intTypePromotion=1

Thông tư 27-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
96
lượt xem
1
download

Thông tư 27-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty phát triển hạ tầng và Ban quản lý khu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27-TC/CSTC của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/CSTC   µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 27  NG 25  5  1996  íNG  É N   Õ   H D CH ®é   µI CH Ý NH   I  íIC«NG   PH¸T  Ó N   ¹  Ç NG   µ   T  ®è V   TY  TRI HT V BAN   QU¶N   ý  L KHU  C«NG   NGHI Ö P C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 192/CP  µy  th¸ng 12  ng 25    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ ban  µnh  h Qui  Õ   ch khu  c«ng  nghiÖp,Bé  µichÝnh  íng dÉn    Õ       T  h  c¸cch ®é tµichÝnh  i  íic«ng      iÓn h¹  Çng,c«ng    Þch  ô  µ    ®è v   ty ph¸ttr   t   ty d v v ban  qu¶n  ý l  khu c«ng nghiÖp: I.CH Õ     µI CH Ý NH   I  íIC«NG   PH¸T  ÓN   ¹  Ç NG:   ®é T   ®è V   TY  TRI HT A.  NGUYªN   ¾ C   T X¸C  NH     Ý: ®Þ GI¸,PH Theo  Òu  cña  §i 9  Qui  Õ   ch khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng       ty ph¸ttr Ón h¹   i   tÇng    n  nh    khiÊ ®Þ gi¸cho    t,cho    thuª®Ê   thuªhoÆc     µ  ëng  µ  Ý  Þch  b¸n nh x v ph d vô  ph¶itu©n    theo c¸cnguyªn t¾c       sau: 1.C«ng      iÓnh¹ tÇng    typh¸ttr     ph¶ix©y  ùng      d c¸cmøc    Ý  gi¸,ph cho    ¬  thuªc së  ¹  Çng, c¸c tiÖn  ch  ht    Ý c«ng  éng..  µ  öi c¸c møc     Ý     c .v g     gi¸,ph ®ã cho    ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  Ën  íckhiquyÕt ®Þnh    ông. ch thu tr       ¸p d Møc     Ý   µy  gi¸,ph n ph¶iphï hîp  íic¸c chiphÝ   u     ©y  ùng  ¬  ë  ¹     v      ®Ç t x d c s h  tÇng,c¸ctiÖn Ých       c«ng  éng..  µ   c . c«ng    ∙  á  m ty® b ra. 2. Trêng  îp ®∙  ã  ½n    Ý    h  cs c¸c x nghiÖp  khu c«ng  nghiÖp  ®èivíi     (     khu c¸c c«ng  nghiÖp  ò  îc thµnh  Ëp  ¹ theo  c®  l li   NghÞ   nh  è  ®Þ s 192/CP),c«ng        ty ph¸t tr Ón h¹  Çng  ã  i  t c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng      x d c¸c møc     Ý   gi¸,ph cho  thuª c¬  ë  ¹   s h  tÇng,c¸ctiÖn Ých       c«ng  éng..    a    m   c . ® ra ®µ ph¸n,tho¶ thuËn  ®Ó     c«ng khaivíi    c¸c xÝ    nghiÖp  khu c«ng nghiÖp  µ  öic¸c møc    Ý    vg    gi¸,ph ®ã cho  Ban qu¶n  ý l  khu c«ng  nghiÖp xem  Ðt,chÊp  Ën  íckhiquyÕt ®Þnh    ông. x  thu tr       ¸p d Trêng  îp  h kh«ng  tho¶  Ën  îc c¸c  thu ®   møc     Ý   gi¸,ph cho  thuª c¬  ë  ¹   s h  tÇng,c¸c tiÖn  ch     Ý c«ng  éng..  íic¸c xÝ  c .     nghiÖp  v khu c«ng  nghiÖp, c«ng      ty ph¸ttr Ón  ¹  Çng  ã   i ht c tr¸ch nhiÖ m   ©y  ùng      x d c¸c møc     Ý   öi cho  gi¸,ph g   Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  xem  Ðt,chÊp  Ën  íckhi¸p dông. x  thu tr       3. Ban    qu¶n  ýkhu  ã  l  c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt  Ýnh  îp  ý,thÈm   nh  ¹ xt h l  ®Þ li   c¸c møc     Ý   c«ng      iÓn h¹  Çng  öi ®Õ n   µ    gi¸,ph do  ty ph¸ttr   t g  v th«ng  b¸o    Õn  ý ki cho c«ng      iÓnh¹ tÇng  Õt. typh¸ttr     bi 4. N Õ u     c«ng      iÓn h¹ tÇng  èn  typh¸ttr     mu thay ® æi    møc    Ý  ang    gi¸ph ® ¸p dông,  c«ng   ty ph¶i th«ng    b¸o cho Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp, c¸c  Ý    x nghiÖp  khu  c«ng  nghiÖp  Õt tr c thêi®iÓ m   ù  nh  bi   í     d ®Þ thay ® æi  t  Êt      Ý nh 60 ngµy  µ  v ph¶itæ    chøc    nh  ¹ c¸cmøc    Ý  x¸c®Þ l    i gi¸,ph theo  nguyªn t¾c    y     trªn®© tr cthêi®iÓ m     ông  t nhÊt 45  µy. í    ¸p d Ý    ng 5. C«ng      iÓn h¹ tÇng  îcphÐp    ét  Çn  Òn cho    ¹ ®Êt,   typh¸ttr     ®  thu m l ti   thuªl   i   phÝ  ö  ông  Ön Ých  sd ti   c«ng  éng..   c .trong nhiÒu  ,   n¨m, nhng  èi®a    t   kh«ng  îc ®  vîtqu¸  èc  êigian  îc phÐp  ¹t®éng  ña    m th   ®  ho   c c«ng   ty quy  nh  ®Þ trong giÊy     phÐp  u  . ®Ç t
  2. 2 B.  Õ     CH ®é THU Õ   µ   ÒN  V TI THUª  T: ®Ê 1. C¸c    c«ng      iÓn h¹ tÇng  ép  Õ  typh¸ttr     n thu theo  møc   ®∙iquy  nh  ¹ u    ®Þ ti  LuËt khuyÕn  Ých  u      kh ®Ç t trong níc,LuËt ®Ç u    íc ngoµit¹  Öt Nam,         tn    i Vi   c¸c ph¸p luËtthuÕ  µ         v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ìm  h  thih k theo. 2. Trêng  îp c«ng      iÓn h¹ tÇng    ét  Çn  Òn cho    ¹ ®Êt,   h  typh¸ttr     thu m l ti   thuªl   i   phÝ  ö  ông  Ön Ých  sd ti   c«ng  éng..   c .trong nhiÒu  ,   n¨m  ph¶inép  Õ      thu nh sau: + Thu Õ  doanh    ép  Õ  thu:N thu doanh    thu cho  µn  é  è  to b s doanh      thu ph¸t sinh do    ¹ ®Êt,phÝ  ö  ông  Ön Ých    thuªl   i   sd ti   c«ng  éng..  ¹ thêi®iÓ m     c .i   t  ph¸tsinh  doanh    thu theo quy  nh  ña  Ët thuÕ    ®Þ c Lu   doanh  thu. + Thu Õ   î tøc:Hµng  l    i n¨m,    nh  ¹ doanh  cho  x¸c ®Þ l i thu  thuª®Êt,phÝ   ö      s dông  Ön Ých  ti   c«ng  éng..  ña  c .c n¨m; c¸cchiphÝ  îp lý, îp lÖ        h       ph¸tsinh trong h     n¨m    Ý   Êu  (chiph kh hao  µis¶n  è  nh,    Ý   Òn ¬ng, chiphÝ   t  c ®Þ chiph ti l    qu¶n  ý, l  chi phÝ     b¶o  ìng,duy  × c¬  ë  ¹  Çng.. ) d   tr   s h t . theo  ng    ®ó quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   thuÕ  îtøc ®Ó     nh  Õ  îtøc ph¶inép. l     x¸c®Þ i thu l     i   V Ý   ô:C«ng      iÓn h¹ tÇng  thuª®Êt  ña  µ   íc®Ó   ©y  ùng  d  typh¸ttr     A    c Nh n   xd vµ kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  trong 50    n¨m  ¹ khu  t  i c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung X  ®∙  (   x©y  ùng  d xong  ¬  ë  ¹  Çng  µ    Ön  ch  csht v c¸c ti Ý c«ng  éng),th¸ng 1­ c     1996    cho c¸c xÝ    nghiÖp  khu c«ng nghiÖp  thuªl¹ ®Êt  µ  ö  ông  Ön  ch     i vsd ti Ý c«ng  éng: c   XÝ  nghiÖp  B:100  2, X Ý   m   nghiÖp  C:200  2, xÝ   m   nghiÖp  150  2. Gi¸ cho  D:  m   thuªl¹ ®Êt,phÝ   ö  ông    Ön  ch     i   sd c¸c ti Ý c«ng  éng  îc ban  c ®  qu¶n  ýkhu  Êp  l  ch nhËn  Çn îtlµ:10  l l     USD/m /n¨m  µ    v 0,5 USD/m /n¨m.XÝ     nghiÖp  tr¶tr ctiÒn B    í     2 2 thuª®Êt  µ  Ý  ö  ông  Ön Ých    v ph s d ti   c«ng  éng  c cho  n¨m  u,  Ý   10  ®Ç X nghiÖp    C tr¶tr ccho  n¨m  u,  Ý    í  15  ®Ç x nghiÖp      íccho  n¨m  u. D tr¶tr   20  ®Ç C¶  khu c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung chØ  ã  xÝ    c 3  nghiÖp  C,  vµ  µn  é  B,  D;  to b chi phÝ   îp  ý,hîp  Ö  ªnquan  n     h l  l li   ®Õ doanh thu n¨m 1996  ña  c c«ng      µ ty A l   3.250 USD     Ý  Êu  (chiph kh hao,tiÒn l ng,chiphÝ     ¬     qu¶n  ý. .  l . )n¨m  , 1996 kh«ng  cã  ¹t®éng    ho   ph¸tsinh doanh    µo    thu n kh¸c. Doanh    Ýnh  Õ  thu t thu doanh    thu th¸ng 1­   1996  µ  îtøc tÝnh  Õ  îtøc v l   i thu l     i n¨m  1996  îcx¸c®Þnh    ®   nh sau: a. Doanh  tÝnh  Õ    thu  thu doanh  th¸ng 1­ thu    1996  ña  c c«ng    ® îc x¸c ty A      ®Þnh  µtoµn  é  è    Ò   ¹t®éng  l  b s thu v ho   cho thuªl¹ ®Êt,phÝ  ö  ông  Ön Ých     i   sd ti   c«ng  éng    c ph¸tsinhtrong th¸ng1­       1996: ­Thu  õX Ý     t   nghiÖp  B: + Thu  õ cho  t  thuªl¹ ®Êt:10   i    USD   100  2  10  x  m x  n¨m  10.000  =  USD.    + Thu  õc¸ctiÖn Ých  t      c«ng  éng:0,5 USD   100  2  10  c    x  m x  n¨m  500  =  USD. ­Thu  õX Ý     t   nghiÖp  C: + Thu  õ cho  t  thuªl¹ ®Êt:10   i    USD   200  2  15  x  m x  n¨m  30.000  =  USD.    + Thu  õc¸ctiÖn Ých  t      c«ng  éng:0,5 USD   200  2  15  c    x  m x  n¨m  1.500  =  USD. ­Thu  õX Ý     t   nghiÖp  D: + Thu  õ cho  t  thuªl¹ ®Êt:10   i    USD   150  2  20  x  m x  n¨m  30.000  =  USD.    + Thu  õc¸ctiÖn Ých  t      c«ng  éng:0,5 USD   150  2  20  c    x  m x  n¨m  1.500  =  USD. Tæng  éng:73.500  c   USD b.Lîi   Þu  Õ  îtøc n¨m      ch thu l     tøc i 1996  ña  c c«ng    lµ: tyA  ­Doanh    Ýnh  îtøc chÞu  Õ  ña    thu t l    i thu c C«ng    n¨m  tyA  1996  µ: l
  3. 3 + Thu  õ XÝ   t   nghiÖp  10  B:  USD   100  2  0,5  x  m +  USD   100  2  1.050  x  m =  USD. + Thu  õ XÝ   t   nghiÖp  10  C:  USD   200  2  0,5  x  m +  USD   200  2  2.100  x  m =  USD. + Thu  õ XÝ   t   nghiÖp  10  D:  USD   150  2  0,5  x  m +  USD   150  2  1.575  x  m =  USD. Tæng  éng:4.725  c   USD Lîi   Þu  Õ  îtøc cña    ch thu l     tøc i C«ng    n¨m  tyA  1996  µ: l 4.725  USD    ­3.250  USD   1.500  =  USD. 3. C«ng      iÓn h¹  Çng    ty ph¸ttr   t ph¶inép  Òn    ti thuª®Êt    cho  µ   íc (nÕu  Nh n   cã)theo ®óng        c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n C«ng      iÓn h¹ tÇng  ã  èn  u    ícngoµinép  Òn thuª®Êt    typh¸ttr     c v ®Ç tn     ti     cho Nhµ   íc theo  n  quy  nh  ¹  Êy  Ðp  u    ï hîp  íiquyÕt  nh  è  ®Þ ti gi ph ®Ç tph   v   ®Þ s 1417  TC/TC§N  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  é   ëng  é   µi chÝnh.C«ng      iÓn h¹ c B tr BT    typh¸ttr     tÇng trong nícnép  Òn thuª®Êt     ti     cho  µ   íctheo  Õt  nh  ña  ñ íng Nh n   quy ®Þ c Th t   (nÕu  ã) hoÆc   c  theo quy  nh  ña  û   ®Þ c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ï hîp  íiQuy Õt  nh   è  ¬ ph   v  ®Þ s 1357  TC/Q§/TCT  µy  12­ ng 30­ 1995  ña  é  ëng  é  µichÝnh. c B tr BT  C.  êng  îp trong khu  Tr h    c«ng  nghiÖp  ã    c c¸c c«ng    Þch  ô  tyd v kinh doanh    c¸c tiÖn Ých      c«ng  éng  c kh¸c víic«ng      iÓn h¹ tÇng  ×  Öc    nh      typh¸ttr     th vi x¸c ®Þ c¸c møc     Ý;  Õ     Õ   µ  Òn  gi¸,ph ch ®é thu v ti thuª ®Êt  òng  dông    c ¸p  theo    c¸c nguyªn t¾c    quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn II  Õ     µI CH Ý NH   I  íIBAN   . CH ®é T   ®è V   QU¶N   ý: L 1. Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp    ông  Õ     µichÝnh  i víi®¬n   ¸p d ch ®é t   ®è     vÞ  ù    ©n  d to¸nNg s¸ch Nhµ   íc;m äi    n  kinhphÝ    cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  Ng ©n   do  s¸ch  i  ä  ®µ th theo  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý Ng ©n   l  s¸ch  Ön  µnh; m äi  hi h   kho¶n    thu trongkhu    c«ng  nghiÖp,Ban    qu¶n  ýkhu  l  ph¶inép  µo  ©n    v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n 2. Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  îcphÐp      ®  thu c¸c kho¶n  Ý ¬ng    ph t øng víinhiÖ m   ô  îc c¸c c¬    v ®     quan  qu¶n  ýNhµ   íc uû  Òn  l  n   quy theo quy  nh    ®Þ nh phÝ  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng,phÝ  Èm  nh  ù    Õu  ã).Ban  c gi   xd   th ®Þ d ¸n.. (n c   . qu¶n  ý l  khu c«ng  nghiÖp  ã  Ó  ©y  ùng  Óu      ¹ phÝ  ïhîp víi ¹t®éng   c th x d bi thu c¸c lo i  ph        ho cña khu c«ng  nghiÖp  µ  ùc tÕ  a  ¬ng  × nh    ×nh c¬  v th   ®Þ ph m ®Ó tr   quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. th quy quy   3. Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt,thÈm     µ  x  trav chÊp  Ën    thu c¸c møc     Ý   c«ng      iÓn h¹  Çng,c«ng    Þch  ô  gi¸,ph do  ty ph¸ttr   t   ty d v (nÕu  ã)göi®Õ n   íckhic«ng      iÓnh¹ tÇng  Õt ®Þnh    ông.Ban  c   tr     typh¸ttr     quy   ¸p d   qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  chøc  Óm    Öc  ùc hiÖn      tæ  ki travi th   c¸c møc    Ý  C«ng      iÓnh¹ tÇng  gi¸ph do  typh¸ttr     qu¶n  ý. l II   ÒU  I§I . KHO¶N   THI  µ NH: H Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý,Tæng   ôc  Õ, Kho   t n c hi l     k t  k  c thu   b¹c Nhµ   íc Trung  ng, Tæng   ôc    n  ¬  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp..   . Ban  , qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp, C«ng      iÓn h¹  Çng..   Þu    ty ph¸ttr   t . ch , tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Th«ng   µy. tn
  4. 4 Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  Ên    íng  ¾ c,    Þ   tr th     c v ®Ò v m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu,xö  ý.    l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2