Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
61
lượt xem
6
download

Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên và xây dựng phương án sử dụng lao động khi doanh nghiệp tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  lao  é n g  ­ th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  ® s è  25/2003/TT­B L § T B & X H  n g µ y  10 th¸ng 11 n¨ m  2003  h í ng d É n  c¸ch t Ý nh s è  lao ® é n g  s ö  d ô n g  thê n g  xuyªn  v µ   © y  d ù n g   h ¬ n g  ¸n s ö  d ô n g   x p lao ® é n g  khi d o a n h  n g hi Ö p  t æ  c h ø c  l¹i theo q ui ® Þ n h  t¹i g h Þ  ® Þ n h  s è  27/2003/N§­C p  n g µ y    N 19/3/2003 c ñ a  ChÝnh   hñ p Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 27/2003/N§­   µy  CP ng 19/3/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  öa  æi,    s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   CP ngµy  31/7/2000 qui®Þnh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam,     chiti     Lu   tn    i    sau    ã    Õn  khic ý ki tham    ña  ét  è  é, ngµnh  ã  ªnquan,Bé  giac m s B   c li     Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi híng  Én  v X∙    d c¸ch  Ýnh  è    ng  ö  ông  êng  t s lao ®é sd th xuyªn  vµ  ©y  ùng  ¬ng  sö  ông  ®éng    x d ph ¸n  d lao  khi doanh nghiÖp  chøc  ¹    tæ  linh sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g  § §èi t ng  dông    î ¸p  c¸ch  Ýnh  è  t s lao  ng  ö  ông  êng  ®é sd th xuyªn  µ  ©y  vx dùng  ¬ng    ö  ông    ng    ph ¸n s d lao ®é khidoanh nghiÖp  chøc  ¹ lµ nh÷ng  i  tæ  l    i ®è t ng qui®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  î   t i ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 qui®Þnh       chi tiÕtthihµnh  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam;     Lu   tn    i Vi   NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/2003/N§­ CP   µy  ng 19/3/2003  ña  Ýnh  ñ  öa  æi,    c Ch ph s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000    nh     Õtthihµnh  qui ®Þ chi ti     LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   II.  C¸ch t Ý nh s è  lao ® é n g  s ö  d ô n g  thê n g  x u yªn 1. Sè     ng  ö  ông  êng    lao ®é sd th xuyªn cña    doanh nghiÖp  îc tÝnh  µ sè  ®  l  lao®éng  ö  ông  ×nh  ©n    sd b qu n¨m, th¸ng.   2.Sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n    lao®é s d b qu n¨m  îctÝnh  ®  theo c«ng    thøc sau:   t Σ i l i=1 Lk  = t Trong  :   ®ã    Lk   µsè    ng  ö  ông  ×nh  ©n  ña  k; :l   lao®é s d b qu c n¨m  l: lµsè    ng  ö  ông  ×nh  ©n  ña     lao®é s d b qu c th¸ngthø     itrong n¨m    k; i
  2. 2 t Σ i  µtæng  ña  è    ng  ö  ông  ×nh  ©n        k; ll   c s lao®é s d b qu c¸cth¸ngtrong n¨m  i=1  t: µsè      th¸ngtrong n¨m  l     k Riªng  i  íic¸c  ®è v   doanh nghiÖp  íi b ¾t  u   ¹t ®éng  ×  è  m  ®Ç ho   th s th¸ng  trongn¨m  îctÝnh    ®  theo sè    th¸ngthùc tÕ  ¹t®éng      ho   trongn¨m.   V Ý   ô    d 1: Doanh nghiÖp  b ¾t  u   ¹t®éng  A  ®Ç ho   th¸ng 03    n¨m  2002  µ  ã  vc sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n    lao®é s d b qu c¸cth¸ngtrong n¨m      2002    nh sau: Th¸ng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè    ng  ö  ông  lao®é s d 66 70 61 63 54 58 57 54 65 62 b×nh  ©n  ña  õng qu ct  th¸ng Sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n  lao®é s d b qu n¨m  2002  îctÝnh    ®  nh sau: ­ Tæng   ña  è    ng  ö  ông  ×nh  ©n      c s lao ®é sd b qu c¸c th¸ng trong n¨m      2002  cña  doanh  nghiÖp  A: t Σ l=  +  +  +  +  +  +  +  +  +  =   i 66  70  61  63  54  58  57  54  65  62  610    i=1  ­Sè    th¸ngtrong n¨m      2002    10  :t=  th¸ng V Ëy, sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n    lao®é s d b qu n¨m  2002  µ:610/10=61 l  3.Sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n    lao®é s d b qu th¸ng® îctÝnh     theo c«ng    thøc sau:   n Σ  j  X  j=1 l=    i n l:lµsè    ng  ö  ông  ×nh  ©n  ña    itrong  i      lao®é s d b qu c th¸ngthø   n¨m; X j : lµ sè        lao  ng  ña  µy  ®é c ng thø    j trong th¸ng,bao  å m   è    g s lao  ng  ®é (thuéc diÖn    giao  Õt  îp  ng    ng  µ  k h ®å lao ®é v kh«ng  éc  Ön  thu di giao  Õt  îp k h  ®ång    ng)  ùc  Õ  ang  ã  Æt   µm  Öc  µ  lao ®é th t ® cm l vi v nghØ   Öc  è m,    vi do  thai s¶n,con  m   Ñ     è m nghØ,    ¹n    ng, nghØ   Ðp  tain lao ®é   ph n¨m, ®i  äc  ®¬n  Þ    h do  v cö, nghØ   Öc    vi riªng cã  ëng ¬ng   h l theo b¶ng  Ê m   ch c«ng  ña  n   Þ,    c ®¬ v bao gå m   c¸n bé  c¶    qu¶n  ývµ    é  ña    chøc  oµn  Ó. l   c¸n b c c¸ctæ  ® th §èivíi ÷ng  µy     nh ng nghØ  × lÊy sè    ng  th     lao ®é theo  b¶ng  Ê m   ch c«ng  ña  c ngµy  µm  Öc  Òn kÒ   ícnh÷ng  µy  l vi li   tr   ng nghØ  . ®ã n
  3. 3 Σ  j:lµtæng  è    ng    µy    X      s lao®é c¸cng trong th¸ng; j=1 n: lµsè  µy      ng theo  µy  ¬ng  Þch  ña  ng d l c th¸ng (kh«ng  Ó   n  Þ  ã  µm    k ®¬ v c l ®ñ   hay kh«ng    è  µy  ®ñ s ng trongth¸ng).   i: µth¸ngtrong n¨m;    l     j: µngµy     l trong th¸ng.   Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  íi b ¾t  u   ¹t®éng  ×  è  µy  m  ®Ç ho   th s ng trong  th¸ng®Ç u   îctÝnh    ®  theo sè  µy  ùc tÕ  ¹t®éng    ng th   ho   trong th¸ng.   V Ý   ô    d 2:Doanh  nghiÖp  b ¾t  u   ¹t®éng  õngµy  A  ®Ç ho   t  20/03/2002  µ  ã  vc sè    ng  ö  ông  õng ngµy  ña  lao®é s d t  c th¸ng03/2002      nh sau: Ngµy  trong th¸ng 20   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03/2002 Sè    ng  ö  60 lao®é s 65 72 85 80 75 70 60 50 65 45 65 dông  õng ngµy t  Sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n  ña  lao®é s d b qu c th¸ng03/2003  îctÝnh      ®  nh sau: ­Tæng  è    ng    µy    s lao®é c¸cng trongth¸ng03/2003:     n Σ X j=  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  =        60  65  72  85  80  75  70  60  50  65  45  65  792 j=1  Sè  µy  ng trongth¸ng03/2002  µn  12  µy     l   =  ng V Ëy, sè    ng  ö  ông  ×nh  ©n  ña    lao®é s d b qu c th¸ng03/2002  µ:792/12=66   l  C¸ch  Ýnh  i  íisè  Ëp  ©n:    Ýnh  è  t ®è v   th ph Khi t s lao  ng  ö  ông  ×nh  ®é sd b qu©n  n¨m theo  c«ng thøc    Õu   ã  è  Ëp  ©n  ×  µm  trªn n c s th ph th l trßn  è s theo  nguyªn  ¾c: phÇn  Ëp  ©n  õ 0,5  ëlªnth×  µm  t  th ph t   tr     l trßn thµnh    íi0,5  ×   1, d   th   kh«ng  Ýnh  Ý  ô: 499,51  ×  µm  t (v d   th l trßn lµ 500; n Õu       4999,45  ×  µm  th l trßn lµ   4999).§èivíi è    ng  ö  ông  ×nh  ©n        lao ®é s d s b qu th¸ngcã  è  Ëp  ©n  × ® îc   s th ph th     gi÷nguyªn sau  Êu  Èy    è  µ      d ph hais v kh«ng  µm    è. l trßns III.P h ¬ n g  ¸n s ö  d ô n g  lao ® é n g     k hi d o a n h  n g hi Ö p  t æ  c h ø c l¹i: Ph¬ng    ö  ông    ng    ¸n s d lao ®é khidoanh nghiÖp  chøc  ¹ theo    nh   tæ  l i qui®Þ t¹  Õtc  i   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ti 6  1  ®Þ s 27/2003/N§­   µy  CP ng 19/3/2003    nªu trªnbao  å m     éidung  ñ  Õu    g c¸cn   ch y sau: 1.X¸c  nh  è    ng    ®Þ s lao®é theo c¸cnhã m   
  4. 4 a/ Sè     ng  Õp tôc ® îcsö  ông    lao ®é ti       d theo  îp ®ång    ng  h  lao ®é (bao  å m   g sè    ng  ang  ¹m  lao ®é ® t ho∙n thùc hiÖn  îp  ng    ng, ®ang      h ®å lao ®é   nghØ  theo  c¸cchÕ         ®é thais¶n,tai ¹n lao®éng, b Önh  Ò          n   ngh nghiÖp); b/Sè    ng  a  i  o  ¹ol¹®Ó   Õp tôcsö  ông;   lao®é ® ® ®µ t     ti     d i c/Sè    ng    lao®é nghØ  u; h d/Sè    ng    lao®é ph¶ichÊ m     îp ®ång    ng;   døt h   lao®é 2. X¸c  nh    ®Þ tr¸chnhiÖm   ña  êi sö  ông    ng: Ng êi sö  ông      c ng   d lao ®é    d lao ®éng  ò  µ  êi sö  ông  c v ng   d lao  ng  Õ   Õp  ã  ®é k ti c tr¸ch nhiÖ m       gi¶iquyÕt   c¸c quyÒn  îcña  êilao ®éng  îchëng  l i ng     ®  theo  ph¸p  Ëtqui®Þnh, tr cnhÊt lµtrî lu       í      cÊp    Öc,trî Êp  Êt  Öc  µm,b¶o  Ó m     éivµ    Òn  îkh¸ccña  th«ivi     c m vi l   hi x∙h   c¸cquy l  i   ngêi lao  ng    ®é ph¶i chÊ m     døt  îp  ng  h ®å lao  ng  ®é theo    nh   ña  qui ®Þ c ph¸p   luËt,còng        nh c¸c kho¶n  µ   êilao ®éng  m ng     ph¶ithanh      to¸ntheo  ph¸p  Ëtqui lu     ®Þnh  hoÆc     ®∙  haibªn  tho¶ thuËn.   Ph¬ng    ö  ông    ng  ña  ¸n s d lao ®é c doanh  nghiÖp ph¶icã    Õn    ý ki tham    gia cña Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ©m   ® l thêi  íc khithùc hiÖn  .Tr       ph¶ith«ng    b¸o c«ng khaicho  êilao ®éng  îc biÕt   ng     ®    vµ b¸o c¸o  íiSë   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ®Þa   ¬ng  ë  ¹  v X∙    ph s tihoÆc   Ban Qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao  ®èivíi   (    c¸c doanh nghiÖp  éc khu  thu   c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao) IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. 2.  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi tØnh, thµnh  è  ùc thuéc v X∙      ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,  «n   c,  Óm     Öc  ùc  Ön    h d ® ®è ki tra vi th hi Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cgv   ®Ò ngh ph¶n  kÞp  ¸nh  thêivÒ   é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi®Ó     X∙ h   nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản