intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

141
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. t h«ng t   cña bé lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi  s è   2 2 / 2 0 0 3 / T T ­ B L § T B X H   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 3   h í n g   d É n  thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP  ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt  v µ   h í n g   d É n   t h i   h µ n h   b é   l u Ë t   l a o   ® é n g   v Ò   n g ê i   l a o   ® é n g  viÖt nam lµm viÖc ë níc ngoµi Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP ngµy 17 th¸ng 7   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi   hµnh Bé  luËt Lao  ®éng vÒ  ngêi lao  ®éng ViÖt Nam lµm viÖc   ë  níc ngoµi (sau  ®©y gäi lµ  NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP),   sau khi cã   ý  kiÕn tham gia cña c¸c Bé, Ngµnh liªn quan,   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn thùc hiÖn nh  sau: I. Thñ tôc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng  xuÊt khÈu lao ®éng 1.  Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp  giÊy phÐp  ho¹t   ®éng  xuÊt khÈu  lao ®éng. 1.1. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp míi giÊy phÐp ho¹t  ®éng xuÊt  khÈu   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1,   §iÒu   10   NghÞ  ®Þnh 81/2003/N§­CP bao gåm: a. §¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp giÊy phÐp (theo mÉu sè  1 kÌm theo  Th«ng t nµy). b. V¨n b¶n ®Ò nghÞ cña c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp: ­ V¨n b¶n cña Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc  ho¹t  ®éng theo m« h×nh quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  91/TTg  ngµy   07/3/1994   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®èi   víi   doanh  nghiÖp Nhµ níc; ­ V¨n b¶n cña ngêi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc nªu t¹i Kho¶n  3 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP  ®èi víi doanh nghiÖp  do tæ chøc ®ã qu¶n lý; ­ V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i  doanh  nghiÖp   ®Æt   trô   së   chÝnh   ®èi  víi  doanh   nghiÖp   quy   ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n 2, 4 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­ CP. c. B¶n sao quyÕt  ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp vµ  giÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh (®èi víi doanh nghiÖp quy  ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n 1, 3 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­
 2. 2 CP); b¶n sao giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh (®èi víi  doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n 2, 4 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh  sè 81/2003/N§­CP). d.  §Ò  ¸n vÒ  ho¹t   ®éng  xuÊt  khÈu lao   ®éng  cña doanh  nghiÖp   (theo   mÉu   sè   2   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy)   ®∙   ®îc   c¬  quan qu¶n lý doanh nghiÖp phª duyÖt. ®. B¶n x¸c nhËn cña c¬  quan qu¶n lý  doanh nghiÖp vÒ  vèn  ®iÒu lÖ  cña doanh  nghiÖp  t¹i thêi   ®iÓm   ®Ò  nghÞ  cÊp  giÊy phÐp. e. Tµi liÖu chøng minh vÒ  trô  së  lµm viÖc vµ  c¬  së  ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng cña doanh nghiÖp: ­ B¶n sao mét trong c¸c giÊy tê  sau: giÊy chøng nhËn  quyÒn  së  h÷u nhµ,  v¨n  b¶n  giao  nhµ  cho doanh nghiÖp  sö  dông cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång thuª nhµ víi  thêi h¹n trªn 3 n¨m; ­   B¶n   sao   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   vµ   giÊy   chøng   nhËn  ®¨ng ký kinh doanh cña c¬ së ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh h íng  trùc thuéc doanh nghiÖp. g.   S¬   yÕu   lý   lÞch   cña   Tæng   gi¸m   ®èc   hoÆc   Gi¸m   ®èc  doanh nghiÖp, cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng   vµ  ngêi  ®øng  ®Çu c¬  së   ®µo t¹o ­ gi¸o dôc  ®Þnh h íng trùc  thuéc doanh nghiÖp (theo mÉu sè  3 kÌm theo Th«ng t nµy);  danh s¸ch trÝch ngang cña c¸n bé  thùc hiÖn nhiÖm vô  xuÊt  khÈu lao ®éng (theo mÉu sè 4 kÌm theo Th«ng t nµy). h. B¶n sao giÊy chøng nhËn ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu   lao ®éng t¹i Ng©n hµng. C¸c b¶n sao ph¶i cã c«ng chøng hîp ph¸p. 1.2.  Hå  s¬   ®Ò  nghÞ   cÊp  ®æi  giÊy phÐp  theo  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 36 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP bao gåm: a. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng cña  doanh nghiÖp kÌm theo b¶n chÝnh giÊy phÐp ®∙ ®îc cÊp. b. Tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  ®, e, g, h §iÓm 1.1  Môc I Th«ng t nµy. c. GiÊy x¸c nhËn cña Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi níc  vÒ  viÖc doanh nghiÖp  ®∙ nép  ®ñ  phÝ  qu¶n lý  theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh sè  152/1999/N§­CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh  phñ, x¸c nhËn vÒ  viÖc doanh nghiÖp  ®∙  ®ãng  ®ñ  Quü  hç  trî  xuÊt   khÈu   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  81/2003/N§­CP. 1.3.  Hå  s¬   ®Ò  nghÞ   cÊp  ®æi  giÊy phÐp  theo  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP bao gåm: a. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng kÌm  theo b¶n chÝnh giÊy phÐp ®∙ ®îc cÊp.
 3. 3 b. Tµi liÖu quy ®Þnh t¹i §iÓm 1.1 vµ Kho¶n c §iÒu 1.2  Môc I Th«ng t nµy; ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh   nghiÖp (®èi víi doanh nghiÖp quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 8  NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP). 2.   Thêi   h¹n   cÊp   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao  ®éng theo Kho¶n 2 §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP quy  ®Þnh nh sau: 2.1. Doanh nghiÖp lËp hå  s¬  theo quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1  Môc I nªu trªn, göi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  (Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi níc). Trong thêi h¹n 15 ngµy  lµm viÖc  ®èi víi doanh nghiÖp  ®Ò  nghÞ  cÊp míi giÊy phÐp  vµ   07   ngµy   lµm   viÖc   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   cÊp   ®æi   giÊy  phÐp, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Lao  ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ  X∙ héi cÊp giÊy phÐp ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng   cho   doanh   nghiÖp   (theo   mÉu   sè   5   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy). Trêng hîp cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh, Côc qu¶n  lý  lao  ®éng ngoµi  níc th«ng b¸o b»ng  v¨n  b¶n  cho  doanh  nghiÖp vÒ néi dung cÇn bæ sung; nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®ñ   ®iÒu   kiÖn,   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   tr¶   lêi  b»ng v¨n b¶n nªu râ lý do ®Ó c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp   vµ doanh nghiÖp biÕt. §èi víi doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP th×  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙  héi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2.2. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy cÊp míi hoÆc  cÊp ®æi giÊy phÐp, doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký Ýt nhÊt trªn   mét   tê   b¸o   cña   ®Þa   ph¬ng   n¬i   doanh   nghiÖp   ®Æt   trô   së  chÝnh vµ  mét tê  b¸o cña Trung  ¬ng trong 3 sè  liªn tiÕp  víi c¸c th«ng tin chñ yÕu sau: a. Tªn ®Çy ®ñ, ®Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp,   ®Þa chØ cña  ®¬n vÞ  xuÊt khÈu lao  ®éng, c¬  së   ®µo t¹o ­  gi¸o   dôc   ®Þnh   híng   trùc   thuéc   doanh   nghiÖp,   sè   ®iÖn  tho¹i, sè fax; chøc n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. b. Hä  tªn Chñ  tÞch Héi  ®ång Qu¶n trÞ  (nÕu cã), Tæng  gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ  xuÊt khÈu lao  ®éng, c¬  së   ®µo t¹o ­ gi¸o dôc    ®Þnh híng  trùc thuéc doanh nghiÖp. c. Vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm cÊp giÊy phÐp. d. Sè  vµ  ngµy cÊp giÊy phÐp ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng, thêi ®iÓm b¾t ®Çu ho¹t ®éng theo giÊy phÐp. II. §¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng  trùc thuéc doanh nghiÖp
 4. 4 §¬n vÞ  trùc thuéc theo Kho¶n 13 §iÒu 14 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 1.   Doanh   nghiÖp   cã   giÊy   phÐp   chØ   ®îc   giao   nhiÖm   vô  xuÊt khÈu lao ®éng cho kh«ng qu¸ hai ®¬n vÞ trùc thuéc cã  trô   së   trªn   ®Þa   bµn   tØnh   (thµnh   phè)   kh¸c   nhau.   Doanh  nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng  cña c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc  vµ  chØ doanh  nghiÖp  míi  thùc  hiÖn giao dÞch víi c¬  quan qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  xuÊt  khÈu  lao ®éng. Doanh   nghiÖp   quy   ®Þnh   râ   ph¹m   vi   tr¸ch   nhiÖm,   chøc   n¨ng, quyÒn h¹n cho  ®¬n vÞ  xuÊt khÈu lao  ®éng;  ®ång thêi  b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n (theo mÉu sè 6 kÌm theo Th«ng t nµy)  cho c¬  quan qu¶n lý  doanh  nghiÖp,  Côc  Qu¶n  lý  lao   ®éng  ngoµi níc vµ  Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi n¬i  ®Æt  trô  së   ®¬n vÞ  trùc thuéc, kÌm theo b¶n sao hîp lÖ  giÊy  chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, tµi liÖu chøng minh vÒ trô   së lµm viÖc vµ danh s¸ch trÝch ngang cña c¸n bé thùc hiÖn  nhiÖm vô xuÊt khÈu lao ®éng. §èi víi doanh nghiÖp cã  qu¸ hai  ®¬n vÞ  xuÊt khÈu lao  ®éng trùc  thuéc  th×  ph¶i s¾p xÕp l¹i trong  thêi h¹n 60  ngµy kÓ tõ ngµy Th«ng t t nµy cã hiÖu lùc. 2. Khi doanh nghiÖp, ®¬n vÞ trùc thuéc, c¬ së ®µo t¹o   ­ gi¸o dôc  ®Þnh híng thay  ®æi trô  së  vµ  c¸n bé  thùc hiÖn   nhiÖm vô  xuÊt khÈu lao  ®éng th×  b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n víi  c¬  quan qu¶n lý  doanh nghiÖp, Côc qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi  níc, Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi n¬i ®Æt trô së. III. Hîp ®ång vµ ®¨ng ký hîp ®ång 1. Hîp ®ång ký víi bªn níc ngoµi theo Kho¶n 1 §iÒu 14  vµ   Kho¶n   4   §iÒu   25   NghÞ   ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP  quy   ®Þnh   nh sau: 1.1. Hîp  ®ång cung øng lao  ®éng ký  gi÷a doanh nghiÖp  ViÖt   Nam   vµ   doanh  nghiÖp   níc   ngoµi   (kh«ng  trùc   tiÕp   sö  dông   hoÆc   trùc   tiÕp   sö   dông   lao   ®éng),   hîp   ®ång   nhËn   thÇu, nhËn kho¸n c«ng tr×nh hoÆc dù  ¸n  ®Çu t  ë  níc ngoµi  cã sö dông lao ®éng ViÖt Nam vµ hîp ®ång do ng êi lao ®éng  trùc tiÕp ký  víi ngêi sö  dông lao  ®éng  ë  níc ngoµi (hîp  ®ång c¸ nh©n) sau ®©y gäi chung lµ hîp ®ång. Hîp ®ång ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vÒ tiÒn l­ ¬ng, thu nhËp; thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ ng¬i,   thêi gian  lµm  thªm  giê;  ®iÒu kiÖn  ¨n,   ë, lµm viÖc;  b¶o  hiÓm x∙ héi; b¶o hé  lao  ®éng; chi phÝ   ®i tõ  ViÖt Nam  ®Õn   n¬i lµm viÖc vµ  ngîc l¹i; tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt khi cã  tranh chÊp lao ®éng.
 5. 5 Néi dung vÒ  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña ngêi lao  ®éng  ph¶i thèng nhÊt trong c¸c hîp ®ång: gi÷a ng êi lao ®éng vµ  ngêi sö  dông lao  ®éng níc ngoµi, gi÷a doanh nghiÖp ViÖt  Nam   vµ   doanh   nghiÖp   níc   ngoµi,   gi÷a   ngêi   lao   ®éng   vµ  doanh nghiÖp ViÖt Nam. 1.2. §èi víi mét sè  lÜnh vùc sö  dông nhiÒu lao  ®éng  n÷   vµ   mét   sè   ngµnh   nghÒ   ®Æc   thï;   nh÷ng   n¬i   cha   cã   lao  ®éng ViÖt Nam hoÆc cha cã  c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam; hîp  ®ång   tiÕp   nhËn   sè   lîng   lín   lao   ®éng   ViÖt   Nam,   doanh  nghiÖp b¸o c¸o víi Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi níc vÒ  néi  dung hîp  ®ång  tríc khi ký  kÕt.  Trong thêi  gian  07 ngµy  lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc b¸o c¸o cña doanh nghiÖp,  Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  doanh nghiÖp ý kiÕn cña Côc vÒ viÖc ký kÕt hîp ®ång nµy. 1.3. Hîp  ®ång chØ  ®îc ký   ®Ó   ®a lao  ®éng ViÖt Nam  ®i  lµm viÖc  ë  níc ngoµi c¸c nghÒ, c«ng viÖc, khu vùc kh«ng  thuéc   danh   môc   cÊm   quy   ®Þnh   t¹i   phô   lôc   sè   1   kÌm   theo  Th«ng t nµy. 2. Thñ tôc ®¨ng ký hîp ®ång ®èi víi doanh nghiÖp theo   Kho¶n   1   §iÒu   4,   §iÒu   13   vµ   §iÒu   16   NghÞ   ®Þnh   sè  81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 2.1. Hå s¬ ®¨ng ký hîp ®ång gåm: a. Mét b¶n  ®¨ng ký  hîp  ®ång (theo mÉu sè  7 kÌm theo  Th«ng t nµy) b. Mét b¶n sao hîp ®ång ký víi bªn níc ngoµi kÌm theo  b¶n dÞch vµ  c¸c v¨n b¶n cña níc nhËn lao  ®éng liªn quan  ®Õn hîp  ®ång cã  x¸c nhËn cña Tæng Gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc  doanh nghiÖp. §èi víi c¸c hîp ®ång ®∙ ®îc ®¨ng ký vµ chÊp  thuËn tríc ®ã th× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép b¶n sao hîp   ®ång. Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   nhËn   thÇu,   nhËn   kho¸n   c«ng  tr×nh   hoÆc   ®Çu   t  ë   níc   ngoµi   cã   sö   dông   lao   ®éng   ViÖt  Nam, ngoµi c¸c tµi liÖu trªn, nép b¶n sao giÊy chøng nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   (®èi   víi   doanh  nghiÖp   kh«ng   cã  giÊy   phÐp ho¹t   ®éng  xuÊt khÈu lao  ®éng)  vµ  ph¬ng ¸n sö  dông  lao  ®éng ViÖt Nam  ®Ó  thùc hiÖn hîp  ®ång cã  x¸c nhËn cña  c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.2. Thêi h¹n ®¨ng ký hîp ®ång: a.   Hå   s¬   ®¨ng   ký   hîp   ®ång   ®îc   göi   Côc   Qu¶n   lý   lao  ®éng ngoµi  níc. Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi  níc cÊp cho  doanh nghiÖp phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký hîp ®ång (theo   mÉu sè  9a kÌm theo Th«ng t nµy) khi  ®∙ nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp  lÖ. b. Sau 05 ngµy lµm viÖc ®èi víi hîp ®ång cung øng lao  ®éng vµ 07 ngµy lµm viÖc ®èi víi hîp ®ång nhËn thÇu, nhËn 
 6. 6 kho¸n c«ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t ë níc ngoµi, kÓ tõ ngµy  cÊp phiÕu tiÕp nhËn hå  s¬   ®¨ng ký  hîp  ®ång, nÕu Côc Qu¶n  lý  lao  ®éng ngoµi níc kh«ng cã   ý  kiÕn kh¸c b»ng v¨n b¶n  th×   doanh   nghiÖp   ®¬ng   nhiªn   ®îc   tæ   chøc   thùc   hiÖn   hîp  ®ång.  Trêng hîp cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn cÇn ph¶i  bæ sung  hoÆc  kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo Quy ®Þnh th× Côc Qu¶n lý lao ®éng  ngoµi níc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho doanh nghiÖp biÕt. 3. Thñ  tôc  ®¨ng ký  hîp  ®ång  ®èi víi ngêi lao  ®éng cã  hîp ®ång c¸ nh©n theo Kho¶n 2 §iÒu 4 vµ §iÒu 20 NghÞ ®Þnh   sè 81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 3.1. Hå s¬ ®¨ng ký hîp ®ång a. GiÊy  ®¨ng ký   ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi cã  x¸c nhËn  cña Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró  hoÆc  ®¬n vÞ  qu¶n lý  trùc tiÕp (theo mÉu sè 8 kÌm theo Th«ng t nµy). b. B¶n sao c«ng chøng hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n tiÕp nhËn   lµm viÖc cã  néi dung c¬  b¶n nh  hîp  ®ång,  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña níc ®Õn lµm viÖc cho phÐp. 3.2. Thêi h¹n ®¨ng ký hîp ®ång: Hå  s¬   ®¨ng ký  hîp  ®ång göi Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi n¬i c tró. NÕu hå  s¬   ®ñ  vµ  hîp lÖ, Së  Lao  ®éng   ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi cÊp cho ngêi lao  ®éng phiÕu tiÕp  nhËn   hå   s¬   ®¨ng   ký   hîp   ®ång   (theo   mÉu   sè   9b   kÌm   theo   Th«ng t nµy). Sau 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy cÊp phiÕu tiÕp nhËn  hå  s¬   ®¨ng ký  hîp  ®ång, nÕu Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi kh«ng cã ý kiÕn kh¸c th× ngêi lao ®éng lµm thñ tôc  xuÊt c¶nh. 3.3.   Ngêi   lao   ®éng   ®ang   ë   níc   ngoµi   kh«ng   do   doanh  nghiÖp qu¶n lý, nÕu cã hîp ®ång lao ®éng th× hîp ®ång víi  c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc së  t¹i, hå  s¬  gåm: GiÊy  ®¨ng ký  lµm viÖc theo  hîp   ®ång;  b¶n chôp hé  chiÕu;  b¶n  sao hîp  ®ång lao  ®éng. Trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc,  nÕu c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam kh«ng cã   ý  kiÕn kh¸c th×  ngêi lao ®éng cã quyÒn thùc hiÖn hîp ®ång. 4.   Gia   h¹n   hîp   ®ång   hoÆc   ký   hîp   ®ång   lao   ®éng   míi  theo §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 4.1. Ngêi lao  ®éng do doanh nghiÖp  ®a  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi, nÕu  ®îc gia h¹n hoÆc ký  hîp  ®ång míi th×  b¸o  c¸o   víi   ®¹i   diÖn   cña   doanh   nghiÖp   t¹i   níc   ®ã   (nÕu   cã)  hoÆc víi doanh nghiÖp ®a ®i ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý. 4.2. Ngêi lao  ®éng lµm viÖc  ë  níc ngoµi quy  ®Þnh t¹i  §iÓm 3.3 Môc III Th«ng t nµy, nÕu ®îc gia h¹n hoÆc ký hîp  ®ång míi th×  b¸o c¸o víi c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  n íc  së t¹i ®Ó ghi chó vµo sæ ®¨ng ký lao ®éng.
 7. 7 IV. Quy ®Þnh vÒ tuyÓn chän lao ®éng 1. TuyÓn chän lao  ®éng theo Kho¶n 3 vµ  Kho¶n 4 §iÒu  14 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 1.1. Doanh nghiÖp trùc tiÕp tuyÓn chän nh÷ng ngêi lao  ®éng phï  hîp víi yªu cÇu cña bªn sö  dông lao  ®éng, kh«ng  ®îc  ñy quyÒn qua trung gian, m«i giíi; kh«ng  ® îc thu phÝ  tuyÓn chän cña ngêi lao ®éng. 1.2. ViÖc tuyÓn chän lao  ®éng chØ  ®îc tiÕn hµnh khi  hîp  ®ång  ®∙  ®¨ng ký  theo quy  ®Þnh t¹i §iÓm 2.2 Môc III  Th«ng t nµy. 1.3. Doanh nghiÖp xuÊt tr×nh giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt  khÈu lao  ®éng, kÕ  ho¹ch vµ  ph¬ng thøc tuyÓn chän víi Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi hoÆc  ®¬n vÞ  cã  nguån lao   ®éng cung cÊp; phèi hîp víi chÝnh quyÒn cÊp huyÖn vµ  x∙,  hoÆc c¸c c¬  së   ®µo t¹o, c¬  së  s¶n xuÊt kh¸c (®èi víi lao   ®éng cã nghÒ) ®Ó tuyÓn chän ngêi lao ®éng cã ®¹o ®øc tèt,  cã   ý  thøc tæ chøc kû  luËt, gia  ®×nh chÊp hµnh tèt ph¸p  luËt cña Nhµ níc. 1.4. Tríc khi tuyÓn chän, doanh nghiÖp th«ng b¸o c«ng  khai t¹i trô  së  doanh  nghiÖp  vµ   ®Þa bµn tuyÓn  chän  c¸c  yªu   cÇu   vÒ   sè   lîng   lao   ®éng   cÇn   tuyÓn;   giíi   tÝnh,   ®é  tuæi;  c«ng  viÖc mµ  ngêi lao  ®éng  sÏ   ®¶m nhiÖm,  n¬i lµm  viÖc   vµ   thêi   h¹n   hîp   ®ång;   ®iÒu   kiÖn   lµm   viÖc   vµ   sinh  ho¹t; tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng; c¸c kho¶n chi phÝ  ph¶i  ®ãng  tríc khi  ®i; c¸c kho¶n ph¶i trÝch nép tõ  tiÒn l ¬ng trong  thêi   gian   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi;   quyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.5. Doanh nghiÖp dµnh  Ýt nhÊt 10% sè  lîng lao  ®éng  theo   hîp   ®ång   ®∙   ký   ®Ó   tuyÓn   chän   nh÷ng   ngêi   ®ñ   tiªu  chuÈn thuéc diÖn chÝnh s¸ch ngêi cã  c«ng, bé   ®éi, thanh  niªn xung phong, thanh niªn t×nh nguyÖn tham gia c¸c c«ng  tr×nh,  dù  ¸n  ë  nh÷ng n¬i khã  kh¨n  (biªn  giíi,  h¶i   ®¶o,  vïng   s©u,   vïng   xa)   ®∙   hoµn   thµnh   nghÜa   vô   vµ   ngêi   lao  ®éng   thuéc   diÖn   hé   nghÌo.   ChÝnh   quyÒn   c¬   së   n¬i   tuyÓn  chän giíi thiÖu cho doanh nghiÖp danh s¸ch nh÷ng lao ®éng   thuéc diÖn nªu trªn ®Ó doanh nghiÖp tuyÓn chän. 1.6. ChËm nhÊt sau 05 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy ngêi  lao  ®éng dù  tuyÓn, doanh nghiÖp th«ng b¸o c«ng khai kÕt  qu¶ tuyÓn chän. 1.7. Doanh nghiÖp th«ng b¸o thêi h¹n  ®µo t¹o ­ gi¸o   dôc  ®Þnh híng, thêi gian dù  kiÕn  ®a  ®i cho ngêi lao  ®éng  ®∙ tróng tuyÓn. NÕu sau 6 th¸ng kÓ  tõ  ngµy tróng tuyÓn,  doanh nghiÖp cha  ®a  ®îc ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc  ngoµi, th×  th«ng b¸o râ  lý  do cho ngêi lao  ®éng vµ  chÝnh  quyÒn c¬ së hoÆc ®¬n vÞ n¬i cung cÊp nguån lao ®éng biÕt; 
 8. 8 nÕu   ngêi   lao   ®éng   kh«ng   cã   nhu   cÇu   ®i   n÷a   hoÆc   doanh  nghiÖp kh«ng thÓ s¾p xÕp cho ngêi lao ®éng ®i theo nguyÖn  väng  ®∙  ®¨ng ký  th×  hoµn tr¶ hå  s¬  (hé  chiÕu, giÊy chøng  nhËn   søc   kháe...)   cho   ngêi   lao   ®éng   vµ   thanh   to¸n   c¸c  kho¶n tiÒn mµ  ngêi lao  ®éng  ®∙ nép cho doanh nghiÖp theo  híng dÉn cña Liªn bé Tµi chÝnh ­ Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi. 2. Hå  s¬  cña ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi  theo Kho¶n 4 §iÒu 25 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP quy  ®Þnh  nh sau: 2.1. §¬n vÞ tù nguyÖn ®i lµm viÖc ë níc ngoµi (cã cam  kÕt cña b¶n th©n vµ gia ®×nh). 2.2. S¬  yÕu lý  lÞch cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n  cÊp x∙ n¬i c tró hoÆc cña ®¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp. 2.3. Hé  chiÕu phæ th«ng. §èi víi thuyÒn viªn tµu c¸  cã  thªm sæ thuyÒn viªn;  ®èi víi sü  quan vµ  thñy thñ  lµm  viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn ph¶i cã hé chiÕu thuyÒn viªn. 2.4. GiÊy chøng nhËn cã ®ñ søc kháe ®i lµm viÖc ë níc  ngoµi cña bÖnh viÖn do Bé Y tÕ quy ®Þnh. 2.5. Chøng chØ  ®µo t¹o ­ gi¸o dôc  ®Þnh híng. §èi víi  sü   quan   vµ   thñy   thñ   lµm   viÖc   trªn   tµu   vËn   t¶i   biÓn   cã  giÊy chøng nhËn huÊn luyÖn c¬ b¶n vµ chøng chØ chuyªn m«n   theo chøc danh. §èi víi chuyªn gia cã v¨n b»ng, chøng chØ   vÒ   chuyªn   m«n,   ngo¹i   ng÷   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   qu¶n   lý  chuyªn ngµnh vµ níc tiÕp nhËn lao ®éng. 2.6.  B¶ng  kª chi  phÝ  cña  ngêi lao  ®éng tríc khi  ®i  lµm viÖc ë níc ngoµi. 2.7. C¸c giÊy tê  cÇn thiÕt kh¸c theo yªu cÇu cña bªn  níc ngoµi. V. ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng §µo  t¹o ­ gi¸o  dôc  ®Þnh híng  theo  Kho¶n  5  §iÒu 14,  Kho¶n   2   §iÒu   18   vµ   Kho¶n   5   §iÒu   25   NghÞ   ®Þnh   sè  81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 1. Néi dung: 1.1. Häc ngo¹i ng÷: Ngêi lao ®éng ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ  ngo¹i ng÷ do Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc quy ®Þnh; ®èi  víi chuyªn gia do níc tiÕp nhËn lao ®éng quy ®Þnh. 1.2.   §µo   t¹o,   bæ   tóc   kiÕn   thøc   chuyªn   m«n,   kü   n¨ng  nghÒ cho ngêi lao ®éng trong trêng hîp cÇn thiÕt ®Ó cã ®ñ  ®iÒu kiÖn thùc hiÖn hîp ®ång.
 9. 9 1.3. Gi¸o dôc ®Þnh híng: a. Néi dung hîp ®ång doanh nghiÖp ký víi doanh nghiÖp   níc ngoµi, hîp  ®ång  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi doanh nghiÖp  sÏ  ký  víi ngêi lao  ®éng, hîp  ®ång lao  ®éng ngêi sö  dông  lao  ®éng sÏ  ký  víi ngêi lao  ®éng; quyÒn lîi, nghÜa vô  vµ  tr¸ch  nhiÖm   cña   ngêi   lao   ®éng  trong   viÖc   thùc  hiÖn   c¸c  ®iÒu kho¶n ®∙ ghi trong hîp ®ång. b. Nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ph¸p luËt lao ®éng, h×nh   sù, d©n sù, xuÊt nhËp c¶nh cña ViÖt Nam, ph¸p luËt cña n­ íc   nhËn   lao   ®éng;   nghÜa   vô   chÊp   hµnh   vµ   tu©n   thñ   ph¸p  luËt vµ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vÒ  lao  ®éng  ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi. c. Phong tôc, tËp qu¸n, t«n gi¸o vµ sinh ho¹t cña n íc  nhËn lao  ®éng; kinh nghiÖm giao tiÕp, quan hÖ  øng xö  víi  ngêi sö dông lao ®éng vµ nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c t¹i n¬i  lµm viÖc. d. Kû  luËt vµ  t¸c phong lao  ®éng c«ng nghiÖp, nh÷ng   quy ®Þnh, quy ph¹m vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng. 2. Ch¬ng tr×nh vµ tµi liÖu: 2.1.   Côc   qu¶n   lý   lao   ®éng   ngoµi   níc   quy   ®Þnh   ch¬ng  tr×nh  vµ  ph¸t  hµnh  tµi liÖu gi¸o dôc  ®Þnh  híng   ®èi  víi  ngêi lao ®éng. 2.2. Ch¬ng tr×nh vµ  tµi liÖu  ®èi víi chuyªn gia theo  quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. 2.3.   Ch¬ng   tr×nh   vµ   tµi   liÖu   ®èi   víi   sü   quan,   thñy   thñ  lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn theo quy  ®Þnh cña Bé  Giao th«ng VËn t¶i. 3. KiÓm tra vµ cÊp chøng chØ: ViÖc tæ chøc kiÓm tra  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ  cÊp chøng  chØ  ®µo t¹o ­ gi¸o dôc  ®Þnh híng cho nh÷ng ngêi  ®¹t yªu  cÇu do c¬ së ®µo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm. 4. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp: Doanh   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   ®µo   t¹o   ­   gi¸o  dôc  ®Þnh híng cho ngêi lao  ®éng  ®∙  ®îc tuyÓn chän t¹i c¬  së ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng cña doanh nghiÖp theo quy  chÕ cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. VI. Qu¶n lý lao ®éng Qu¶n lý lao ®éng theo Kho¶n 3, 4 §iÒu 11, Kho¶n 6, 7,  8, 12 §iÒu 14 Kho¶n 9 §iÒu 18, Kho¶n 4 §iÒu 27 NghÞ   ®Þnh   sè 81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau:
 10. 10 1. Qu¶n lý ë trong níc: 1.1. Ký  hîp  ®ång  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi vµ  qu¶n lý  hå s¬: a. Doanh nghiÖp ký  hîp  ®ång  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi  víi ngêi lao  ®éng (theo mÉu sè  10 kÌm theo Th«ng t  nµy)  Ýt nhÊt 07 ngµy tríc khi hä xuÊt c¶nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm  qu¶n lý hå s¬ cña ngêi lao ®éng. b. Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi qu¶n lý  hå  s¬  cña ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi theo c¸c hîp  ®ång c¸ nh©n. 1.2. B¶o hiÓm x∙ héi: a. §èi víi ngêi lao ®éng: ­ Ngêi lao ®éng cha tham gia b¶o hiÓm x∙ héi b¾t buéc  ë trong níc hoÆc ®∙ cã qu¸ tr×nh tham gia b¶o hiÓm x∙ héi   nhng  ®∙  ®îc gi¶i quyÕt trî  cÊp b¶o hiÓm x∙ héi mét lÇn  th×  tham gia b¶o hiÓm x∙ héi tù  nguyÖn theo quy  ®Þnh cña  ChÝnh phñ. ­   Ngêi   lao   ®éng   ®ang   tham   gia   b¶o   hiÓm   x∙   héi   b¾t  buéc  ë  trong níc mµ  cha  ®îc gi¶i quyÕt trî  cÊp b¶o hiÓm  x∙ héi 1 lÇn th× ®îc thùc hiÖn nh sau: NÕu ngêi lao  ®éng muèn tiÕp tôc tham gia b¶o hiÓm x∙  héi th×   ®ãng th«ng qua doanh nghiÖp  ®a  ®i,  ®èi víi ngêi  lao  ®éng  ®i lµm viÖc theo hîp  ®ång c¸ nh©n th×   ®ãng t¹i  n¬i  ®∙ tham gia b¶o hiÓm x∙ héi tríc khi  ®i; trêng hîp  kh«ng   tiÕp   tôc   tham   gia   b¶o   hiÓm   x∙   héi   th×   ®îc   gi¶i  quyÕt trî cÊp b¶o hiÓm x∙ héi 1 lÇn hoÆc b¶o l u thêi gian  ®∙  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o hiÓm x∙ héi. b. §èi víi doanh nghiÖp ®a lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc  ngoµi: Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thu tiÒn ®ãng b¶o hiÓm x∙   héi cña ngêi lao  ®éng (®èi víi nh÷ng ngêi tiÕp tôc tham  gia   b¶o   hiÓm   x∙   héi),   nép   cho   c¬   quan   b¶o   hiÓm   x∙   héi  ViÖt Nam n¬i doanh nghiÖp  ®Æt trô  së  vµ  yªu cÇu c¬  quan  b¶o hiÓm x∙ héi x¸c nhËn vµo sæ b¶o hiÓm x∙ héi cña ng êi  lao ®éng. 1.3. Thanh lý hîp ®ång: a. Doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm thanh lý  hîp  ®ång víi  ngêi lao  ®éng. Néi dung thanh lý  hîp  ®ång gåm: lËp biªn  b¶n thanh lý  hîp  ®ång trong  ®ã  nªu râ  lý  do vÒ  níc, c¸c  kho¶n thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng; thùc  hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ   ®é  theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vµ  c¸c néi dung kh¸c mµ  hai bªn  ®∙ tháa thuËn; tr¶ sæ b¶o  hiÓm (nÕu cã); lµm thñ  tôc  ®Ó  ng êi lao  ®éng vÒ   ®¬n vÞ  cò  hoÆc n¬i c tró tríc khi ®i.
 11. 11 ViÖc   thanh   to¸n   tiÒn   ®Æt   cäc   khi   thanh   lý   hîp   ®ång  thùc hiÖn theo híng dÉn cña Liªn Bé  Tµi chÝnh ­ Lao  ®éng  ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. b.   Ngêi   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi   theo   hîp  ®ång c¸ nh©n khi vÒ níc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi Së Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi n¬i  ®¨ng ký  hîp  ®ång vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró tríc khi ®i. 2. Qu¶n lý ë ngoµi níc: Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: 2.1. LËp danh s¸ch lao  ®éng (theo mÉu sè  11 kÌm theo  Th«ng t nµy) göi c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  n íc së  t¹i,  Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc chËm nhÊt 05 ngµy lµm viÖc  sau mçi chuyÕn ®a lao ®éng ®i. 2.2.  Qu¶n  lý  vµ  b¶o  vÖ  quyÒn  lîi  hîp ph¸p  cña ngêi  lao   ®éng   trong   thêi   gian   lµm   viÖc   theo   hîp   ®ång   ë   níc  ngoµi.  Nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  lao  ®éng vît qu¸ thÈm quyÒn  th×  doanh   nghiÖp   b¸o   c¸o   b»ng   v¨n   b¶n   víi   c¬   quan   qu¶n   lý  doanh nghiÖp;  ®ång thêi göi c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc së t¹i, Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc. 2.3. Cö  c¸n bé  qu¶n lý  cã  phÈm chÊt  ®¹o  ®øc tèt, cã  tr×nh  ®é  chuyªn m«n, ngo¹i ng÷  vµ  th«ng b¸o  ®Þa chØ v¨n  phßng  ®¹i diÖn (nÕu cã); hä  tªn,  ®Þa chØ, sè   ®iÖn tho¹i  cña c¸n bé  qu¶n   lý  cho c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc  së t¹i, Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc. 2.4. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp  ®æi giÊy phÐp  hoÆc  bÞ   ®×nh  chØ ho¹t  ®éng xuÊt  khÈu  lao  ®éng th× cã tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc qu¶n lý ngêi lao ®éng do  doanh nghiÖp ®a ®i cho ®Õn khi thanh lý xong hîp ®ång víi  ngêi lao ®éng. 2.5. Trêng hîp doanh nghiÖp thuéc diÖn xem xÐt gi¶i  thÓ  hoÆc l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n th×  bµn giao hå  s¬,  tµi liÖu cã liªn quan ®Õn sè lao ®éng ®ang lµm viÖc ë n íc  ngoµi cho c¬  quan qu¶n lý  doanh nghiÖp  ®Ó  xö  lý  c¸c vÊn  ®Ò   liªn   quan   ®Õn   ngêi   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh sè  81/2003/N§­CP vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn kÌm theo.  §èi   víi   nh÷ng   ngêi   lao   ®éng   ®∙   ®îc   doanh   nghiÖp   tuyÓn  chän vµ  lµm xong thñ  tôc hå  s¬  th×  doanh nghiÖp chñ   ®éng  tháa thuËn  ®Ó  chuyÓn hîp  ®ång cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu  lao   ®éng   kh¸c   thùc   hiÖn   hoÆc   b¸o   c¸o   c¬   quan   qu¶n   lý  doanh nghiÖp xem xÐt quyÕt ®Þnh. 3. ChÕ ®é b¸o c¸o: 3.1. Doanh nghiÖp lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng ®i lµm viÖc   ë  níc ngoµi (theo mÉu sè  12a kÌm theo Th«ng t  nµy) göi  Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi níc tríc ngµy 20 hµng th¸ng;  lËp b¸o c¸o  ®Þnh kú  6 th¸ng vµ  c¶ n¨m (theo mÉu sè  12b 
 12. 12 kÌm theo Th«ng t nµy) göi Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc,  c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp, Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi n¬i doanh nghiÖp vµ ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng trùc  thuéc ®Æt trô së tríc ngµy 20/6 vµ 20/12 hµng n¨m. 3.2. C¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp tæng hîp vµ b¸o c¸o   vÒ  lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp  thuéc ph¹m vi qu¶n lý ®Þnh kú 6 th¸ng vµ c¶ n¨m (theo mÉu   sè 12c kÌm theo Th«ng t nµy) göi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi tríc ngµy 25/6 vµ  25/12 hµng n¨m  ®Ó  tæng hîp  b¸o c¸o ChÝnh phñ. 3.3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng tæng hîp vµ  b¸o c¸o vÒ  lao  ®éng cña  ®Þa ph ¬ng  ®i lµm  viÖc  ë  níc ngoµi (sè  lao  ®éng cña c¸c doanh nghiÖp thuéc  ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   vµ   sè   lao   ®éng   cña   c¸c   doanh   nghiÖp  kh¸c) ®Þnh kú 6 th¸ng vµ c¶ n¨m (theo mÉu sè 12d kÌm theo   Th«ng t nµy) göi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi tríc  ngµy 25/6 vµ 25/12 hµng n¨m. 3.4. Trêng hîp ngêi lao  ®éng bá  hîp  ®ång,  ®×nh c«ng,  tai n¹n, chÕt, mÊt tÝch doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm b¸o  c¸o kÞp thêi víi c¬  quan qu¶n  lý  doanh  nghiÖp,  c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc së  t¹i vµ  Côc Qu¶n lý  lao  ®éng  ngoµi níc. VII. khen thëng vµ xö lý vi ph¹m 1. Khen thëng theo §iÒu 34 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP  quy ®Þnh nh sau: TËp thÓ  vµ  c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam, tæ chøc vµ  c¸ nh©n  ngêi   níc   ngoµi   cã   thµnh   tÝch   suÊt   s¾c   trong   ho¹t   ®éng  xuÊt   khÈu   lao   ®éng   vµ   chuyªn   gia,   ®îc   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn  cña  ViÖt  Nam  ®Ò  nghÞ  th×   ®îc xÐt khen  thëng theo  quy chÕ khen thëng vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. 2.   Xö   lý   vi   ph¹m   theo   §iÒu   35   NghÞ   ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP quy ®Þnh nh sau: 2.1. §èi víi doanh nghiÖp: Doanh  nghiÖp  vi ph¹m  NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP th×   bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh  vÒ   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   lao   ®éng.   Trêng   hîp   g©y  thiÖt h¹i cho ngêi lao  ®éng th×  ph¶i båi thêng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi ra, tïy theo tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p xö  ph¹t   bæ sung sau: a. C¸c biÖn ph¸p xö ph¹t bæ sung gåm: ­ T¹m ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång;
 13. 13 ­ §×nh chØ cã thêi h¹n ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. a.1. T¹m ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång: Doanh nghiÖp bÞ  t¹m  ®×nh chØ thùc hiÖn hîp  ®ång  ®èi   víi mét trong c¸c trêng hîp sau: ­ Vi ph¹m viÖc tuyÓn chän lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i  §iÓm 1.1, 1.2, 1.3 vµ 1.4 Môc IV Th«ng t nµy; ­ Kh«ng tæ chøc ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi  lao ®éng tríc khi ®a ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; ­ Thu phÝ  dÞch vô  xuÊt khÈu lao  ®éng, thu vµ  qu¶n lý  tiÒn ®Æt cäc cña ngêi lao ®éng kh«ng ®óng quy ®Þnh; ­ Kh«ng thùc hiÖn ký hîp ®ång ®i lµm viÖc ë níc ngoµi  víi ngêi lao ®éng; ­ Kh«ng  xö   lý  kÞp thêi  m©u  thuÉn  ph¸t sinh  vÒ  viÖc  lµm, tiÒn l¬ng, thu nhËp, c¸c kho¶n khÊu trõ,  ®iÒu kiÖn  sinh ho¹t gi÷a ngêi sö  dông lao  ®éng  ë  níc ngoµi vµ  tËp  thÓ ngêi lao ®éng. a.2.   §×nh   chØ   cã   thêi   h¹n   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao  ®éng: Doanh nghiÖp bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng   tõ  1 th¸ng  ®Õn 6 th¸ng  ®èi víi mét trong c¸c trêng hîp  sau: ­ §∙ bÞ  xö  ph¹t víi h×nh thøc t¹m  ®×nh chØ thùc hiÖn  hîp  ®ång nhng t¸i ph¹m hoÆc cã  vi ph¹m t¬ng tù  trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kh¸c; ­ Cha thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  hîp  ®ång theo quy  ®Þnh  t¹i Kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP nh ng  ®∙  ®a  lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; ­ Kh«ng b¸o c¸o trãc khi ký  kÕt hîp  ®ång  ®èi víi c¸c  nghÒ ®Æc thï vµ mét sè lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i §iÓm 1.2 Môc   III Th«ng t nµy nhng ®∙ tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng; ­ ThiÕu tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp  g©y th¬ng h¹i ®Õn quyÒn lîi hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng; ­ Lîi dông danh nghÜa ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó   tuyÓn chän, ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng nh»m thu lêi bÊt  chÝnh. b. ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m: b.1.   Côc   trëng   Côc   qu¶n     lý   lao   ®éng   ngoµi   níc   cã  quyÒn t¹m ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång; ®×nh chØ ho¹t ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   tõ   1   th¸ng   ®Õn   6  th¸ng. b.2.   Bé   trëng   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi  quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ,   thu   håi   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   xuÊt 
 14. 14 khÈu lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh  sè 81/2003/N§­CP. 2.2. §èi víi ngêi lao ®éng: Ngêi lao  ®éng vi ph¹m c¸c  ®iÒu kho¶n cña hîp  ®ång  ®∙  ký  víi doanh nghiÖp ViÖt Nam, hîp  ®ång  ®∙ ký  víi ngêi sö  dông lao  ®éng   ë  níc ngoµi,  hoÆc vi ph¹m ph¸p  luËt  ViÖt  Nam, ph¸p luËt níc së  t¹i, hoÆc tù   ý  bá  hîp  ®ång th×  tïy   theo tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  ¸p dông c¸c h×nh  thøc xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 3 vµ  Kho¶n 4 §iÒu 35  NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP. VIII. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc nªu t¹i Kho¶n 3 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP,   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng ty nhµ   níc ho¹t ®éng theo m« h×nh quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 91/ TTg ngµy 07/3/1994 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  cã  tr¸ch nhiÖm  qu¸n triÖt, tuyªn truyÒn ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng,   chØ  ®¹o ph¸t triÓn thÞ  trêng lao  ®éng, x©y dùng kÕ  ho¹ch   xuÊt khÈu lao ®éng hµng n¨m vµ 5 n¨m; qu¶n lý, chØ ®¹o vµ   hµng n¨m  ®¸nh  gi¸  ho¹t   ®éng xuÊt khÈu  lao   ®éng  cña c¸c  doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý; phèi hîp víi Bé, c¬  quan liªn quan kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh   liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng thuéc ph¹m vi  tr¸ch nhiÖm. 2. Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc, Thanh tra thuéc Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, c¬  quan qu¶n lý  doanh  nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP tæ  chøc   kiÓm  tra,   thanh   tra   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng,   ph¸t hiÖn vµ  xö  lý  kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   gióp   Uû   ban  nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ  ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng t¹i  ®Þa ph ¬ng, híng dÉn c¸c  doanh nghiÖp tuyÓn chän lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi  theo  ®óng c¸c khu vùc  ®îc ph©n c«ng; kiÓm tra, thanh tra  c«ng t¸c tuyÓn chän, ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ng­ êi lao  ®éng; ph¸t hiÖn vµ  xö  lý  kÞp thêi c¸c hµnh vi vi  ph¹m ph¸p luËt cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t  ®éng  xuÊt khÈu lao ®éng. 4. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o, b∙i bá  Th«ng t sè  28/1999/TT­BL§TBXH ngµy  15/11/1999.
 15. 15 5.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 16. 16 Phô lôc sè 1 Danh môc c¸c nghÒ vµ c«ng viÖc, khu vùc cÊm ®a ngêi lao ®éng  vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 22/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   x∙ héi) I. NghÒ vµ c«ng viÖc cÊm: ­ NghÒ  vò  c«ng,  ca  sÜ, massage   ®èi víi  lao  ®éng  n÷  t¹i c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n hoÆc c¸c trung t©m gi¶i trÝ; ­   C«ng   viÖc   ph¶i   tiÕp   xóc   thêng   xuyªn   víi   chÊt   næ,  chÊt  ®éc h¹i trong luyÖn quÆng kim lo¹i mÇu (®ång, ch×,  thñy   ng©n,   b¹c,   kÏm),   dän   r¸c   vÖ   sinh,   tiÕp   xóc   thêng  xuyªn víi mangan, ®i«xýt thñy ng©n; ­ C«ng viÖc ph¶i tiÕp xóc víi nguån phãng x¹ hë, khai   th¸c quÆng phãng x¹ c¸c lo¹i; ­   C«ng   viÖc   s¶n   xuÊt,   bao   gãi   ph¶i   tiÕp   xóc   thêng  xuyªn   víi   c¸c   hãa   chÊt   axÝt   nitrÝc,   natri   sunfat,   disunfua   cacbon,   c¸c   lo¹i   thuèc   trõ   s©u,   diÖt   cá,   diÖt  chuét, s¸t trïng, chèng mèi mät cã ®éc tÝnh m¹nh; ­ Nh÷ng c«ng viÖc s¨n b¾t thó d÷, c¸ sÊu, c¸ mËp; ­ Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i  ®iÒu trÞ  hoÆc trùc tiÕp phôc   vô   bÖnh   nh©n   c¸c   bÖnh   x∙   héi   (phong),   HIV,   nh÷ng   c«ng  viÖc mæ tö  thi, liÖm,  mai  t¸ng  tö  thi,  thiªu x¸c chÕt,  bèc må m¶; ­ Nh÷ng c«ng viÖc mµ ph¸p luËt níc tiÕp nhËn lao ®éng  cÊm. II. Khu vùc cÊm: ­   Khu   vùc   ®ang   cã   chiÕn   sù   hoÆc   cã   nguy   c¬   x¶y   ra  chiÕn sù; ­ Khu vùc bÞ nhiÔm x¹, nhiÔm ®éc; ­ Nh÷ng khu vùc mµ  ph¸p luËt níc tiÕp nhËn lao  ®éng  cÊm.
 17. 17 MÉu sè 1 Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 22/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi (Tªn c¬ quan qu¶n lý  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam doanh nghiÖp) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc (Tªn doanh nghiÖp) ....,   ngµy...  th¸ng.... n¨m.... §¬n ®Ò nghÞ CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng KÝnh göi: Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi 1.   Tªn   doanh  nghiÖp:.................................................. ...................................... Tªn   giao  dÞch:.................................................... ............................................... 2.   §Þa   chØ   trô   së  chÝnh:................................................... .................................. §iÖn   tho¹i:............................;  Fax:...............................;   E­ mail:..................... 3.   Tµi   kho¶n   t¹i   Ng©n  hµng:.................................................... ........................ ­   TiÒn   ViÖt  Nam:..................................................... ......................................... ­   Ngo¹i  tÖ:...................................................... .................................................. 4.   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   sè:...........  ngµy..... th¸ng.... n¨m......... cña   (tªn   c¬   quan   ra   quyÕt  ®Þnh).................................................... ....................
 18. 18 5.   Vèn   ®iÒu   lÖ   t¹i   thêi   ®iÓm   ®Ò   nghÞ   cÊp   giÊy  phÐp:......................................... 6.   Hä   vµ   tªn   Tæng   gi¸m   ®èc   (hoÆc   Gi¸m   ®èc)   doanh   nghiÖp:......................... 7.   Hå   s¬   kÌm   theo  gåm:..................................................... .............................. ..................................................... ......................................................... ........... §Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Doanh   nghiÖp   cam   kÕt   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   tr¸ch   nhiÖm   theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi  râ hä tªn)
 19. 19 MÉu sè 2 Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 22/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   x∙ héi (Tªn c¬ quan qu¶n lý  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam doanh nghiÖp) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc (Tªn doanh nghiÖp) ....,   ngµy...  th¸ng.... n¨m.... §Ò ¸n Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng 1.   Tªn   doanh  nghiÖp:.................................................. ...................................... Tªn   giao  dÞch:.................................................... ............................................... 2.   §Þa   chØ   trô   së  chÝnh:................................................... .................................. §iÖn   tho¹i:............................;  Fax:...............................;   E­ mail:..................... 3. QuyÕt  ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp (sè, ngµy vµ  c¬  quan ký)..................... ..................................................... ......................................................... ........... 4.   Hä   vµ   tªn   Tæng   gi¸m   ®èc   (hoÆc   Gi¸m   ®èc)   doanh   nghiÖp:......................... ..................................................... ......................................................... ........... 5. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (sè, ngµy vµ c¬   quan cÊp):............... ..................................................... ......................................................... ...........
 20. 20 6. Chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ  ngµnh nghÒ  kinh doanh cña   doanh nghiÖp:.......... ..................................................... ......................................................... ........... 7.   Vèn   ®iÒu   lÖ   cña   doanh  nghiÖp:.................................................. .................. ­   Trong   ®ã:   Vèn   cè  ®Þnh:.................................................... .............................   Vèn   lu  ®éng:.................................................... .......................... ­   Nguån  vèn:..................................................... ............................................... 8. Tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng: ­   TiÒn   ViÖt  Nam:..................................................... ......................................... ­   Ngo¹i  tÖ:...................................................... .................................................. I. T×nh h×nh chung vÒ  ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh  cña doanh nghiÖp (*): ­ C¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp; ­ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp; ­ C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña doanh nghiÖp; ­ HiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh, kÌm theo b¶ng   c©n  ®èi kÕ  to¸n theo MÉu B01/DN vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh tµi  chÝnh cña doanh nghiªp n¨m tríc liÒn kÒ  vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng theo MÉu B02DN ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/ TC­C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé  Tµi chÝnh cã  x¸c nhËn cña  c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp. II.   §Ò   ¸n   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   cña   doanh  nghiÖp: 1.   Sù   cÇn   thiÕt   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   cña   doanh nghiÖp: Nªu  râ  yªu  cÇu kh¸ch  quan  vµ  chñ   quan cÇn  thiÕt  cã  chøc n¨ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng nh»m ®¸p øng nhiÖm   vô   míi   trong   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2