Thông tư 22/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư 22/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2009/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 22/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ S H U CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 103/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t s h u trí tu v s h u công nghi p; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí s h u công nghi p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài n p ơn yêu c u cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu th c hi n công vi c, d ch v yêu c u b o h quy n s h u công nghi p ph i n p phí, l phí theo quy nh Thông tư này. 2. Ban hành kèm theo Thông tư này Bi u m c thu phí, l phí s h u công nghi p (Ph l c). 3. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p có nhi m v t ch c thu, n p và qu n lý và s d ng phí, l phí s h u công nghi p thu ư c theo quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i t t là cơ quan thu phí, l phí). II. QUY NNH C TH 1. Th t c thu, n p phí, l phí s h u công nghi p: a) i tư ng n p phí, l phí ph i n p m t l n toàn b s ti n phí, l phí theo m c thu quy nh t i Bi u m c thu phí, l phí s h u công nghi p ban hành kèm theo Thông tư này ngay khi n p ơn, h sơ yêu c u cơ quan thu phí, l phí th c hi n công vi c, d ch v tương ng.
 2. b) Khi n p phí, l phí, i tư ng n p phí, l phí có quy n yêu c u cơ quan thu phí, l phí l p và c p biên lai thu phí, l phí i v i ti n phí, l phí cho i tư ng n p phí, l phí, trong ó ghi úng s ti n th c t ã n p. c) Phí, l phí quy nh t i Thông tư này ư c thu b ng ng Vi t Nam. d) Cơ quan thu phí, l phí ư c m tài kho n “t m gi ti n phí, l phí" t i Kho b c nhà nư c nơi thu, n p theo dõi, qu n lý ti n phí, l phí thu ư c. Hàng ngày, l p b ng kê, t m g i s ti n phí, l phí thu ư c vào tài kho n t m gi ti n phí, l phí và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán áp d ng i v i ơn v hành chính s nghi p có thu. 2. Qu n lý và s d ng phí, l phí: Phí, l phí s h u công nghi p theo quy nh t i Thông tư này là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: 2.1. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích 35% (ba mươi lăm ph n trăm) s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p ngân sách Nhà nư c, trang tr i các chi phí cho vi c th c hi n công vi c, d ch v và thu phí, l phí theo nh ng n i dung, công vi c sau ây: a) Chi tr các kho n ti n lương, ti n công, ti n thù lao, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo quy nh ư c tính trên ti n lương (b o hi m y t , b o hi m xã h i và công oàn phí) cho ngư i lao ng tr c ti p th c hi n công vi c, d ch v và thu phí, l phí, tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c ã hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo ch quy nh. b) Chi mua s m, s a ch a, duy tu, b o dư ng tài s n, máy móc, trang thi t b , phương ti n làm vi c ph c v cho th c hi n công vi c, d ch v và thu phí, l phí; kh u hao tài s n c nh th c hi n công vi c, d ch v và thu phí; chi mua công ngh , k c quy n s d ng công ngh ư c b o h s h u trí tu ; chi phí cho vi c thi t l p, qu n lý và t ch c khai thác m ng lư i các cơ s d li u thông tin v s h u trí tu ; c) Chi mua s m v t tư, nguyên li u như văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, xăng