Thông tư 24/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư 24/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h   S è  24/2001/TT­B T C   n g µ y   c 16 th¸ng 4 n¨ m   2001 H í ng  d É n  vi Ö c s ö  d ô n g  ti Ò n thu t õ  ö  p h ¹t  µ n h  c h Ý n h    x h ® è i víi c¸c  µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c tr Ët ù a n   µ n  h  t to giao  th«ng C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý,lËp  Êp  µnh  µ  Õt    ©n  l   ch h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ  Þ     n   ngh ®Þnh  è  s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 36/CP  µy  ng 29/5/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¶m   c Ch ph v ® b¶o  Ëttù an  µn  tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ;   ® th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 39/CP  µy  ng 5/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¶m   c Ch ph v ® b¶o  Ëttù an   tr     toµn giao th«ng  êng  ¾t;NghÞ   nh  è  ® s  ®Þ s 40/CP  µy  ng 5/7/1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¶m   v® b¶o  Ëttùan  µn  tr     to giao th«ng  êng  û néi®Þa;   ® thu     C¨n  ý  Õn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ c«ng    è  cø  ki c Th t   ph t i  v¨n s 3886/VPCP      ­ CN ngµy    /2000  ña  13/ 9  c V¨n phßng  Ýnh  ñ   Ò   Öc  Ch ph “V vi t¨ng cêng    c«ng    t¸c b¶o  ¶m   Ëttùan  µn  ® tr     to giao th«ng”;   Sau    ã    Õn  khic ý ki tham    ña  é   gia c B Giao th«ng  Ën  , é   v t¶i  C«ng  vµ   B an  Uû  Ban  toµn  an  giao th«ng  èc    é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ö  ông  qu gia,B T   h d vi s d tiÒn thu tõ   ö  ¹thµnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh       x ph   ch ®è     h c¸c viviph h ch trong  lÜnh  ùc  Ëttùan  µn  v tr     to giao th«ng   äi t¾tlµTTATGT)      (G       nh sau: I/ h © n  b æ  v µ  q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  ti Ò n thu p h ¹t:  P  s 1/  µn  é   è  Òn  To b s ti thu  ¹t hµnh  Ýnh  i  íic¸c  µnh      ¹m   ph   ch ®è v   h vi vi ph TTATGT   êng  é,TTATGT   «  Þ,TTATGT   êng  ¾t,TTATGT   êng  û ® b  ® th   ® s  ® thu   ® îc®Ó   ¹ng©n    l  i s¸ch ®Þa  ¬ng    ph qu¶n  ývµ  îcph©n  l  ®   chiasö  ông     d nh sau:   +  µnh  D 30%   tæng  è    a  µo c©n  i ng©n  s thu ® v   ®è   s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph   §èi víic¸c Bé,  ¬       c quan  trung  ng   ã  ¬ c tham    ùc tiÕp  µo  gia tr   v c«ng    t¸c ®¶m   b¶o  TTATGT:  é   B Giao  th«ng  Ën    û  v t¶i(U ban  toµn  An  giao th«ng  èc    Qu gia),Bé     C«ng    an, Kho  ¹c nhµ  íc trung  ng; Hµng  b  n  ¬  n¨m  é   µi chÝnh  Ï bè  BT  s  trÝ kinh phÝ  õ ng©n      t  s¸ch trung ¬ng ¬ng  ¬ng  íi      t ® v  30%   è    ¹tTTATGT   s thu ph   ®Ó     é   µnh  ã    c¸c B ng c ®ñ kinh phÝ   ùc hiÖn  èihîp víic¸c lùcl ng ®Þa   ­   th   ph          î   ph ¬ng  ùc hiÖn  th   c«ng    ¶m   t¸c® b¶o TTATGT.  + 28%       chicho  ùcl ng c«ng  tham    ÷g×n  l  î   an  giagi   TTATGT     a  µn. trªn®Þ b +  12%     chicho  ùcl ng thanh    l  î   tragiao th«ng  ña  a  ¬ng.   c ®Þ ph +  10%     chicho    ùc l ng  ùc tiÕp  c¸c l  î tr   tham    µo  gia v c«ng   t¸cTTATGT   ¹  ti quËn, huyÖn,    êng. Tuú    x∙,ph   theo  Æc   iÓ m   ña  õng  a   ¬ng, UBND   ® ® ct ®Þ ph   tØnh    µnh  è  ùc thuéc  , th ph tr   trung  ng  íng  Én  éi dung    ¬h d n  chi,møc       chi cho tõng  i îng  ô  Ó  ôc  ô  ®è t c th ph v cho  c«ng    t¸cTTATGT   ¹  Ën, huyÖn,    ­ tiqu   x∙,ph êng.
  2. 2 +      3% chicho  Kho  ¹c nhµ  ícë  a  ¬ng  ùc hiÖn    Òn ph¹t(bao  b  n   ®Þ ph th   thu ti      gå m   chi phÝ   c¶    cho  êi ® îc Kho  ¹c  µ  íc uû  Òn  ng     b nh n   quy thu  ¹ttheo    ph   qui ®Þnh).   +      3% chicho  ¹m c©n  Óm      ng  tr   ki traxe,nh tæng  møc    chikh«ng    qu¸ 20%   sè  ùc thu tiÒn ph¹tcña  ¹m   ©n  . th        tr  c ®ã Sè  Önh  Öch  ÷a   ûlÖ  îchëng  µ  ch l gi  t   ®   v møc  èng  Õ   kh ch 20%   è  ùc thu s th     vµ  ûlÖ  ©n    t   ph bæ cho    ¹m c©n  ®èi víi   c¸cTr   xe      TØnh, thµnh  è  c¸c   ph kh«ng   tæ chøc  ¹m  ©n  ® îcchuyÓn  Tr c xe    cho  Ban  toµn  an  giao th«ng  a  ¬ng.   ®Þ ph   +  Çn   Ph cßn  ¹  èi thiÓu  l i(T   14%)    chi cho Ban  toµn  An  giao th«ng  ña  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   ph tr       2/     Kinh  Ý   îc sö  ông  ña    ùc l ng  ph ®   d c c¸c l  î tham    gia (thuéc ®Þa   ¬ng)   ph   ® îcchic¸cnéidung       sau: 2.1/  èivíilùcl ng C«ng      §      î   an, Thanh    tragiao th«ng  Çn  (Ph kinh phÝ   îc   ®  sö  ông    µ100%),chicho    éidung: d coil      c¸cn   a/ Dµnh  èithiÓu    t  30%     ®Ó mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ   ôc  ô      ph v cho  c«ng  t¸c TTATGT.  Öc    Vi mua   ¾ m   s trang  Õt bÞ   ùc  Ön  thi   th hi theo    nh   ña  qui ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  µ  íng dÉn  ña  ¬     h vh   c c quan  ñ ch qu¶n. b/Ph Çn    cßn  ¹chicho    éidung  l    i c¸cn   sau:   ­ Tuyªn    truyÒn,phæ   Õn  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn    bi h   vi th   ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  µ  toµn  tr     v an  giao th«ng.   ­Chi båidìng cho  ùcl ng trùctiÕp tham          l  î       giac«ng   t¸cTTATGT  (bao  å m   g c¶  ùc l ng  l  î trung  ng  ùc tiÕp  ¬ tr   tham  gia),møc       chi kh«ng  qu¸ 200.000®/ng­ êi/th¸ng.  C¸n  é,chiÕn  Ü  b  s tham    èng  ua  tr¸phÐp  gia ch ® xe    i ban  ªm   åidìng ® b    kh«ng    qu¸ 20.000®/ng i/®ªm. ê ­Chi ®µo  ¹o, Ëp  Ên,s¬  Õt,tæng  Õt     t   hu   k   t k khen  ëng  th c«ng  t¸c. ­Chi söa  ÷a  ¬ng  Ön,x¨ng dÇu  ôc  ô  Çn    Óm     ch ph ti     ph v tu traki so¸t. ­Chi kh¸c.    2.2/  èivíi ¹m c©n  Óm    ® îcdïng chicho    éidung:  §      tr ki traxe       c¸cn   ­ Chi båidìng cho  ùcl ng tham    ùctiÕp t¹ c¸ctr¹m c©n  µ    ùcl       l  î   gia tr    i       v c¸cl  ­ îng hç  î ¹t®éng  ña  ¹m c©n.   tr    ho c tr   ­Chi hç  î o  ¹ochuyªn m«n      tr  ®µ t     nghiÖp  ô v ­Chi hç  î     tr  cho  Öc  öa  ÷a  ÕtbÞ  ¹m c©n vi s ch thi   tr   ­Chi kh¸c.    2.3/§èivíi      Ban  toµn  An  giao th«ng  ña    c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung   ph tr       ¬ng  ïng ®Ó     d   chicho    éidung: c¸cn   ­     é   Chi B m¸y  ¹t®éng  ña  ho   c Ban ATGT.  ­     ¹t®éng, kiÓm     ªnngµnh  ña   Chi ho     trali   c Ban  toµn  an  giao th«ng    tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng. ph tr       ­     Chi cho  c«ng    t¸cphæ   Õn,tuyªntruyÒn  bi     TTATGT   ña  a  ¬ng c ®Þ ph ­     chøc  o  ¹oc¸cnghiÖp  ô  Ò   toµn   Chi tæ  ®µ t     v v an  giao th«ng    cho    i  c¸c®è t ng trùctiÕp tham    ÷g×n  Ëttùan  µn  î      giagi   tr     to giao th«ng  ña  a  ¬ng.   c ®Þ ph
  3. 3 ­     Chi c«ng    ¬  Õt,tæng  Õt,khen  ëng  i víi   n  Þ, c¸nh©n   t¸cs k   k  th ®è     ®¬ v     c¸c cã  µnh  Ých  th t trongc«ng    ÷g×n    t¸cgi   TTATGT. ­     ç  î ¾c  ôc  Ëu    Chi h tr kh ph h qu¶    ¹n  tain giao  th«ng,hç  î ôc  ô    tr  ph v c«ng  t¸cgi¶ito¶  µnh     h lang  toµn  an  giao th«ng theo  Õt  nh   ña  quy ®Þ c UBND     c¸c TØnh, thµnh  è).   ph ­     Chi kh¸c. II/ Ë p, c h Ê p  h µ n h  v µ  q u y Õ t to¸n kinh p h Ý    L t õ n g u å n  thu x ö  p h ¹t:   ViÖc  Ëp, chÊp  µnh  µ  l  h v quyÕt  to¸n kinh  Ý   õ  ån  ö  ¹t hµnh    ph t ngu x ph   chÝnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®è v     viviph h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT   ùc th   hiÖn theo    nh  ¹  qui ®Þ ti th«ng   è  t s 103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é  cB TµichÝnh.Cô   Ó:     th 1/LËp  ù    d to¸n:    §èi víic¸c ®¬n   Þ   îc thô  ëng       v®  h kinh  Ý   õ nguån  ph t   thu  ö  ¹thµnh  x ph   chÝnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  ®è v     vi vi ph trong lÜnh  ùc    v TTATGT   îc qui ®Þnh  ¹ ®   ti  th«ng   nµy, c¨n cø  µo  è  Óm     Së   µi chÝnh­ Ët    t      v s ki trado  T   V gi¸th«ng  b¸o    ®Ó lËp  ù to¸nkinh phÝ  d      theo  Õ   ,  nh  ch ®é ®Þ møc  öi  ë   µi chÝnh­ Ët      g  S T   V gi¸®Ó thÈm   nh,  ®Þ tæng  îp  ×nh  û   h tr U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph quyÕt  ®Þnh  ù        õ nguån    ¹tcïng dù          ©n  d to¸nthu,chit   thu ph     to¸nthu ­ ching s¸ch hµng    n¨m  ña  n  Þ. c ®¬ v 2/ChÊp  µnh  ù    h d to¸n: 2.1/Vµo  µy  cña    ng 5  th¸ng sau    Kho  ¹c nhµ  íc t¹    b  n   i tØnh, thµnh  è  c¸c   ph trùc thuéc    trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm     th«ng  b¸o b»ng v¨n  b¶n cho  ë   µi S T  chÝnh  VËt    Ò   è  cña  a   ¬ng  õ xö  ¹thµnh  Ýnh  i  íic¸c ­ gi¸v s thu  ®Þ ph t   ph   ch ®è v     hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc    v TTATGT   ña  c th¸ng tr c.C¨n     í   cø vµo  è    ,  ë  µichÝnh­ Ët    ©n    Þp  êivµ  ùc hiÖn  Êp    s thu ®ã S T   V gi¸ph bæ k th   th   c ph¸t kinhphÝ    cho    ùcl ng tham    ÷g×n  c¸cl  î   giagi   TTATGT   ¹ ®Þa  ¬ng. t  i ph 2.2/ Sè   Òn  ¹t thu  îc  ©n        ti ph   ® ph bæ cho  c¸c îng  l tham  gia  ÷  ×n  gi g TTATGT     nh  ¹  qui ®Þ ti th«ng    µy  µ møc   Ých tèi®a.  tn l   tr     C¸c  éi dung      n  chiqui ®Þnh   ¹  t ith«ng   nµy  t c¸c  n   Þ   ®¬ v ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  Õ         ®ó ch ®é , tiªu chuÈn    nh  , ®Þ møc     Õ         µichÝnh  c¬  , ch ®é chitiªut   do  quan  ã  Èm   Òn   c th quy ban  µnh. Sè   h   kinh  Ý   ö  ông  ph s d kh«ng  Õt, UBND   h  tØnh, thµnh  è  Õt    ph quy ®Þnh    bæ xung  cho  Öc  u    ¬  ë  Ët chÊt ®¶m   vi ®Ç t c s v     b¶o TTATGT     a   trªn®Þ bµn.    3/Quy Õt      to¸nkinhphÝ:     C¸c  n  Þ   ô  ëng  ån  ®¬ v th h ngu kinh  Ý   ö  ¹thµnh  Ýnh  ph x ph   ch trong  Ünh  l vùc TTATGT   Õt  quy to¸n theo    nh  ¹    qui ®Þ ti th«ng   è  t s 21/2000/TT­ BTC   µy  ng 16/3/2000  ña  é   µi chÝnh  híng dÉn  Ðt duyÖt,th«ng  c BT      x    b¸o  Õt      quy to¸nn¨m ®èi víi   n  Þ  µnh  Ýnh  ù      ®¬ v h c¸c ch s nghiÖp  III/T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   
  4. 4 Th«ng t µy cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/4/2001 vµ  thay thÕ  th«ng t è   n  s 48/1999/TT­BTC   µy  ng 6/5/1999  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  Öc  ö  c BT  v vi h   vi s dông  Òn thu tõ xö  ¹thµnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ti       ph   ch ®è v     viviph h ch tronglÜnh  ùc    v TTATGT. Trong    ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr th   n c kh kh¨n  íng  ¾ c,    a   ¬ng  v m c¸c ®Þ ph ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt.quy
Đồng bộ tài khoản