Thông tư 2345/1998/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
6
download

Thông tư 2345/1998/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2345/1998/TT-BKHCNMT về việc hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2345/1998/TT-BKHCNMT

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2345/1998/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 2345/1998/TT- BKHCNMT NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N XÁC Đ NH VÀ CÔNG NH N DOANH NGHI P CÔNG NGHI P K THU T CAO HO T Đ NG THEO LU T Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Căn c Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Nh m khuy n khích, t o môi trư ng thu n l i cho vi c thu hút v n đ u tư v công ngh cao t nư c ngoài; Thông tư này hư ng d n xác đ nh và công nh n Doanh nghi p công nghi p k thu t cao trong các Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng áp d ng Đ i tư ng áp d ng c a Thông tư này bao g m các doanh nghi p công nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các doanh nghi p h p tác kinh doanh trên cơ s h p đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau đây g i t t là doanh nghi p h p tác kinh doanh trên cơ s h p đ ng), s n xu t s n ph m công ngh cao thu c Danh m c các d án đ c bi t khuy n khích đ u tư quy đ nh t i Ph l c I Ngh đ nh s 10/1998/NĐ- CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t nam (sau đây g i t t là Ngh đ nh 10/ 1998). Nh ng doanh nghi p công nghi p đư c công nh n là Doanh nghi p công nghi p k thu t cao (sau đây g i t t là DNCNKTC) ph i là nh ng doanh nghi p công nghi p trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, đã đư c c p gi y phép s n xu t kinh doanh s n ph m công ngh cao (đi n t , vi đi n t , tin h c, vi n thông, t đ ng hoá, cơ khí chính xác, sinh h c, v t li u m i, h t nhân), có doanh thu t vi c s n xu t và bán các s n ph m công ngh cao (đư c đ nh nghĩa t i Đi m g, M c 3, Ph n I c a Thông tư này) chi m ít nh t 70% t ng doanh thu c a doanh nghi p và đã ho t đ ng ít nh t đư c 1 năm.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p công nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các doanh nghi p h p tác kinh doanh trên cơ s h p đ ng trong các Khu công nghi p, khu ch su t, Khu công ngh cao, căn c vào hư ng d n t i Thông tư này t xem xét, b t kỳ th i đi m nào, sau ít nh t là 1 năm ho t đ ng, n u th y có đ đi u ki n và tiêu chu n có th làm đơn đăng ký đư c công nh n là DNCNKTC. 2. Ch đ ưu đãi đ i v i doanh nghi p đư c công nh n Doanh nghi p công nghi p k thu t cao: Doanh nghi p đư c công nh n là DNCNKTC đư c hư ng đ y đ các ch đ ưu đãi theo quy đ nh c a pháp lu t, như quy đ nh t i các Đi u kho n thu c Chương VII Ngh đ nh s 12/CP ngày 18/02/1997 (sau đây g i t t là Ngh đ nh 12/CP), và Chương III Ngh đ nh 10/1998, m t s ưu đãi c th như sau: a. Mi n thu nh p kh u nguyên li u s n xu t trong 5 năm k t khi b t đ u s n xu t; b. Đư c hư ng thu su t ưu đãi theo Kho n 3 Đi u 54 Nghi đ nh 12/CP; c. Mi n thu l i t c (k t 01/01/1999 là thu thu nh p doanh nghi p) trong 4 năm k t ngày h t h n mi n thu theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 56 Ngh đ nh 12/CP ho c đư c hư ng t ng th i h n mi n thu l i t c là 8 năm n u trư c đó Doanh nghi p chưa đư c hư ng đ th i h n mi n thu 4 năm; d. Gi m 50% thu l i t c trong 4 năm ti p theo k t khi h t h n mi n thu l i t c cho doanh nghi p đư c công nh n là Doanh nghi p công nghi p k thu t cao; e. Thu su t ưu đãi đư c hư ng trong su t th i h n c a d án; f. B t k doanh nghi p công nghi p đư c công nh n là Doanh nghi p công nghi p k thu t cao vào th i đi m nào, t ng th i gian Doanh nghi p đó có th đư c hư ng mi n thu l i t c t i 8 năm (theo Đ17.2.c, Lu t thu thu nh p doanh nghi p), trong đó k c th i h n đư c hư ng mi n thu theo kho n 3 Đi u 56 c a Ngh đ nh 12/CP). 3. Gi i thích các thu t ng Trong Thông tư này các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: a. Dây chuy n công ngh đ t trình đ tiên ti n là dây chuy n s n xu t chuyên môn hoá, đư c t ch c theo phương pháp cơ gi i hoá, trong đó ít nh t ph i có 1/3 (m t ph n ba) các thi t b t đ ng đư c đi u khi n theo chương trình; trên dây chuy n s n xu t không có các khâu lao đ ng th công n ng nh c; dây chuy n s n xu t đư c b trí trong không gian đ m b o tiêu chu n v sinh công nghi p, an toàn lao đ ng và v sinh môi trư ng. H th ng qu n lý doanh nghi p ph i là h th ng tiên ti n (tin h c hoá m t s khâu như: qu n lý công ngh , v t tư, ti p th ...). b. Doanh thu là t ng các kho n thu tính theo hoá đơn bán s n ph m hoàn ch nh và/ho c linh ki n, b ph n có k thu t cao do doanh nghi p s n xu t ra, và/ho c t các d ch v k thu t cao, không bao g m các kho n thu do bán các s n ph m, linh ki n, b ph n mua t b t c ngu n nào, ho c do các ho t đ ng d ch v thông thư ng mang l i và các kho n thu khác.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. Các linh ki n, b ph n có k thu t cao: - Trong lĩnh v c đi n t là các b n m ch, các t , chi t áp, tr kháng, các rơle, cu n dây, súng phóng tia đi n t , các lo i đèn hình, các IC, các "chip" đi n t ....dùng trong các s n ph m đi n t . - Trong lĩnh v c t đ ng hoá, cơ khí, ch t o máy là các chi ti t, b ph n có c p chính xác b c 2 tr lên, các van đi u ti t, đi u khi n thu l c, khí nén, các cơ c u cam, các b con quay đ nh hư ng, các lo i d ng c chính xác, d ng c đo, đ ng h so, đ ng h đo chính xác. - Trong lĩnh v c v t li u m i, hoá ch t, dư c ph m, sinh h c, th c ph m...là các hoá ph m vi lư ng, các hoá ch t tinh khi t, các ch t xúc tác, các ch t kích thích, premix, enzim . Các ph n m m máy tính dùng trong các h th ng đi u khi n các thi t b t đ ng, trong các thi t b thông tin, các h th ng thi t b qu n lý công ngh và qu n lý doanh nghi p, cũng coi là các b ph n có k thu t cao. d. D ch v k thu t cao là d ch v đòi h i ngư i th c hi n ph i có trình đ chuyên môn k thu t cao và ph i s d ng các phương ti n k thu t cao. e. Ho t đ ng d ch v thông thư ng là ho t đ ng d ch v không đòi h i ngư i th c hi n ph i có trình đ chuyên môn nghi p v cao và không ph i s d ng các phương ti n k thu t cao. f. S đ u ngư i đ tính các ch tiêu quy đ nh t i Thông tư này là t ng s ngư i lao đ ng (ngư i Vi t nam và ngư i nư c ngoài) làm vi c trong năm, không tính nh ng ngư i làm vi c dư i 3 tháng. g. S n ph m công ngh cao là các s n ph m bao g m các linh ki n, b ph n có k thu t cao nói t i Đi m c, M c 3 Ph n I c a Thông tư này, các ph n m m máy tính. h. Nguyên nhân b t kh kháng là nguyên nhân xu t phát t nh ng s c không lư ng tr ơc đư c như thiên tai, tai ho b t ng , c m v n, thay đ i chính sách c a các Chính ph có liên quan đ n vi c th c hi n d án... II. TIÊU CHU N DOANH NGHI P CÔNG NGHI P K THU T CAO Nh ng doanh nghi p quy đ nh t i M c 1 Ph n I Thông tư này đáp ng đ y đ các tiêu chu n sau đây thì đư c công nh n là Doanh nghi p công nghi p k thu t cao: 1. Dây chuy n công ngh ph i đ t trình đ tiên ti n, s n ph m có th xu t kh u đư c, ho c s n ph m tiêu th trong nư c ph i có ch t lư ng tương đương s n ph m nh p kh u cùng lo i. H th ng qu n lý ch t lư ng s n ph m c a doanh nghi p ph i có ch ng ch đ t tiêu chu n ISO 9000. 2. Giá tr trang thi t b công ngh tính bình quân cho m t đ u ngư i là 40.000 USD tr lên.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i các doanh nghi p chuyên s n xu t các ph n m m máy tính thì đư c xem như đ t tiêu chu n quy đ nh t i M c 2 Ph n II c a Thông tư này. 3. T l giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao do b n thân xí nghi p s n xu t (T l n i đ a hoá) ph i đ t ít nh t là 2% doanh thu hàng năm ho c t ng giá tr các b ph n đó do doanh nghi p s n xu t và do các doanh nghi p công nghi p khác t i Vi t Nam s n xu t ph i đ t ít nh t là 15% doanh thu hàng năm c a doanh nghi p. 4. S lao đ ng trong doanh nghi p: a. ít nh t 40% t ng s cán b có trình đ cao đ ng, đ i h c tr lên c a doanh nghi p ph i đư c th c t p nghi p v t i các cơ s nghiên c u tri n khai và/ho c các cơ s s n xu t hi n đ i nư c ngoài. b. 100% cán b trung c p và công nhân ph i đư c doanh nghi p đào t o nghi p v ho c tay ngh , trong đó ít nh t 5% đư c đào t o trên dây chuy n s n xu t hi n đ i nư c ngoài. 5. Chi phí cho công tác nghiên c u-tri n khai, đào t o, hu n luy n chi m t l không dư i 2% doanh thu hàng năm. N u ho t đ ng nghiên c u-tri n khai, đào t o, hu n luy n đư c th c hi n mi n phí ho c m t ph n mi n phí thì giá tr mi n phí cũng đư c tính trong t l nói trên. Đ i v i các doanh nghi p có doanh thu hàng năm t 10.000.000 USD tr lên thì chi phí nghiên c u-tri n khai, đào t o, hu n luy n hàng năm không th p hơn 200.000 USD. N u có H p đ ng chuy n giao công ngh đư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t thì 4 năm đ u (k t khi H p đ ng chuy n giao công ngh đư c phê duy t) Doanh nghi p đư c xem như đ t tiêu chu n quy đ nh t i M c 5 Ph n II c a Thông tư này. 6. Doanh thu hàng năm tính theo đ u ngư i ph i đ t tương đương 70.000 USD tr lên. Đ i v i các doanh nghi p công nghi p có v n pháp đ nh trên 30.000.000 USD v i s lao đ ng trên 1.000 ngư i thì ch tiêu quy đ nh t i M c 6 này (doanh thu hàng năm trên m t ngư i lao đ ng) không yêu c u ph i tính. 7. Đ m b o các tiêu chu n v môi trư ng theo quy đ nh c a Nhà nư c Vi t nam. Các ch tiêu nêu trong Ph n II c a Thông tư này ph i đư c tính toán t nh ng s li u th ng kê c a doanh nghi p trong năm ho t đ ng trư c li n k . III. T CH C TH C HI N 1. Đ đư c xem xét c p gi y ch ng nh n là "Doanh nghi p công nghi p k thu t cao", doanh nghi p c n ph i g i nh ng h sơ sau v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Đơn đăng ký công nh n doanh nghi p công nghi p k thu t cao (theo m u t i Ph l c 1); b. Gi i trình kinh t -k thu t c a d án đã đư c cơ quan c p gi y phép đ u tư xem xét; c. B n sao gi y phép đ u tư; d. Báo cáo tài chính c a doanh nghi p năm trư c li n k , có xác nh n c a cơ quan ki m toán; e. B n gi i trình n i dung ho t đ ng c a doanh nghi p (theo m u t i Ph l c 2). 2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan c p, thu h i gi y ch ng nh n DNCNKTC. Văn phòng Th m đ nh Công ngh và Môi trư ng các d án đ u tư (VPTĐ) thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan t ch c th m đ nh, trình B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét, quy t đ nh c p, thu h i gi y ch ng nh n DNCNKTC. 3. Trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p l , B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ra quy t đ nh công nh n DNCNKTC. Trong trư ng h p Doanh nghi p không đ đi u ki n và tiêu chu n đ đư c công nh n là DNCNKTC thì B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i tr l i b ng văn b n cho Doanh nghi p bi t rõ lý do. 4. Trong trư ng h p B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng yêu c u Doanh nghi p đ ngh công nh n DNCNKTC b sung h sơ thì Doanh nghi p đó có nghĩa v đáp ng các yêu c u này trong th i h n 45 ngày, k t khi nh n đư c văn b n yêu c u. Quá th i h n trên, n u các yêu c u nói trên không đư c làm rõ thì đơn đ ngh công nh n DNCNKTC không còn giá tr . 5. Sau khi ra quy t đ nh công nh n DNCNKTC, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s thông báo v i cơ quan có th m quy n đã quy t đ nh c p gi y phép đ u tư đ đi u ch nh Quy t đ nh và cho Doanh nghi p đư c hư ng các ưu đãi theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Doanh nghi p đã đư c công nh n là DNCNKTC có trách nhi m g i v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng báo cáo tình hình ho t đ ng hàng năm không mu n hơn ngày 15 tháng 01 c a năm ti p theo. 7. Trong quá trình ho t đ ng, n u doanh nghi p không còn đáp ng đ y đ các tiêu chu n quy đ nh t i Ph n II c a Thông tư này thì s b thu h i gi y ch ng nh n DNCNKTC. 8. DNCNKTC có quy n khi u n i đ i v i nh ng hành vi, quy t đ nh vi ph m pháp lu t, có liên quan đ n vi c công nh n DNCNKTC theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, đ ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n nh k p th i v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đ hư ng d n gi i quy t c th . Chu Tu n Nh (Đã ký) PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ..........., ngày tháng năm 1998 ĐƠN Đ NGH CÔNG NH N DOANH NGHI P CÔNG NGHI P K THU T CAO Kính g i : B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng Chúng tôi là: Đ a ch liên h : Đ a đi m th c hi n d án: S đi n tho i: Fax: Th c hi n d án đ u tư...... theo Quy t đ nh đ u tư/ Gi y phép đ u tư s ...... do..... c p ngày... tháng... năm Chúng tôi xin chuy n đ n Quý B nh ng h sơ sau: - Lu n ch ng kinh t k thu t (01 b n ti ng Vi t) - Gi y phép đ u tư (b n sao) - Các ch tiêu đăng ký Doanh nghi p công nghi p k thu t cao. - B n gi i trình ho t đ ng c a Công ty trong năm trư c li n k . - Báo cáo tài chính c a doanh nghi p năm trư c li n k , có xác nh n c a cơ quan ki m toán.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chúng tôi xin b o đ m đ chính xác c a các s li u trong các văn b n đư c trình và xin cam k t r ng D án c a chúng tôi khi đi vào ho t đ ng s th c hi n theo nh ng n i dung đăng ký. Chúng tôi làm đơn này kính đ ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét và cho đăng ký là doanh nghi p công nghi p k thu t cao. Giám đ c doanh nghi p (Ký tên-đóng d u) PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ...., ngày tháng năm 199 B N GI I TRÌNH HO T Đ NG c a ( Công ty ) ....... trong năm: Kính g i : B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng Tên công ty: Tên giao d ch: Có tr s đăng ký t i: S đi n tho i: Fax: Thành l p theo gi y phép đ u tư s : ngày do c p. Hình th c đ u tư: Bên Vi t nam: (Tên công ty) Bên nư c ngoài: (Tên công ty) Theo Thông tư s ........./1998-TT-BKHCN&MT do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành ngày tháng năm 1998, hư ng d n xác đ nh công nh n Doanh nghi p công nghi p k thu t cao (DNCNKTC), Chúng tôi xin gi i trình ho t đ ng c a Công ty chúng tôi trong năm........như sau: 1. M t b ng đ a đi m xây d ng hi n nay;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ a ch : - Di n tích s d ng: 2. Th i h n đư c phép ho t đ ng c a doanh nghi p: 3. Th i đi m chính th c s n xu t: 4. M c tiêu và ph m vi ho t đ ng chính c a doanh nghi p: 5. T ng v n đ u tư ......................................USD, trong đó - V n c đ nh: USD, bao g m + Nhà xư ng m2, tr giá USD + Văn phòng m2, tr giá USD + Trang thi t b công ngh tr giá USD + Giá tr công ngh đư c đưa vào v n CĐ USD - V n c đ nh khác USD - V n pháp đ nh USD - Bên Vi t nam %, là USD G m: + Ti n, tương đương USD + Tài s n khác, tương đương USD - Bên nư c ngoài %, là USD G m: + Ti n, USD + Tài s n khác USD 6. N i dung công ngh c a d án 6.1. Đ c đi m c a công ngh s n xu t; 6.2. Mô t các bư c công ngh c a s n xu t; 6.3. Danh m c trang, thi t b : Tên trang, thi t b Đ c tính k Năm S Giá tr T l thu t chính s n xu t lư ng USD % (1)
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Thi t b công ngh (2) 2. Trang b khuôn m u, đ gá 3. Thi t b ph tr (3) 4. Thi t b v n chuy n 5. Thi t b văn phòng Ghi chú: (1). T l % so v i t ng v n c đ nh. (2). Bao g m c các thi t b thông gió, hút b i và x lý ch t th i. (3). Bao g m các thi t b cung c p, phân ph i năng lư ng. 6.4. Mô t ho t đ ng c a dây chuy n s n xu t và các thi t b công ngh chính trong dây chuy n s n xu t, nêu rõ trình đ cơ khí hoá, t đ ng hoá c a c dây chuy n và c a các thi t b chính. 6.5. M c huy đ ng công su t thi t k . Tên s n ph m D ki n theo thi t k Th c hi n S Đơn Doanh S Đơn Doanh T l lư ng giá thu lư ng giá thu theo giá tr % Cho năm trư c li n (a) (b) (1) k 1. 2. 3. C ng: Ghi chú: (1). So v i doanh thu d ki n c a năm tương ng trong lu n ch ng klh thi đã đư c cơ quan c p gi y phép xem xét: ( (b/a) x100%). 6.6 Tiêu hao v t ch t cho m t đơn v s n ph m Lo i v t ch t tiêu hao Kh i lư ng Giá tr USD
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng th trên 1 đv T ng th trên1đơn v s n s n ph m ph m - Năng lư ng đi n (kWh/năm) - Nư c (m3/ngày đêm) - Nguyên v t li u chính 6.8. T ch c qu n lý doanh nghi p. Sơ đ t ch c qu n lý c a doanh nghi p, thuy t minh m c đ tin h c hoá h th ng qu n lý. 6.9. Lao đ ng và đào t o + S lao đ ng gián ti p; + S lao đ ng tr c ti p; + S lao đ ng ngư i nư c ngoài; + S lư ng, kh i lư ng cán b công nhân viên đư c đi đào t o nâng cao trình đ nghi p v trong t ng năm k t khi đư c c p gi y phép đ u tư (s ngư i-ngày), ( phân ra: cán b cao đ ng, đ i h c tr lên và trung c p, công nhân viên); + Chi phí đã th c hi n cho vi c đào t o nói trên ; 6.10. Tr giúp k thu t t bên ngoài. + N i dung tr giúp k thu t (giám sát, hư ng d n b trí, l p đ t thi t b , giám sát xây d ng công trình, hư ng d n v n hành thi t b và dây chuy n s n xu t, hư ng d n thao tác th c hi n quy trình s n xu t). + S lư ng, kh i lư ng chuyên gia đư c c đ n đ tr giúp k thu t trong t ng năm k t khi đư c c p gi y phép đ u tư (s ngư i-ngày). + Chi phí đã th c hi n cho vi c tr giúp k thu t nói trên. 7. Các ch tiêu chung 7.1. Đánh giá chung v trình đ công ngh c a dây chuy n s n xu t thu c lo i th h nh ng năm nào ? S n ph m phù h p v i tiêu chu n qu c t nào ho c tương đương s n ph m trong nư c lo i nào ? 7.2. Giá tr n i đ a hoá: - Giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao c a s n ph m do xí nghi p t s n xu t t i Vi t nam đư c s d ng trong t ng năm.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao c a s n ph m do xí nghi p khác tai Vi t nam s n xu t đư c s d ng trong t ng năm. 7.3. Trình đ cán b công nhân viên S cán b công nhân viên: - Trên đ i h c - Đ i h c, cao đ ng - Trung h c 7.4. T ng giá tr s n lư ng tính theo đ u ngư i 7.5. Giá tr thi t b máy móc công ngh tính bình quân cho m t đ u ngư i. 7.6. T l kinh phí tính theo doanh thu hàng năm dành cho công tác đào t o nâng cao trình đ nghi p v cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p. 7.7. Các tiêu chu n v môi trư ng đăng ký 7.8. Đã có H p đ ng chuy n giao công ngh chưa ? N i dung chuy n giao công ngh , th i h n, phí chuy n giao công ngh ? 7.9. Ch t lư ng s n ph m (các ch tiêu c th ) 7.10. T l xu t kh u Tôi xin cam đoan nh ng n i dung gi i trình trên là đúng s th t. TÊN DOANH NGHI P (Ngư i đ i di n - Ghi rõ ch c v - Ký tên - Đóng d u) Ghi chú: Các s li u nêu trong b n gi i trình này đư c thu th p, tính toán phù h p v i các khái ni m đư c gi thích trong Thông tư........... /1998/TT-BKHCNMT ngày / / 1998.
Đồng bộ tài khoản