intTypePromotion=1

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
106
lượt xem
1
download

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  27­T C/ H C V X  n g µ y  30 th¸ng 3 n¨ m  1993 H í ng d É n   C m é t s è   h Ý n h  s¸ch T µ i ch Ý n h  ® è i víi c  c¸c  d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc ch uyªn  æ  ch øc n t bi Ó u   Ô n  n g h Ö  thu Ë t di Thùc  Ön  hi th«ng  sè  b¸o  24/TB  µy  ng 16/12­ 1992  ña  c V¨n  phßng  Ýnh   Ch phñ  Ò   étsè  Ýnh  v "M   ch s¸ch ®èi víi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   ícchuyªn tæ  Nh n     chøc  biÓu  Ôn  di nghÖ   Ët",Bé   µi chÝnh  íng  Én  ô  Ó  Ò   ét  è  Ýnh   thu   T   h d c th v m s ch s¸ch  µichÝnh  i  íic¸c doanh  t  ®è v     nghiÖp  µ  íc chuyªn  chøc  Óu  Ôn  nh n   tæ  bi di nghÖ   Ëtnh  thu   sau: I­ è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  § C¸c  µ    µ    ¹pthuéc    nh h¸tv c¸c r   c¸c doanh nghiÖp  µ  íc chuyªn tæ  nh n     chøc  biÓu  Ôn  di nghÖ   Ët ® îc ®¨ng  ý  ¹  µ  ¹t®éng  thu     k l iv ho   theo  ng  ®ó chøc n¨ng  nhiÖ m  ô    nh  v qui®Þ trongNghÞ   nh  è    ®Þ s 388/H§BT  µy  11­ ng 20­ 1991  ña  éi c H  ®ång  é  ëng  µ®èi t ng thi µnh  B tr l    î     h th«ng   µy. tn II  ­ Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó : 1. Tµi s¶n    µ      ¹pcña       c¸c nh h¸t, r   c¸c c¸c doanh nghiÖp  µ  ícchuyªn tæ  nh n     chøc  Óu  Ôn  bi di nghÖ   Ët lµ tµis¶n  µ   íc thuéc    thu       Nh n   c¸c c«ng  ×nh phóc  î tr   l i c«ng  éng          éicã    Þ lín, Òu  c v¨n ho¸ ­ x∙h   gi¸tr     nhi c«ng  ×nh cßn  tr   mang    Üa   ý ngh nh    Ých  Þch  ö  Ò   Õn  ócvµ      ×   Ëy,Nhµ   íckh«ng  Æt  Ên  dit l s v ki tr   v¨n ho¸.V v   n  ® v ®Ò     åivèn  õnh÷ng  thu h   t  c«ng  ×nh nµy.C¸c  n  Þ  îcgiao quyÒn  tr     ®¬ v ®     qu¶n  ý l  c¸c tµis¶n  µy     n kh«ng  ph¶inép  Õ  èn  µ  Êu    thu v v kh hao  µis¶n  è  nh,  ng  t  c ®Þ nh ph¶ih¹ch        to¸nc¸c kho¶n  Õ  èn  µ    Ý  Êu  thu v v chiph kh hao  µo    Ý  chøc  v chiph tæ  biÓu  Ôn  di nghÖ   Ët ®Ó   a  µo  ü  thu   ® v qu ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh  ïng  i   xu     d  cho  Öc  vi duy    ©ng  Êp,söa  ÷a    tu,n c  ch c¸cc«ng  ×nh ®ã. tr   2. §èi víic¸c ho¹t®éng  chøc  Óu  Ôn  Ö   Ët vµ           tæ  bi di ngh thu   cho  thuªr¹p    h¸t®Ó   Óu  Ôn  Ö   Ëtcña      bi di ngh thu   c¸c doanh nghiÖp  µ  ícchuyªn tæ  nh n     chøc  biÓu  Ôn  Ö   Ët® îc¸p dông  di ngh thu       møc  Õ  thu doanh    µ4%   thu l   theo quy  nh     ®Þ t¹  iTh«ng   sè  TC/TCT  µy  11­ t 59  ng 2­ 1991  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  íng c BT  v vi h   dÉn  Ët  Õ  Lu thu doanh    thu.Ngoµi ra    cßn  ph¶i nép  Õ     thu m«n   µi theo  b  ph¸p  lÖnh  Ön  µnh. hi h 3. Hµng    n¨m    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc chuyªn  Óu  Ôn  nh n   bi di nghÖ   Ët thu   ph¶i lËp  Õ   ¹ch      µichÝnh  öi c¬    k ho thu,chi t   g   quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µi t  chÝnh  ng  Êp    Ðt duyÖt theo quy  nh  Ön  µnh. ®å c ®Ó x       ®Þ hi h C¸c kho¶n  Õ  èn, khÊu  thu v   hao  ¬  c b¶n  îc ®Ó   ¹ khisö  ông  ®  li   d   ph¶icoi    nh  ån  èn  ña  µ   íccÊp  ngu v c Nh n   cho doanh nghiÖp.Do  ,    ®ã ph¶icã  Õ   ¹ch   k ho   chitiªucô  Ó  nh  Ìm  Õ   ¹ch tµichÝnh  ña      th ®Ý k k ho     c doanh  nghiÖp.Trêng  îp sö    h  dông    c¸c kho¶n  Òn    ©ng  Êp, c¶it¹oc«ng  ×nh nhµ    ti ®Ó n c     tr   h¸tph¶ilËp  Ën    lu
  2. 2 chøng kinh tÕ  ü  Ët riªng göi c¬    k thu       quan  ñ  ch qu¶n, c¬    quan  µichÝnh, Uû   t    ban  Õ   ¹ch  µ   íc ®ång  Êp  Ðt  Öt,thùc hiÖn  k ho Nh n   c x duy     theo  ng  ®ó quy  ×nh tr   qu¶n  ývèn  u    l  ®Ç tXDCB   i víi   ®è     c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  c¸c tr   d c b¶n. M ét  è  s doanh  nghiÖp  µ   íc chuyªn  chøc  Óu  Ôn  Nh n   tæ  bi di nghÖ   Ëtthu   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ù trang tr¶i Ò   µichÝnh  × c¬  t      t  v th   quan  ñ  ch qu¶n  µm  Öc  l vi víi ¬    quan  µichÝnh  ng  Êp    c t  ®å c ®Ó xem   Ðt hç  î ét  Çn  x   tr  m ph kinh phÝ    ¬    trªnc së  Ðt duyÖt  Õt    µ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch      µichÝnh  x  quy to¸nv t h th   k ho thu,chit   hµng n¨m  ña  c doanh  nghiÖp. 4. C¸c  doanh nghiÖp  µ   íc chuyªn  chøc  Óu  Ôn  Nh n   tæ  bi di nghÖ   Ët thu   ph¶ithùc hiÖn  Õ     Ëp  µ  öiquyÕt    µng  ý, n¨m      ch ®é l v g   to¸nh qu   theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh.Trong  Õt    µng  h   quy to¸nh n¨m ph¶igi¶itr×nh riªngviÖc  ö  ông           sd c¸c kho¶n    õ thuÕ  èn,khÊu  chit   v  hao  ¬  c b¶n    ¹ cho  ®Ó l  i doanh  nghiÖp.C¬     quan  chñ qu¶n  ñ  ×phèihîp víic¬  ch tr         quan  µichÝnh  ng  Êp  chøc  Óm     t  ®å c tæ  ki tra xÐt  Öt  Õt    duy quy to¸nn¨m  theo quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v tæng  îp  Ðt  Öt  h x duy quyÕt to¸nhµng     n¨m  öic¬  g   quan  µichÝnh  ng  Êp. t  ®å c III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  1­ tn c hi l     h k t  1­ 1993  ªngthuÕ  (ri   doanh  thu ® îc¸p dông  õ 1­ 1992),¸p dông       t   1­    cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   ícchuyªn Nh n     tæ chøc  Óu  Ôn  Ö   Ëttrong c¶  íc.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu   bi di ngh thu    n  qu¸ tr       cã  ã  kh kh¨n víng m ¾ c     Þ  öiv¨n b¶n  Ò   é  µichÝnh        ®Ò ngh g     vBT  ®Ó nghiªncøu    gi¶i   Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2