intTypePromotion=1

Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
84
lượt xem
8
download

Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP của CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T cña bé tµi chÝnh sè 22/2001/TT- BTC ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2001 vÒ viÖc Söa ®æi Th«ng t sè 146/1999/TT- BTC ngµy 17/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH1O - C¨n cø c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ hiÖn hµnh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ngµy 29/6/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 103/1999/N§-CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn u ®·i vÒ thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®- îc hëng u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc nh sau: A - NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG I. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, bao gåm: 1. Doanh nghiÖp nhµ níc; 2. Doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ngµy 29/6/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn; 3. Doanh nghiÖp nhµ níc giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng, b¸n cho tËp thÓ, c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè l03/1999/N§-CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh phñ; 4. C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty hîp danh; 5. Doanh nghiÖp t nh©n, 6. Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x·; 7. C¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o t thôc, d©n lËp, b¸n c«ng; c¬ së y tÕ t nh©n, d©n lËp; c¬ së v¨n ho¸ d©n téc ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, 8. Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, héi nghÒ nghiÖp cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 9. C¸ nh©n, nhãm kinh doanh ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 66-H§BT ngµy 2/3/1992 cña Héi ®ång Bé trëng vµ hé kinh doanh c¸ thÓ ®¨ng ký kinh
 2. 2 doanh theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§-CP ngµy 3/2/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh; 10. C«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, mua cæ phÇn, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. II. C¸c ®èi tîng nªu t¹i c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vµ 9 Môc I nªu trªn (gäi chung lµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh) cã dù ¸n ®Çu t ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ lao ®éng, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn ®îc hëng u ®·i ®Çu t vµ ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t th× ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ, tiÒn sö dông ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt (gäi chung lµ u ®·i vÒ thuÕ) theo híng dÉn t¹i phÇn B Th«ng t nµy khi: - Ho¹t ®éng ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh; - §· ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ; - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª. B. C¸C ¦U §·I VÒ THUÕ I. VÒ THUÕ SUÊT THUÕ THU NHËP DOANH NGHIÖP 1. §èi tîng ¸p dông: C¸c ®èi tîng nªu t¹i c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vµ 9 Môc I PhÇn A Th«ng t nµy ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo c¸c møc thuÕ suÊt u ®·i díi ®©y: 2. Møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i: 2.1. ThuÕ suÊt 25% ®èi víi dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; 2.2. ThuÕ suÊt 25% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; 2.3. ThuÕ suÊt 20% ®èi víi dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; 2.4. ThuÕ suÊt 20% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; 2.5. ThuÕ suÊt 15% ®èi víi dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nªu t¹i ®iÓm 1 Môc I PhÇn B Th«ng t nµy, ngoµi ngµnh nghÒ kinh doanh ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, cßn cã c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c, th× c¬ së ph¶i theo dâi h¹ch to¸n riªng phÇn thu nhËp chÞu thuÕ cña ngµnh nghÒ ®îc hëng thuÕ
 3. 3 suÊt u ®·i víi phÇn thu nhËp chÞu thuÕ cña c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c vµ kª khai nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp riªng theo ®óng c¸c møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng ngµnh nghÒ mµ c¬ së cã kinh doanh. Trêng hîp c¬ së kh«ng theo dâi h¹ch to¸n riªng ®îc phÇn thu nhËp chÞu thuÕ cña tõng ngµnh nghÒ kinh doanh cã møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh¸c nhau th× toµn bé thu nhËp cña c¬ së ph¶i kª khai theo møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cao nhÊt mµ c¬ së ®ang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t më réng quy m«, ®Çu t chiÒu s©u th× c¸c møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i nªu t¹i ®iÓm 2 Môc I PhÇn B Th«ng t nµy ®îc ¸p dông trong thêi gian dù ¸n ®Çu t ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ chØ ¸p dông ®èi víi phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t nµy mang l¹i. HÕt thêi gian trªn, toµn bé phÇn thu nhËp tõ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t më réng quy m«, ®Çu t chiÒu s©u ph¶i thùc hiÖn kª khai theo c¸c møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. II. VÒ THêI GIAN Vµ MøC MIÔN, GI¶M C¸C LO¹I THUÕ 1. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 1.1. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi: a. §èi tîng ¸p dông. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp theo dù ¸n ®Çu t, doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn theo NghÞ ®Þnh sè 44/1998/ N§-CP ngµy 29/6/1998 cña ChÝnh phñ, doanh nghiÖp nhµ níc giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng, doanh nghiÖp nhµ níc b¸n cho tËp thÓ, c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n theo NghÞ ®Þnh sè 103/1999/N§-CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh phñ ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo thêi gian vµ c¸c møc u ®·i d- íi ®©y: b. Thêi gian vµ møc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ: - §îc miÔn hai n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho hai n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®¸p øng mét ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn hai n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho bèn n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn ba n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho n¨m n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn ba n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP;
 4. 4 - §îc miÔn bèn n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn bèn n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho chÝn n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. C¸c møc u ®·i miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ nªu trªn chØ ¸p dông ®èi víi phÇn thu nhËp chÞu thuÕ cña ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh ®îc hëng u ®·i ®Çu t. Trêng hîp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc phÇn thu nhËp chÞu thuÕ cña ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh ®îc hëng u ®·i ®Çu t, th× phÇn thu nhËp chÞu thuÕ ®îc hëng u ®·i miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ x¸c ®Þnh t¬ng øng theo tû lÖ (%) doanh thu cña ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh ®îc hëng u ®·i ®Çu t víi tæng doanh thu cña c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp theo dù ¸n ®Çu t cã thu nhËp chÞu thuÕ ngay tõ n¨m hoµn thµnh ®Çu t ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh, nhng thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m ®Çu díi 6 th¸ng th× doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng b¾t ®Çu tõ n¨m tiÕp sau. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang ho¹t ®éng cã dù ¸n ®Çu t thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i ®Çu t th× viÖc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn nh sau: - NÕu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp lµ ®¬n vÞ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ th× ®¬n vÞ ®îc ¸p dông thêi gian vµ møc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1.1.b Môc II PhÇn B Th«ng t nµy; - NÕu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vµ thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tËp trung t¹i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh chÝnh th× thêi gian vµ møc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh chÝnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1.2 Môc II phÇn B Th«ng t nµy. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc thµnh lËp do chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt, chuyÓn ®æi së h÷u, ®æi tªn tõ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang ho¹t ®éng tríc ®©y (bao gåm c¶ trêng hîp gi¶i thÓ doanh nghiÖp t nh©n ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp t nh©n míi hoÆc tham gia thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n víi t c¸ch lµ Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hay Gi¸m ®èc c«ng ty trong cïng mét ®Þa bµn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) th× kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo híng dÉn t¹i Môc I vµ ®iÓm 1.1 Môc II PhÇn B Th«ng t nµy; 1.2. §èi víi dù ¸n ®Çu t më réng quy m«, ®Çu t chiÒu s©u: a. §èi tîng ¸p dông: C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn thuÕ, gi¶m
 5. 5 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t nµy mang l¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo thêi gian vµ møc u ®·i díi ®©y: b. Thêi gian vµ møc u ®·i: - §îc miÔn mét n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong bèn n¨m tiÕp theo; - §îc miÔn ba n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn bèn n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. Thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®èi víi dù ¸n ®Çu t më réng quy m«, ®Çu t chiÒu s©u ®îc x¸c ®Þnh theo mét trong hai c¸ch sau ®©y: - TÝnh tõ n¨m dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh; - TÝnh tõ n¨m tiÕp sau n¨m dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. §èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t cã thêi gian thùc hiÖn trªn mét n¨m vµ chia ra lµm nhiÒu h¹ng môc ®Çu t th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc ¸p dông thêi gian tÝnh miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo tõng h¹ng môc ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc tÝnh chung cho c¶ dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t vµ thêi gian tÝnh miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ nªu trªn, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ cô thÓ ®èi víi ®¬n vÞ m×nh. B¶n ®¨ng ký thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®îc lËp vµ göi c¬ quan thuÕ cïng víi b¶n sao giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t më réng quy m«, ®Çu t chiÒu s©u th× thu nhËp chÞu thuÕ t¨ng thªm ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t míi ®a vµo sö dông trªn tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh (bao gåm c¶ gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®Çu t míi ®a vµo sö dông) t¹i thêi ®iÓm xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ. 1.3. §èi víi dù ¸n BOT, BTO: a. §èi tîng ¸p dông: C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT) hoÆc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh (BTO) ®îc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§- CP theo thêi gian vµ møc u ®·i díi ®©y: b. Thêi gian vµ møc u ®·i: MiÔn thuÕ bèn n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong chÝn n¨m tiÕp theo ®èi víi phÇn thu nhËp cã ®îc do thùc
 6. 6 hiÖn dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc BOT vµ BTO cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nªu t¹i ®iÓm I.3.a Môc II PhÇn B Th«ng t nµy. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi thu nhËp tõ c¸c dù ¸n BTO hoÆc BOT cßn cã thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c th× c¬ së ph¶i h¹ch to¸n riªng kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é u ®·i vÒ thuÕ còng nh viÖc kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh riªng ®èi víi tõng ho¹t ®éng mµ c¬ së cã kinh doanh. 1.4. ¦u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung: C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t hoÆc c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t më réng quy m«, ®Çu t chiÒu s©u nÕu dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B hoÆc Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP, th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP 1.5. ¦u ®·i bæ sung vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt khÈu: a. §èi tîng ¸p dông: C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t, ngoµi c¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 20, 21, 22, 23 vµ 24 cña NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP cßn ®îc hëng thªm u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo thêi gian vµ møc u ®·i díi ®©y: b. Thêi gian vµ møc u ®·i: b.1. §îc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc trong c¸c trêng hîp: + N¨m ®Çu tiªn xuÊt khÈu ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch xuÊt khÈu trùc tiÕp; + N¨m ®Çu tiªn xuÊt khÈu mÆt hµng míi cã tÝnh n¨ng kinh tÕ - kü thuËt, tÝnh n¨ng sö dông kh¸c víi mÆt hµng tríc ®©y doanh nghiÖp ®· xuÊt khÈu; + N¨m ®Çu tiªn xuÊt khÈu ra thÞ trêng mét quèc gia míi, hoÆc l·nh thæ míi kh¸c víi thÞ trêng tríc ®©y. b.2. §îc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¬ së cã doanh thu xuÊt khÈu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc; b.3. §îc gi¶m 20% sè thuÕ ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¸c trêng hîp: + Cã doanh thu xuÊt khÈu ®¹t tû träng trªn 50% tæng doanh thu; + Duy tr× thÞ trêng xuÊt khÈu æn ®Þnh vÒ sè lîng hoÆc gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu trong ba n¨m liªn tôc tríc ®ã. b.4. §îc gi¶m thªm 25% sè thuÕ ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc h- ëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i tiÕt b.1 , b.2 vµ b.3 ®iÓm nµy, nÕu dù ¸n
 7. 7 ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. b.5. §îc miÔn toµn bé sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i tiÕt b.1 , b.2 vµ b.3 ®iÓm nµy, nÕu thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. §Ó cã c¬ së thùc hiÖn c¸c møc u ®·i bæ sung vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1.5 Môc II PhÇn B Th«ng t nµy, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt khÈu ph¶i h¹ch to¸n riªng ®îc phÇn thu nhËp ®îc hëng u ®·i theo tõng trêng hîp nªu trªn. Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc phÇn thu nhËp ®îc hëng u ®·i theo quy ®Þnh ®èi víi xuÊt khÈu nªu trªn th× phÇn thu nhËp nµy ®îc x¸c ®Þnh t¬ng øng víi tû lÖ (%) doanh thu xuÊt khÈu theo quy ®Þnh víi tæng doanh thu cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh. 2. VÒ thuÕ sö dông ®Êt 2.1. §èi tîng ¸p dông: C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i ®Çu t ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt (bao gåm thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ thuÕ nhµ, ®Êt) quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo thêi gian vµ møc u ®·i díi ®©y: 2.2. Thêi gian vµ møc u ®·i: a. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau: - §îc gi¶m 50% thuÕ sö dông ®Êt trong b¶y n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. b. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹t Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau: - §îc miÔn b¶y n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. - §îc miÔn mêi n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. c. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP, ®ång thêi ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP ®îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau:
 8. 8 - §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn mêi l¨m n¨m ®èi víi dù ¸n ®¸p øng ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP. d. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau: - §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. - §îc miÔn mêi l¨m n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh l¹i MôC I Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. - §îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. Hµng n¨m, trong thêi h¹n u ®·i vÒ thuÕ sö dông ®Êt, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i tù x¸c ®Þnh vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh sè thuÕ sö dông ®Êt cßn ph¶i nép sau khi trõ ®i sè thuÕ sö dông ®Êt ®îc miÔn, gi¶m theo c¸c møc ®· híng dÉn t¹i ®iÓm 2.2 Môc II PhÇn B Th«ng t nµy. 3. VÒ thuÕ nhËp khÈu 3.1. §èi tîng ¸p dông: C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B vµ Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 5 l/1999/N§-CP, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc t¹o thµnh tµi s¶n cè ®Þnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo møc u ®·i díi ®©y. 3.2. Møc u ®·i: ThiÕt bÞ, m¸y mãc t¹o thµnh tµi s¶n cè ®Þnh lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu chÊt lîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, bao gåm: ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp hoÆc më réng quy m« ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng ®a ®ãn c«ng nh©n. ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ ph¬ng tiÖn chuyªn dïng nªu trªn muèn ®îc hëng miÔn thuÕ nhËp khÈu ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho h- ëng u ®·i ®Çu t chÊp nhËn vµ ph¶i ®¨ng ký víi h¶i quan cöa khÈu ®Ó thùc hiÖn. 4. VÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn (thu nhËp) ra níc ngoµi 4.1. §èi tîng ¸p dông: Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn khi chuyÓn thu nhËp hîp ph¸p ra
 9. 9 níc ngoµi ®îc u ®·i vÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn (thu nhËp) ra níc ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo møc u ®·i díi ®©y: 4.2. Møc u ®·i: Nép mét kho¶n thuÕ b»ng 5% sè thu nhËp hîp ph¸p chuyÓn ra níc ngoµi. C¸ch x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép, thñ tôc nép thuÕ thùc hiÖn theo Môc V PhÇn C Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC ngµy 14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 5. VÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Nhµ ®Çu t lµ c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. III. MIÔN, GI¶M TIÒN Sö DôNG §ÊT 1. §èi tîng ¸p dông: C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc nhµ níc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc u ®·i vÒ miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo møc u ®·i díi ®©y. 2. Møc u ®·i: a. §îc gi¶m 50% tiÒn sö dông ®Êt, nÕu dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i Danh môc A phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/199/N§-CP b. §îc gi¶m 75% tiÒn sö dông ®Êt, nÕu dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. c. §îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp: - Dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh l¹i Danh môc A vµ ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - Dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; C¸c møc u ®·i vÒ tiÒn sö dông ®Êt nªu trªn ®îc x¸c ®Þnh mét lÇn t¹i thêi ®iÓm c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc giao ®Êt vµ ph¶i tÝnh sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh. IV. MIÔN, GI¶M TIÒN THU£ ®Êt 1. §èi tîng ¸p dông:
 10. 10 C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®îc u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP theo thêi gian vµ møc u ®·i díi ®©y. 2. Thêi gian vµ møc u ®·i: a. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu dù ¸n ®Çu t ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: - §îc miÔn ba n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng mét ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn s¸u n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng ®ñ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; b. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: - §îc miÔn b¶y n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. - §îc miÔn mêi n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. c. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP, ®ång thêi ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: - §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; - §îc miÔn mêi ba n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 51/1999/N§-CP. d. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ®îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: - §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. - §îc miÔn mêi l¨m n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. - §îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. Hµng n¨m, trong thêi h¹n ®îc u ®·i vÒ tiÒn thuÕ ®Êt, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i tù x¸c ®Þnh vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh sè
 11. 11 tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ níc, sau khi trõ ®i sè tiÒn thuª ®Êt ®îc u ®·i theo c¸c møc híng dÉn t¹i ®iÓm 2 Môc IV PhÇn B Th«ng t nµy. C. Tæ CHøC THùC HIÖN I. §èI VíI C¸C C¥ Së S¶N XUÊT KINH DOANH 1. Sau khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy ph¶i göi b¶n sao hîp lÖ giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn c¸c u ®·i vÒ thuÕ cho c¬ së theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. Hµng n¨m, c¨n cø theo giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· ®îc cÊp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ®îc u ®·i vÒ thuÕ, c¸c kho¶n cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch nhµ níc vµ thùc hiÖn kª khai, nép Ng©n s¸ch nhµ níc theo tõng kú còng nh quyÕt to¸n c¶ n¨m víi c¬ quan thuÕ theo chÕ ®é qui ®Þnh. 2. Riªng ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3 Môc II vµ Môc III PhÇn B Th«ng t nµy th× tr×nh tù, thñ tôc u ®·i vÒ thuÕ thùc hiÖn nh sau: - §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3 Môc II ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ vµ göi b¶n sao giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t kÌm theo b¶n gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt vÒ danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ), ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ®a ®ãn c«ng nh©n cho c¬ quan H¶i quan cöa khÈu n¬i c¬ së thùc tÕ nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan cöa khÈu n¬i c¬ së nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu tõng lÇn cho c¬ së theo thùc tÕ nhËp khÈu (trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c th× c¬ së nhËp khÈu uû th¸c xuÊt tr×nh hå s¬ trªn kÌm theo c¶ hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c cho c¬ quan H¶i quan). - §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Môc III th× hå s¬ vµ thÈm quyÒn xÐt miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 115/2000/'TT-BTC ngµy 11/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§-CP ngµy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®¸p øng ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo møc ®· ®¨ng ký v× lý do kh¸ch quan hoÆc chñ quan th× c¬ së ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n víi c¬ quan ®· quyÕt ®Þnh cÊp u ®·i ®Çu trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ khi dù ¸n kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn hëng u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn hëng u ®·i thùc tÕ. 4. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã hµnh vi gian dèi ®Ó ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc hoÆc khi thay ®æi ®iÒu kiÖn
 12. 12 ®Çu t kh«ng khai b¸o th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i vµ hoµn tr¶ c¸c kho¶n u ®·i vÒ thuÕ ®· ®îc hëng. Ngoµi ra, tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. II. §èI VíI C¥ QUAN THU THUÕ 1. C¬ quan thu thuÕ (bao gåm c¬ quan thuÕ, c¬ quan H¶i quan díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thuÕ) c¨n cø vµo c¸c kho¶n u ®·i vÒ thuÕ ®· ®îc ghi râ trong GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m khi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô híng dÉn t¹i PhÇn A Th«ng t nµy vµ ®· göi cho c¬ quan thuÕ b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cïng c¸c giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c theo híng dÉn t¹i PhÇn B Th«ng t nµy. 2. Trêng hîp ph¸t hiÖn møc u ®·i ®Çu t ghi trong GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· cÊp cho c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn h- ëng u ®·i ®Çu t theo thùc tÕ, th× c¬ quan thuÕ t¹m thêi ¸p dông c¸c møc u ®·i vÒ thuÕ theo ®óng ®iÒu kiÖn thùc tÕ, ®ång thêi th«ng b¸o l¹i cho c¬ së biÕt vµ ®Ò nghÞ c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®iÒu chØnh mét phÇn hoÆc rót bá toµn bé u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. Hµng n¨m, khi thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ c¬ quan thuÕ ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh thøc c¸c kho¶n u ®·i vÒ thuÕ mµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng u ®·i ®Çu t, sè cßn ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ níc cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vµ th«ng b¸o cho c¬ së biÕt ®Ó nép ®ñ sè cßn thiÕu trong thêi h¹n quy ®Þnh, hoÆc sè nép thõa so víi sè ph¶i nép ®· ghi trong th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ ®Ó gi¶m trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp theo. 3. C¬ quan thuÕ trong qu¸ tr×nh kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ, nÕu ph¸t hiÖn c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ, th× kh«ng ®îc gi¶i quyÕt u ®·i vÒ thuÕ cho c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh. C¬ quan thuÕ ph¶i thùc hiÖn truy thu ®ñ sè thuÕ ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö ph¹t theo luËt ®Þnh. 4. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp ph¶i më hå s¬, sæ theo dâi, lu gi÷ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Hµng n¨m c¬ quan thuÕ thùc hiÖn b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) sè ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ sè thuÕ vµ thu ng©n s¸ch nhµ níc kh¸c thùc tÕ ®· miÔn, gi¶m cïng víi b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn thu ng©n s¸ch nhµ níc cña n¨m trªn ®Þa bµn. 5. C¸n bé thuÕ, h¶i quan, c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n cè ý lµm tr¸i quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, g©y thiÖt h¹i cho Ng©n s¸ch Nhµ níc, th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 13. 13 III. HIÖU LùC THI HµNH 1. C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang hëng u ®·i theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc tríc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 hoÆc theo NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15/1/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®îc tiÕp tôc hëng c¸c u ®·i vÒ ®Çu t cho ®Õn hÕt thêi gian cßn l¹i theo GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· cÊp. ¦u ®·i vÒ thuÕ lîi tøc ghi trong giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®îc chuyÓn thµnh u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kÓ tõ ngµy 1/1/1999 u ®·i vÒ thuÕ doanh thu ghi trong GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®îc thùc hiÖn ®Õn hÕt ngµy 31/12/1998. 2. §èi víi c¸c dù ¸n cã GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc tríc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 hoÆc theo NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15/1/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc thuéc diÖn ®îc hëng c¸c u ®·i bæ sung vÒ thuÕ sö dông ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP, nÕu ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung th× chØ ®îc hëng u ®·i cho thêi gian u ®·i cßn l¹i, kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh. 3. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang hëng c¸c møc u ®·i vÒ thuÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP, nÕu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã sù thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn hëng u ®·i th× ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc chÊm døt u ®·i tríc thêi h¹n theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP. 4. Trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ chñ së h÷u (hoÆc qu¶n lý) ®èi víi c¸c dù ¸n ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× chñ së h÷u (hoÆc qu¶n lý) míi tiÕp tôc ®îc hëng møc u ®·i vÒ thuÕ ®· ghi trong giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t trong thêi gian cßn l¹i cña dù ¸n vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô mµ chñ së h÷u (hoÆc qu¶n lý) cò ®· cam kÕt. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ Th«ng t sè 146/1999/TT-BTC ngµy 17/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi). §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t vµ ®· ¸p dông c¸c møc u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t 146/1999/TT-BTC, nÕu møc u ®·i kh«ng phï hîp víi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy lµm ¶nh hëng tíi quyÒn lîi cña nhµ ®Çu t th× c¬ quan thuÕ xem xÐt gi¶i quyÕt cho c¸c dù ¸n ®Çu t trªn ®îc hëng theo c¸c møc u ®·i vÒ thuÕ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy cho thêi gian u ®·i cßn l¹i, kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c kho¶n u ®·i vÒ thuÕ cho c¸c dù ¸n ®Çu t ®· thùc hiÖn tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, nÕu møc u ®·i kh«ng phï hîp víi møc u ®·i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng xö lý truy thu hoÆc hoµn tr¶.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2