Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH về người lao động Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 22/2003/TT-BL TBXH NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 81/2003/N -CP NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH B LU T LAO NG V NGƯ I LAO NG VI T NAM LÀM VI C NƯ C NGOÀI Thi hành Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành B lu t Lao ng v ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh s 81/2003/N -CP), sau khi có ý ki n tham gia c a các B , Ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG XU T KH U LAO NG 1. H sơ ngh c p gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng. 1.1. H sơ ngh c p m i gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng theo quy nh t i Kho n 1, i u 10 Ngh nh 81/2003/N -CP bao g m: a. ơn ngh c p gi y phép (theo m u s 1 kèm theo Thông tư này). b. Văn b n ngh c a cơ quan qu n lý doanh nghi p: - Văn b n c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình quy nh t i Quy t nh s 91/TTg ngày 07/3/1994 c a Th tư ng Chính ph i v i doanh nghi p Nhà nư c; - Văn b n c a ngư i ng u các t ch c nêu t i Kho n 3 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N -CP i v i doanh nghi p do t ch c ó qu n lý; - Văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính i v i doanh nghi p quy nh t i các Kho n 2, 4 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N - CP. c. B n sao quy t nh thành l p doanh nghi p và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p quy nh t i các Kho n 1, 3 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N -
 2. CP); b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p quy nh t i các Kho n 2, 4 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N -CP). d. án v ho t ng xu t khNu lao ng c a doanh nghi p (theo m u s 2 kèm theo Thông tư này) ã ư c cơ quan qu n lý doanh nghi p phê duy t. . B n xác nh n c a cơ quan qu n lý doanh nghi p v v n i u l c a doanh nghi p t i th i i m ngh c p gi y phép. e. Tài li u ch ng minh v tr s làm vi c và cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng c a doanh nghi p: - B n sao m t trong các gi y t sau: gi y ch ng nh n quy n s h u nhà, văn b n giao nhà cho doanh nghi p s d ng c a cơ quan có thNm quy n ho c h p ng thuê nhà v i th i h n trên 3 năm; - B n sao quy t nh thành l p và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng tr c thu c doanh nghi p. g. Sơ y u lý l ch c a T ng giám c ho c Giám c doanh nghi p, c a ngư i ng u ơn v xu t khNu lao ng và ngư i ng u cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng tr c thu c doanh nghi p (theo m u s 3 kèm theo Thông tư này); danh sách trích ngang c a cán b th c hi n nhi m v xu t khNu lao ng (theo m u s 4 kèm theo Thông tư này). h. B n sao gi y ch ng nh n ký qu ho t ng xu t khNu lao ng t i Ngân hàng. Các b n sao ph i có công ch ng h p pháp. 1.2. H sơ ngh c p i gi y phép theo quy nh t i i u 36 Ngh nh s 81/2003/N -CP bao g m: a. Báo cáo k t qu ho t ng xu t khNu lao ng c a doanh nghi p kèm theo b n chính gi y phép ã ư c c p. b. Tài li u quy nh t i Kho n , e, g, h i m 1.1 M c I Thông tư này. c. Gi y xác nh n c a C c Qu n lý lao ng ngoài nư c v vi c doanh nghi p ã n p phí qu n lý theo quy nh t i Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph , xác nh n v vi c doanh nghi p ã óng Qu h tr xu t khNu lao ng theo quy nh c a Ngh nh s 81/2003/N -CP. 1.3. H sơ ngh c p i gi y phép theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 81/2003/N -CP bao g m: a. Báo cáo k t qu ho t ng xu t khNu lao ng kèm theo b n chính gi y phép ã ư c c p.
