Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ quy định người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA T  «  g      h  n      t  c ñ a b é  lao  é n g­th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  ® Sè  28 /1999/TT­B L § T B X H   g µ y  15 th¸ng 11  m   1999  n n¨ H í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  152/1999/N§­C P    hi n g µ y  20 th¸ng 09 n¨ m  1999  ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  vi Ö c  c n g êi lao ® é n g   µ  c h u yªn gia Vi Ö t N a m   i  µ m   Ö c c ã   v ®l vi th êi ¹ n ë  n íc n g o µ i   h                     C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  th¸ng09  CP ng 20    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh   Öc  êi lao ®éng  µ  ®Þ vi ng     v chuyªn gia  Öt Nam   i  µm   Vi   ®l viÖc  ã  êih¹n    íc ngoµi,Bé   c th   ën     Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héi híng  Én   v X∙    d thùc hiÖn      nh sau: I­ Ò u ki Ö n, th ñ t ô c c Ê p  gi Ê y  p h Ð p  V µ    §i ® ¨ n g k ý  h î p ® å n g 1. §iÒu  Ön  µ  ñ tôccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng    ki v th     gi   ho   chuyªn doanh  a  êi   ® ng   lao ®éng  µ    v chuyªn    Öt Nam   i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi theo gia Vi   ® l vi c th   ën       quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 5  NghÞ   nh: ®Þ a­ §iÒu  Ön    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    ki ®Ó c gi   ho   chuyªn doanh:   C¸c  ¹ h×nh  lo i   doanh  nghiÖp:Doanh    nghiÖp  µ   íc;doanh  Nh n   nghiÖp  µ   Nh nícchuyÓn    sang c«ng      Çn  tycæ ph theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  CP ng 29  th¸ng 6    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  µ   µ   íc gi÷ cæ   Çn    èi,cæ   c Ch ph m Nh n     ph chiph   phÇn  Æc   Öt;doanh  ® bi   nghiÖp  éc    oµn  Ó  éc  thu c¸c ® th thu Trung  ng  å m:  ¬ g §oµn  thanh niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Tæng     Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt ®é Vi   Nam,  Trung  ng  éi    Öp  ô   ÷  Öt Nam,  ¬ H Liªn hi Ph n Vi   Trung  ng  éi  ¬ H n«ng  ©n   d ViÖt Nam,  éi ®ång    H  Trung  ng  ªnminh  îp      Öt Nam,  ¬ li   H t¸cx∙ Vi   Phßng  ¬ng  Th m¹ivµ    C«ng  nghiÖp  ÖtNam   îcthµnh  Ëp theo  Vi   ®  l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt® ­    îcxem   Ðt ®Ó   Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    x  c gi   ho   chuyªn doanh        iÒu  Ön    khi®ñ c¸c® ki sau: ­ Cã   èn  iÒu  Ö  õ 1  û ®ång  Öt Nam   ë lªnt¹  êi®iÓ m     Êp   v® l t  t  Vi   tr     i   th xin c giÊy phÐp;   ­Bé    m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ¹t®éng  l  ® h ho   ph¶icã  t  Êt 50%     é  ã    Ý nh   c¸n b c tr×nh ®é   ihäc  ëlªnvµ  ã  ×nh ®é   ¹ing÷. Ng êi l∙nh®¹o  µ  i  ò    ®¹   tr     c tr   ngo        v ®é ng c¸n bé    qu¶n  ýcã  ýlÞch  â rµng,cha  Þ   Õt    ×nh  ù;am   Óu  Þ  êng  l  l  r    b k ¸n h s   hi th tr lao ®éng, ph¸p  Ëtlao ®éng, luËtnhËp    ña  ícnhËn    ng, ph¸p  Ët     lu        cc n   lao ®é   lu   quèc  Õ  ã  ªnquan; t c li   ­ C¸c  µiliÖu (nÕu  ã) vÒ     t    c   kh¶  n¨ng  ý  Õt  îp ®ång  µ  ùc hiÖn  Öc  kk h  v th   vi ® a  êingêilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi. ng      ® l vi c th   ë n     b­ Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    s xinc gi   ho   chuyªn doanh:   ­ §¬n    Þ  Êp  Êy  Ðp  ã    Ën  ña  ñ  ëng  ¬    ®Ò ngh c gi ph c x¸c nh c Th tr c quan  ñ  ch qu¶n  doanh nghiÖp  (theom É u   è    s 1); ­ B¸o    ×nh  ×nh  µichÝnh  çl∙ cã    Ën  ña  ¬    c¸o t h t  l     x¸c nh i c c quan  Óm   ki to¸n  Nhµ   íchoÆc   Õ  ¹ thêi®iÓ m     Êp  Êy phÐp; n  thu t     i xinc gi  
 2. 2 ­  Ën  Lu chøng kinh  Õ  Ò   t v kh¶  n¨ng  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp    bao gå m     éidung:c¬  ë  Ët chÊtvµ  c¸cn     sv    kh¶  n¨ng  µichÝnh;tr×nh ®é   µ  t      v n¨ng  ùc l  cña  i ngò    é  ùctiÕp thùc hiÖn;kh¶  ®é   c¸n b tr         n¨ng khaith¸cthÞ  êng  µin­    tr ngo   íc;c¸cbiÖn     ph¸p tæ    chøc  ùc hiÖn  ã    Ën  ña  ¬  th   c x¸cnh c c quan  ñ  ch qu¶n; ­ B¶n sao quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  v quyÕt  nh     ®Þ bæ xung chøc n¨ng, cã    chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  µ   íc,hoÆc   Nh n   chøng  Ën  nh sao  b¶n  Ýnh  ña  ¬  y  ch c c quan    Õt ®Þnh; ra quy   ­ S¬   Õu  ýlÞch  ña   y l  c Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c  ña  ®è   ®è c doanh  nghiÖp  µ  v danh  s¸ch trÝch ngang  ña    é  ùctiÕp (theo m É u   è  vµ  É u   è      c c¸n b tr       s 2  m s 3). c­Hå   ¬        s xinbæ sung  chøc  n¨ng  hoÆc   µnh  Ëp míidoanh  th l   nghiÖp: ­ V¨n    b¶n  ña  ñ  ëng  é,  µnh, c¬  c Th tr B ng   quan Trung  ng    oµn  Ó  ¬ c¸c ® th hoÆc   ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ ®Ò nghÞ; ­ V¨n b¶n    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  µichÝnh  Êp  é,  µnh  t  c B ng hoÆc   Êp  c tØnh  Ò   v møc  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c doanh  nghiÖp  µ  c¸o t×nh  ×nh  µichÝnh  v b¸o    h t  cã    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  Óm   ki to¸n hoÆc   Õ  ¹  êi®iÓ m     Êp  Êy   thu t i   th xin c gi   phÐp; ­ LuËn    chøng kinh  Õ  Ò   t v kh¶  n¨ng  ¹t®éng  ña  ho   c doanh nghiÖp theo  quy  nh  ¹ kho¶n    iÓ m     ôc   ña  ®Þ t  i b,® 1,m Ic Th«ng   µy. tn d­ Tr×nh  ù,thñ tôc:   t    ­  å   ¬  H s nªu  ¹ tikho¶n      iÓ m     ôc    ña  b, c, ® 1, m I c Th«ng   nµy  doanh  t do  nghiÖp  hoÆc   ¬  c quan  s¸ng lËp doanh     nghiÖp  Ëp vµ  ép  bé  l   n 1  cho  ôc C Qu¶n  lý lao ®éng  íiníc ngoµi.Trong  êigian  ngµy  õngµy  Ô, ngµy     v      th   15  (tr   l  nghØ   hµng  Çn) kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ  ña  tu   t   nh ®   s h   c doanh  nghiÖp,Côc    Qu¶n  lýlao®éng  íi ícngoµiph¶ith«ng  kÕt     v    n     b¸o  qu¶. ­ Khi nhËn  Êy  Ðp  ¹t®éng     gi ph ho   chuyªn doanh    (theo m É u   è      s 4),doanh  nghiÖp ph¶inép  ét    m kho¶n  Ö  Ý  l ph 10.000.000 (mêitr Öu)®ång  ÖtNam   ¹    i   Vi   t i Côc Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi. l    v    n ­ Trong  êi h¹n  ngµy  Ó   õ  µy  îc cÊp  Êy  Ðp   ¹t ®éng  th   30  k t ng ®   gi ph ho   chuyªn doanh, doanh      nghiÖp ph¶i®¨ng  t  Êt trªnm ét  ê b¸o  ña  a   ­   Ý nh     t  c ®Þ ph ¬ng  µ  ét  ê b¸o  ña  v m t  c Trung  ng  ¬ trong ba  è  ªntiÕp  íic¸c th«ng    ñ    s li   v    tinch yÕu sau  y:    ®©     +  Tªn, ¹ h×nh doanh nghiÖp, ®Þa  chØ  trô ë  chÝnh cña doanh   lo i  s nghiÖp,sè  iÖn  ¹isè   ® tho   Fax;chøc  ,   n¨ng  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp; +  ä,    H tªnTæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp; +  èn  iÒu  Ö  ¹ thêi®iÓ m   îccÊp  Êy phÐp; V® l t   i ®  gi   +  è  Êy phÐp  ¹t®éng  S gi   ho   chuyªn doanh,ngµy  Êp,thêi®iÓ m   ¾t  u       c   b ®Ç ho¹t®éng    theo giÊy phÐp.     2­    §¨ng  ý  îp ®ång: kh    a­ §èit ng:      î     ­ Doanh    nghiÖp theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  1  6  NghÞ   nh  è  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 20  09  1999  ña  Ýnh  ñ  ã  îp  ng  c Ch ph c h ®å cung øng    ng,  îp  ng  Ën  Çu, kho¸n  ©y  ùng  lao ®é h ®å nh th   x d c«ng  ×nh,li   tr   ªn
 3. 3 doanh, li   Õt    ªnk chia s¶n  È m     íc ngoµi ph¶i ®¨ng  ý  îp  ng  ¹  ôc    ph ën       k h ®å t iC Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi. l    v    n ­ Ng êilao ®éng  µ       v chuyªn gia (sau  y   äichung  µngêilao ®éng)  ã     ®© g   l     c hîp ®ång    ©n  ý  íi®èi t¸cnícngoµi®¨ng  ý  îp ®ång  ¹  ë     c¸ nh k v          kh  t i Lao  ng­ S ®é Th¬ng  binh  µ  héi n¬i th ng  ó.§èi víim ét  è  îp  ng    ©n  ã  ªn v X∙      ê tr       s h ®å c¸ nh c li   quan  í c¸c lÜnh  ùc  ña  µnh  tÕ,Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Së   t    i v c ng Y      v § t   Lao  ng­ ­ ®é Th ¬ng binh vµ  héigi¶i   X∙      Õt trªnc¬  ë  èng  Êt víi ë  ñ  quy     s th nh     ch qu¶n. s ­ Ng êilao ®éng  c¸cdoanh       do    nghiÖp  a  i  ang  µm  Öc    ícngoµi, ® ®® l vi ë n     khih Õt  ¹n  îp  ng  Õu  îc gia h¹n  îp  ng    h h ®å n ®   h ®å hoÆc   ý  îc hîp  ng  íi k®  ®å m  th× ®¨ng  ý  íi idiÖn      k v   ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  a  i  ¹ níc®ã   Õu  ã) hoÆc   íi ® ® t i   (n c     v  doanh  nghiÖp  a  i. ®® ­Ng êilao®éng  ang    ícngoµikh«ng  c¸cdoanh       ® ën     do    nghiÖp  a  i,khi ® ®    giah¹n  îp ®ång    h  hoÆc   ý  îp ®ång  íith× ®¨ng  ý  íi ¬  kh  m    k v   quan  idiÖn  Öt c ®¹   Vi   Nam     íc®ã.  ën   ­ Hîp  ng  ý  ÷a doanh    ®å k gi   nghiÖp  ÖtNam   íi chøc  ícngoµivµ  îp Vi   v  tæ  n    h  ®ång    ©n  äichung  µhîp ®ång) ph¶icã  ÷ng  éidung  ¬  c¸nh (g   l        nh n  c b¶n sau:sè    l ng,c¬  Êu    ng; ngµnh  Ò   î   c lao ®é   ngh (c«ng  Öc  µm),n¬i lµm  Öc,thêigian vi l    vi       lµm  Öc,thêigian  vi     nghØ   ¬i;tiÒn ¬ng, tiÒn  ëng, chÕ     µm  ng   l   th   ®é l thªm  ê; gi   ®iÒu  Ön  µm  Öc  µ  ki l vi v sinh  ¹t,chi phÝ     ; chi phÝ   i  ¹  õ ViÖt Nam   ho     ¨n,ë     ® li   t   ®Õ n   ¬ilµm  Öc  µ  îcl¹  n  vi v ng   ib¶o  Ó m     éi; ; hi x∙h   b¶o  é    ng; phÝ  Þch  ô, h lao®é   d v  phÝ  o  ¹o,phÝ   Ón  än  Õu  ã);tr¸chnhiÖm   ö  ýkhicã  ®µ t   tuy ch (n c     x l     tranh chÊp,     hoÆc   Õn  è  Æc   ÖtxÈy    µ  êih¹n thùc hiÖn  îp ®ång.   bi c ® bi   ra v th       h    b­ Hå   ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  å m:   s® kh  g ­§èivíi      doanh  nghiÖp: +  ét  M b¶n  ¨ng  ý  îp ®ång  ® kh  (theo m É u   è    s 5); +  ét  M b¶n  sao  îp  ng  µ  h ®å v b¶n  sao    b¶n  ªnquan  í viÖc  Õp c¸c v¨n  li   ti  ti   nhËn lao  ng  ña  íc nhËn  ®é c n  lao  ng  ã    Ën  ña  ñ   ëng  ®é (c x¸c nh c Th tr doanh  nghiÖp); +  B¸o    ùc hiÖn  îp ®ång  Çn  íc(nÕu  ã); c¸o th   h  l tr   c + Doanh nghiÖp kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   chuyªn doanh  Çn    c ph¶i   cã    v¨n b¶n  chøng minh kh¶  n¨ng  µichÝnh  ¹ thêi®iÓ m   ¨ng  ý  îp ®ång; t  t    i ® kh    Doanh nghiÖp  Ën  Çu  nh th kho¸n c«ng  ×nh,hîp ®ång  ªndoanh  ªnkÕt    tr    li   li   ë  ícngoµiph¶inép  n      b¶n sao  îp ®ång  ã    Õn    Ën  ña  ñ  ëng  é, h  c ý ki x¸cnh c Th tr B  ngµnh,Chñ  Þch    t UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ ­ Ng êilao ®éng  doanh       do  nghiÖp  a  i  îcgia h¹n  îp ®ång  ® ®®     h  hoÆc   ý  k ® îchîp ®ång  íi:    m +  ¬n      ¹n lµm  Öc    ícngoµi(theom É u   è  § xingiah   vi ë n       s 8A); +  B¶n  sao  îp ®ång    ng  îcgiah¹n hoÆc   îp ®ång    ng  íi. h  lao®é ®       h  lao®é m ­§èivíi îp ®ång    ©n:       h c¸nh +  Êy  ¨ng  ý  i  µm  Öc    ícngoµicã    Ën  ña  Gi ® k ® l vi ë n     x¸c nh c UBND   êng, ph   x∙,thÞ  Ên n¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng  óhoÆc     Ën  ña  ¬    tr     k h kh th tr   x¸c nh c c quan,®¬n     vÞ  ¬i ngêi lao ®éng  µm  Öc  öiSë   n     l vi g   Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héi(theo v X∙      m É u   è  s 6);
 4. 4 +  B¶n  sao  Ìm  k theo b¶n  Þch  ã  d c c«ng  chøng  îp ®ång    ng  h  lao ®é hoÆc   b¶n sao    v¨n b¶n  Õp  Ën  µm  Öc  ã  éidung    îp ®ång    ng, ® îc ti nh l vi c n   nh h   lao ®é     c¬  quan  ã  Èm  Òn  ña  íc®Õ n   µm  Öc  c th quy c n   l vi cho  Ðp. ph ­ Ng êi lao ®éng  i       ® theo  îp  ng    ©n    íc ngoµi ® îc gia h¹n  îp h ®å c¸ nh ën       h  ®ång hoÆc   ý  îchîp ®ång  íi: k®     m +  ¬n      ¹n lµm  Öc    ícngoµi(theom É u   è  § xingiah   vi ë n       s 8B); +  B¶n  ôp  é  Õu  µ  îp ®ång    ng  ò; ch h chi v h   lao®é c + B¶n sao  îp  ng  îc gia h¹n  h ®å ®   hoÆc   îp  ng    ng  íi (cã    h ®å lao ®é m  x¸c nhËn  ña  êisö  ông    ng); c ng   d lao®é c­Tr×nh  ù,thñ tôc®¨ng  ý  îp ®ång:   t      kh  ­§èivíi      doanh  nghiÖp: +  å   ¬  ¨ng  ý  îp  ng  îc göi cho  ôc  Hs® k h ®å ®   C Qu¶n  ý lao  ng  íiníc l  ®é v    ngoµi. +  Sau  ngµy  i  íidoanh  3  ®è v   nghiÖp  ã  Êy  Ðp  ¹t ®éng  c gi ph ho   chuyªn  doanh  µ  ngµy  õngµy  Ô  µ  µy  v 7  (tr   l v ng nghØ  µng  Çn)®èi víi h tu       doanh nghiÖp  kh«ng chuyªn doanh  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  ña    k t  nh ®ñ h s ® kh  c doanh  nghiÖp,n Õu    kh«ng  ã  c th«ng  cña  ôc  b¸o  C Qu¶n  ýlao ®éng  íinícngoµith× l    v       doanh nghiÖp  îcphÐp  chøc  Ón  än  µ  µm    ñ tôc cho  êilao ®  tæ  tuy ch v l c¸c th     ng     ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. ® l vi ë n   + Riªng  i  íic¸c thÞ  êng  íi vµ    Þ  êng  a  ã  ¬  ®è v     tr m   c¸c th tr ch c c quan  i ®¹   diÖn  ña  Öt Nam,    c Vi   c¸c doanh nghiÖp ph¶ib¸o    íi ôc    c¸o v   C Qu¶n  ýlao ®éng  l    víi ícngoµivÒ   îp ®ång  ∙  ý  íckhilµm  ñ tôc ®¨ng  ý  îp ®ång  t  Êt    n   h  ® k tr     th     kh  Ý nh   lµ5  µy.   ng ­§èivíi êilao®éng  ã  îp ®ång    ©n:      ng     ch  c¸nh Hå   ¬  ¨ng  ý  îp  ng  öitrùctiÕp  s® k h ®å g    cho  ë   S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  v X∙  éi n¬i th ng  ó.Së   h    ê tr   Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héi cÊp  v X∙    cho  êi lao ng     ®éng  Õu  Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  îp  ng  Phi ti nh hs® k h ®å (theo m É u   è    ng  êi   s 7),®å th   göicho    c«ng  cÊp  an  tØnh  b¶n, 1  1    b¶n u  ¹  ë   l t i Lao  ng­ ¬ng  S ®é Th binh vµ      X∙ héi.Sau  ngµy  õngµy  Ô  µ  µy    3  (tr   l v ng nghØ  µng  Çn) kÓ   õ ngµy  Ën  îc h tu   t   nh ®   hå  ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  îp lÖ  ña  êilao ®éng, n Õu  ë   s® kh  h   c ng       S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héikh«ng  ã    Õn  ×  êi lao ®éng  µm  ñ tôc xin xuÊt c¶nh.   X∙    c ý ki th ng     l th           §èivíihîp ®ång    ©n  ã  ªnquan  í c¸c ngµnh  tÕ,Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,      c¸ nh c li   t    i Y      v§ t  thêih¹n  Èm  nh  îp  ng    th ®Þ h ®å kh«ng    ngµy  õngµy  Ô  µ  µy  qu¸ 5  (tr   l v ng nghØ   hµng  Çn)kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  îp lÖ  ña  êilao tu   t   nh ®   s ® kh  h   c ng     ®éng. ­Ng êilao®éng  îcgiah¹n  îp ®ång       ®   h  hoÆc   ã  îp ®ång  íi: ch  m Hå   ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  öicho  idiÖn  ña  s® kh  g  ®¹   c doanh  nghiÖp  a  i  ¹ n­ ® ® ti   íc®ã     hoÆc   öicho  g  doanh nghiÖp  a  i.Trong  ¹m    ngµy  õngµy  Ô  ® ®  ph vi10  (tr   l vµ  µy  ng nghØ   µng  Çn) kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  îp h tu   t   nh ®   s ® kh  h  lÖ,doanh    nghiÖp  Õn  µnh  ti h xem   Ðt,gi¶iquyÕt.N Õ u   x     sau  êigian nªu    th     trªn kh«ng  ã    Õn  ña  c ý ki c doanh  nghiÖp  ×  êi lao ®éng  îc quyÒn  ùc hiÖn  th ng     ®  th   hîp ®ång.     ­ Ng êi lao ®éng  i       ® theo  îp  ng    ©n    íc ngoµi ® îc gia h¹n  îp h ®å c¸ nh ën       h  ®ång hoÆc   ý  îchîp ®ång  íi: k®     m
 5. 5 Hå   ¬  îcnép  s®  cho  ¬  c quan  idiÖn  Öt Nam     ícsë  ¹   ®¹   Vi   ë n   t iTrong  ¹m  . ph vi5  µy  õngµy  Ô  µ  µy    ng (tr   l v ng nghØ  µng  Çn),n Õu  ¬  h tu   c quan  idiÖn  Öt ®¹   Vi   Nam   kh«ng  ã    Õn  × ngêilao®éng  îcthùc hiÖn  îp ®ång. c ý ki th      ®    h         II­ u y Ó n  c h ä n  lao ® é n g    T        1­ Nguyªn  ¾c  Ón chän:   t tuy     a­ ViÖc  Ón  än    tuy ch chØ  îctiÕn hµnh  ®    sau  êih¹n  th   quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ ti   c,®iÓ m     ôc   ña    2,m Ic Th«ng   µy. tn b­ N Õ u   Ón  än    ng  éc c¸c®¬n  Þ    tuy ch lao ®é thu     v kh¸c,c¸c®Þa  ¬ng  ×    ph th   doanh nghiÖp  ph¶ixuÊt tr×nh giÊy  Ðp  îcho¹t®éng  Ò   Ünh  ùc  µy  íi       ph ®    vl v n v  ®¬n  Þ  v cung  Êp    ng  c lao®é hoÆc   ë  S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éi.   X∙ h c­ Doanh    nghiÖp  µnh  d kho¶ng 10%   è îng lao ®éng  sl     theo  îp ®ång  ∙  h  ® ký    Ón  än  ®Ó tuy ch con  ÖtsÜ, con  ¬ng  li     th binh,con    nh  ã    gia®× c c«ng  íi v c¸ch  m¹ng,bé  i,thanh      ®é   niªnxung phong  ∙  µn  µnh  Üa  ô. ® ho th ngh v   d­ Kh«ng  îcký  îp ®ång    a    ng  Öt Nam   i  µm  Öc    ® h  ®Ó ® lao ®é Vi   ® l vi trong   nh÷ng  Ò,  ÷ng  ngh nh khu  ùc  v quy  nh  ¹ phô  ôc1  Ìm  ®Þ t  i l   k theo Th«ng   µy.   tn 2­ Quy  ×nh tuyÓn  än:   tr   ch a­ TríckhituyÓn  än,doanh       ch   nghiÖp ph¶ith«ng  c«ng    b¸o  khait¹ trôsë   i     vµ  a  µn  Ón  än      Çu  Ò   í tÝnh,tuæi®êi;c«ng  Öc  µ   ­ ®Þ b tuy ch c¸cyªu c v gi   i      vi m ng êilao®éng  Ï®¶m   Öm,  ¬ilµm  Öc  µ  êih¹n  ña  îp ®ång; ®iÒu  Ön     s  nhi n  vi v th   c h     ki lµm  Öc  µ  vi v sinh ho¹t; Òn l ng,tiÒn c«ng;c¸ckho¶n  µ      ti  ¬        v møc ph¶i®ãng  ãp,   g  quyÒn  îvµ  Üa  ô  ña  êilao®éng  l   ngh v c ng     i . b­ Doanh    nghiÖp  ùctiÕp tuyÓn  än    ng; chË m   Êt sau  ngµy  tr     ch lao®é   nh   5  kÓ   õ ngµy  êilao ®éng  ù  Ón,doanh  t  ng     d tuy   nghiÖp  ph¶ith«ng  c«ng    b¸o  khai   kÕt qu¶  cho  êilao®éng. ng     c­ Sau  th¸ng kÓ   õ ngµy  óng tuyÓn, doanh    6    t  tr     nghiÖp  a  a  êi lao ch ® ng     ®éng  i  îcth× ph¶ith«ng    â lýdo  ®®       b¸o r     cho  êilao®éng  Õt. ng     bi d­ Doanh  nghiÖp  ý  îp  ng  íiB Ö nh  Ön  ngµnh  tÕ  k h ®å v  vi do  Y  quy  nh   ®Þ ®Ó  kh¸m  søc  Î cho  êi lao ®éng.  kho   ng     Doanh  nghiÖp chØ   îc tuyÓn  än  ®  ch nh÷ng  êicã    ng   ®ñ søc  Îtheo kÕt  Ën  ña  Ö nh  Ön. kho     lu c B vi 3­ Hå   ¬  Ón  än    s tuy ch bao  å m: g a­  ¬n  ù nguyÖn  i  µm  Öc  ã  êih¹n    íc ngoµi(cã  § t  ® l vi c th   ën     cam   Õt  ña  kc b¶n  ©n  µ    nh); th v gia®× b­ S¬   Õu  ýlÞch cã    Ën  ña   y l    x¸c nh c UBND   êng,x∙,thÞ  Ên,n¬ith ng  ph    tr     ê tróhoÆc   ¬    c quan,®¬n  Þ  ¬iqu¶n  ýnh©n  ù;   vn  l  s c­ GiÊy    chøng  Ën  nh søc  Îcã  Õt  Ën  ña  Ö nh  Ön  kho   k lu c B vi quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    iÓ m     ôc    d,® 2,m IITh«ng   µy; tn d­ C¸c  Êy têcÇn  Õtkh¸ctheo yªu cÇu  ña  nícngoµi.   gi     thi        c bªn   
 6. 6 III­  ® µ o  t¹o v µ  Gi¸o d ô c  ® Þ n h  h í ng              µo  ¹ovµ    ôc  nh  íng cho  êilao ®éng  íckhi®i  µyªu cÇu   § t   gi¸od ®Þ h  ng     tr     l     b ¾t  éc. Doanh  bu   nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   chøc      tæ  c¸c kho¸ ®µo  ¹o vµ      t   gi¸o dôc  nh  íng t¹    êng, trung t©m  ¹y nghÒ   µ  o  ¹o(gäit¾t lµc¬  ë  ®Þ h   i tr c¸c     d  v ®µ t         s ®µo  ¹o). t 1­ Häc  ¹ing÷:   ngo   Ng êi lao ®éng     ph¶i tham      gia kho¸ häc  ¹ing÷  Ëp    ngo   t trung theo  ¬ng    ch tr×nh dµnh    cho    ng  i  µm  Öc    ícngoµi. lao®é ® l vi ë n   2­ Gi¸odôc  nh  íng bao  å m     éidung:     ®Þ h  g c¸cn   ­ LuËt Lao  ng, LuËt H×nh  ù,LuËt D © n   ù,LuËt XuÊt­ Ëp      ®é     s    s    Nh c¶nh  µ  v C  tró cña  Öt    Vi Nam   µ  v ph¸p  Ët cña  íc nhËn  lu   n  lao  ng,  ®é nghÜa  ô  Êp  v ch hµnh  µ  ©n  ñ ph¸p luËt; v tu th     ­ Phong  ôc,tËp    t  qu¸n,®iÒu  Ön  µm  Öc  µ    ki l vi v sinh ho¹t,quan  Ö     ö      h cx gi÷a chñ  µ  îë  ícnhËn    ng, kinhnghiÖm    v th  n   lao®é     giao tiÕp;   ­ Néi dung  îp ®ång  µ      h  m doanh  nghiÖp  ∙  ý  íi i t¸cnícngoµivµ  éi ® k v        ®è   n  dung  îp  ng  Ï ký  íingêi lao ®éng; quyÒn  î  Üa  ô  µ  h ®å s  v        l ingh , v v tr¸chnhiÖ m     ph¸p lýcña  êilao®éng     ng     trongviÖc  ùc hiÖn    iÒu    th   c¸c® cam   Õt  ∙    k ® ghitrong   hîp ®ång;   ­ Tr¸ch nhiÖ m   ña      c doanh  nghiÖp  íi êilao ®éng; tr¸chnhiÖ m   ña  ­ v  ng         c ng êilao®éng  íi    v  doanh  nghiÖp; ­  û   Ët vµ    K lu   t¸cphong  lao  ng  ®é c«ng nghiÖp. Nh÷ng    quy  nh,    ®Þ quy ph¹m  Ò   toµn    ng  v an  lao ®é trong xÝ    nghiÖp,c«ng,n«ng  êng  µ      ­     tr v trªnc¸c ph ¬ng  Ön vËn    Ón,tµu c¸. ti   t¶ibi     3­ Ch ¬ng  ×nh,thêigian ®µo  ¹o:   tr      t  ­§èivíi êilao®éng: do  ôc       ng       C Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµiquy  nh. l    v   n   ®Þ ­§èivíi      chuyªn gia:do  é, ngµnh  ñ     B  ch qu¶n  quy  nh. ®Þ ­  èi víisÜ   §     quan, thuû  ñ  µm  Öc      µu  Ën    Ón  Côc    th l vi trªnc¸c t v t¶ibi do  Hµng    h¶iquy  nh. ®Þ 4­ KiÓ m     µ  Êp    trav c chøng  chØ  cho  êilao®éng: ng       C¸c  ¬  ë  o  ¹ochÞu  c s ®µ t   tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm     ¸nh    Êt l   tæ  ki tra,® gi¸ch  ­ îng,cÊp    chøng chØ  o  ¹ovµ    ôc  nh  íng. ®µ t   gi¸od ®Þ h IV­ ¤ N G  T¸ C Q u ¶ n   l ý   C 1­    Qu¶n  ýë  l   trongníc:   a­ Ký  îp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµi:   h  ® l vi ë n   ­ Doanh    nghiÖp  ý  îp ®ång  íi êilao ®éng  kh  v  ng     (theo m É u   è    µ  Þu    s 9) v ch tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýhå  ¬  ña  êilao®éng. l   s c ng     ­ Së     Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ    éi cã  v x∙ h   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýhå  ¬  ña  l  s c ngêilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµitheo hîp ®ång    ©n.    ® l vi ë n        c¸nh
 7. 7 b­ Sæ     ng, sæ     lao®é   b¶o  Ó m     éi: hi x∙h ­ Doanh    nghiÖp ph¶iqu¶n  ýsæ     ng, sæ     l   lao ®é   b¶o  Ó m     éicña  êi hi x∙h   ng   lao ®éng. §èivíi êicha  ã  × doanh         ng   c th   nghiÖp  µm  ñ tôcxincÊp  ¹ Së    l th       t i Lao   ®éng­ ¬ng  Th binh  µ  héivµ  ¬  v X∙    c quan  b¶o  Ó m     éitrªn®Þa   µn  hi x∙h     b doanh  nghiÖp  ng  ôsë.Doanh  ®ã tr     nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖm     Ën    ×nh lµm    x¸cnh qu¸ tr   viÖc,tiÒn l ng  µ  ng     ¬ v ®ã b¶o  Ó m     éicña  êilao ®éng  hi x∙h   ng     trong thêigian ë       nícngoµitheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËtb¶o  Ó m     éihiÖn  µnh.    hi x∙h   h ­ Trêng  îp  êi lao ®éng  i    h ng     ® theo  îp  ng    ng    ©n  ×  ë  h ®å lao ®é c¸ nh th S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héicã    X∙    tr¸chnhiÖ m   µm  ñ tôc®Ó   êilao ®éng    l th     ng     ® îccÊp      ng  µ      sæ lao®é v sæ b¶o  Ó m     éi. hi x∙h c­Thanh  ýhîp ®ång:   l    ­ Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     thanh  ýhîp ®ång  íingêilao ®éng    l    v     khi hä  Ò   íc.Néi  vn  dung thanh  ý hîp  ng  å m:  l  ®å g Tr¶    sæ lao  ng  µ      ®é v sæ b¶o hiÓ m     éi®∙  îcx¸c nhËn  y   ;  x∙ h   ®     ®Ç ®ñ thanh      to¸nc¸c kho¶n  Òn cã  ªnquan  ti   li   gi÷a doanh    nghiÖp  µ  êi lao ®éng; lµm  ñ  ôc chuyÓn    Ò   n  Þ  ò  v ng       th t   tr¶v ®¬ v c hoÆc   ¬i th ng  óvµ  ùc hiÖn    Ýnh  n   ê tr   th   c¸c ch s¸ch,chÕ     Õu  ã) theo  îp   ®é (n c   h  ®ång  µ  v quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­ Ng êilao ®éng  i       ® theo  îp ®ång    ©n    Ò   íclµm  ñ tôc t¹  ë  h  c¸ nh khiv n   th     i S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héi, ¬i®¨ng  ý  îp ®ång.   X∙     n kh  2­    Qu¶n  ýë  µiníc: l   ngo   ­ Doanh    nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý trùc tiÕp  êi lao ®éng    l    ng     do doanh  nghiÖp  a  i,doanh  ® ®  nghiÖp  ã  «ng  êilao ®éng  ang  µm  Öc    c® ng     ® l vi ë nícngoµi® îcthµnh  Ëp         l v¨n phßng  idiÖn  ®¹   hoÆc   ö  êi®¹idiÖn  µm  c ng     l c«ng  t¸cqu¶n  ýt¹ nícnhËn    ng.   l      i lao®é ­ C¸n  é    b doanh  nghiÖp  i  ® qu¶n  ýlao ®éng    íc ngoµi ph¶icã  È m   l    ën       ph chÊt  o  øc  èt,cã  ×nh    ®¹ ® t   tr ®é chuyªn m«n   µ   ¹ing÷  ¸p  v ngo   ® øng  îc c¸c ®   nhiÖ m   ô:theo  âi,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  îp ®ång  ∙  ý;xö  ýtranh chÊp  v  d  s¸tvi th   h  ® k   l    lao ®éng  µ  ÷ng  Ên        v nh v ®Ò ph¸tsinh li     ªnquan  n   êilao ®éng  ®Õ ng     cho  n   ®Õ khihoµn  µnh  Öc  a  êilao®éng  Ò   íc.   th vi ® ng     vn ­ Doanh    nghiÖp ph¶ib¸o      c¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   Öc  ö    é  i  v vi c c¸n b ® qu¶n  ý l  (kÌm theo  ¬  Õu  ýlÞch  ña  êi ® îc cö) cho  ôc  sy l  c ng       C Qu¶n  ýlao ®éng  íiníc l    v    ngoµi vµ  ¬    c quan  i diÖn  ña  Öt Nam     íc nhËn    ng  µ  Þu  ù  ®¹   c Vi   ën   lao ®é v ch s qu¶n  ýNhµ   íccña  ¬  l  n  c quan  idiÖn  ÖtNam     ícnhËn    ng. ®¹   Vi   ën   lao®é ­ Nh÷ng  Ên        v ®Ò ph¸tsinh cña  êilao ®éng    ícngoµivîtqu¸ ph¹m      ng     ën        vi thÈm  Òn  × doanh  quy th   nghiÖp  c¸o ngay  ¬  b¸o    c quan  ñ  ch qu¶n b»ng      v¨n b¶n ®Ó       Õn  xin ý ki chØ   o, víic¬  ®¹     quan  i diÖn  ña  Öt Nam     íc nhËn    ®¹   c Vi   ën   lao ®éng, Côc    Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi. l    v    n ­ Doanh    nghiÖp ph¶i lËp    danh s¸ch    ng  Öt Nam   lao ®é Vi   (theo m É u   è    s 10) göicho  ¬     c quan  idiÖn  ña  Öt Nam   ¹  ÷ng  íc nhËn    ng  µ  ®¹   c Vi   tinh n  lao ®é v Côc Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi. l    v    n 3­ Ch Õ         ®é b¸o c¸o: a­  Doanh  nghiÖp, ®¬n  Þ   éc  é,  µnh    v thu B ng Trung  ng, Së   ¬   Lao  ng­ ®é Th¬ng  binh  µ  héi ph¶ib¸o  v X∙      c¸o  Ò   a    ng  i  µm  Öc    íc ngoµi v ® lao ®é ® l vi ë n     ®Þnh  ú  th¸ng,6  k 3    th¸ng,hµng    n¨m  µo  ícngµy  cña  v tr   15  th¸ngcuèiquý      (theo  m É u   è    öiCôc  s 11) g   Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi. l    v    n  
 8. 8 b­ N Õ u   ã  ô  Öc  t  Êt (viph¹m    c v vi ®é xu     ph¸p luËt;     tranh chÊp    ng; tai   lao ®é     n¹n;chÕt  êi. .    ng . )doanh  , nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   c¸o ngay  íi ¬    b¸o    v   quan  ñ  c ch qu¶n, c¬    quan  i diÖn  Öt Nam   ¹  íc nhËn  ®¹   Vi   t in   lao  ng,  ôc  ®é C Qu¶n  ý lao l    ®éng  íi ícngoµi. v    n V­ K hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  gi¶i u y Õ t tranh c h Ê p:  t  q 1­  äi  Õu  ¹i, è c¸o  ña  êi lao ®éng, cña  M khi n     c ng     t   doanh nghiÖp, cña      tæ chøc,c¸ nh©n  ªnquan  í viÖc  ùc hiÖn  îp ®ång, ® a  êilao ®éng  i  µm     li   t i th   h    ng     ®l viÖc    ícngoµi® îcgi¶i ën         Õt theo LuËt khiÕu  ¹ivµ  èc¸o cña  ÖtNam. quy       n   t    Vi   2­ Tranh  Êp      ch ph¸tsinhgi÷a ngêilao®éng  µ         v doanh  nghiÖp  ÖtNam: Vi   ­ C¸c tranh  Êp  ch ph¸tsinh  îc gi¶iquyÕt    ¬  ë  îp  ng  i  µm    ®    trªnc s h ®å ®l viÖc    ícngoµi®∙  ý  ÷a haibªn  µ    ën     k gi     v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam;  lu     tr ch Õt    ph¶icïng th ng îng,hoµ      ¬  ë    äng quyÒn  µ  î í  haibªn     ¬ l   gi¶itrªnc s t«n tr   v l  i Ých  ña  c nhau. Trêng  îp      h hai bªn kh«ng  tho¶  Ën  îc th×  ét  thu ®   m bªn  ã  Ó  c th yªu cÇu  µ ¸n gi¶i   to       Õt theo quy  nh  quy     ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  ÖtNam.    h c Vi   ­C¸c    tranh chÊp      ph¸tsinh trong quan  Ö     ng  i víi     h lao®é ®è     doanh nghiÖp  thÇu  kho¸n,li     ªndoanh,li   Õt.. ë  ícngoµi® îcgi¶i   ªnk  n   .       Õt theo ph¸p luËtlao quy          ®éng  ÖtNam. Vi   3­ Tranh  Êp  ÷a  êi lao ®éng  µ  ñ  ch gi ng     v ch doanh nghiÖp  íc nhËn    n  lao ®éng:  Ng êi lao  ng   ®é th«ng qua doanh  nghiÖp ViÖt Nam  (hoÆc   i diÖn  ®¹   doanh nghiÖp  Öt Nam     ícngoµi)®Ó   ¬ng îng,kiÕn  Þ  íiphÝa  i Vi   ën     th l  ngh v   ®è   t¸cxem   Ðt,gi¶i   x     Õt trªnc¬  ë  îp ®ång  ý  Õt  µ  quy     s h   k k v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    nícnhËn    ng. Trêng  îp kh«ng    Õt ® îcth× b¸o    Þp  êivíi ¬    lao®é   h  gi¶iquy       c¸o k th     c quan  idiÖn  ÖtNam     ícnhËn    ng    ®¹   Vi   ën   lao®é ®Ó can  Öp,gi¶i thi     Õt. quy 4­ C¸c    tranhchÊp  ªnquan  n   Òu    li   ®Õ nhi bªn: Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ñ  ng  èihîp víi   cã  ªnquan    ch ®é ph       bªn  li   c¸c xem   Ðt,gi¶iquyÕt,®ång  êib¸o    ¬  x     th   c¸o c quan  ñ  ch qu¶n  ña  ×nh      cm ®Ó gi¶i quyÕt  µ  ¬  v c quan  idiÖn  ña  Öt Nam     ícnhËn    ng, Côc  ®¹   c Vi   ën   lao ®é   Qu¶n  ý l  lao®éng  íi ícngoµi®Ó   èihîp gi¶i   v    n   ph       Õt.quy VI­ H e n  thë n g  ­  x ö  l ý vi p h ¹ m  K      1.Khen  ëng:   th C¸c  µnh, ®Þa   ¬ng,  ng   ph doanh nghiÖp, tæ    chøc  oµn  Ó     éi,c¸ ® th x∙ h     nh©n;  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi cã  Òu  µnh  Ých  tæ     n    nhi th t trong ho¹t®éng  a      ® ngêi lao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi,® îc Bé      Vi   ® l vi ë n       Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héi xÐt  v X∙    khen  ëng  th theo  Èm   th quyÒn  hoÆc     ®Ò nghÞ   µ   íc Nh n   khen  ëng  íi   ×nh  th v  h c¸c thøc: ­ GiÊy    khen,b»ng    khen,huy  ¬ng  ×  ù    ch v s nghiÖp  Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  vµ  héi; X∙  ­B»ng    khen  ña  ñ  íngCh Ýnh  ñ; c Th tu   ph  
 9. 9 ­Hu ©n  ¬ng    ng;   ch lao®é ­Hu ©n  ¬ng  ÷u  Þ.   ch H ngh 2.  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh:  X l     h ch a­ Doanh  nghiÖp  vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  sè  152/1999/N§­   µy  th¸ng 09  CP ng 20    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  ×  Þ   ö  ¹t c Ch ph th b x ph   theo  kho¶n    Òu  cña  1, §i 21  NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/CP  µy  th¸ng 6  ng 25    n¨m 1996  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh      ¹m  ®Þ x ph   ch vh viviph ph¸p  Ët lu   lao®éng, cô  Ó  µ:     th l   ­     ¹m  iÓ m     ôc  ; ôc  Ikho¶n    iÓ m     ôc  cña   Vi ph ® 2, m II m II   ; a, ® 1, m IV  Th«ng  tnµy.   ­Thu  Òn kh«ng  ng    ti   ®ó quy  nh, thu tiÒn th«ng  ®Þ      qua  trunggian;   ­ § Ó   êilao ®éng  á  èn tõ 5%   ëlªnso  íitæng  è    ng  a  i    ng     b tr     tr     v   s lao ®é ®® theo tõng hîp ®ång  nh÷ng       do  nguyªn nh©n  ñ    ch quan; ­§ Ó   Èy      x ra tranh chÊp  µ   ö  ýkh«ng  Þp  êi, ©y  Ëu    m x l  k th   g h qu¶  Êu; x  Ngoµi h×nh    thøc  ö  ¹ttrªn,tuú  x ph     theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m, ®é vi ph   doanh nghiÖp  Ï bÞ   dông  Ön  s   ¸p  bi ph¸p  ö  ýkh¸c theo  x l    quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  Ò   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,bao  å m: v x l    h ch   g  ­T¹m  nh     ®× chØ  hoÆc   nh  ®× chØ  ùc hiÖn  îp ®ång; th   h  ­ T¹m  nh    ®× chØ  Êy  Ðp  ¹t®éng  gi ph ho   chuyªn doanh  a  êi lao ®éng    ® ng     ®i  µm  Öc    ícngoµitrong thêigian 6  l vi ë n          th¸ng hoÆc   ét    m n¨m  Ó   õ ngµy  ã  k t  c quyÕt ®Þnh;     ­Thu  åigiÊy phÐp  ¹t®éng;   h    ho   ­N Õ u   ©y  Öth¹icho  êilao®éng  × ph¶ibåith ng    g thi     ng     th       ê theo ph¸p luËt;     b­ Ng êi lao ®éng  vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  sè  152/1999/N§­   µy  th¸ng 09  CP ng 20    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  ×  Þ   ö  ¹t c Ch ph th b x ph   theo quy  nh   ña  ®Þ c kho¶n  §iÒu  cña  1,  21  NghÞ   nh   è  ®Þ s 38/CP  µy    ng 25 th¸ng 6    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh    ®Þ x ph   ch vh vi viph¹m    ph¸p luËtlao®éng, cô  Ó  µ:        th l ­ Vi  ¹m  îp  ng  ∙  ý  Õt  íidoanh    ph h ®å ® k k v  nghiÖp  Öt Nam   µ  ¬  Vi   v c quan,  tæ  chøc  ña  ícngoµinhËn    ng  c n    lao®é hoÆc   ñ  ö  ông    ng; ch s d lao®é ­§×nh    c«ng    tr¸ph¸p luËtnícnhËn    ng; i      lao®é ­Tæ     chøc,l«i Ðo,®e  äa  éc  êikh¸cviph¹m  îp ®ång     k   d bu ng      h  hoÆc   tham   gia®×nh    c«ng    tr¸ph¸p luËt; i   ­Vi ph¹m     ph¸p luËtViÖtNam        hoÆc   ícnhËn    ng. n  lao®é Ngoµi h×nh    thøc  ö  ¹ttrªn,tuú  x ph     theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  Ï ®é viph s   bÞ   dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  ö  ý kh¸c theo  x l    quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh,bao  å m: h ch   g ­ Buéc  Ò   íc,chÞu  µn  é    Ý  i,vÒ,    ...   vn  to b chiph ®   ¨n,ë   kh«ng  îchoµn    ®  tr¶ tiÒn ® Æt  äc.Doanh    c  nghiÖp th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  UBND   a   ¬ng  ®Þ ph n¬ingêilao®éng  êng  óvµ    nh  êilao®éng  Õt.      th tr   gia®× ng     bi ­Kh«ng  îct¸ tuyÓn  i  µm  Öc    ícngoµi.   ®    i ® l vi ë n          
 10. 10 V iI ­ T æ   C H ø C   th ù c  hi Ö n         1­ C¸c    doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  a  êilao®éng  ®®   gi   ho   ® ng     ®i  µm  Öc    ícngoµitheo  l vi ë n     NghÞ   nh  ®Þ 07/CP  µy  th¸ng 01  ng 20    n¨m 1995  cña  Ýnh  ñ,trong thêih¹n  Ch ph       kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  qu¸ 03  k t  nh ®   s hîp lÖ  îc® æi  Êy phÐp  íi.  ®  gi   m 2­ Côc    Qu¶n  ýlao ®éng  íinícngoµi,Thanh  l    v      Tra  Ýnh  ch s¸ch lao ®éng     x∙héithuéc Bé       Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héi,c¸cSë    X∙      Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  vµ  héitæ  X∙    chøc  Óm    ki tra,thanh    Öc  a  êilao ®éng  µ  travi ® ng     v chuyªn gia®i     lµm  Öc    ícngoµitheo  vi ë n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt. Õ u     Ön  ã    ¹m      N ph¸thi c viph g©y  ¶nh  ëng  Êu  ×  ú theo  h x th tu   møc       ¹m  µ   ö  ývµ    Þ  ö  ý ®é viph m x l   ®Ò ngh x l   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3­  C¸c  é,  µnh, c¬    B ng   quan  ñ  ch qu¶n Trung  ng, tØnh, thµnh  è  ùc ¬    ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m     chØ   o, qu¶n  ývÒ   ¹t®éng  ña  ®¹   l   ho   c doanh  nghiÖp  éc  ¹m    thu ph vi qu¶n  ý;§ång  êiphèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªn l  th     v    ng c li   quan  Þp  êigi¶i k th     Õt c¸cvÊn      quy     ®Ò ph¸tsinh. 4­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý;b∙i á    tn c hi l   15  k t  k     Th«ng   è  b ts 20/ L§TBXH­TT  µy  th¸ng 08    ng 03    n¨m 1995  µ  ÷ng  v nh quy  nh  íc®©y     ®Þ tr   tr¸i víi  Th«ng   µy. tn 5    ­ Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       c v ®Ò g v   ®Ò ngh ph¶n    Ò   é  ¸nh v B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th Binh  µ  héi®Ó   v X∙    nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 11. 11 P h ô  l ô c s è  1 c¸c n g h Ò  v µ  kh u  v ù c k h« n g  ® a n g êi lao ® é n g   v µ   h u yªn giavi Öt n a m   i  µ m   Ö c ë  n íc n g o µ i c ®l vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:28/1999/TT­BL§TBXH   ts     µy  th¸ng11  ng 15    n¨m  1999  ña  é  c B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héi)   X∙  I­ g h Ò :  N ­ Ngh Ò   ò  ÷, ca  ü, massage  ¹  vn  s  t ic¸c  µ  µng, kh¸ch  ¹n  nh h   s hoÆc     c¸c trungt©m    Ý®èi víi   ng  ÷;   gi¶i       ®é n tr lao ­ C«ng  Öc    vi ph¶itiÕp xóc  íi Êt næ,  Êt ®éc  ¹itrong luyÖn      v  ch   ch   h    quÆng   kim  ¹  µ u   (®ång,ch×,thuû  ©n, b¹c,kÏm),dän    Ö   lo im       ng      r¸cv sinh,tiÕp  óc  ­   x th êng xuyªn víi    mangan,®i«xýtthuû ng©n;       ­ C«ng  Öc  vi ph¶i tiÕp  óc  íinguån  ãng  ¹  ë,    x v  ph x h khai th¸c quÆng       phãng  ¹c¸clo¹ ; x    i ­ C«ng  Öc    vi s¶n  Êt,bao  ãi hoÆc   xu   g  ph¶itiÕp  óc  êng    x th xuyªn  íic¸c v    ho¸  Êt  xÝt  ch a  nitrÝc,natr    isunfat,disunfua cacbon, c¸c lo¹  èc  õ s©u,         ithu tr     diÖtcá,diÖtchuét,   ïng, èng  èi  ät  ã  Ýnh  c  ¹nh;        tr   s¸t ch m m ct ®é m   ­Nh÷ng    c«ng  Öc    ¾t  ó d÷,c¸sÊu,c¸m Ë p; vi s¨n b th          ­ Nh÷ng    c«ng  Öc  vi ph¶i ®iÒu  Þ hoÆc   ùc tiÕp  ôc  ô  Önh  ©n     tr   tr   ph v b nh c¸c b Önh    éinh    x∙h   phong    ñi),HIV, nh÷ng  (h       c«ng  Öc  æ   ö thi  Öm, mai  vi m t   , li   t¸ngtöthi thiªux¸cngêichÕt,bèc  å        ,        m m¶. II­ h u  v ù c:  K ­§ang  ã  Õn  ù    c chi s hoÆc   ã  c nguy  ¬  Èy    Õn  ù; c x ra chi s ­BÞ   Ô m  ¹,nhiÔ m  c.   nhi x  ®é II   èivíim ét  è  Ò     ôc  ô    nh, dÞch  ô      µu  Ón  I§     ­ s ngh nh ph v gia ®×   v trªnc¸c t bi du  Þch ®èi víi   ng  ÷,c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng   äc,®éc  ¹ikh¸cvµ  l       ®é n   lao vi ® bi   nh   h    m ét  è  s khu  ùc  ã  Ýnh  Êt phøc  ¹p,tr c khiký  îp  ng  a    ng  i  v ct ch   t   í     h ®å ® lao ®é ® lµm  Öc    ícngoµi,   vi ë n     doanh  c¸c nghiÖp  ph¶ib¸o    íi é    c¸o v   Lao  ng    ¬ng  B ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h  
 12. 12 M É u  s è  1 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:28/1999/TT­BL§TBXH     ts   ngµy  th¸ng11  15    n¨m  1999  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  (Tªncña  é, ®Þa               céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   B                  ho x∙h   ngh vi   ph¬ng  ñ  ch qu¶n)                  §éc  Ëp ­Tù  ­  ¹nh  óc                     l    do  H ph (Tªn    doanh  nghiÖp)                                   . . ....ngµy   th¸ng                                  .. . ....  . ,        n¨m   199   § ¬ n  ® Ò  n g h Þ C Ê p  gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g  c h u yªn d o a n h  ® a    n g ê i lao ® é n g  v µ  c h u yªn gia Vi Ö t N a m  ® i l µ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n   h ë  n í c n g o µ i                    Ýnh  öi: é                K g   Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ    éi     X∙ h     1.   Tªn   doanh  nghiÖp:. . ............................................. . . .............................................         Tªn   giao  dÞch:. . ................................................. . . ................................................ 2.   §Þa   chØ   trô   së  chÝnh:.. . ............................................ . ........................................... .         §iÖn   tho¹i . ................  : . ................; . Fax:.. . ............................. . ............................. 3.Tµikho¶n  ¹ Ng ©n  µng:    t  i h         ­   TiÒn   ViÖt  Nam:... . .............................................. . ..............................................         ­   Ngo¹i   tÖ:. . .................................................... . . ................................................... 4. Quy Õt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l doanh nghiÖp:sè.. . .ngµy.. . . h . . .     . . . . . t ¸ng. . .  n¨m 19  cña          .. . ..(   tªn   c¬   quan . . ..   ra   quyÕt  ®Þnh).. . ............................... . . ............................... 5.Vèn  iÒu  Ö   ¹ thêi®iÓ m     Þ    Êp  Êy phÐp)   ® l (t     i ®Ò ngh xinc gi   6.   Hä   vµ   tªn   Tæng   gi¸m   ®èc(   Gi¸m   ®èc)   doanh  nghiÖp:. . .............. . . .............. § Ò   Þ  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ngh c gi ph ho   chuyªn doanh  Ò   a  êilao ®éng    v ® ng     vµ  chuyªn giaViÖtNam   i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi.      ® l vi c th     n  
 13. 13 .. . .......doanh  . . ......(   nghiÖp)  . . ... am  Õt  ùc  Ön  y     .. . ... c k th hi ®Ç ®ñ tr¸ch   nhiÖ m theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n     Õn  ña  ñ   ëng                          Thñ   ëng  n   ý ki c Th tr                            tr ®¬ vÞ     é,  µnh,    ( B ng Tæ chøc  oµn                                                 ý     ®                                             ( K tªn, ®ãng  Êu d thÓ, Chñ   Þch    t UBND   tØnh,                         vµ    â  ä                             ghi r h tªn)   trùc thuéc  TP    TW) M É u  s è  2 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 28/1999/TT­ BL§TBXH   ngµy  th¸ng11  15    n¨m  1999  ña  é  c B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éi   X∙ h c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph S ¬  y Õ u  l ý l Þ ch (Dïng  cho  Tæng   gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è doanh  nghiÖp) 1   ä   µ  . . ............................................ ­H v tªn: . ............................................ 2   µy,th¸ng,n¨m  ­Ng     sinh:. . ................................. . . ................................. 3   ¬i ë  Ön  ­N   hi nay:. . ....................................... . . ....................................... 4   ­Chøc  ô.: . ............................................. v . . ............................................ 5   ¬   ­C quan  ñ  ch qu¶n.: . . .................................... . . .....................................           ®Þa   chØ:.. . .............................................. . . ............................................. 6   ¬   ­C quan  qu¶n  ýtrùctiÕp.: . ................................ l    . . ...............................           ®Þa   chØ:.. . .............................................. . . .............................................. 7   ­   Tr×nh   ®é   chuyªn  m«n:.. . ................................... . . .................................. 8   ­   Tr×nh   ®é   ngo¹i   ng÷:. . ..................................... . . ..................................... 9   Ön  ¹i . .................Fax:.. . ..................... ­§i tho : . ................ . ; . ..................... I­Qu¸  ×nh ®µo  ¹o:    tr   t
 14. 14 II     Qu¸  ×nh c«ng  ­ tr   t¸c: II ­Khen  ëng:   I  th   IV   û  Ët: ­K lu T«i xincam   oan  ÷ng  êi    ® nh l  khaitrªnlµ®óng  ù  Ët.N Õ u        s th   khaiman       t«i xinhoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖm.                               .. . ......ngµy                                 . . .....  .,   th¸ng  n¨m      199 X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp                Ng êikhaiký  l                         tªn                                                      â hä                                                 ( Ghi r   tªn) M É u  s è  3 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 28/1999/TT­BL§TBXH     ngµy  th¸ng11  15    n¨m  1999  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Tªn  doanh  nghiÖp.. . ......................... . . ........................ D a n h  s¸ch tr Ý ch n g a n g C¸n  é  ùc tiÕp  ùc  Ön  Ö m   ô  b tr   th hi nhi v ® a  êilao  ng  µ  ng   ®é v chuyªn  ®i  µm  Öc    ícngoµi gia  l vi ë n   Sè  Hä   µ  v tªn Ngµy, Nam   N÷ N¬i ë  Chøc  Tr×nh  Tr×nh  §iÖn    TT th¸ngn¨m    hiÖn  vô ®é   ®é   tho¹i ¬   c sinh nay chuyªn ngo¹i quan     m«n ng÷ .. . ...  µy    th¸ng     . . ...ng      . ,     n¨m  1999 Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
 15. 15 (Ký    ng  Êu tªn,®ã d vµ    â hä,tªn) ghir    
 16. 16 M É u  s è  4 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:28/1999/TT­   ts   BL§TBXH     ngµy  th¸ng11  15    n¨m  1999  ña  é  c B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éi   X∙ h binh          céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam            Bé    ng   ¬ng  lao®é ­th ho x∙h   ngh vi             µ    éi                       éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc         v x∙h                       § l    do   ph Sè:            /L§TBXH­GP                               Hµ   éi,ngµy          th¸ng                          n         n¨m  Gi Ê y p h Ð p h o ¹t ® é n g  ch uyªn d o a n h  ® a n g êi lao ® é n g  v µ  ch uyªn gia vi Öt n a m   i  µ m   ®l vi Ö c  ã  th êi h ¹ n ë  n íc n g o µ i c   B é   ë ng b é   tr lao ® é n g­th¬ ng binh v µ  x∙ h éi ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 20    n¨m 1999  ña  c Ch Ýnh  ñ; ph ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 28/1999/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 11  ng 15    n¨m  1999  ña  c Bé   Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙ h     th   NghÞ   nh    ãitrªn; ®Þ thn   ­ X Ðt    Þ  ña.. . .......µ  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c . . .....  C .v tr C Qu¶n  ýlao ®éng  íiníc l    v    ngoµi. Q uy Õ t  Þ nh ®   §i Ò u   1:  Cho  phÐp... . ............................................. . . ............................................ Tªn   giao  dÞch:.. . ................................................... . . .................................................. Thuéc:. . ..................................................... . . .................................................... .. . .. . . .. §Þa   chØ   trô   së  chÝnh:. . . .............................................. . . .............................................. §iÖn  tho¹i . .................... : . ............................... : . ................... Fax . ............................... Sè   tµi   kho¶n:. . ............... ¹ :.................................. . . .............. T i................................... ® îc ho¹t®éng  a  êi lao ®éng  µ      ® ng     v chuyªn    Öt Nam   i  µm  Öc  ã  gia Vi   ® l vi c thêih¹n ë  ícngoµi.    n       §i Ò u  2:... . .................................................... . ..................................................... Cã   tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  y        th   ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ hi h c Nh n   ® a  êilao®éng  µ  ng     v chuyªn giaViÖtnam   i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi.      ® l vi c th     n  
 17. 17 §i Ò u    Êy  Ðp  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 3: Gi ph n c hi l   t   k                                     Bé  ëng                                      tr                               é    ng   ¬ng                              b lao®é ­th binh vµ    éi   x∙h Ghi chó:GiÊy  Ðp  µu      ph m xanh  ¬cã  ©n, giÊy tr¾ng,cøng,cã  èc  l  v         Qu huy    ë gi÷a in®Ë m.   
 18. 18 M É u  s è  5 Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è:28/1999/TT­ ts   BL§TBXH   µy  th¸ng 11  ng 15    n¨m  1999  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m (Tªncña  é,®Þa  ¬ng  ñ    B ph ch §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph qu¶n,   tªn   cña   doanh  nghiÖp)    .. . ..ngµy         . . . . ,    th¸ng   n¨m       199 ® ¨ n g k ý  h î p ® å n g §a  êilao  ng  µ  ng   ®é v chuyªn  ViÖt  gia  Nam ®i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi l vi c th   ën                                          K Ý nh   öi:C ôc          g  Qu¶n  ýlao  ng  íinícngoµi l   ®é v    1.   Tªn   doanh  nghiÖp:. . ......................................... . . ........................................         Tªn   giao  dÞch:. . ............................................ . . ............................................ 2.   §Þa   chØ   trô   së  chÝnh:.. . ...................................... . .......................................         §iÖn   tho¹i . ................; : . ...............  . Fax:.. . ........................ . ......................... 3.Hä   µ    êil∙nh®¹o    v tªnng     doanh  nghiÖp:. . ....................... . . .......................         chøc  vô:. . ................................................. . . ................................................ §¨ng  ý  îp ®ång  a  êilao®éng  µ  kh  ® ng     v chuyªn giaViÖtNam   i  µm  Öc       ® l vi cã thêi ¹n ë   íc ngoµi ¹ . .............   ùc  Ön hîp ®ång   ∙ ký   h n  t i . ............ ®Ó th hi ® ngµy.. . .. h . . . n   . . .t ¸ng . . . ¨m19... . .víi i t¸c. . ......................... . ..     . . ........................   ®è . §Þa   chØ   trô   së   chÝnh   cña   ®èi  t¸c: . .............................. . . ............................. .. . ...................................................... . . ...................................................... §iÖn  ¹i . ................Fax:. . ........................ tho : . ...............  .; . . ........................ ngêi®¹idiÖn  ña  i t¸c: . ..................................    c ®è   . . ................................. chøc  ô:. . ................................................ v . . ...............................................     ­Sè îng:. . ...........trong ®ã   ÷:. . ................       l . . ..........  .,   n . . ...............     ­Ngµnh  Ò:.. . ....................................       ngh . . ....................................
 19. 19     ­Møc ¬ng:(USD/ngêi/       l    th¸ng) . ...................... : . .....................     ­Ch Õ     µm        ®é l thªm  ê:. . ............................... gi . . ..............................        ­ Thêi gian  µm  Öc    ê/ngµy):. . ... s  µy  µm  Öc             l vi ( gi   . ...; è ng l vi trong  tuÇn:. . .. . ..                 ­   §iÒu   kiÖn   lµm  viÖc:. . ...................................... . . ......................................                 ­   §iÒu   kiÖn  ¨n,ë: . .......................................... . . .........................................          ­ PhÝ  tuyÓn chän (nÕu cã):. . ............;  phÝ  ®i  . . ............  chi l¹ : .......... i . .........                 ­   PhÝ   ®µo   t¹o   (nÕu  cã):. . ..................................... . .....................................                 ­   B¶o   hiÓ m   x∙  héi: . ........................................ . . ........................................                 ­   B¶o   hé   lao  ®éng:.. . ........................................ . . .......................................                 ­   Thêi   h¹n   hîp  ®ång:.. . ..................................... . . .....................................     ­Dù   Õn  Õ   ¹ch tuyÓn  än:       ki k ho   ch                         +  M ét ®ît: . .............. ê gian . . ............. Th i   tuyÓn:.. . .......... . ..........                         +  NhiÒu  ®ît: ît  §  1:.. . ...... ê gian  . . ..... Th i tuyÓn:.. . .......... . ..........                                               ît 2:.. . ..... Thê  §  . . ..... igian  tuyÓn:.. . .......... . ..........                 ­   §Þa   bµn   dù   kiÕn   tuyÓn  chän:. . ............................... . . ..............................                 ­   Dù   kiÕn   ®µo   t¹o   t¹ : ....................................... i . .......................................     ­Dù   Õn    ña  êilao®éng        ki thu c ng     bao  å m: g                                             +   Qu¶n   lý   phÝ:.. . ................................... . . ...................................                                             +   §Æt  cäc:. . ....................................... . . ......................................                                             +   §µo  t¹o: . ....................................... . . .......................................                                            +  Hå  s¬,  hé   chiÕu:. . ................................ . . ................................                                             +  BHXH:.. . ....................................... . . ......................................                                            +  PhÝ  dÞch  vô  ( phÝa  ®èi  t¸c) . ......................... . . .........................
 20. 20            +... . ...........................................             . . .......................................... .. . .                 ­   Thêi   gian   dù   kiÕn   xuÊt  c¶nh:. . .............................. . . ..............................           íihîp ®ång  Ën  Çu  V    nh th ph¶icã    thªm    c¸cth«ng    tinsau:                       ­   Gi¸   trÞ   c«ng  tr×nh:. . ...................................... . . ......................................               ­   TiÒn   ® Æt   cäc   thÇu   c«ng  tr×nh:. . .............................. . . .............................               ­   Thêi   gian   hoµn   thµnh   c«ng   tr×nh  (th¸ng): . .................... . . ....................               ­     Dù   kiÕn   tiÒn   l∙i  c«ng  tr×nh:. . .............................. . . .............................. .. . ..........( . . .......... doanh nghiÖp)  .     .. . cam   Õt  ùc  Ön  y     . k th hi ®Ç ®ñ tr¸ch   nhiÖ m theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n                                         ñ  ëng  n  Þ                                       Th tr ®¬ v                                       (Ký    ng  Êu                                        tªn, ®ã d                                        vµ    â hä,tªn)                                         ghir    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản