶n  Êt ®∙  ¨ng  ý  ¹ Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  ËthoÆc   tr   xu   ® k ti         k thu   thùc tÕ  ∙  ùc hiÖn    ® th   trongn¨m  íc.   tr 2.2.3­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµilµm  ñ tôc nhËp  Èu  ¹  c v ®Ç t n     th     kh t i c¬  quan    H¶i quan,kh«ng  Çn  ×nh duyÖt  Õ   ¹ch nhËp  Èu  i víi   ­   c tr   k ho   kh ®è     tr c¸c êng  îp sau: h  ­NhËp  Èu  ô  ïngthay thÕ    kh ph t     cho  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp; ­ TrÞ      gi¸nguyªn  Öu,vËt t cho  li      s¶n  Êt vîttrÞ gi¸kÕ   ¹ch  îc duyÖt xu         ho ®    kh«ng    qu¸ 10%   ng  Þgi¸tuyÖt®èi kh«ng    nh tr        qu¸ 200.000 USD. 3­ Uû     Ëp  Èu  µ  Ën  û    Ëp  Èu   th¸cnh kh v nh u th¸cnh kh 3.1­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc  cv ®Ç t ngoµi ® îc  û     u th¸c cho    doanh  nghiÖp  Öt Nam   ã  Vi   c chøc n¨ng kinh doanh  ï hîp ®Ó   Ëp  Èu  µng      ph     nh kh h ho¸ trongkÕ   ¹ch nhËp  Èu  ∙  îcphª duyÖt.   ho   kh ® ®     3.2­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi kh«ng  îc nhËn  û     c v ®Ç t     ®  u th¸c nhËp  Èu  kh cho    c¸cdoanh nghiÖp kh¸ct¹ ViÖtNam.   i   4­ B¸o    ùc hiÖn  ÊtnhËp  Èu   c¸o th   xu   kh Hµng  ý, doanh  qu   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi b¸o  c v ®Ç t n     c¸o  ¬  c quan  îc ®  Bé  ¬ng  ¹iuû  Òn  Ò   ¹t®éng  ÊtkhÈu,nhËp  Èu,gå m: Th m   quy v ho   xu     kh   ­ T×nh  ×nh  Êt khÈu    h xu   s¶n  È m   ña  ph c doanh  nghiÖp  µ  µng  vh kh«ng    do doanh nghiÖp s¶n  Êt(theo biÓu  É u   kÌm  xu     m A  theo Th«ng   µy);   tn ­T×nh  ×nh  Ëp  Èu    h nh kh m¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  m      ti   chuyÓn, vËt    t ®Ó   ©y  ùng  ¬    x d c b¶n; nguyªn  Öu      li ®Ó s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, ®Ó     xu   xu     s¶n xuÊthµng    ô trong níc(theo biÓu  É u   kÌm    tiªuth        m B  theo Th«ng   µy).   tn ­ §èivíidoanh       nghiÖp  µ   Êy  Ðp  u    m Gi ph ®Ç t quy  nh  Êt khÈu  ®Þ xu   80%   s¶n  È m   ëlªnnhng  ph tr     kh«ng  ùc hiÖn  îc tû lÖ  Êt khÈu  µy, th×  th   ®     xu   n   doanh  nghiÖp  ph¶i b¸o    c¸o  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u   , c¬  c gi ph ®Ç t  quan  H¶i  quan    ®Ó truynép  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh nguyªn  Öu ®èi  íisè  li   v   nguyªn  Öu kh«ng  ïng    li   d ®Ó s¶n  Êt ra hµng  Êt khÈu  xu     xu   theo  quy  nh  ña  Ët Thu Õ   Êt khÈu,Thu Õ   ®Þ c Lu   xu     nhËp  Èu. kh ­ Trong  ét  è  êng  îp  Æc   Öt,doanh  m s tr h® bi   nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµib¸o    ¹t®éng  Êt nhËp  Èu  µ    ¹t®éng  ¬ng  ¹ikh¸ccña    c¸o ho   xu   kh v c¸cho   th m    doanh nghiÖp theo yªu cÇu  ña  é  ¬ng  ¹i.    c B Th m 5­ T¹m  Ëp­   Êt,t¹m  Êt­t¸ nhËp    nh t¸ xu   xu      i i
 5. 5 Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi kh«ng  îc kinh doanh  c v ®Ç t n     ®    theo  ­ ph ¬ng thøc  ¹m  Ëp  i Êt m µ   t nh t¸ xu   chØ   îc phÐp  ¹m  Ëp  i Êt,t¹m  Êt t¸  ®  t nh t¸ xu   xu   i nhËp  µng    h ho¸ trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   5.1­ ¹m  Ëp    ÊtthiÕtbÞ    T nh t¸ xu   i   thic«ng  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n C¨n  danh  ôc  cø  m m¸y  ãc,  ÕtbÞ     m thi   thic«ng  nhµ  Çu  a    do  th ® ra,doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilËp  Õ   ¹ch  ¹m  Ëp  i Êt c¸c m¸y  ãc,  c v ®Ç tn     k ho t nh t¸  xu     m thiÕtbÞ       thic«ng    ×nh  é   ¬ng  ¹i hoÆc     ¬  ®Ó tr B Th m  c¸c c quan  îc Bé   ¬ng  ®   Th m¹iuû  Òn  Öt.   quy duy   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶i t¸  Êt toµn  é  c v ®Ç t n      i xu   b m¸y  ãc,  m thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn     ti   chuyÓn, vËttthi        c«ng  ¹m  Ëp  t nh sau    µ  Çu  ­ khinh th n ícngoµi®∙  µn  µnh      ho th xong  c«ng  ×nh t¹ ViÖtNam   tr     i   theo hîp ®ång  ©y  ùng     xd ký  íi v  doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn     Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi kh«ng  îc cho  c v ®Ç t     ®  thuª,cho  în   m  hoÆc       ÕtbÞ    b¸n c¸cthi   thi c«ng  ¹m  Ëp  ña  µ  Çu. t nh c nh th   ViÖc  mua     ÕtbÞ     c¸c thi   thic«ng  ña  µ  Çu  ùc hiÖn  c nh th th   theo  quy  nh   ®Þ cña  iÓ m     ôc  Th«ng   µy. ® 5.1 M V  tn 5.2­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµm  ñ tôc t¹  ¬  c v ®Ç tn     th     i quan    c H¶i quan    êng  îp sau: c¸ctr h  ­T¹m  Êtt¸ nhËp    xu    i m¸y  ãc, thiÕtbÞ    öa  ÷a; m     ®Ó s ch   ­ T¹m  Êt ®Ó   i Ëp  µng    ∙  Ëp  Èu  ng    xu   t¸ nh h ho¸ ® nh kh nh kh«ng  ï hîp  íi ph   v   hîp ®ång  Ëp  Èu;   nh kh   ­ T¹m  Ëp    i Êt hµng    nh ®Ó t¸ xu   ho¸  ∙  Êt khÈu  ng  ® xu   nh kh«ng  ï hîp  íi ph   v   hîp ®ång  ÊtkhÈu;   xu   ­ViÖc  ¹m  Êtt¸ nhËp    t xu     i hoÆc   ¹m  Ëp    Êtbao  ×  t nh t¸ xu   i b hoÆc   ÷ng  Ët nh v  liÖu kh«ng  Êu  µnh    c th s¶n  È m   ã  Ýnh  Êt lu©n  ph ct ch   chuyÓn  µng    Òu  h ho¸ nhi lÇn   cäc  îi  âic¸p,gi¸®ì.. ) îc quy  nh   (nh s, l    .    ® ®Þ trong  îp  ng  Êt  Èu, h ®å xu kh   nhËp  Èu. kh   III  ­ thuª m u a  v µ  thuª m ¸ y  m ã c, thi Õt b Þ 1­ Thuª    mua  µichÝnh  t  m¸y  ãc, thiÕtbÞ    ¹otµis¶n  è  nh m     ®Ó t     c ®Þ 1.1­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcthuªmua   µichÝnh    c v ®Ç tn        t  m¸y m ãc,  ÕtbÞ     u     thi   ®Ó ®Ç t b»ng  îp  ng  h ®å thuª mua.    Danh  ôc,  è îng,quy  m sl   c¸ch kü  Ëtm¸y  ãc, thiÕtbÞ      thu   m     thuªmua  µ    iÒu  v c¸c® kho¶n  ã  ªnquan    c li   quy ®Þnh  tronghîp ®ång     ph¶iphïhîp víi           ×nh kinhtÕ  ü  Ët. Gi¶itr     k thu ViÖc thuªmua   µichÝnh    t  m¸y  ãc  ÕtbÞ     ¹otµis¶n  è  nh  ña  m thi   ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp ph¶i® îcc¬      quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tcho  Ðp. ph   1.2­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  Ó  ùctiÕp nhËp  Èu  c v ®Ç tn     th tr     kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ   m thi   thuª mua   õ níc ngoµi,hoÆc     t      C«ng    ty cho thuª tµichÝnh     trong níc nhËp  Èu     kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ   m thi   cho  doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµithuªmua    ãp  èn  u  .    ®Ó g v ®Ç t 1.3­Hå   ¬    ×nh phª  Öt    s ®Ó tr   duy m¸y  ãc  ÕtbÞ   Ëp  Èu  m thi   nh kh b»ng  ­ ph ¬ng  thøc thuªmua  µi Ýnh  å m:    t ch g
 6. 6 ­ V¨n    b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  Ìm  k danh  ôc,  è îng,quy  m sl   c¸ch  kü  Ët, Þgi¸m¸y  ãc, thiÕtbÞ    thu       tr m     thuªmua; ­Gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ët;        k thu ­ V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  ¬  ch thu c c quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tcho  Ðp  ùc ph th   hiÖn    thuªmua  µichÝnh  t  m¸y  ãc, thiÕtbÞ    u  ; m     ®Ó ®Ç t ­Hîp  ng      ®å thuªmua  m¸y  ãc, thiÕtbÞ  íi m     v  C«ng    tycho    µichÝnh  ­ thuªt   n ícngoµihoÆc       trong níc.   2­ Thuª m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ña  íc ngoµi ®Ó   ôc  ô  ¹t®éng  ña  m thi   c n     ph v ho   c doanh  nghiÖp 2.1­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi chØ  îc thuª c¸c m¸y  ãc, c v ®Ç t n     ®     m   thiÕtbÞ, khu«n  É u   µ  ô  ïng®i  Ìm  a  ã     m v ph t   k ch c trong d©y    chuyÒn  c«ng  Ö   ngh ®∙  ¨ng  ý  ¹  ® k t iGi¶itr×nh    kinh  Õ  ü  Ët ®Ó   ö  ông  t k thu   sd trong  êih¹n  Êt  th   nh ®Þnh  nh»m   µn  ho chØnh  s¶n  È m. ph M¸y  ãc, thiÕtbÞ    éc lo¹ ®∙  m     thuªthu     qua  ö  ông  i sd ph¶ikh«ng  éc Danh    thu   m ôc   µng  h ho¸  Ê m   Ëp  Èu  c nh kh theo  ¬  Õ   iÒu  µnh  Êt  Èu,  Ëp  c ch ® h xu kh nh khÈu  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph cho  õng  êikú  µ  t th   v quy  nh  ña  é   ®Þ c B Khoa  äc  h C«ng   nghÖ   µ  v M«i  êng. tr 2.2­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi kh«ng  îc nhîng  c v ®Ç t     ®  b¸n    m¸y m ãc, thiÕtbÞ    µ      thuªv ph¶it¸ xuÊtkhih Õt  êih¹n thuª.   i    th     2.3­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶i nép  Õ  Ëp  Èu  c v ®Ç t n       thu nh kh ®èi  íim¸y  ãc,  ÕtbÞ   v  m thi   thuª;thay m Æt       Bªn cho thuª thùc hiÖn    Üa      c¸c ngh vô  µichÝnh  t  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.4­Hå   ¬  ¹m  Ëp    ÊtthiÕtbÞ    s t nh t¸ xu   i   thuª ­ V¨n    b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp trong ®ã   å m:   g nªu  â m ôc  ch   r  ®Ý sö  ông  d m¸y  ãc,  ÕtbÞ   m thi   thuª;thêigian sö  ông      d m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ¹  Öt m thi   t i Vi   Nam;  Danh  ôc  m m¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   thuª(tªnhµng, sè îng,quy      l  c¸ch kü  Ët,   thu   trÞgi¸)  ; ­Hîp  ng      ®å thuªm¸y  ãc, thiÕtbÞ  íi ícngoµi. m     v    n IV­ gia c « n g Doanh nghiÖp  ùc hiÖn  ¹t®éng    th   ho   gia c«ng  µ    v gia c«ng  ¹ s¶n  È m   l  i ph theo m ôc      tiªuquy  nh  ¹ giÊy phÐp  u  . ®Þ t i   ®Ç t 1­ Gia    c«ng  íi ícngoµi v   n ­  ¹t ®éng  Ho   gia c«ng  ùc  Ön  th hi theo  quy  nh   ña  é   ¬ng  ¹i t¹ ®Þ c B Th m    i Th«ng   è  ts 18/1998/TT­BTM   µy  ng 28/8/1998. ­ Trong  îp ®ång      h  gia c«ng  Õu  ã  n c thuªm în thiÕtbÞ        m¸y  ãc    ùc m ®Ó th   hiÖn  îp  ng    h ®å gia c«ng  ×  th doanh nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÓ m   M ôc  I trªn. 2  II nªu  ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îc® a  i    c v ®Ç tn       ® gia c«ng    ícngoµi ën     ®èi víi ÷ng     nh c«ng  o¹n  µ   ® m trong níccha  ã  iÒu  Ön  µm.    c® ki l 2­ Gia    c«ng  trongníc  
 7. 7 ­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcnhËn    c v ®Ç tn      giac«ng  trong níc.   ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi® îc ® a    c v ®Ç tn       gia c«ng  trong níc m ét     phÇn  s¶n  È m   ph hoÆc     gia c«ng  ét  è  m s c«ng  o¹n  µ   ® m c«ng  Êt m¸y  ãc   su   m thiÕtbÞ    hoÆc   ©y  d chuyÒn  c«ng  Ö   a  ¶m   ngh ch ® b¶o  îc. ®    V­ m u a  b¸n, gia c « n g  gi ÷ a d o a n h  n g hi Ö p c h Õ  x u Ê t v µ  n é i ® Þ a 1.Mua,    ÷a doanh    b¸n gi   nghiÖp  Õ   Êtvµ  éi®Þa ch xu   n   1.1­Doanh    nghiÖp  Õ   Êt kh«ng  îcb¸n  µng    Ëp  Èu  ¹  Þ  ch xu   ®  h ho¸ nh kh t ith tr ng  ÖtNam. ê Vi   1.2­ Doanh    nghiÖp  Õ   Êt chØ   îc b¸n  µo  Þ  êng  éi ®Þa     ch xu   ®  v th tr n  s¶n phÈ m   doanh  do  nghiÖp  Õ   Êt s¶n  Êt theo  ch xu   xu   quy  nh  ña  Êy  Ðp   ®Þ c Gi ph ®Ç u  ,bao  å m: t  g 1.2.1­Nguyªn  Öu,b¸n  µnh  È m     li   th ph cho doanh nghiÖp kh¸c trùc tiÕp      s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu; xu   xu   1.2.2­Hµng    ho¸  trong  íc cã  n   nhu  Çu  Ëp  Èu  ng  c nh kh nh kh«ng  éc thu   Danh  ôc  µng  m h ho¸  Ê m   Ëp  Èu  µ  c nh kh v Danh  ôc  µng  m h ho¸  Ëp  Èu  ã  nh kh c giÊy phÐp  ña  é  ¬ng  ¹i;   c B Th m 1.2.3­Ph Õ   Öu,ph Õ   È m     li   ph cßn    Þth ng  ¹i. gi¸tr   ¬ m 1.3­ViÖc    mua  b¸n  ÷a  gi doanh  nghiÖp  Õ   Êt víithÞ  êng  éi ®Þa   ch xu     tr n  thùc  Ön  hi theo  Th«ng   è  t s 23/1999/TT­BTM   µy  ng 26/7/1999  ña  é   ¬ng  c B Th m¹i (ri   i  íi®iÓ m   kho¶n  M ôc   ITh«ng   sè    ªng ®è v   a  1  II  t 23/1999/TT­BTM   Ò   v hµng    éi®Þa  ho¸ n   mua  ña  c doanh  nghiÖp  Õ   Êt ® îcthay thÕ  ch xu       b»ng  iÓ m   ® 1.2.2kho¶n  M ôc      1  IV Th«ng   µy). tn 2.Gia    c«ng  ÷a doanh  gi   nghiÖp  Õ   Êtvµ  éi®Þa ch xu   n   2.1­Doanh    nghiÖp  Õ   Êt cã  èn  u    ícngoµi® îc® Æt    ch xu   v ®Ç tn      gia c«ng  cho    c¸c doanh nghiÖp  éi ®Þa   ét  Çn  n  m ph s¶n  È m   ph hoÆc     gia c«ng  ét  è  ms c«ng  o¹n  µ   ® m c«ng  Êt m¸y  ãc,  ÕtbÞ   su   m thi   hoÆc   ©y  d chuyÒn  c«ng nghÖ   cña  doanh  nghiÖp  Õ   Êtcha  ¶m   ch xu   ® b¶o  îc. ® 2.2­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îc® Æt  c v ®Ç tn      doanh  nghiÖp  Õ   ch xuÊt gia c«ng  ét  Çn  m ph s¶n  È m   ph hoÆc  gia c«ng  ét  è  m s c«ng  o¹n  µ   ® m c«ng  Êt m¸y  ãc, thiÕt bÞ  hoÆc   ©y  chuyÒn  c«ng nghÖ  cña  su m   d doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicha  ¶m   c v ®Ç tn     ® b¶o  îc. ® 2.3­ Doanh  nghiÖp ViÖt Nam  ® îc phÐp  ® Æt  gia c«ng cho doanh  nghiÖp  Õ   Êt theo  ch xu   Th«ng   è  ts 18/1998/TT­ BTM   µy  ng 28/8/1998,Th«ng    t sè  26/1999/TT­ BTM  ngµy 19/8/1999,  Th«ng t è  01/2000/TT­  s BTM  ngµy  17/01/2000. VI­ u Ê t k h È u  t¹I h ç  x  c
 8. 8 1­  Êt  Èu  Xu kh s¶n  È m   ph cho  ¬ng  ©n  íc ngoµi nhng  th nh n    giao  ¹  Öt t iVi   Nam   theo chØ  nh  ña  ¬ng  ©n  ícngoµi   ®Þ c th nh n  1.2­Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  c v ®Ç tn     nhu  Çu  Êt khÈu  µng  c xu   h ho¸ do chÝnh  doanh nghiÖp  s¶n xuÊt theo GiÊy  Ðp   u  t µ  doanh  ph ®Ç  v nghiÖp  trong níccã      nhu  Çu  Ëp  Èu  µng      ¹ ViÖtNam   × doanh  c nh kh h ho¸ trªnt   i   th   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶iký  îp  ng  Êt khÈu, doanh  c v ®Ç t n       h ®å xu     nghiÖp  trong níc ph¶iký  îp  ng  Ëp  Èu  íith ng  ©n  íc ngoµi;viÖc       h ®å nh kh v   ¬ nh n    thanh  to¸n® îcthùc hiÖn       qua  ©n  µng  µ  ng h v b»ng  ¹itÖ  ùdo  ngo   t   chuyÓn  æi. ® 1.2­ Doanh    nghiÖp  trong  íc nhËp  Èu  ¹  ç  n  kh ti ch s¶n  È m   ña  ph c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶i®¸p  c v ®Ç tn       øng  îcnh÷ng  iÒu  Ön  ®  ® ki sau: ­Trêng  îp lµdoanh    h    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn    s¶n  È m   µy  ph n ph¶i   lµ nguyªn  Öu ®Ó     li   doanh nghiÖp  Õp  ôc s¶n  Êt vµ  éc  Õ   ¹ch  Ëp  ti t   xu   thu k ho nh khÈu  µng  h n¨m  ∙  îcduyÖt. ®®   ­ Trêng  îp  µ doanh    h l  nghiÖp  Öt Nam:  Vi   s¶n  È m   µy  ph n ph¶i lµ nguyªn      liÖu,b¸n  µnh  È m     Õp  ôc s¶n  Êt vµ  ép  Õ    th ph ®Ó ti t   xu   n thu theo  quy  nh  i ®Þ ®è   víi µng  Ëp  Èu.  h nh kh ­ Doanh    nghiÖp trong níc nhËn     s¶n  È m     ùc hiÖn  îp  ng    ph ®Ó th   h ®å gia c«ng  íith ng  ©n  íc ngoµi:viÖc      v   ¬ nh n  gia c«ng  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/1998/N§­   µy  CP ng 30/7/1998  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   t sè  18/1998/TT­ BTM   µy  ng 28/8/1998 cña  é  ¬ng  ¹i.   B Th m 2­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµnhµ  Çu  ô  ña  µ  Çu  c v ®Ç tn      th ph c nh th nícngoµithùc hiÖn        c«ng  ×nh x©y  ùng,l¾p  Æt  ¹ ViÖtNam tr   d   ® t i   ViÖc  Êt khÈu  ¹  ç  xu   tich s¶n  È m   ña  ph c doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµicho  µ  Çu  Ýnh  ícngoµiph¶i® îcthùc hiÖn    nh th ch n         b»ng  îp ®ång  h  mua   b¸n, hoÆc     b»ng  îp  ng  Çu  ô  h ®å th ph trong    ®ã cung  Êp  c s¶n  È m   µ  ¾p  ph vl ® Æt  ét  Çn  m ph c«ng  ×nh cho  µ  Çu  Ýnh;thanh    tr   nh th ch   to¸nb»ng  ¹itÖ    ngo   qua ng©n  µng. h VII ­Tiªu th ô s ¶ n p h È m  t¹i Þ  tr n g  Vi Ö t N a m  th ê 1­ Theo    quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  ,doanh  ®Þ ti  ph ®Ç t  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi® îctrùctiÕp hoÆc         th«ng  qua  ilý®Ó     ô s¶n  È m   ¹  Þ  êng  ®¹     tiªuth   ph tith tr ViÖt Nam,    kh«ng  Þ   í h¹n  Ò   a   µn    ô vµ  b gi i  v ®Þ b tiªuth   kh«ng  Çn  ×nh duyÖt  c tr   kÕ   ¹ch tiªuthô s¶n  È m. ho       ph 2­  êng  îp  Êy  Ðp  u     Tr h Gi ph ®Ç t quy  nh  û lÖ  ®Þ t   s¶n  È m   Êt khÈu, ph xu     trong vßng  th¸ng ®Ç u     3    n¨m, doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã  c v ®Ç t n     tr¸ch  nhiÖ m   c¸o c¬  b¸o    quan  Êp  Êy  Ðp  u  ,c¬  c Gi ph ®Ç t  quan    H¶i quan,c¬    quan  ­ ® îcBé   ¬ng  ¹i uû  Òn, Bé   ¬ng  ¹i vÒ   û lÖ  Êt khÈu  µ    ô s¶n    Th m   quy   Th m   t   xu   v tiªuth   phÈ m   ña  c n¨m  íc ®Ó   tr   theo  âi viÖc  ùc  Ön  d  th hi quy  nh   ña  Êy  Ðp  ®Þ c Gi ph ®Ç u  ,viÖc  ùc hiÖn  Üa  ô  Õ  µ    Üa  ô  µichÝnh  t  th   ngh v thu v c¸cngh v t   kh¸c. 3­ §¹ilýtiªuthô hµng             ho¸ s¶n  Êttrongníc. xu     Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îclµm  ilýtiªuthô s¶n  È m   c v ®Ç tn      ®¹         ph cïng  ¹  ña    lo ic c¸c doanh  nghiÖp kh¸c s¶n  Êt t¹  Öt Nam.  Öc  ilýmua,    xu   i Vi   Vi ®¹     b¸n hµng  ho¸ thùc hiÖn theo NghÞ  ®Þnh   è  s 25/CP  µy  ng 25/4/1996 cña 
 9. 9 ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   è  ts 10/TT­ BTM   µy  ng 13/6/1996  ña  é   ¬ng  ¹i vÒ   c B Th m  ®¹ilýmua,    µng       b¸n h ho¸ trong níc.   4­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng  îclµm  ilýb¸n  µng  c v ®Ç tn     ®  ®¹     h ho¸ cho  ícngoµivµ    n    kh«ng  îclµm  ilýb¸n  µng    Ëp  Èu  ¹  Þ  ­ ®  ®¹     h ho¸ nh kh t i th tr êng  ÖtNam. Vi   VIIi  ­ thanh l ý m ¸ y  m ã c, thi Õt b Þ , p h ¬ n g  ti Ö n v Ë n   c h u y Ó n, v Ë t t, n g u yªn li Ö u 1­ Thanh  ý m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  Ët t d«i thõa  l  m thi   v      sau    µn  µnh  ©y  khiho th x dùng  ¬  c b¶n  ×nh  µnh  h th doanh nghiÖp   1.1­Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcthanh  ým¸y  ãc,  Õt c v ®Ç t n      l  m thi   bÞ,  Ët  d«i thõa  vt  sau    µn  µnh  ©y  ùng  ¬  khi ho th x d c b¶n  ×nh  µnh  h th doanh  nghiÖp. 1.2­Hå   ¬    s thanh  ýtr×nh Bé  ¬ng  ¹iphª duyÖt gå m: l    Th m      ­B¸o    Õt to¸nc«ng  ×nh;   c¸o quy     tr ­ V¨n    b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  Ìm  k B¶ng  danh  ôc,  Þ gi¸ kª  m tr     m¸y  ãc, thiÕtbÞ, vËttd«ithõa (ghirâ sè  m                  c«ng    v¨n cho  Ðp  Ëp  Èu,sè  ph nh kh   têkhaih¶iquan    Ëp  Èu).      khinh kh 2­ Thanh  ýtµis¶n    Ê m     ¹t®éng  ña  ù    l    khich døtho   c d ¸n 2.1­ êng  îp  Tr h thanh  ým¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  l  m thi   ph ti v chuyÓn, vËt    tt¹ ViÖtNam.    i   Hå   ¬  s thanh  ýtr×nh Bé  ¬ng  ¹iphª duyÖt gå m: l    Th m      ­ V¨n    b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c Ban  thanh  ýkÌm  l  B¶ng    kª danh  ôc  m m¸y  ãc, m   thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn     ti   chuyÓn, vËt tthanh  ýt¹  Öt Nam        l  iVi   (nªu râ sè  Êy     gi   phÐp  Ëp  Èu, tê khaih¶i quan, trÞ gi¸nhËp  Èu  nh kh            kh ban  u,  Þ gi¸cßn  ®Ç tr     l¹ ) i; ­ Quy Õt  nh     Ó  ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi cña  ¬  c v ®Ç t     c quan  Êp  Êy  Ðp  u  ; c Gi ph ®Ç t ­ Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l Ban  thanh  ý cña  éi  ng  l  H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban  ®Þ th l  thanh  ýcña  ¬  l  c quan  Êp  Êy  Ðp  u  ; c Gi ph ®Ç t ­  ¬ng  thanh  ý ® îc Héi  ng  Ph ¸n  l    ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy hoÆc   îc nhµ  ®  ®Ç u    ícngoµiphª duyÖt (tr ng  îp doanh  tn       ê h  nghiÖp  100%   èn  ícngoµi). v n  2.2­Trêng  îp  i Êt m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  Ët t thuéc  Çn  µis¶n  ña    h t¸  xu   m thi   v    ph t  c phÝa  íc ngoµi,hoÆc   ña  µ   u    níc ngoµi (tr ng  îp  n    c nh ®Ç t    ê h doanh nghiÖp  100%   èn  ícngoµi). v n  Hå   ¬    Êtm¸y  ãc, thiÕtbÞ, vËttgå m: s t¸ xu   i m          ­ V¨n    b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c Ban  thanh  ýkÌm  l  B¶ng  danh  ôc  kª  m m¸y  ãc   m thiÕtbÞ,  Ët t t¸  Êt (nªu râ  è  Êy  Ðp  Ëp  Èu, trÞ gi¸nhËp  Èu    v    i xu     s gi ph nh kh       kh ban  u,  Þ gi¸cßn  ¹   ï hîp  íiphÇn  èn  îc chia cña  Ýa  íc ngoµi ®Ç tr     l i ph   ) v  v ®    ph n    trongph¬ng      ¸n thanh  ý; l
 10. 10 ­ Quy Õt  nh     Ó  ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi cña  ¬  c v ®Ç t     c quan  Êp  Êy  Ðp  u  ; c Gi ph ®Ç t ­ Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l Ban  thanh  ý cña  éi  ng  l  H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban  ®Þ th l  thanh  ýcña  ¬  l  c quan  Ê p   Êy phÐp  u  ; G gi   ®Ç t ­  ¬ng  thanh  ý ® îc Héi  ng  Ph ¸n  l    ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy hoÆc   îc nhµ  ®  ®Ç u    ícngoµiphª duyÖt (tr ng  îp doanh  tn       ê h  nghiÖp  100%   èn  ícngoµi); v n  ­ V¨n b¶n    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  Õ   µ  ¬  thu v c quan H¶i quan  Ò   Öc  v vi doanh  nghiÖp  ∙  µn  µnh    Üa  ô  µichÝnh. ® ho th c¸cngh v t   3­ Thanh lý m¸y m ãc, thiÕt Þ, ph¬ng tiÖn  Ën   b v chuyÓn  khi doanh    nghiÖp  Én  ang  ¹t®éng v® ho   3.1­ Öc  Vi thanh  ým¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  l  m thi   ph ti v chuyÓn    ®Ó thay  thÕ,® æi  íic«ng  Ö   m  ngh Doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi chØ   îc thanh  ý khi m¸y  ãc, c v ®Ç t n     ®  l    m   thiÕt bÞ,  ¬ng  Ön  Ën    ph ti v chuyÓn  ∙  Õt  êigian  Êu  ® h th   kh hao, hoÆc   Þ       bh háng, hoÆc     thanh  ý®Ó   l  thay thÕ    b»ng m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  m thi   ph ti v chuyÓn  íicã  m   c«ng  Ö     Õn h¬n. ngh tiªnti   Hå   ¬  s thanh  ýgå m:  l  ­ V¨n    b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  Ìm  k B¶ng  danh  ôc, sè îng m¸y  m  l  m ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  thi   ph ti v chuyÓn  thanh  ý(nªu râ  è  ê khaih¶iquan, l    s t       b¶n sao  êkhaih¶iquan,b¶n  t       sao  c«ng    v¨n cho  Ðp  Ëp  Èu); ph nh kh ­ Gi¶itr×nh  ý do    l   thanh  ý,trong    l  ®ã nªu  â  êigian  ö  ông      r th   sd c¸c m¸y m ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn       ti   chuyÓn  Çn  c thanh  ý. l 3.2­ViÖc    thanh  ým¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  l  m thi   ph ti v chuyÓn      ®Ó thu hÑp  s¶n  ÊthoÆc   xu   chuyÓn  ôc    ¹t®éng m tiªuho   K Õ   ¹ch  ho thanh  ý m¸y  ãc,  Õt Þ,  ¬ng  Ön  Ën  l  m thi  b ph ti v chuyÓn ®Ó   chuyÓn  æi  ôc    ¹t®éng  ® m tiªuho   hoÆc   hÑp  thu  s¶n  Êt ph¶i® îc Héi ®ång  xu       qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  hoÆc   µ  u    íc ngoµi(tr ng  îp  nh ®Ç t n     ê h doanh  nghiÖp  100%   èn  u    íc ngoµi)th«ng  v ®Ç tn     qua. Doanh    nghiÖp  ph¶i® îc c¬      quan  Êp  c GiÊy  Ðp  u      Õt  nh  ph ®Ç tra quy ®Þ cho  Ðp    Ñp  ph thu h s¶n  Êt hoÆc   xu   chuyÓn   m ôc    ¹t®éng. tiªuho   Hå   ¬  s thanh  ýgå m: l  ­ V¨n    b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  Ìm  k B¶ng  danh  ôc,  è îng kª  m sl  m¸y  ãc,  ÕtbÞ   m thi   thanh  ý cã    è  ê khai h¶i quan, b¶n  l   ghi s t        sao  ê khai h¶i t     quan,b¶n    sao    v¨n b¶n  cho  Ðp  Ëp  Èu; ph nh kh ­ Quy Õt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  Êp  Êy  Ðp  u    cho  Ðp  c Gi ph ®Ç t ph doanh  nghiÖp    Ñp  thu h s¶n  ÊthoÆc   xu   chuyÓn  ôc    ¹t®éng; m tiªuho   ­Biªnb¶n  ña  éi ®ång     c H  qu¶n  Þdoanh  tr   nghiÖp th«ng  qua  Õ   ¹ch thu  k ho   hÑp  s¶n  Êt  xu hoÆc   chuyÓn  æi  ôc     ¹t ®éng  ña  ® m tiªu ho   c doanh  nghiÖp,  trong ®ã   ã    c danh  ôc  m m¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  m      ti   chuyÓn  Çn  c thanh  lý. 4­ Thanh  ýnguyªn liÖu,vËttnhËp  Èu  ån kho    l         kh t   hoÆc   Ð m   Êtl ng k ch  î Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi kh«ng  îc kinh  c v ®Ç t     ®  doanh nguyªn  liÖu,vËt t®∙  Ëp  Èu  µo  Öt Nam     ôc  ô       nh kh v Vi   ®Ó ph v s¶n  Êt vµ  xu   chØ  îcb¸n  ® 
 11. 11 t¹  Öt Nam   iVi   nguyªn  Öu,vËt t d«id, tån  li          kho, hoÆc     kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ch  ­ îng,hoÆc       khichuyÓn  sang  s¶n  Êts¶n  È m   xu   ph kh¸c. Hå   ¬  s thanh  ýgå m: l  ­ V¨n    b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  Ìm  k B¶ng    kª danh  ôc,  è îng, m sl   trÞ gi¸, è  ê khaih¶iquan, thêigian  Ëp  Èu      t s       nh kh nguyªn liÖu,vËt td«id,tån              kho; ­ Biªn b¶n      gi¸m  nh  Êt l ng  ña    ®Þ ch  î c Tæ chøc  gi¸m  nh  µng    Õu   ®Þ h ho¸ n nguyªn  Öu,vËt   kÐ m   È m   Êt  li   t ph ch kh«ng      Èn  ü  Ët cho    ®ñ tiªuchu k thu   s¶n xuÊt. 5­ Thanh  ým¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn    l  m      ti   chuyÓn  ¹m  Ëp      t nh ®Ó thi c«ng  ña  µ  Çu  ¹ ViÖtNam c nh th t   i   5.1­Nhµ   Çu  ©y  ùng  ícngoµichØ  îcb¸n  ÕtbÞ       th x d n    ®  thi   thic«ng  ¹  Þ  ti th tr ng  ÖtNam   íi   iÒu  Ön  ê Vi   v  ® c¸c ki sau: ­ M¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    m thi   ph ti v chuyÓn    thic«ng  ¹m  Ëp  íc khi t nh tr     b¸n  ¹  Þ  êng  Öt Nam   ti th tr Vi   ph¶i ® îc doanh     nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi c v ®Ç t     hoµn  µnh  ñ tôc t¸ xuÊt cho  µ  Çu  µ  th th     i    nh th v ph¶i®¶m     b¶o    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Bé Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng. tr ­  ¬ng  ©n  Öt Nam   Th nh Vi   ph¶i ký  îp  ng  Ëp  Èu    h ®å nh kh m¸y  ãc,  Õt m thi   bÞ, ph¬ng  Ön vËn    ti   chuyÓn  ãitrªnvíi µ  Çu  ícngoµitheo c¸cquy  nh   n     nh th n        ®Þ vÒ   iÒu  µnh  ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ña  Ýnh  ñ. ® h xu     kh c Ch ph N Õu   bªn  Ëp  Èu  µdoanh  nh kh l   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµith×  µi c v ®Ç tn     ngo   viÖc ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  Ëp  Èu    th     ®Þ nh kh nªu  trªn,  m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph­ m thi     ¬ng  Ön  Ëp  Èu  ti nh kh ph¶i phï hîp  íiGi¶itr×nh     v    kinh tÕ  ü  Ët vÒ   è îng,   k thu   s l   quy c¸ch,chÊt l ng vµ  éc kÕ   ¹ch  Ëp  Èu  ¹otµis¶n  è  nh  ∙  îc    î   thu   ho nh kh t     c ®Þ ®®  duyÖt. ­ ViÖc  Ëp  Èu    nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ∙  m thi   ® qua  ö  ông  õ nhµ  Çu  ©y  sd t  th x dùng  íc ngoµi ph¶i thùc  Ön  n      hi theo quy  nh   Ò   iÒu  µnh  Êt  Èu, ®Þ v® h xu kh   nhËp  Èu  ña  Ýnh  ñ. kh c Ch ph 6.­ û  tµi  Hu  s¶n m¸y m ãc, thiÕt Þ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t   b , nguyªn li   Þ    áng    ªub h h kh«ng cßn kh¶ n¨ng  ö  ông. sd   ViÖc  û  hu m¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  m      ti   chuyÓn, vËt t     ,nguyªn liÖu    ®Ó     thic«ng  µ  v s¶n  Êt;nguyªn  Öu ®Ó   xu   li   s¶n  Êt hµng  Êt khÈu; nguyªn  xu   xu     liÖu ®Ó       giac«ng;hµng  a  µo    ® v kho  b¶o  Õ  ∙  Þ    áng  µn  µn,kh«ng  thu ® b h h ho to   ®ñ   kh¶ n¨ng  ôc  åi, îcthùc hiÖn  ph h     ®   theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan    H¶i quan  µ  v quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh m«i  êng.   tr IX ­ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a B é  th¬ n g  m ¹ I v µ  c¸c c ¬  q u a n  ® î c b é  th¬ n g  m ¹ I u û  q u y Ò n   1­Tr¸chnhiÖm    qu¶n  ýcña  é  ¬ng  ¹i l  B Th m
 12. 12 1.1­Bé   ¬ng  ¹i cã    Th m   tr¸chnhiÖm   íng dÉn  µ    h  v gi¸m      ¬  s¸tc¸c c quan  îc ®  Bé   ¬ng  ¹i uû  Òn  Öc  Th m   quy vi qu¶n  ýho¹t®éng  Êt nhËp  Èu  µ    ¹t l    xu   kh v c¸c ho   ®éng  ¬ng  ¹ikh¸ccña  th m    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   1.2­ Duy Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu, t¹m  Ëp  i Êt vµ    Ën  Ôn     k ho nh kh   nh t¸ xu   x¸c nh mi thuÕ  i víim¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  ®è     m thi     ti   chuyÓn, vËt tcho  ¹t®éng       ho   dÇu  Ý  ña    ù  ®Ç u    ùctiÕp th¨m  vµ  kh c c¸c d ¸n  ttr     dß  khaith¸cdÇu  Ý, c¸c dù     kh     ¸n cã  ét  Êy  Ðp  u    ng  ùc hiÖn  ¹ nhiÒu  ¬  ë    m Gi ph ®Ç tnh th   ti  c s s¶n  Êth¹ch to¸n xu      ®éc  Ëp      l ë c¸c tØnh  kh¸c nhau    theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ¹  ®Þ c Ch ph t ic«ng    è  v¨n s 123/CP­ QHQT   µy  ng 06/2/1999. 1.3­X¸c  Ën  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i víi   nh mi thu nh kh ®è     nguyªn liÖu s¶n  Êt thuéc     xu   c¸c dù  ® îc miÔn  Õ  Ëp  Èu    ¸n    thu nh kh nguyªn  Öu trong 5  li     n¨m  u   ®Ç theo    quy ®Þnh  t¹ kho¶n 5, 6, 7, 8 §iÒu 57 NghÞ  ®Þnh  sè 24/2000/N§­  ngµy  i CP 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 1.4­Cho  Ðp  ph thanh  ým¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  l  m thi     ti   chuyÓn, vËt    tnguyªn liÖu theo       quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  9  57  ®Þ s 24/2000/N§­ CP   µy  ng 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 1.5­Duy Öt  Õ   ¹ch nhËp  Èu    Æt   µng  éc Danh  ôc  ã  Êy    k ho   kh c¸cm h thu   m c gi phÐp  ña  é  ¬ng  ¹i. c B Th m Thêigian duyÖt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu, x¸c nhËn  Ôn  Õ      k ho nh kh     mi thu nguyªn liÖu    vµ cho  Ðp  ph thanh  ýnªu    l   trªnkh«ng    ngµy  Ó   õngµy  Ën  å  ¬  y   qu¸ 10  k t  nh h s ®Ç ®ñ   µ  îp lÖ. vh  2­ Tr¸chnhiÖ m  ña    ¬      c c¸cc quan  îcBé  ¬ng  ¹iuû  Òn ®   Th m   quy 2.1­Duy Öt  Õ   ¹ch nhËp  Èu  µ    Ën  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i    k ho   kh v x¸cnh mi thu nh kh ®è víim¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    m thi   ph ti v chuyÓn, vËt t  ô  ïng thay thÕ       , ph t     ®Ó l¾p  Æt   u    t¹o tµis¶n  è  nh   ña  ® ®Ç t     c ®Þ c doanh  nghiÖp, bao  å m   viÖc    g c¶  nhËp  Èu    ¹otµis¶n  kh ®Ó t     b»ng  ¬ng  ph thøc thuªmua  µichÝnh.    t  2.2­ Duy Öt  Õ   ¹ch  ¹m nhËp    k ho t m¸y  ãc,  Õt bÞ,  ¬ng  Ön  Ën  m thi   ph ti v chuyÓn    ña  ícngoµi®Ó   ¹t®éng. thuªc n     ho   2.3­Duy Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  Ët t     k ho nh kh v   , nguyªn  Öu  li cho  ¹t®éng    ho   s¶n xuÊt,kinhdoanh  ña      c doanh  nghiÖp  theo GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t Thêi gian  Öt  Õ   ¹ch  Ëp  Èu    duy k ho nh kh nªu    ngµy  Ó   õ khinhËn  trªn15  k t    ® îchå  ¬  y    µ  îp lÖ.   s ®Ç ®ñ v h   2.4­Hµng  ý,Së   ¬ng  ¹i vµ    qu   Th m   Ban  qu¶n  ýc¸c Khu  l    C«ng nghiÖp    b¸o c¸o Bé  ¬ng  ¹iviÖc  ùc hiÖn  Êt nhËp  Èu  µ    ¹t®éng  ¬ng  ¹i   Th m  th   xu   kh v c¸c ho   th m  kh¸ccña      c¸cdoanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitrªn®Þa  µn  c v ®Ç tn      b qu¶n  ý. l  X­ ® I Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k  2­ B∙ibá          c¸cv¨n b¶n  íi y: d  ®© ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 0321/1998/Q§­ BTM   µy  ng 14/3/1998  ña  é   ëng  é  c B tr B Th¬ng  ¹ivÒ   Öc  m   vi ban  µnh  h quy  nh    Õtthùc hiÖn  ®Þ chiti     NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/ CP   µy  ng 18/2/1997  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/1998/N§­   µy  CP ng 23/01/1998  ña  c
 13. 13 ChÝnh  ñ  ªnquan  n   ÊtnhËp  Èu,tiªuthô s¶n  È m   ¹ ViÖtNam   µ  ph li   ®Õ xu   kh       ph t i   v gia c«ng  ña      c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    c v ®Ç tn     c¸c bªn  îp doanh  h  trªnc¬  ë  îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh.   sh  h     ­ Th«ng   ªntÞch  è    t li   s 23/1998/TTLT­ BTM­TCHQ   µy  ng 31/12/1998  ña  c Bé  ¬ng  ¹ivµ  Th m   Tæng  ôc    c H¶i quan  Ò     Õt  ét  è  ñ tôcxuÊt nhËp  v gi¶iquy m s th       khÈu  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1021/1999/Q§­ BTM   µy  ng 01/9/1999  ña  é   ëng  é  c B tr B Th¬ng  ¹i b∙ibá  Öc  Öt  Õ   ¹ch  Êt khÈu  i  íidoanh  m     vi duy k ho xu   ®è v   nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµi. ®Ç tn   ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1022/1999/Q§­ BTM   µy  ng 01/9/1999  ña  é   ëng  é  c B tr B Th¬ng  ¹iban  µnh  m  h Danh  ôc  µng    m h ho¸ kh«ng  éc ®èi t ng doanh  thu    î   nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµimua  ¹ ViÖtNam     ÊtkhÈu. v ®Ç tn     t i   ®Ó xu  
 14. 14 D anh   ô c m h µ n g  h o¸ k h « n g  thu é c ® è i tî ng d o a n h  n g hi Ö p   c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i m u a  ® Ó  x u Ê t k h È u (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è  /2000/Q§­ ts 22  BTM   µy  ng 15/12/2000) I. µ n g  c Ê m  x u Ê t k h È u  H 1.Vò  Ý,®¹n  îc,vËtliÖu næ,    kh   d     trang thiÕtbÞ  ü  Ëtqu©n  ù.     k thu   s 2.§å    cæ. 3.C¸c  ¹ ma   ý   lo   tu i 4.Ho¸  Êt®éc.   ch   5. Gç     trßn,gç  Î,gç  ãc  õ gç  õng  ù nhiªn trong  íc:cñi,than  õ gç    x   b t  r t    n   t  hoÆc   ñi;   c   s¶n  È m,  s¶n  È m   µm  õ gç  õng  ù nhiªntrong nícquy  c¸c ph b¸n  ph l t  r t       ®Þnh   Ê m   Êt  Èu  ¹  c xu kh t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 65/1998/Q§­ TTg  µy  ng 24/3/1998   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ    b¶n  ña  Ýnh  ñ  iÒu  Th t Ch ph v c¸c v¨n  c Ch ph ® chØnh Quy Õt  ®Þnh  µy  n (QuyÕt  nh  è  ®Þ s 136/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1999;ChØ   Þ  è    th s 19/1999/CT­ TTg  µy  ng 16/7/1999;v¨n b¶n  è     s 743/CP­   µy  NN ng 19/7/1999;v¨n   b¶n  è  s 340/CP­   µy  NN ng 07/4/1999). 6. C¸c  ¹  ng  Ët hoang  µ  ng  Ët,thùc vËt quý  Õ m   ù nhiªndo    lo i®é v  v ®é v     hi t    Bé  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n híng dÉn.     II. µ n g  h o¸ x u Ê t k h È u  c ã  h ¹ n n g ¹ ch  H 1.G¹o   2.Hµng  Öt,may  Æc   Êt khÈu  µo    ícEU,  uy,Canada,Thæ     d  m xu   v c¸cn   Na      Nh Ü   ú K III.D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ k h « n g  thu é c ® è i tî ng   d o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i m u a ® Ó  x u Ê t k h È u 1.Cµ     ©n   phª nh 2.§éng  Ëtrõng  ÊtkhÈu   v  xu   3.Thùc  Ëtrõng  ïng lµm  èng   v  d  gi 4.§¸ quÝ, kim  ¹ quÝ, ngäc    ùnhiªn      lo i     trai   t 5. S¶n  È m   ç  õhµng  ñ c«ng  ü   Ö,  µng    ph g (tr   th   m ngh h s¶n  Êt tõ gç  õng  xu     r trång,hµng    s¶n  Êt tõ gç  Ëp  Èu, hµng  xu     nh kh   s¶n  Êt tõ v¸n  ©n  ¹o thùc xu     nh t    hiÖn  theo quy  ®Þnh  cña  Thñ  t ng ChÝnh  phñ  t¹  Quy Õt  ®Þnh  sè  í i 136/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998)
 15. 15 6.Kho¸ng    s¶n. Ghi chó:   Trêng  îp c¸cdoanh  h   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îccÊp  Êy  Ðp  c v ®Ç tn      Gi ph ®Ç u    t hoÆc   Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh      ®Ó s¶n  Êt nh÷ng  Æt   µng  ãi trªn xu   m h n    th× viÖc  ÊtkhÈu  ùc hiÖn    xu   th   theo GiÊy  Ðp  u    µ        ph ®Ç tv c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtcã  ªnquan.     li  
 16. 16 M É u  A b¸o c¸o t × nh h × n h  x u Ê t  h È u   µ  tiªu k v  th ô t¹i Ö t N a m    Vi ­Tªn    doanh  nghiÖp   è  S GP§T   û  Ö    theo GP§T  Õu  ã) T l % XK    (n c ­§Þa    chØ:   è  iÖn  ¹i S® tho Sè  Fax ­Thêigian thùc hiÖn  õ. .®Õ n... n¨m... .         (t .  .   . .) Tªn  µng h XuÊt khÈu   Tiªuthô t¹    i ViÖtNam   §¬n  Sè îng l TrÞ    ThÞ   ­ gi¸ tr Sè ­ l TrÞ  gi¸ vÞ  (USD) êng  Êt xu   îng (USD) tÝnh khÈu I­Hµng    s¶n  Êt  xu Céng   Céng theo  GP§T trÞ gi¸I    trÞ gi¸   M Æt   µng  h A M Æt   µng  h B .. . . . .. Tû   Ö    Ýnh   l%t  % X   % Y  theo tæng  Þ gi¸ tr     s¶n  È m   ph s¶n   xuÊt ra II­ µng   H kh«ng   Céng do doanh   trÞ gi¸    nghiÖp II s¶n  Êt xu M Æt   µng  h E M Æt   µng  h F ... Tæng   éng  c XK Céng   I+II C¸c  Õn  Þ  ña  ki ngh c doanh  nghiÖp  Õu  ã) (n c
 17. 17 M É u  B b¸o c¸o t × nh h × n h  n h Ë p   h È u   k Tªn  doanh  nghiÖp §Þa  chØ: Sè  iÖn  ¹i . ® tho . . Sè  Fax... . . . .. Thêigian thùc hiÖn  õ. .®Õ n... n¨m... .       (t .  .   . .) I­Nh Ë p   Èu    ¹otµis¶n  è  nh   kh ®Ó t     c ®Þ M Æt   µng h §¬n  Ph ©n    bæ theo   Thùc  Ön  Ëp  Èu  hi nh kh vÞ  Gi¶itr×nh KTKT (tÝnh tõ..®Õ n   ú           . k b¸o c¸o) tÝnh Sè ­ l TrÞ    Sè ­ gi¸ l TrÞ    Ghi chó gi¸   îng (USD) îng (USD Tæng  èn  è  nh v c ®Þ a­ M¸y  ãc  ÕtbÞ    m thi     Æt   µng.. M h . (thuª   mua) b­ Ph¬ng  Ön vËn    ti   chuyÓn   Æt   µng.. M h . c­VËt   ©y  ùng   tx d   Æt   µng.. M h . d­ Trang  ÕtbÞ      thi   v¨n phßng   Æt   µng.. M h . Tæng  éng c
 18. 18 II­ Ë p   Èu   Nh kh nguyªn  Öu,vËt   li   tcho  s¶n  Êt xu M Æt   µng h §¬n  Thùc  Ön  hi Thùc  Ön  Ëp  Èu hi nh kh vÞ  nhËp  Èu    (tÝnh tõ..®Õ n   ú    kh n¨m    . k b¸o c¸o) tÝnh tr c í Sè ­ l TrÞ    Sè ­ gi¸ l TrÞ    Ghi chó gi¸   îng (USD) îng (USD) a­ Nguyªn  Öu s¶n    li   xuÊt   Æt   µng.. M h . b­ VËt         ttiªuhao (kh«ng  Êu  µnh    c th s¶n phÈ m)   Æt   µng.. M h . c­Phô  ïngthay thÕ   t      Æt   µng.. M h . Tæng  éng c C¸c  Õn  Þ  ña  ki ngh c doanh  nghiÖp  Õu  ã) (n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2