Thông tư 26/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
6
download

Thông tư 26/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  26/2003/TT­B T C  n g µy  01 th¸ng 4 n¨ m  2003 H íng  B tµi d É n  v Ò  thêi  ®i Ó m  tÝnh  thu Õ  ® èi víi   h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/5/1998; C¨n  C«ng    6038/VPCP­KTTH   cø  v¨n sè  ngµy  28/10/2002  cña  V¨n phßng  ChÝnh phñ  viÖc    vÒ  thêi®iÓm   tÝnh  thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  thêi®iÓm   vÒ    tÝnh thuÕ ®èi    víihµng    ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu  sau: nh  Thêi®iÓm     tÝnh thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thùc hiÖn    theo quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  4  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  söa ®æi, bæ     sung mét sè  ®iÒu  cña LuËt thuÕ  xuÊt  khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  20/5/1998 vµ    híng dÉn  i   t¹ Môc  ,   II PhÇn   C Th«ng   172/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy  22/12/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/08/1993,sè    94/1998/N§­   ngµy  CP   17/11/1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh  chitiÕtthihµnh        LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  c¸c LuËt söa  æi, vµ      ®   bæ   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. Qui ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy  31/12/2001  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt    H¶i quan  vÒ  tôc h¶iquan, chÕ    thñ        ®é kiÓm     tra,gi¸m      s¸th¶iquan kh«ng  dông    ¸p  ®Ó x¸c®Þnh      thêi®iÓm  tÝnh thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  víng  ¾c     cã  m ®Ò nghÞ    quan  c¸c c¬  vµ  ®¬n  ph¶n    Bé    vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh     ®Ó gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản