intTypePromotion=1

Thông tư 24/2002/TT-BTC của Bộ Tài

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Thông tư 24/2002/TT-BTC của Bộ Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2002/TT-BTC của Bộ Tài

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T cña Bé Tµi chÝnh sè 24/2002/TT-BTC ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2002 vÒ viÖc Híng dÉn thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh, cô thÓ nh sau: I. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: thùc hiÖn theo LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh;\ II. VÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu: 1. Nguyªn t¾c chung: thùc hiÖn theo LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh cña ChÝnh phñ, híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh; 2. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, mét sè ®iÓm ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: a. §èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c mµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu ®Ó cho thuª ®îc ¸p dông nh trêng hîp bªn thuª trùc tiÕp nhËp khÈu c¸c tµi s¶n nµy; cô thÓ nh sau: - Trêng hîp bªn ®i thuª lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi: nÕu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®i thuª lµ hµng nhËp khÈu thuéc danh môc hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ ®îc duyÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 57 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ ®iÓm 1.b môc III, phÇn thø hai Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 8/3/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam th× c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®ã ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp tµi s¶n ®ã ®îc thu håi tríc khi kÕt thóc thêi h¹n thuª vµ bªn cho thuª l¹i cho mét doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh¸c thuª th× còng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Trêng hîp bªn ®i thuª lµ c¸c nhµ ®Çu t trong níc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i danh môc B vµ danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi
  2. 2 hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, nÕu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®i thuª lµ hµng nhËp khÈu chuyªn dïng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu chÊt lîng th× ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp c¸c tµi s¶n ®ã ®îc thu håi tríc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª vµ bªn cho thuª cho mét nhµ ®Çu t trong níc kh¸c thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i danh môc B vµ danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ th× còng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Trêng hîp bªn ®i thuª lµ doanh nghiÖp ë níc ngoµi th× tµi s¶n nhËp khÈu nãi trªn ®îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt. Trêng hîp tµi s¶n cho thuª ®ã ®îc thu håi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 28 NghÞ ®Þnh 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ th× bªn cho thuª ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. b. §èi víi tµi s¶n cho thuª ®îc thu håi theo quy ®inh t¹i kho¶n 1 §iÒu 28 NghÞ ®Þnh 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ, nÕu tµi s¶n thu håi lµ tµi s¶n nhËp khÈu cña níc ngoµi th× khi xuÊt khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu vµ ®îc hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu ®· nép tuú theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n ®ã, thñ tôc hå s¬ kh«ng ph¶i nép thuÕ vµ hoµn thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. III. VÒ lÖ phÝ tríc b¹: 1. Nguyªn t¾c chung: thùc hiÖn theo Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh; 2. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, mét sè ®iÓm ®îc híng dÉn cô thÕ nh sau: C¨n cø theo kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ th×: tµi s¶n cho thuª cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u cho bªn thuª (khi kÕt thóc thêi h¹n thuª) th× bªn thuª kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. VÒ thñ tôc: thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i môc 4 phÇn II Th«ng t sè 28/2000/TT-BTC ngµy 18/4/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹. Khi ®¨ng ký kª khai lÖ phÝ tríc b¹ víi c¬ quan thuÕ, ®¬n vÞ ph¶i xuÊt tr×nh: - Hîp ®ång vµ biªn b¶n thanh lý hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh gi÷a 2 bªn cã x¸c nhËn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. - GiÊy tê chuyÓn giao tµi s¶n gi÷a 2 bªn. - GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn
  3. 3 Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong tr- êng hîp cã víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2