Thông tư 22/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
86
lượt xem
9
download

Thông tư 22/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2009/TT-BGTVT quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2009/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 22/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V TH T C KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v th t c ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b như sau: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1. Thông tư này quy đ nh v th t c ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b (sau đây g i chung là xe cơ gi i). 2. Thông tư này không áp d ng đ i v i: a) Xe mô tô, xe g n máy; b) Xe cơ gi i c a quân đ i, công an s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Ki m đ nh là vi c ti n hành ki m tra đ nh kỳ, đánh giá tình tr ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i đ ch ng nh n xe cơ gi i có đ đi u ki n tham gia giao thông. 2. Chu kỳ ki m đ nh là kho ng th i gian tính b ng tháng gi a hai l n ki m đ nh. 3. Gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i (sau đây g i chung là Gi y ch ng nh n) là ch ng ch xác nh n xe cơ gi i đã đư c ki m tra theo quy đ nh, đ đi u ki n tham gia giao thông trong lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các nư c mà Vi t Nam đã ký đi u ư c qu c t công nh n l n nhau v ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng đ i v i xe cơ gi i. 4. Tem ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i (sau đây g i chung là Tem ki m đ nh) là bi u trưng đ l c lư ng tu n tra, ki m soát bi t xe cơ gi i đã ki m đ nh và đư c phép tham gia giao thông đư ng b theo th i h n ghi trên Tem. 5. S ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i (sau đây g i chung là S ki m đ nh) là lý l ch xe cơ gi i đ qu n lý v k thu t, hành chính và quá trình s d ng xe. 6. n ch ki m đ nh là phôi c a các lo i Gi y ch ng nh n, Tem ki m đ nh, S ki m đ nh. 7. Ch ng ch ki m đ nh là các lo i n ch ki m đ nh đã đư c đơn v đăng ki m xác nh n và c p cho xe cơ gi i. 8. Phi u ki m đ nh là b n k t qu ki m tra xe cơ gi i khi ti n hành ki m đ nh.
 2. Chương 2. KI M Đ NH XE CƠ GI I Đi u 4. Đ a đi m ki m đ nh 1. Xe cơ gi i đư c đăng ký và c p bi n s t i đ a phương nào thì làm th t c ki m tra l n đ u đ c p S ki m đ nh t i m t trong s các đơn v đăng ki m đ a phương đó. 2. Đ i v i các l n ki m đ nh ti p theo, xe cơ gi i có th đư c đưa đ n b t kỳ đơn v đăng ki m nào đ ki m đ nh. 3. Khi xe cơ gi i chuy n vùng, ch xe ph i làm th t c chuy n H sơ phương ti n v m t trong s các đơn v đăng ki m t i đ a phương đăng ký bi n s m i đ qu n lý ki m đ nh. Đi u 5. H sơ ki m đ nh 1. H sơ ki m tra l n đ u đ c p S ki m đ nh bao g m: a) Gi y Đăng ký xe do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p; b) Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c; c) Gi y ch ng nh n ch t lư ng ô tô nh p kh u ho c Thông báo mi n ki m tra ch t lư ng ô tô nh p kh u (ch áp d ng v i xe nh p kh u); d) Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o (ch áp d ng v i xe cơ gi i c i t o); đ) Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v n t i (ch áp d ng v i xe cơ gi i có kinh doanh v n t i). 2. H sơ ki m đ nh l n ti p theo g m: a) Gi y Đăng ký xe do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p; b) Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c; c) S ki m đ nh; Gi y ch ng nh n và Tem ki m đ nh c a l n ki m đ nh trư c đó; d) Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v n t i (ch áp d ng v i xe cơ gi i có kinh doanh v n t i). Đi u 6. N i dung ki m đ nh 1. Xe cơ gi i ph i đư c ki m đ nh trên dây chuy n ki m đ nh. Trư ng h p xe cơ gi i quá kh , quá t i, có k t c u đ c bi t không ki m tra đư c trên dây chuy n ki m đ nh ho c xe ho t đ ng t i các vùng đ o, các đ a phương thu c vùng sâu, vùng xa không có đi u ki n đưa xe t i đơn v đăng ki m thì th c hi n theo hư ng d n c a C c Đăng ki m Vi t Nam. 2. N i dung ki m đ nh đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i v ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . Đi u 7. Hành vi b nghiêm c m trong ki m đ nh xe cơ gi i 1. Ki m đ nh không tuân th n i dung, quy trình, quy đ nh. 2. Ki m đ nh khi thi t b ki m tra không b o đ m đ chính xác; khi m ng máy tính n i b hư h ng; ki m đ nh ngoài dây chuy n khi chưa đư c phép. 3. B trí ngư i th c hi n công vi c ki m đ nh không đúng v i tiêu chu n quy đ nh. 4. Ép bu c ch phương ti n đưa xe đi s a ch a, b o dư ng t i các cơ s s a ch a, b o dư ng ch đ nh. 5. Thu phí ho c l phí sai quy đ nh; có hành vi tiêu c c, sách nhi u và nh n ti n ho c quà bi u dư i m i hình th c.
 3. 6. Ki m đ nh và c p Gi y ch ng nh n ki m đ nh cho xe cơ gi i h t niên h n s d ng ho c khi đã có văn b n đ ngh không ki m đ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n. 7. S d ng n ch ki m đ nh không ph i do C c Đăng ki m Vi t Nam phát hành. L p h sơ gi , c p ch ng ch ki m đ nh không đúng đ i tư ng. Chương 3. QU N LÝ, C P, Đ I VÀ THU H I CH NG CH KI M Đ NH Đi u 8. S ki m đ nh 1. M i xe cơ gi i ch đư c c p m t S ki m đ nh (m u quy đ nh t i ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này). 2. N i dung ghi trong S ki m đ nh ph i phù h p v i xe cơ gi i đư c c p S , h sơ lưu tr t i đơn v đăng ki m và d li u lưu tr t i C c Đăng ki m Vi t Nam. Đi u 9. C p S ki m đ nh l n đ u 1. H sơ c p S đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 c a Thông tư này; 2. Ch nh ng xe cơ gi i ki m tra đ t yêu c u theo kho n 2 Đi u 6 c a Thông tư này thì đư c c p S ki m đ nh. Đi u 10. C p l i S ki m đ nh 1. C p l i S ki m đ nh khi m t: H sơ c p l i bao g m các gi y t quy đ nh t i đi m a, b, đ kho n 1 Đi u 5 c a Thông tư này và đơn báo m t có xác nh n c a Cơ quan công an. 2. C p l i khi S ki m đ nh h t trang ghi: h sơ c p l i bao g m các gi y t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 5 c a Thông tư này. 3. C p l i S ki m đ nh khi b rách, m t trang, s a ch a: h sơ c p l i bao g m các gi y t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 5 c a Thông tư này và b n gi i trình lý do c a ch phương ti n. 4. Vi c c p l i S ki m đ nh đư c th c hi n b i đơn v đăng ki m đang qu n lý S sau khi có k t qu ki m tra đ t yêu c u theo kho n 2 Đi u 6 c a Thông tư này và tình tr ng phương ti n phù h p v i h sơ g c đang lưu tr . Đi u 11. S a đ i, b sung n i dung trong S ki m đ nh 1. S a đ i, b sung n i dung trong S ki m đ nh đư c th c hi n khi xe cơ gi i chuy n vùng ho c sang tên chuy n ch ho c c i t o sau khi có k t qu ki m tra đ t yêu c u theo kho n 2 Đi u 6 c a Thông tư này và tình tr ng phương ti n phù h p v i h sơ nêu t i kho n 2 Đi u 11 c a Thông tư này. 2. H sơ s a đ i, b sung S ki m đ nh bao g m: a) H sơ quy đ nh t i đi m a và c kho n 2 Đi u 5 c a Thông tư này; b) H sơ phương ti n chuy n vùng đ i v i xe cơ gi i chuy n vùng ho c Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i c i t o đ i v i xe cơ gi i c i t o. 3. Vi c b sung, s a đ i n i dung trong S ki m đ nh đư c th c hi n: a) B i đơn v đăng ki m đang qu n lý S đ i v i trư ng h p s a đ i b sung n i dung. b) B i đơn v đăng ki m t i đ a phương nơi xe cơ gi i chuy n đ n. Đi u 12. C p Gi y ch ng nh n, Tem ki m đ nh 1. Xe cơ gi i sau khi ki m đ nh có k t qu ki m đ nh đ t tiêu chu n quy đ nh s đư c c p Gi y ch ng nh n (m u quy đ nh t i ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này) và Tem ki m đ nh (m u quy đ nh t i ph l c 3 ban hành kèm theo Thông tư này) đ đi u ki n tham gia giao thông đư ng b . Gi y ch ng nh n, Tem ki m đ nh ph i có cùng m t seri và có n i dung phù h p v i nhau.
 4. 2. Gi y ch ng nh n đư c dán trong S ki m đ nh và đư c đóng d u giáp lai v i S ki m đ nh. 3. Tem ki m đ nh đư c dán t i góc trên bên ph i, m t trong kính ch n gió phía trư c xe cơ gi i. Trư ng h p xe cơ gi i không có kính ch n gió phía trư c, Tem ki m đ nh đư c dán phía sau thùng xe cùng phía v i bi n s đăng ký. 4. Trư ng h p Gi y ch ng nh n, Tem ki m đ nh b m t, hư h ng, rách nát thì ch xe cơ gi i ho c lái xe ph i đưa xe cơ gi i và các gi y t theo quy đ nh kho n 2 Đi u 5 c a Thông tư này t i đơn v đăng ki m đ ki m đ nh và c p l i. 5. Gi y ch ng nh n và Tem ki m đ nh cũ h t hi u l c khi xe cơ gi i đư c c p Gi y ch ng nh n và Tem ki m đ nh m i. Đi u 13. Thu h i ch ng ch ki m đ nh 1. Ch ng ch ki m đ nh b thu h i trong các trư ng h p sau: a) Khi phát hi n h sơ do ch phương ti n ho c lái xe cung c p b làm gi ho c s a ch a, t y xóa; b) Khi phát hi n các ch ng ch đã c p không phù h p v i xe cơ gi i đư c ki m đ nh; c) Xe cơ gi i h t niên h n s d ng. 2. Vi c thu h i do các đơn v đăng ki m th c hi n. Trư ng h p đơn v thu h i không ph i là đơn v qu n lý S , thì đơn v thu h i ph i thông báo ngay cho đơn v qu n lý S và báo cáo v C c Đăng ki m Vi t Nam. Đi u 14. Lưu tr h sơ và d li u ki m đ nh 1. Phi u ki m đ nh quy đ nh t i kho n 8 Đi u 3 c a Thông tư này đư c lưu tr t i đơn v đăng ki m trong th i h n 03 năm k t ngày ki m tra và c p ch ng ch ki m đ nh. 2. H sơ phương ti n đư c lưu tr t i đơn v qu n lý S ki m đ nh trong su t quá trình xe cơ gi i đư c s d ng, bao g m: a) Các gi y t liên quan s d ng đ l p, c p l i S ki m đ nh; b) Các gi y t liên quan đ n vi c b sung, s a đ i n i dung trong S ki m đ nh; c) Biên b n ki m tra l p S và Phi u l p S ki m đ nh. 3. D li u ki m đ nh ph i đư c lưu tr t i đơn v đăng ki m. Chương 4. TRÁCH NHI M C A CH XE CƠ GI I HO C LÁI XE Đi u 15. Trách nhi m c a ch xe cơ gi i ho c lái xe Ngoài vi c th c hi n các n i dung trong Thông tư này ch xe cơ gi i ho c lái xe có trách nhi m th c hi n các quy đ nh sau đây: 1. Th c hi n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 2. Cung c p chính xác các thông tin c n thi t có liên quan t i n i dung ki m đ nh, n i dung qu n lý hành chính, qu n lý k thu t c a xe cơ gi i k c vi c cung c p các h sơ, tài li u có liên quan cho các đơn v đăng ki m qu n lý và c p S ki m đ nh. 3. Th c hi n đúng ch đ b o dư ng k thu t và s a ch a nh m duy trì tình tr ng k thu t c a xe cơ gi i gi a hai kỳ ki m đ nh theo quy đ nh. 4. Không đư c t ý thay đ i k t c u, t ng thành, h th ng c a xe cơ gi i không đúng v i thi t k c a nhà ch t o ho c thi t k c i t o đã đư c Cơ quan có th m quy n phê duy t.
 5. 5. Khi chuy n vùng, sang tên chuy n ch ho c c i t o xe cơ gi i, ch xe ho c lái xe ph i đưa phương ti n đ n đơn v đăng ki m qu n lý S ki m đ nh cùng các gi y t liên quan theo quy đ nh đ làm th t c ki m đ nh xác nh n n i dung thay đ i. 6. Không đư c t m th i thay đ i t ng thành, linh ki n, ph ki n xe cơ gi i đ đ t tiêu chu n k thu t khi đi ki m đ nh ho c làm gi , t bóc, dán, t y xóa, s a đ i các n i dung c a ch ng ch ki m đ nh. 7. Mang theo Gi y ch ng nh n và S ki m đ nh khi tham gia giao thông và xu t trình khi có yêu c u c a ngư i thi hành công v có th m quy n. 8. N p l i S ki m đ nh cho đơn v đăng ki m qu n lý S khi xe cơ gi i xóa đăng ký, h t niên h n s d ng ho c khi có yêu c u c a cơ quan có th m quy n. Chương 5. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C Đi u 16. C c Đăng ki m Vi t Nam 1. Xây d ng và trình B Giao thông v n t i công b quy ho ch h th ng m ng lư i các đơn v đăng ki m xe cơ gi i phù h p v i t c đ tăng trư ng xe cơ gi i và s phát tri n m ng lư i giao thông đư ng b . 2. T ch c ch đ o và qu n lý v chuyên môn nghi p v đ i v i các đơn v đăng ki m trong c nư c. 3. Th c hi n vi c ki m tra, đánh giá đi u ki n, tiêu chu n và c p Gi y ch ng nh n ho t đ ng ki m đ nh xe cơ gi i cho các đơn v đăng ki m. 4. Đào t o, b nhi m, mi n nhi m và qu n lý v chuyên môn nghi p v đ i v i đăng ki m viên. 5. Hư ng d n n i dung, quy trình ki m đ nh. 6. Th ng nh t phát hành, qu n lý, in n các lo i n ch , ch ng ch ki m đ nh; quy đ nh các bi u m u và ch đ lưu tr , báo cáo nghi p v trong m ng lư i đăng ki m xe cơ gi i. Hư ng d n c th trình t , th t c vi c c p phát, s d ng và thu h i n ch , ch ng ch ki m đ nh. 7. Hư ng d n c th vi c c p, s a đ i, b sung n i dung trong S ki m đ nh. 8. Quy đ nh th ng nh t các ph n m m s d ng, n i m ng truy n s li u trong công tác đăng ki m xe cơ gi i. 9. Quy đ nh th ng nh t v ki u lo i, các ch đ s a ch a, b o dư ng k thu t đ nh kỳ nh m đ m b o ch t lư ng ho t đ ng c a các thi t b ki m đ nh trang b trong các đơn v đăng ki m. 10. Th c hi n ki m tra, giám sát thư ng xuyên, đ nh kỳ và đ t xu t ho t đ ng ki m đ nh c a các đơn v đăng ki m. X lý sai ph m c a cá nhân và đơn v đăng ki m xe cơ gi i theo quy đ nh. 11. Đ nh kỳ hàng năm báo cáo B Giao thông v n t i k t qu th c hi n công tác ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . Đi u 17. S Giao thông v n t i 1. Ph i h p v i C c Đăng ki m Vi t Nam ch đ o, ki m tra, giám sát ho t đ ng và x lý sai ph m c a các cá nhân, đơn v đăng ki m xe cơ gi i tr c thu c S . 2. Đ ngh y ban nhân dân c p T nh b nhi m ho c b nhi m theo y quy n giám đ c, phó giám đ c các đơn v đăng ki m tr c thu c S theo quy đ nh t i Thông tư s 11/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh đi u ki n đ i v i Trung tâm đăng ki m phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . Đi u 18. Đơn v đăng ki m xe cơ gi i
 6. 1. Th c hi n vi c ki m đ nh và c p Gi y ch ng nh n cho xe cơ gi i tham gia giao thông đư ng b theo quy đ nh. Ngư i đ ng đ u đơn v đăng ki m và đăng ki m viên tr c ti p th c hi n ki m đ nh ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m đ nh. 2. Ki m tra, b o dư ng, s a ch a đ duy trì đ chính xác, tình tr ng ho t đ ng c a thi t b , d ng c ki m đ nh theo quy đ nh. Báo cáo C c Đăng ki m Vi t Nam và S Giao thông v n t i đ a phương khi dây chuy n ki m đ nh ng ng ho t đ ng. 3. Th c hi n ch đ lưu tr , báo cáo theo quy đ nh. 4. Ch p hành và t o đi u ki n thu n l i cho vi c thanh tra, ki m tra, giám sát ho t đ ng ki m đ nh c a cơ quan ch c năng. 5. Công khai n i dung, quy trình, tiêu chu n, quy đ nh, phí, l phí và th i gian làm vi c. Chương 6. HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N Đi u 19. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th các Quy t đ nh s 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành “Quy đ nh v vi c ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng đ i v i phương ti n giao thông đư ng b ”, Quy t đ nh s 39/2007/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a “Quy đ nh v vi c ki m tra đ nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ”. 2. Các lo i Gi y ch ng nh n và Tem ki m đ nh do các đơn v đăng ki m c p cho xe cơ gi i trư c ngày Thông tư này có hi u l c v n có giá tr cho đ n khi h t th i h n ghi trên Gi y ch ng nh n và Tem ki m đ nh. Đi u 20. T ch c th c hi n Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 20; - Văn phòng Chính ph (đ báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng B GTVT; - C c Ki m tra văn b n (B Tư Pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website B GTVT; - Lưu: VT, K CN.
 7. PH L C1 M US CH NG NH N KI M Đ NH TRANG BÌA B GIAO THÔNG V N T I C C ĐĂNG KI M VI T NAM MOT – Vietnam Register S CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B -------------------- CERTIFICATION RECORD OF PERIODICAL MOTOR VEHICLE INSPECTION FOR TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
 8. Trang 2 TRANG BÌA PH B GIAO THÔNG V N T I C C ĐĂNG KI M VI T NAM MOT – Vietnam Register S CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B ------------------- CERTIFICATION RECORD OF PERIODICAL MOTOR VEHICLE INSPECTION FOR TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION No: (S seri S ) 1- Bi n đăng ký: ……………………….………………………………. (Registration No) 2- Bi n đăng ký: ……………………….………………………………. (Registration No) 3- Bi n đăng ký: ……………………….………………………………. (Registration No) 4- Bi n đăng ký: ……………………….………………………………. (Registration No) S s cũ (Former Record No): ……………………….……………..…….
 9. (2) Trang 1 và trang 34 NH NG QUY Đ NH CHUNG (V vi c s d ng và c p s ch ng nh n ki m đ nh) Quy đ nh chung 5. Khi thay đ i ch s h u ho c c i t o phương ti n: Ch phương ti n ph i đưa phương ti n đ n Đơn v Đăng ki m qu n lý s cùng các gi y 1. S ch ng nh n ki m đ nh do C c Đăng ki m Vi t Nam phát hành và t liên quan theo Quy đ nh hi n hành đ làm th t c ki m đ nh xác qu n lý. nh n nh ng thay đ i. 2. S ch ng nh n ki m đ nh là lý l ch k thu t c a phương ti n và qu n 6. Khi thay đ i ch s h u: Ch cũ c a phương ti n ph i có trách lý các l n ki m đ nh trong quá trình ho t đ ng c a phương ti n. S nhi m bàn giao s ch ng nh n ki m đ nh cho Ch m i c a phương ch ng nh n ki m đ nh ph i đư c mang theo phương ti n khi lưu hành ti n. và ki m đ nh. 7. Khi phương ti n chuy n vùng đăng ký: Ch phương ti n ph i đ n 3. M i phương ti n ch đư c c p và s d ng m t S ch ng nh n ki m Đơn v Đăng ki m qu n lý s đ làm th t c di chuy n. đ nh. Ch phương ti n ph i có trách nhi m b o qu n, gi gìn s c n th n và s ch s . S s không còn giá tr n u b t y xóa, rách nát, m t 8. Gi a hai kỳ ki m đ nh ch xe cơ gi i và ngư i lái xe cơ gi i ph i gi trang, thay đ i n i dung ghi trong s mà không đư c Đơn v Đăng ki m cho xe luôn đ m b o tiêu chu n k thu t ho t đ ng trên đư ng b và qu n lý s xác nh n. ph i ch u trách nhi m v tai n n x y ra do xe không đ m b o tiêu chu n k thu t. 4. Vi c đ i ho c c p l i s ch ng nh n ki m đ nh: 9. Phương ti n b tai n n giao thông Gi y ch ng nh n ki m đ nh và Ch phương ti n ph i đưa phương ti n đ n Đơn v Đăng ki m qu n lý Tem ki m đ nh m t hi u l c. s đ ki m đ nh l i phương ti n và xin đ i ho c c p l i s trong nh ng trư ng h p sau: 10. Không đư c t ý thay đ i k t c u, t ng thành, h th ng c a xe không đúng v i thi t k c a Nhà ch t o ho c thi t k c i t o đã đư c > Đ i s do s h ng ho c h t trang ghi. cơ quan có th m quy n phê duy t. Nghiên c m t bóc, dán, t y xóa, > C p l i s do m t s (ch đư c ki m đ nh đ c p l i S sau 01 tháng s a đ i các n i dung đư c in trên h sơ ki m đ nh. k t ngày Ch phương ti n trình báo m t s t i Đơn v Đăng ki m 11. Các Đơn v Đăng ki m ch đư c c p và đ i s ch ng nh n ki m qu n lý s và ki m đ nh t m th i). đ nh cho các phương ti n cơ gi i đư ng b có Đăng ký t i đ a phương H sơ xin đ i s ch ng nh n ki m đ nh g m có: mình. Đ i v i các T nh, Thành ph có t 02 Đơn v Đăng ki m tr lên, Đơn v Đăng ki m đang qu n lý s c a phương ti n nào thì đư c phép - S ch ng nh n ki m đ nh cũ. đ i s ho c c p l i s cho phương ti n đó. - Đơn xin đ i s ch ng nh n ki m đ nh (đ i v i trư ng h p s h ng) 12. Khi phương ti n chuy n t Đơn v qu n lý khác đ n. H sơ đ c p - Các gi y t khác có liên quan như khi đ n ki m đ nh. s qu n lý t i Đơn v Đăng ki m m i cho phương ti n g m có: H sơ xin c p l i s ch ng nh n ki m đ nh g m có: > S ch ng nh n ki m đ nh.
 10. - Đơn xin c p l i s ch ng nh n ki m đ nh c a Ch phương ti n. > H sơ di chuy n - Xác nh n c a cơ quan Công an nơi m t s . - Các gi y t khác có liên quan như khi đ n ki m đ nh. C C ĐĂNG KI M VI T NAM Trang 03, 04 PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N I. 1. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N 3. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) Bi n đăng ký: ………………….. Nơi đăng ký: …………………………… Bi n đăng ký: ………………….. Nơi đăng ký: …………………………… (Registration Number) (Registration Place) (Registration Number) (Registration Place) Ngày đăng ký: ……………………………….........……………………….. Ngày đăng ký: ……………………………….........……………………….. (Registration Date) (Registration Date) Ch phương ti n (Owner): ……………………………………………….. Ch phương ti n (Owner): ……………………………………………….. Đ a ch (Address): …………………………………………………………. Đ a ch (Address): …………………………………………………………. S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No): ... ……………………………. S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No): ... ……………………………. Ngày (Date)….. tháng…… năm…… Ngày (Date)….. tháng…… năm…… ĐƠN V KI M Đ NH ĐƠN V KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) (INSPECTION CENTER) 2. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N 4. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) Bi n đăng ký: ………………….. Nơi đăng ký: …………………………… Bi n đăng ký: ………………….. Nơi đăng ký: …………………………… (Registration Number) (Registration Place) (Registration Number) (Registration Place) Ngày đăng ký: ……………………………….........……………………….. Ngày đăng ký: ……………………………….........……………………….. (Registration Date) (Registration Date)
 11. Ch phương ti n (Owner): ……………………………………………….. Ch phương ti n (Owner): ……………………………………………….. Đ a ch (Address): …………………………………………………………. Đ a ch (Address): …………………………………………………………. S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No): ... ……………………………. S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No): ... ……………………………. Ngày (Date)….. tháng…… năm…… Ngày (Date)….. tháng…… năm…… ĐƠN V KI M Đ NH ĐƠN V KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) (INSPECTION CENTER) (3) (4) Trang 05 và 06 Đ C ĐI M PHƯƠNG TI N Đ C ĐI M PHƯƠNG TI N Đ C ĐI M PHƯƠNG TI N (VEHICLE DESCRIPTION) (VEHICLE DESCRIPTION) No: (S seri S ) No: (S seri S ) Lo i phương ti n (Type): ……………....………………………………..... Ki u đ ng cơ (Engine Model): Nhãn hi u (Mark): ……… …………….………………………………....... …………………………………………………………….....……….……… S lo i (Model code):…………………………………………………........ Lo i nhiên hi u (Fuel Used): ……………………………………………… 3 S máy (Engine Number):…………………..……………………………… Th tích làm vi c c a đ ng cơ:……………………………………… (cm ) (Engine Displacement) S khung (Chassis Number):……………………………………………… Công su t l n nh t/t c đ quay: …………Ps; Mã l c; kW/v/ph Năm, Nơi s n xu t: .............................................................................. (Max.output/rpm) (Manufactured Year and country): H th ng lái (Steering System):…………………………………………… Năm h t niên h n s d ng (Lifetime limit to): .....……………………… Phanh chính (Service Brake): ……………………………………………. Công th c bánh xe (Wheel Formula):…………………………………… Phanh đ (Parking): .………………….…………………………………… V t bánh trư c/sau (Front/Rear Trock):…………………………… (mm) L p s d ng (Tires Used): Kích thư c bao: ……...……………… ……………………………… (mm)
 12. (Overall Dimension): - Tr c 1 (Axle No 1) …………………..…………………………………… KT thùng (Cargo):……………………………………………………… (mm) - Tr c 2 (Axle No 2) …………………..…………………………………… Chi u dài cơ s : ………………………..……………………………… (mm) - Tr c 3 (Axle No 3) …………………..…………………………………… (Wheel base): - Tr c 4 (Axle No 4) …………………..…………………………………… Tr ng lư ng b n thân (Kerb Weight): ……………………………… (kG) - Tr c 5 (Axle No 5) …………………..…………………………………… Tr ng t i thi t k /CP TGGT: ………………………………………… (kG) - Tr c 6 (Axle No 6) …………………..…………………………………… (Designed Loading Capocity/Permissible loading capcacity): - Tr c 7 (Axle No 7) …………………..…………………………………… S ngư i cho phép ch : …………………………………………………… (Permissible No. of Pers Carried) - Tr c 8 (Axle No 8) …………………..…………………………………… Tr ng lư ng kéo theo (Towed Weight):…………………………….. (kG) S ngư i cho phép ch : …………………………………………………… …….. Ngày (Date)…..tháng…… năm…… (Permissible No. of Pers Carried) ĐƠN V KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) Tr ng lư ng kéo theo (Towed Weight):…………………………….. (kG) T.lg.t. b TK/CP TGGT: ……………………………………………… (kG) (Designed gross Weight/Permissible gros Weight) S QL:……………….. Bi n ĐK:……………… (Mã qu n lý) (5) (6) Trang 07, 08 và 09 Đ C ĐI M KHÁC III. Đ C ĐI M KHÁC Đ C ĐI M KHÁC (OTHER DESCRIPTION) (OTHER DESCRIPTION) Ngày Đơn v KĐ Ngày Đơn v KĐ Đ a đi m (Descripton) Đ a đi m (Descripton) (Date) (Inspection Center) (Date) (Inspection Center)
 13. (7) (8, 9)
 14. Trang 10, 11 và 12 C I T O, THAY Đ I K T C U IV. C I T O THAY Đ I K T C U C I T O, THAY Đ I K T C U (MODIFICATION) (MODIFICATION) - Lo i phương ti n (Type): …………………………..…………………… - Lo i phương ti n (Type): …………………………..…………………… - GCN ATKT & BVMT xe cơ gi i c i t o (Certificate for modification): - GCN ATKT & BVMT xe cơ gi i c i t o: + S sê ri GCN (Certificate No):…………………………………………….. + S sê ri GCN (Certificate No):…………………………………………….. + Nơi c p (Registration Place): …………………………………............... + Nơi c p (Registration Place): …………………………………............... + Ngày c p (Date):….……………………………………………………… + Ngày c p (Date):….……………………………………………………… - N i dung và k t lu n (Items having been modified and Conclusion):… - N i dung và k t lu n (Items having been modified and Conclusion):… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngày (Date)…..tháng…… năm…… Ngày (Date)…..tháng…… năm…… Ch phương ti n ĐƠN V KI M Đ NH Ch phương ti n ĐƠN V KI M Đ NH
 15. (Ký, ghi rõ h tên) (INSPECTION CENTER) (Ký, ghi rõ h tên) (INSPECTION CENTER) Owner (Full name & Owner (Full name & Signature) Signature) (10) (11, 12) Trang 13 đ n trang 33 K T QU KI M Đ NH V 1. K T QU KI M Đ NH (INSPECTION RESULT) 2. K T QU KI M Đ NH (INSPECTION RESULT) Ngày KĐ S phi u KĐ Đơn v KĐ Ngày KĐ S phi u KĐ Đơn v KĐ H ng m c không đ t H ng m c không đ t (Inspection (Inspection (Inspection (Inspection (Inspection (Inspection (Item Not Passed) (Item Not Passed) Date) Report No) Center) Date) Report No) Center)
 16. (13) (14, ..., 33) Chú thích: 1. S ki m đ nh bao g m 34 trang không k bìa, kích thư c S : 95mm x 140 mm 2. Trang bìa ngoài màu xanh, ch và bi u tư ng in nhũ màu vàng 3. Các trang trong S : - Có vân n n màu xanh h ng nh t; - Lô gô bi u tư ng C c Đăng ki m Vi t Nam in 02 màu xanh và đó t i trang 2; - Dòng ch “S CH NG NH N KI M Đ NH” t i trang 2, “Đ C ĐI M PHƯƠNG TI N” t i trang 5 và 6, in màu đ ; - Có S seri c a S là lo i s nh y in màu đ t i các trang ch n tr trang 34; - Các dòng ch còn l i in màu đen.
 17. PH L C2 M U GI Y CH NG NH N B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C ĐĂNG KI M VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc MOT – Vietnam Register Socialist Republic of Vietnam Independence - Freedom - Happiness CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B PERIODICAL MOTOR VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE FOR TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION No: (S seri) Bi n đăng ký: ……………………….........………….. Kinh doanh v n t i …………………………… (Registration number) (Commercial Use) S máy (Engine Number): ………………………………………… S khung (Chassis Number): ………………………………………… Phương ti n đ t tiêu chu n hi n hành v An toàn k thu t và b o v môi trư ng (The motor vehicle is in compliance with the applicable requirements of Technical Safety and Environmental Protection) Ngày ki m đ nh l n t i (Next Periodical Inspection Date): Ngày ..... tháng…… năm…… (Issued Date day month year) ĐƠN V KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) S phi u ki m đ nh (Inspection Report No) Chú ý: Khi phương ti n tham gia giao thông, Ch phương ti n ho c lái xe ph i đ m b o tr ng lư ng toàn b c a phương ti n không vư t quá tr ng lư ng toàn b trong S ch ng nh n ki m đ nh. PH L C3 M U TEM KI M Đ NH
 18. Chú thích: 1. In hai m t. 2. Hình d ng b u d c, kích thư c bao: 76 mm x 68 mm. 3. M t trư c Tem: - Vành ngoài màu tr ng, ch đen; - Ph n trong hình b u d c n n màu vàng, in ch s c a tháng và năm đ n h n ki m đ nh màu đen. 4. M t sau Tem: - S seri Tem là s nh y in màu đ , cùng s seri Gi y ch ng nh n; - Vân n n màu vàng; - Các n i dung: in ch màu đen; - Đóng d u c a đơn v ki m đ nh.
Đồng bộ tài khoản