intTypePromotion=1

Thông tư 24/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
99
lượt xem
5
download

Thông tư 24/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 4 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5  H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   q u i   c h Õ   q u ¶ n   l ý   t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i   N g © n  h µ n g   C h Ý n h   s ¸ c h   x ∙   h é i   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   q u y Õ t   ® Þ n h   s è  180/2002/Q§­TTg ngµy 19/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  78/2002/N§­CP ngµy 4/10/2002 cña   ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi víi ngêi nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng   chÝnh s¸ch kh¸c; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n cø quyÕt  ®Þnh sè  180/2002/Q§­TTg ngµy 19/12/2002   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Qui chÕ  qu¶n lý   tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi; §Ó   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   ho¹t   ®éng   cña   Ng©n   hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn   mét sè néi dung cô thÓ nh sau: CH¦¥NG I: C¸C QUI §ÞNH CHUNG 1.  §èi tîng  ¸p dông  Th«ng  t  nµy  lµ  Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§­ TTg ngµy 4/10/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2.   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   lµ   mét   tæ   chøc   tÝn  dông Nhµ  níc ho¹t   ®éng  kh«ng v×  môc  ®Ých lîi nhuËn;  lµ  mét ph¸p nh©n, cã  vèn  ®iÒu lÖ, cã  b¶ng c©n  ®èi, cã  con  dÊu,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc, Kho b¹c Nhµ  níc vµ c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c t¹i ViÖt Nam.  Ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi   thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2002/N§­CP  ngµy 4/10/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi hé nghÌo   vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch, quyÕt ®Þnh sè 180/2002/Q§­TTg  ngµy   19/12/2002   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  vÒ   ban   hµnh  qui  chÕ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ®èi   víi   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙  héi, néi dung híng dÉn cô  thÓ  t¹i Th«ng t nµy vµ  c¸c v¨n  b¶n qui ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  tµi chÝnh kh¸c cã  liªn  quan. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi lµ   ®¬n vÞ  h¹ch to¸n tËp  trung  toµn   hÖ  thèng,   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  vÒ   c¸c   ho¹t   ®éng   tríc ph¸p luËt; thùc hiÖn b¶o tån vµ  ph¸t triÓn vèn; bï  ®¾p chi phÝ  vµ  rñi ro ho¹t  ®éng. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi kh«ng ph¶i tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi, cã  tû  lÖ  dù 
 2. 2 tr÷  b¾t buéc b»ng 0% (kh«ng phÇn tr¨m)  ®îc miÔn thuÕ  vµ  c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc. 3.   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc   Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt,  tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é  tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. 
 3. 3 CH¦¥NG II: NH÷NG QUI §ÞNH Cô THÓ  I. C¸c qui ®Þnh vÒ vèn, quÜ 1. Vèn vµ c¸c quü: a) Vèn  ®iÒu  lÖ  lµ  5.000.000.000.000   ®ång  (N¨m ngh×n   tû ®ång) do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp khi thµnh lËp. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh lµ  ngêi giao vèn cho Ng©n hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi.   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   Tæng  gi¸m  ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi lµ  ngêi ký  nhËn vèn  do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. b) C¸c quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ, quü ®Çu t  ph¸t  triÓn,  quü  dù  phßng  tµi chÝnh,  quü  dù  phßng  rñi ro tÝn  dông, quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm, quü  khen thëng,  quü phóc lîi. c) Vèn Ng©n s¸ch Nhµ  níc (bao gåm ng©n s¸ch Trung  ­ ¬ng, ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng)  ®Ó  cho vay xo¸  ®ãi gi¶m nghÌo,   t¹o viÖc lµm vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch x∙ héi kh¸c.  d) Chªnh lÖch thu chi  ®îc  ®Ó  l¹i cha ph©n bæ cho c¸c  quü (nÕu cã). ®)   Vèn   tµi   trî   kh«ng   hoµn   l¹i   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸  nh©n trong vµ ngoµi níc.  e) Vèn kh¸c (nÕu cã). 2. Vèn huy ®éng:  2.1. Nguyªn t¾c huy ®éng vèn  ­   Hµng   n¨m   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   c¨n   cø   kÕ  ho¹ch tÝn dông ch¬ng tr×nh quèc gia xo¸  ®ãi, gi¶m nghÌo  vµ  t¹o viÖc lµm  ®Ó  kÕ  ho¹ch ho¸ c¸c nguån vèn huy  ®éng  b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh xem xÐt phª duyÖt. ­ ViÖc huy  ®éng c¸c nguån vèn trong n íc víi l∙i suÊt  thÞ  trêng  ®Ó  cho vay hé  nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch  ph¶i  ®¶m b¶o nguyªn t¾c chØ huy  ®éng khi  ®∙ sö  dông tèi  ®a c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l∙i hoÆc huy ®éng víi l∙i  suÊt thÊp. L∙i suÊt huy ®éng vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch   x∙ héi ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: +   Trêng   hîp   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   ph¸t   hµnh  tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ  c¸c giÊy tê  cã  gi¸  ®Ó  huy ®éng vèn, l∙i suÊt ph¸t hµnh thùc hiÖn theo khung l∙i   suÊt do Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh. + Trêng hîp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vay vèn cña  TiÕt kiÖm bu  ®iÖn, B¶o hiÓm x∙ héi, l∙i suÊt vay vèn do  Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh.
 4. 4 +  Trêng hîp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi huy  ®éng vèn  díi   h×nh   thøc   nhËn   tiÒn   göi   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n  trong níc; huy ®éng tiÕt kiÖm cña ngêi nghÌo; vay vèn cña  c¸c Tæ chøc tµi chÝnh,  Tæ chøc  tÝn dông trong  níc,  l∙i  suÊt huy ®éng vèn kh«ng ®îc vît qu¸ møc l∙i suÊt huy ®éng  cïng kú  h¹n, cïng thêi  ®iÓm cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i  Nhµ níc trªn cïng ®Þa bµn + Trêng hîp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi nhËn tiÒn göi   cña   Tæ   chøc   tÝn   dông   Nhµ   níc   theo   kho¶n   2   ®iÒu   8   NghÞ  ®Þnh sè  78/2002/N§­CP ngµy 4/10/2002  cña ChÝnh phñ, l∙i  suÊt huy ®éng vèn kh«ng vît qu¸ møc l∙i suÊt qui ®Þnh t¹i  Th«ng t  sè  04/2003/TT­NHNN ngµy 24/2/2003  cña Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam.  + Trêng hîp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vay vèn cña  c¸c Tæ chøc tÝn dông, Tæ chøc tµi chÝnh  ë  níc ngoµi ph¶i  thùc   hiÖn   theo   ®óng   qui   ®Þnh   cña   LuËt   c¸c   Tæ   chøc   tÝn  dông   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh.   L∙i   suÊt   huy  ®éng vèn ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.   2.2. H×nh thøc huy ®éng vèn  a)   Huy   ®éng   tiÒn   göi   cã   tr¶   l∙i   trong   ph¹m   vi   kÕ  ho¹ch  hµng   n¨m   ®îc   duyÖt;  tiÒn   göi   tù  nguyÖn   kh«ng   lÊy  l∙i   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong   vµ   ngoµi   níc;   tiÕt  kiÖm cña ngêi nghÌo. b) Vèn ODA ®îc ChÝnh phñ giao. c)   Ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu,   chøng   chØ   tiÒn   göi   vµ   c¸c  giÊy tê cã gi¸ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. d) NhËn tiÒn göi cña c¸c Tæ chøc tÝn dông Nhµ níc  ®)  Vèn vay  tiÕt kiÖm  bu  ®iÖn,  b¶o hiÓm  x∙ héi  ViÖt  Nam. e) Vèn vay Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. g) Vèn vay c¸c Tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong vµ  ngoµi níc. 3. Vèn nhËn uû th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi níc.   4. Vèn kh¸c. II. Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n 1.   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   cã   tr¸ch   nhiÖm   theo  dâi toµn bé  vèn vµ  tµi s¶n hiÖn cã, thùc hiÖn h¹ch to¸n  theo  ®óng  chÕ   ®é  kÕ  to¸n,  thèng  kª hiÖn hµnh;  ph¶n  ¸nh  ®Çy  ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh sö  dông, biÕn  ®éng  cña vèn vµ tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, qui ®Þnh râ 
 5. 5 tr¸ch nhiÖm cña tõng bé  phËn, c¸ nh©n  ®èi víi c¸c trêng  hîp lµm h háng, mÊt m¸t tµi s¶n. 2. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc sö  dông vèn ho¹t  ®éng  ®Ó  thùc hiÖn cho vay hé  nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh  s¸ch theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®¶m b¶o an toµn vµ  ph¸t  triÓn vèn.  ­ ViÖc x©y dùng, mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c tµi  s¶n kh¸c Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn theo  ®Þnh  møc   do   Nhµ   níc   qui   ®Þnh   cho   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   sù  nghiÖp vµ  theo kÕ  ho¹ch  ®îc Héi  ®ång qu¶n trÞ  th«ng qua.  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc  ®Çu t, mua s¾m vµo tµi  s¶n cè   ®Þnh cña m×nh theo nguyªn t¾c gi¸ trÞ  cßn l¹i cña  tµi s¶n cè   ®Þnh kh«ng vît qu¸ 15% vèn  ®iÒu lÖ  thùc cã  vµ  ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý  ®Çu t  vµ  x©y dùng. ViÖc trang bÞ  « t« phôc vô  c«ng t¸c,  trang   bÞ   ®iÖn   tho¹i   cè   ®Þnh   t¹i   nhµ   riªng   vµ   trang   bÞ  ®iÖn tho¹i di  ®éng cho c¸n bé, viªn chøc trong hÖ  thèng  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn theo qui  ®Þnh cña  ph¸p luËt. ­   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   thùc   hiÖn   trÝch   khÊu  hao tµi s¶n cè ®Þnh theo thêi gian sö dông trung b×nh cña  khung thêi gian sö  dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh do Nhµ  níc qui ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc. 3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc quyÒn thay  ®æi c¬  cÊu vèn vµ  tµi s¶n trong ph¹m vi toµn hÖ  thèng  ®Ó  thùc  hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña m×nh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn b¶o  ®¶m an  toµn vèn trong ho¹t ®éng theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu 9 quy chÕ  qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ban   hµnh   kÌm   theo   quyÕt   ®Þnh   sè  180/2002/Q§­TTg ngµy 19/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ  c¸c qui ®Þnh kh¸c vÒ b¶o ®¶m  an toµn vèn trong ho¹t ®éng   theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Mäi tæn thÊt vÒ vèn, tµi s¶n vµ c¸c kho¶n d nî cho  vay cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ph¶i ®îc lËp biªn b¶n  x¸c  ®Þnh møc  ®é, nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm vµ  xö  lý  theo  nguyªn t¾c sau: ­ NÕu vèn, tµi s¶n vµ  c¸c kho¶n d   nî  cho vay bÞ  tæn  thÊt do nguyªn nh©n chñ quan cña tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n th×  ®èi tîng g©y ra tæn thÊt ph¶i båi thêng theo qui ®Þnh cña  ph¸p luËt. Héi  ®ång qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  quyÕt   ®Þnh   møc   båi   thêng   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   quyÕt  ®Þnh cña m×nh.  ­ §èi víi tµi s¶n  ®∙ mua b¶o hiÓm th×  xö  lý  theo hîp   ®ång b¶o hiÓm. ­ §èi víi nh÷ng rñi ro kh¸ch quan  ®èi víi c¸c kho¶n  d nî  cho vay, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi sö  dông quÜ  dù  
 6. 6 phßng rñi ro tÝn dông  ®Ó  bï   ®¾p hoÆc thùc hiÖn xö  lý   rñi  ro theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  ­ Gi¸ trÞ  tæn thÊt sau khi  ®∙ thu håi vµ  bï   ®¾p b»ng   c¸c nguån  trªn,  nÕu thiÕu   ®îc bï   ®¾p  b»ng  quÜ  dù  phßng  tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. Tr êng hîp quÜ  dù   phßng   tµi   chÝnh   kh«ng   ®ñ   bï   ®¾p,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 6. KiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 6.1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn kiÓm kª,   ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n trong c¸c trêng hîp sau: ­ KiÓm kª tµi s¶n theo  ®Þnh kú  vµ  khi kÕt thóc n¨m  tµi chÝnh. ­ KiÓm kª,  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt  ®Þnh cña  c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. ­ Thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n 6.2.   ViÖc   kiÓm   kª,   ®¸nh   gi¸   l¹i   tµi   s¶n   ph¶i   theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh   ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ  n­ íc. KÕt qu¶ kiÓm kª,  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña Ng©n hµng  ChÝnh  s¸ch  x∙ héi  ph¶i   ®îc göi tíi Bé  Tµi  chÝnh.  Trêng  hîp kÕt qu¶ kiÓm kª,  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cã  t¨ng, gi¶m  so víi gi¸ trÞ  h¹ch to¸n trªn sæ s¸ch kÕ  to¸n, Ng©n hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¶i   thÝch   râ   nguyªn  nh©n,  ®Ò  xuÊt biÖn ph¸p xö  lý  b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh xem  xÐt, quyÕt ®Þnh.  7. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ®îc quyÒn cho thuª c¸c  tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Ng©n hµng theo nguyªn t¾c   cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo quy ®Þnh cña  Bé  LuËt d©n sù  vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. ViÖc  cho thuª trô  së  lµm viÖc do Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh  theo  ®Ò  nghÞ  cña Tæng  gi¸m   ®èc Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙  héi. 8.   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   ®îc   thanh   lý,   nhîng  b¸n   nh÷ng   tµi   s¶n   kÐm,   mÊt   phÈm   chÊt,   tµi   s¶n   h  háng  kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   phôc   håi,   tµi   s¶n   l¹c   hËu   kü   thuËt  kh«ng cã nhu cÇu sö dông hoÆc sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶.  ­   Khi   nhîng   b¸n,   thanh   lý   tµi   s¶n,   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch x∙ héi ph¶i lËp Héi  ®ång  ®Ó   ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ  mÆt kü  thuËt,  thÈm   ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n hoÆc thuª  thÈm  ®Þnh.  Nh÷ng  tµi s¶n mµ  ph¸p luËt qui  ®Þnh  ph¶i  tæ chøc  b¸n  ®Êu gi¸ khi nhîng b¸n, thanh lý  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi ph¶i tæ chøc b¸n ®Êu gi¸, th«ng b¸o c«ng khai theo  qui   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt.   NÕu   tµi   s¶n   thanh   lý   díi   h×nh  thøc dì  bá, huû  ph¶i tæ chøc Héi  ®ång thanh lý  do Tæng  gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi quyÕt ®Þnh.
 7. 7 ­ Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thu ® îc do nhîng b¸n,  thanh lý  tµi s¶n víi gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n nhîng  b¸n,   thanh   lý   vµ   chi   phÝ   nhîng   b¸n,   thanh   lý   ®îc   h¹ch  to¸n vµo kÕt qu¶ ho¹t   ®éng  cña Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙  héi theo qui ®Þnh t¹i môc V ch¬ng II Th«ng t nµy. 9. §èi víi nh÷ng tµi s¶n Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®i thuª, nhËn cÇm cè, nhËn thÕ chÊp, nhËn b¶o qu¶n gi÷ hé  cña   kh¸ch   hµng,   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   cã   tr¸ch   nhiÖm qu¶n lý, b¶o qu¶n hoÆc sö  dông theo tho¶ thuËn víi  kh¸ch hµng phï hîp qui ®Þnh cña ph¸p luËt. III. TrÝch lËp dù phßng rñi ro vµ xö lý rñi ro 1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ  kho¶n dù  phßng rñi ro vÒ  tû  gi¸  ®èi víi nh÷ng kho¶n  vèn huy ®éng níc ngoµi theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ ®Ó cho  vay hé  nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch. ViÖc trÝch lËp  kho¶n dù  phßng rñi ro vÒ  tû  gi¸ chØ  ® îc thùc hiÖn khi tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  trêng liªn ng©n hµng do  Ng©n hµng Nhµ  níc (NHNN) c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm trÝch lËp   dù  phßng rñi ro tû  gi¸ cao h¬n tû  gi¸  ®ang h¹ch to¸n t¹i   sæ s¸ch kÕ to¸n cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. Sè ph¶i  Sè d nguyªn  Tû gi¸  Tû gi¸  trÝch lËp  = tÖ vèn huy  x ngo¹i tÖ  ­ ®ang  H¹ch  dù phßng  ®éng níc  do NHNN  to¸n t¹i  rñi ro tû  ngoµi c«ng bè Sæ s¸ch kÕ  gi¸ to¸n   Sè ®îc trÝch  Sè ph¶i  Sè d dù phßng  lËp dù phßng  = trÝch lËp  ­ rñi ro tû gi¸  rñi ro tû  dù phßng  hiÖn cã gi¸ rñi ro tû  gi¸ Thêi   ®iÓm   trÝch   lËp   dù   phßng   rñi   ro   tû   gi¸:   ViÖc   trÝch lËp dù  phßng rñi ro tû  gi¸  ®îc tiÕn hµnh cho tõng  lo¹i vèn huy  ®éng cña tõng lo¹i ngo¹i tÖ  vµ   ®îc tæng hîp  vµo b¶ng kª chi tiÕt dù phßng rñi ro tû gi¸ ®Ó lµm c¨n cø  h¹ch to¸n chi phÝ  ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi. ViÖc trÝch lËp dù  phßng rñi ro tû  gi¸  ®îc thùc hiÖn  vµo thêi  ®iÓm  kho¸  sæ kÕ  to¸n  (31/12  n¨m d¬ng  lÞch)   ®Ó  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m.
 8. 8 Trêng hîp sè ph¶i trÝch lËp vÒ dù phßng rñi ro tû gi¸  lín   h¬n   sè   dù   phßng   rñi   ro   tû   gi¸   hiÖn   cã,   Ng©n   hµng   chÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn trÝch lËp dù  phßng rñi ro tû  gi¸ theo sè ®îc trÝch lËp nªu trªn. Trêng hîp  sè  ph¶i  trÝch  lËp dù   phßng  rñi ro tû   gi¸  nhá  h¬n hoÆc b»ng sè  d  dù  phßng rñi ro tû  gi¸ hiÖn cã,  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chuyÓn sè  d dù  phßng hiÖn cã  sang n¨m sau ®Ó sö dông tiÕp.  Môc ®Ých cña viÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro tû gi¸ lµ  ®Ó bï ®¾p nh÷ng rñi ro do tû gi¸ trªn thÞ tr êng biÕn ®éng  t¨ng dÉn  ®Õn Ng©n  hµng  ChÝnh s¸ch  x∙ héi ph¶i  t¨ng  chi  phÝ  cho viÖc mua ngo¹i  tÖ  thanh  to¸n tr¶ nî  níc ngoµi.  Ng©n hµng  chÝnh  s¸ch x∙ héi  ®îc sö  dông  kho¶n dù  phßng  rñi ro tû  gi¸ hiÖn cã   ®Ó  bï   ®¾p kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸  thùc tÕ ph¸t sinh khi thùc hiÖn mua ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî n ­ íc ngoµi. Trêng hîp kho¶n dù phßng rñi ro tû gi¸ kh«ng ®ñ  ®Ó  bï   ®¾p sè  chªnh lÖch tû  gi¸ ph¸t sinh trong n¨m, Chñ  tÞch héi  ®ång  qu¶n  trÞ  Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi b¸o  c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. Quü dù phßng rñi ro tÝn dông 2.1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ®îc trÝch lËp quü dù  phßng rñi ro ®Ó bï ®¾p tæn thÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan  ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cho vay hé  nghÌo vµ  c¸c  ®èi t­ îng chÝnh s¸ch. Quü  dù  phßng rñi ro tÝn dông  ®îc sö  dông  ®Ó  bï   ®¾p  nh÷ng rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh  thiªn tai, ho¶  ho¹n,  dÞch   bÖnh,   chÝnh   s¸ch   Nhµ   níc   thay   ®æi  hoÆc   biÕn  ®éng gi¸ c¶ thÞ trêng ... ph¸t sinh thuéc diÖn ®¬n lΠcôc  bé  sau khi sö  dông båi thêng cña c¬  quan b¶o hiÓm (nÕu  cã). 2.2. Møc trÝch lËp Quü  dù  phßng rñi ro tÝn dông hµng  n¨m ®îc tÝnh b»ng 0,02% trªn sè d nî b×nh qu©n n¨m. Sè  d  nî  b×nh qu©n n¨m  ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh  qu©n sè  häc sè  d  nî  cho vay cña tÊt c¶ c¸c th¸ng trong  n¨m theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc IV Th«ng t nµy. 2.3. ViÖc trÝch lËp dù  quÜ  dù  phßng rñi ro tÝn dông  ®îc tiÕn hµnh vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. 2.4. Cuèi n¨m, nÕu kh«ng sö dông hÕt quü dù phßng rñi   ro tÝn dông, sè  d  cña quü   ®îc chuyÓn sang quü  dù  phßng  rñi ro tÝn dông n¨m sau. Trêng hîp sè  d quü  dù  phßng rñi  ro tÝn dông kh«ng ®ñ bï ®¾p tæn thÊt ph¸t sinh trong n¨m,  Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi  b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt quyÕt ®Þnh. Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙  héi chÞu tr¸ch nhiÖm qui  ®Þnh vµ  thùc hiÖn viÖc sö  dông 
 9. 9 QuÜ  dù  phßng rñi ro tÝn dông  ®Ó  xö  lý  rñi ro trong ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. 3. ViÖc xö  lý  nh÷ng rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan  ph¸t   sinh  trªn   diÖn   réng   thùc  hiÖn   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   Thñ tíng ChÝnh phñ. IV. CÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt vµ phÝ qu¶n lý 1. Ph¹m vi vµ nguyªn t¾c cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt vµ   phÝ qu¶n lý cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi: ­ Ng©n s¸ch Nhµ níc chØ cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  phÝ  qu¶n lý   ®èi víi c¸c kho¶n cho vay thuéc  ®èi tîng qui  ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2002/N§­CP   ngµy   4/10/2002   cña  ChÝnh phñ. Ng©n s¸ch Nhµ  níc kh«ng cÊp bï  chªnh lÖch l∙i  suÊt vµ phÝ qu¶n lý ®èi víi: + Sè d nî cho vay kh«ng ®óng ®èi tîng  + C¸c ch¬ng tr×nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi nhËn uû   th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc kh¸c + Sè  d nî   ®îc ChÝnh phñ  cho khoanh, xo¸ vµ  c¸c kho¶n  nî   ®îc ChÝnh phñ  cho phÐp xö  lý   ®èi víi kh¸ch hµng nhng  cã nguån xö lý t¬ng øng cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. ­ Møc cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬  së  chªnh lÖch  gi÷a  l∙i suÊt hoµ   ®ång c¸c nguån  vèn bao  gåm c¶ c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l∙i víi l∙i suÊt cho  vay b×nh qu©n. ­ ViÖc cÊp bï   ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc t¹m cÊp  hµng quý  theo  kÕ  ho¹ch  vµ  cã   ®iÒu  chØnh  theo t×nh  h×nh  thùc   hiÖn   cña   c¸c   quý   tríc   trong   ph¹m   vi   dù   to¸n   Ng©n  s¸ch Nhµ  níc hµng n¨m bè  trÝ  cho môc tiªu nµy; sè  cÊp bï   chÝnh thøc c¶ n¨m sÏ   ®îc x¸c  ®Þnh sau khi kÕt thóc n¨m  tµi chÝnh.  ­ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng   kÕ  ho¹ch  ®Ò  nghÞ  cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  chi phÝ  qu¶n lý  b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  theo  ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. X©y dùng kÕ ho¹ch cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt vµ phÝ   qu¶n lý. q ­ C¨n cø ch¬ng tr×nh quèc gia xo¸  ®ãi, gi¶m nghÌo  vµ  t¹o   viÖc   lµm,   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   x©y   dùng   kÕ  h ho¹ch cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  chi phÝ  qu¶n lý  cho  n¨m kÕ  ho¹ch göi Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  vµo  thêi gian x©y dùng dù to¸n thu chi Ng©n s¸ch Nhµ níc hµng  n¨m theo qui  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n  b¶n híng dÉn.
 10. 10 ­  ViÖc x©y dùng kÕ  ho¹ch cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt  vµ  chi phÝ  qu¶n lý  cho n¨m kÕ  ho¹ch cña Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi ®îc thùc hiÖn theo c¸c c«ng thøc qui ®Þnh t¹i  môc 3 díi ®©y. ­ Trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  p phÝ qu¶n lý cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi, c¨n cø ch¬ng  tr×nh quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ t¹o viÖc lµm, c¨n cø  kh¶ n¨ng c©n ®èi Ng©n s¸ch Nhµ níc, Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh  sè  kÕ  ho¹ch cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  phÝ  qu¶n l ý  vµ  th«ng b¸o cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi.  ­ C¨n cø chØ tiªu cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  phÝ  qu¶n   lý   c¶   n¨m   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o,   Ng©n   hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, b¸o c¸o Bé Tµi  chÝnh kÕ  ho¹ch t¹m cÊp bï  hµng quÝ  lµm c¬  së  thùc hiÖn  cÊp bï. 3. X¸c  ®Þnh sè  cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ phÝ qu¶n   lý thùc tÕ. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi x¸c  ®Þnh sè  cÊp bï  chªnh  lÖch l∙i suÊt vµ  chi phÝ  qu¶n lý  thùc tÕ  theo c¸c c«ng  thøc sau. Sè  cÊp bï  = sè  chªnh lÖch l∙i suÊt thùc tÕ  céng (+)  víi møc phÝ qu¶n lý Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ®îc hëng.  Møc phÝ  qu¶n lý  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc hëng n¨m  2005 lµ 0,55%/th¸ng tÝnh trªn d nî cho vay b×nh qu©n. Møc  phÝ  qu¶n lý  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc hëng c¸c n¨m  tiÕp theo do Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o. Sè chªnh  D nî cho  L∙i suÊt  L∙i suÊt lÖch l∙i  = vay b×nh  x b×nh qu©n  ­ b×nh qu©n suÊt qu©n c¸c nguån  cho vay vèn Trong ®ã: a)   D  nî   cho   vay   b×nh   qu©n   lµ   tæng   sè   d  nî   cho   vay  b×nh qu©n ®óng ®èi tîng, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Tæng d nî cuèi th¸ng cña c¸c th¸ng  D nî cho  trong quý vay b×nh  = qu©n quý 3
 11. 11 D nî cuèi th¸ng 1 + ..... + D nî  D nî cho vay  cuèi th¸ng 12 b×nh qu©n  = n¨m 12    b) L∙i suÊt b×nh qu©n c¸c nguån vèn L∙i suÊt  Tæng l∙i ph¶i tr¶ cho viÖc huy  b×nh qu©n  ®éng c¸c nguån vèn = c¸c nguån  vèn Sè d nguån vèn b×nh qu©n   ­ Tæng sè  l∙i ph¶i tr¶ cho viÖc huy  ®éng vèn lµ  sè   tiÒn   l∙i   ph¶i   tr¶   cho   viÖc   huy   ®éng   c¸c   nguån   vèn   cña  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi huy ®éng cña tÊt c¶ c¸c th¸ng  trong quÝ, n¨m. Sè d  Tæng sè d nguån vèn cuèi th¸ng cña c¸c  nguån vèn  = th¸ng trong quý b×nh qu©n  quý 3 D nguån vèn cuèi th¸ng 1 + ..... +  Sè d nguån  D cuèi th¸ng 12 vèn b×nh  = qu©n n¨m 12 ­ Sè  d  nguån vèn b×nh qu©n cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi  ®îc tÝnh cho tÊt c¶ c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶  l∙i, nguån vèn ph¶i tr¶ l∙i, nguån vèn nhËn tiÒn göi  ®Ó  cung øng dÞch vô thanh to¸n. Khi tÝnh to¸n sè d nguån vèn  b×nh qu©n, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ®îc lo¹i trõ: + Sè vèn thùc tÕ ®∙ sö dông ®Ó ®Çu t, mua s¾m tµi s¶n  cè ®Þnh (nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh trõ ®i khÊu hao) +   Nguån   vèn   nhËn   uû   th¸c   tõ   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n  trong vµ ngoµi níc, nguån vèn Nhµ níc chuyÓn sang ®Ó thùc  hiÖn khoanh nî, xo¸ nî cho kh¸ch hµng theo quyÕt ®Þnh cña   ChÝnh phñ. + Tån quÜ  tiÒn mÆt vµ  tiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn  dông kh¸c   ®Ó   ®¶m b¶o kh¶ n¨ng  chi  tr¶,  thanh to¸n  theo  møc thùc tÕ  nhng tèi  ®a kh«ng vît qu¸ 7% tÝnh trªn nguån  vèn ®îc sö dông ®Ó cho vay b×nh qu©n. Trêng hîp sè d tiÒn  mÆt vµ  tiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c v ît qu¸ 7%  tÝnh   trªn   nguån   vèn   ®îc   sö   dông   ®Ó   cho   vay   Ng©n   hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi chØ  ®îc lo¹i trõ  7%  ®Ó  tÝnh l∙i suÊt 
 12. 12 b×nh qu©n  c¸c  nguån  vèn. (Nguån  vèn  ®îc sö  dông   ®Ó  cho  vay lµ  tæng nguån vèn sau khi  ®∙ trõ   ®i sè  vèn thùc tÕ  ®Çu t  mua s¾m tµi s¶n, nguån vèn nhËn uû  th¸c vµ  nguån  vèn Nhµ níc chuyÓn sang ®Ó khoanh nî) c) L∙i suÊt cho vay b×nh qu©n L∙i suÊt cho  Tæng l∙i ph¶i thu cho vay vay   b×nh  = Tæng d nî cho vay b×nh qu©n qu©n ­ Tæng sè  l∙i ph¶i thu cho vay  ®îc tÝnh b»ng 90% c¸c  kho¶n l∙i ®Õn h¹n ph¶i thu cña nî trong h¹n vµ nî qu¸ h¹n   cña d  nî  cho vay tÝnh theo tõng th¸ng trong quÝ, n¨m vµ  sè l∙i ph¶i thu vÒ tiÒn göi. ­ D  nî  cho vay  ®îc tÝnh cÊp bï  cña Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi lµ  sè  d  nî  thùc tÕ  kh«ng thÊp h¬n 93% nguån  vèn   ®îc   sö   dông   ®Ó   cho   vay.   Trêng   hîp   sè   d  nî   cho   vay  thùc   tÕ   thÊp   h¬n   93%   nguån   vèn   ®îc   sö   dông   Ng©n   hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi ph¶i tÝnh to¸n sè  l∙i ph¶i thu trªn sè  d nî b»ng 93% nguån vèn. d) §èi víi nh÷ng ch¬ng tr×nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi thùc hiÖn cho vay uû  th¸c theo quyÕt  ®Þnh cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ  mµ  cã  qui  ®Þnh møc phÝ  qu¶n lý, Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc hëng møc phÝ  theo qui  ®Þnh t¹i c¸c  quyÕt ®Þnh nµy.  4. Tr×nh tù cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt vµ chi phÝ qu¶n   lý. 4.1. T¹m cÊp bï hµng quý. ­  ViÖc t¹m cÊp bï hµng quý ®îc thùc hiÖn theo nguyªn  t¾c: + Quý I cÊp 75% kÕ ho¹ch Quý I. + Quý  II cÊp 75% kÕ  ho¹ch Quý  II ±  sè  ®iÒu chØnh 3  th¸ng ®Çu n¨m. + Quý  III cÊp 75% kÕ  ho¹ch Quý  III  ±  sè   ®iÒu chØnh  6 th¸ng ®Çu n¨m. + Quý  IV cÊp 75% kÕ  ho¹ch Quý  IV ±  sè  ®iÒu chØnh 9  th¸ng ®Çu n¨m. ­ Vµo ngµy 15 th¸ng  ®Çu quý, c¨n cø sè  liÖu tæng hîp  tõ  c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi, Ng©n hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   lËp   kÕ   ho¹ch   cÊp   bï   quý,   kÌm   thuyÕt  minh göi Bé Tµi chÝnh.
 13. 13 ­  C¨n cø kÕ  ho¹ch cÊp bï   ®îc bè  trÝ  trong kÕ  ho¹ch  chi Ng©n s¸ch Nhµ níc; trªn c¬ së kÕ ho¹ch cÊp bï quý cña  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi, vµo ngµy 25 th¸ng  ®Çu hµng  quý, Bé  Tµi chÝnh t¹m cÊp bï  cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi theo quy ®Þnh ­ §iÒu chØnh sè cÊp bï quý + Vµo ngµy 15 th¸ng  ®Çu quý  sau, c¨n cø sè  liÖu tæng  hîp tõ c¸c chi nh¸nh, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi tÝnh sè  ph¶i cÊp bï thùc tÕ quý tríc, sè chªnh lÖch víi sè ®∙ ®îc  t¹m   cÊp   bï   quý   tríc   kÌm   theo   thuyÕt   minh   göi   Bé   Tµi  chÝnh. + C¨n cø kÕ  ho¹ch  ®îc bè  trÝ  trong dù  to¸n chi Ng©n  s¸ch   Nhµ   níc,   trªn   c¬   së   ®Ò   nghÞ   cÊp   bï   cña   Ng©n   hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi, Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh sè thùc ph¶i cÊp  bï quý tríc: a. NÕu sè thùc ph¶i cÊp bï cña quý tríc cao h¬n sè ®∙  t¹m cÊp bï, Bé  Tµi chÝnh cÊp bæ sung phÇn cßn thiÕu cïng  víi sè t¹m cÊp bï quý sau. b. NÕu sè  thùc ph¶i cÊp bï  cña quý  tríc thÊp h¬n sè  ®∙ t¹m cÊp bï, Bé  Tµi chÝnh sÏ  trõ  sè   ®∙ cÊp vît vµo sè  t¹m cÊp bï quý sau. 4.2.   §iÒu   chØnh   sè   cÊp   bï   hµng   n¨m   theo   quyÕt   to¸n   chÝnh thøc. ­ KÕt thóc n¨m tµi chÝnh, c¨n cø sè  liÖu quyÕt to¸n  chÝnh   thøc   ®îc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   phª   duyÖt,   Ng©n   hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi tÝnh to¸n l¹i sè ph¶i cÊp bï c¶ n¨m kÌm   thuyÕt minh göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t. ­ C¨n cø kÕ ho¹ch cÊp bï c¶ n¨m ®îc bè trÝ trong Ng©n  s¸ch Nhµ níc; c¨n cø sè liÖu quyÕt to¸n vµ t×nh h×nh ho¹t  ®éng thùc tÕ  trong n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi,  Bé  Tµi chÝnh x¸c  ®Þnh l¹i sè  chÝnh thøc ph¶i cÊp bï  c¶  n¨m   cho   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   vµ   thùc   hiÖn   ®iÒu  c chØnh. Riªng  ®èi sè  phÝ  qu¶n lý   ®îc hëng sÏ   ®îc x¸c  ®Þnh  trªn c¬ së sè d nî cho vay b×nh qu©n thùc tÕ vµ tû lÖ phÝ  q qu¶n lý  t¬ng øng víi sè  d  nî  b×nh qu©n  ®îc Bé  Tµi chÝnh  phª duyÖt trong th«ng b¸o kÕ  ho¹ch dù  to¸n cÊp bï  chªnh  lÖch l∙i suÊt. ViÖc  ®iÒu chØnh sè  cÊp bï  theo quyÕt to¸n chÝnh thøc  ®îc thùc hiÖn nh sau: + NÕu sè   ®îc cÊp bï  chÝnh thøc c¶ n¨m cao h¬n sè   ®∙   t¹m cÊp bï  trong n¨m (theo c¸c quý) th×  Bé  Tµi chÝnh sÏ  cÊp   bæ   sung   phÇn   cßn   thiÕu   trong   ph¹m   vi   kÕ   ho¹ch   ®îc  th«ng b¸o. PhÇn chªnh lÖch vît gi÷a sè  cÊp bï  chÝnh thøc  c¶ n¨m vµ  kÕ  ho¹ch  ®îc th«ng b¸o (nÕu cã) sÏ   ®îc bè  trÝ  trong kÕ ho¹ch cÊp bï n¨m sau. 
 14. 14 +  NÕu sè   ®îc cÊp bï  chÝnh thøc c¶ n¨m thÊp h¬n sè   ®∙   t¹m cÊp bï  trong n¨m (theo c¸c quý) th×  phÇn chªnh lÖch  vît sÏ ®îc gi÷ l¹i ®Ó cÊp bï cho quý I n¨m tiÕp theo (tr­ êng hîp n¨m tiÕp theo  vÉn  ph¸t  sinh viÖc cÊp bï);  hoÆc  ph¶i nép l¹i cho Ng©n  s¸ch  Nhµ  níc (trêng hîp n¨m tiÕp  theo kh«ng ph¸t sinh viÖc cÊp bï). V. Qu¶n lý thu nhËp, chi phÝ: 1. Thu nhËp cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi lµ  toµn  bé c¸c kho¶n thùc thu ph¸t sinh trong ho¹t ®éng nghiÖp vô   vµ ho¹t ®éng kh¸c, bao gåm :  1.1. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô: ­ Thu l∙i cho vay hé nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch  ­ Thu  l∙i tiÒn  göi  cña Ng©n  hµng  ChÝnh  s¸ch x∙  héi  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc, Kho b¹c Nhµ  níc vµ  c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i; ­ Thu phÝ  nhËn uû  th¸c cho vay l¹i theo hîp  ®ång uû  th¸c; ­ Thu cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt vµ  phÝ  qu¶n lý  do  Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp; ­ Thu vÒ dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü; ­ Thu ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ dÞch vô kh¸c; 1.2. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kh¸c:  ­ Thu thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cña Ng©n hµng ChÝnh   s¸ch x∙ héi (sau khi trõ gi¸ trÞ cßn l¹i vµ c¸c kho¶n chi   phÝ thanh lý, nhîng b¸n); ­ Thu tõ  c¸c kho¶n nî   ®∙  ®îc xö  lý  tõ  quÜ  dù  phßng  rñi ro,  ®∙  ®îc xö  lý  theo quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ; ­ C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. 2.  Chi   phÝ   cña   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   lµ   c¸c  kho¶n chi phÝ hîp lý trong kú, bao gåm: 2.1. Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô: ­ Chi phÝ ph¶i tr¶ l∙i tiÒn huy ®éng vèn; ­ Chi phÝ  dÞch vô  thanh to¸n vµ  ng©n quÜ  bao gåm c¸c  kho¶n  chi  vÒ  dÞch  vô  thanh  to¸n; cíc phÝ  bu  ®iÖn,  m¹ng  truyÒn th«ng; chi vËn chuyÓn bèc xÕp tiÒn, chi kiÓm  ®Õm  ph©n lo¹i vµ   ®ãng gãi tiÒn, chi b¶o vÖ  tiÒn vµ  c¸c kho¶n  chi phÝ kh¸c vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n vµ ng©n quÜ.
 15. 15 ­  Chi tr¶ phÝ  dÞch vô  cho tæ chøc thùc hiÖn uû  th¸c  cho vay ®Õn ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch.  + Chi tr¶ phÝ  dÞch vô  uû  th¸c cho c¸c Tæ chøc chÝnh  trÞ – x∙ héi theo møc phÝ tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi vµ  Tæ chøc chÝnh trÞ  – x∙ héi, møc chi kh«ng   vît qu¸ 0,1%/th¸ng tÝnh trªn sè d nî cã thu ®îc l∙i. + Chi hoa hång cho c¸c tæ vay vèn kh«ng vît qu¸ 0,1%/ th¸ng tÝnh trªn sè d nî cã thu ®îc l∙i. ­ Chi vÒ tham gia thÞ trêng tiÒn tÖ  ­ Chi kh¸c cho ho¹t ®éng nghiÖp vô. 2.2. Chi nép thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ theo qui ®Þnh. 2.3. Chi phÝ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro vÒ  tû  gi¸ vµ  trÝch lËp quü dù phßng rñi ro tÝn dông; 2.4.   Chi   cho   c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   cña   Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ­ Chi l¬ng, phô  cÊp l¬ng cho c¸n bé  theo chÕ   ®é  do  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; ­ Chi  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ,  ®ãng gãp  kinh phÝ c«ng ®oµn theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; ­ Chi ¨n gi÷a ca: møc chi mçi ngêi kh«ng vît qu¸ møc  l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc quy ®Þnh cho c«ng nh©n viªn chøc; ­ Chi trang phôc giao dÞch, møc chi tèi  ®a kh«ng vît  qu¸ 500.000 ®/ngêi/n¨m; ­ Chi ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng cho c¸c ®èi tîng cÇn  trang bÞ b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh; ­ Chi phô  cÊp thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  lµm viÖc  b¸n   chuyªn   tr¸ch   t¹i   trung  ¬ng   theo   qui   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt ­ Chi phô cÊp cho thµnh viªn Ban chuyªn gia t vÊn cña  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thµnh   viªn   kiªm   nhiÖm   cña   Ban   kiÓm  so¸t Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban  ®¹i diÖn Héi  ®ång  qu¶n trÞ  c¸c cÊp, møc chi hµng th¸ng cho mçi thµnh viªn  lµ 0,2 th¸ng l¬ng c¬ b¶n do Nhµ níc qui ®Þnh ®èi víi c«ng  chøc.  ­ Chi tr¶ thï lao cho c¸n bé x∙, phêng víi møc 80.000  ®/x∙, phêng/th¸ng. ­ Chi trî  cÊp th«i viÖc cho ngêi lao  ®éng thùc hiÖn  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   198/CP   ngµy   31/12/1994   cña   ChÝnh   phñ  qui   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   Bé  luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña Nhµ níc. ­ Chi cho lao ®éng n÷ theo chÕ ®é qui ®Þnh.
 16. 16 ­   Chi   trÝch   lËp   quÜ   dù   phßng   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm  b»ng 1% trªn quÜ tiÒn l¬ng lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi  cña Ng©n hµng 2.5. Chi phÝ  vÒ  tµi s¶n cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi  ­ Chi phÝ  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh theo qui chÕ  qu¶n  lÝ, sö  dông vµ  trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh hiÖn hµnh  ®èi víi doanh nghiÖp ­   Chi   phÝ   söa   ch÷a   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   nh»m   kh«i   phôc  n¨ng lùc cña tµi s¶n ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ  dÇn vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng  trong  n¨m. §èi víi nh÷ng  tµi  s¶n cè   ®Þnh  ®Æc thï  mµ  chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh  ph¸t sinh  kh«ng   ®Òu gi÷a c¸c kú, c¸c n¨m nÕu Ng©n  hµng  ChÝnh  s¸ch  x∙ héi  muèn  trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a  tµi  s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng ph¶i lËp kÕ ho¹ch trÝch  tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh b¸o c¸o víi Bé  Tµi   chÝnh ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi   ph¶i quyÕt  to¸n chi phÝ  söa ch÷a thùc  tÕ  ph¸t  sinh  víi  chi phÝ söa ch÷a ®∙ trÝch tríc, nÕu chi phÝ söa ch÷a thùc  tÕ  lín h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc h¹ch to¸n  th¼ng hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  trong kú, nÕu chi phÝ  söa ch÷a thùc tÕ  nhá  h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp trong kú. ­ Chi phÝ tiÒn thuª tµi s¶n ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng theo sè  thùc chi trong n¨m c¨n cø vµo hîp  ®ång  thuª tµi s¶n, trêng hîp tr¶ tiÒn thuª tµi s¶n mét lÇn cho  nhiÒu n¨m th×  tiÒn thuª  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng theo sè n¨m sö dông tµi s¶n. ­ Chi phÝ  söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp  ®èi víi nh÷ng  trô  së  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®i thuª,  ®i mîn. Møc  chi tèi ®a kh«ng qu¸ 5% so víi nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh   b×nh qu©n trong n¨m. ­ Chi  mua s¾m  c«ng  cô  lao  ®éng  cña  Ng©n hµng  ChÝnh  s¸ch   x∙   héi   víi   møc   b×nh   qu©n   kh«ng   qu¸   4,4   triÖu  ®ång/ngêi/n¨m.   Sè   lao   ®éng   b×nh   qu©n   n¨m   ®îc   tÝnh   theo  ph¬ng ph¸p b×nh qu©n sè häc vÒ sè lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c   th¸ng trong n¨m. ­ Chi mua b¶o hiÓm tµi s¶n ®èi víi nh÷ng tµi s¶n ph¶i  mua b¶o hiÓm theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt, møc chi c¨n cø  vµo hîp  ®ång b¶o hiÓm tµi s¶n  ®îc kÝ  kÕt víi c¬  quan B¶o  hiÓm.  2.6. Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô: C¸c kho¶n chi nµy ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: ­ Møc chi  ®èi víi tõng kho¶n chi thùc hiÖn theo chÕ  ®é Nhµ níc qui ®Þnh.
 17. 17 ­  Tæng møc chi qu¶n lý  vµ  c«ng vô  hµng n¨m cña Ng©n  hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   tÝnh   trªn   sè   c¸n   bé,   viªn   chøc  Ng©n hµng  ChÝnh  s¸ch x∙ héi b×nh qu©n  n¨m  tèi   ®a kh«ng  qu¸ 21 triÖu ®ång/ngêi/n¨m. ­ C¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô gåm: + Chi mua vËt liÖu vµ  giÊy tê  in bao gåm c¸c kho¶n  chi  ®Ó  mua vËt liÖu v¨n phßng, giÊy tê  in, vËt mang tin,  x¨ng dÇu vµ c¸c vËt liÖu kh¸c. + Chi c«ng t¸c phÝ  cho c¸n bé, viªn chøc  ®i c«ng t¸c  trong   vµ   ngoµi   níc   theo   qui   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   Bé   Tµi  chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh sù  nghiÖp. §èi víi chi  c«ng t¸c phÝ kho¸n hµng th¸ng cho c¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn  dông, giao Tæng gi¸m  ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi xem  xÐt qui  ®Þnh cho phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn thùc tÕ  tõng  ®Þa  ph¬ng nhng kh«ng vît qu¸ 2 lÇn ®Þnh møc Nhµ níc qui ®Þnh. + Chi cho viÖc  ®µo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô  cho c¸n  bé, viªn chøc thuéc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. Møc chi  theo qui  ®Þnh cña Nhµ  níc  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh sù  nghiÖp. +   Chi   nghiªn   cøu   khoa   häc,   nghiªn   cøu   ®æi   míi   c«ng  nghÖ;   s¸ng   kiÕn,   c¶i   tiÕn   nh»m   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. §Ò  tµi nghiªn cøu  vµ  dù  to¸n chi phÝ  nghiªn cøu cña tõng  ®Ò  tµi ph¶i  ®îc  Héi  ®ång qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi phª duyÖt  vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ c¸c ®Ò tµi ®ã. +   Chi   bu   phÝ   vµ   ®iÖn   tho¹i   lµ   c¸c   kho¶n   chi   vÒ   bu  phÝ, truyÒn tin,  ®iÖn b¸o,  ®iÖn tho¹i, thuª kªnh truyÒn  tin, telex,  fax… tr¶ theo  ho¸   ®¬n  cña  c¬  quan  bu  ®iÖn.  ViÖc chi thanh  to¸n sö  dông  ®iÖn tho¹i  cè   ®Þnh  l¾p  ®Æt  t¹i nhµ  riªng vµ   ®iÖn tho¹i di  ®éng cho c¸c  ®èi tîng  ®îc  trang   bÞ   do   Tæng   gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi  quyÕt  ®Þnh c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ  nhu cÇu c«ng  t¸c. + Chi hç trî cho c¸c ho¹t ®éng cña §¶ng, ®oµn thÓ cña  Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   theo   quy   ®Þnh   cña   Nhµ   níc  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi  ñng hé  c«ng  ®oµn ngµnh,  ®Þa  ph¬ng, c¸c tæ chøc x∙ héi vµ c¬ quan kh¸c). + Chi mua tµi liÖu, s¸ch, b¸o. + Chi ®iÖn, níc, y tÕ, vÖ sinh c¬ quan. + Chi phÝ  giao dÞch,  ®èi ngo¹i, chi phÝ  héi nghÞ, lÔ  t©n, kh¸nh tiÕt vµ  c¸c kho¶n chi kh¸c ph¶i g¾n liÒn víi  hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng, trong n¨m 2005 kh«ng vît qu¸ 7% tæng  chi phÝ vµ kh«ng qu¸ 5% c¸c n¨m tiÕp sau. +   Chi   cho   viÖc   thanh   tra,   kiÓm   tra,   kiÓm   to¸n   cña  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi theo chÕ ®é quy ®Þnh.
 18. 18 +   Chi   cho   ho¹t   ®éng   phßng   ch¸y,   ch÷a   ch¸y   trong   c¬  quan theo qui ®Þnh + Chi cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng. + Chi phÝ qu¶n lý kh¸c theo quy ®Þnh. 2.7. Chi kh¸c  ­ Chi nhîng b¸n, thanh lÝ tµi s¶n (bao gåm c¶ gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh khi thanh lÝ, nhîng b¸n) c ­ Chi in sæ tiÕt kiÖm vay vèn, hå s¬ vay vèn, b¶ng kª   danh s¸ch hé nghÌo ­ C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c theo thùc tÕ ph¸t sinh vµ cã  chøng tõ hîp lý.  3.   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   kh«ng   ®îc   h¹ch   to¸n  vµo chi phÝ c¸c kho¶n sau: ­ C¸c kho¶n thiÖt h¹i ®∙ ®îc ChÝnh phñ hç trî hoÆc c¬  quan b¶o hiÓm, bªn g©y thiÖt h¹i båi thêng; ­ C¸c kho¶n chi ph¹t do vi ph¹m hµnh chÝnh, vi ph¹m  m«i trêng, ph¹t nî  vay qu¸ h¹n do nguyªn nh©n chñ  quan,  ph¹t vi ph¹m chÕ ®é tµi chÝnh;  ­ C¸c kho¶n chi  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n, mua s¾m, n©ng  cÊp, c¶i t¹o tµi s¶n cè   ®Þnh thuéc nguån vèn  ®Çu t  x©y  dùng c¬ b¶n; ­ C¸c kho¶n chi cho söa ch÷a, b¶o dìng vµ trang thiÕt  bÞ  c¸c tµi s¶n phóc lîi nh  nhµ   ë, nhµ  nghØ cña c¸n bé,  c«ng   chøc,   viªn   chøc   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi,   c¸c  kho¶n chi cho c¸c c«ng tr×nh phóc lîi kh¸c;  ­ C¸c kho¶n chi ñng hé ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc x∙ héi,  c¸c c¬ quan kh¸c; ­ Chi c«ng t¸c trong vµ ngoµi níc vît ®Þnh møc chi do  Nhµ níc quy ®Þnh; ­ C¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä.  VI. Xö l ý chªnh lÖch thu chi vµ môc ®Ých sö dông c¸c quÜ 1. ViÖc xö  lý  chªnh lÖch thu chi cña Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu 18 quyÕt  ®Þnh   sè   180/2002/Q§­TTg   ngµy   19/12/2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. 2. Môc ®Ých sö dông c¸c quÜ  2.1. Quü  dù  tr÷  bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  dïng  ®Ó  bæ sung  vèn ®iÒu lÖ
 19. 19 2.2  QuÜ  dù   phßng  tµi chÝnh  dïng   ®Ó  bï   ®¾p  phÇn  cßn  l¹i cña nh÷ng tæn thÊt thiÖt h¹i vÒ  vèn, tµi s¶n vµ  c¸c  kho¶n d  nî  cho vay x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng cña  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi sau khi  ®∙  ®îc bï   ®¾p b»ng  tiÒn båi thêng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt,  cña tæ chøc b¶o hiÓm vµ sö dông quÜ dù phßng rñi ro. 2.3. QuÜ   ®Çu t ph¸t triÓn: Dïng  ®Ó   ®Çu t më  réng qui  m« ho¹t  ®éng vµ   ®æi míi c«ng nghÖ  trang  thiÕt  bÞ,   ®iÒu  kiÖn lµm viÖc cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. C¨n   cø   vµo   nhu   cÇu   ®Çu   t  vµ   kh¶   n¨ng   cña   quÜ,   Héi  ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi quyÕt ®Þnh h×nh   thøc   vµ   biÖn   ph¸p   ®Çu   t  theo   nguyªn   t¾c   an   toµn   vµ   cã  hiÖu qu¶. 2.4.  Quü   dù  phßng  trî  cÊp  mÊt viÖc  lµm  dïng  ®Ó   tr¶  trî cÊp cho ngêi lao ®éng ®∙ lµm viÖc t¹i Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi  ®ñ  tõ  1 n¨m trë  lªn bÞ  mÊt viÖc lµm t¹m thêi   theo qui ®Þnh cña Nhµ níc; chi ®µo t¹o l¹i chuyªn m«n, kü  thuËt cho ngêi lao ®éng do thay ®æi c«ng nghÖ hoÆc chuyÓn   sang c«ng viÖc míi; ®µo t¹o nghÒ dù phßng cho lao ®éng n÷  cña   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   vµ   båi   dìng   n©ng   cao  tr×nh  ®é  nghÒ  nghiÖp cho c¸n bé, viªn chøc lµm viÖc t¹i  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. QuÜ nµy chØ dïng trî cÊp cho  ngêi lao  ®éng mÊt viÖc lµm do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan  nh lao  ®éng d«i ra v×  thay  ®æi c«ng nghÖ, do thay  ®æi tæ   chøc   khi   cha   bè   trÝ   c«ng   viÖc   kh¸c,   hoÆc   cha   kÞp   thêi  gi¶i quyÕt cho th«i viÖc. 2.5. Quü khen thëng dïng ®Ó: ­ Thëng cuèi n¨m hoÆc thëng thêng kú  cho c¸n bé  viªn  chøc cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. Møc thëng do Tæng  gi¸m  ®èc quyÕt   ®Þnh theo  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch  Héi   ®ång  thi ®ua khen thëng Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi trªn c¬ së  n¨ng suÊt lao  ®éng, thµnh tÝch cña mçi c¸n bé, viªn chøc  lµm viÖc t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. ­ Thëng  ®ét xuÊt cho nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ  cña Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi cã  s¸ng  kiÕn c¶i tiÕn kü  thuËt,  quy tr×nh nghiÖp vô  mang l¹i hiÖu qu¶. Møc th ëng do Tæng  gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi quyÕt ®Þnh.    ­ Thëng cho c¸ nh©n vµ   ®¬n vÞ  ngoµi Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi cã  quan hÖ, hoµn thµnh  tèt nh÷ng  ®iÒu  kiÖn  hîp   ®ång,   ®ãng   gãp   cã   hiÖu   qu¶   vµo   ho¹t   ®éng   cña   Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi. Møc thëng do Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi quyÕt ®Þnh. 2.6. Quü phóc lîi dïng ®Ó: ­ §Çu t x©y dùng hoÆc söa ch÷a, bæ sung vèn x©y dùng  c¸c c«ng tr×nh phóc lîi cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi,  gãp   vèn   ®Çu   t  x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   phóc   lîi   chung 
 20. 20 trong   ngµnh,   hoÆc   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   theo   hîp   ®ång   tho¶  thuËn. ­  Chi cho c¸c ho¹t  ®éng thÓ  thao, v¨n ho¸, phóc lîi  c«ng céng cña tËp thÓ  c¸n bé, viªn chøc Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi. ­ §ãng gãp cho Quü phóc lîi x∙ héi. ­ Chi trî  cÊp khã  kh¨n thêng xuyªn,  ®ét xuÊt cho c¸n  bé, viªn chøc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. ­ Chi c¸c ho¹t ®éng phóc lîi kh¸c. Tæng   gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   phèi   hîp  víi Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn ®Ó qu¶n lý, sö dông qòy nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2