intTypePromotion=1

Thông tư 27/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
79
lượt xem
2
download

Thông tư 27/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a B é  T µ I  H Ý N H   è  27/2001/TT­B T C  n g µ y   C S 27 th¸ng 4 n¨ m  2001 H í ng  d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é  t µi hi  ch Ý n h  ® è i  íi v  B ¶ o  hi Ó m  ti Ò n  ö i Vi Ö t  a m g N Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 145/2000/Q§­ TTg  µy  ng 19/12/2000 cña  ñ ­   Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiB¶o   l    ®è v   hiÓ m   Òn göiViÖtNam,  é  µichÝnh  íng dÉn  ét  è  éidung  Ò   Õ     ti       BT  h  m sn  v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è    B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam     hi ti       nh sau: I. U Y  § Þ N H  C H U N G    Q 1. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   µ tæ    hi ti g     l   chøc  µichÝnh  µ   íc,cã  èn  t  Nh n   v ®iÒu  Ö,ho¹t®éng  l    kh«ng  ×  ôc    î nhuËn, b¶o  ¶m   toµn  èn  µ  ù vm tiªul   i   ® an  v v t  bï ®¾ p     Ý,  îc miÔn  ép  Õ    Þ gia t¨ng ®èi  íiho¹t®éng      chi ph ®   n thu gi¸tr       v    b¶o hiÓ m   Òn  öi,® îc miÔn  ép  Õ  ti g     n thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  µ  v thu  ö  ông  sd vèn.  2. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   µ ®¬n  Þ  ¹ch    Ëp    hi ti g     l  vh to¸n t trung toµn  Ö     h thèng,thùc  Ön      µ  Õt    hi thu,chiv quy to¸n thu    µichÝnh    chit   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 145/2000/Q§­ TTg  µy  ng 19/12/2000  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, c¸c  éi dung  íng  Én  ¹ c Th t Ch ph   n  h d t i Th«ng   µy  µ    b¶n    ¹m  tn v c¸c v¨n  quiph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýtµichÝnh  l    kh¸c cã    li   ªnquan.  3. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn göiViÖt hi ti       Nam   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc    tr   lu   vi qu¶n  ýan  µn  èn  µ  µis¶n, l   to v v t     vÒ   ö  ông  èn,vÒ   Êp  µnh  Õ     µichÝnh,kÕ     µ  Óm    sd v   ch h ch ®é t     to¸nv ki to¸ntheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     4. Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn    T  th   chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   µichÝnh, h­ l  n   t    íng  Én  ùc  Ön  µ  Óm     ¹t®éng      µichÝnh  ña  d th hi v ki tra ho   thu,chi t   c B¶o  Ó m   hi tiÒn göiViÖtNam.      II. U ¶ N  L ý  V è N  v µ  T µ i S ¶ N    Q 1. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ùc hiÖn    hi ti g     th   qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  theo  quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ ti Ch IIQuy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiB¶o  Ó m   Òn  öi l    ®è v   hi ti g   ViÖt Nam  ban hµnh kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  145/2000/Q§­ TTg  ngµy  19/12/2000 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph 2. B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ã tr¸chnhiÖ m     hi ti       c    theo  âitoµn  é  èn  µ  d  bv v tµis¶n  Ön  ã, thùc  Ön  ¹ch    hi c   hi h to¸n theo  ng  Õ     Õ     ®ó ch ®é k to¸n,thèng      kª hiÖn  µnh;ph¶n  ®Çy  ,  Ýnh    Þp  êit×nh  ×nh  Õn  ng  ña  h   ¸nh  ®ñ ch x¸c,k th   h bi ®é c vèn  µ  µis¶n  v t  trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng, quy  nh  â          ®Þ r tr¸chnhiÖ m   ña  õng    ct bé  Ën,c¸nh©n  i víi c¸ctr ng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n. ph     ®è       ê h     hh   m¸tt    
  2. 2 3.  ü   ù  Qu d phßng  nghiÖp  ô  ×nh  µnh  õ  ån  vh th t ngu thu  Ý   ph b¶o  Ó m   hi tiÒn  öi® îcdïng        Òn  g    ®Ó chitr¶ti b¶o  Ó m   hi cho  êigöitiÒn  ng     theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   Sè   Ý    îctõ c¸c tæ  ph thu ®       chøc  tham    gia b¶o  Ó m   hi trong 3    n¨m  u,  õ ®Ç t   n¨m 2001  n   Õt  ®Õ h n¨m  2003  îc ph©n  ®  chia nh sau: 88%   è  Ý       s ph thu  îc ®  h¹ch    µo  ü  ù  to¸nv qu d phßng  nghiÖp  ô,12%   è  Ý  v  s ph cßn  ¹ h¹ch to¸nvµo    l  i    thu nhËp  ña  c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       Khi tæ    chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göim Êt  hi ti     kh¶  n¨ng thanh    µ  ã  to¸nv c quyÕt  nh  Ê m     ¹t®éng  ña  ¬  ®Þ ch døt ho   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, B¶o  Nh n   th quy   hiÓ m   Òn  öi ViÖt Nam   îc sö  ông  ü  ù  ti g     ® d qu d phßng  nghiÖp  ô        v ®Ó chi tr¶ tiÒn    b¶o  Ó m   hi cho  êigöitiÒn theo quy  nh. ng         ®Þ Trêng  îp quü  ù  h  d phßng  nghiÖp  ô  v kh«ng          Òn b¶o  Ó m   ®ñ ®Ó chitr¶ti   hi cho  êigöitiÒn,B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   c¸o t×nh  ×nh  µ    Êt ng       hi ti       b¸o    h v ®Ò xu   ph¬ng    ö  ývíi é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc.Trªn c¬  ë    Êt, ¸n x l     T   B v Ng h Nh n     s ®Ò xu   kiÕn  Þ   ña  ngh c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam,  é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  hi ti g     BT  v Ng h Nhµ   ícthèng  Êt tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  ¬ng    ö  ý. n  nh     t  ph quy   ph ¸n x l 4. B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   îcsö  ông  èn    ôc  ô  ¹t®éng    hi ti       ® d v ®Ó ph v ho   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt,    ph¶i®¶m     b¶o nguyªn t¾c  toµn  µ    iÓn   an  v ph¸ttr   vèn.B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   îcmua   ¾ m,  u    µo  µis¶n  è  nh     hi ti       ®  s ®Ç tv t   c ®Þ cña  ×nh  m theo nguyªn  ¾c    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  è  nh  t gi¸tr   l  i t  c ®Þ kh«ng  îtqu¸ v    15%   èn  iÒu  Ö. v® l  ViÖc  u    µ  ®Ç t v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µng  s t  c ®Þ h n¨m ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  µ   ícvµ  ®Þ c Nh n   trong ph¹m    Õ   ¹ch n¨m  ∙  îcduyÖt.   vik ho   ®®   B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam,  Þu  hi ti g     ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Öc    tr   lu   vi sö  ông  èn    d v ®Ó mua  ¾ m,  u    µo  µi s ®Ç tv t   s¶n  è  nh. c ®Þ 5. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   îc sö  ông  èn  ¹m  êinhµn  çi®Ó     hi ti g     ® d v t th   r  ®Ç u  : t ­ G öi  ¹    ti Kho  ¹c  µ   íc,Ng ©n   µng  µ   íc hoÆc     chøc  Ýn  b Nh n   h Nh n   c¸c tæ  t dông  µ   íc. Nh n ­ Mua     Õu  Ýnh  ñ, tr¸ phiÕu,tÝn  Õu  ña  ©n   µng  µ     tr¸ phi Ch i ph    i   phi c Ng h Nh níchoÆc     chøc  Ýn  ông  µ   ícph¸thµnh.   c¸ctæ  td Nh n     H×nh thøc ®Ç u  ,møc  u    èn  µn  çitheo  ¬ng      Èn  ña    t  ®Ç tv nh r   ph ¸n phª chu c Héi ®ång    qu¶n  Þ. tr 6. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ùc hiÖn  Öc  Óm     ¸nh    ¹ tµi   hi ti g     th   vi ki kª,® gi¸l     i s¶n, trÝch  Êu    kh hao  µis¶n  è  nh,  ö  ýtæn  Êt,thanh  ýnhîng  t  c ®Þ x l  th   l  b¸n  µi t  s¶n theo quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 7, §i 8, §i 9, §i 10  ch qu¶n  ýtµi l    chÝnh  i  íiB¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ®è v   hi ti g     ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   ®Þ sè  145/2000/Q§­ TTg  µy  ng 19/12/2000 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph III.T H U  N H Ë P, C HI P H Ý   1. C¸c    kho¶n  thu  Ëp  ña  nh c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   µ c¸c kho¶n  hi ti g     l    thùc thu trong n¨m, bao  å m:        g 1.1.Thu  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   Òn göi hi ti  
  3. 3 ­ Trong  n¨m  u   õ n¨m    3  ®Ç t   2001  n   Õt  ®Õ h n¨m  2003,B¶o  Ó m   Òn göi   hi ti     ViÖt Nam   îc h¹ch    ®  to¸n vµo    thu  Ëp  nh 12%  tæng  è  Ý   s ph thu  îc hµng    ®  n¨m cña    chøc  c¸ctæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   ­Thu    õc¸ckho¶n    l∙t     i cho  vay  ç  î       Òn göi® îcb¶o  Ó m. h tr  chitr¶ti       ®Ó hi ­ Thu  Ý     ph b¶o   l∙nh cho    c¸c kho¶n vay  Æc   Öt ®Ó   ã  ån      ® bi   c ngu chi tr¶ tiÒn göi® îcb¶o  Ó m.     hi ­Thu    õmua  ¹nî.   l∙t   i l  i ­Thu  Òn ph¹tdo    ¹m  êih¹n  ép  Ý    ti     viph th   n ph theo quy  nh.   ®Þ 1.2.Thu  ¹t®éng  µi Ýnh    ho   t  ch ­Thu    u    µo    Êy têcã    l∙®Ç tv c¸cgi     gi¸. i ­Thu    Òn göi.   l∙ti   i 1.3.Thu  ¹t®éng    ho   kh¸c ­ Thu    thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n:lµtoµn  é  è  Òn thu ® îcdo  l    t     b s ti       thanh  ý, l  nhîng b¸n  µis¶n    t  (kh«ng bao  å m   g kho¶n    õ thanh  ýtµis¶n  ña  chøc  thu t   l    c tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi). hi ti   ­ Thu  Ý   Þch  ô   vÊn,  o   ¹o c¸n  é  ph d vt ®µ t   b cho  chøc  tæ  tham gia    b¶o hiÓ m   Òn göi. ti   1.4.C¸c    kho¶n    thu kh¸c C¸c kho¶n    ña  thu c B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam     hi ti       ph¸tsinh trong kú      ph¶i   cã ho¸  n   ®¬ hoÆc   chøng  õ  îp  Ö  µ  t h l v ph¶i ® îc h¹ch     to¸n ®Çy     µo      ®ñ v thu nhËp.  2. Chi phÝ   ña     c B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   µ c¸c kho¶n  ùc chicÇn   hi ti g     l    th     thiÕt cho  ¹t ®éng  ña    ho   c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam,  ã  c ho¸  n   ®¬ hoÆc   chøng  õ hîp lÖ.Møc    i t ng chi® îcthùc hiÖn  t      chi,®è  î         theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  luËt. êng  îp ph¸p luËtcha  ã   Tr h     c quy  nh, B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ©y  ®Þ   hi ti       x dùng  nh  ®Þ møc,  Õt ®Þnh  Öc      µ  Þu  quy   vi chitiªuv ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr       C¸c kho¶n    Ý   chi ph ph¶i n»m     trong  Õ   ¹ch  µichÝnh  k ho t  n¨m  ña  c B¶o  Ó m   hi tiÒn göiViÖtNam,       bao  å m: g 2.1.Chi ho¹t®éng      b¶o  Ó m   Òn göi hi ti   ­Chi tr¶l∙tiÒn vay.        i  ­Chi phÝ  Þch  ô     d v thanh  to¸n, û    th¸c. u ­ Chi kh¸c cho  ¹t®éng       ho   nghiÖp  ô:chiphÝ  v    cho  ¹t®éng  ho   mua   nî, b¸n    ho¹t®éng  u  ,chiphÝ    ®Ç t    cho  Öc    åic¸ckho¶n  î khã  ßi  µ    vi thu h     n  ® v c¸c kho¶n  chikh¸ccho  ¹t®éng      ho   nghiÖp  ô. v 2.2.Chi cho  êilao®éng, gå m   ÷ng     ng       nh kho¶n    chisau: ­ Chi phÝ  Òn ¬ng, tiÒn     ti l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n    chimang  Ýnh  Êt tiÒn ­ t ch   l ¬ng  ph¶itr¶cho  êilao®éng.    ng     ­ Chi  ô  Êp  ph c cho  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µm  tr   Ki so¸tl viÖc  chuyªn tr¸ch. b¸n    ­ Chi  ca  B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ¨n  do  hi ti g     quy  nh   ng  ®Þ nh møc    chi hµng th¸ngcho  çi c¸n bé,nh©n      m    viªnkh«ng  îtqu¸ møc ¬ng  èithiÓu Nhµ   ­ v    l t    n ícquy  nh  i víi   ®Þ ®è     c«ng  chøc  µ   íc. Nh n
  4. 4 ­Chi cho    ng  ÷.    lao®é n ­ Chi    b¶o  é    ng  i  íinh÷ng  i îng  Çn  h lao ®é ®è v   ®è t c trang bÞ     b¶o  é    h lao ®éng trongkhilµm  Öc.    vi ­ Chi trang phôc       giao dÞch    cho    é,nh©n    µm  Öc  ¹ B¶o  Ó m   c¸n b   viªnl vi t i   hi tiÒn göiViÖtNam.       ­Chi trî Êp    Öc       c th«ivi cho  êilao®éng. ng     ­Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n. 2.3.Chi phÝ     b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi y  v kinhphÝ    c«ng  oµn. ® 2.4.Chi phÝ      cho  ¹t®éng  ña  chøc  ho   c tæ  §¶ng, ®oµn  Ó  ¹    th t iB¶o  Ó m   hi tiÒn  öi ViÖt Nam   îc lÊy tõ nguån  g    ®      kinh phÝ   ña  chøc  µy, n Õu  ån    c tæ  n  ngu kinh phÝ  ña  chøc      c tæ  trªnkh«ng    × phÇn  ®ñ th   chªnh  Öch  Õu  îch¹ch to¸n l thi ®      vµo    Ý  ña  chiph c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       2.5.Chi ho¹t®éng      qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô v C¸c  kho¶n    chicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  v bao  å m: g a­ Chi vËt tv¨n phßng:vËt liÖu,giÊy têin,v¨n phßng  È m,                       ph phßng  ch¸y  ch÷a  ch¸y. b­ Chi  Ò   íc phÝ   u  iÖn  µ  v c  b® v truyÒn    µ c¸c kho¶n    Ò   u  Ý, tin:l     chiv b ph   truyÒn    iÖn  ¹i ®iÖn  tin,® tho  , b¸o,thuª kªnh      truyÒn    tin,telex,fax tr¶theo        ho¸ ®¬n  ña  ¬  c c quan  u  iÖn. b® ViÖc trang bÞ   iÖn  ¹i ¹  µ   ® tho   i t nh riªng® îc ¸p dông       theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícnh  i víi n  Þ  µnh  Ýnh  ù  c Nh n   ®è     ®¬ v h ch s nghiÖp. c­Chi ®iÖn,níc,y  Õ,vÖ          t   sinhc¬    quan,b¶o  Ö     v m«i  êng. tr d­    Chi x¨ng  Çu:    d Chi x¨ng  Çu  Ën  d v chuyÓn  ôc  ô    é  i  ph v c¸n b ® c«ng    t¸c vµ    é    o  i  µm  Öc. c¸n b l∙nh®¹ ® l vi e­ Chi c«ng    Ý     t¸cph cho    é  i  c¸n b ® c«ng    t¸ctrong vµ  µiníc:thùc hiÖn    ngo       theo quy  nh  i  íic¸n  é, nh©n    ®Þ ®è v   b   viªndoanh nghiÖp  µ   íc ®i  Nh n   c«ng   t¸c trongvµ  µiníc.   ngo   f­Chi  Ô  ©n, giao  Þch  i  ¹i    lt   d ®è ngo ,kh¸nh  Õt,héi nghÞ,  ti     tuyªn truyÒn,     qu¶ng    c¸o theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶ig ¾n  íi ¹t®éng    v    ho cña  B¶o  Ò m   Òn göiViÖt Nam.  hi ti       C¸c kho¶n    µy  chin kh«ng      qu¸ 7% tæng    chi phÝ trong 2    n¨m  u   íithµnh  Ëp vµ  ®Ç m   l   kh«ng        qu¸ 5% c¸cn¨m  sau  . ®ã g­ Chi ®µo  ¹otËp  Ên    é  µ       t  hu c¸n b v chinghiªncøu    khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh thùc  Ön  hi c¨n  vµo  cø  nhu  Çu  ùc  Õ  µ  c th t v tæng møc     chi trong kÕ   ¹ch  µi   ho t  chÝnh  n¨m, gå m:   ­ Chi tæ      chøc    íp®µo  ¹o,båidìng,huÊn  Ön  c¸c l   t     luy nghiÖp  ô, vitÝnh, v      ngo¹ing÷  ¾n  ¹n cho    é,nh©n      ng h  c¸n b   viªnB¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       ­ Chi mua   µiliÖu,s¸ch b¸o,inÊn,    Þch  µiliÖu phôc  ô     t         biªnd t    v cho c«ng  t¸c®µo  ¹o, åidìng huÊn  Ön    t   b   luy nghiÖp  ô,nghiªncøu. v    ­Chi tæ      chøc    éc  éith¶o khoa  äc. c¸ccu h     h ­Chi nghiªncøu    µikhoa  äc.      ®Ò t   h ­Chi tr Ónkhaiøng  ông     i     d khoa  äc,c«ng  Ö. h  ngh ­C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n
  5. 5 K Õ   ¹ch  o  ¹o,huÊn  Ön  ho ®µ t   luy nghiÖp  ô, héi th¶o  v    khoa  äc  B¶o  h do  hiÓ m   Òn göiViÖtNam   Õt ®Þnh  µ  Öt dù  ti       quy   v duy   to¸n. h­ Chi  Ò   v thuª chuyªn      gia trong níc vµ  µi níc thùc hiÖn      ngo       c¨n  vµo  cø  nhu  Çu  ùc tÕ  µ  c th   v tæng  møc    chitrong kÕ   ¹ch tµichÝnh    ho     n¨m. i­   Ý    ph thanh    Óm  Chi tra,ki to¸n. j­Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång         viph h   kinh tÕ  nguyªn nh©n    do    kh¸ch quan    bÊt kh¶    kh¸ng. k­Chi phÝ     qu¶n  ýkh¸c. l  2.6.Chi vÒ   µi     t  s¶n: ­ Chi khÊu     hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo quy  Õ   ch qu¶n  ý, ö  ông  µ  Ých l  d s v tr   khÊu  hao  µi t  s¶n  è  nh  c ®Þ quy  nh  i víi ®Þ ®è    doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n ­Chi vÒ       mua  b¶o  Ó m   µis¶n. hi t  ­Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng. c lao®é ­ Chi b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n:møc    µng     d   s ch t     chih n¨m  èi®a  t   kh«ng    qu¸ 5%     Þtµis¶n  è  nh  ×nh  ©n  gi¸tr     c ®Þ b qu trongn¨m.   ­ Chi phÝ     thuªtµis¶n:Lµ  è  Òn thuªtµis¶n    vµo  îp ®ång       s ti      c¨n cø  h  thuª   tµis¶n  ÷a bªn    gi   cho    µ  thuªv B¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   ­ Chi vÒ       thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  l    t  (bao  å m     Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  g gi¸tr   l i t  vµ      Ý  c¸cchiph thanh  ý, îng b¸n). l  nh   ­ Chi cho     kho¶n  tæn  Êttµis¶n  th     cßn  ¹ sau    ∙  îcbï ®¾ p   l  i khi® ®     b»ng    c¸c nguån quy  nh. ®Þ 2.7.Chi nép  Õ,phÝ, lÖ  Ý.    thu     ph 2.8.Chi khen  ëng     th cho    ©n  µ  n  Þ  µingµnh  ã  ng  ãp  c¸ nh v ®¬ v ngo   c ®ã g cho  ¹t®éng  ña  ho   c B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam:  i t ng,h×nh  hi ti       ®è  î   thøc khen      do B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Õt ®Þnh. Møc    èi a  hi ti       quy     chit   kh«ng      ® qu¸ 1/2 th¸ng  l ng  ùc hiÖn  ¬ th   trong n¨m.   2.9.C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸c gå m       c¸c kho¶n    Çn  Õtcho  ¹t®éng  chic thi   ho   cña B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  ¹t®éng,  a  tr ho   ch n»m   trongc¸cquy  nh  trªn.    ®Þ nªu    3. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ùc hiÖn  ¹ch    hi ti g     th   h to¸n thu  Ëp, chiphÝ     nh     ®óng  Õ     ch ®é quy  nh,  Þu  ®Þ ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   ù  Ýnh      tr   lu   s ch x¸c cña    c¸ckho¶n      µ  ùc hiÖn    thu,chiv th   c¸cquy  nh  Ò   Õ       n, chøng  ®Þ v ch ®é ho¸ ®¬   tõkÕ     to¸n. 4. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam     hi ti g     kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   ¹t   chi ph ho   ®éng    c¸ckho¶n sau: ­ C¸c    kho¶n  Öth¹i®∙  îcCh Ýnh  ñ  ç  î thi     ®   ph h tr  hoÆc   ¬  c quan  b¶o  Ó m,  hi bªn  ©y  Öth¹ibåith ng; g thi       ê   ­ C¸c    kho¶n    ¹tdo    ¹m  µnh  Ýnh, viph¹m  chiph   viph h ch    m«i  êng, ph¹tnî tr      vay    ¹n  nguyªn nh©n  ñ  qu¸ h do    ch quan,ph¹tviph¹m  Õ     µi Ýnh;      ch ®é t   ch   ­C¸c    kho¶n  Òn ph¹tm µ   Ëp  Ó,c¸nh©n  ti     t th     ph¶inép  viph¹m    do    ph¸p luËt    trongkhithi µnh  Öm  ô;     h nhi v
  6. 6 ­ C¸c    kho¶n    chikh«ng  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  li   ®Õ ho   c B¶o  Ó m   Òn göi hi ti     nh    u    ©y  ùng  ¬  chi®Ç tx d c b¶n;chiñng  é  chøc    ©n     h tæ  c¸nh kh¸c; ­ C¸c    kho¶n    éc  ån  chithu ngu kinh phÝ     kh¸c ®µi  ä:chisù    th     nghiÖp, chi    khen  ëng  óc  îvµ    th ph l   c¸ckho¶n    nguån  i chido  kinhphÝ    kh¸c®µi thä.    ­C¸c    kho¶n    chikh«ng  îp lÖ  h   kh¸c.
  7. 7 I V. H £ N H  L Ö C H  T H U  C HI T µ i C H Ý N H  V µ    C T R Ý C H  L Ë P  C¸ C  Q u ü 1. Chªnh  Öch  l thu    µichÝnh  ùc  Ön  chi t   th hi trong  n¨m  µ kÕt  l  qu¶  ¹t ho   ®éng  ña  c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam,  îcx¸c®Þnh  ÷a tæng    Ëp  õ hi ti       ®   gi   thu nh tr   ®i tæng    Ý   îp  ý,hîp  Ö  chiph h l   l ph¸tsinh trong n¨m        quy  nh  ¹  ôc  I ña  ®Þ ti m II c Th«ng   µy. tn 2. ViÖc  ©n  èichªnh  Öch      ña    ph ph   l thu chic B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   hi ti g     thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹  iÒu  vµ  iÒu  Quy  Õ   ®Þ ti ® 17  ® 18  ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    ®èi víi    B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       V. C H Õ  § é  K Õ  T O¸ N, T H è N g  Kª, KI Ó M  T O¸ N   V µ  K Õ  H O ¹ C H  T µ I C H Ý N H   1. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ùc  Ön  Õ     Õ      hi ti g     th hi ch ®é k to¸n,thèng      kª hiÖn  µnh  µ      h v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. h  c BT  2. N¨m   µichÝnh  ña    t  c B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ¾t  u   õ ngµy    hi ti       b ®Ç t   01 th¸ng01  µ  Õt  óc vµo  µy  th¸ng12  ¬ng  Þch.   v k th   ng 31   d l 3.Hµng    n¨m  B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   ã  hi ti       c tr¸chnhiÖ m  Ëp vµ  öicho    l  g  Bé  µichÝnh  Õ   ¹ch tµichÝnh  ∙  îcHéi ®ång  T  k ho     ®®     qu¶n  Þth«ng  tr   qua,gå m:    ­  Õ   ¹ch  K ho thu  Ëp      Ý   Ìm  nh ­ chi ph (k theo  thuyÕt minh    ÕtvÒ       chi ti   c¸c m ôc       µ    nh  thu ­chiv c¸c®Þ møc      ô  Ó  ù  Õn  chitiªuc th d ki cho  n¨m  Õ   ¹ch). k ho ­ K Õ   ¹ch  ©y  ùng  ¬    ho x d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  Ìm  s t  c ®Þ (k theo  thuyÕtminh    ÕtvÒ   ù  Õn  ©y  ùng  ¬    chiti   d ki x d c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh     s t  c ®Þ vµ  ©n  i c¸cnguån  èn). c ®è     v   ­K Õ   ¹ch lao®éng, tiÒn l ng     Ëp.   ho        ¬ ­thu nh   K Õ   ¹ch  µichÝnh  ho t  n¨m  µ c¨n cø    l     ®Ó B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam     hi ti g     tæ chøc  ùc  Ön  th hi trong  n¨m.  Trong n¨m  µichÝnh, n Õu   nh÷ng  Õn  ng  t    do  bi ®é kh¸ch quan  kh«ng  ù   Õn  íc  Én   n   d ki tr d ®Õ ph¶i ®iÒu    chØnh  Õ   ¹ch  µi k ho t  chÝnh  n¨m,  B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     ph¶i göi b¸o     c¸o    bæ sung cho  é  B TµichÝnh.   K Õ   ¹ch tµichÝnh  îcgöicho  ¬  ho     ®   c quan  µichÝnh  ícngµy  th¸ng11  t  tr   15    n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch. tr   k ho 4. §Þnh  ú  ý,n¨m)    k (qu   hoÆc     Çn  Õt, khic thi   B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   hi ti       cã tr¸chnhiÖ m   öib¸o    µichÝnh  n   é  µichÝnh,c¬    g   c¸o t   ®Õ B T     quan  èng    µ  th kª v Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 4.1.C¸c  ¹ b¸o c¸o:   lo i       ­B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n  Êp  I c II . ­B¶ng  ©n  i kÕ       c ®è   to¸n(b¶ng  tæng  Õt  µis¶n). k t  ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng. ho   ­ThuyÕt    minh  c¸o tµichÝnh: b¸o     
  8. 8 +  ×nh  ×nh    T h t¨nggi¶m  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ +  ùc  Ön    ng, tiÒn l ng     Ëp Th hi lao®é    ¬ ­thu nh +  ×nh  ×nh  T h t¨ng,gi¶m  Õn  ng  ån  èn,sö  ông  èn   bi ®é ngu v   d v +  ×nh  ×nh  T h b¶o  l∙nh,  cho  vay,mua  ¹nî.   l  i +  ×nh  ×nh  Ëp vµ  ö  ông  ü  ù  T h l  sd qu d phßng  nghiÖp  ô. v 4.2.Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   ViÖt Nam   Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trung thùc cña          c¸c b¸o c¸o nµy.   4.3.Thêih¹n göib¸o          c¸o: ­ B¸o    c¸o  ý  öi chË m   Êt  qu g   nh trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc    30  k t  k th quý. ­ B¸o      c¸o n¨m  ña  c B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   îc Héi ®ång  hi ti g     ®    qu¶n  Þ tr   th«ng qua  µ  öi cho  é   µi chÝnh  Ë m   Êt trong vßng  ngµy  õ ngµy  vg  BT  ch nh     45  t  kÕt  óc n¨m  µichÝnh. th   t  5. Hµng    n¨m, trªnc¬  ë  c¸o quyÕt    µichÝnh  ña      s b¸o    to¸nt   c B¶o  Ó m   Òn hi ti   göi ViÖt Nam,  é   µi chÝnh  Ï xem   Ðt,kiÓm     µichÝnh      BT  s  x  trat   theo chøc n¨ng  cña  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc. l  n 6.B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   ùc hiÖn  Õ     Óm    éibé    hi ti       th   ch ®é ki to¸nn   theo  quy  nh. ®Þ Vi. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  t ­Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k ­ Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu,xem  Ðt,gi¶i     x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2