 3. b. Tài li u quy nh t i i m 1.1 và Kho n c i u 1.2 M c I Thông tư này; i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p ( i v i doanh nghi p quy nh t i Kho n 4 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N -CP). 2. Th i h n c p gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng theo Kho n 2 i u 10 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 2.1. Doanh nghi p l p h sơ theo quy nh t i i m 1 M c I nêu trên, g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i (C c Qu n lý lao ng ngoài nư c). Trong th i h n 15 ngày làm vi c i v i doanh nghi p ngh c p m i gi y phép và 07 ngày làm vi c i v i doanh nghi p c p i gi y phép, k t ngày nh n h sơ h p l , B Lao ng - Thương binh và Xã h i c p gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng cho doanh nghi p (theo m u s 5 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p chưa i u ki n theo quy nh, C c qu n lý lao ng ngoài nư c thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p v n i dung c n b sung; n u doanh nghi p không i u ki n, B Lao ng - Thương binh và Xã h i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do cơ quan qu n lý doanh nghi p và doanh nghi p bi t. i v i doanh nghi p quy nh t i Kho n 4 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N -CP thì B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2.2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày c p m i ho c c p i gi y phép, doanh nghi p ph i ăng ký ít nh t trên m t t báo c a a phương nơi doanh nghi p t tr s chính và m t t báo c a Trung ương trong 3 s liên ti p v i các thông tin ch y u sau: a. Tên y , a ch tr s chính c a doanh nghi p, a ch c a ơn v xu t khNu lao ng, cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng tr c thu c doanh nghi p, s i n tho i, s fax; ch c năng ho t ng c a doanh nghi p. b. H tên Ch t ch H i ng Qu n tr (n u có), T ng giám c ho c Giám c doanh nghi p, ngư i ng u ơn v xu t khNu lao ng, cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng tr c thu c doanh nghi p. c. V n i u l t i th i i m c p gi y phép. d. S và ngày c p gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng, th i i m b t u ho t ng theo gi y phép. II. ƠN VN XU T KH U LAO NG TR C THU C DOANH NGHI P ơn v tr c thu c theo Kho n 13 i u 14 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 1. Doanh nghi p có gi y phép ch ư c giao nhi m v xu t khNu lao ng cho không quá hai ơn v tr c thu c có tr s trên a bàn t nh (thành ph ) khác nhau. Doanh nghi p ch u trách nhi m v ho t ng xu t khNu lao ng c a các ơn v tr c thu c và ch doanh nghi p m i th c hi n giao d ch v i cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t khNu lao ng.
 4. Doanh nghi p quy nh rõ ph m vi trách nhi m, ch c năng, quy n h n cho ơn v xu t khNu lao ng; ng th i báo cáo b ng văn b n (theo m u s 6 kèm theo Thông tư này) cho cơ quan qu n lý doanh nghi p, C c Qu n lý lao ng ngoài nư c và S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi t tr s ơn v tr c thu c, kèm theo b n sao h p l gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, tài li u ch ng minh v tr s làm vi c và danh sách trích ngang c a cán b th c hi n nhi m v xu t khNu lao ng. i v i doanh nghi p có quá hai ơn v xu t khNu lao ng tr c thu c thì ph i s p x p l i trong th i h n 60 ngày k t ngày Thông tư tư này có hi u l c. 2. Khi doanh nghi p, ơn v tr c thu c, cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng thay i tr s và cán b th c hi n nhi m v xu t khNu lao ng thì báo cáo b ng văn b n v i cơ quan qu n lý doanh nghi p, C c qu n lý lao ng ngoài nư c, S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi t tr s . III. H P NG VÀ ĂNG KÝ H P NG 1. H p ng ký v i bên nư c ngoài theo Kho n 1 i u 14 và Kho n 4 i u 25 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 1.1. H p ng cung ng lao ng ký gi a doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p nư c ngoài (không tr c ti p s d ng ho c tr c ti p s d ng lao ng), h p ng nh n th u, nh n khoán công trình ho c d án u tư nư c ngoài có s d ng