Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
129
lượt xem
5
download

Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t C ñ a   B é   L a o   ® é n g   ­   T h ¬ n g   b i n h   v µ   x ∙   h é i   S è   2 6 / 2 0 0 3 / T T ­ B L § T B X H  Ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2003 Híng dÉn cÊp sæ b¶o hiÓm  x∙ héi cho ngêi lao ®éng nghØ chê viÖc tríc  ngµy 01 th¸ng 0 1 n¨m 1995 theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè 01/2003/N§­CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Thi hµnh §iÓm 3 Kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§­ CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ; sau khi cã   ý   kiÕn cña Bé  Tµi chÝnh, Bé  Néi vô, Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng   ViÖt Nam, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn viÖc   cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi víi ngêi lao  ®éng cã  tªn trong   danh  s¸ch  cña  doanh  nghiÖp,  c¬   quan,  tæ  chøc  mµ  nghØ  chê   viÖc tríc ngµy 01/01/1995 nhng cha nhËn trî  cÊp mét lÇn nh sau: I­ §èi tîng 1. §èi tîng ¸p dông lµ ngêi lao  ®éng lµm viÖc thuéc khu  vùc Nhµ níc qu¶n lý, nghØ chê viÖc tõ th¸ng 11 n¨m 1987 ®Õn  tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 do doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ  chøc kh«ng s¾p xÕp, bè trÝ ®îc viÖc lµm, bao gåm: a. Ngêi lao  ®éng  ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc theo chÕ  ®é   hîp   ®ång   lao   ®éng   kh«ng   ®îc   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n   trong  doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   (kÓ   c¶   n«ng   trêng,   l©m   trêng   quèc  doanh). b. Ngêi lao  ®éng  ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc theo chÕ  ®é  biªn chÕ  Nhµ  níc hoÆc hîp  ®ång lao  ®éng kh«ng x¸c  ®Þnh  thêi   h¹n   trong   c¸c   c¬  quan   hµnh   chÝnh,   sù  nghiÖp;  c¸c  tæ  chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi do ng©n s¸ch Nhµ  níc tr¶ l¬ng. 2. Nh÷ng trêng hîp kh«ng ¸p dông: a. §∙ nhËn trî  cÊp th«i viÖc hoÆc trî  cÊp b¶o hiÓm x∙  héi mét lÇn. b. BÞ kû luËt buéc th«i viÖc, hoÆc tù ý bá viÖc. c. BÞ ph¹t tï giam tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995. d.   Ra   níc   ngoµi   hoÆc   ë   l¹i   níc   ngoµi   kh«ng   hîp   ph¸p;  gi¶ m¹o hå s¬, giÊy tê cã liªn quan ®Õn thêi gian lµm viÖc.
 2. II. §iÒu kiÖn cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi §èi tîng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 môc I nªu trªn  ®îc cÊp sæ  b¶o hiÓm x∙ héi khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. TÝnh  ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 1994 vÉn cßn cã  tªn trong  danh s¸ch lao ®éng cña ®¬n vÞ. 2. Cha nhËn trî  cÊp th«i viÖc hoÆc trî  cÊp b¶o hiÓm x∙  héi 1 lÇn. III­ Quy tr×nh lËp hå s¬ ®Ò nghÞ  cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi 1. Thñ trëng ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm: a) Rµ  so¸t c¸c  ®èi tîng nghØ viÖc; xem xÐt,  ®èi chiÕu  hå  s¬   ®ang qu¶n lý   ®Ó  x¸c  ®Þnh vµ  lËp danh s¸ch nh÷ng ngêi  ®∙ nghØ chê  viÖc tõ  th¸ng 11/1987  ®Õn tríc ngµy 01/01/1995  thuéc diÖn dù  kiÕn  ®îc cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi; c«ng bè  vµ  niªm yÕt c«ng khai danh s¸ch  ®Ó  mäi ngêi lao  ®éng biÕt vµ  tham   gia   ý   kiÕn.   Tríc   khi   c«ng   bè   cÇn   lÊy   ý   kiÕn   cña   tæ   chøc C«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ. b) Cung cÊp hå s¬, lý lÞch vµ híng dÉn ngêi lao ®éng cã  ®ñ   ®iÒu kiÖn kª khai tê  khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi theo   ®óng mÉu quy ®Þnh. c) Ký  x¸c nhËn tê  khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung tê khai ®ã. d) Cã  c«ng v¨n kÌm theo danh s¸ch (mÉu sè  2) vµ  c¸c hå  s¬ cña ngêi lao ®éng ®Ò nghÞ cÊp sæ B¶o hiÓm x∙ héi ®Õn B¶o   hiÓm   x∙   héi   tØnh,   thµnh   phè   n¬i   ®¬n   vÞ   ®ãng   B¶o   hiÓm   x∙  héi. Danh s¸ch ngêi lao  ®éng thuéc diÖn cÊp sæ B¶o hiÓm x∙  héi  ®îc lËp thµnh hai b¶n: mét b¶n lµ  danh s¸ch nh÷ng ngêi  lao  ®éng  ®ñ  lý  lÞch gèc vµ  hå  s¬  kÌm theo, mét b¶n lµ  danh  s¸ch nh÷ng ngêi bÞ mÊt lý lÞch gèc vµ hå s¬. Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   kh«ng   ®ñ   c¸c   lo¹i   giÊy   tê   nh  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3 díi  ®©y do thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc bÞ  mÊt  ®¬n th×   ®¬n vÞ  ph¶i lËp biªn b¶n vÒ  qu¸ tr×nh lµm viÖc   cña ngêi lao ®éng vµ ph¶i cã thÈm tra, x¸c nhËn cña c¬ quan  qu¶n lý  cÊp trªn,  ®ång thêi  ®¬n vÞ  cã  c«ng v¨n göi kÌm c¸c 
 3. lo¹i giÊy  tê   ®Ó  chøng  minh  nh: sæ lao  ®éng, lý  lÞch §¶ng  viªn, lý  lÞch  ®oµn, quyÕt  ®Þnh tiÕp nhËn hoÆc hîp  ®ång lao  ®éng, quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng hoÆc quyÕt ®Þnh chuyÓn c«ng t¸c,  quyÕt ®Þnh phôc viªn, xuÊt ngò, chuyÓn ngµnh. e) Nép  ®ñ  hå  s¬  nh quy  ®Þnh  ®iÓm 3 díi  ®©y cho c¬  quan  B¶o hiÓm x∙ héi. §èi víi ®¬n vÞ chia t¸ch, hîp nhÊt th× thñ trëng ®¬n vÞ  nµy cã  tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt; §èi víi  ®¬n vÞ   ®∙ gi¶i thÓ,  b¸n, cho thuª  th×  thñ  trëng   ®¬n  vÞ  cÊp trªn  trùc  tiÕp cã  tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt. 2. Ngêi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm: Trùc   tiÕp   khai   trong   tê   khai   cÊp   sæ   b¶o   hiÓm   x∙   héi   (theo mÉu sè  1). Néi dung ghi trong tê  khai ph¶i  ®óng víi  hå  s¬, lý  lÞch gèc do c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu¶n lý; Ký  vµo tê   khai   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   néi   dung   kª  khai. 3. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi cña mçi ngêi  bao gåm: a) Tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi. b)  Lý  lÞch  gèc vµ  lý   lÞch bæ  sung cña  ngêi lao  ®éng,  quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn hîp ®ång lao ®éng, c¸c giÊy tê cã liªn  quan   kh¸c   nh:   quyÕt   ®Þnh   n©ng   bËc   l¬ng,   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu  ®éng hoÆc quyÕt  ®Þnh chuyÓn c«ng t¸c, quyÕt  ®Þnh phôc viªn   xuÊt ngò, chuyÓn ngµnh, giÊy th«i tr¶ l¬ng. c) QuyÕt  ®Þnh nghØ chê  viÖc. Trêng hîp kh«ng cã  quyÕt  ®Þnh nghØ chê  viÖc th×  ph¶i cã  x¸c nhËn cña thñ  trëng  ®¬n  vÞ t¹i thêi ®iÓm lËp hå s¬. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o B¶o  hiÓm x∙ héi tØnh, thµnh phè thùc hiÖn: a) TiÕp nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi. b)   Tæ   chøc   thÈm   ®Þnh   hå   s¬   ®Ó   x¸c   ®Þnh   c¸c   ®èi   tîng  thuéc diÖn ®îc cÊp sæ B¶o hiÓm x∙ héi ®Ó lËp, ghi vµ cÊp sæ   b¶o hiÓm x∙ héi cho ngêi lao  ®éng. C¸ch ghi sæ b¶o hiÓm x∙  héi   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t   sè   09/L§TBXH­TT  ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ X∙  héi. Thêi gian c«ng t¸c trong khu vùc Nhµ  níc tríc khi nghØ 
 4. chê  viÖc  ®îc tÝnh  hëng b¶o hiÓm x∙ héi theo quy  ®Þnh  t¹i  c¸c v¨n b¶n sau: ­ Th«ng t sè 13/NV ngµy 04/9/1972 cña Bé Néi vô (nay lµ  Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi) híng dÉn vµ quy ®Þnh cô  thÓ   vÒ   viÖc   tÝnh   thêi   gian   c«ng   t¸c   cña   c«ng   nh©n,   viªn   chøc Nhµ níc; ­ C«ng v¨n sè  1908/HT ngµy 15/8/1973 cña Bé  Th¬ng binh  vµ  X∙ héi (nay lµ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi) vÒ  viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c cho c«ng nh©n, viªn chøc Nhµ  níc; ­ C«ng v¨n sè  17/HT ngµy 04/01/1978 cña Bé  Th¬ng binh  vµ  X∙ héi (nay lµ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi) vÒ  viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c cho c«ng nh©n viªn chøc cã gi÷  chøc vô Ban C«ng an x∙; ­ C«ng v¨n sè  305/HT ngµy 06/3/1978 cña Bé  Th¬ng binh  vµ  X∙ héi (nay lµ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi) vÒ  viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c cho gi¸o viªn vì lßng; ­   C«ng   v¨n   sè   169/NHXH   ngµy   17/02/1981   cña   Bé   Th ¬ng  binh vµ  X∙ héi (nay lµ  Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi)  vÒ  viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ   ®é  hu trÝ, mÊt søc lao  ®éng vµ  tiÒn tuÊt; ­ Th«ng t  Liªn Bé  sè  10/TT­LB ngµy 07/6/1988 cña Liªn  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi ­ Y tÕ  híng dÉn bæ sung  viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®èi víi c¸n bé y tÕ x∙, phêng; ­   C«ng   v¨n   sè   1943/L§TBXH­BTXH   ngµy   20/8/1990   cña   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vÒ  viÖc thùc hiÖn chÕ   ®é   B¶o hiÓm x∙ héi ®èi víi ngêi ®i hîp t¸c lao ®éng vÒ níc; ­ Th«ng t  Liªn Bé  sè  12/TT­LB ngµy 03/8/1992 cña Liªn  Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   ­   Tµi   chÝnh   híng   dÉn  thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch, chÕ ®é víi ngêi ®i lao ®éng cã  thêi h¹n ë níc ngoµi vÒ níc; ­ Th«ng b¸o sè  622/VK ngµy 14/12/1993 cña Bé Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ X∙ héi ­ Ban ViÖt kiÒu Trung ¬ng vÒ viÖc tÝnh  thêi gian ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ë níc ngoµi cña ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë níc ngoµi nay lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn Nhµ níc ®Ó  hëng chÕ ®é B¶o hiÓm x∙ héi; ­ C«ng v¨n sè  3634/L§­TBXH ngµy  09/10/1997  cña Bé  Lao   ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vÒ viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c  cña thanh niªn xung phong. Sau khi ®èi chiÕu, kiÓm tra hå s¬, lý lÞch gèc khíp víi  néi   dung   kª   khai   trong   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   cÊp   sæ   b¶o   hiÓm   x∙  
 5. héi, c¬ quan B¶o hiÓm x∙ héi tr¶ l¹i hå s¬, lý lÞch gèc cña   ngêi lao ®éng cho ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. Trêng   hîp   khi   thÈm   ®Þnh,   xÐt   thÊy   cã   nh÷ng   hå   s¬   cha  ®óng,  ®ñ, th×  c¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi ph¶i th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n cho ®¬n vÞ cã ®èi tîng ®Ó ®¬n vÞ tiÕp tôc xö lý, bæ  sung. c) Sau 30 ngµy kÓ  tõ  khi nhËn hå  s¬  hoµn chØnh do  ®¬n  vÞ  sö  dông lao  ®éng nép, c¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi thùc hiÖn   xong viÖc cÊp sæ B¶o hiÓm x∙ héi vµ giao sæ b¶o hiÓm x∙ héi   cho  ®¬n vÞ  sö  dông lao  ®éng. Thñ  trëng  ®¬n vÞ  sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch  nhiÖm  giao sæ b¶o hiÓm x∙ héi cho ngêi lao  ®éng. d) Tæng hîp t×nh h×nh cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi cña c¸c c¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi tØnh, thµnh phè vµ b¸o c¸o Bé Lao ®éng  ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Bé Tµi chÝnh (theo mÉu sè 3). 2.   Thñ   trëng   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   cã   tr¸ch   nhiÖm   niªm   yÕt  c«ng khai danh s¸ch nh÷ng ngêi ®∙ ®îc duyÖt cÊp Sæ b¶o hiÓm  x∙ héi. Khi lµm thñ  tôc cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi, nÕu ng êi  lao ®éng ®∙ hÕt tuæi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Bé luËt Lao  ®éng th×  thñ  trëng  ®¬n vÞ  chuyÓn  hå  s¬  cña ngêi lao  ®éng  cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi  ®Ó  gi¶i quyÕt ngay chÕ   ®é  cho   ngêi lao ®éng ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Ngêi lao  ®éng nhËn sæ b¶o hiÓm x∙ héi trùc tiÕp tõ  ®¬n vÞ sö dông lao ®éng.. Ngêi lao ®éng dïng sæ nµy ®Ó tiÕp  tôc  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi, hoÆc gi¶i quyÕt chÕ   ®é  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 4. C¸c Bé, ngµnh chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm  tra,  ®«n  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  thuéc quyÒn trùc tiÕp qu¶n lý  thùc  hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5. Kinh phÝ  thùc hiÖn thÈm  ®Þnh vµ  cÊp sæ b¶o hiÓm x∙  héi ®îc lÊy tõ phÝ qu¶n lý cña B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam. V­ §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  c«ng b¸o. 2. Thêi gian lµm viÖc cã  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi tríc ngµy  01/01/1995  ®îc ghi nhËn trong sæ b¶o hiÓm x∙ héi,  ®îc tÝnh  hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi
 6. 3.  C¸c quy  ®Þnh t¹i  Th«ng  t  nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh  ®Õn hÕt n¨m 2005. 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ó  nghiªn   cøu gi¶i quyÕt.
 7. MÉu sè 1 Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi 1.   Hä   vµ  tªn:....................................................... ........ Nam (1), n÷ (2):             2. Ngµy th¸ng n¨m sinh: 3.   N¬i  sinh:   ..................................................... ................................. 4. Sè sæ BHXH (do c¬ quan BHXH ghi):  5.   D©n   téc:   ...........................  Quèc tÞch: ................................................ 6.   Chøc   danh,   nghÒ   nghiÖp,   cÊp  bËc:   ...................................................... ............ 7.   C¬   quan,   ®¬n   vÞ   lµm  viÖc:   ..................................................... .......................... 8.   §Þa   chØ   thêng   tró   (n¬i   ®¨ng   ký   khÈu   thêng  tró): ........................................ 9.   Chøng   minh   th  sè   ..................................  N¬i cÊp ......................................... ngµy   ..............   th¸ng   .............  n¨m ................. I­ Qu¸ tr×nh lµm viÖc cã ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi Tõ  §Õn  CÊp bËc, chøc vô,  Thêi gian  Møc l¬ng  th¸ng/n¨ th¸ng/n¨ chøc danh nghÒ,  ®ãng BHXH ®ãng BHXH m m c«ng viÖc, ®¬n vÞ  N¨m Th¸ng lµm viÖc, ®Þa ®iÓm 
 8. ®¬n vÞ ®ãng 1 2 3 4 5 6 II­ C¸c chÕ ®é BHXH ®∙ ®îc hëng ....................................................... ........................................................... ........... ....................................................... ........................................................... ........... ....................................................... ........................................................... .......... ....................................................... ........................................................... .......... ....................................................... ........................................................... .......... ....................................................... ........................................................... .......... ....................................................... ........................................................... .......... ....................................................... ........................................................... ..........
 9. .........., ngµy       th¸ng  n¨m Ngêi khai (ký, ghi râ hä vµ tªn) X¸c nhËn cña thñ trëng c¬ quan ®¬n vÞ Thêi gian  ®ãng BHXH tÝnh  ®Õn ngµy ....................  lµ ........ n¨m ........ th¸ng. Thñ trëng c¬ quan ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) X¸c nhËn cña gi¸m ®èc b¶o hiÓm x∙ héi tØnh, thµnh phè Thêi   gian   ®ãng   b¶o   hiÓm   tÝnh   ®Õn   ngµy................  lµ .......... n¨m ......... th¸ng. Gi¸m ®èc b¶o hiÓm x∙  héi ........................ (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)
 10. MÉu sè 2 Tªn doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ........., ngµy.... th¸ng.... n¨m 200..   Danh s¸ch Ngêi lao ®éng nghØ chê viÖc tríc ngµy 01/01/1995 cã tªn trong danh s¸ch cña doanh nghiÖp,  c¬ quan, tæ chøc thuéc ®èi tîng thùc hiÖn cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè  26/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X∙ héi. Stt Hä vµ  Ngµy  N¬i ë  Ngµy  Ngµy  NghÒ  §¬n vÞ c«ng  Thêi gian  Møc tiÒn  tªn th¸ng n¨m  hiÖn  th¸ng n¨m  th¸ng  nghiÖp,  t¸c tríc  c«ng t¸c  l¬ng tríc  sinh nay vµo lµm  n¨m nghØ  chøc vô khi nghØ  tríc khi  khi nghØ  viÖc chê viÖc chê viÖc nghØ chê  chê viÖc viÖc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11. Ngêi lËp danh s¸ch          Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ      (Ký, ghi râ hä tªn)          (Ký, ghi râ  hä  tªn, ®ãng dÊu)
 12. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ liÖu  luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 3 B ¶ o   h i Ó m   x ∙   h é i   V i Ö t   N a m  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ........, ngµy.... th¸ng... n¨m  200... Tæng hîp KÕt qu¶ thùc hiÖn cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi ®èi víi ngêi lao ®éng nghØ chê viÖc tríc  ngµy 01/01/1995 STT §¬n vÞ  Sæ lao ®éng ®îc cÊp sæ  Ghi chó (BHXH tØnh,  BHXH thµnh phè) Tæng  Trong ®ã sè Thuéc c¬  Thuéc c¬  quan ®Þa  quan  ph¬ng Trung ­ ¬ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tæng céng: Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản