Thông tư 23/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư 23/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ x· héi Sè 23/2000/TT-BL§TBXH ngµy 28 th¸ng 9n¨m 2000 Híng dÉn ¸p dông mét sè chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c trang tr¹i C¨n cø NghÞ quyÕt sè 03/2000/NQ-CP ngµy 02/02/2000 cña ChÝnh phñ vÒ kinh tÕ trang tr¹i, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn ¸p dông mét sè chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c trang tr¹i theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 69/2000/TTLT-BNN-TCTK ngµy 23/6/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - Tæng côc Thèng kª nh sau: I. §èi tîng ¸p dông Ngêi lao ®éng Ýt nhÊt ®ñ 15 tuæi cã kh¶ n¨ng lao ®éng vµ cã ký kÕt hîp ®ång lao ®éng hoÆc tho¶ thuËn lao ®éng víi chñ trang tr¹i bao gåm: 1. Lao ®éng n«ng th«n( n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû s¶n) cha cã viÖc lµm hoÆc thiÕu viÖc lµm; 2. Lao ®éng tù do; 3. Lao ®éng ®ang trong thêi gian chê viÖc, ngõng viÖc, v.v... II. mét sè chÕ ®é cô thÓ 1. TuyÓn dông lao ®éng tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: a/ Chñ trang tr¹i ®îc tuyÓn dông lao ®éng víi sè lîng kh«ng h¹n chÕ vµ kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn sinh sèng cña ngêi lao ®éng. b/ Nhµ níc khuyÕn khÝch chñ trang tr¹i tuyÓn dông lao ®éng cña hé n«ng d©n, ngêi thiÕu viÖc lµm, ngêi nghÌo, lao ®éng n÷, tríc hÕt lµ lao ®éng t¹i chç. c/ Chñ trang tr¹i cã thÓ trùc tiÕp tuyÓn dông lao ®éng hoÆc th«ng qua giíi thiÖu cña c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm. 2. Hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh sau: a/ H×nh thøc vµ thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng: §èi víi nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt mïa vô, kh«ng thêng xuyªn mµ thêi h¹n díi 1 n¨m hai bªn cã thÓ ký kÕt b»ng v¨n b¶n hoÆc tho¶ thuËn b»ng miÖng. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc æn ®Þnh, cã tÝnh chÊt th êng xuyªn mµ thêi h¹n thùc hiÖn tõ 1n¨m trë lªn th× hai bªn tho¶ thuËn thêi h¹n cô thÓ vµ ký kÕt b»ng v¨n b¶n.
  2. 2 Hîp ®ång lao ®éng ký kÕt b»ng v¨n b¶n do chñ trang tr¹i so¹n th¶o theo mÉu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. b/ Néi dung hîp ®ång lao ®éng: khi ký kÕt hîp ®ång lao ®éng hai bªn tho¶ thuËn ®Ó ghi vµo hîp ®ång lao ®éng nh÷ng néi dung sau: - Thêi h¹n, thêi gian b¾t ®Çu vµ thêi gian kÕt thóc hîp ®ång lao ®éng , - C«ng viÖc lµm cña ngêi lao ®éng, - TiÒn c«ng lao ®éng theo c«ng viÖc vµ b¶o hiÓm x· héi thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ trang tr¹i, - Thêi giê lµm viÖc vµ nghØ ng¬i, - Trang bÞ b¶o hé lao ®éng nÕu c«ng viÖc cÇn ph¶i cã, - C¸c tho¶ thuËn kh¸c cã lîi h¬n cho ngêi lao ®éng. c/ T¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng: - T¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng trong trêng hîp ngêi lao ®éng ®i lµm nghÜa vô qu©n sù hoÆc nghÜa vô c«ng d©n kh¸c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh, - Hai bªn tho¶ thuËn ®Ó t¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng trong c¸c trêng hîp ngêi lao ®éng cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®ét xuÊt hoÆc thu ho¹ch mïa cña gia ®×nh m×nh nhng ph¶i b¸o tríc cho chñ trang tr¹i biÕt tõ 5 ®Õn 10 ngµy. d/ Hîp ®ång lao ®éng ®îc chÊm døt trong c¸c trêng hîp sau: - HÕt h¹n hîp ®ång lao ®éng; - C«ng viÖc ®· hoµn thµnh, - C¸c trêng hîp kh¸c do hai bªn tho¶ thuËn . 3. TiÒn c«ng lao ®éngvµ b¶o hiÓm x· héi: a/ Møc tiÒn c«ng: Chñ trang tr¹i vµ ngêi lao ®éng tho¶ thuËn tiÒn c«ng kho¸n theo khèi l- îng c«ng viÖc, khèi lîng s¶n phÈm hoÆc tho¶ thuËn møc tiÒn c«ng thêi gian theo ngµy, tuÇn, th¸ng vµ c¨n cø vµo ngµnh, nghÒ, ®é phøc t¹p kü thuËt cña c«ng viÖc. NÕu tr¶ c«ng theo th¸ng ®èi víi c«ng viÖc gi¶n ®¬n, ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh thêng th× kh«ng ®îc thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh . Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông tõ 1/1/2000 lµ 180.000 ®ång/ th¸ng cho ®Õn khi ChÝnh phñ c«ng bè thay ®æi Ngoµi møc tiÒn c«ng nãi trªn chñ trang tr¹i cßn ph¶i tÝnh thªm vµo tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng 15% b¶o hiÓm x· héi, 2% b¶o hiÓm y tÕ (tÝnh trªn møc tiÒn c«ng tho¶ thuËn) ®Ó ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm tù nguyÖn hoÆc tù b¶o hiÓm b/ Ph¬ng thøc tr¶ c«ng: - Trêng hîp tr¶ c«ng nhËt th× lµm ngµy nµo tr¶ c«ng cho ngµy ®ã; thuª lµm viÖc theo tuÇn th× lµm tuÇn nµo tr¶ c«ng theo tuÇn ®ã. - Trêng hîp tr¶ c«ng theo th¸ng th× cø 15 ngµy ng êi lao ®éng ®îc nhËn tiÒn c«ng 1 lÇn.
  3. 3 - Trêng hîp tr¶ c«ng theo khèi lîng c«ng viÖc, khèi lîng s¶n phÈm mµ thêi gian hoµn thµnh díi 15 ngµy th× ngêi lao ®éng ®îc nhËn tiÒn c«ng sau khi hoµn thµnh khèi lîng c«ng viÖc, khèi lîng s¶n phÈm. NÕu thêi gian hoµn thµnh tõ 15 ngµy trë lªn th× cø 15 ngµy ng êi lao ®éng ®îc t¹m øng tiÒn c«ng mét lÇn ( trõ trêng hîp hai bªn tho¶ thuËn kh¸c ), møc t¹m øng do hai bªn tho¶ thuËn. 4. Thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i: a/ Trêng hîp kho¸n theo khèi lîng c«ng viÖc, khèi lîng s¶n phÈm th× ngêi lao ®éng tù bè trÝ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i , nhng ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc theo thêi h¹n mµ hai bªn ®· cam kÕt. b/ Trêng hîp chñ trang tr¹i qu¶n lý thêi giê lµm viÖc ®Ó tr¶ c«ng th× thêi giê lµm viÖc do hai bªn tháa thuËn nhng kh«ng qu¸ 8 giê/ngµy. Khi cã nhu cÇu kh¾c phôc thiªn tai, gi¶i quyÕt khã kh¨n cho kÞp thêi vô th× hai bªn tho¶ thuËn kÐo dµi thêi giê lµm viÖc nhng thêi giê lµm thªm kh«ng qu¸ 4giê/ ngµy. TiÒn c«ng vµ phô cÊp lµm thªm giê do hai bªn tho¶ thuËn. c/ Trêng hîp lµm viÖc 30 ngµy/ th¸ng th× cø sau 6 ngµy lµm viÖc ngêi lao ®éng ®îc nghØ 1 ngµy, nhng ngµy nghØ kh«ng nhÊt thiÕt vµo ngµy chñ nhËt mµ do hai bªn tho¶ thuËn. d/ Trêng hîp thêi h¹n lµm viÖc liªn tôc tõ1 n¨m trë lªn th× cø 1 n¨m lµm viÖc ngêi lao ®éng ®îc nghØ phÐp 12 ngµy cã hëng tiÒn c«ng.NÕu cã th¸ng lÎ th× cø mçi th¸ng ®îc nghØ thªm 1 ngµy. Thêi gian nghØ cô thÓ do hai bªn tho¶ thuËn . Hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn ®Ó ngêi lao ®éng ®îc nhËn tiÒn c«ng thay cho nghØ phÐp. 5. B¶o hé lao ®éng: - Chñ trang tr¹i vµ ngêi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®Ò phßng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng. - §èi víi nh÷ng c«ng viÖc cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 955/1998/ Q§-BL§TBXH ngµy 22/9/1998 cña Bé trëng Bé lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi th× trong thêi gian lµm viÖc chñ trang tr¹i ph¶i trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n (giµy b¶o hé, nãn hoÆc mò, g¨ng tay b¶o hé, khÈu trang , xµ phßng ...) cho ng êi lao ®éng phï hîp víi tõng lo¹i c«ng viÖc. - Khi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng trong lóc ®ang lµm viÖc ph¶i nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ t¹i c¬ së y tÕ (kÓ c¶ tr¹m x¸ y tÕ cña x·) th× chñ trang tr¹i ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ y tÕ vµ tiÒn c«ng tõ khi s¬ cøu, cÊp cøu ®Õn khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th¬ng tËt cho ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng. - Khi x¶y ra t¹i n¹n lao ®éng, chñ trang tr¹i ph¶i khai b¸o víi Uû ban nh©n d©n x·, phêng, phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi quËn, huyÖn. Uû ban nh©n d©n x·, phêng cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng ®i gi¸m ®Þnh theo hå s¬ tai n¹n lao ®éng - Chñ trang tr¹i cã tr¸ch nhiÖm båi thêng 30 th¸ng tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn hoÆc cho th©n nh©n ngêi chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, nÕu kh«ng do lçi cña ngêi lao ®éng. Trêng hîp do lçi cña ngêi lao ®éng th× trî cÊp b»ng 12 th¸ng tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng. 6. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c:
  4. 4 Ngoµi c¸c néi dung nªu t¹i c¸c ®iÓm 1,2,3,4,5 môc II nãi trªn, chñ trang tr¹i vµ ngêi lao ®éng cã thÓ tho¶ thuËn ®Ó thùc hiÖn mét sè néi dung kh¸c cã lîi h¬n cho ngêi lao ®éng nh: - Khi ngêi lao ®éng cã nhu cÇu vÒ ¨n ë, chñ trang tr¹i cã thÓ hç trî b÷a ¨n vµ thu xÕp chç ë cho ngêi lao ®éng ®¶m b¶o vÖ sinh, trËt tù, an toµn x· héi. - Khi ngêi lao ®éng gÆp rñi ro, èm ®au, khã kh¨n ®ét xuÊt, khuyÕn khÝch chñ trang tr¹i cã chÕ ®é th¨m hái (hiÕu, hû), hç trî tiÒn mua thuèc, øng tríc tiÒn c«ng, trî cÊp khã kh¨n theo kh¶ n¨ng cña m×nh cho ngêi lao ®éng.
  5. 5 - Khi ngêi lao ®éng hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc ®îc giao, hoÆc vµo nh÷ng ngµy lÔ tÕt chñ trang tr¹i nªn cã chÕ ®é thëng cho ngêi lao ®éng. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c Së Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc phæ biÕn vµ cung cÊp cho c¸c chñ trang tr¹i, c¸n bé x· phêng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lao ®éng cã liªn quan vµ Th«ng t nµy. 2. C¬ quan lao ®éng cÊp huyÖn phèi hîp víi Héi n«ng d©n, UBND cÊp x· sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tuyªn truyÒn, ®i s©u ®i s¸t n¾m t×nh h×nh, ph¸t hiÖn, uèn n¾n kÞp thêi c¸c sai sãt, ®éng viªn khuyÕn khÝch ph¸t huy nh÷ng ®iÓn h×nh tèt vÒ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ trang tr¹i ë ®Þa ph¬ng m×nh. 3. Chñ trang tr¹i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; ®¨ng ký viÖc sö dông lao ®éng víi c¬ quan lao ®éng cÊp huyÖn. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
  6. 6 MÉu hîp ®ång lao ®éng ban hµnh kÌm theo Th«ng t 23/2000/TT- BL§TBXH ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ........., ngµy........ th¸ng........ n¨m........... Hîp ®ång lao ®éng - C¨n cø NghÞ quyÕt 03/2000/NQ-CP ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ kinh tÕ trang tr¹i; - C¨n cø Th«ng t sè 23/2000/TT-BL§TBXH ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn ¸p dông mét sè chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c trang tr¹i. Chóng t«i, mét bªn lµ chñ trang tr¹i: ¤ng (Bµ):....................................................................................................... §Þa chØ hiÖn t¹i:............................................................................................. Sè ®iÖn tho¹i:................................................................................................. Vµ mét bªn lµ ngêi lao ®éng: ¤ng (Bµ):....................................................................................................... Sinh ngµy............ th¸ng.......... n¨m............ §Þa chØ thêng tró:......................................................................................... Chøng minh nh©n d©n sè:..........................; N¬i cÊp:..................................... Cïng nhau tho¶ thuËn ký hîp ®ång lao ®éng víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu 1: Néi dung hîp ®ång lao ®éng: 1. Thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng cña ¤ng (Bµ) lµ (1):...................................... B¾t ®Çu tõ ngµy......... th¸ng........ n¨m......,®Õn ngµy.......... th¸ng....... n¨m.... 2. C«ng viÖc ph¶i lµm (2):...............................................................................
  7. 7 ................................................................................................................... ..... ................................................................................................................... ..... Tr¶ c«ng lao ®éng vµ b¶o hiÓm x· héi: - Møc tiÒn c«ng lµ (3):.................................................................................... - Kho¶n 15% BHXH lµ (4):............................................................................ - Kho¶n 2% BHYT lµ (5):............................................................................... - Møc t¹m øng tiÒn c«ng mçi lÇn lµ (6):....................................................... - Ngµy tr¶ (hoÆc t¹m øng) tiÒn c«ng (7):...................................................... ................................................................................................................... ... 4. Thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i: - Thêi giê lµm viÖc 1 ngµy (8):....................................................................... - Thêi giê lµm thªm khi cã yªu cÇu ®ét xuÊt (9):........................................... - Ngµy nghØ hµng tuÇn lµ vµo ngµy thø (10):.................................................. - Sè ngµy nghØ phÐp hµng n¨m (11):.............................................................. 5. Trang bÞ b¶o hé lao ®éng ®îc cÊp ph¸t (12): ................................................................................................................... ..... ................................................................................................................... ..... ................................................................................................................... ..... 6. C¸c tho¶ thuËn kh¸c cã lîi h¬n cho ngêi lao ®éng (13): ................................................................................................................... ...... ................................................................................................................... ...... ................................................................................................................... ......
  8. 8 § iÒu 2: Cam kÕt cña hai bªn: a. Cña chñ trang tr¹i: - Lo ®ñ viÖc lµm cho ngêi lao ®éng - Trang bÞ ph¬ng tiÖn lµm viÖc vµ b¶o hé lao ®éng c¸ nh©n cho ng êi lao ®éng. - Thanh to¸n vµ gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c quyÒn lîi ®· tho¶ thuËn cho ngêi lao ®éng. * NÕu vi ph¹m cam kÕt sÏ bÞ ph¹t........................®/lÇn vi ph¹m. b. Cña ngêi lao ®éng: - Hoµn thµnh c«ng viÖc, khèi lîng s¶n phÈm ®óng thêi gian b¶o ®¶m chÊt lîng. - Tu©n thñ sù ®iÒu hµnh cña chñ trang tr¹i. - Thùc hiÖn hÕt thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng nh ®· cam kÕt. * NÕu vi ph¹m cam kÕt sÏ bÞ ph¹t ......................®/lÇn vi ph¹m. §iÒu 3: Hîp ®ång lao ®éng nµy lµm thµnh 2 b¶n cã gi¸ trÞ ngang nhau, mçi bªn gi÷ 1 b¶n vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy........ th¸ng......... n¨m.............. Ngêi lao ®éng Chñ trang tr¹i (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) Híng dÉn c¸ch ghi hîp ®ång lao ®éng (1). Ghi thêi h¹n cña hîp ®ång lao ®éng. VÝ dô: 6 th¸ng; 1 n¨m... (2). Ghi nh÷ng viÖc ph¶i lµm. VÝ dô: Thu ho¹ch cµ phª; vËn hµnh m¸y cµy... (3). Ghi møc tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho 1 ngµy, 1 th¸ng hoÆc cho khèi lîng s¶n phÈm... VÝ dô: + TiÒn c«ng tr¶ cho mét ngµy lµ: 10.000®/ngµy; + Cho mét th¸ng lµ: 300.000®/th¸ng; + Cho thu ho¹ch 5 tÊn cµ phª lµ: 5t x 100.000®/t = 500.000®. + Cµy cÊy 2 ha lóa lµ: 2ha x 70.000®/ha = 140.000®. (4) vµ (5). TÝnh tiÒn BHXH vµ BHYT b»ng c¸ch: LÊy tiÒn c«ng x % tõng lo¹i b¶o hiÓm.
  9. 9 VÝ dô: + TiÒn c«ng 1 ngµy lµ 10.000®, th× tiÒn BHXH lµ 10.000 x 15% = 1.500®/ngµy; tiÒn BHYT lµ 10.000® x 2% = 200®/ngµy. + TiÒn c«ng cho thu ho¹ch 5 tÊn cµ phª lµ: 500.000®, th× tiÒn BHXH lµ: 500.000® x 15% = 75.000®. (6). Ghi møc tiÒn c«ng ®îc t¹m øng (nÕu cã), vÝ dô: 150.000®/lÇn; nÕu kh«ng cã th× ghi ch÷: kh«ng cã. (7). Ghi ngµy tr¶ hoÆc t¹m øng tiÒn c«ng: VÝ dô: + TiÒn c«ng ®îc tr¶ hoÆc t¹m øng vµo ngµy mång 3 vµ 18 hµng th¸ng. + TiÒn c«ng ®îc tr¶ ngay sau ngµy lµm viÖc. + TiÒn c«ng ®îc tr¶ sau khi hoµn thµnh khèi lîng c«ng viÖc hoÆc khèi lîng s¶n phÈm. (8) vµ (9). Ghi sè giê lµm viÖc trong ngµy vµ giê lµm thªm. VÝ dô: 8 giê/ngµy; lµm thªm 3 giê/ngµy. (10). Ghi ngµy nghØ trong tuÇn. VÝ dô: thø hai; thø b¶y... (11). Ghi sè ngµy ®îc nghØ phÐp. VÝ dô: 12 ngµy/n¨m. (12). Ghi c¸c trang bÞ b¶o hé ®îc cÊp ph¸t vµ thêi gian sö dông. VÝ dô: + QuÇn ¸o; 1bé/n¨m. + Nãn: 1 chiÕc/6 th¸ng. + G¨ng tay: 1 ®«i/th¸ng. + Xµ phßng: 100g/th¸ng... (13). Ghi c¸c tho¶ thuËn kh¸c (nÕu cã). VÝ dô: + §îc ¨n 1 b÷a tra kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. + §îc bè trÝ n¬i ë kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. + Ngµy tÕt nguyªn ®¸n ®îc thëng 100.000®. + §îc trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt: 100.000®/lÇn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản