intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 24/1998/TT-BTC của Bộ tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

40
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/1998/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/1998/TT-BTC của Bộ tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  24/1998/TT­B T C   g µ y  26 th¸ng 2 n¨ m  1998  í ng  c n h d É n  ch Õ  ® é  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  v è n t¸i® Ç u  t trong d o a n h  n g hi Ö p  n h µ    n íc Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 03/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  "Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh   ®è v   nghiÖp  µ  íc"vµ  nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy  ng 02/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch; Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  Ý   T  h  vi qu¶n  ý, ö  ông  èn    u    ña  l  d s v t¸ ®Ç tc doanh  i nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µ c¸c doanh  tn l     nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     s¶n  Êt kinh doanh  xu     theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 1  ®Þ s 59/CP  µy  ng 03/10/1996  µ  v doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý theo §iÒu  NghÞ   nh  è    1  ®Þ s 56/CP  ngµy 02/10/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph (sau ®©y  äit¾tlµdoanh    g      nghiÖp  µ  íc). nh n 2.Vèn  µ   íc® îcsö  ông      u      Nh n     d ®Ó t¸ ®Ç ttrong c¸cdoanh  i    nghiÖp  µ  ­ nh n íc lµ sè  èn  ïng       v d ®Ó duy  ×vµ    êng  tr   t¨ng c n¨ng  ùc s¶n  Êt kinh doanh  ña  l  xu     c doanh  nghiÖp. Vèn  µ   íc sö  ông    i u       Nh n   d ®Ó t¸ ®Ç t trong    c¸c doanh nghiÖp  nhµ  ícbao  å m: n  g ­ KhÊu    hao  µis¶n  è  nh  ña  t  c ®Þ c doanh  nghiÖp  éc nguån  èn  µ   ­ thu   v Nh n íc (kÓ  vèn  Êu    c¶  kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh  u     t  c ®Þ ®Ç t b»ng    ån  èn  c¸c ngu v huy  ng  ng  ∙  ö  ông  ån  èn  µ   íctr¶h Õt  î). ®é nh ® s d ngu v Nh n     n ­    Þ cßn  ¹  Gi¸ tr   li thu  åi ® îc do  h     thanh  ý,nhîng  l  b¸n  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  éc nguån  èn  µ  íc. thu   v nh n ­M ét  Çn    ph hoÆc   µn  é  ü  u      iÓn. to b qu ®Ç tph¸ttr ­ C¸c    kho¶n doanh  nghiÖp ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc,nhng  îcnhµ  ­   n  ®  n íccho  Ðp    ¹ doanh    ph ®Ó l   i nghiÖp    bæ sung  ån  èn  ngu v kinh doanh  µ    ­   v t¨ng c êng n¨ng  ùcs¶n  Êtkinh doanh  ña  l  xu     c doanh  nghiÖp. (TÊt c¶    c¸c  ån  èn  Ó     ngu v k trªn sau  y   äi t¾t lµ vèn  i®Ç u    cña  ®© g       t¸  t doanh  nghiÖp  µ  íc). nh n ­  èi víic¸c Tæng   §     c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 90/TTg  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   îc huy  c Th t Ch ph ®   ®éng  ét  Çn  èn    u    Êu  m ph v t¸ ®Ç t(kh hao  µis¶n,quü  u      iÓn)cña    i t    ®Ç tph¸ttr   c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn Tæng     c«ng    ö  ông  µo  ôc   ch  i®Ç u     ty s d vm ®Ý t¸  t chung  ña  µn  c to Tæng   c«ng    òng  îc ¸p  ông  ty c ® d theo  c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 3. Doanh    nghiÖp  µ  íc chÞu  nh n   tr¸chnhiÖm   ö  ông  ng  ôc  ch,   sd ®ó m ®Ý   qu¶n  ýchÆt  Ïvµ  ö  ông  ã  Öu  l  ch   s d c hi qu¶  èn    u    ña  v t¸ ®Ç tc doanh  i nghiÖp.
  2. 2 II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.Vèn    u    ña    t¸ ®Ç tc doanh  i nghiÖp  µ  íc® îcsö  ông: nh n     d ­ Mua   ¾ m,    s thay thÕ  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ nh»m  duy  ×n¨ng  ùc s¶n  Êt tr   l  xu   hiÖn  ã  ña  c c doanh  nghiÖp. ­ §æi  íi,hoµn  m  chØnh  ©y  d chuyÒn c«ng nghÖ  s¶n  Êt  xu s¶n  È m,  ph mua  ¾ m   íitrang thiÕtbÞ    Ön ®iÒu  Ön  µm  Öc. s m      c¶ithi   ki l vi ­ Tham     µo  èn  u    éc c¸c ch¬ng  ×nh,dù    u      iÓn   gia v v ®Ç tthu     tr   ¸n ®Ç tph¸ttr   s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp  ∙  îc c¸c cÊp  ã  Èm   Òn    ®®    c th quy phª duyÖt. ­§Çu   ë   éng    tm r s¶n  Êtkinh doanh. xu     2.Qu¶n  ýsö  ông  èn    u      l  d v t¸ ®Ç ttrongdoanh  i   nghiÖp  µ  íc: nh n 2.1.Hµng    n¨m c¨n  vµo  Ö m   ô, ph¬ng  íng  cø  nhi v  h s¶n  Êt kinh doanh  xu     cña  n  Þ,c¸cdoanh  ®¬ v     nghiÖp  ©y  ùng  Õ   ¹ch vÒ   ån  èn    u    µ  xd k ho   ngu v t¸ ®Ç tv i kÕ   ¹ch sö  ông  èn    u    ho   d v t¸ ®Ç ttrongn¨m. i   ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  íclµdoanh  nh n     nghiÖp  µnh    th viªntrong c¸c    Tæng   c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 90/TTg  µ  è  v s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ×  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  i u     ña  c Th t Ch ph th k ho sd v t¸ ®Ç t c doanh  nghiÖp ph¶i® îcHéi ®ång      qu¶n  Þphª duyÖt. tr     ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp cã  éi ®ång  nh n   l H  qu¶n  Þth× kÕ   tr     ho¹ch  ö  ông  èn  i u    ña  sd v t¸ ®Ç t c doanh  nghiÖp  ph¶i® îc Héi  ng     ®å qu¶n  Þ tr   phª duyÖt.   ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp  nh n   l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ tr   th×  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  i u     ña  k ho sd v t¸  ®Ç t c doanh  nghiÖp  Gi¸m  c  do  ®è doanh  nghiÖp  duyÖt  µ  ù chÞu  phª  v t  tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    µ  Öu    vt ch x¸cv hi qu¶  ö  s dông  èn    u  . v t¸ ®Ç t i ­  êng  îp  èn  i u    cña  Tr h v t¸  ®Ç t doanh nghiÖp  ö  ông  sd trong    ¬ng  c¸c ch tr×nh,dù  th×  Öc  Ëp  Õ   ¹ch,phª    ¸n  vi l k ho   duyÖt  îc thùc  Ön  ®  hi theo      c¸c quy ®Þnh  trong®iÒu  Ö    l qu¶n  ývèn  u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh. l  ®Ç tv x d hi h K Õ   ¹ch  ö  ông  èn  i u    ña  ho sd v t¸  ®Ç t c doanh  nghiÖp  sau    îcc¸c cÊp  khi®     cã  Èm  Òn    Öt,doanh  th quy phª duy   nghiÖp  ¨ng  ý  íi ¬  ® k v   quan  c qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ  íct¹ doanh    nh n     i nghiÖp  ã    kiÓm    c c¨n cø  tra,gi¸m s¸t. 2.2.Ng êi chÞu      tr¸chnhiÖ m     phª  Öt  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  i u    duy k ho sd v t¸  ®Ç t cña  doanh  nghiÖp  Õu    Én  n     n said ®Õ c¸c c«ng  ×nh ®Ç u   , mua   ¾ m   Õt tr   t  s thi   bÞ  µ  u    v ®Ç tkh¸ckh«ng  Öu    hi qu¶,kh«ng  ¶m     ® b¶o  êigian thu håivèn,thua  th         lç,m Êt  èn  ×  µichÞu  û  ËtvÒ   Æt   µnh  Ýnh    v th ngo   k lu   m h ch cßn  ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m   åi th ng  Ò   Æt   Ët  Êt.Møc   åi th ng  b  ê v m v ch   b   ê theo   c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.3.C¸c    c«ng  ×nh  u    ©y  ùng  ¬  tr ®Ç t x d c b¶n, mua   ¾ m     s m¸y  ãc  Õt m thi   bÞ  b»ng  èn  i®Ç u    ph¶i lËp  Ën  v t¸  t   lu chøng  kinh  Õ  ü  Ët,dù  t k thu   to¸n c«ng    tr×nh.ViÖc  Èm   nh  µ    th ®Þ v phª  Öt  Ën  duy lu chøng  kinh  Õ  ü  Ët,dù    t k thu   to¸n c«ng  ×nh ® îcthùc hiÖn  tr       theo    c¸c quy  nh  ®Þ trong ®iÒu  Ö    l qu¶n  ývèn  u   l  ®Ç tvµ  ©y  ùng  Ön  µnh.  x d hi h
  3. 3 2.4.Trong    qu¸  ×nh  ö  ông  èn  i®Ç u    cña  tr sd v t¸  t doanh nghiÖp  Õu:    n ­ Vèn    u    ña  t¸ ®Ç tc doanh  i nghiÖp n»m   trong c¸cch¬ng  ×nh dù    îcc¸ccÊp     tr   ¸n ®     cã  Èm  Òn    Öt  × viÖc  ùc hiÖn  u    th quy phª duy th   th   ®Ç ttheo  ng    ®ó c¸cquy  nh   ®Þ trong®iÒu  Ö    l qu¶n  ývèn  u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh. l  ®Ç tv x d hi h ­ ViÖc  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è  nh    s t  c ®Þ kh«ng n»m   trong c¸c ch¬ng  ×nh,dù  th×     tr   ¸n  doanh  nghiÖp  ph¶itiÕn  µnh  chøc  u     h tæ  ®Ê thÇu. 2.5.Trong    n¨m  Õ   ¹ch    ö  ông  èn  i u     ña  k ho khis d v t¸  ®Ç t c doanh  nghiÖp  vµo  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m     s m¸y  ãc  ÕtbÞ  µ  u    m thi   v ®Ç t kh¸c n Õu     cã  ù  s thay ® æi  Ò   ôc      iÓnvµ  ¬ng      vm tiªuph¸ttr   ph ¸n kinh doanh,doanh      nghiÖp  nhµ  íccã  n   tr¸chnhiÖ m   Ëp kÕ   ¹ch,dù        l   ho   to¸nbæ sung  ×nh c¸ccÊp  ã  Èm   tr     c th quyÒn    Öt. phª duy 2.6.Doanh    nghiÖp  µ  íctæ  nh n   chøc  Öc  ë     vi m sæ s¸ch kÕ     to¸n,ghichÐp     m ét c¸ch  Ýnh    Þp  êim äi  Õn  ng  ch x¸c k th   bi ®é t¨ng,gi¶m, t×nh  ×nh  ö  ông      h sd vèn  i u    ña  t¸ ®Ç tc doanh  nghiÖp theo  ng  Õ     ¹ch    Õ   ®ó ch ®é h to¸nk to¸n,thèng    kª hiÖn  µnh  ña  µ   íc.   h c Nh n 2.7.K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch    th   k ho doanh nghiÖp  µ   íc cã  Nh n   tr¸chnhiÖ m   Ëp   l  b¸o  quyÕt    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn  i u    ña  c¸o  to¸n t h th   v t¸  ®Ç t c doanh  nghiÖp  öi g  c¬ quan  Õt  nh  u    èn  i u    quy ®Þ ®Ç t(v t¸  ®Ç tn»m   trong c¸c ch¬ng  ×nh,dù       tr   ¸n) hoÆc   ¬  c quan    Öt kÕ   ¹ch sö  ông  èn    u    ña  phª duy   ho   d v t¸ ®Ç tc doanh  i nghiÖp. ­ Trêng  îp vèn  i u    ña    h  t¸ ®Ç tc doanh  nghiÖp  n»m  trong c¸c ch¬ng  ×nh,    tr   dù  ®Ç u    ©y  ùng  ¬  ¸n  tx d c b¶n  ×  Öc  Õt  th vi quy to¸n vµ    phª  Öt  Õt  duy quy to¸n   vèn  u    thùc  Ön  ®Ç t hi theo  ng  ®ó c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 66/TC/§TPT  ngµy 02/11/1996  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õt    èn  u    ©y  ùng  c BT  h  quy to¸nv ®Ç tx d c¬  b¶n. ­ Trêng  îp sö  ông  èn  i u    ña    h  d v t¸ ®Ç tc doanh    nghiÖp  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n, mua   ¾ m     s m¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   (kh«ng  n»m  trong c¸c ch¬ng  ×nh,dù       tr   ¸n) vµ  u    ®Ç tcho    ¹t®éng  c¸cho   s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¸ccña    doanh nghiÖp,th×    viÖc lËp b¸o c¸o tµi Ýnh  ph¶i theo ®óng  Quy Õt  ®Þnh  sè  1141   ch TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  é   µi chÝnh  c BT  ban  µnh  Õ     h ch ®é b¸o   c¸o doanh  nghiÖp. §ång  êitrong    th   b¸o c¸o  îc ph©n  Ých  ¸nh    ×nh  ×nh  ®  t ® gi¸t h thùc hiÖn,nh÷ng  ã      kh kh¨n,tån t¹ vµ  Õn  Þ  Ön        ki ngh bi ph¸p gi¶i i     Õt. quy 2.8. Hµng    n¨m  b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ö  ông  èn  i®Ç u    cña  t h sd v t¸  t doanh  nghiÖp  µ  ícph¶igöicho  ¬  nh n      c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n   i  nghiÖp. 2.9. Doanh    nghiÖp  µ  íc trong  nh n   qu¸  ×nh  ùc  Ön  µ  Ëp  tr th hi v l b¸o    c¸o quyÕt    èn  i u    ña  to¸nv t¸ ®Ç tc doanh    nghiÖp  Õu:  ùc  Ön  n Th hi kh«ng  ng  ôc   ®ó m ®Ých, saikÕ   ¹ch  ö  ông  èn  i u    ña      ho sd v t¸ ®Ç t c doanh  nghiÖp    îc c¸c cÊp  d∙ ®     cã  Èm   Òn  th quy phª  Öt;thùc  Ön  duy   hi kh«ng  ng    ¬ng  ®Ç u    ©y  ®ó c¸c ph ¸n  tx dùng  ¬  c b¶n; thùc hiÖn      kh«ng  ng    nh  ®ó c¸c ®Þ møc  kinh tÕ  ü  Ët,®Þnh     k thu   møc  lao  ng;  ®é b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n kh«ng  Ýnh      ch x¸c,ph¶n  ¸nh kh«ng trung  thùc  ×nh  ×nh  µ  Õt  t h v k qu¶  ö  ông  èn  i u     ña  sd v t¸  ®Ç t c doanh  nghiÖp..  Én  .d ®Õ n   ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  Þ  b thua lç, µis¶n  Þ      t b tæn  Êt, th   m Êt  èn  ×  µiviÖc  Þu  û  ËtvÒ   µnh  Ýnh  v th ngo   ch k lu   h ch cßn  ph¶ibåith ng  Ët    ê v   chÊtvÒ   ÷ng  Öth¹itrªn.   nh thi       Møc  åith ng  b   ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  4. 4 I V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.M äi  tn c hi l   15  k t  k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y   Ò   v qu¶n  ýsö  ông  èn  i u    ña  l  d v t¸  ®Ç tc doanh  nghiÖp    íiTh«ng   µy  tr¸ v   i tn ®Ò u     á. b∙ib Trong    ×nh thùc hiÖn,c¸c Bé,  µnh, c¸c doanh  qu¸ tr        ng    nghiÖp  Õu  ã  ­ n cv íng  ¾ c     Þ   m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    vBT  ®Ó nghiªn cøu  öa  æi, bæ     s®   sung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2