intTypePromotion=1

Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
79
lượt xem
1
download

Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   ¬ n g  m ¹ i s è  23/1999/TT­B T M   g µ y  26 th¸ng 7 n¨ m  1999  í ng  B th n H d É n  vi Ö c m u a, b¸n h µ n g  h o¸  víi d o a n h  n g hi Ö p   h Õ  x u Ê t   c Thi hµnh  Òu  Quy Õt  nh  è    §i 8  ®Þ s 53/1999/Q§­TTg  µy  ng 26/3/1999  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ön  t  ph v m s bi ph¸p  khuyÕn  Ých  u    ùctiÕp níc kh ®Ç t tr      ngoµi; Bé   ¬ng  ¹ihíng dÉn  ùc hiÖn  ô  Ó  ét  è  Ên    Ò   Öc  Th m    th   c th m s v ®Ò v vi mua,  b¸n hµng    íi   ho¸ v   doanh  nghiÖp  Õ   Êtnh  ch xu   sau: I­ è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § 1­ §èit ng ¸p dông:    î     a­ Doanh    nghiÖp  Õ   Êt, ch xu b­ Doanh    nghiÖp  éi®Þa: n  +  Doanh  nghiÖp  ÖtNam, Vi   +  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi, c v ®Ç tn   c­Tæ   îp t¸c,   h  d­ Hé     nh,   gia®× e­ C¸  ©n.   nh 2­ Ph¹m      ông:   vi¸p d Th«ng   nµy  dông  t ¸p  cho  Öc  vi mua, b¸n  µng  h ho¸  ÷a  éi ®Þa   Öt gi n   Vi   Nam   íi v  doanh  nghiÖp  Õ   Êt. ch xu II­  B¸n h µ n g  h o¸ t õ n é i ® Þ a  Vi Ö t N a m  c h o   d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  x u Ê t ® Ó  s ¶ n x u Ê t kinh d o a n h 1­ §èit ng ® îcb¸n  µng     î     h cho  doanh  nghiÖp  Õ   Êt: ch xu ­Doanh    nghiÖp  éi®Þa, n  ­Tæ   îp t¸c,   h  ­Hé     nh,   gia®× ­C¸  ©n.   nh 2­ Hµng    õnéi®Þa      ho¸ t     b¸n cho  doanh  nghiÖp  Õ   Êt: ch xu a­  µng  H ho¸ kh«ng  éc  thu "Danh  ôc   µng  m h ho¸  Ê m   Êt  Èu, cÊ m   c xu kh   nhËp  Èu" cña  ÖtNam. kh   Vi  
  2. 2 b­  µng    Êt khÈu  H ho¸ xu   qu¶n  ýb»ng  ¹n  ¹ch,hoÆc   l  h ng   chØ    îc b¸n tiªu®     cho  doanh  nghiÖp  Õ   Êt víi è îng,hoÆc     Þphïhîp víi ¹n  ¹ch ® îc ch xu     l   s gi¸tr         ng     h ph©n  bæ, hoÆc  chØ    îcgiao. tiªu®   c­ Hµng    ho¸  Êt khÈu  xu   theo qu¶n  ýchuyªn  µnh  îc b¸n  l  ng ®  cho doanh  nghiÖp  Õ   Êttheo quy  nh  ña  é  ch xu     ®Þ c B chuyªn ngµnh.   3­ Thñ  ôch¶iquan:   t    Hµng    ho¸ doanh  nghiÖp  éi®Þa   n  b¸n cho doanh nghiÖp  Õ   Êt chØ   ch xu   cÇn  Ëp  ê khaih¶iquan  µng    Êt khÈu  íiH¶i quan  l t     h ho¸ xu   v    Khu  Õ   Êt trªn ch xu     c¬  ë  îp  ng  s h ®å mua  b¸n  ∙  ý  Õt  íidoanh  ® k k v  nghiÖp  Õ   Êt theo      ch xu   c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h Doanh nghiÖp  Õ   Êt khimua  µng    ña  éi®Þa   ch xu     h ho¸ c n   chØ  Çn  Ëp  ê c l t  khaivíiH¶i quan       Khu  Õ   Êt,kh«ng  Çn  ch xu   c Ban qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp    ­ Khu  Õ   ÊtduyÖt kÕ   ¹ch. ch xu     ho 4­ Thu Õ   ÊtkhÈu:   xu   ­ Hµng    éi®Þa  cho    ho¸ n   b¸n  doanh  nghiÖp  Õ   Êt,ngêib¸n  îcmiÔn  ch xu     ®  thuÕ  ÊtkhÈu. xu   Hµng ho¸ doanh nghiÖp  Õ   Êt  ch xu mua   ña  éi ®Þa     Êt  Èu  c n  ®Ó xu kh (kh«ng  qua  s¶n  Êt), xu   doanh nghiÖp  Õ   Êtph¶ichÞu  Õ  ÊtkhÈu. ch xu     thu xu   ­  µng  H ho¸ doanh nghiÖp  Õ   Êt  ch xu mua   ña  éi ®Þa     c n  ®Ó s¶n  Êt xu   hµng  Êt khÈu, khixuÊt khÈu, doanh  xu          nghiÖp  Õ   Êt ® îcmiÔn  Õ  Êt ch xu     thu xu   khÈu. III­D o a n h  n g hi Ö p  n é i ® Þ a  m u a  h µ n g  h o¸    t õ d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  x u Ê t 1­ Hµng    îcmua  õdoanh    ho¸ ®   t  nghiÖp  Õ   Êt: ch xu a­ Hµng    éc danh  ôc  µng    ho¸ thu   m h thay thÕ  µng  Ëp  Èu  Bé   Õ     h nh kh do  K ho¹ch vµ  Çu    § tc«ng  è  µng  bh n¨m. b­ Nguyªn  Öu,b¸n  µnh  È m   li   th ph cho c¸c doanh nghiÖp  éi ®Þa   ùc n  tr   tiÕp s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu.   xu   xu   c­ Ph Õ   Öu,ph Õ   È m     li   ph cßn    Þ th ng  ¹i cña  gi¸tr   ¬ m  doanh nghiÖp  Õ   ch xuÊt. Hµng ho¸ nªu  ¹  ti kho¶n  µy  n ph¶ilµ s¶n  È m   chÝnh     ph do  doanh nghiÖp  chÕ   Êts¶n  Êttheo ®óng  xu   xu     quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  . ®Þ t  i ph ®Ç t 2­ §èit ng mua  µng  õdoanh     î   h t  nghiÖp  Õ   Êt: ch xu a­ Doanh    nghiÖp  ÖtNam   îcthµnh  Ëp theo ph¸p luËtcã  µnh  µng  Vi   ®  l        ng h phïhîp ® îcmua  Êtc¶    µng      ¹ Kho¶n  M ôc  µy.     t   c¸ch ho¸ ghit   i 1  n b­ Tæ   îp t¸c, é    nh, c¸ nh©n  îcmua   Õ   Öu,phÕ   È m       h     gia ®× h    ®  ph li   ph cßn gi¸trÞth ng  ¹icña     ¬ m   doanh  nghiÖp  Õ   Êt. ch xu c­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcthµnh  Ëp  c v ®Ç tn      l theo  Ët §Çu   Lu   t níc ngoµit¹  Öt Nam   îc mua   µng       i Vi   ®  h ho¸ cho s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  ña  xu   xu   c
  3. 3 chÝnh doanh nghiÖp,phï hîp víilÜnh  ùc         v s¶n  Êt kinh doanh  xu     quy  nh  ¹  ®Þ ti GiÊy  Ðp  u  . ph ®Ç t 3­ Quy  nh  Ò     ®Þ v mua  µng    õdoanh  h ho¸ t   nghiÖp  Õ   Êt: ch xu a­ Hµng    Ëp  Èu    ho¸ nh kh qu¶n  ýb»ng  ¹n ng¹ch,hoÆc   l  h    chØ  tiªu: Doanh  nghiÖp  éi ®Þa   n  chØ   îc mua   µng  ®  h ho¸  õ doanh  t  nghiÖp  Õ   ch xuÊt víisè îng,hoÆc     Þ phï hîp  íih¹n  ¹ch  îc ph©n     l   gi¸tr     v   ng ®  bæ, hoÆc  chØ   tiªu® îcgiao.    b­ Hµng    Ëp  Èu    ho¸ nh kh theo qu¶n  ýchuyªn ngµnh:   l    Doanh nghiÖp  éi ®Þa   n  chØ   îc mua   µng  ®  h ho¸  õ doanh  t  nghiÖp  Õ   ch xuÊttheo quy  nh  ña  é      ®Þ c B chuyªn ngµnh.   c­ Ph Õ   Öu,ph Õ   È m     li   ph cßn    Þ th ng  ¹i thùc hiÖn  gi¸tr   ¬ m     theo quy  nh   ®Þ t¹  iTh«ng   ªnBé   è  t li   s 2880/KCM­TM   µy  ng 19/12/1996  ña  é   ¬ng  ¹i vµ  c B Th m  Bé  Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  Ò   Ëp  Èu  Õ   Öu,ph Õ   È m. tr v nh kh ph li   ph 4­ Thñ  ôch¶iquan  µ  Öc  ép  Õ  Ëp  Èu.   t    v vi n thu nh kh Thñ  ôch¶iquan  µ  Öc  ép  Õ  Ëp  Èu  ùc hiÖn  t    v vi n thu nh kh th   theo quy  nh     ®Þ nhËp  Èu  Ön  µnh. kh hi h IV­ B¸n v¨n p h ß n g  p h È m , h µ n g  h o¸ p h ô c  v ô   sinh h o ¹t µ n g  n g µ y  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  x u Ê t  h 1­ C¸c  i îng  ®è t quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  M ôc    îc b¸n  phßng  È m,  1  II®   v¨n  ph hµng    ôc  ô  ho¸ ph v sinh ho¹thµng  µy     ng cho  doanh nghiÖp  Õ   Êt. ch xu 2­ Doanh nghiÖp  Õ   Êt  ch xu mua   v¨n phßng  È m,  µng  ph h ho¸  ôc  ô  ph v sinh ho¹thµng  µy  õnéi®Þa     ng t     kh«ng  ph¶ilµm  ñ tôch¶iquan  µ  ùc hiÖn    th       v th   theo quy  nh  ña    ®Þ c Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp   ­Khu  Õ   Êt. ch xu V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2