xe, công tác phí và các kho n chi khác như in n, mua các bi u m u, ch ng ch , văn b ng b o h và các n phNm khác; d) Chi phí thuê d ch v bên ngoài ph c v các công vi c qu n lý và phát tri n ho t ng, như: thuê cơ s v t ch t, văn phòng làm vi c, thuê khoán chuyên môn, thuê d ch v tra c u, thuê d ch thu t, cung c p thông tin, thuê thNm nh n i dung các i tư ng s h u công nghi p c a các cơ quan s h u trí tu qu c gia ho c qu c t ; ) Chi phí ào t o, b i dư ng, t p hu n, h i ngh , h i th o trong nư c và ngoài nư c v chuyên môn, nghi p v s h u trí tu ; chi phí t ch c ph bi n, tuyên truy n, hư ng d n pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v s h u trí tu ; chi phí xây d ng và th c hi n tài, án thu c nhi m v nghiên c u thư ng xuyên nh m phát tri n h th ng s h u trí tu , nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v s h u trí tu ;
 3. e) Chi phí th c hi n d ch v ph c v vi c gi i quy t các tranh ch p, khi u ki n v s h u công nghi p và tranh ch p, khi u ki n thương m i liên quan n s h u công nghi p; g) Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p th c hi n công vi c, d ch v và thu phí, l phí trong cơ quan theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và t i a b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c sau khi m b o các chi phí theo quy nh t i ti t a, b, c, d, , e i m này. Hàng năm, cơ quan thu phí, l phí ph i quy t toán thu chi theo th c t . Sau khi quy t toán úng ch , s ti n phí, l phí ư c trích l i trong năm n u chưa chi h t thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi tiêu theo ch quy nh. 2.2. nh kỳ hàng tháng, cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m kê khai, n p và quy t toán s ti n phí, l phí còn l i (65%) vào ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c tương ng c a M c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký, áp d ng i v i các ơn yêu c u b o h v s h u trí tu k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Thông tư này thay th Thông tư s 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí và l phí s h u công nghi p và Thông tư s 115/2006/TT-BTC ngày 29/12/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 132/2004/TT-BTC. 2. i v i các ơn ăng ký s h u công nghi p ã n p trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà các công vi c ho c d ch v chưa hoàn thành và chưa n p phí, l phí, nay có yêu c u và ư c th c hi n, thì ph i n p phí, l phí theo m c quy nh t i Thông tư này. 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, công khai ch thu phí, l phí s h u công nghi p không c p t i Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư s 45/2006/TT- BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 60/2007/TT-BTC hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u Lu t Qu n lý thu . 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
 4. - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VP, CST (CST3). PH L C BI U M C THU PHÍ, L PHÍ S H U CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư s 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 2 năm 2009 c a B Tài chính) M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) A. L phí s h u công nghi p L phí n p ơn yêu c u c p Văn b ng b o h , ăng ký h p ng chuy n giao quy n s h u 1 công nghi p L phí n p ơn ( i v i nhãn hi u cho m i nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , i v i ki u dáng 1.1 công nghi p cho m i phương án c a t ng s n phNm, i v i sáng ch cho m i i m c l p c a yêu c ub oh ) - N u ơn không kèm theo v t mang d li u i n t toàn b n i 180 180 180 180 180 dung tài li u ơn (tài li u ơn d ng gi y) - N u ơn kèm theo v t mang d li u i n t toàn b n i dung tài 150 150 150 150 150 li u ơn - N u ơn n p tr c tuy n 100 100 100 100 100 - N u ơn nhãn hi u có trên 6 s n 30 phNm/d ch v trong m t nhóm,
 5. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) ph i n p thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i - N u B n mô t sáng ch có trên 5 trang, t trang th sáu tr i ph i 12 n p thêm cho m i trang L phí yêu c u hư ng quy n ưu 1.2 600 600 600 tiên (m i ơn/yêu c u) L phí yêu c u s a i ơn, k c yêu c u b sung, tách ơn, chuy n 1.3 120 120 120 120 120 như ng, chuy n i ơn (cho m i n i dung s a i c a m i ơn) L phí n p h sơ ăng ký h p ng 1.4 chuy n giao quy n s h u công 120 120 120 120 nghi p (m i i tư ng) L phí n p h sơ yêu c u ra quy t 1.5 nh b t bu c chuy n giao quy n 500 s d ng sáng ch (m i i tư ng) L phí yêu c u ch m d t quy n s 1.6 d ng sáng ch theo quy t nh b t 500 bu c L phí n p ơn yêu c u gia h n s a 1.7 120 120 120 120 120 i, b sung tài li u (m i l n) L phí c p Văn b ng b o h , c p Gi y ch ng nh n ăng ký H p ng chuy n giao quy n s 2 h u công nghi p 2.1 L phí c p Văn b ng b o h 120 120 120 120 120 - N u ơn nhãn hi u có trên 01 nhóm s n phNm/d ch v , ơn ki u dáng công nghi p có trên 01 phương án c a t ng s n phNm, ơn 100 100 100 sáng ch có trên 01 i m c l p c a yêu c u b o h , t nhóm/phương án/ i m c l p th 2 tr i ph i n p thêm L phí c p Gi y ch ng nh n ăng 2.2 ký H p ng chuy n giao quy n s 150 150 150 150 h u công nghi p
 6. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) 2.3 L phí s a i Văn b ng b o h 120 120 120 120 120 L phí s a i n i dung, gia h n, ch m d t hi u l c Gi y ch ng 2.4 nh n H p ng chuy n quy n s 150 150 150 150 d ng i tư ng s h u công nghi p (m i i tư ng) L phí c p Quy t nh b t bu c 2.5 chuy n giao quy n s d ng sáng 300 ch 3 L phí duy trì, gia h n hi u l c Văn b ng b o h quy n s h u công nghi p L phí duy trì hi u l c Văn b ng b o h sáng ch (m i năm)- cho 3.1 m i i m c l p c a yêu c u b o h - Năm th 1; Năm th 2 300 - Năm th 3; Năm th 4 480 - Năm th 5; Năm th 6 780 - Năm th 7; Năm th 8 1200 - Năm th 9; Năm th 10 1800 - Năm th 11 - Năm th 13 2520 - Năm th 14 - Năm th 16 3300 - Năm th 17 - Năm th 20 4200 L phí gia h n hi u l c Văn b ng b o h ( i v i nhãn hi u cho m i 3.2 nhóm s n phNm/d ch v , i v i 540 540 ki u dáng công nghi p cho m i phương án c a t ng s n phNm) L phí duy trì/gia h n hi u l c 3.3 10% l phí duy trì/gia h n mu n (cho m i tháng n p mu n) L phí yêu c u ch m d t hi u l c 3.4 180 180 180 180 180 Văn b ng b o h L phí yêu c u h y b hi u l c Văn 3.5 300 300 300 300 300 b ng b o h 4 L phí công b thông tin s h u công nghi p
 7. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) L phí công b ơn, k c ơn s a 4.1 i, b sung, tách ơn, chuy n 120 120 120 120 120 như ng, chuy n i ơn (m i ơn) - N u có trên 1 hình, t hình th hai tr i ph i n p thêm cho m i 60 60 60 hình L phí ăng b Văn b ng b o h (k c Văn b ng s a i, gia h n, ch m d t hi u l c, h y b hi u l c, c p l i), Gi y ch ng nh n ăng ký 4.2 H p ng chuy n giao quy n s 120 120 120 120 120 h u công nghi p (k c s a i n i dung, gia h n, ch m d t hi u l c H p ng chuy n quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p) - N u có trên 1 hình, t hình th hai tr i ph i n p thêm cho m i 60 60 60 hình L phí công b Quy t nh c p, s a i, gia h n, ch m d t hi u l c, h y b hi u l c Văn b ng b o h , c p Gi y ch ng nh n ăng ký H p ng chuy n giao quy n s h u 4.3 120 120 120 120 120 công nghi p; Quy t nh ghi nh n s a i n i dung, gia h n, ch m d t hi u l c H p ng chuy n quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p - N u có trên 1 hình, t hình th hai tr i ph i n p thêm cho m i 60 60 60 hình L phí c p Ch ng ch hành ngh d ch v i di n s h u công nghi p, Th giám nh viên 5 s h u công nghi p, ăng b i di n s h u công nghi p, T ch c giám nh s h u công nghi p L phí c p Ch ng ch hành ngh d ch v i di n s h u công 5.1 200 nghi p, Th giám nh viên s h u công nghi p
 8. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) L phí công b Quy t nh c p Ch ng ch hành ngh d ch v i 5.2 150 di n s h u công nghi p, Th giám nh viên s h u công nghi p L phí ăng b Quy t nh c p Ch ng ch hành ngh d ch v i 5.3 di n s h u công nghi p, Th giám 150 nh viên s h u công nghi p (m i cá nhân) L phí công b Quy t nh ghi nh n/s a i thông tin v T ch c 5.4 d ch v i di n s h u công 150 nghi p/T ch c giám nh s h u công nghi p L phí ăng b T ch c d ch v i di n s h u công nghi p, T 5.5 150 ch c giám nh s h u công nghi p (m i T ch c) B. Phí s h u công nghi p 6 Phí thNm nh, giám nh v s h u công nghi p Phí thNm nh n i dung ơn ( i v i nhãn hi u cho m i nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , i v i ki u dáng công nghi p cho m i 6.1 420 300 300 420 phương án c a t ng s n phNm, i v i sáng ch cho m i i m c l p c a yêu c u b o h ) - không bao g m phí tra c u thông tin - N u ơn nhãn hi u có trên 6 s n phNm/d ch v trong m t nhóm, 60 ph i n p thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i - N u ơn sáng ch vào giai o n qu c gia mu n ( i v i ơn PCT) ho c có yêu c u thNm nh n i 200 dung ư c n p mu n hơn th i h n n nh, ph i n p phí n p mu n
 9. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) - Phí phân lo i qu c t v sáng ch /gi i pháp h u ích (m i phân 100 nhóm) - Phí phân lo i qu c t ki u dáng 100 công nghi p (m i phân nhóm) - Phí phân lo i qu c t hàng hóa, d ch v i v i nhãn hi u (cho m i 100 nhóm có không quá 6 s n phNm/d ch v ) - N u m i nhóm có trên 6 s n phNm/d ch v , ph i n p thêm cho 20 m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i Phí thNm nh nhanh (th c hi n th t c trư c th i h n) i v i ơn ăng ký s h u công nghi p và i 6.2 v i m i H sơ chuy n giao quy n 420 300 300 420 s h u công nghi p, gia h n, s a i Văn b ng b o h (m i i tư ng) Phí thNm nh H sơ ăng ký H p ng chuy n giao quy n s h u 6.3 công nghi p – không bao g m phí 180 180 180 180 tra c u nhãn hi u liên k t (m i i tư ng) Phí thNm nh H sơ yêu c u ra quy t nh b t bu c chuy n giao 6.4 1000 quy n s d ng sáng ch (m i i tư ng) Phí thNm nh H sơ yêu c u ch m d t quy n s d ng sáng ch theo 6.5 500 quy t nh b t bu c (m i i tư ng) Phí thNm nh, trưng c u giám nh pháp lý v s h u công nghi p ( i 6.6 v i nhãn hi u cho m i nhóm có 420 300 300 420 300 n 6 s n phNm/d ch v , i v i ki u dáng công nghi p cho m i phương án c a t ng s n phNm, i
 10. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) v i sáng ch /gi i pháp h u ích cho m i i m c l p c a yêu c u b o h ) không bao g m phí tra c u, cung c p thông tin - N u ơn nhãn hi u hàng hoá có trên 6 s n phNm/d ch v trong m t 60 nhóm, ph i n p thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i Phí thNm nh l i, trưng c u giám nh l i các i tư ng s h u công 6.7 420 300 300 420 300 nghi p theo yêu c u (m i i tư ng) Phí ki m tra nghi p v i di n s h u công nghi p, nghi p v giám 6.8 240 nh s h u công nghi p (m i môn) Phí phúc tra k t qu ki m tra nghi p v i di n s h u công 6.9 120 nghi p, nghi p v giám nh s h u công nghi p (m i môn) Phí thNm nh H sơ yêu c u c p Ch ng ch hành ngh d ch v i 6.10 di n s h u công nghi p, H sơ 200 yêu c u c p Th giám nh viên s h u công nghi p Phí thNm nh H sơ yêu c u ghi nh n T ch c d ch v i di n s 6.11 h u công nghi p, T ch c giám 300 nh s h u công nghi p (k c s a i thông tin v T ch c) 7 Phí cung c p d ch v gi i quy t khi u n i v s h u công nghi p 7.1 Phí tra c u thông tin Theo m c thu quy nh t i m c 8 Bi u phí này. Phí thNm nh, giám nh pháp lý Theo m c thu quy nh t i m c 6.1 n 6.6 Bi u phí 7.2 v s h u công nghi p này. Phí xem xét yêu c u ph n i c p 7.3 Văn b ng b o h c a ngư i th ba 420 300 300 420 300 (cho m i i tư ng)
 11. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) 8 Phí tra c u, cung c p thông tin v s h u công nghi p Phí tra c u thông tin nh m ph c v vi c thNm nh, giám nh và các công vi c khác trong ph m vi trách nhi m ( i v i nhãn hi u cho m i 8.1 nhóm có n 6 s n phNm/d ch v , 120 120 60 60 i v i ki u dáng công nghi p cho m i phương án c a t ng s n phNm, i v i sáng ch cho m i i m c l p c a yêu c u b o h ) - N u ơn nhãn hi u có trên 6 s n phNm/d ch v trong m t nhóm, 24 ph i n p thêm cho m i s n phNm/d ch v t th 7 tr i Phí tra c u nhãn hi u liên k t ph c v vi c thNm nh H sơ ăng ký 8.2 60 H p ng chuy n như ng quy n s h u công nghi p (m i nhãn hi u) Phí yêu c u cung c p thông tin liên quan n i tư ng s h u công 8.3 200 200 100 100 100 nghi p (m i yêu c u c a m t i tư ng) 9 Phí c p các lo i b n sao, phó b n, b n c p l i các tài li u s h u công nghi p Phí c p phó b n, b n c p l i Văn 9.1 120 120 120 120 120 b ng b o h - T trang th 5 tr i, m i trang 5 5 5 5 5 thu thêm Phí c p b n sao các tài li u do C c 9.2 S h u trí tu phát hành ho c lưu 12 12 12 12 12 gi (trang u) - T trang th hai tr i, m i trang 5 5 5 5 5 thu thêm Phí sao ơn qu c t PCT (m i 9.3 6 trang) Phí xác nh n ăng ký qu c t nhãn 9.4 hi u có hi u l c t i Vi t Nam (m i 60 ăng ký qu c t )
 12. M c thu (nghìn ng) Sáng ch Ch d n a Danh m c phí, l phí s h u công (bao g m Ki u dáng lý (bao g m Thi t k b STT Nhãn nghi p c gi i công c tên g i trí m ch hi u pháp h u nghi p xu t x tích h p ích) hàng hóa) 10 Phí l p và g i ơn ăng ký qu c t v s h u công nghi p Phí g i ơn qu c t (PCT) - không 10.1 bao g m các kho n phí ph i n p 500 cho Văn phòng qu c t Phí th c hi n th t c ăng ký qu c t nhãn hi u - không bao g m các 10.2 1500 kho n phí ph i n p cho Văn phòng qu c t Phí s a i, chuy n như ng, gia h n, m r ng lãnh th , h n ch 10.3 danh m c s n phNm, ch m d t, hu 750 b hi u l c nhãn hi u ăng ký qu c t ngu n g c Vi t Nam Phí d ch v cung c p tài li u xin 10.4 60 60 60 xác nh n quy n ưu tiên - T trang th hai tr i, m i trang 6 6 6 thu thêm
Đồng bộ tài khoản