lao ng Vi t Nam và h p ng do ngư i lao ng tr c ti p ký v i ngư i s d ng lao ng nư c ngoài (h p ng cá nhân) sau ây g i chung là h p ng. H p ng ph i m b o các i u ki n cơ b n v ti n lương, thu nh p; th i gian làm vi c, th i gian ngh ngơi, th i gian làm thêm gi ; i u ki n ăn, , làm vi c; b o hi m xã h i; b o h lao ng; chi phí i t Vi t Nam n nơi làm vi c và ngư c l i; trách nhi m gi i quy t khi có tranh ch p lao ng. N i dung v quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng ph i th ng nh t trong các h p ng: gi a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng nư c ngoài, gi a doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p nư c ngoài, gi a ngư i lao ng và doanh nghi p Vi t Nam. 1.2. i v i m t s lĩnh v c s d ng nhi u lao ng n và m t s ngành ngh c thù; nh ng nơi chưa có lao ng Vi t Nam ho c chưa có cơ quan i di n Vi t Nam; h p ng ti p nh n s lư ng l n lao ng Vi t Nam, doanh nghi p báo cáo v i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c v n i dung h p ng trư c khi ký k t. Trong th i gian 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a doanh nghi p, C c Qu n lý lao ng ngoài nư c thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p ý ki n c a C c v vi c ký k t h p ng này. 1.3. H p ng ch ư c ký ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài các ngh , công vi c, khu v c không thu c danh m c c m quy nh t i ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 2. Th t c ăng ký h p ng i v i doanh nghi p theo Kho n 1 i u 4, i u 13 và i u 16 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau:
 5. 2.1. H sơ ăng ký h p ng g m: a. M t b n ăng ký h p ng (theo m u s 7 kèm theo Thông tư này) b. M t b n sao h p ng ký v i bên nư c ngoài kèm theo b n d ch và các văn b n c a nư c nh n lao ng liên quan n h p ng có xác nh n c a T ng Giám c ho c Giám c doanh nghi p. i v i các h p ng ã ư c ăng ký và ch p thu n trư c ó thì doanh nghi p không ph i n p b n sao h p ng. Trư ng h p doanh nghi p nh n th u, nh n khoán công trình ho c u tư nư c ngoài có s d ng lao ng Vi t Nam, ngoài các tài li u trên, n p b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p không có gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng) và phương án s d ng lao ng Vi t Nam th c hi n h p ng có xác nh n c a cơ quan qu n lý doanh nghi p. 2.2. Th i h n ăng ký h p ng: a. H sơ ăng ký h p ng ư c g i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c. C c Qu n lý lao ng ngoài nư c c p cho doanh nghi p phi u ti p nh n h sơ ăng ký h p ng (theo m u s 9a kèm theo Thông tư này) khi ã nh n h sơ h p l . b. Sau 05 ngày làm vi c i v i h p ng cung ng lao ng và 07 ngày làm vi c i v i h p ng nh n th u, nh n khoán công trình ho c d án u tư nư c ngoài, k t ngày c p phi u ti p nh n h sơ ăng ký h p ng, n u C c Qu n lý lao ng ngoài nư c không có ý ki n khác b ng văn b n thì doanh nghi p ương nhiên ư c t ch c th c hi n h p ng. Trư ng h p chưa i u ki n c n ph i b sung ho c không i u ki n theo Quy nh thì C c Qu n lý lao ng ngoài nư c thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p bi t. 3. Th t c ăng ký h p ng i v i ngư i lao ng có h p ng cá nhân theo Kho n 2 i u 4 và i u 20 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 3.1. H sơ ăng ký h p ng a. Gi y ăng ký i làm vi c nư c ngoài có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c ơn v qu n lý tr c ti p (theo m u s 8 kèm theo Thông tư này). b. B n sao công ch ng h p ng ho c văn b n ti p nh n làm vi c có n i dung cơ b n như h p ng, ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c n làm vi c cho phép. 3.2. Th i h n ăng ký h p ng: H sơ ăng ký h p ng g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi cư trú. N u h sơ và h p l , S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p cho ngư i lao ng phi u ti p nh n h sơ ăng ký h p ng (theo m u s 9b kèm theo Thông tư này). Sau 05 ngày làm vi c k t ngày c p phi u ti p nh n h sơ ăng ký h p ng, n u S Lao ng - Thương binh và Xã h i không có ý ki n khác thì ngư i lao ng làm th t c xu t c nh.
 6. 3.3. Ngư i lao ng ang nư c ngoài không do doanh nghi p qu n lý, n u có h p ng lao ng thì h p ng v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i, h sơ g m: Gi y ăng ký làm vi c theo h p ng; b n ch p h chi u; b n sao h p ng lao ng. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, n u cơ quan i di n Vi t Nam không có ý ki n khác thì ngư i lao ng có quy n th c hi n h p ng. 4. Gia h n h p ng ho c ký h p ng lao ng m i theo i u 21 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 4.1. Ngư i lao ng do doanh nghi p ưa i làm vi c nư c ngoài, n u ư c gia h n ho c ký h p ng m i thì báo cáo v i i di n c a doanh nghi p t i nư c ó (n u có) ho c v i doanh nghi p ưa i theo dõi và qu n lý. 4.2. Ngư i lao ng làm vi c nư c ngoài quy nh t i i m 3.3 M c III Thông tư này, n u ư c gia h n ho c ký h p ng m i thì báo cáo v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i ghi chú vào s ăng ký lao ng. IV. QUY NNH V TUY N CH N LAO NG 1. Tuy n ch n lao ng theo Kho n 3 và Kho n 4 i u 14 Ngh nh s 81/2003/N - CP quy nh như sau: 1.1. Doanh nghi p tr c ti p tuy n ch n nh ng ngư i lao ng phù h p v i yêu c u c a bên s d ng lao ng, không ư c y quy n qua trung gian, môi gi i; không ư c thu phí tuy n ch n c a ngư i lao ng. 1.2. Vi c tuy n ch n lao ng ch ư c ti n hành khi h p ng ã ăng ký theo quy nh t i i m 2.2 M c III Thông tư này. 1.3. Doanh nghi p xu t trình gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng, k ho ch và phương th c tuy n ch n v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c ơn v có ngu n lao ng cung c p; ph i h p v i chính quy n c p huy n và xã, ho c các cơ s ào t o, cơ s s n xu t khác ( i v i lao ng có ngh ) tuy n ch n ngư i lao ng có o c t t, có ý th c t ch c k lu t, gia ình ch p hành t t pháp lu t c a Nhà nư c. 1.4. Trư c khi tuy n ch n, doanh nghi p thông báo công khai t i tr s doanh nghi p và a bàn tuy n ch n các yêu c u v s lư ng lao ng c n tuy n; gi i tính, tu i; công vi c mà ngư i lao ng s m nhi m, nơi làm vi c và th i h n h p ng; i u ki n làm vi c và sinh ho t; ti n lương, ti n công; các kho n chi phí ph i óng trư c khi i; các kho n ph i trích n p t ti n lương trong th i gian làm vi c nư c ngoài; quy n l i và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.5. Doanh nghi p dành ít nh t 10% s lư ng lao ng theo h p ng ã ký tuy n ch n nh ng ngư i tiêu chuNn thu c di n chính sách ngư i có công, b i, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguy n tham gia các công trình, d án nh ng nơi khó khăn (biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa) ã hoàn thành nghĩa v và ngư i lao ng thu c di n h nghèo. Chính quy n cơ s nơi tuy n ch n gi i thi u cho doanh nghi p danh sách nh ng lao ng thu c di n nêu trên doanh nghi p tuy n ch n.
 7. 1.6. Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c, k t ngày ngư i lao ng d tuy n, doanh nghi p thông báo công khai k t qu tuy n ch n. 1.7. Doanh nghi p thông báo th i h n ào t o - giáo d c nh hư ng, th i gian d ki n ưa i cho ngư i lao ng ã trúng tuy n. N u sau 6 tháng k t ngày trúng tuy n, doanh nghi p chưa ưa ư c ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài, thì thông báo rõ lý do cho ngư i lao ng và chính quy n cơ s ho c ơn v nơi cung c p ngu n lao ng bi t; n u ngư i lao ng không có nhu c u i n a ho c doanh nghi p không th s p x p cho ngư i lao ng i theo nguy n v ng ã ăng ký thì hoàn tr h sơ (h chi u, gi y ch ng nh n s c kh e...) cho ngư i lao ng và thanh toán các kho n ti n mà ngư i lao ng ã n p cho doanh nghi p theo hư ng d n c a Liên b Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. H sơ c a ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo Kho n 4 i u 25 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 2.1. ơn v t nguy n i làm vi c nư c ngoài (có cam k t c a b n thân và gia ình). 2.2. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c c a ơn v qu n lý tr c ti p. 2.3. H chi u ph thông. i v i thuy n viên tàu cá có thêm s thuy n viên; i v i s quan và th y th làm vi c trên tàu v n t i bi n ph i có h chi u thuy n viên. 2.4. Gi y ch ng nh n có s c kh e i làm vi c nư c ngoài c a b nh vi n do B Y t quy nh. 2.5. Ch ng ch ào t o - giáo d c nh hư ng. i v i s quan và th y th làm vi c trên tàu v n t i bi n có gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n và ch ng ch chuyên môn theo ch c danh. i v i chuyên gia có văn b ng, ch ng ch v chuyên môn, ngo i ng theo quy nh c a B qu n lý chuyên ngành và nư c ti p nh n lao ng. 2.6. B ng kê chi phí c a ngư i lao ng trư c khi i làm vi c nư c ngoài. 2.7. Các gi y t c n thi t khác theo yêu c u c a bên nư c ngoài. V. ÀO T O - GIÁO D C NNH HƯ NG ào t o - giáo d c nh hư ng theo Kho n 5 i u 14, Kho n 2 i u 18 và Kho n 5 i u 25 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 1. N i dung: 1.1. H c ngo i ng : Ngư i lao ng ph i t yêu c u v ngo i ng do C c Qu n lý lao ng ngoài nư c quy nh; i v i chuyên gia do nư c ti p nh n lao ng quy nh. 1.2. ào t o, b túc ki n th c chuyên môn, k năng ngh cho ngư i lao ng trong trư ng h p c n thi t có i u ki n th c hi n h p ng.
 8. 1.3. Giáo d c nh hư ng: a. N i dung h p ng doanh nghi p ký v i doanh nghi p nư c ngoài, h p ng i làm vi c nư c ngoài doanh nghi p s ký v i ngư i lao ng, h p ng lao ng ngư i s d ng lao ng s ký v i ngư i lao ng; quy n l i, nghĩa v và trách nhi m c a ngư i lao ng trong vi c th c hi n các i u kho n ã ghi trong h p ng. b. Nh ng hi u bi t cơ b n v pháp lu t lao ng, hình s , dân s , xu t nh p c nh c a Vi t Nam, pháp lu t c a nư c nh n lao ng; nghĩa v ch p hành và tuân th pháp lu t và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v lao ng Vi t Nam làm vi c nư c ngoài. c. Phong t c, t p quán, tôn giáo và sinh ho t c a nư c nh n lao ng; kinh nghi m giao ti p, quan h ng x v i ngư i s d ng lao ng và nh ng ngư i lao ng khác t i nơi làm vi c. d. K lu t và tác phong lao ng công nghi p, nh ng quy nh, quy ph m v an toàn, v sinh lao ng. 2. Chương trình và tài li u: 2.1. C c qu n lý lao ng ngoài nư c quy nh chương trình và phát hành tài li u giáo d c nh hư ng i v i ngư i lao ng. 2.2. Chương trình và tài li u i v i chuyên gia theo quy nh c a B qu n lý chuyên ngành. 