intTypePromotion=1

Thông tư 26/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
72
lượt xem
1
download

Thông tư 26/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  26/2002/TT­B T C  n g µ y 22 th¸ng  03 n¨ m  2002 H í ng  d É n  x ö   ý t µi h Ý n h   hi ch uy Ó n  ® æ i  d o a n h  n g hi Ö p   l  c k N h µ  n íc, d o a n h  n g hi Ö p   ñ a t æ  c h ø c c h Ý n h  tr Þ, t æ  ch øc  ch Ý n h  tr Þ ­   c     x∙ h éi th µ nh  n g   c« ty tr¸ch n hi Ö m   ÷ u  h ¹ n  h m é t th µ nh viªn  Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/2001/N§­   µy  CP ng 14/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ   Ò   v chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ   íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  c tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héithµnh  ch tr         c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh viªn,Bé   µi chÝnh  íng  Én  ÷ng  Ên    µichÝnh  ªnquan    T  h d nh v ®Ò t   li   trong  qu¸  ×nh  tr chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  c tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héithµnh  ch tr         c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh      viªnnh sau: I. h ¹ m  vi, ® è i tî ng ¸p d ô n g  P   C¸c  doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  éc c¸c tæ  thu     chøc  Ýnh  Þ, ch tr   tæ chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héiho¹t®éng  ch tr           kinh doanh    (sau  y   äit¾t lµ doanh  ®© g       nghiÖp) ® îc Nhµ   íc hoÆc   chøc  Ýnh  Þ,tæ     n  tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi ch tr         quyÕt  nh  ®Þ chuyÓn  æi  µnh  ® th c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªn (sau ®©y  äit¾tlµc«ng    g      ty). II. ö  l ý t µi h Ý n h  k hi c h u y Ó n  ® æ i  x  c d o a n h  n g hi Ö p  th µ nh c « n g  ty 1. Khi cã      th«ng  b¸o  ña  Êp  ã  Èm  Òn  Ò   Õ   ¹ch  c c c th quy v k ho chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp  µnh  th c«ng    ty,doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Óm     µis¶n,   ki kª t     c¸c nguån  èn  µ    Ü   Ön  ã  ña    v v c¸c qu hi c c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ti   th chuyÓn  doanh nghiÖp  µnh  th c«ng        ty®Ó ghitrong quyÕt ®Þnh      chuyÓn  æi.Cô   Ó: ®   th 1.1 KiÓ m       nh  è îng tµis¶n  µi   kª,x¸c®Þ sl    (t  s¶n  è  nh  µ  u    µih¹n, c ®Þ v ®Ç td     tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n),®èi chiÕu  íi è  Öu ghisæ   Õ         l ®é v ®Ç tng h   v   li     k to¸n®Ó s x¸c ®Þnh  è  õa,thiÕu,x¸c ®Þnh  â    s th      r nguyªn  ©n,  nh tr¸chnhiÖm   ña  ÷ng    c nh ngêi cã  ªnquan  µ    Êt híng  ö  ý®èi  íitµis¶n  õa,thiÕu.§¸nh      li   v ®Ò xu   x l  v    th     gi¸ thùc tr¹ngvµ  ©n  ¹  µis¶n  ã      ph lo i   t c nhu  Çu  ö  ông,tµis¶n  c sd    kh«ng  ã  c nhu  Çu  c sö  ông    Õn  Þ  Ön  d ®Ó ki ngh bi ph¸p xö  ý®èi víi õng lo¹ tµis¶n.   l      t   i    1.2  Ó m   vµ  i  Õu  Ki kª  ®è chi c¸c  kho¶n c«ng  î  n ph¶i thu, ph¶i tr¶,c¸c         nguån  èn,quü,sè      µikho¶n  ¹ ng©n  µng..  v    d c¸ct   ti   h .§¸nh    ©n  ¹ nî theo  gi¸,ph lo i     qui®Þnh  Ön  µnh:   hi h   ­ §èi víinî ph¶i thu,ph¶i x¸c ®Þnh  â  î thu  åi ® îc,nî khã  ßi  µ  î             r n  h     ® v n  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng thu  åi. Trong ®ã,  ©n   Ých  â  h  ph t r nguyªn  ©n, tr¸ch nh  
  2. 2 nhiÖ m  ña    ©n  µ  Ëp  Ó  i víi õng kho¶n  îkhã  ßi,nîkh«ng  ã    c c¸nh v t th ®è     t  n  ®    c kh¶ n¨ng    åivµ  Õn  Þ  Ön  thu h   ki ngh bi ph¸p xö  ý.  l ­ §èivíinî ph¶itr¶,ph¶ix¸c ®Þnh  â  õng              rt kho¶n  î ph¶itr¶.Trong  ,  n     ®ã ph©n  Ých  â nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖ m   ña    ©n  µ  Ëp  Ó  i víitõng t r        c c¸ nh v t th ®è       kho¶n  îkh«ng  n  cßn  i t ng tr¶vµ  îqu¸ h¹n ®Ó   Õn  Þ    ®è  î     n       ki ngh gi¶i ph¸p xö  ý.  l 2. C¨n  kÕt    cø  qu¶  Óm     ©n  ¹  µis¶n, vèn  µ  è  Öu trong b¸o ki kª,ph lo i   t   v s li      c¸o tµichÝnh  ¹ thêi®iÓ m   Çn  Êt,doanh     t    i g nh   nghiÖp  Ëp ph¬ng    ö  ýnh÷ng  l  ¸n x l   vÊn    µichÝnh  ®Ò t   (trong ph¬ng  chuyÓn  æi)      ¸n  ® ®Ó b¸o  c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn    Öt.Sau    ¬ng    phª duy   khiph ¸n chuyÓn  æi  ® (trong®ã   ã  ¬ng    ö  ý   c ph ¸n x l   tµichÝnh)  îc phª    ®  duyÖt, doanh    nghiÖp  ñ  ng  ùc  Ön  Öc  ö  ý ch ®é th hi vi x l   nh÷ng  Ên    Ò   µi Ýnh  v ®Ò v t   ch theo qui®Þnh     sau: 2.1.§èivíi µis¶n:       t ­  µi s¶n  T  kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông, tµis¶n    ng,  ê  c sd    ø ®ä ch thanh  ý: l  doanh  nghiÖp  îc nhîng  ®  b¸n, thanh  ý theo    l  quy  nh   Ön  µnh  i  íi ®Þ hi h ®è v   doanh  nghiÖp  µ  íc.Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îctõnhîng b¸n,thanh  ý nh n   l gi   ti            l  víi   Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  µ    Ý    tr   gi¸ l i t  v chiph thanh  ý,nhîng b¸n,h¹ch    µo    l     to¸nv thu nhËp  ña  c doanh  nghiÖp.  ­  µi s¶n  T  thuª,m în,gi÷ hé, nhËn  ý  öi:tuú        kg   theo nhu  Çu  µ   c m doanh  nghiÖp  tho¶  Ën  íingêi cã  µis¶n  thu v     t  cho thuª,cho  în,ký  öi ®Ó   Õp  ôc   m   g  ti t   kÕ   õa hoÆc   th   thanh  ýc¸chîp ®ång  l      thuª, în..tr ckhichuyÓn  æi.  m   í    . ® ­ Chªnh  Öch  µis¶n  Óm       l t  ki kª:doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh  â     r nguyªn  nh©n  õa thiÕu vµ  ö  ýnh  th     x l   sau: +  èi víitµis¶n    õa  §    d«i th doanh  nghiÖp kh«ng x¸c  nh   îc nguyªn ®Þ ®    nh©n  µ  v kh«ng  ×m  îcchñ  ë  ÷u:doanh  t ®  sh   nghiÖp  ¹ch to¸nt¨ngvèn  µ   íc h    Nh n   t ng  ¬ øng  íi   Þthùc tÕ  ña  µis¶n    õa. v   tr   gi¸   c t  d«ith   +  èi víitµis¶n  Õu  ôt,m Êt  §    thi h   m¸t  µ    v c¸c kho¶n  tæn  Êt kh¸c vÒ   µi th     t  s¶n:Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞcßn  ¹cña  µis¶n  l gi       l  i t  theo sæ     s¸ch víi Òn båi    ti     th ng  ña    ©n,  Ëp  Ó  ã  ªnquan  ê c c¸ nh t th c li   hoÆc   ¬  c quan  b¶o  Ó m   Õu  ã) hi (n c   ® îcb﮾ p      b»ng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh;n Õu  Õu ® îctrõvµo  èn  µ   íc t    thi       v Nh n   hoÆc   èn  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  v c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi cã  ¹  ch tr         t i doanh  nghiÖp. 2.2.§èivíi         kho¶n  îph¶ithu,ph¶itr¶: c¸c n       ­ §èivíic¸c kho¶n  î ph¶itr¶:c«ng    ã         n     tyc tr¸chnhiÖm   Õ   õa  µ    k th v thanh  to¸nc¸c kho¶n  î ph¶itr¶cho    ñ  î theo     n     c¸c ch n   cam   Õt,kÓ   nî thuÕ  µ    k   c¶    v c¸c kho¶n  îng©n  n  s¸ch,nîc¸n bé        c«ng  ©n nh viªn.   C¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶ nhng     kh«ng cßn  i  îng    ×  ®è t tr¶ th doanh nghiÖp  h¹ch to¸nt¨ngvèn  ñ  ë  ÷u.     ch s h ­  èi víic¸c kho¶n  î ph¶i thu:C«ng    ã  §     n     ty c tr¸ch nhiÖ m   Õp  Ën      ti nh c¸c kho¶n  î  n ph¶i thu  ña    c doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  µ  ® v thu  åi c¸c kho¶n  î h    n  ®Õ n   ¹n cã  Ó    åi® îc. h   th thu h   C¸c  kho¶n  î ph¶ithu kh«ng  ã  n     c kh¶  n¨ng    åi(bao  å m     thu h   g c¸c kho¶n  î n  cßn  ¹ cña  i îng  î ®∙  µn  µnh  Öc    Ó, ph¸ s¶n, ngêi nî ®∙  Õt  li  ®è t n   ho th vi gi¶ith           ch kh«ng  ã  êithõa  Õ;  êinî ®ang    µnh    c ng   k ng     thih ¸n hoÆc   á  èn ®∙    n¨m  b tr   qu¸ 2  kh«ng thanh    îcnî;c¸c kho¶n  î ®∙  îc c¬  to¸n®       n   ®   quan  ã  Èm  Òn  Õt  c th quy quy ®Þnh    î;chªnh  Öch  Öth¹ido  nî)doanh  xo¸ n   l thi     b¸n    nghiÖp  ö  ông  sd kho¶n  ù  d phßng  î ph¶ithu khã  ßi  µ  ü  ù  n     ® v qu d phßng  µichÝnh    ï ®¾ p   t  ®Ó b   sau    õ khitr  
  3. 3 tiÒn  åi th ng  ña  nh©n  b  ê c c¸  hoÆc   Ëp  Ó  ã  ªnquan. N Õ u     Ü   µy  t th c li     c¸c qu n kh«ng      ﮾ p   × phÇn  ®ñ ®Ó b   th   chªnh  Öch  Õu sÏ® îcgi¶m  õvµo  èn  µ   l thi       tr   v Nh níc hoÆc   èn  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ    v c c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi cã  ¹ ch tr         t  i doanh nghiÖp  íckhichuyÓn  æi. tr     ® 2.3 C¸c kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng    ån  gi¸h ho¸ t kho, dù    phßng  gi¶m    gi¸ chøng  kho¸n ®Ç u  ,dù    t  phßng  î ph¶ithu  ã  ßi,quü  ù  n    kh ®   d phßng  µichÝnh, t    dù phßng  Êt  Öc  µm, sau    ï ®¾ p     m vi l   khib   c¸c kho¶n tæn  Êttµis¶n, nî ph¶i th          thu kh«ng  thu  åi ® îc vÉn  h    cßn  è   th×  sd doanh nghiÖp  chuyÓn  è   sang  sd c«ng      Õp tôcsö  ông. ty®Ó ti     d 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc qu¸  ×nh    th   30  k t  k th   tr chuyÓn  æi, ®   doanh nghiÖp  Ëp  c¸o tµichÝnh  ¹ thêi®iÓ m   l b¸o      ti     chuyÓn  æi    ×nh cÊp  ® ®Ó tr   cã  Èm  Òn    Öt  µ  µm  ¬  ë    µn  th quy phª duy v l c s ®Ó b giao cho    c«ng    ty.B¸o    µi c¸o t   chÝnh  Ëp  l theo  quy  nh   Ön  µnh. Doanh  ®Þ hi h   nghiÖp ph¶i thuyÕt    minh  â r  viÖc  ö  ýtµis¶n  x l    tæn  Êt,c«ng  î kh«ng  håi® îc ph¶ighigi¶m  èn; tµi th   n  thu         v    s¶n    õa,nîkh«ng  d«ith     ph¶itr¶® îcghit¨ngvèn.         ­ ThÈ m   Òn    quy phª  Öt  duy b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh nghiÖp  ¹  êi ti   th ®iÓ m   chuyÓn  æi: ® +  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é   i  íic¸c doanh  B ®è v     nghiÖp  µ  nh níctrùcthuéc c¸cBé, ngµnh         Trung  ng. ¬  +  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  i   ph tr     ¬ ®è   víi     doanh  c¸c nghiÖp  Uû   do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. quy   th l + L∙nh  o  chøc  Ýnh  Þ,tæ  ®¹ tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi ®èi  íic¸c ch tr         v    doanh  nghiÖp  tæ  do  chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héiqu¶n  ý. ch tr        l +  éi ®ång  H  qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µ   íc®èi víi tyNh n       doanh  nghiÖp  µ l  thµnh    ña  viªn c Tæng   c«ng    µ   íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   ty Nh n   Th t Ch ph quy ®Þ thµnh  Ëp. l 4. Vèn  ñ  ë  ÷u  ùc  ã  ña    ch s h th c c c«ng    ¹  êi®iÓ m   ty t i   th chuyÓn  æi    ® x¸c ®Þnh    ¬  ë  trªnc s b¸o  tµichÝnh  îc duyÖt  ¹  êi®iÓ m   c¸o    ®  ti   th chuyÓn  æi  îc ® ®  cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt,bao  å m   è      µikho¶n:TK  duy   g s d c¸c t     411    ån  ­ ngu vèn kinh doanh,TK      441    ån  èn  u    ©y  ùng  ¬  ­ ngu v ®Ç tx d c b¶n  µ  414    ü  v TK  ­ qu ®Ç u      iÓn. tph¸ttr Vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng    îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  cÇu, quim«     ty ®     trªnc s yªu      ph¸t tr Ón vµ  i   kh¶  n¨ng huy  ng  èn  ña  ®é v c c«ng    ty,bao  å m   è  èn  ùc cã  ¹  êi g s v th   t i   th ®iÓ m  chuyÓn  æi,  è  èn    ® s v bæ sung  Çn   d trong qu¸  ×nh  tr kinh doanh  ña  c c«ng    µ  èn  tyv v cam  Õt    k bæ sung  ña  ñ  ë  ÷u  Õu  ã). c ch s h (n c §èivíi   chøc  Ýnh  Þ,tæ      tæ  c¸c ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héicha  îcNhµ   ­ ch tr         ®  n ícbµn    giao quyÒn  ë  ÷u  i víi è  èn  µ   íc®Ç u    ¹ doanh    s h ®è     v Nh n   s tt  i nghiÖp,cÇn    x¸c®Þnh  â vèn  éc së  ÷u  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ    r  thu   h c c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­ x∙ héi vµ  èn  ña  µ  íc thùc  ã  ¹        v c nh n   c ti doanh nghiÖp  Õu  ã).Nhµ   íc uû  (n c  n  quyÒn  cho    chøc  Ýnh  Þ,tæ  c¸ctæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi®¹idiÖn  ñ  ë  ch tr          ch s h÷u  Çn  èn  µ   íct¹ doanh  ph v Nh n     i nghiÖp.   §èivíic¸c ngµnh, nghÒ          kinh doanh  µ     m ph¸p  Ëtqui®Þnh  lu     ph¶icã  èn   v ph¸p ®Þnh  × vèn  iÒu  Ö  ña    th   ® l c c«ng    tykh«ng  îcthÊp  ¬n  èn  ®  h v ph¸p ®Þnh.   Trêng  îp bæ   h   sung  èn  v cho c«ng    ty,ph¶ighirâ sè  èn          v bæ sung  µ  êi v th   h¹n cam   Õt    k bæ sung. Chñ   ë  ÷u    s h c«ng    ã  ty c tr¸ch nhiÖ m   u    ®ñ   èn    ®Ç t v
  4. 4 ®iÒu  Ö  l cho c«ng    ty theo  ng  êih¹n  ∙  ®ó th   ® cam   Õt.Trêng  îp  ñ  ë  ÷u  k  h ch s h kh«ng  ãp    µ  ng  ¹n  è  èn  ∙  g ®ñ v ®ó h s v ® cam   Õt  ×  k th ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m     theo qui®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt Doanh     t i 1  27    nghiÖp. 5. Doanh    nghiÖp  µn  b giao cho    c«ng    µn  é  µis¶n,vèn  ã  n   êi tyto b t     c ®Õ th   ®iÓ m   chuyÓn  æi,cïng c¸chå  ¬,tµiliÖu li   ®       s       ªnquan.ViÖc    giao,nhËn  µis¶n,   t    vèn, quü, c«ng  î.. tõ doanh      n   . nghiÖp sang  c«ng    ty ph¶icã      biªn b¶n  µm    l c¨n cø    ®Ó qu¶n  ý, l  theo dâi, Óm       ki tra,gi¸m  s¸t. Nh÷ng  µis¶n  t  kh«ng  Çn  ïng,ø  ng, chê  cd   ®ä   thanh  ý® îcx¸c®Þnh  l      trong  ph¬ng    ¸n chuyÓn  æi, doanh  ®   nghiÖp  a  ö  ýxong  îcchuyÓn  ch x l   ®  sang c«ng  tytiÕp tôcxö  ý.       l  TÊt  c¸c  µis¶n  ña  c¶  t  c doanh nghiÖp    khi chuyÓn  æi  u   îc tÝnh  ® ®Ò ®   b»ng    Þ. gi¸tr 6. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty Nhµ   íc,c¸c tæ  n     chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi® îcuû  Òn  µ ch tr           quy l  ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u.Chñ   ë  ÷u    ch s h   s h c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªn cã tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýsè  èn  µ  íc,vèn  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ  l   v nh n   c c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héitheo qui®Þnh  ña  Õ     Ön  µnh. ch tr           c ch ®é hi h III.® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é,  µnh, c¸c ®Þa   ¬ng,     n cv   ®Ò ngh c¸c B ng    ph   c¸c doanh    nghiÖp ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªncøu, híng       dÉn    Õt. gi¶iquy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2