Thông tư 2200-UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Thông tư 2200-UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 2200-UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về các dự án khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2200-UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a U û  b a n  N h µ  n íc v Ò  h î p t¸c µ   Ç u  t s è  2200  B­T §    v ® U n g µ y 9 th¸ng  10 n¨ m  1995  VÒ   c¸c  ù   kh¸ch  ¹ n, d ¸n  s   v¨n  h ß n g,  p c¨n  é   h cho  thuª K Ýnh  öi: g C¸c  é, Tæng  ôc,c¬  B  c   quan kh¸ctrùcthuéc ChÝnh  ñ      ph Uû   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng Thùc  Ön    Õn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ên    ªnquan  hi ý ki c Th t   ph v m s v ®Ò li   ®Õ n   Öc  ©y  ùng, kinh  vi x d   doanh kh¸ch  ¹n, v¨n  s  phßng, nhµ      ë cho thuª t¹   i Th«ng  b¸o  è  s 133­   µy  10­ TB ng 6­ 1995  ña c V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Uû     Ch ph   ban Nhµ   ícvÒ   îp    µ  Çu     n   H t¸cv § txinth«ng      b¸o nh sau: ViÖc  îp t¸cli   h     ªndoanh  íi ícngoµi®Ó   ©y  ùng,kh¸ch s¹n,v¨n phßng  v    n   xd       nhµ    íi Ön nghicao  Êp      ëv   ti     c ë c¸c khu  «  Þ  µcÇn  Õtnh»m   ¸p  ® th l   thi   ® øng    nhu cÇu    ëng  t¨ng tr kh¸ch du  Þch,®Ç u  ,phï hîp víim ôc     l   t        tiªuquy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Óndu  Þch ®Õ n    i   l   n¨m 2000. Uû  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu     Þ  Ó   õ nay    é, Tæng   Nh n   H t¸cv § t ®Ò ngh k t   c¸c B   côc, Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    íng ¬ khi h   dÉn  i    Öt Nam   m   ®è t¸cVi   ®µ ph¸n    ù  x©y  ùng  c¸c d ¸n  d kh¸ch  ¹n,v¨n  s  phßng,  nhµ    ë cho thuª, Çn  ó    ÷ng  Ên     c ch ý nh v ®Ò sau: 1. TËn  ông  äi    d m kh¶  n¨ng    ©ng  û lÖ  ãp  èn  ®Ó n t   g v ph¸p  nh  ña  Ýa  ®Þ c ph ViÖtNam         lªntrªn30%   b»ng  c¸ch: +  ãp  èn  G v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê trong toµn  é  êih¹n  ªn   b th   li   doanh. +  îp    íi   H t¸cv   doanh  c¸c nghiÖp  ÖtNam   Vi   kh¸ccïng bá  èn  u  .     v ®Ç t + Huy  ng    ©n   µng  Öt Nam   ïng  ãp  èn  u   , huy  ng  ®é c¸c Ng h Vi   c g v ®Ç t   ®é vèn  ña  bé  c c¸n  c«ng  ©n    ña  ©n  ©n  nh viªnc nh d b»ng  ÷ng  ×nh  nh h thøc  Ých  th hîp nh  Ëp c«ng      Çn, b¸n tr¸phiÕu.  l  tycæ ph       i + Vay  èn  ña  ©n  µng  v c ng h hoÆc   ña  c Bªn  ícngoµivíi   Êt hîp lý®Ó   n     il∙su       ® a  µo  ãp  èn. vgv 2. §èivíi ÷ng  êng  îp kh«ng  ã       nh tr h  c kh¶ n¨ng  ©ng  û lÖ  èn  n t   v ph¸p  nh   ®Þ cña  Ýa  Öt Nam       ph Vi   lªntrªn30%,  ×  Çn  m   th c ®µ ph¸n   ®Ó trong thêigian kinh        doanh  ©ng  Çn  û lÖ  ©n  n d t   ph chialînhuËn    i cho Bªn  Öt Nam   µ   Vi   m kh«ng  ph¶i  gãp thªm  èn  v hoÆc   Bªn  Öt Nam   ã  Òn  Vi   c quy t¨ng dÇn  û lÖ  ãp  èn    t   g v ph¸p  ®Þnh  ña  × nh  cm b»ng  c¸ch hoÆc     mua   Çn  Çn  èn  ãp  ña  d ph v g c Bªn  ícngoµi n    theo gi¸ban  u,     ®Ç hoÆc   ãp  g thªm  èn.. v . 3. §èi víic¸c dù  cã  èn  u    ín,nhÊt  µ dù  thuéc  ã m             ¸n  v ®Ç t l   l   ¸n  nh A theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 191­   µy  12­ CP ng 28­ 1994  ña  Ýnh  ñ  éc c Ch ph thu   lÜnh  ùc  v kh¸ch s¹n,v¨n      phßng, c¨n  é    h cho  thuª(cã    quy    õ 40  iÖu USD   m« t   tr   trë lªn),cÇn  m       ®µ ph¸n  íiBªn  íc ngoµi ®Ó   t ® îc yªu  Çu  v  n    ®¹     c chuyÓn giao  kh«ng  åi hoµn  µis¶n  è  nh  b  t  c ®Þ cho Bªn  Öt Nam   Vi   hoÆc   ét  chøc    m tæ  do Nhµ   ícViÖtNam   n    chØ  nh    Õt  óc ho¹t®éng. ®Þ khik th    
  2. 2 Xin th«ng        é, c¸c®Þa  ¬ng  ïng phèihîp thùc hiÖn.   b¸o ®Ó c¸cB     ph c      
Đồng bộ tài khoản