2.3. Chương trình và tài li u i v i s quan, th y th làm vi c trên tàu v n t i bi n theo quy nh c a B Giao thông V n t i. 3. Ki m tra và c p ch ng ch : Vi c t ch c ki m tra ánh giá k t qu và c p ch ng ch ào t o - giáo d c nh hư ng cho nh ng ngư i t yêu c u do cơ s ào t o ch u trách nhi m. 4. Trách nhi m c a doanh nghi p: Doanh nghi p có trách nhi m t ch c ào t o - giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng ã ư c tuy n ch n t i cơ s ào t o - giáo d c nh hư ng c a doanh nghi p theo quy ch c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. VI. QU N LÝ LAO NG Qu n lý lao ng theo Kho n 3, 4 i u 11, Kho n 6, 7, 8, 12 i u 14 Kho n 9 i u 18, Kho n 4 i u 27 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 1. Qu n lý trong nư c: 1.1. Ký h p ng i làm vi c nư c ngoài và qu n lý h sơ:
 9. a. Doanh nghi p ký h p ng i làm vi c nư c ngoài v i ngư i lao ng (theo m u s 10 kèm theo Thông tư này) ít nh t 07 ngày trư c khi h xu t c nh và ch u trách nhi m qu n lý h sơ c a ngư i lao ng. b. S Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý h sơ c a ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo các h p ng cá nhân. 1.2. B o hi m xã h i: a. i v i ngư i lao ng: - Ngư i lao ng chưa tham gia b o hi m xã h i b t bu c trong nư c ho c ã có quá trình tham gia b o hi m xã h i nhưng ã ư c gi i quy t tr c p b o hi m xã h i m t l n thì tham gia b o hi m xã h i t nguy n theo quy nh c a Chính ph . - Ngư i lao ng ang tham gia b o hi m xã h i b t bu c trong nư c mà chưa ư c gi i quy t tr c p b o hi m xã h i 1 l n thì ư c th c hi n như sau: N u ngư i lao ng mu n ti p t c tham gia b o hi m xã h i thì óng thông qua doanh nghi p ưa i, i v i ngư i lao ng i làm vi c theo h p ng cá nhân thì óng t i nơi ã tham gia b o hi m xã h i trư c khi i; trư ng h p không ti p t c tham gia b o hi m xã h i thì ư c gi i quy t tr c p b o hi m xã h i 1 l n ho c b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. b. i v i doanh nghi p ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài: Doanh nghi p có trách nhi m thu ti n óng b o hi m xã h i c a ngư i lao ng ( i v i nh ng ngư i ti p t c tham gia b o hi m xã h i), n p cho cơ quan b o hi m xã h i Vi t Nam nơi doanh nghi p t tr s và yêu c u cơ quan b o hi m xã h i xác nh n vào s b o hi m xã h i c a ngư i lao ng. 1.3. Thanh lý h p ng: a. Doanh nghi p có trách nhi m thanh lý h p ng v i ngư i lao ng. N i dung thanh lý h p ng g m: l p biên b n thanh lý h p ng trong ó nêu rõ lý do v nư c, các kho n thanh toán gi a doanh nghi p và ngư i lao ng; th c hi n các chính sách, ch theo quy nh c a Nhà nư c và các n i dung khác mà hai bên ã th a thu n; tr s b o hi m (n u có); làm th t c ngư i lao ng v ơn v cũ ho c nơi cư trú trư c khi i. Vi c thanh toán ti n t c c khi thanh lý h p ng th c hi n theo hư ng d n c a Liên B Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i. b. Ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân khi v nư c có trách nhi m báo cáo v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi ăng ký h p ng và U ban nhân dân c p xã nơi cư trú trư c khi i. 2. Qu n lý ngoài nư c: Doanh nghi p có trách nhi m:
 10. 2.1. L p danh sách lao ng (theo m u s 11 kèm theo Thông tư này) g i cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i, C c Qu n lý lao ng ngoài nư c ch m nh t 05 ngày làm vi c sau m i chuy n ưa lao ng i. 2.2. Qu n lý và b o v quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng trong th i gian làm vi c theo h p ng nư c ngoài. Nh ng v n v lao ng vư t quá thNm quy n thì doanh nghi p báo cáo b ng văn b n v i cơ quan qu n lý doanh nghi p; ng th i g i cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i, C c Qu n lý lao ng ngoài nư c. 2.3. C cán b qu n lý có phNm ch t o c t t, có trình chuyên môn, ngo i ng và thông báo a ch văn phòng i di n (n u có); h tên, a ch , s i n tho i c a cán b qu n lý cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i, C c Qu n lý lao ng ngoài nư c. 2.4. Trư ng h p doanh nghi p không i u ki n c p i gi y phép ho c b ình ch ho t ng xu t khNu lao ng thì có trách nhi m ti p t c qu n lý ngư i lao ng do doanh nghi p ưa i cho n khi thanh lý xong h p ng v i ngư i lao ng. 2.5. Trư ng h p doanh nghi p thu c di n xem xét gi i th ho c lâm vào tình tr ng phá s n thì bàn giao h sơ, tài li u có liên quan n s lao ng ang làm vi c nư c ngoài cho cơ quan qu n lý doanh nghi p x lý các v n liên quan n ngư i lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 81/2003/N -CP và các văn b n hư ng d n kèm theo. i v i nh ng ngư i lao ng ã ư c doanh nghi p tuy n ch n và làm xong th t c h sơ thì doanh nghi p ch ng th a thu n chuy n h p ng cho doanh nghi p xu t khNu lao ng khác th c hi n ho c báo cáo cơ quan qu n lý doanh nghi p xem xét quy t nh. 3. Ch báo cáo: 3.1. Doanh nghi p l p báo cáo v lao ng i làm vi c nư c ngoài (theo m u s 12a kèm theo Thông tư này) g i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c trư c ngày 20 hàng tháng; l p báo cáo nh kỳ 6 tháng và c năm (theo m u s 12b kèm theo Thông tư này) g i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c, cơ quan qu n lý doanh nghi p, S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi doanh nghi p và ơn v xu t khNu lao ng tr c thu c t tr s trư c ngày 20/6 và 20/12 hàng năm. 3.2. Cơ quan qu n lý doanh nghi p t ng h p và báo cáo v lao ng i làm vi c nư c ngoài c a các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý nh kỳ 6 tháng và c năm (theo m u s 12c kèm theo Thông tư này) g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 25/6 và 25/12 hàng năm t ng h p báo cáo Chính ph . 3.3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p và báo cáo v lao ng c a a phương i làm vi c nư c ngoài (s lao ng c a các doanh nghi p thu c a phương qu n lý và s lao ng c a các doanh nghi p khác) nh kỳ 6 tháng và c năm (theo m u s 12d kèm theo Thông tư này) g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 25/6 và 25/12 hàng năm. 3.4. Trư ng h p ngư i lao ng b h p ng, ình công, tai n n, ch t, m t tích doanh nghi p có trách nhi m báo cáo k p th i v i cơ quan qu n lý doanh nghi p, cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i và C c Qu n lý lao ng ngoài nư c.
 11. VII. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M 1. Khen thư ng theo i u 34 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: T p th và cá nhân ngư i Vi t Nam, t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài có thành tích su t s c trong ho t ng xu t khNu lao ng và chuyên gia, ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ngh thì ư c xét khen thư ng theo quy ch khen thư ng v xu t khNu lao ng và chuyên gia. 2. X lý vi ph m theo i u 35 Ngh nh s 81/2003/N -CP quy nh như sau: 2.1. i v i doanh nghi p: Doanh nghi p vi ph m Ngh nh s 81/2003/N -CP thì b x ph t theo quy nh c a Ngh nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng. Trư ng h p gây thi t h i cho ngư i lao ng thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Ngoài ra, tùy theo tính ch t và m c vi ph m s b áp d ng m t trong các bi n pháp x ph t b sung sau: a. Các bi n pháp x ph t b sung g m: - T m ình ch th c hi n h p ng; - ình ch có th i h n ho t ng xu t khNu lao ng. a.1. T m ình ch th c hi n h p ng: Doanh nghi p b t m ình ch th c hi n h p ng i v i m t trong các trư ng h p sau: - Vi ph m vi c tuy n ch n lao ng theo quy nh t i i m 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 M c IV Thông tư này; - Không t ch c ào t o - giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng trư c khi ưa i làm vi c nư c ngoài; - Thu phí d ch v xu t khNu lao ng, thu và qu n lý ti n t c c c a ngư i lao ng không úng quy nh; - Không th c hi n ký h p ng i làm vi c nư c ngoài v i ngư i lao ng; - Không x lý k p th i mâu thu n phát sinh v vi c làm, ti n lương, thu nh p, các kho n kh u tr , i u ki n sinh ho t gi a ngư i s d ng lao ng nư c ngoài và t p th ngư i lao ng. a.2. ình ch có th i h n ho t ng xu t khNu lao ng: Doanh nghi p b ình ch ho t ng xu t khNu lao ng t 1 tháng n 6 tháng iv i m t trong các trư ng h p sau:
 12. - ã b x ph t v i hình th c t m ình ch th c hi n h p ng nhưng tái ph m ho c có vi ph m tương t trong quá trình th c hi n các h p ng khác; - Chưa th c hi n vi c ăng ký h p ng theo quy nh t i Kho n 1 i u 4 Ngh nh s 81/2003/N -CP nhưng ã ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài; - Không báo cáo trưóc khi ký k t h p ng i v i các ngh c thù và m t s lĩnh v c quy nh t i i m 1.2 M c III Thông tư này nhưng ã t ch c tuy n ch n lao ng; - Thi u trách nhi m trong vi c gi i quy t tranh ch p gây thương h i n quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng; - L i d ng danh nghĩa ho t ng xu t khNu lao ng tuy n ch n, ào t o - giáo d c nh hư ng nh m thu l i b t chính. b. ThNm quy n x lý vi ph m: b.1. C c trư ng C c qu n lý lao ng ngoài nư c có quy n t m ình ch th c hi n h p ng; ình ch ho t ng xu t khNu lao ng c a doanh nghi p t 1 tháng n 6 tháng. b.2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh ình ch , thu h i gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng theo quy nh t i Kho n 1 i u 11 Ngh nh s 81/2003/N -CP. 2.2. i v i ngư i lao ng: Ngư i lao ng vi ph m các i u kho n c a h p ng ã ký v i doanh nghi p Vi t Nam, h p ng ã ký v i ngư i s d ng lao ng nư c ngoài, ho c vi ph m pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t nư c s t i, ho c t ý b h p ng thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m s b áp d ng các hình th c x lý theo quy nh t i Kho n 3 và Kho n 4 i u 35 Ngh nh s 81/2003/N -CP. VIII. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương các t ch c nêu t i Kho n 3 i u 8 Ngh nh s 81/2003/N -CP, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình quy nh t i Quy t nh s 91/TTg ngày 07/3/1994 c a Th tư ng Chính ph có trách nhi m quán tri t, tuyên truy n pháp lu t v xu t khNu lao ng, ch o phát tri n th trư ng lao ng, xây d ng k ho ch xu t khNu lao ng hàng năm và 5 năm; qu n lý, ch o và hàng năm ánh giá ho t ng xu t khNu lao ng c a các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý; ph i h p v i B , cơ quan liên quan k p th i gi i quy t nh ng v n phát sinh liên quan n ho t ng xu t khNu lao ng thu c ph m vi trách nhi m. 2. C c Qu n lý lao ng ngoài nư c, Thanh tra thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan qu n lý doanh nghi p quy nh t i i u 27 Ngh nh s
 13. 81/2003/N -CP t ch c ki m tra, thanh tra ho t ng xu t khNu lao ng, phát hi n và x lý k p th i các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i giúp U ban nhân dân t nh, thành ph th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t khNu lao ng t i a phương, hư ng d n các doanh nghi p tuy n ch n lao ng i làm vi c nư c ngoài theo úng các khu v c ư c phân công; ki m tra, thanh tra công tác tuy n ch n, ào t o - giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng; phát hi n và x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t c a các t ch c, cá nhân trong ho t ng xu t khNu lao ng. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, bãi b Thông tư s 28/1999/TT-BL TBXH ngày 15/11/1999. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản