Thông tư 25/2004/TT-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
7
download

Thông tư 25/2004/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2004/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2004/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2004/TT-BNV Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ C A B N I V S 25/2004/TT-BNV NGÀY 19/4/2004 V VI C HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP U BAN NHÂN DÂN QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC TÔN GIÁO A PHƯƠNG Căn c Ngh nh s 22/2004/N -CP ngày 12/01/2004 c a Chính ph v ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo thu c y ban nhân dân các c p; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Ban Tôn giáo Chính ph t i Công văn s 229 CV/TGCP-TC ngày 12/4/2004; B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v công tác tôn giáo a phương như sau: I. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC TÔN GIÁO 1. V trí, ch c năng: 1.1. Cơ quan chuyên môn làm công tác tôn giáo thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) ư c ki n toàn theo quy nh t i kho n 1, kho n 2, i u 2 c a Ngh nh s 22/2004/N -CP ngày 12/01/2004 c a Chính ph bao g m 3 lo i hình t ch c như sau: - Ban Tôn giáo (có con d u, tài kho n riêng); - Ban Tôn giáo (có con d u riêng, nhưng không có tài kho n riêng); - S qu n lý nhà nư c a ngành, a lĩnh v c trong ó có qu n lý công tác tôn giáo (sau ây g i là S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo). 1.2. Ban Tôn giáo ho c S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân cùng c p qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác tôn giáo t i a phương và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s u quy n c a U ban nhân dân cùng c p; góp ph n b o m s th ng nh t qu n lý trong lĩnh v c công tác tôn giáo t Trung ương n a phương.
  2. 1.3. Ban Tôn giáo, S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a U ban nhân dân t nh, ng th i ch u s ch o, ki m tra v nghi p v c a Ban Tôn giáo Chính ph . 2. Nhi m v và quy n h n 2.1. Trình U ban nhân dân t nh các quy t nh, ch th v lĩnh v c công tác tôn giáo thu c ph m vi qu n lý; 2.2. Trình U ban nhân dân t nh các chương trình, k ho ch công tác dài h n và hàng năm, các d án quan tr ng thu c lĩnh v c tôn giáo trên a bàn t nh; 2.3. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý; 2.4. Hư ng d n, ch o, ki m tra và t ch c th c hi n trên a bàn a phương các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo; b o m quy n t do tín ngư ng, tôn giáo, theo ho c không theo m t tôn giáo nào c a công dân, quy n sinh ho t tôn giáo bình thư ng theo úng pháp lu t; b o m s bình ng gi a các tôn giáo trư c pháp lu t; ch ng m i hành vi xâm ph m t do tín ngư ng, tôn giáo ho c l i d ng tín ngư ng, tôn giáo làm trái pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c; 2.5. Giúp U ban nhân dân xem xét vi c ngh s a ch a các công trình th t , tín ngư ng, tôn giáo c a t ch c tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; 2.6. ư c U ban nhân dân t nh u quy n ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn cùng c p th m nh các yêu c u c a các t ch c và cá nhân tôn giáo trên các lĩnh v c như: - T ch c i h i, h i ngh c a các t ch c tôn giáo trên a bàn t nh. - Vi c nh p tu, b nhi m, phong ch c, phong ph m, thuyên chuy n các ch c s c, ch c vi c, nhà tu hành trên ph m vi t nh. 2.7. Giúp U ban nhân dân t nh th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng qu c t c a nhà tu hành ch c s c, nhân s tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; 2.8. Làm u m i liên h gi a chính quy n a phương v i các t ch c tôn giáo trên a bàn t nh; 2.9. Tham gia qu n lý các khu di tích l ch s , danh lam th ng c nh, có liên quan n tôn giáo trên a bàn t nh; 2.10. Nghiên c u xây d ng, xu t v i U ban nhân dân t nh v chính sách và th c hi n chính sách i v i t ch c tôn giáo và ch c s c, nhân s tôn giáo theo phân c p c a cơ quan có th m quy n;
  3. 2.11. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn, M t tr n T qu c và oàn th qu n chúng có liên quan trong vi c tuyên truy n và v n ng qu n chúng nhân dân, tín , các ch c s c, ch c vi c, nhà tu hành các tôn giáo ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo t i a phương; 2.12. Th c hi n công tác h p tác qu c t v lĩnh v c công tác tôn giáo và các lĩnh v c công tác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và c a U ban nhân dân t nh; 2.13. Th c hi n công tác khen thư ng và xu t v i c p có th m quy n khen thư ng theo th m quy n v lĩnh v c công tác tôn giáo; 2.14. Th c hi n công tác ki m tra, thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t trên các lĩnh v c công tác ư c U ban nhân dân t nh giao theo quy nh c a pháp lu t; 2.15. Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác tôn giáo i v i các cơ quan, ơn v trên a bàn t nh; 2.16. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr , cung c p s li u vào công tác qu n lý và chuyên môn, nghi p v ; 2.17. Th c hi n công tác thông tin báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh v i U ban nhân dân t nh và Ban Tôn giáo Chính ph ; 2.18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c thu c th m quy n qu n lý; 2.19. Qu n lý tài chính, tài s n c a cơ quan theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân t nh; 2.20. Th c hi n các nhi m v khác do U ban nhân dân t nh giao. 3. Cơ c u t ch c và biên ch : 3.1. Ban Tôn giáo (quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh s 22/2004/N -CP): 3.1.1. Lãnh o Ban: - Ban Tôn giáo có Trư ng ban và không quá 2 Phó Trư ng ban. Trư ng ban là ngư i ng u Ban, ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh và trư c pháp lu t v toàn b các ho t ng c a Ban Tôn giáo. - Phó Trư ng ban là ngư i giúp vi c Trư ng ban, ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Trư ng ban phân công, ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v các nhi m v công tác ư c giao.
  4. 3.1.2. Cơ c u t ch c bao g m: - Văn phòng; - Thanh tra; - Các phòng chuyên môn, nghi p v . Căn c vào kh i lư ng công vi c, tính ch t, c i m qu n lý c a công tác tôn giáo c th c a a phương, Trư ng ban Ban Tôn giáo trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh c th tên g i và s lư ng các phòng chuyên môn, nghi p v bao quát các lĩnh v c c a công tác tôn giáo trên a bàn t nh theo hư ng c i cách hành chính , tinh g n và thi t th c. S lư ng phòng chuyên môn, nghi p v không quá 02 phòng. 3.2. Ban Tôn giáo (quy nh t i i m a kho n 2 i u 2 c a Ngh nh s 22/2004/N -CP): Ban Tôn giáo có Trư ng ban và 1 Phó Trư ng ban. Các quy nh v trách nhi m, quy n h n c a Trư ng ban, Phó Trư ng ban th c hi n theo i m 3.1.1 c a Thông tư này. Ban Tôn giáo làm vi c theo ch chuyên viên, k t h p v i ch th trư ng; lãnh o Ban giao vi c tr c ti p cho t ng chuyên viên; không t ch c thành phòng chuyên môn, nghi p v riêng. 3.3. S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo (quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 c a Ngh nh s 22/2004/N -CP): Phân công m t Phó Giám c c trách công tác tôn giáo, ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh và Giám c S v công tác tôn giáo ư c giao. S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo, ngoài m t s phòng chuyên môn, nghi p v khác, có phòng chuyên môn th c hi n công tác tôn giáo. 3.4. Trư ng Ban, Phó Trư ng ban Ban Tôn giáo (Phó Giám c S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo) do Ch t ch U ban nhân dân t nh b nhi m theo tiêu chu n ch c danh do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành và theo quy nh c a ng và Nhà nư c. Vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng ban (Phó Trư ng ban, Phó Giám c S ) th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Trư ng ban Tôn giáo (ho c Giám c S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo) quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các t ch c tr c thu c. 3.5. Biên ch Căn c vào kh i lư ng, tính ch t và c i m c th c a công tác tôn giáo c a t nh, Trư ng ban Ban Tôn giáo ho c Giám c S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo và Giám c S N i v
  5. trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh biên ch cán b , công ch c làm công tác tôn giáo c a Ban ho c S . Vi c b trí cán b , công ch c làm công tác tôn giáo ph i phù h p v i ch c danh, tiêu chu n ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. II. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, TH XÃ, THÀNH PH THU C T NH QU N LÝNHÀ NƯ C V CÔNG TÁC TÔN GIÁO 1. V trí, ch c năng: 1.1. Cơ quan chuyên môn làm công tác tôn giáo thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) ư c ki n toàn theo quy nh t i kho n 3 i u 2 c a Ngh nh s 22/2004/N -CP ngày 12/01/2004 c a Chính ph bao g m 3 lo i hình t ch c như sau: - Phòng Tôn giáo ( ư c thành l p khi có 2 tiêu chí; trong ó tiêu chí th nh t, i m a ư c hi u là: có m t cơ s tr lên trong s nh ng cơ s c a các tôn giáo h p pháp như: Tòa giám m c, cơ quan trung ương, cơ quan c p t nh c a các t ch c tôn giáo, i ch ng vi n (Công giáo), H c vi n Ph t h c (Ph t giáo), Vi n Thánh kinh th n h c (Tin lành), cơ s ào t o h p pháp khác c a các t ch c tôn giáo và các a i m hành hương, l h i l n c a các tôn giáo); - Phòng chuyên môn qu n lý a ngành, a lĩnh v c trong ó có công tác tôn giáo (sau ây g i là phòng có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo); - B ph n chuyên trách làm công tác tôn giáo thu c Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân (do m t lãnh o Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân huy n ph trách). 1.2. Phòng Tôn giáo ho c phòng có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp U ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác tôn giáo trên a bàn huy n. 1.3. Phòng Tôn giáo ho c phòng có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a U ban nhân dân huy n, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a Ban Tôn giáo t nh ho c S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo. 2. Nhi m v và quy n h n 2.1. Trình U ban nhân dân huy n các văn b n hư ng d n v công tác tôn giáo trên a bàn và t ch c, tri n khai th c hi n theo các quy nh c a U ban nhân dân t nh, Ban Tôn giáo t nh và Ban Tôn giáo Chính ph ; 2.2. Trình U ban nhân dân huy n k ho ch công tác dài h n và hàng năm v công tác tôn giáo; hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n k ho ch công tác sau khi ư c phê duy t; 2.3. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn, M t tr n T qu c và oàn th qu n chúng trong vi c tuyên truy n và v n qu n chúng nhân dân, tín , ch c s c, ch c vi c, nhà tu hành
  6. ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo t i a phương; 2.4. Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c tôn giáo và các ch c s c tôn giáo trên a bàn; giúp U ban nhân dân huy n gi i quy t khi u n i, t cáo có liên quan t i tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; 2.5. Giúp U ban nhân dân huy n hư ng d n U ban nhân dân c p xã trong vi c tri n khai th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c tôn giáo; 2.6. Giúp U ban nhân dân huy n ki m tra vi c s a ch a, nâng c p, xây d ng m i cơ s th t c a các t ch c tôn giáo thu c ph m v qu n lý c a U ban nhân dân huy n; 2.7. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo, th ng kê và ánh giá tình hình v k t qu th c hi n công tác tôn giáo trên a bàn v i U ban nhân dân huy n và Ban Tôn giáo t nh; 2.8. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a U ban nhân dân huy n. 3. Cơ c u t ch c và biên ch : 3.1. U ban nhân dân t nh quy t nh hình th c t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v công tác tôn giáo theo quy nh c a Ngh nh s 22/2004/N -CP ngày 12/01/2004 c a Chính ph . 3.2. Căn c c i m, tình hình c th v tôn giáo t i a phương, U ban nhân dân t nh b trí cán b có năng l c, kinh nghi m làm công tác tôn giáo c p huy n. Biên ch c a cơ quan chuyên môn v công tác tôn giáo c p huy n do Ch t ch U ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s biên ch hành chính c a huy n do Ch t ch U ban nhân dân t nh giao. III. CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C C A U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, TH TR N (SAU ÂY G I CHUNG LÀ XÃ) V CÔNG TÁC TÔN GIÁO U ban nhân dân t nh quy nh c th nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân xã v công tác tôn giáo trên cơ s quy nh c a pháp lu t theo ngh c a Trư ng ban Ban Tôn giáo t nh. i v i xã, không có t ch c c l p giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v công tác tôn giáo, phân công m t y viên y ban nhân dân kiêm nhi m theo dõi, t ch c th c hi n công tác tôn giáo trên a bàn. Căn c vào c i m, tình hình tôn giáo nh ng xã là a bàn khó khăn, ph c t p, Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh i u ng ho c bi t phái cán b , công ch c t c p t nh, huy n xu ng làm vi c t i xã theo ngh c a Trư ng ban Ban Tôn giáo t nh. IV. T CH C TH C HI N
  7. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 01/TTLB ngày 11/4/1994 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph và Ban Tôn giáo c a Chính ph hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy và quy trình thành l p Ban Tôn giáo các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. U ban nhân dân t nh căn c vào quy nh t i Ngh nh s 22/2004/N -CP, xây d ng án ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo c a a phương mình trình H i ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh. Riêng i v i nh ng t nh ã có Ban Tôn giáo tr c thu c U ban nhân dân t nh, Phòng tôn giáo tr c thu c U ban nhân dân huy n do c p có th m quy n thành l p trư c ngày Ngh nh s 22/2004/N -CP có hi u l c thì không ti n hành th t c thành l p l i. 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c thông tư này quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Tôn giáo ho c S có ch c năng qu n lý công tác tôn giáo; hư ng d n U ban nhân dân huy n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch c a cơ quan chuyên môn qu n lý công tác tôn giáo huy n và nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v tôn giáo c a U ban nhân dân c p xã. 4. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có v n gì phát sinh và khó khăn, vư ng m c, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B N i v và Ban Tôn giáo Chính ph xem xét gi i quy t. Quang Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản