Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
7
download

Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 24/2009/TT-BGDĐT Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH M U B NG TI N S B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t đ nh s 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o ban hành Quy ch văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và V trư ng V Giáo d c đ i h c, THÔNG TƯ: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này m u b ng ti n sĩ. B ng ti n sĩ g m b n (4) trang, m i trang có kích thư c 29cm x 21cm. Trang 1 và trang 4 có n n màu đ ; trang 1 có hình Qu c huy, các ch in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có n n màu vàng nh t, hoa văn vi n màu vàng đ m, tên b ng ti n s b ng ti ng Vi t và ti ng Anh có màu đ , các ch khác có màu đen; hình tr ng đ ng in chìm chính gi a trang 2, hình Qu c huy in chìm chính gi a trang 3. Cách ghi n i dung trên b ng ti n s quy đ nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2009. Các quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Giáo d c đ i h c, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o, Th trư ng cơ s giáo d c đư c giao nhi m v đào t o trình đ ti n sĩ ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. B TRƯ NG Nguy n Thi n Nhân FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau bang
Đồng bộ tài khoản