intTypePromotion=1

Thông tư 25-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
213
lượt xem
10
download

Thông tư 25-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25-TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  25 T C/T C D N  n g µ y  15 th¸ng 5 n¨ m  1997 h í ng d É n   BT s tr× nh t ù, th ñ t ô c, n g u yªn  ¾ c x ö   ý t µi h Ý n h   hi gi¶i     t l  c k  th Ó  d o a n h   n g hi Ö p  n h µ   íc n Thùc  Ön  Òu  NghÞ   nh  è  hi §i 15  ®Þ s 50/CP  µy  ng 28/8/1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   µnh  Ëp,tæ  v th l   chøc  ¹     Ó  µ    l igi¶ith v ph¸ s¶n  , doanh  nghiÖp  µ   íc,Bé   Nh n   Tµi chÝnh  íng  Én  ×nh  ù,thñ  ôc vµ    h d tr t  t   nguyªn  ¾c  ö  ýtµichÝnh      t x l    khigi¶i thÓ doanh nghiÖp  µ   íc,nh  Nh n   sau: I­ è i tî ng ¸p d ô n g:  § §èi t ng  dông   î ¸p  th«ng   µy  µ doanh  tn l   nghiÖp  µ   íc bÞ   Nh n   tuyªn bè      gi¶i thÓ,gå m:    tæng  c«ng    µ   íc,doanh  tyNh n   nghiÖp  µnh    th viªntæng  c«ng    µ   tyNh níc h¹ch    to¸n ®éc  Ëp,doanh    l  nghiÖp  µ   íc ®éc  Ëp  Nh n   l (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       doanh  nghiÖp)quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  LuËt doanh    ®Þ t i 1,§i 2    nghiÖp  µ   íc. Nh n II. h ñ  t ô c gi¶i  T  th Ó  d o a n h  n g hi Ö p: 1.C¸c  êng  îp bÞ    tr h   xem   Ðt tuyªnbè    Ó  x    gi¶ith doanh  nghiÖp: Doanh  nghiÖp  Þ  b xem  Ðt gi¶i Ó  x    th trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   1.1.:ViÖc  Õp  ôc duy  × doanh    ti t   tr   nghiÖp  µ kh«ng  Çn  Õttheo    l  c thi   quy ho¹ch  ¾p   Õp,  chøc  ¹ doanh  s x tæ  li  nghiÖp  ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, c c¸c B ng   ph   tæng c«ng  ty. 1.2:H Õt  êih¹n    th   kinh doanh    ghi trong  Õt  nh  µnh  Ëp  µ  Êy  quy ®Þ th l v gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µ     m doanh  nghiÖp kh«ng      ¹n  xin gia h hoÆc   kh«ng  îcphÐp    ¹n kinhdoanh. ®  giah     1.3:Kinh    doanh  thua  çkÐo  µitõ 02  l  d     n¨m  ëlªnvíi è  çluü kÕ   tr       l     b»ng    s 3 phÇn  sè  èn  ùc cã  ña  4  v th   c doanh  nghiÖp  ng  a  n   nh ch ®Õ møc  Êt m kh¶ n¨ng  thanh    î ®Õ n   ¹n,tuy ®∙  îc¸p  ông    Ön  to¸nn   h  ® d c¸c bi ph¸p  µichÝnh, c¸c h×nh  t     thøc tæ    chøc  ¹nhng  Én  l  i v kh«ng  ¾c  ôc  îct×nh  ¹ngthua lç. kh ph ®   tr     1.4:Doanh    nghiÖp kh«ng  ùc hiÖn  îc c¸c nhiÖ m   ô  Nhµ   íc giao th   ®   v do  n    tõ 02    n¨m  ëlªntuy ®∙  îc¸p dông    Ön  tr       ®     c¸c bi ph¸p  Çn  ÕtvÒ   µichÝnh,tæ  c thi   t     chøc. 1.5:Sau    ∙  dông    Ön    khi ® ¸p  c¸c bi ph¸p  µichÝnh  µ   èn  iÒu  Ö  ña  t  mv® lc doanh nghiÖp  Én  Êp  ¬n  v th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh    quy  nh  ®Þ cho  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. 2.Thñ  ôcgi¶i Ó    t    th doanh  nghiÖp: 2.1:Khi doanh     nghiÖp  ¬ivµo  ét  r  m trong 05  êng  îp trªnd©y, ngêi®Ò     tr h        nghÞ  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ã  b¶n    Þ  êi quyÕt  nh  µnh  c v¨n  ®Ò ngh ng   ®Þ th
  2. 2 lËp doanh  nghiÖp  quyÕt  nh     Ó   ra  ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp. Trong    ùc   khi th   hiÖn  Öm   ô  ña  ×nh,    ¬  nhi vc m c¸c c quan  chøc  n¨ng  µ   íc ph¸thiÖn  Êy  Nh n     th doanh  nghiÖp  ¬ivµo  ×nh  ¹ng ph¶i gi¶ithÓ  ×  ã  Òn    Þ   êi r  t tr      th c quy ®Ò ngh ng   ®Ò   Þ   µnh  Ëp  ngh th l doanh  nghiÖp    Þ     Ó  ®Ò ngh gi¶ith doanh  nghiÖp  hoÆc   ®Ò   Þ  êiquyÕt  nh  µnh  Ëp  ngh ng   ®Þ th l doanh  nghiÖp    Õt  nh    Ó  ra quy ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  û  u quyÒn  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ×  Öc  Õt  nh    Ó  t  ph th vi quy ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  òng  c ph¶i   theo  û  Òn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.V¨n  u quy c Th t   ph   b¶n    Þ    Ó  ®Ò ngh gi¶ith ph¶inªu   râ  ýdo    Þ     Ó  Ìm  l   ®Ò ngh gi¶ith k theo  b¸o  tµichÝnh  n¨m  èicïng  ña  c¸o    02  cu   c doanh  nghiÖp    Þ    Ó. ®Ò ngh gi¶i th 2.2:Trong  êigian 15  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n    Þ      th     ng k t   nh ®     ®Ò ngh gi¶i thÓ doanh  nghiÖp,ngêicã  Èm  Òn      th quy hoÆc   îcuû  Òn    Õt  nh   ®   quy ra quy ®Þ gi¶ithÓ    doanh  nghiÖp  ph¶ira quyÕt  nh    Ó     ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp.Trêng  îp   h  thÊy kh«ng      ®Ó   Õt  nh    Ó  ®ñ c¨n cø  quy ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp  × ngêiquyÕt th       ®Þnh  ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho  êi®Ò   Þ    Ó  ng   ngh gi¶ith doanh  nghiÖp  biÕtlýdo      kh«ng  Õt ®Þnh    Ó  quy   gi¶ith doanh nghiÖp. 2.3:Quy Õt  nh    Ó    ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  ph¶icã    éidung    c¸cn   sau: ­Tªn,®Þa      chØ  doanh  nghiÖp  Þ    Ó b gi¶ith ­Ngµy    tuyªnbè    Ó    gi¶ith doanh  nghiÖp ­Lý  gi¶i Ó    do    th doanh  nghiÖp ­Ph¬ng      Ó    ¸n gi¶ith doanh  nghiÖp 2.4:Quy Õt  nh    Ó    ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  îcgöi®Õ n     ¬  ®   c¸cc quan  sau: ­Ng êi®Ò   Þ    Ó      ngh gi¶ith doanh  nghiÖp ­Doanh    nghiÖp  Þ    Ó b gi¶ith ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu    K ho   § t ­Bé    qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ  ü  Ët   k thu B¶n  sao  Õt ®Þnh    Ó  quy   gi¶ith doanh  nghiÖp  îcgöicho    ¬  ®   c¸cc quan: ­ C¬     quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  ¬i doanh  n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch ­C¬     quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýviÖc    Õ  thu tr     l  thu thu doanh  nghiÖp. ­Côc  èng      Th kª tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch ­Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¬idoanh    K ho   § tn   nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh.   ­ UBND     tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh  Õu  ®ã tr   ch n doanh nghiÖp  bÞ     Ó  c¸c Bé,  µnh  gi¶ith do    ng Trung  ng, Tæng   ¬  c«ng    µ   íc ®Ò   Þ  ty Nh n   ngh thµnh  Ëp. l 3.Héi ®ång    Ó     gi¶ith doanh  nghiÖp: 3.1:Ng êi quyÕt  nh    Ó      ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  µnh  Ëp  éi  ng    th l H ®å gi¶i thÓ  doanh  nghiÖp  å m     µnh    g c¸cth viªnsau: ­ §¹idiÖn  ¬     c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ®èivíidoanh  (    nghiÖp  îc thµnh  Ëp  íc NghÞ   nh  ®  l tr   ®Þ 50/CP) hoÆc   i diÖn  ¬  ®¹   c quan    ®Ò
  3. 3 nghÞ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  NghÞ   nh  ®Þ 50/CP) lµm  ñ  Þch  éi ®ång    Ó    Ch t H  gi¶ith doanh nghiÖp. ­§¹idiÖn  ¬     c quan  Õ   ¹ch vµ  u  . k ho   ®Ç t ­§¹idiÖn  ôc     c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n     i nghiÖp  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch ­  ¹idiÖn  ¬  §  c quan  ©n   µng  µ   íc cÊp  Ng h Nh n   tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ®ãng  ôsë  Ýnh. tr   ch ­§¹idiÖn     c«ng  oµn  ña  ® c doanh  nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶ith ­§¹idiÖn     doanh  nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶ith 3.2:Héi ®ång    Ó     gi¶ith doanh  nghiÖp  Ëp  chuyªn viªngióp viÖc  å m   l tæ       g c¸n bé  õ c¸cc¬    t     quan  ã  êitham    éi ®ång    Ó  c ng   gia H   gi¶ith doanh  nghiÖp.Chñ    tÞch  éi ®ång    Ó  H  gi¶ith doanh  nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ danh  s¸ch tæ    chuyªn viªn    gióp viÖc    theo  ù  í thiÖu  ña  ¬  s gi  i c c quan  ã  êitham    éi ®ång    Ó  c ng   gia H   gi¶ith doanh  nghiÖp. 4.NhiÖ m   ô  ña  éi ®ång    Ó    vc H  gi¶ith doanh  nghiÖp: 4.1:­ThÈ m   nh  å  ¬    Þ    Ó    ®Þ h s ®Ò ngh gi¶ith doanh  nghiÖp  ×nh ngêi cã  tr     thÈm  Òn  Õt ®Þnh  Öc    Ó  quy quy   vi gi¶ith doanh  nghiÖp. 4.2:­TiÕp  Ën  µ    nh v qu¶n  ýsæ   l   s¸ch,tµiliÖu,tµis¶n  ña        c doanh  nghiÖp  bÞ    Ó  µn  gi¶ith b giao,®èi chiÕu     b¶o  ¶m   íp®óng  ÷a sæ   ® kh   gi   s¸ch vµ  ùc tÕ.   th     Trêng  îp gi÷a sæ   h    s¸ch vµ  ùc tÕ  ã    th   c chªnh  Öch  l ph¶ilËp      biªnb¶n    nh   x¸c ®Þ râ rµng    nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp  Ó,c¸nh©n  i víi õng  êng  îp       c t th     ®è    t tr h  cô  Ó. th 4.3:­LËp    danh  s¸ch c¸c chñ  î vµ  è  î cña  õng  ñ  î theo     n  s n  t ch n   chøng  õ t  c¸c chñ  î göi ®Õ n     n    chia ra  î cã    n   b¶o  ¶m,  î cã  ® n   b¶o  ¶m   ét  Çn  µ  î ® m ph v n  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m. ® 4.4:­TiÕn  µnh    åic¸c tµis¶n  ña    h thu h       c doanh  nghiÖp  Þ     Ó, gå m   b gi¶ith   c¸c kho¶n    ph¶i thu,tµis¶n  ang       ® cho thuª,cho  ín,göi gi÷ hé, tµis¶n      m        quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   M ôc  I íi y. t i 7  II    d ®© 4.5:­Hoµn      µis¶n  µ     tr¶c¸c t   m doanh  nghiÖp  Þ     Ó  i  b gi¶ith ® thuª,®i  în,  m   nhËn  ÷ hé    gi   c¸c doanh nghiÖp,c¸c tæ      chøc  µ    ©n  µidoanh  v c¸ nh ngo   nghiÖp,  n Õu  ñ    µis¶n  Êt tr×nh    ch c¸c t   xu   ®ñ c¨n  ph¸p  ýchøng  cø  l  minh  µis¶n    µ t  ®ã l   cña  ä. h 4.6:­Xö   ýtµis¶n  ña    l    c doanh nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith theo  ¬ng  ®∙  îc ph ¸n  ®   duyÖt. Trêng  îp  µis¶n  em   h t  ® b¸n  u     ®Ê gi¸ph¶ilËp  ®Þnh      nh      tæ  gi¸®Ó ®Þ gi¸ chuÈn  íckhib¸n ®Êu  tr       gi¸. 4.7:­  Thanh      to¸nc¸ckho¶n  îph¶itr¶cho    ñ  îb»ng  è  Òn thu ® ­ n     c¸cch n   s ti     îctõtµis¶n       doanh  nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶i th 4.8:­  Quy Õt      ×nh gi¶i Ó  to¸nqu¸ tr    th doanh  nghiÖp.
  4. 4 III.N g u yªn t ¾ c x ö  l ý c¸c v Ê n  ® Ò  t µi h Ý n h  k hi    c gi¶i  th Ó  d o a n h  n g hi Ö p 1.Tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp  Þ    Ó:Lµ  ÷ng  µis¶n  éc quyÒn   b gi¶ith   nh t  thu   qu¶n  ývµ  ö  ông  îp ph¸p cña  l  s d h    doanh  nghiÖp,gå m:  µis¶n  è  nh, tµis¶n    t  c ®Þ    l ®éng,  u  c«ng  ×nh  ©y  ùng  ë  tr x d d dang, c¸c kho¶n  èn  ãp  ªndoanh, li      v g li     ªn kÕt,c¸ckho¶n     ph¶ithu.   Nh÷ng  µis¶n  ù  ÷Nhµ   íc®Ó   ¹ doanh  t  d tr   n   t  i nghiÖp,tµis¶n  i     ® thuª, i  ­  m ® în,nhËn  ÷hé    gi   kh«ng  éc tµis¶n  ña  thu     c doanh  nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶ith 2. K Ó   õ ngµy    t  tuyªn bè    Ó    gi¶ith doanh  nghiÖp, m äi    kho¶n  î cha  n   n  ®Õ h¹n ® îccoilµ®Õ n   ¹n,c¸ckho¶n  î® îcngõng  Ýnh  i        h   n    t l∙ . 3. M äi  µis¶n  ña    t  c doanh nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith chuyÓn giao cho    n   c¸c ®¬ vÞ,  nh©n  u   c¸  ®Ò ph¶i thanh    to¸n theo    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m     gi¸th tr t ith   chuyÓn  giao. 4. Chñ   î b¶o  ¶m   îc nhËn  µis¶n    n  ® ®  t  b¶o  ¶m   ® theo    tæ  nh    gi¸do  ®Þ gi¸ x¸c ®Þnh,  Õu  ñ  î kh«ng  Ën  ×  µis¶n  ã  îc ®em     n ch n   nh th t   c®  b¸n  u     ®Ê gi¸theo  quy  nh  Ön  µnh. Sè   Òn  ®Þ hi h   ti thu  îc tõ b¸n  u     µis¶n  ®    ®Ç gi¸t   b¶o  ¶m   îc ® ®  dïng      ®Ó tr¶cho  ñ  î cã  ch n   b¶o  ¶m;  è  õa  éc tµis¶n  ña  ® s th thu     c doanh  nghiÖp  bÞ     Ó, sè  Õu  îc coi lµ nî kh«ng  ã  gi¶ith   thi ®         c b¶o  ¶m   µ  îc xö  ý nh c¸c ® v ®   l    kho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   ® kh¸c. 5.  êi b¶o    Ng   l∙nh cho doanh nghiÖp vay  î  ∙    î  n ® tr¶ n thay  cho doanh  nghiÖp  ×  è    î thay ®ã   îc coilµ kho¶n  î kh«ng  ã  th s tr¶n     ®      n  c b¶o  ¶m   µ  îc ® v®  thanh        to¸nnh c¸ckho¶n  îkh«ng  n  b¶o  ¶m   ® kh¸c. 6. Toµn  é  è  Òn thu ® îctõ tµis¶n  ña    b s ti           c doanh  nghiÖp  Þ     Ó  îc b gi¶ith ®   xö  ýtheo tr×nh tùsau: l       6.1:Thµnh  µn      to c¸c kho¶n    Ý     Ó  chiph gi¶ith doanh  nghiÖp    Ý     (chiph thu håi tµis¶n, nhîng, b¸n  µis¶n, phô  Êp         t    c cho  µnh  th viªn Héi  ng    Ó    ®å gi¶ith doanh  nghiÖp,chuyªn viªngióp viÖc  éi ®ång    Ó         H  gi¶ith doanh  nghiÖp). 6.2: Thanh    to¸n c¸c    kho¶n  î ¬ng, nî  nl   BHXH,  îcÊp    Öc  µ    tr  th«ivi v c¸c quyÒn  î kh¸c theo  Õ     l i   ch ®é cho  êi lao ®éng  ¹  ng     tidoanh nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith theo hîp ®ång     hoÆc  tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th 6.3:Thanh        to¸nc¸ckho¶n  îthuÕ. n  6.4:Sè  Òn cßn  ¹ sau    õc¸ckho¶n        îcthanh        ti   l  i khitr     6.1,6.2,6.3 ®   to¸ncho c¸c chñ  î kh«ng  ã    n  c b¶o  ¶m.  Õ u   è  Òn cßn  ¹ ®ñ   ® N s ti   l   thanh    i to¸ncho    ñ  c¸c ch nî th×    ñ  î ® îcnhËn    è  î cña  × nh.  Õ u     c¸c ch n     ®ñ s n   m N kh«ng    ×    ®ñ th c¸c kho¶n  nî kh«ng  ã    c b¶o  ¶m   ® chØ  îcthanh    ®  to¸ntheo  û lÖ  ÷a tæng  è  Òn cßn  ¹ t   gi   s ti   l i víi  tæng  è  îkh«ng  ã  s n  c b¶o  ¶m   ña  ® c doanh  nghiÖp. V Ý   ô: d ­Sè  Òn thu ® îctõtµis¶n  ña    ti           c doanh  nghiÖp  Þ    Ó:1.600  b gi¶ith   tr
  5. 5 ­Chi phÝ    Ó     gi¶ith doanh  nghiÖp:100    tr ­C¸c    kho¶n  îl ng  ña    é  n  ¬ c c¸n b c«ng  ©n  nh viªn:  400  tr ­C¸c    kho¶n  îthuÕ:300  n    tr ­C¸c    kho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m:  ® 1000  tr ­Sè  Òn cßn  ¹®Ó     ti   l   thanh    i to¸ncho    c¸ckho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   µ: ® l  1600   ­(100  400  300) =  +  +    800tr ­Tû  Ö  ÷a sè  Òn cßn  ¹vµ  è  îkh«ng    l gi   ti   l  s n   i b¶o  ¶m   µ: ® l 800:1000  100  80%   x  =  Chñ  îA  ã  è  îkh«ng  ã  n  c s n  c b¶o  ¶m   ® 100trth× sÏ® îcthanh    µ:        to¸nl   100trx    80%   80  =  tr 6.5:Sè   Òn    ti cßn  ¹ sau    õc¸c kho¶n        thuéc  ©n   li  khitr     6.1,6.2,6.3,6.4  ng s¸ch Nhµ   íc,Héi ®ång    Ó    n   gi¶ith doanh nghiÖp ph¶inép  µn  é  è  Òn nµy    to b s ti   vµo  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc.   n 7.Trong  êigian 06    th     th¸ngtr cngµy    í  tuyªnbè    Ó    gi¶ith doanh  nghiÖp,c¸c    hµnh    visau  y  ña  ®© c doanh  nghiÖp  Þ    µkh«ng  ã  Öu  ùc: b coil   c hi l ­Ph ©n    µis¶n  ña    t¸nt   c doanh  nghiÖp  íi äi  ×nh  d  mh thøc; ­Thanh        to¸nc¸ckho¶n  îcha  n   ¹n; n  ®Õ h ­Tõ  á  Òn  ßi      b quy ® c¸ckho¶n  îph¶ithu; n    ­ChuyÓn      c¸ckho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   µnh  îcã  ® th n   b¶o  ¶m; ® ­B¸n  µis¶n  Êp  ¬n    Þthùc.   t  th h gi¸tr   Héi  ng    Ó  ®å gi¶ith doanh nghiÖp  ã  Òn  c quy thu  åi c¸c tµis¶n    µ  h     trªnv tÝnh  µo  v trong tµis¶n  ña     c doanh nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶ith Khi thu  åi c¸c tµis¶n    éi ®ång    Ó    h     trªnh   gi¶ith doanh  nghiÖp  Êt tr×nh xu     quyÕt ®Þnh  ña  ñ  Þch  éi®ång    Ó    c Ch t h  gi¶ith doanh  nghiÖp  µ    Ých  â lý v gi¶ith r    do    åitµis¶n  thu h     cho  ¬ng  ù  Õt.M äi  ® s bi   tranh chÊp  Ò     åil¹ tµis¶n  ña    v thu h       i c doanh nghiÖp  Þ    Ó  toµ ¸n gi¶i b gi¶i th do        Õt. quy IV. Tr × n h t ù gi¶i th Ó  d o a n h  n g hi Ö p: 1. Khi cã  Õt  nh    Ó,doanh      quy ®Þ gi¶ith   nghiÖp  Þ    Ó  b gi¶ith ph¶i®¨ng      b¸o hµng  µy  ña  ng c Trung  ng  µ  ¬ v b¸o  a   ¬ng  ®Þ ph trong 03  è  ªntiÕp.Néi dung    s li      ®¨ng  lµ: b¸o  ­Tªn,dÞa      chØ  ña  c doanh  nghiÖp  Þ    Ó; b gi¶ith ­Sè, ngµy,th¸ng,n¨m  µ  Êp  ý  Õt ®Þnh    Ó;        v c k quy   gi¶ith ­Ngµy    doanh  nghiÖp  Ê m     ¹t®éng  µy tuyªnbè    Ó) ch døt ho   (ng     gi¶ith ­Yªu  Çu  ñ  î®Õ n   i chiÕu    c ch n   ®è   c«ng  î. n 2.K Ó   õngµy    t  tuyªnbè    Ó,doanh    gi¶ith   nghiÖp  Þ    Ó  b gi¶ith ph¶i:
  6. 6 2.1: Ê m  døt m äi  ¹t ®éng  kinh doanh,   Ch ho   mua  b¸n, thanh to¸n c¸c  kho¶n  îph¶itr¶, n     cho  thuª,  cho  întµis¶n,göigi÷hé  µis¶n. m          t  2.2:Kho¸    Õ     sæ k to¸n,kiÓm   tµis¶n, ®èi  Õu    kª      chi c«ng  î (kÓ  ph¶i n  c¶    thu,ph¶itr¶)  Ëp  c¸o tµichÝnh  n   êi®iÓ m      . L b¸o      ®Õ th   tuyªnbè    Ó. Ch Ë m     gi¶ith   nhÊt 30  µy    ng sau  µy  ng tuyªnbè    Ó, doanh    gi¶ith   nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith ph¶ilËp    xong      µichÝnh  öiHéi ®ång    Ó  b¸o c¸o t   g    gi¶ith doanh  nghiÖp; 2.3:LËp    doanh s¸ch chñ  î vµ  è  î ph¶itr¶chia ra  î cã    n  s n       n   b¶o  ¶m,  ã  ® c b¶o  ¶m   ét  Çn, nî kh«ng  ã  ® m ph    c b¶o  ¶m;  ® danh s¸ch kh¸ch nî vµ  è  î ph¶i       s n    thu,chiara nîcã          kh¶ n¨ng    åivµ  îkh«ng  ã  thu h   n   c kh¶  n¨ng    åi; thu h 2.4:Thu  åi c¸c tµis¶n    h     cho thuª,cho  în,nhê  ÷ hé  µ      m  gi   v c¸c kho¶n  î n  ph¶ithu;   2.5:Ban    giao cho  éi ®ång    Ó    H  gi¶ith doanh  nghiÖp: ­Sæ     s¸ch kÕ     µ        to¸nv c¸csæ s¸ch,tµi Öu kh¸ccña      li   doanh  nghiÖp;   ­ Toµn  é  µis¶n  éc quyÒn    b t  thu   qu¶n  ý,sö  ông  ña  l  d c doanh  nghiÖp  Ó   (K c¶  µi t  s¶n  a    åi® îc), µis¶n  Ën  ÷hé,®i  în,®i  ch thu h      t nh gi     m   thuª. ­Danh    s¸ch c¸cchñ  î,kh¸ch nîcña     n     doanh  nghiÖp. ViÖc  µn  b giao tµis¶n     ph¶itiÕn hµnh      ngay sau    khidoanh  nghiÖp  Óm   ki kª xong  µis¶n.Sæ     t    s¸ch kÕ     µ    to¸nv danh  s¸ch chñ  î,kh¸ch nî ph¶ibµn    n       giao  ngay sau    µn  µnh  c¸o tµichÝnh. khiho th b¸o      3. Trong  êigian 60  µy  Ó   õ ngµy  ¨ng  è  ®Ç u     Ò     Ó    th     ng k t   ® s b¸o  tiªnv gi¶ith doanh  nghiÖp,c¸c chñ  î ph¶igöicho  éi ®ång    Ó     n     H  gi¶ith doanh  nghiÖp  Êy  gi ® ßi  î kÌm  n  theo    µiliÖu chøng  chøng  c¸c t     cø  minh  è  î ®ã.  è   î ph¶ighirâ s n  S n       nîcã    b¶o  ¶m,  ã  ® c b¶o  ¶m   ét  Çn  µ  ® m ph v kh«ng  ã  c b¶o  ¶m. ® Trong  êigian  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  ¹n  öi giÊy  ßi  î,Héi  ng  th   15  k t  h h g  ® n  ®å gi¶ithÓ    doanh nghiÖp ph¶i lËp    xong danh s¸ch  ñ  î,®èi  Õu  íidanh  ch n   chi v   s¸ch  ñ  î  ña  ch n c doanh nghiÖp  µn  b giao  µ  v niªm  Õt  y c«ng  khai t¹  ô së    itr   chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp  Þ    Ó. b gi¶i th Trong  ngµy  õ khiniªm  Õt,Héi  ng    Ó  10  t    y  ®å gi¶ith doanh  nghiÖp  µn  ho chØnh  danh s¸ch chñ  î ®Ó   µm    ph©n    n  l c¨n cø  chia tµis¶n     doanh nghiÖp  Þ   b gi¶i Ó.  th 4. Trong  êigian 30  µy  Ó   õ ngµy  ¨ng  è  ®Ç u     Ò     Ó    th     ng k t   ® s b¸o  tiªnv gi¶ith doanh  nghiÖp,c¸c chñ  î cã  µis¶n     n  t   cho  doanh nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith thuª,m ín,     göigi÷ hé      ph¶ixuÊt tr×nh c¸c giÊy  ê chøng         t  minh  Òn  ë  ÷u  quy s h hoÆc   qu¶n  lýhîp    ph¸p  ®èivíidoanh  (    nghiÖp  µ   íc)®Ó   Ën  ¹ tµis¶n. N Õ u   µis¶n  Nh n   nh l    i   t  mµ   doanh nghiÖp  Þ    Ó  i    ng  a  Õt  êih¹n thuªvµ  ∙    Õt  b gi¶i th ® thuªnh ch h th       ® tr¶h tiÒn thuªth×  êicho        ng   thuªph¶ithanh    ¹ phÇn  Òn thõa  íi® îcnhËn  ¹   to¸nl   i ti   m    l  i tµis¶n.   5.  éi  ng    Ó  H ®å gi¶ith doanh  nghiÖp  Õn  µnh  ti h thu  åi tµis¶n  h   doanh  nghiÖp  Þ   b tuyªn bè    Ó. Khi thu  åi,Héi  ng    Ó    gi¶ith     h  ®å gi¶ith doanh  nghiÖp  ph¶ixuÊt tr×nh quyÕt  nh        ®Þ tuyªn bè    Ó    gi¶ith doanh  nghiÖp.N Õ u     Ön    ph¸thi nh÷ng  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp    Ó  Þ  Õm  ông  Êt hîp ph¸p vµ  a  gi¶ith b chi d b     ch
  7. 7 n»m  trong danh  ôc  µn  m b giao  ña  c doanh  nghiÖp  Þ     Ó  ×  ñ  Þch  b gi¶ith th ch t Héi ®ång    Ó    gi¶i th doanh  nghiÖp    Õt ®Þnh    åic¸ctµis¶n  ãitrªnvµ  ra quy   thu h       n    tæ chøc    åi. thu h Héi ®ång    Ó    gi¶ith doanh  nghiÖp  ã  Ó    Çu    ¬  c th yªu c c¸cc quan  µ   íccã  Nh n   li   ªnquan  ç  î Öc    åitµis¶n. h tr vi thu h     6. Héi ®ång    Ó     gi¶ith doanh nghiÖp  Ëp  ®Þnh      nh    µn  l tæ  gi¸®Ó ®Þ gi¸to bé  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  Þ    Ó,kÓ   tµis¶n  ∙  Ç m   è,thÕ  Êp  b gi¶ith   c¶    ®c c  ch ®Ó   µm    b¸n ®Êu    µis¶n.Thµnh  Çn  ®Þnh    å m: l c¨n cø    gi¸t     ph tæ  gi¸g ­Chñ  Þch  éi ®ång    Ó    t H  gi¶ith doanh  nghiÖp  µm  tr ng. l tæ  ë ­§¹idiÖn  ë  µichÝnh   Ët    ¬idoanh     ST  ­V gi¸n   nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch ­  ¹idiÖn  ôc  §  C qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh nghiÖp  ¬i n  doanh  nghiÖp    Ó  ng  ôsë  Ýnh. gi¶ith ®ã tr   ch ­ §¹idiÖn  ét  è  ¬     m s c quan  ã  ªnquan  c li   theo    Þ  ña  ñ   Þch  éi ®Ò ngh c Ch t H  ®ång    Ó  gi¶ith doanh  nghiÖp. Chñ   Þch  éi ®ång    Ó  t H  gi¶ith doanh nghiÖp  êi  ñ  î cã  m ch n   kho¶n  î b¶o  n  ®¶m   tham    ®Þnh      µis¶n  µm  Ëtb¶o  ¶m   giatæ  gi¸c¸ct   l v  ® cho  ñ  î®ã. ch n   Tæ   nh    Õt  nh  ®Þ gi¸quy ®Þ theo  a  è.Khisè  Õu  ® s     phi nganh nhau  × bªn  th   cã  Õu  ña  ®Þnh    µý  Õn  Õt ®Þnh. phi c tæ  gi¸l   ki quy   7. Tµi s¶n  ña     c doanh nghiÖp  Þ     Ó  îctæ  b gi¶ith ®   chøc  ®Êu    b¸n  gi¸c«ng  khaitheo    quy  Õ   ®Ç u     µis¶n  ch b¸n  gi¸t   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 86/ CP   µy  ng 26/12/1996  ña  Ýnh  ñ. Trêng  îp cha  ã  chøc  c Ch ph   h  c tæ  b¸n  u     ®Ê gi¸ chuyªn  nghiÖp  ×  éi  ng    Ó  th H ®å gi¶ith doanh  nghiÖp  chøc  Öc  tæ  vi b¸n  u   ®Ê gi¸theo    quy  nh  ña  ®Þ c "Quy  Õ   ®Êu    µis¶n".ViÖc  nh÷ng  µis¶n  ch b¸n  gi¸t     b¸n  t  cÊ m  hoÆc   ¹n  Õ  u  µnh  h ch l h ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ªnquan  ña  µ   ®Þ li   c Nh níc. ViÖc  tµis¶n  ªnquan  n   Òn  ö  ông  t  b¸n    li   ®Õ quy sd ®Ê ph¶itu©n    theo  Ët Lu   ®Êt  ai. ® 8.Ch Ë m   Êt lµsau  ngµy  Ó   õngµy  ã  Õt ®Þnh    Ó    nh     05  k t  c quy   gi¶ith doanh  nghiÖp,Chñ   Þch  éi ®ång    Ó    t H  gi¶ith doanh nghiÖp  ph¶im ë   µikho¶n  ¹      t  tikho b¹c Nhµ   ícn¬idoanh    n    nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh    öitiÒn b¸n  µis¶n  ña  ®ã tr   ch ®Ó g     t  c doanh  nghiÖp  Þ     Ó. Tµi kho¶n  µy  Chñ   Þch  éi  ng    Ó  b gi¶ith     n do  t H ®å gi¶ith doanh nghiÖp  µm  ñ  µi l ch t   kho¶n. Toµn  é  Òn b¸n  µis¶n  ña  b ti   t   c doanh  nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith ph¶igöivµo  µi    t  kho¶n  ña  éi ®ång    Ó  c H  gi¶i th doanh  nghiÖp  ngay trong ngµy    îctiÒn.Tr­   thu ®     êng  îp  Õt  µy  µm  Öc  ×  h h ng l vi th ph¶i göi ngay     sau  µy  µm  Öc  Õp  ng l vi ti sau.   Ng êi nµo  Ë m   Ô  öi tiÒn    ch tr g   ph¶ibåi th ng      ê theo    Êt göitiÕtkiÖm   l∙ su       i kh«ng  kú  ¹n  ng©n  µng  h do  h c«ng  è  µ  b v ph¶ichÞu  û  Ëthµnh  Ýnh  ú    k lu   ch tu theo  çi l  nÆng  hay  Ñ. nh 9.  Öc  ©n  Vi ph chia gi¸trÞ tµis¶n  ña       c doanh  nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith ph¶i   tu©n  theo thø  ùquy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  I   y.   t  ®Þ t  i 6  II trªn®©  
  8. 8 ViÖc  thanh    ã  Ó  Õn hµnh  Òu  Çn    ¬  ë  to¸nc th ti   nhi l trªnc s c«ng  b»ng,hîp lý      theo  û lÖ  ÷a gi¸trÞ tµis¶n    åithùc tÕ  t   gi         thu h     (sau    õc¸c kho¶n  tiªn)   khitr     u    so víitæng  è  î kh«ng  ã    s n  c b¶o  ¶m.  çi  ñ  î ®Ò u   Ën  îc tû lÖ    ® M ch n   nh ®     nh nhau  trong tæng  è  î.Trêng  îp  è  î  s n  h s n qu¸  á, n Õu   Êy  Öc  nh   th vi thanh  to¸n lµm    nhiÒu  Çn  µm  l l kh«ng  Çn  Õt,Chñ   Þch  éi  ng    Ó  c thi   t H ®å gi¶ith doanh nghiÖp  cã  Ó  Õt  nh  th quy ®Þ thanh to¸n lµm  hoÆc   lÇn  ng    1  2  nh ph¶ib¶o  ¶m   Ýnh    ® t chÊtc«ng    b»ng  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh.   v quy   cm 10. §èi víichñ  î cã  µikho¶n  ¹  ©n  µng       n  t   ting h hay kho  ¹c  µ   íc chñ  b Nh n   tÞch  éi ®ång    Ó  H  gi¶ith doanh  nghiÖp  µm  ñ tôc chuyÓn  Òn thanh    î l th     ti   to¸nn   vµo  µikho¶n  ña  ñ  î.N Õ u   t  c ch n   kh«ng  ã  µikho¶n, chñ  Þch  éi  ng    c t    t H ®å gi¶i thÓ doanh  nghiÖp  th«ng b¸o cho  ñ  î ®Õ n   Ën  ùc tiÕp  ch n   nh tr   hoÆc  chuyÓn  qua  u  iÖn  b® cho  ñ  î.PhÝ   öibu  iÖn  õvµo  è  Òn thanh    ch n   g  ® tr   s ti   to¸ncho  ñ  ch nî. 11. TiÒn    thu  îc do  ®   b¸n  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith cßn  ¹ l i sau    õc¸c kho¶n  tiªnvµ  khitr     u    thanh    Õt  to¸n h cho    ñ  î,chË m   Êt 05  c¸c ch n   nh   ngµy sau ph¶inép  µn  é  µo  ©n    to b v ng s¸ch Nhµ   íc.   n 12. B¶y  µy    ng sau    Õt  óc viÖc  khik th   thanh    to¸ncho    ñ  î,Héi ®ång  c¸c ch n     gi¶ithÓ    doanh nghiÖp  ph¶ilËp  c¸o tµichÝnh  Ò     Ó    b¸o      v gi¶ith doanh  nghiÖp.  B¸o c¸o  îc göi cho  ¬  ®   c quan  Õt  nh    Ó  quy ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp, c¬    quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc tµidoanh  l  v t  Nh n     nghiÖp  ¬i doanh  n  nghiÖp  Þ     b gi¶i thÓ  ng  ô së  Ýnh  µ  ¬  ®ã tr   ch v c quan  qu¶n  ý cÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp  Þ  b gi¶i Ó  Õu  ã).  th (n c C¬  quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp xem   Ðt    x b¸o c¸o  µichÝnh  ña  éi  ng    Ó  t  c H ®å gi¶ith doanh  nghiÖp  Õu   n kh«ng  ã  ×  íng cgv   m ¾ c   × ra quyÕt  nh  th     ®Þ c«ng  Ën  c¸o ®ã.  Õ u   nh b¸o    N cßn  Ên    a  â th× v ®Ò ch r     yªu cÇu  éi ®ång    Ó    H  gi¶ith doanh  nghiÖp    ×nh tr ckhiquyÕt ®Þnh. gi¶itr   í       13. Héi ®ång    Ó     gi¶ith doanh nghiÖp  µ  chuyÓn    óp  Öc  Õu   v tæ  viªngi vi n viph¹m    Ên      c¸cv ®Ò sau  y  × tuú theo tÝnh  Êtvµ  ®© th       ch   møc      ¹m  ÏbÞ   ®é viph s   kû  Ëthµnh  Ýnh, hoÆc     lu   ch   truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, n Õu  µm  Öthai   h s  l thi     tµis¶n  × ph¶ibåith ng:   th      ê ­ LËp    b¶n  tµis¶n  kª    kh«ng  ng  ùc tÕ, kª  ®ó th     kh«ng  ng  ñ  ôc ph¸p  ®ó th t   luËtquy  nh;   ®Þ ­LËp    danh  s¸ch chñ  îvµ  è  îkh«ng  ng, kh«ng  ã      n  s n  ®ó   c c¨n cø; ­ Thµnh  Ëp  ®Þnh      l tæ  gi¸kh«ng  ng, tæ  ®ó   chøc  ®Êu    b¸n  gi¸kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   ­ ViÖc  ©n    ph chiatµis¶n  ña     c doanh nghiÖp  Þ    Ó  b gi¶ith kh«ng  ng  ­ ®ó ph ¬ng  ®∙  îc duyÖt,kh«ng  ng  ×nh  ù  tiªn,thanh  ¸n  ®     ®ó tr t u    to¸n cho    ñ  î   c¸c ch n   kh«ng  c«ng b»ng; ­Sö  ông    Ðp  µis¶n  ña   d tr¸ph t   i c doanh  nghiÖp  Þ    Ó; b gi¶ith
  9. 9 ­ Kh«ng  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p  b¶o  Ö   Én  n   Êttho¸t µis¶n  ña  v d ®Õ th      t c doanh nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith hoÆc   ã  µnh    µm  Êttho¸ttµis¶n  ña  ch vil th      c doanh  nghiÖp  Þ    Ó; b gi¶ith ­ LËp  c¸o tµichÝnh    Õt  óc gi¶ithÓ    b¸o      khik th     doanh  nghiÖp  kh«ng  ng  ®ó sù  Ët. th ­  õ   á  Ö m   ô  T b nhi v hoÆc   ùc  Ön  Öm   ô  th hi nhi v kh«ng  y     µm  ã  ®Ç ®ñ l kh kh¨n cho  ¹t®éng  ña  éi ®ång    Ó    ho   c H  gi¶ith doanh nghiÖp hoÆc   Êttho¸ttµi th      s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  Þ    Ó; b gi¶ith 14. Khi cha  Õt  óc qu¸ tr×nh gi¶ithÓ     k th        doanh nghiÖp,gi¸m  c  µ  Õ     ®è v k to¸ntr ng    ë doanh  nghiÖp    Ó  a  îcthuyªnchuyÓn  gi¶ith ch ®     c«ng t¸c. V. C hi p h Ý  gi¶i th Ó  d o a n h  n g hi Ö p: C¸c    Ý     Ó   chi ph gi¶ith doanh  nghiÖp  îc tÝnh  õ vµo    Þ  µis¶n  ®  tr   gi¸ tr t   doanh  nghiÖp  Þ    Ó  íckhithanh      b gi¶ith tr     to¸nc¸ckho¶n kh¸c,gå m   ã:   c 1. Chi phÝ     cho  Öc    vi kª biªn,vËn    chuyÓn, thu håi,gi¸m  nh, b¶o      ®Þ   qu¶n,  tæ chøc    u    µis¶n  µ      Ý  b¸n ®Ê gi¸t   v c¸cchiph kh¸cli     ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  ®Õ vi th   quyÕt  nh    Ó  ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp. C¸c    kho¶n    µy  chin thanh    to¸n theo  ùc th   chido  ñ  Þch  éi ®ång    Ó    Ch t H  gi¶ith doanh  nghiÖp  Öt. duy 2. Møc   ïlao cho  çi  µy  µm  Öc  ña  çi  µnh    éi ®ång      th     m ng l vi c m th viªnH   gi¶i thÓ doanh  nghiÖp,tæ  nh    chuyªn viªngióp  Öc  éi ®ång    Ó    ®Þ gi¸,tæ     vi H   gi¶ith doanh  nghiÖp  µ  ÷ng  êi tham      åitµis¶n  ña  v nh ng   gia thu h     c doanh  nghiÖp  Þ   b gi¶i Ó  îctÝnh   th ®   b»ng  ngµy  ô  Êp u  ótrong chÕ     01  ph c l tr     ®é c«ng    Ý  ña  t¸cph c Nhµ   íc. n VI. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  t n c hi l   15  k t  k ban  µnh  µ  h v thay   thÕ th«ng   è  TC/CN  µy  ts 54  ng 13/1/1990 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  ö  ýtµi   BT  h  x l    chÝnh      Ó  Ý  khigi¶ith x nghiÖp  èc  qu doanh. C¸c    quy  nh    íith«ng    µy  ®Þ tr¸ v   i tn ®Ò u   kh«ng  ã    Þthi µnh. c gi¸tr     h Th«ng   µy  t n kh«ng  dông  ¸p  trong  êng  îp  tr h s¸p  Ëp,  nh chia t¸ch doanh     nghiÖp hoÆc   chuyÓn doanh nghiÖp  µnh  n   Þ   ù  th ®¬ v s nghiÖp  theo  Õt  quy ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. c c c th quy Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c,  ã  qu¸ tr     cgv   kh kh¨n ®Ò   Þ    ngh ph¶n    ¸nh vÒ   é  µichÝnh    BT  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2