Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH về quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/1999/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 1999 THÔNGTƯ C A B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 28 /1999/TT-BL TBXH NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 152/1999/N -CP NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 1999 C A CHÍNH PH QUY NNH VI C NGƯ I LAO NG VÀ CHUYÊN GIA VI T NAM I LÀM VI C CÓ TH I H N NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph quy nh vi c ngư i lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài, B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I- I U KI N, TH T C C P GI Y PHÉP VÀ ĂNG KÝ H P NG 1. i u ki n và th t c c p gi y phép ho t ng chuyên doanh ưa ngư i lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh: a- i u ki n c p gi y phép ho t ng chuyên doanh: Các lo i hình doanh nghi p: Doanh nghi p Nhà nư c; doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang công ty c ph n theo Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph mà Nhà nư c gi c ph n chi ph i, c ph n c bi t; doanh nghi p thu c các oàn th thu c Trung ương g m: oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Trung ương H i nông dân Vi t Nam, H i ng Trung ương liên minh H p tác xã Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t ư c xem xét c p gi y phép ho t ng chuyên doanh khi các i u ki n sau: - Có v n i u l t 1 t ng Vi t Nam tr lên t i th i i m xin c p gi y phép; - B máy qu n lý và i u hành ho t ng ph i có ít nh t 50% cán b có trình i h c tr lên và có trình ngo i ng . Ngư i lãnh o và i ngũ cán b qu n lý có lý l ch rõ ràng, chưa b k t án hình s ; am hi u th trư ng lao ng, pháp lu t lao ng, lu t nh p cư c a nư c nh n lao ng, pháp lu t qu c t có liên quan; - Các tài li u (n u có) v kh năng ký k t h p ng và th c hi n vi c ưa ngư i ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài.
 2. b- H sơ xin c p gi y phép ho t ng chuyên doanh: - ơn ngh c p gi y phép có xác nh n c a Th trư ng cơ quan ch qu n doanh nghi p (theo m u s 1); - Báo cáo tình hình tài chính l lãi có xác nh n c a cơ quan ki m toán Nhà nư c ho c thu t i th i i m xin c p gi y phép; - Lu n ch ng kinh t v kh năng ho t ng c a doanh nghi p bao g m các n i dung: cơ s v t ch t và kh năng tài chính; trình và năng l c c a i ngũ cán b tr c ti p th c hi n; kh năng khai thác th trư ng ngoài nư c; các bi n pháp t ch c th c hi n có xác nh n c a cơ quan ch qu n; - B n sao quy t nh thành l p doanh nghi p và quy t nh b xung ch c năng, có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c, ho c ch ng nh n sao y b n chính c a cơ quan ra quy t nh; - Sơ y u lý l ch c a T ng Giám c, Giám c c a doanh nghi p và danh sách trích ngang c a cán b tr c ti p (theo m u s 2 và m u s 3). c- H sơ xin b sung ch c năng ho c thành l p m i doanh nghi p: - Văn b n c a Th trư ng B , ngành, cơ quan Trung ương các oàn th ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh ; - Văn b n xác nh n c a cơ quan tài chính c p B , ngành ho c c p t nh v m c v n i u l c a doanh nghi p và báo cáo tình hình tài chính có xác nh n c a cơ quan ki m toán ho c thu t i th i i m xin c p gi y phép; - Lu n ch ng kinh t v kh năng ho t ng c a doanh nghi p theo quy nh t i kho n b, i m 1, m c I c a Thông tư này. d- Trình t , th t c: - H sơ nêu t i kho n b, c, i m 1, m c I c a Thông tư này do doanh nghi p ho c cơ quan sáng l p doanh nghi p l p và n p 1 b cho C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. Trong th i gian 15 ngày (tr ngày l , ngày ngh hàng tu n) k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a doanh nghi p, C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài ph i thông báo k t qu . - Khi nh n gi y phép ho t ng chuyên doanh (theo m u s 4), doanh nghi p ph i n p m t kho n l phí 10.000.000 (mư i tri u) ng Vi t Nam t i C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. - Trong th i h n 30 ngày k t ngày ư c c p gi y phép ho t ng chuyên doanh, doanh nghi p ph i ăng ít nh t trên m t t báo c a a phương và m t t báo c a Trung ương trong ba s liên ti p v i các thông tin ch y u sau ây: + Tên, lo i hình doanh nghi p, a ch tr s chính c a doanh nghi p, s i n tho i, s Fax; ch c năng ho t ng c a doanh nghi p;
 3. + H , tên T ng giám c ho c Giám c doanh nghi p; + V n i u l t i th i i m ư c c p gi y phép; + S gi y phép ho t ng chuyên doanh, ngày c p, th i i m b t u ho t ng theo gi y phép. 2- ăng ký h p ng: a- i tư ng: - Doanh nghi p theo quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph có h p ng cung ng lao ng, h p ng nh n th u, khoán xây d ng công trình, liên doanh, liên k t chia s n phNm nư c ngoài ph i ăng ký h p ng t i C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. - Ngư i lao ng và chuyên gia (sau ây g i chung là ngư i lao ng) có h p ng cá nhân ký v i i tác nư c ngoài ăng ký h p ng t i S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi thư ng trú. i v i m t s h p ng cá nhân có liên quan t i các lĩnh v c c a ngành Y t , Giáo d c và ào t o, S Lao ng-Thương binh và Xã h i gi i quy t trên cơ s th ng nh t v i s ch qu n. - Ngư i lao ng do các doanh nghi p ưa i ang làm vi c nư c ngoài, khi h t h n h p ng n u ư c gia h n h p ng ho c ký ư c h p ng m i thì ăng ký v i i di n các doanh nghi p ưa i t i nư c ó (n u có) ho c v i doanh nghi p ưa i. - Ngư i lao ng ang nư c ngoài không do các doanh nghi p ưa i, khi gia h n h p ng ho c ký h p ng m i thì ăng ký v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ó. - H p ng ký gi a doanh nghi p Vi t Nam v i t ch c nư c ngoài và h p ng cá nhân (g i chung là h p ng) ph i có nh ng n i dung cơ b n sau: s lư ng, cơ c u lao ng; ngành ngh (công vi c làm), nơi làm vi c, th i gian làm vi c, th i gian ngh ngơi; ti n lương, ti n thư ng, ch làm thêm gi ; i u ki n làm vi c và sinh ho t, chi phí ăn, ; chi phí i l i t Vi t Nam n nơi làm vi c và ngư c l i; b o hi m xã h i; b o h lao ng; phí d ch v , phí ào t o, phí tuy n ch n (n u có); trách nhi m x lý khi có tranh ch p, ho c bi n c c bi t xNy ra và th i h n th c hi n h p ng. b- H sơ ăng ký h p ng g m: - i v i doanh nghi p: + M t b n ăng ký h p ng (theo m u s 5); + M t b n sao h p ng và b n sao các văn b n liên quan t i vi c ti p nh n lao ng c a nư c nh n lao ng (có xác nh n c a Th trư ng doanh nghi p); + Báo cáo th c hi n h p ng l n trư c (n u có);
 4. + Doanh nghi p không có gi y phép ho t ng chuyên doanh c n ph i có văn b n ch ng minh kh năng tài chính t i th i i m ăng ký h p ng; Doanh nghi p nh n th u khoán công trình, h p ng liên doanh liên k t nư c ngoài ph i n p b n sao h p ng có ý ki n xác nh n c a Th trư ng B , ngành, Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Ngư i lao ng do doanh nghi p ưa i ư c gia h n h p ng ho c ký ư c h p ng m i: + ơn xin gia h n làm vi c nư c ngoài (theo m u s 8A); + B n sao h p ng lao ng ư c gia h n ho c h p ng lao ng m i. - iv ih p ng cá nhân: + Gi y ăng ký i làm vi c nư c ngoài có xác nh n c a UBND phư ng, xã, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú ho c xác nh n c a cơ quan, ơn v nơi ngư i lao ng làm vi c g i S Lao ng-Thương binh và Xã h i (theo m u s 6); + B n sao kèm theo b n d ch có công ch ng h p ng lao ng ho c b n sao văn b n ti p nh n làm vi c có n i dung như h p ng lao ng, ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c n làm vi c cho phép. - Ngư i lao ng i theo h p ng cá nhân nư c ngoài ư c gia h n h p ng ho c ký ư c h p ng m i: + ơn xin gia h n làm vi c nư c ngoài (theo m u s 8B); + B n ch p h chi u và h p ng lao ng cũ; + B n sao h p ng ư c gia h n ho c h p ng lao ng m i (có xác nh n c a ngư i s d ng lao ng); c- Trình t , th t c ăng ký h p ng: - i v i doanh nghi p: + H sơ ăng ký h p ng ư c g i cho C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. + Sau 3 ngày i v i doanh nghi p có gi y phép ho t ng chuyên doanh và 7 ngày (tr ngày l và ngày ngh hàng tu n) i v i doanh nghi p không chuyên doanh k t ngày nh n h sơ ăng ký h p ng c a doanh nghi p, n u không có thông báo c a C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài thì doanh nghi p ư c phép t ch c tuy n ch n và làm các th t c cho ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. + Riêng i v i các th trư ng m i và các th trư ng chưa có cơ quan i di n c a Vi t Nam, các doanh nghi p ph i báo cáo v i C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài v h p ng ã ký trư c khi làm th t c ăng ký h p ng ít nh t là 5 ngày.
 5. - i v i ngư i lao ng có h p ng cá nhân: H sơ ăng ký h p ng g i tr c ti p cho S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi thư ng trú. S Lao ng-Thương binh và Xã h i c p cho ngư i lao ng Phi u ti p nh n h sơ ăng ký h p ng (theo m u s 7), ng th i g i cho công an c p t nh 1 b n, 1 b n lưu t i S Lao ng-Thương binh và Xã h i. Sau 3 ngày (tr ngày l và ngày ngh hàng tu n) k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký h p ng h p l c a ngư i lao ng, n u S Lao ng-Thương binh và Xã h i không có ý ki n thì ngư i lao ng làm th t c xin xu t c nh. i v i h p ng cá nhân có liên quan t i các ngành Y t , Giáo d c và ào t o, th i h n thNm nh h p ng không quá 5 ngày (tr ngày l và ngày ngh hàng tu n) k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký h p ng h p l c a ngư i lao ng. - Ngư i lao ng ư c gia h n h p ng ho c có h p ng m i: H sơ ăng ký h p ng g i cho i di n c a doanh nghi p ưa i t i nư c ó ho c g i cho doanh nghi p ưa i. Trong ph m vi 10 ngày (tr ngày l và ngày ngh hàng tu n) k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký h p ng h p l , doanh nghi p ti n hành xem xét, gi i quy t. N u sau th i gian nêu trên không có ý ki n c a doanh nghi p thì ngư i lao ng ư c quy n th c hi n h p ng. - Ngư i lao ng i theo h p ng cá nhân nư c ngoài ư c gia h n h p ng ho c ký ư c h p ng m i: H sơ ư c n p cho cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. Trong ph m vi 5 ngày (tr ngày l và ngày ngh hàng tu n), n u cơ quan i di n Vi t Nam không có ý ki n thì ngư i lao ng ư c th c hi n h p ng. II- TUY N CH N LAO NG 1- Nguyên t c tuy n ch n: a- Vi c tuy n ch n ch ư c ti n hành sau th i h n quy nh t i kho n c, i m 2, m c I c a Thông tư này. b- N u tuy n ch n lao ng thu c các ơn v khác, các a phương thì doanh nghi p ph i xu t trình gi y phép ư c ho t ng v lĩnh v c này v i ơn v cung c p lao ng ho c S Lao ng-Thương binh và Xã h i. c- Doanh nghi p dành kho ng 10% s lư ng lao ng theo h p ng ã ký tuy n ch n con li t sĩ, con thương binh, con gia ình có công v i cách m ng, b i, thanh niên xung phong ã hoàn thành nghĩa v . d- Không ư c ký h p ng ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c trong nh ng ngh , nh ng khu v c quy nh t i ph l c 1 kèm theo Thông tư này. 2- Quy trình tuy n ch n: a- Trư c khi tuy n ch n, doanh nghi p ph i thông báo công khai t i tr s và a bàn tuy n ch n các yêu c u v gi i tính, tu i i; công vi c mà ngư i lao ng s m
 6. nhi m, nơi làm vi c và th i h n c a h p ng; i u ki n làm vi c và sinh ho t; ti n lương, ti n công; các kho n và m c ph i óng góp, quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng . b- Doanh nghi p tr c ti p tuy n ch n lao ng; ch m nh t sau 5 ngày k t ngày ngư i lao ng d tuy n, doanh nghi p ph i thông báo công khai k t qu cho ngư i lao ng. c- Sau 6 tháng k t ngày trúng tuy n, doanh nghi p chưa ưa ngư i lao ng i ư c thì ph i thông báo rõ lý do cho ngư i lao ng bi t. d- Doanh nghi p ký h p ng v i B nh vi n do ngành Y t quy nh khám s c kho cho ngư i lao ng. Doanh nghi p ch ư c tuy n ch n nh ng ngư i có s c kho theo k t lu n c a B nh vi n. 3- H sơ tuy n ch n bao g m: a- ơn t nguy n i làm vi c có th i h n nư c ngoài (có cam k t c a b n thân và gia ình); b- Sơ y u lý l ch có xác nh n c a UBND phư ng, xã, th tr n, nơi thư ng trú ho c cơ quan, ơn v nơi qu n lý nhân s ; c- Gi y ch ng nh n s c kho có k t lu n c a B nh vi n quy nh t i kho n d, i m 2, m c II Thông tư này; d- Các gi y t c n thi t khác theo yêu c u c a bên nư c ngoài. III- ÀO T O VÀ GIÁO D C NNH HƯ NG ào t o và giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng trư c khi i là yêu c u b t bu c. Doanh nghi p có trách nhi m t ch c các khoá ào t o và giáo d c nh hư ng t i các trư ng, trung tâm d y ngh và ào t o (g i t t là cơ s ào t o). 1- H c ngo i ng : Ngư i lao ng ph i tham gia khoá h c ngo i ng t p trung theo chương trình dành cho lao ng i làm vi c nư c ngoài. 2- Giáo d c nh hư ng bao g m các n i dung: - Lu t Lao ng, Lu t Hình s , Lu t Dân s , Lu t Xu t-Nh p c nh và Cư trú c a Vi t Nam và pháp lu t c a nư c nh n lao ng, nghĩa v ch p hành và tuân th pháp lu t; - Phong t c, t p quán, i u ki n làm vi c và sinh ho t, quan h cư x gi a ch và th nư c nh n lao ng, kinh nghi m giao ti p; - N i dung h p ng mà doanh nghi p ã ký v i i tác nư c ngoài và n i dung h p ng s ký v i ngư i lao ng; quy n l i, nghĩa v và trách nhi m pháp lý c a ngư i lao ng trong vi c th c hi n các i u cam k t ã ghi trong h p ng;
 7. - Trách nhi m c a doanh nghi p v i ngư i lao ng; trách nhi m c a ngư i lao ng v i doanh nghi p; - K lu t và tác phong lao ng công nghi p. Nh ng quy nh, quy ph m v an toàn lao ng trong xí nghi p, công, nông trư ng và trên các phương ti n v n t i bi n, tàu cá. 3- Chương trình, th i gian ào t o: - i v i ngư i lao ng: do C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài quy nh. - i v i chuyên gia: do B , ngành ch qu n quy nh. - i v i sĩ quan, thu th làm vi c trên các tàu v n t i bi n do C c Hàng h i quy nh. 4- Ki m tra và c p ch ng ch cho ngư i lao ng: Các cơ s ào t o ch u trách nhi m t ch c ki m tra, ánh giá ch t lư ng, c p ch ng ch ào t o và giáo d c nh hư ng. IV- CÔNG TÁC QU N LÝ 1- Qu n lý trong nư c: a- Ký h p ng i làm vi c nư c ngoài: - Doanh nghi p ký h p ng v i ngư i lao ng (theo m u s 9) và ch u trách nhi m qu n lý h sơ c a ngư i lao ng. - S Lao ng-Thương binh và xã h i có trách nhi m qu n lý h sơ c a ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân. b- S lao ng, s b o hi m xã h i: - Doanh nghi p ph i qu n lý s lao ng, s b o hi m xã h i c a ngư i lao ng. i v i ngư i chưa có thì doanh nghi p làm th t c xin c p t i S Lao ng-Thương binh và Xã h i và cơ quan b o hi m xã h i trên a bàn doanh nghi p óng tr s . Doanh nghi p ch u trách nhi m xác nh n quá trình làm vi c, ti n lương và óng b o hi m xã h i c a ngư i lao ng trong th i gian nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i hi n hành. - Trư ng h p ngư i lao ng i theo h p ng lao ng cá nhân thì S Lao ng- Thương binh và Xã h i có trách nhi m làm th t c ngư i lao ng ư c c p s lao ng và s b o hi m xã h i. c- Thanh lý h p ng: - Doanh nghi p có trách nhi m thanh lý h p ng v i ngư i lao ng khi h v nư c. N i dung thanh lý h p ng g m: Tr s lao ng và s b o hi m xã h i ã ư c xác
 8. nh n y ; thanh toán các kho n ti n có liên quan gi a doanh nghi p và ngư i lao ng; làm th t c chuy n tr v ơn v cũ ho c nơi thư ng trú và th c hi n các chính sách, ch (n u có) theo h p ng và quy nh c a Nhà nư c. - Ngư i lao ng i theo h p ng cá nhân khi v nư c làm th t c t i S Lao ng- Thương binh và Xã h i, nơi ăng ký h p ng. 2- Qu n lý ngoài nư c: - Doanh nghi p ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p ngư i lao ng do doanh nghi p ưa i, doanh nghi p có ông ngư i lao ng ang làm vi c nư c ngoài ư c thành l p văn phòng i di n ho c c ngư i i di n làm công tác qu n lý t i nư c nh n lao ng. - Cán b doanh nghi p i qu n lý lao ng nư c ngoài ph i có phNm ch t o c t t, có trình chuyên môn và ngo i ng áp ng ư c các nhi m v : theo dõi, giám sát vi c th c hi n h p ng ã ký; x lý tranh ch p lao ng và nh ng v n phát sinh liên quan n ngư i lao ng cho n khi hoàn thành vi c ưa ngư i lao ng v nư c. - Doanh nghi p ph i báo cáo b ng văn b n v vi c c cán b i qu n lý (kèm theo sơ y u lý l ch c a ngư i ư c c ) cho C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài và cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c nh n lao ng và ch u s qu n lý Nhà nư c c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c nh n lao ng. - Nh ng v n phát sinh c a ngư i lao ng nư c ngoài vư t quá ph m vi thNm quy n thì doanh nghi p báo cáo ngay cơ quan ch qu n b ng văn b n xin ý ki n ch o, v i cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c nh n lao ng, C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. - Doanh nghi p ph i l p danh sách lao ng Vi t Nam (theo m u s 10) g i cho cơ quan i di n c a Vi t Nam t i nh ng nư c nh n lao ng và C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. 3- Ch báo cáo: a- Doanh nghi p, ơn v thu c B , ngành Trung ương, S Lao ng-Thương binh và Xã h i ph i báo cáo v ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, hàng năm vào trư c ngày 15 c a tháng cu i quý (theo m u s 11) g i C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. b- N u có v vi c t xu t (vi ph m pháp lu t; tranh ch p lao ng; tai n n; ch t ngư i...), doanh nghi p có trách nhi m báo cáo ngay v i cơ quan ch qu n, cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c nh n lao ng, C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. V- KHI U N I, T CÁO VÀ GI I QUY T TRANH CH P: 1- M i khi u n i, t cáo c a ngư i lao ng, c a doanh nghi p, c a t ch c, cá nhân liên quan t i vi c th c hi n h p ng, ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ư c gi i quy t theo Lu t khi u n i và t cáo c a Vi t Nam.
 9. 2- Tranh ch p phát sinh gi a ngư i lao ng và doanh nghi p Vi t Nam: - Các tranh ch p phát sinh ư c gi i quy t trên cơ s h p ng i làm vi c nư c ngoài ã ký gi a hai bên và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; trư c h t hai bên ph i cùng thương lư ng, hoà gi i trên cơ s tôn tr ng quy n và l i ích c a nhau. Trư ng h p hai bên không tho thu n ư c thì m t bên có th yêu c u toà án gi i quy t theo quy nh pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. - Các tranh ch p phát sinh trong quan h lao ng i v i doanh nghi p th u khoán, liên doanh, liên k t... nư c ngoài ư c gi i quy t theo pháp lu t lao ng Vi t Nam. 3- Tranh ch p gi a ngư i lao ng và ch doanh nghi p nư c nh n lao ng: Ngư i lao ng thông qua doanh nghi p Vi t Nam (ho c i di n doanh nghi p Vi t Nam nư c ngoài) thương lư ng, ki n ngh v i phía i tác xem xét, gi i quy t trên cơ s h p ng ký k t và quy nh c a pháp lu t nư c nh n lao ng. Trư ng h p không gi i quy t ư c thì báo cáo k p th i v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c nh n lao ng can thi p, gi i quy t. 4- Các tranh ch p liên quan n nhi u bên: Doanh nghi p có trách nhi m ch ng ph i h p v i các bên có liên quan xem xét, gi i quy t, ng th i báo cáo cơ quan ch qu n c a mình gi i quy t và cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c nh n lao ng, C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài ph i h p gi i quy t. VI- KHEN THƯ NG - X LÝ VI PH M 1. Khen thư ng: Các ngành, a phương, doanh nghi p, t ch c oàn th xã h i, cá nhân; t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhi u thành tích trong ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài, ư c B Lao ng-Thương binh và Xã h i xét khen thư ng theo thNm quy n ho c ngh Nhà nư c khen thư ng v i các hình th c: - Gi y khen, b ng khen, huy chương vì s nghi p Lao ng-Thương binh và Xã h i; - B ng khen c a Th tu ng Chính ph ; - Huân chương lao ng; - Huân chương H u ngh . 2. X lý vi ph m hành chính: a- Doanh nghi p vi ph m các quy nh c a Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph thì b x ph t theo kho n 1, i u 21 c a Ngh nh s 38/CP ngày 25 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng, c th là:
 10. - Vi ph m i m 2, m c II; m c III; kho n a, i m 1, m c IV c a Thông tư này. - Thu ti n không úng quy nh, thu ti n thông qua trung gian; - ngư i lao ng b tr n t 5% tr lên so v i t ng s lao ng ưa i theo t ng h p ng do nh ng nguyên nhân ch quan; - xNy ra tranh ch p mà x lý không k p th i, gây h u qu x u; Ngoài hình th c x ph t trên, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m, doanh nghi p s b áp d ng bi n pháp x lý khác theo quy nh c a Pháp l nh v x lý vi ph m hành chính, bao g m: - T m ình ch ho c ình ch th c hi n h p ng; - T m ình ch gi y phép ho t ng chuyên doanh ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài trong th i gian 6 tháng ho c m t năm k t ngày có quy t nh; - Thu h i gi y phép ho t ng; - N u gây thi t h i cho ngư i lao ng thì ph i b i thư ng theo pháp lu t; b- Ngư i lao ng vi ph m các quy nh c a Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph thì b x ph t theo quy nh c a kho n 1, i u 21 c a Ngh nh s 38/CP ngày 25 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng, c th là: - Vi ph m h p ng ã ký k t v i doanh nghi p Vi t Nam và cơ quan, t ch c c a nư c ngoài nh n lao ng ho c ch s d ng lao ng; - ình công trái pháp lu t nư c nh n lao ng; - T ch c, lôi kéo, e d a bu c ngư i khác vi ph m h p ng ho c tham gia ình công trái pháp lu t; - Vi ph m pháp lu t Vi t Nam ho c nư c nh n lao ng. Ngoài hình th c x ph t trên, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b áp d ng các bi n pháp x lý khác theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính, bao g m: - Bu c v nư c, ch u toàn b chi phí i, v , ăn, ... không ư c hoàn tr ti n t c c. Doanh nghi p thông báo b ng văn b n cho UBND a phương nơi ngư i lao ng thư ng trú và gia ình ngư i lao ng bi t. - Không ư c tái tuy n i làm vi c nư c ngoài. VII - T CH C TH C HI N
 11. 1- Các doanh nghi p ã ư c c p gi y phép ho t ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo Ngh nh 07/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph , trong th i h n không quá 03 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l ư c i gi y phép m i. 2- C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài, Thanh Tra chính sách lao ng xã h i thu c B Lao ng-Thương binh và Xã h i, các S Lao ng-Thương binh và Xã h i t ch c ki m tra, thanh tra vi c ưa ngư i lao ng và chuyên gia i làm vi c nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. N u phát hi n có vi ph m gây nh hư ng x u thì tuỳ theo m c vi ph m mà x lý và ngh x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3- Các B , ngành, cơ quan ch qu n Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, qu n lý v ho t ng c a doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý; ng th i ph i h p v i các B , ngành có liên quan k p th i gi i quy t các v n phát sinh. 4- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; bãi b Thông tư s 20/ L TBXH-TT ngày 03 tháng 08 năm 1995 và nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này. 5 - Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng-Thương Binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) PH L C S 1 CÁC NGH VÀ KHU V C KHÔNG ƯA NGƯ I LAO NG VÀ CHUYÊN GIAVI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư s :28/1999/ TT-BL TBXHngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i) I- NGH : - Ngh vũ n , ca s , massage t i các nhà hàng, khách s n ho c các trung tâm gi i trí i v i lao ng n ; - Công vi c ph i ti p xúc v i ch t n , ch t c h i trong luy n qu ng kim lo i màu ( ng, chì, thu ngân, b c, k m), d n rác v sinh, ti p xúc thư ng xuyên v i mangan, iôxýt thu ngân; - Công vi c ph i ti p xúc v i ngu n phóng x h , khai thác qu ng phóng x các lo i; - Công vi c s n xu t, bao gói ho c ph i ti p xúc thư ng xuyên v i các hoá ch t a xít nitríc, natri sunfat, disunfua cacbon, các lo i thu c tr sâu, di t c , di t chu t, sát trùng, ch ng m i m t có tính c m nh;
 12. - Nh ng công vi c săn b t thú d , cá s u, cá m p; - Nh ng công vi c ph i i u tr ho c tr c ti p ph c v b nh nhân các b nh xã h i như phong ( h i ), HIV, nh ng công vi c m t thi, li m, mai táng t thi, thiêu xác ngư i ch t, b c m m . II- KHU V C: - ang có chi n s ho c có nguy cơ xNy ra chi n s ; - B nhi m x , nhi m c. III- i v i m t s ngh như ph c v gia ình, d ch v trên các tàu bi n du l ch i v i lao ng n , công vi c c bi t n ng nh c, c h i khác và m t s khu v c có tính ch t ph c t p, trư c khi ký h p ng ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài, các doanh nghi p ph i báo cáo v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i . M US 1 Ban hành kèm theo Thông tư s :28/1999/TT- BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i (Tên c a B , a C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM phương ch qu n) c l p - T do - H nh phúc ( Tên doanh nghi p) .............., ngày tháng năm 199 ƠN NGHNC P GI Y PHÉP HO T NG CHUYÊN DOANH ƯA NGƯ I LAO NG VÀ CHUYÊN GIA VI T NAM I LÀM VI C CÓ TH I H N NƯ C NGOÀI Kính g i: B Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Tên doanh nghi p:.............................................................................................. Tên giao d ch:..................................................................................................... 2. a ch tr s chính:............................................................................................ i n tho i:...................................; Fax:.............................................................. 3. Tài kho n t i Ngân hàng: - Ti n Vi t Nam:................................................................................................. - Ngo i t :...........................................................................................................
 13. 4. Quy t nh thành l p doanh nghi p: s ....... ngày......tháng...... năm 19 c a .........( tên cơ quan ra quy t nh)................................................................... 5. V n i u l ( t i th i i m ngh xin c p gi y phép) 6. H và tên T ng giám c( Giám c) doanh nghi p:................................ ngh c p gi y phép ho t ng chuyên doanh v ưa ngư i lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. ..................( doanh nghi p) ...........cam k t th c hi n y trách nhi m theo úng quy nh c a Nhà nư c. ý ki n c a Th trư ng Th trư ng ơn v ( B , ngành, T ch c oàn ( Ký tên, óng d u th , Ch t ch UBND t nh, và ghi rõ h tên) TP tr c thu c TW) M US 2 Ban hành kèm theo Thông tư s 28/1999/TT-BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc SƠ Y U LÝ LNCH (Dùng cho T ng giám c, Giám c doanh nghi p) 1 - H và tên:........................................................................................... 2 - Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................... 3 - Nơi hi n nay:.................................................................................. 4 - Ch c v .:............................................................................................ 5 - Cơ quan ch qu n.:............................................................................. a ch :................................................................................................ 6 - Cơ quan qu n lý tr c ti p.:.................................................................. a ch :................................................................................................. 7 - Trình chuyên môn:.......................................................................... 8 - Trình ngo i ng :..............................................................................
 14. 9 - i n tho i:....................................; Fax:.............................................. I - Quá trình ào t o: II - Quá trình công tác: III - Khen thư ng: IV - K lu t: Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên là úng s th t. N u khai man tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. ................., ngày tháng năm 199 Xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p Ngư i khai ký tên ( Ghi rõ h tên) M US 3 Ban hành kèm theo Thông tư s 28/1999/ TT-BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên doanh nghi p...................................................... DANH SÁCH TRÍCH NGANG Cán b tr c ti p th c hi n nhi m v ưa ngư i lao ng và chuyên gia i làm vi c nư c ngoài S H và Ngày, Nam N Nơi Ch c Trình Trình i n TT tên tháng hi n v tho i năm sinh nay chuyên ngo i cơ môn ng quan ............, ngày tháng năm 1999 Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u và ghi rõ h , tên) M US 4 Ban hành kèm theo Thông tư s : 28/1999/TT-BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i
 15. B LAO NG - THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc S : /L TBXH-GP Hà n i, ngày tháng năm GI Y PHÉP HO T NG CHUYÊN DOANH ƯA NGƯ I LAO NG VÀ CHUYÊN GIA VI T NAM I LÀM VI C CÓ TH I H N NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Căn c Ngh nh s 152/1999/N -CP ngày 20 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph ; - Căn c Thông tư s 28/1999/TT-BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh thư nói trên; - Xét ngh c a.................. và C c trư ng C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. QUY T NNH i u 1: Cho phép............................................................................................... Tên giao d ch:.......................................................................................................... Thu c:...................................................................................................................... a ch tr s chính:................................................................................................. i n tho i:.........................................Fax:................................................................ S tài kho n:.................................T i:..................................................................... ư c ho t ng ưa ngư i lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. i u 2:.............................................................................................................. Có trách nhi m th c hi n y các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ưa ngư i lao ng và chuyên gia Vi t nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. i u 3: Gi y phép này có hi u l c k t ngày ký. B TRƯ NG
 16. B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Ghi chú: Gi y phép màu xanh lơ có vân, gi y tr ng, c ng, có Qu c huy gi a in m. M US 5 Ban hành kèm theo Thông tư s : 28/1999/TT-BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i (Tên c a B , a phương ch C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc qu n, tên c a doanh nghi p) ........., ngày tháng năm 199 ĂNG KÝ H P NG ưa ngư i lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài Kính g i: C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài 1. Tên doanh nghi p:..................................................................................... Tên giao d ch:............................................................................................ 2. a ch tr s chính:................................................................................. i n tho i:..................................; Fax:..................................................... 3. H và tên ngư i lãnh o doanh nghi p:.................................................. ch c v :..................................................................................................... ăng ký h p ng ưa ngư i lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài t i........................... th c hi n h p ng ã ký ngày........tháng......năm 19......... v i i tác..................................................... a ch tr s chính c a i tác:.............................................................. ................................................................................................................. i n tho i:..................................; Fax:.................................................... ngư i i di n c a i tác:...................................................................... ch c v :................................................................................................... - S lư ng:.........................., trong ó n :...................................
 17. - Ngành ngh :............................................................................. - M c lương: ( USD/ngư i/tháng):............................................. - Ch làm thêm gi :................................................................. - Th i gian làm vi c ( gi / ngày):.........;s ngày làm vi c trong tu n:....... - i u ki n làm vi c:................................................................................ - i u ki n ăn, :...................................................................................... - Phí tuy n ch n (n u có):............................; chi phí i l i:.................... - Phí ào t o (n u có):............................................................................. - B o hi m xã h i:................................................................................... - B o h lao ng:.................................................................................... - Th i h n h p ng:............................................................................... - D ki n k ho ch tuy n ch n: +M t t:..............................Th i gian tuy n:........................ + Nhi u t: t 1:................Th i gian tuy n:........................ t 2:...............Th i gian tuy n:........................ - a bàn d ki n tuy n ch n:................................................................. - D ki n ào t o t i:............................................................................... - D ki n thu c a ngư i lao ng bao g m: + Qu n lý phí:........................................................................... + t c c:................................................................................. + ào t o:................................................................................. + H sơ, h chi u:.................................................................... + BHXH:.................................................................................. + Phí d ch v ( phía i tác)..................................................... +...............................................................................................
 18. - Th i gian d ki n xu t c nh:................................................................ V ih p ng nh n th u ph i có thêm các thông tin sau: - Giá tr công trình:................................................................................ - Ti n t c c th u công trình:............................................................... - Th i gian hoàn thành công trình (tháng):........................................... - D ki n ti n lãi công trình:................................................................ .........................(doanh nghi p) ..... cam k t th c hi n y trách nhi m theo úng quy nh c a Nhà nư c. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u và ghi rõ h , tên) M US 6 Ban hành kèm theo Thông tư s : 28/1999/ TT/BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y ĂNG KÝ i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo h p ng cá nhân Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i (t nh, thành ph )................................... 1 - Tên tôi là:.............................................................................................. 2 - Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................... 3- a ch thư ng trú:................................................................................. -S i n tho i:........................................................................................ 4 - Trình h c v n:................................................................................... 5 - Ngh nghi p:.......................................................................................... 6 - ơn v công tác:.....................................................................................
 19. 7- a ch , ngư i thân khi c n liên h :....................................................... ................................................................................................................. ngh cho phép th c hi n h p ng cá nhân i làm vi c có th i h n t i nư c............ ã ký s .....................ngày........tháng......năm.......v i............................... (tên ch s d ng) ..................................; a ch t i:..................................... ...................................................................................................................... - Ngành, ngh nư c ngoài:...................................................................... - Th i h n h p ng:................................................................................... - Th i gian d ki n xu t c nh:..................................................................... - H sơ g m có: +H p ng (b n sao có công ch ng) + ......................................................................................................... Tôi xin cam k t ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t nư c n làm vi c, ch u trách nhi m hoàn toàn v h p ng mà tôi ã ký, các chi phí và m i s r i ro do b n thân gây ra; th c hi n y trách nhi m c a công dân theo úng quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. i di n gia ình b o lãnh l i cam k t (b , m , v ho c ch ng, anh ch em ru t) + H và tên ngư i i di n gia ình b o lãnh l i cam k t:...................... Là:......................................................................................................... + Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................ + a ch thư ng trú:............................................................................... + S ch ng minh thư nhân dân:..................... ngày c p............................ + Nơi c p:................................................................................................. Tôi xin b o lãnh l i cam k t trên và ch u trách nhi m v b o lãnh c a mình trư c pháp lu t. ........., ngày tháng năm 199 Xác nh n Ngư i b o lãnh Ngư i làm gi y ăng ký
 20. UBND phư ng, xã ho c ký tên, ghi rõ h tên) (Ký tên,ghi rõ h tên) cơ quan qu n lý tr c ti p M US 7 Ban hành kèm theo Thông tư s : 28/1999/ TT-BL TBXH ngày 15 tháng 11 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i UBND T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S LAO NG - THƯƠNG BINH Hà n i, ngày tháng năm 1999 VÀ XÃ H I S : / QLL NN PHI U TI P NH N H sơ ăng ký h p ng cá nhân 1. Tên c a ngư i lao ng n p h sơ ăng ký h p ng cá nhân:............... ..................................................................................................................... 2. H sơ g m: .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 3. Nư c n làm vi c:................................................................................... 4. Th i h n làm vi c:.................................................................................... 5. Công vi c:................................................................................................ 6. Th i gian d ki n xu t c nh: tháng.......năm ........................................... Sau ngày ......./....../ 1999, n u S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n h sơ ăng ký h p ng không có ý ki n thì ngư i lao ng và chuyên gia ư c phép làm các th t c ti p theo. Phi u này ư c l p thành 3 b n: 1 b n cho ngư i lao ng và chuyên gia có h sơ ăng ký h p ng; 1 b n S Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và 1 b n lưu t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i.
Đồng bộ tài khoản