Thông tư 28/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:87

0
315
lượt xem
59
download

Thông tư 28/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. T H¤NG T¦ Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG Sè 28/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø LuËt Thèng kª ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2002/N§-CP ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng ®o ®¹c b¶n ®å; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 40/N§-CP ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Thèng kª; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 91/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai, x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 1.1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¶ níc vµ c¸c vïng l·nh thæ; tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ tØnh); huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ huyÖn); x·, phêng, thÞ trÊn (gäi chung lµ x·). 1.2. C¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng, c¸n bé ®Þa chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ theo híng dÉn cña Th«ng t nµy. 1.3. Ngêi sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ viÖc sö dông ®Êt cña m×nh theo yªu cÇu cña c¸n bé thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm kª ®Êt ®ai theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 1.4. ViÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai theo chuyªn ®Ò thùc hiÖn trong cïng ®ît thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®Þnh kú hoÆc thùc hiÖn theo ®ît riªng ®- îc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n kh¸c cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng.
 2. 2 2. Néi dung thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 2.1. Néi dung thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: a) Thu thËp sè liÖu vÒ diÖn tÝch ®Êt ®ai theo môc ®Ých sö dông vµ theo ®èi tîng sö dông; sè liÖu vÒ ®èi tîng sö dông ®Êt; sè liÖu vÒ viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh; b) Xö lý c¸c sè liÖu thu thËp ®îc ®Ó cã c¸c sè liÖu tæng hîp, tõ ®ã rót ra kÕt luËn vÒ c¬ cÊu sö dông ®Êt theo môc ®Ých sö dông vµ theo ®èi t îng sö dông t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª; biÕn ®éng diÖn tÝch cña môc ®Ých sö dông ®Êt vµ biÕn ®éng cña ®èi t îng sö dông ®Êt trong mét sè giai ®o¹n x¸c ®Þnh gi÷a c¸c kú thèng kª, kiÓm kª; c) TËp hîp c¸c sè liÖu thèng kª, kiÓm kª bao gåm sè liÖu thu thËp vµ sè liÖu tæng hîp ®Ó lu tr÷ vµ cung cÊp cho c¸c nhu cÇu sö dông; d) LËp b¸o c¸o thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai bao gåm néi dung: - Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ ph©n tÝch chÊt lîng sè liÖu thu thËp vµ sè liÖu tæng hîp, - ThuyÕt minh vÒ kÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai gåm ph©n tÝch hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt. 2.2 Néi dung thèng kª ®Êt ®ai lµ c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 kho¶n nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së thu thËp sè liÖu tõ hå s¬ ®Þa chÝnh. 2.3. Néi dung kiÓm kª ®Êt ®ai lµ c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 kho¶n nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së thu thËp sè liÖu tõ thùc ®Þa cã ®èi chiÕu víi sè liÖu tõ hå s¬ ®Þa chÝnh. 2.4. LËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt lµ viÖc thÓ hiÖn hiÖn tr¹ng ®Êt ®ang sö dông theo c¸c môc ®Ých trªn c¬ së sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai lªn b¶n ®å nÒn ë tû lÖ phï hîp víi ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh thùc hiÖn kiÓm kª ®Êt ®ai. 3. Môc ®Ých thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 3.1. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; lµm c¨n cø ®Ó lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt kú tiÕp theo. 3.2. X©y dùng tµi liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ tµi nguyªn ®Êt phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt ®¸p øng cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l îc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh cña c¶ n- íc, cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng; thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m (05) n¨m vµ hµng n¨m cña Nhµ níc. 3.3. §Ò xuÊt viÖc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, quy ho¹ch vÒ ®Êt ®ai. 3.4. C«ng bè sè liÖu vÒ ®Êt ®ai trong niªn gi¸m thèng kª quèc gia; phôc vô nhu cÇu sö dông d÷ liÖu vÒ ®Êt ®ai cho qu¶n lý nhµ n íc, ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh, nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña céng ®ång.
 3. 3 4. Nguyªn t¾c thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai, x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 4.1. ViÖc thu thËp sè liÖu trong thèng kª ®Êt ®ai ® îc thùc hiÖn trùc tiÕp tõ hå s¬ ®Þa chÝnh trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·. ViÖc thu thËp sè liÖu trong kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc thùc hiÖn trùc tiÕp tõ thùc ®Þa ®èi chiÕu víi hå s¬ ®Þa chÝnh trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·. 4.2. ViÖc thu thËp sè liÖu trong thèng kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn, cÊp tØnh vµ c¶ níc ®îc tæng hîp tõ sè liÖu thu thËp trong thèng kª ®Êt ®ai cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trùc thuéc. ViÖc thu thËp sè liÖu trong thèng kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn c¸c vïng l·nh thæ ®îc tæng hîp tõ sè liÖu thu thËp trong thèng kª ®Êt ®ai cña c¸c tØnh thuéc vïng l·nh thæ ®ã. ViÖc thu thËp sè liÖu trong kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn, cÊp tØnh vµ c¶ níc ®îc tæng hîp tõ sè liÖu thu thËp trong kiÓm kª ®Êt ®ai cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trùc thuéc. ViÖc thu thËp sè liÖu trong kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn c¸c vïng l·nh thæ ® îc tæng hîp tõ sè liÖu thu thËp trong kiÓm kª ®Êt ®ai cña c¸c tØnh thuéc vïng l·nh thæ ®ã. 4.3. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· ® îc lËp trªn c¬ së tæng hîp b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x· ®ã cã ®èi so¸t víi sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh ®îc tæng hîp tõ b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trùc thuéc. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña vïng l·nh thæ ®îc tæng hîp tõ b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¸c tØnh thuéc vïng l·nh thæ ®ã. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¶ níc ®îc tæng hîp tõ b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña c¸c vïng l·nh thæ. 4.4. Tæng diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt theo sè liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ph¶i b»ng diÖn tÝch tù nhiªn cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai; trêng hîp diÖn tÝch tù nhiªn theo sè liÖu thèng kª, kiÓm kª kh¸c víi diÖn tÝch tù nhiªn ®· c«ng bè th× ph¶i gi¶i tr×nh râ nguyªn nh©n. 4.5. Sè liÖu thèng kª ®Êt ®ai ph¶i ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ t×nh tr¹ng sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong hå s¬ ®Þa chÝnh; sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai ph¶i ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt thùc tÕ; diÖn tÝch ®Êt ®ai kh«ng ®îc tÝnh trïng, kh«ng ®îc bá sãt trong sè liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai; sè liÖu ®Êt ®ai thÓ hiÖn trªn b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ph¶i thèng nhÊt víi sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª. 4.6. DiÖn tÝch ®Êt trong c¸c biÓu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ® îc x¸c ®Þnh theo môc ®Ých hiÖn ®ang sö dông cã ghi nhËn môc ®Ých theo quy ho¹ch sö dông ®Êt; ®èi víi c¸c thöa ®Êt ®ang sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých th× ghi theo môc ®Ých sö dông chÝnh; diÖn tÝch ®Êt trong c¸c biÓu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc x¸c ®Þnh râ diÖn tÝch thuéc khu ®« thÞ vµ diÖn tÝch thuéc khu d©n c n«ng th«n. 5. BiÖn ph¸p thu thËp vµ xö lý sè liÖu trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 5.1. Sè liÖu thu thËp trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· ®îc ghi trªn c¸c mÉu biÓu in trªn giÊy; sè liÖu tæng hîp
 4. 4 trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· ® îc tÝnh to¸n vµ ghi kÕt qu¶ trªn c¸c mÉu biÓu in trªn giÊy (gäi chung lµ sè liÖu trªn giÊy). 5.2. Sè liÖu thu thËp trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x· ®îc chuyÓn lªn cÊp huyÖn ®Ó nhËp liÖu vµo m¸y tÝnh ®iÖn tö (gäi lµ sè liÖu d¹ng sè) vµ tæng hîp thµnh sè liÖu thu thËp trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai cÊp huyÖn. Sè liÖu thu thËp d¹ng sè trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn ®îc chuyÓn lªn cÊp tØnh vµ tæng hîp thµnh sè liÖu thu thËp trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai cÊp tØnh. Sè liÖu thu thËp d¹ng sè trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp tØnh ®îc chuyÓn lªn Trung ¬ng vµ tæng hîp thµnh sè liÖu thu thËp trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai cña c¸c vïng l·nh thæ vµ c¶ níc. 5.3. Sè liÖu tæng hîp trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn, cÊp tØnh, ®Þa bµn c¸c vïng l·nh thæ vµ ®Þa bµn c¶ níc ®îc tÝnh to¸n trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö b»ng phÇn mÒm thèng nhÊt; sè liÖu kÕt qu¶ ®îc in ra trªn giÊy theo c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh. 6. KÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 6.1. KÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña cÊp x· bao gåm: a) BiÓu sè liÖu thèng kª ®Êt ®ai (ghi trªn c¸c mÉu biÓu in s½n); b) B¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai (in trªn giÊy). 6.2. KÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai cña cÊp x· bao gåm: a) BiÓu sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai (ghi trªn c¸c mÉu biÓu in s½n); b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai (in trªn giÊy); c) B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt (thÓ hiÖn trªn giÊy); d) B¸o c¸o thuyÕt minh b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt (in trªn giÊy). 6.3. KÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña cÊp huyÖn bao gåm: a) Sè liÖu thèng kª ®Êt ®ai cña c¸c x· trùc thuéc (d¹ng sè); b) BiÓu sè liÖu thèng kª ®Êt ®ai cña huyÖn (in theo c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh vµ d¹ng sè); c) B¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña huyÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè). 6.4. KÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai cña cÊp huyÖn bao gåm: a) Sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai cña c¸c x· trùc thuéc (d¹ng sè); b) BiÓu sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai cña huyÖn (in theo c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh vµ d¹ng sè); c) B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai cña huyÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè); d) B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña huyÖn (thÓ hiÖn trªn giÊy vµ d¹ng sè - nÕu cã);
 5. 5 ®) B¸o c¸o thuyÕt minh b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña huyÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè). 6.5. KÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña cÊp tØnh, vïng l·nh thæ vµ c¶ n íc bao gåm: a) BiÓu sè liÖu thèng kª ®Êt ®ai cña ®Þa bµn thùc hiÖn (in theo c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh vµ d¹ng sè); b) B¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña ®Þa bµn thùc hiÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè). 6.6. KÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai cña cÊp tØnh, vïng l·nh thæ vµ c¶ n íc bao gåm: a) BiÓu sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai cña ®Þa bµn thùc hiÖn (in theo c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh vµ d¹ng sè); b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai cña ®Þa bµn thùc hiÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè) ; c) B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña ®Þa bµn thùc hiÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè); d) B¸o c¸o thuyÕt minh b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña ®Þa bµn thùc hiÖn (in trªn giÊy vµ d¹ng sè). 7. Néi dung b¸o c¸o trong thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 7.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai bao gåm c¸c néi dung sau : a) M« t¶ ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu thèng kª ®Êt ®ai, nguån gèc sè liÖu thu thËp, t×nh h×nh thu thËp sè liÖu t¹i x·, ®é tin cËy cña sè liÖu thu thËp vµ sè liÖu tæng hîp, c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Õn sè liÖu; b) ThuyÕt minh kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai gåm kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn thèng kª ®Êt ®ai; ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; ®¸nh gi¸ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt tõ kú thèng kª gÇn nhÊt vµ tõ kú kiÓm kª gÇn nhÊt ®Õn kú thèng kª nµy vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n biÕn ®éng. 7.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai bao gåm néi dung sau: a) M« t¶ ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai, nguån gèc sè liÖu thu thËp, t×nh h×nh thu thËp sè liÖu t¹i x·, ®é tin cËy cña sè liÖu thu thËp vµ sè liÖu tæng hîp, c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Õn sè liÖu; ph©n tÝch sù kh¸c nhau gi÷a sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh vµ sè liÖu thu thËp trªn thùc ®Þa; b) ThuyÕt minh kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai gåm kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn thèng kª ®Êt ®ai; ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; ®¸nh gi¸ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt tõ kú thèng kª gÇn nhÊt vµ tõ kú kiÓm kª gÇn nhÊt ®Õn kú thèng kª nµy vµ ph©n tÝch nguyªn nh©n biÕn ®éng; ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; kiÕn nghÞ biÖn ph¸p t¨ng c êng qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. 8. Lu tr÷, qu¶n lý vµ cung cÊp d÷ liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 8.1. KÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai cña cÊp x· ®îc lu t¹i Uû ban nh©n d©n x· vµ V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng.
 6. 6 8.2. KÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai in trªn giÊy cña cÊp huyÖn ® îc l- u t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cïng cÊp vµ V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr êng; kÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai d¹ng sè ®îc lu t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cïng cÊp, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 8.3. KÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai in trªn giÊy vµ d¹ng sè cña cÊp tØnh ®îc lu t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cïng cÊp vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 8.4. KÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai in trªn giÊy vµ d¹ng sè cña c¸c vïng l·nh thæ vµ c¶ níc ®îc lu t¹i Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 8.5. ViÖc qu¶n lý vµ cung cÊp d÷ liÖu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®îc thùc hiÖn nh viÖc qu¶n lý vµ cung cÊp d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 29/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc híng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh. II. CHØ TI£U THèNG K£, KIÓM K£ §ÊT §AI 1. C¸c chØ tiªu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 1.1. ChØ tiªu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®Þnh kú bao gåm diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông vµ ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ ® îc cô thÓ ho¸ t¹i Th«ng t nµy. C¸c chØ tiªu ®îc ¸p dông thèng nhÊt ®èi víi c¸c cÊp hµnh chÝnh vµ vïng l·nh thæ; tr êng hîp c¸c tØnh cÇn cã c¸c chØ tiªu chi tiÕt h¬n phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng th× ®îc phÐp bæ sung nhng kÕt qu¶ göi vÒ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng ph¶i tu©n theo c¸c chØ tiªu ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 1.2. ChØ tiªu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai theo chuyªn ®Ò trong ®ît thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®Þnh kú hoÆc trong ®ît thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®ét xuÊt ®îc quy ®Þnh theo v¨n b¶n riªng. 2. ChØ tiªu diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông ChØ tiªu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai theo diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®îc gi¶i thÝch nh sau: 2.1. Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh bao gåm toµn bé diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt thuéc ph¹m vi qu¶n lý hµnh chÝnh cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®ã trong ®êng ®Þa giíi hµnh chÝnh ®· ®îc x¸c ®Þnh theo ChØ thÞ 364/CT ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 1991 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr - ëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp ®Êt ®ai liªn quan ®Õn ®Þa giíi hµnh chÝnh tØnh, huyÖn, x· vµ theo nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh cña Nhµ níc.
 7. 7 §èi víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã biÓn th× diÖn tÝch tù nhiªn cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®ã bao gåm diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt cña phÇn ®Êt liÒn vµ c¸c ®¶o, quÇn ®¶o trªn biÓn tÝnh ®Õn ® êng mÐp níc biÓn triÒu kiÖt trung b×nh trong nhiÒu n¨m. §Êt mÆt n íc ven biÓn ngoµi ®êng triÒu kiÖt trung b×nh trong nhiÒu n¨m mµ ®ang ® îc sö dông th× ®îc thèng kª riªng trong kiÓm kª ®Êt ®ai. 2.2. DiÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông lµ diÖn tÝch cña phÇn ®Êt cã cïng môc ®Ých sö dông trong ph¹m vi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh. Môc ®Ých sö dông ®Êt cã tªn gäi, m· (ký hiÖu). Theo yªu cÇu cña qu¶n lý, môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc ph©n chia tõ kh¸i qu¸t ®Õn chi tiÕt, mét môc ®Ých sö dông cã thÓ ®îc chia ra thµnh nhiÒu môc ®Ých sö dông chi tiÕt h¬n. Môc ®Ých sö dông ®Êt ®îc ph©n líp vµ gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh trong b¶ng sau: B¶ng 1: Môc ®Ých sö dông ®Êt Sè thø tù Môc ®Ých sö dông ®Êt, m· (ký hiÖu) Gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh 1 §Êt n«ng nghiÖp - NNP §Êt n«ng nghiÖp lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, nghiªn cøu, thÝ nghiÖm vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi vµ môc ®Ých b¶o vÖ, ph¸t triÓn rõng; bao gåm ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt nu«i trång thuû s¶n, ®Êt lµm muèi vµ ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c. 1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp - SXN §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ ®Êt n«ng nghiÖp sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; bao gåm ®Êt trång c©y hµng n¨m, ®Êt trång c©y l©u n¨m. 1.1.1 §Êt trång c©y hµng n¨m - CHN §Êt trång c©y hµng n¨m lµ ®Êt chuyªn trång c¸c lo¹i c©y cã thêi gian sinh tr - ëng tõ khi gieo trång tíi khi thu ho¹ch kh«ng qu¸ mét (01) n¨m kÓ c¶ ®Êt sö dông theo chÕ ®é canh t¸c kh«ng thêng xuyªn, ®Êt cá tù nhiªn cã c¶i t¹o sö dông vµo môc ®Ých ch¨n nu«i; bao gåm ®Êt trång lóa, ®Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i, ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c. 1.1.1.1 §Êt trång lóa - LUA §Êt trång lóa lµ ruéng, n¬ng rÉy trång lóa tõ mét vô trë lªn hoÆc trång lóa kÕt hîp víi sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c ® îc ph¸p luËt cho phÐp nhng trång lóa lµ chÝnh; bao gåm ®Êt chuyªn trång lóa n íc, ®Êt trång lóa níc cßn l¹i, ®Êt trång lóa n¬ng. 1.1.1.1.1 §Êt chuyªn trång lóa níc - LUC §Êt chuyªn trång lóa níc lµ ruéng lóa níc cÊy trång tõ hai vô lóa mçi n¨m trë lªn kÓ c¶ trêng hîp lu©n canh víi c©y hµng n¨m kh¸c, cã khã kh¨n ®ét xuÊt mµ chØ trång cÊy ®îc mét vô hoÆc ph¶i bá hãa kh«ng qu¸ mét n¨m. 1.1.1.1.2 §Êt trång lóa níc cßn l¹i - LUK §Êt trång lóa níc cßn l¹i lµ ruéng lóa níc kh«ng ph¶i chuyªn trång lóa níc. 1.1.1.1.3 §Êt trång lóa n¬ng - LUN §Êt trång lóa n¬ng lµ ®Êt n¬ng, rÉy ®Ó trång tõ mét vô lóa trë lªn. 1.1.1.2 §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i - COC §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i lµ ®Êt trång cá hoÆc ®ång cá, ®åi cá tù nhiªn cã c¶i t¹o ®Ó ch¨n nu«i gia sóc; bao gåm ®Êt trång cá vµ ®Êt cá tù nhiªn cã c¶i t¹o.
 8. 8 1.1.1.2.1 §Êt trång cá - COT §Êt trång cá lµ ®Êt gieo trång c¸c lo¹i cá ®îc ch¨m sãc, thu ho¹ch nh c¸c lo¹i c©y hµng n¨m. 1.1.1.2.2 §Êt cá tù nhiªn cã c¶i t¹o - CON §Êt cá tù nhiªn cã c¶i t¹o lµ ®ång cá, ®åi cá tù nhiªn ®· ®îc c¶i t¹o, khoanh nu«i, ph©n thµnh tõng thöa ®Ó ch¨n nu«i ®µn gia sóc. 1.1.1.3 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c - HNK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c lµ ®Êt trång c©y hµng n¨m kh«ng ph¶i ®Êt trång lóa vµ ®Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i gåm chñ yÕu ®Ó trång mÇu, hoa, c©y thuèc, mÝa, ®ay, gai, cãi, s¶, d©u tÇm, cá kh«ng ®Ó ch¨n nu«i; gåm ®Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c vµ ®Êt n¬ng rÉy trång c©y hµng n¨m kh¸c. 1.1.1.3.1 §Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c - BHK §Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c lµ ®Êt b»ng ph¼ng ë ®ång b»ng, thung lòng, cao nguyªn ®Ó trång c©y hµng n¨m kh¸c. 1.1.1.3.2 §Êt n¬ng rÉy trång c©y hµng n¨m kh¸c - NHK §Êt n¬ng rÉy trång c©y hµng n¨m kh¸c lµ ®Êt n¬ng, rÉy ë trung du vµ miÒn nói ®Ó trång c©y hµng n¨m kh¸c. 1.1.2 §Êt trång c©y l©u n¨m - CLN §Êt trång c©y l©u n¨m lµ ®Êt trång c¸c lo¹i c©y cã thêi gian sinh trëng trªn mét n¨m tõ khi gieo trång tíi khi thu ho¹ch kÓ c¶ c©y cã thêi gian sinh trëng nh c©y hµng n¨m nhng cho thu ho¹ch trong nhiÒu n¨m nh thanh long, chuèi, døa, nho, v.v.; bao gåm ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, ®Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m vµ ®Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c. 1.1.2.1 §Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m - LNC §Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m cã s¶n phÈm thu ho¹ch kh«ng ph¶i lµ gç ®Ó lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hoÆc ph¶i qua chÕ biÕn míi sö dông ®îc gåm chñ yÕu lµ chÌ, cµ phª, cao su, hå tiªu, ®iÒu, ca cao, dõa, v.v. 1.1.2.2 §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m - LNQ §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m cã s¶n phÈm thu ho¹ch lµ qu¶ ®Ó ¨n t¬i hoÆc kÕt hîp chÕ biÕn. 1.1.2.3 §Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c - LNK §Êt trång c©y l©u n¨m kh¸c lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m kh«ng ph¶i ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ ®Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m gåm chñ yÕu lµ ®Êt trång c©y lÊy gç, lÊy bãng m¸t, t¹o c¶nh quan kh«ng thuéc ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt vên trång xen lÉn nhiÒu lo¹i c©y l©u n¨m hoÆc c©y l©u n¨m xen lÉn c©y hµng n¨m. 1.2 §Êt l©m nghiÖp - LNP §Êt l©m nghiÖp lµ ®Êt ®ang cã rõng tù nhiªn hoÆc ®ang cã rõng trång ®¹t tiªu chuÈn rõng, ®Êt ®ang khoanh nu«i phôc håi rõng (®Êt ®· cã rõng bÞ khai th¸c, chÆt ph¸, ho¶ ho¹n nay ®îc ®Çu t ®Ó phôc håi rõng), ®Êt ®Ó trång rõng míi (®Êt cã c©y rõng míi trång cha ®¹t tiªu chuÈn rõng hoÆc ®Êt ®· giao ®Ó trång rõng míi); bao gåm ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt rõng ®Æc dông. 1.2.1 §Êt rõng s¶n xuÊt - RSX §Êt rõng s¶n xuÊt lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt l©m nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng; bao gåm ®Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt, ®Êt cã rõng trång s¶n xuÊt, ®Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt, ®Êt trång rõng s¶n xuÊt.
 9. 9 1.2.1.1 §Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt - RSN §Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt lµ ®Êt rõng s¶n xuÊt cã rõng tù nhiªn ®¹t tiªu chuÈn rõng theo ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 1.2.1.2 §Êt cã rõng trång s¶n xuÊt - RST §Êt cã rõng trång s¶n xuÊt lµ ®Êt rõng s¶n xuÊt cã rõng do con ng êi trång ®¹t tiªu chuÈn rõng theo ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 1.2.1.3 §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt - RSK §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt lµ ®Êt rõng s¶n xuÊt ®· cã rõng bÞ khai th¸c, chÆt ph¸, ho¶ ho¹n nay ®îc ®Çu t ®Ó phôc håi rõng. 1.2.1.4 §Êt trång rõng s¶n xuÊt - RSM §Êt trång rõng s¶n xuÊt lµ ®Êt rõng s¶n xuÊt nay cã c©y rõng míi trång nh- ng cha ®¹t tiªu chuÈn rõng. 1.2.2 §Êt rõng phßng hé - RPH §Êt rõng phßng hé lµ ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých phßng hé ®Çu nguån, b¶o vÖ ®Êt, b¶o vÖ nguån níc, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, ch¾n giã, ch¾n c¸t, ch¾n sãng ven biÓn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng; bao gåm ®Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé, ®Êt cã rõng trång phßng hé, ®Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé, ®Êt trång rõng phßng hé. 1.2.2.1 §Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé - RPN §Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé lµ ®Êt rõng phßng hé cã rõng tù nhiªn ®¹t tiªu chuÈn rõng theo ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 1.2.2.2 §Êt cã rõng trång phßng hé - RPT §Êt cã rõng trång phßng hé lµ ®Êt rõng phßng hé cã rõng do con ng êi trång ®¹t tiªu chuÈn rõng theo ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 1.2.2.3 §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé - RPK §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé lµ ®Êt rõng phßng hé ®· cã rõng bÞ khai th¸c, chÆt ph¸, ho¶ ho¹n nay ®îc ®Çu t ®Ó phôc håi rõng. 1.2.2.4 §Êt trång rõng phßng hé - RPM §Êt trång rõng phßng hé lµ ®Êt rõng phßng hé nay cã c©y rõng míi trång nhng cha ®¹t tiªu chuÈn rõng. 1.2.3 §Êt rõng ®Æc dông - RDD §Êt rõng ®Æc dông lµ ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých nghiªn cøu, thÝ nghiÖm khoa häc, b¶o tån thiªn nhiªn vµ ®a d¹ng sinh häc, v ên rõng quèc gia, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh, b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng; bao gåm ®Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông, ®Êt cã rõng trång ®Æc dông, ®Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông, ®Êt trång rõng ®Æc dông. 1.2.3.1 §Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông - RDN §Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông lµ ®Êt rõng ®Æc dông cã rõng tù nhiªn ®¹t tiªu chuÈn rõng theo ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 1.2.3.2 §Êt cã rõng trång ®Æc dông - RDT §Êt cã rõng trång ®Æc dông lµ ®Êt rõng ®Æc dông cã rõng do con ngêi trång ®¹t tiªu chuÈn rõng theo ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 1.2.3.3 §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông - RDK §Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông lµ ®Êt rõng ®Æc dông ®· cã rõng bÞ khai th¸c, chÆt ph¸, ho¶ ho¹n nay ®îc ®Çu t ®Ó phôc håi rõng. 1.2.3.4 §Êt trång rõng ®Æc dông - RDM §Êt trång rõng ®Æc dông lµ ®Êt rõng ®Æc dông nay cã c©y rõng míi trång nhng cha ®¹t tiªu chuÈn rõng.
 10. 10 1.3 §Êt nu«i trång thuû s¶n - NTS §Êt nu«i trång thuû s¶n lµ ®Êt ®îc sö dông chuyªn vµo môc ®Ých nu«i, trång thuû s¶n; bao gåm ®Êt nu«i trång thuû s¶n n íc lî, mÆn vµ ®Êt chuyªn nu«i trång thuû s¶n níc ngät. 1.3.1 §Êt nu«i trång thuû s¶n níc lî, mÆn - TSL §Êt nu«i trång thuû s¶n níc lî, mÆn lµ ®Êt chuyªn nu«i, trång thuû s¶n sö dông m«i trêng níc lî hoÆc níc mÆn. 1.3.2 §Êt chuyªn nu«i trång thuû s¶n níc ngät - TSN §Êt nu«i trång thuû s¶n níc ngät lµ ®Êt chuyªn nu«i, trång thuû s¶n sö dông m«i trêng níc ngät. 1.4 §Êt lµm muèi - LMU §Êt lµm muèi lµ ruéng muèi ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt muèi. 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c - NKH §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ ®Êt t¹i n«ng th«n sö dông ®Ó x©y dùng nhµ kÝnh vµ c¸c lo¹i nhµ kh¸c phôc vô môc ®Ých trång trät kÓ c¶ c¸c h×nh thøc trång trät kh«ng trùc tiÕp trªn ®Êt; x©y dùng chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm vµ c¸c lo¹i ®éng vËt kh¸c ®îc ph¸p luËt cho phÐp; x©y dùng tr¹m, tr¹i nghiªn cøu thÝ nghiÖm n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, diªm nghiÖp, thñy s¶n, x©y dùng c¬ së ¬m t¹o c©y gièng, con gièng; x©y dùng kho, nhµ cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ó chøa n«ng s¶n, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ph©n bãn, m¸y mãc, c«ng cô s¶n xu©t n«ng nghiÖp. 2 §Êt phi n«ng nghiÖp - PNN §Êt phi n«ng nghiÖp lµ ®Êt ®ang ®îc sö dông kh«ng thuéc nhãm ®Êt n«ng nghiÖp; bao gåm ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt t«n gi¸o, tÝn ng ìng, ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa; ®Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ mÆt níc chuyªn dïng, ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c. 2.1 §Êt ë - OTC §Êt ë lµ ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho ®êi sèng, vên, ao trong cïng mét thöa ®Êt thuéc khu d©n c ®îc c«ng nhËn lµ ®Êt ë; bao gåm ®Êt ë t¹i n«ng th«n, ®Êt ë t¹i ®« thÞ. 2.1.1 §Êt ë t¹i n«ng th«n - ONT §Êt ë t¹i n«ng th«n lµ ®Êt ë thuéc khu vùc n«ng th«n. 2.1.2 §Êt ë t¹i ®« thÞ - ODT §Êt ë t¹i ®« thÞ lµ ®Êt ë thuéc khu vùc ®« thÞ 2.2 §Êt chuyªn dïng - CDG §Êt chuyªn dïng bao gåm ®Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp; ®Êt quèc phßng, an ninh; ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp; ®Êt cã môc ®Ých c«ng céng. 2.2.1 §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp - CTS §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp lµ ®Êt x©y dùng trô së cña c¬ quan, tæ chøc vµ ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp; bao gåm ®Êt trô së c¬ quan, tæ chøc; ®Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp. 2.2.1.1 §Êt trô së c¬ quan, tæ chøc - DTS §Êt trô së c¬ quan, tæ chøc lµ ®Êt x©y dùng trô së cña c¬ quan, tæ chøc; bao gåm ®Êt trô së c¬ quan vµ ®Êt trô së kh¸c. 2.2.1.1.1 §Êt trô së c¬ quan - TS0 §Êt trô së c¬ quan lµ ®Êt x©y dùng trô së cña c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; trô së cña c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp ®îc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t -
 11. 11 íng ChÝnh phñ. 2.2.1.1.2 §Êt trô së kh¸c - TS1 §Êt trô së kh¸c lµ x©y dùng trô së c¬ quan, tæ chøc kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, trõ tæ chøc kinh tÕ. 2.2.1.2 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp - DSN §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp lµ ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng thuéc ph¹m vi phôc vô c«ng céng; bao gåm ®Êt c«ng tr×nh kh«ng kinh doanh vµ ®Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh. 2.2.1.2.1 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng kinh doanh - SN0 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.1.2.2 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh - SN1 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.2 §Êt quèc phßng, an ninh - CQA §Êt quèc phßng, an ninh lµ ®Êt do c¸c ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh; bao gåm ®Êt quèc phßng vµ ®Êt an ninh. 2.2.2.1 §Êt quèc phßng - QPH §Êt quèc phßng lµ ®Êt do c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh. 2.2.2.2 §Êt an ninh - ANI §Êt an ninh lµ ®Êt do c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé C«ng an sö dông vµo môc ®Ých an ninh. 2.2.3 §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp - CSK §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh trong c«ng nghiÖp vµ dÞch vô; bao gåm ®Êt khu c«ng nghiÖp; ®Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; ®Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; ®Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø. 2.2.3.1 §Êt khu c«ng nghiÖp - SKK §Êt khu c«ng nghiÖp lµ ®Êt ®Ó x©y dùng côm c«ng nghiÖp, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ c¸c khu s¶n xuÊt, kinh doanh tËp trung kh¸c cã cïng chÕ ®é sö dông ®Êt. 2.2.3.2 §Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh - SKC §Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ®Êt ®Ó x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp; c¬ së dÞch vô, kinh doanh, th - ¬ng m¹i vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh, gåm c¶ c¬ së s¶n xuÊt, dÞch vô phôc vô c«ng céng nh m¸y ®iÖn, nhµ m¸y läc dÇu, nhµ m¸y níc, trung t©m dÞch vô viÔn th«ng; kh«ng bao gåm ®Êt sö dông cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, ®Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø, ®Êt sö dông cho c¸c dÞch vô c«ng céng nh y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc - ®µo t¹o, thÓ dôc - thÓ thao. 2.2.3.3 §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n - SKS §Êt sö dông cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n lµ ®Êt ®Ó th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; trõ kho¸ng s¶n lµ ®Êt, ®¸, c¸t, sái sö dông ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, lµm ®å gèm, sø, thuû tinh. 2.2.3.4 §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø - SKX §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø lµ ®Êt ®Ó khai th¸c nguyªn liÖu ®Êt, ®¸, c¸t, sái vµ ®Êt lµm mÆt b»ng chÕ biÕn, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, lµm ®å gèm, sø, thñy tinh.
 12. 12 2.2.4 §Êt cã môc ®Ých c«ng céng - CCC §Êt cã môc ®Ých c«ng céng lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng c«ng tr×nh, hÖ thèng h¹ tÇng phôc vô nhu cÇu ho¹t ®éng chung cña céng ®ång; bao gåm ®Êt giao th«ng, ®Êt thuû lîi, ®Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng, ®Êt c¬ së v¨n ho¸, ®Êt c¬ së y tÕ, ®Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o, ®Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao, ®Êt chî, ®Êt di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh, ®Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i. 2.2.4.1 §Êt giao th«ng - DGT §Êt giao th«ng lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng ® êng giao th«ng, cÇu, cèng, vØa hÌ, c¶ng ®êng thuû, bÕn phµ, bÕn « t«, b·i ®ç xe, ga ® êng s¾t, c¶ng hµng kh«ng; bao gåm ®Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh vµ ®Êt giao th«ng cã kinh doanh. 2.2.4.1.1 §Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh - GT0 §Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh lµ ®Êt giao th«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.1.2 §Êt giao th«ng cã kinh doanh - GT1 §Êt giao th«ng cã kinh doanh lµ ®Êt giao th«ng kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.2 §Êt thuû lîi - DTL §Êt thuû lîi lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng hÖ thèng dÉn n íc phôc vô cÊp níc, tho¸t níc, tíi níc, tiªu níc vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Çu mèi, ®ª, ®Ëp thñy lîi; bao gåm ®Êt thuû lîi kh«ng kinh doanh vµ ®Êt thuû lîi cã kinh doanh. 2.2.4.2.1 §Êt thuû lîi kh«ng kinh doanh - TL0 §Êt thuû lîi kh«ng kinh doanh lµ ®Êt thuû lîi ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.2.2 §Êt thuû lîi cã kinh doanh - TL1 §Êt thuû lîi cã kinh doanh lµ ®Êt thuû lîi kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.3 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng - DNT §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng hÖ thèng dÉn x¨ng, dÇu, khÝ (gåm c¶ tr¹m b¬m), hÖ thèng t¶i ®iÖn (gåm c¶ tr¹m biÕn ¸p), hÖ thèng m¹ng truyÒn th«ng; bao gåm ®Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng kh«ng kinh doanh vµ ®Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng cã kinh doanh. §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng kh«ng kinh doanh 2.2.4.3.1 - NT0 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng kh«ng kinh doanh lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých t¶i n¨ng lîng, truyÒn th«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng cã kinh doanh - 2.2.4.3.2 NT1 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng, truyÒn th«ng cã kinh doanh lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých t¶i n¨ng lîng, truyÒn th«ng kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.4 §Êt c¬ së v¨n ho¸ - DVH §Êt c¬ së v¨n ho¸ lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng toµ b¸o, h·ng th«ng tÊn, ®µi ph¸t thanh, ®µi truyÒn h×nh (trõ trêng hîp lµ c¬ quan ng«n luËn cña tæ chøc cña Nhµ níc, cña §¶ng, cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi),
 13. 13 nhµ h¸t, b¶o tµng, triÓn l·m, r¹p chiÕu phim, r¹p xiÕc, c©u l¹c bé, qu¶ng tr êng, tîng ®µi, bia tëng niÖm, nhµ tang lÔ, c«ng viªn, vên hoa, khu vui ch¬i c«ng céng, ®iÓm bu ®iÖn - v¨n ho¸ x· vµ c¸c c«ng tr×nh, c¬ së v¨n ho¸ kh¸c; bao gåm ®Êt c¬ së v¨n ho¸ kh«ng kinh doanh vµ ®Êt c¬ së v¨n ho¸ cã kinh doanh. 2.2.4.4.1 §Êt c¬ së v¨n ho¸ kh«ng kinh doanh - VH0 §Êt c¬ së v¨n ho¸ kh«ng kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së v¨n ho¸ ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.4.2 §Êt c¬ së v¨n ho¸ cã kinh doanh - VH1 §Êt c¬ së v¨n ho¸ cã kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së v¨n ho¸ kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.5 §Êt c¬ së y tÕ - DYT §Êt c¬ së y tÕ lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng bÖnh viÖn, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, khu an dìng, khu nu«i dìng ngêi giµ, trÎ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n, c¬ së phôc håi chøc n¨ng cho ng êi khuyÕt tËt; bao gåm ®Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh vµ ®Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh. 2.2.4.5.1 §Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh - YT0 §Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së y tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.5.2 §Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh - YT1 §Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së y tÕ kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.6 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o - DGD §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ trÎ, trêng häc, c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së cai nghiÖn ma tuý, c¬ së gi¸o dìng, c¬ së phôc håi nh©n phÈm; bao gåm ®Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh doanh vµ ®Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh. 2.2.4.6.1 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh doanh - GD0 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.6.2 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh - GD1 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.7 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao - DTT §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng s©n vËn ®éng, c¬ së tËp luyÖn, thi ®Êu thÓ dôc - thÓ thao; bao gåm ®Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh doanh vµ ®Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh. 2.2.4.7.1 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh doanh - TT0 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së thÓ dôc - thÓ thao ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.7.2 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh - TT1 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh lµ ®Êt x©y dùng c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.8 §Êt chî - DCH §Êt chî lµ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng chî (kh«ng bao gåm ®Êt sö dông lµm siªu thÞ); bao gåm ®Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn vµ ®Êt chî kh¸c. 2.2.4.8.1 §Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn - CH0 §Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn lµ ®Êt chî ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt.
 14. 14 2.2.4.8.2 §Êt chî kh¸c - CH1 §Êt chî kh¸c lµ ®Êt chî kh«ng ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. 2.2.4.9 §Êt cã di tÝch, danh th¾ng - LDT §Êt cã di tÝch, danh th¾ng lµ ®Êt cã di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh ®· ®îc xÕp h¹ng hoÆc ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh b¶o vÖ. 2.2.4.10 §Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i - RAC §Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i lµ ®Êt sö dông ®Ó ®æ chÊt th¶i, lµm b·i r¸c, x©y dùng khu xö lý chÊt th¶i. 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ngìng - TTN §Êt t«n gi¸o, tÝn ngìng lµ ®Êt do c¬ së t«n gi¸o sö dông vµ ®Êt cã c¬ së tÝn ngìng d©n gian; bao gåm ®Êt t«n gi¸o vµ ®Êt tÝn ngìng. 2.3.1 §Êt t«n gi¸o - TON §Êt t«n gi¸o lµ ®Êt do c¬ së t«n gi¸o sö dông cã chïa, nhµ thê, th¸nh thÊt, th¸nh ®êng, tu viÖn, trêng ®µo t¹o riªng cña t«n gi¸o, trô së cña tæ chøc t«n gi¸o, c¸c c¬ së kh¸c cña t«n gi¸o ®îc Nhµ níc cho phÐp ho¹t ®éng. 2.3.2 §Êt tÝn ngìng - TIN §Êt tÝn ngìng lµ ®Êt cã ®×nh, ®Òn, miÕu, am, tõ ®êng, nhµ thê hä. 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa - NTD §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa lµ ®Êt ®Ó lµm n¬i mai t¸ng tËp trung. 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt níc chuyªn dïng - SMN §Êt s«ng suèi vµ mÆt níc chuyªn dïng lµ ®Êt cã mÆt níc kh«ng ph¶i lµ ®Êt nu«i trång thuû s¶n; bao gåm ®Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi vµ ®Êt cã mÆt níc chuyªn dïng. 2.5.1 §Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi - SON §Êt s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch, suèi lµ ®Êt cã mÆt níc cña c¸c ®èi tîng thuû v¨n d¹ng s«ng kh«ng thÓ t¹o ranh giíi khÐp kÝn ®Ó h×nh thµnh thöa ®Êt, kh«ng sö dông chuyªn cho môc ®Ých thuû lîi. 2.5.2 §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng - MNC §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng lµ ®Êt cã mÆt níc cña c¸c ®èi tîng thuû v¨n d¹ng hå cã thÓ t¹o ranh giíi khÐp ®Ó h×nh thµnh thöa ®Êt, kh«ng sö dông vµo môc ®Ých chuyªn nu«i trång thuû s¶n (trêng hîp s«ng c¾t ngang c¸c hå chøa th× cÇn x¸c ®Þnh phÇn diÖn tÝch s«ng theo dßng liªn tôc, diÖn tÝch hå kh«ng gåm phÇn ®· tÝnh vµo diÖn tÝch s«ng). 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c - PNK §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c bao gåm ®Êt x©y dùng c¸c c¬ së cña t nh©n kh«ng ®Ó kinh doanh, kh«ng g¾n víi ®Êt ë; ®Êt lµm nhµ nghØ, l¸n tr¹i cho ngêi lao ®éng t¹i trang tr¹i ë n«ng th«n; ®Êt ®Ó x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt dÞch vô n«ng, l©m, ng nghiÖp t¹i ®« thÞ; bao gåm ®Êt c¬ së t nh©n kh«ng kinh doanh, ®Êt lµm nhµ t¹m, l¸n tr¹i; ®Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ. 2.6.1 §Êt c¬ së cña t nh©n kh«ng kinh doanh - CTN §Êt c¬ së cña t nh©n kh«ng kinh doanh lµ ®Êt cã c¸c c«ng tr×nh thê tù, nhµ b¶o tµng, nhµ b¶o tån, nhµ trng bÇy t¸c phÈm nghÖ thuËt, c¬ së s¸ng t¸c v¨n ho¸ nghÖ thuËt, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c cña t nh©n kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh mµ c¸c c«ng tr×nh ®ã kh«ng g¾n liÒn víi ®Êt ë. 2.6.2 §Êt lµm nhµ t¹m, l¸n tr¹i - NTT §Êt lµm nhµ t¹m, l¸n tr¹i lµ ®Êt cã nhµ nghØ, l¸n tr¹i, nhµ t¹m (kh«ng ph¶i nhµ
 15. 15 ë) ®Ó ngêi lao ®éng sö dông t¹i c¸c trang tr¹i ë n«ng th«n. 2.6.3 §Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ - DND §Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ lµ ®Êt t¹i ®« thÞ sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ kÝnh vµ c¸c lo¹i nhµ kh¸c phôc vô môc ®Ých trång trät kÓ c¶ c¸c h×nh thøc trång trät kh«ng trùc tiÕp trªn ®Êt, x©y dùng chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm vµ c¸c lo¹i ®éng vËt kh¸c ®îc ph¸p luËt cho phÐp, x©y dùng tr¹m, tr¹i nghiªn cøu thÝ nghiÖm n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thñy s¶n, x©y dùng c¬ së ¬m t¹o c©y gièng, con gièng, x©y dùng kho, nhµ cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ó chøa n«ng s¶n, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ph©n bãn, m¸y mãc, c«ng cô s¶n xu©t n«ng nghiÖp. 3 Nhãm ®Êt cha sö dông - CSD §Êt cha sö dông lµ ®Êt cha x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông; bao gåm ®Êt b»ng cha sö dông, ®Êt ®åi nói cha sö dông, nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y. 3.1 §Êt b»ng cha sö dông - BCS §Êt b»ng cha sö dông lµ ®Êt cha sö dông t¹i vïng b»ng ph¼ng ë ®ång b»ng, thung lòng, cao nguyªn. 3.2 §Êt ®åi nói cha sö dông - DCS §Êt ®åi nói cha sö dông lµ ®Êt cha sö dông trªn vïng ®åi, nói. 3.3 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y - NCS Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y lµ ®Êt cha sö dông ë d¹ng nói ®¸ mµ trªn ®ã kh«ng cã rõng c©y. 4 §Êt cã mÆt níc ven biÓn - MVB §Êt cã mÆt níc ven biÓn lµ ®Êt mÆt biÓn ngoµi ®êng mÐp níc, kh«ng thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh cña tØnh, ®ang ®îc sö dông; bao gåm ®Êt mÆt n- íc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n, ®Êt mÆt níc ven biÓn cã rõng, ®Êt mÆt níc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c. 4.1 §Êt mÆt níc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n - MVT §Êt mÆt níc ven biÓn nu«i trång thuû s¶n lµ ®Êt cã mÆt níc ven biÓn kh«ng thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh cña tØnh, ®ang sö dông ®Ó nu«i trång thñy s¶n. 4.2 §Êt mÆt níc ven biÓn cã rõng ngËp mÆn - MVR §Êt mÆt níc ven biÓn cã rõng lµ ®Êt cã mÆt níc ven biÓn kh«ng thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh ®ang cã rõng ngËp mÆn. 4.3 §Êt mÆt níc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c - MVK §Êt mÆt níc ven biÓn cã môc ®Ých kh¸c lµ ®Êt cã mÆt níc ven biÓn kh«ng thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh ®ang sö dông lµm n¬i t¾m biÓn, du lÞch biÓn, n¬i neo ®Ëu tÇu thuyÒn, n¬i th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n biÓn. 3. ChØ tiªu ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt Ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt (cßn gäi lµ ®èi tîng sö dông, qu¶n lý ®Êt) lµ ngêi ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Ó sö dông, ®ang sö dông ®Êt ®îc Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý. Theo yªu cÇu qu¶n lý, ®èi tîng sö dông, qu¶n lý ®Êt ®îc ph©n chia tõ kh¸i qu¸t tíi chi tiÕt, mét nhãm ®èi tîng cã thÓ chia thµnh nhiÒu nhãm nhá chi tiÕt h¬n. Ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt ®îc ph©n líp vµ gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh trong b¶ng sau:
 16. 16 B¶ng 2: Ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt Sè thø tù Ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt, m· (ký hiÖu) Gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh 1 Ngêi sö dông ®Êt - NSD Ngêi sö dông ®Êt lµ ngêi ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; bao gåm hé gia ®×nh, c¸ nh©n; céng ®ång d©n c ; tæ chøc (trong níc), c¬ së t«n gi¸o; tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi. 1.2 Hé gia ®×nh, c¸ nh©n - GDC Hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ ngêi sö dông ®Êt gåm hé gia ®×nh, c¸ nh©n (trong níc), ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®îc mua nhµ ë g¾n víi ®Êt ë. 1.3 Tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o - TCC Tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o lµ tæ chøc (trong níc), c¬ së t«n gi¸o ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; bao gåm Uû ban nh©n d©n cÊp x·, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc kh¸c. 1.3.1 Uû ban nh©n d©n cÊp x· - UBS Uû ban nh©n d©n cÊp x· lµ ngêi sö dông ®Êt ®îc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó sö dông vµo môc ®Ých c«ng Ých, ®Êt lµm trô së Uû ban, ®Êt x©y dùng c¸c c¬ së sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng t¹i x·. 1.3.2 Tæ chøc kinh tÕ - TKT Tæ chøc kinh tÕ lµ tæ chøc trong níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt C«ng ty, LuËt Hîp t¸c x· sö dông ®Êt vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, dÞch vô. 1.3.3 Tæ chøc kh¸c - TKH Tæ chøc kh¸c lµ c¬ së t«n gi¸o, tæ chøc kh¸c trong níc sö dông ®Êt (trõ Uû ban nh©n d©n x·, tæ chøc kinh tÕ). 1.4 Tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi - NNG Tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi lµ nhµ ®Çu t níc ngoµi hoÆc tæ chøc níc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt; bao gåm doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n íc ngoµi, tæ chøc níc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao. 1.4.1 Doanh nghiÖp liªn doanh - TLD Doanh nghiÖp liªn doanh lµ tæ chøc kinh tÕ liªn doanh gi÷a nhµ ®Çu t níc ngoµi víi tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt hoÆc do phÝa ViÖt Nam gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt. 1.4.2 Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi - VNN Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi lµ tæ chøc kinh tÕ cña nhµ ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt. 1.4.3 Tæ chøc níc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao - TNG Tæ chøc níc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao lµ c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù, c¬ quan ®¹i diÖn kh¸c cña níc ngoµi cã chøc n¨ng ngo¹i giao ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam thõa nhËn, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc Liªn Hîp Quèc, c¬ quan hoÆc tæ chøc liªn chÝnh phñ, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc liªn chÝnh phñ ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt. 1.5 Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi - TVD Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi lµ nhµ ®Çu t cã tæ chøc kinh tÕ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt (trõ trêng hîp ®îc mua nhµ ë g¾n liÒn víi ®Êt ë). 1.6 Céng ®ång d©n c - CDS Céng ®ång d©n c lµ céng ®ång ngêi thiÓu sè sinh sèng trªn cïng ®Þa bµn
 17. 17 ®iÓm d©n c cã cïng phong tôc, tËp qu¸n ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông nh»m b¶o tån b¶n s¾c d©n téc g¾n víi phong tôc, tËp qu¸n cña c¸c d©n téc thiÓu sè hoÆc céng ®ång ngêi ViÖt Nam sinh sèng trªn cïng ®Þa bµn ®iÓm d©n c cã cïng phong tôc, tËp qu¸n, cã chung dßng hä ®îc Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®èi víi ®Êt ®×nh, ®Òn, miÕu, am, tõ ®êng, nhµ thê hä. 2 Ngêi ®îc giao qu¶n lý ®Êt - NQL Ngêi ®îc giao qu¶n lý ®Êt lµ tæ chøc trong níc, céng ®ång d©n c, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý; bao gåm tæ chøc ®îc giao qu¶n lý ®Êt, céng ®ång d©n c ®îc giao qu¶n lý ®Êt. 2.1 Tæ chøc ®îc giao qu¶n lý ®Êt - TCQ Tæ chøc ®îc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý lµ tæ chøc trong níc, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó qu¶n lý; bao gåm Uû ban nh©n d©n cÊp x·, tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt, tæ chøc kh¸c. 2.1.1 Uû ban nh©n d©n cÊp x· - UBQ Uû ban nh©n d©n cÊp x· lµ ngêi ®îc Nhµ níc giao qu¶n lý ®Êt cha sö dông, ®Êt ®· cã môc ®Ých sö dông nhng cha giao, cha cho thuª, ®Êt do Nhµ níc thu håi t¹i khu vùc cha cã quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. 2.1.2 Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt - TPQ Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt lµ tæ chøc ®îc Nhµ níc giao qu¶n lý ®Êt do Nhµ níc thu håi t¹i khu vùc ®« thÞ vµ khu vùc n«ng th«n ®· ® îc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. 2.1.3 Tæ chøc kh¸c - TKQ Tæ chøc kh¸c lµ tæ chøc ®îc Nhµ níc giao qu¶n lý ®Êt cã c«ng tr×nh c«ng céng gåm ®êng giao th«ng, cÇu, cèng, vØa hÌ, bÕn phµ, hÖ thèng cÊp níc, hÖ thèng tho¸t níc, hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª, ®Ëp, qu¶ng trêng, tîng ®µi, bia tëng niÖm, ®Êt cã mÆt níc cña c¸c s«ng lín vµ ®Êt cã mÆt níc chuyªn dïng; Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®îc Nhµ níc giao qu¶n lý ®Êt trªn c¸c ®¶o cha cã ngêi ë; doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc giao qu¶n lý ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t d¹ng x©y dùng - chuyÓn giao (BT). 2.2 Céng ®ång d©n c - CDQ Céng ®ång d©n c lµ céng ®ång ngêi ViÖt Nam sinh sèng trªn cïng ®Þa bµn ®iÓm d©n c ®îc giao qu¶n lý ®Êt l©m nghiÖp ®Ó b¶o vÖ, ph¸t triÓn rõng theo quy ®Þnh cña LuËt B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. III. NéI DUNG THùC HIÖN THèNG K£, KIÓM K£ §ÊT §AI 1. BiÓu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai vµ viÖc lËp biÓu 1.1. ViÖc thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc thùc hiÖn trªn c¸c biÓu sau: a) BiÓu 01-TK§§: KiÓm kª diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp BiÓu nµy chØ ¸p dông trong kiÓm kª ®Êt ®ai ®èi víi c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë thùc ®Þa chi tiÕt h¬n so víi môc ®Ých sö dông ghi trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ trong hå s¬ ®Þa chÝnh. b) BiÓu 02-TK§§: Thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp BiÓu nµy ¸p dông cho c¶ thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai ®èi víi c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp ghi trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông
 18. 18 ®Êt vµ trong hå s¬ ®Þa chÝnh, khi kiÓm kª ®Êt ®ai ph¶i ®èi chiÕu víi hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt trªn thùc ®Þa. c) BiÓu 03-TK§§: Thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai BiÓu nµy ¸p dông cho c¶ thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai ®èi víi c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt chñ yÕu; ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, môc ®Ých sö dông ghi trong biÓu nµy lµ môc ®Ých sö dông ghi trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ trong hå s¬ ®Þa chÝnh. d) BiÓu 04-TK§§: Thèng kª, kiÓm kª ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt BiÓu nµy ¸p dông cho c¶ thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai ®èi víi sè lîng ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông trong BiÓu 03-TK§§. ®) BiÓu 05a-TK§§: Thèng kª, kiÓm kª vÒ t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông BiÓu nµy ¸p dông ë cÊp x· ®Ó thu thËp sè liÖu vÒ t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo c¸c môc ®Ých sö dông tõ thêi ®iÓm thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai kú tr - íc ®Õn thêi ®iÓm thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai kú nµy trªn c¬ së sè liÖu tõ hå s¬ ®Þa chÝnh ®èi víi thèng kª ®Êt ®ai, tõ kiÓm tra thùc ®Þa ®èi chiÕu víi hå s¬ ®Þa chÝnh ®èi víi kiÓm kª ®Êt ®ai. e) BiÓu 05b-TK§§: KiÓm kª vÒ t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt do chuyÓn môc ®Ých sö dông tr¸i ph¸p luËt BiÓu nµy ¸p dông ë cÊp x· ®Ó thu thËp sè liÖu vÒ t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt do chuyÓn môc ®Ých sö dông tr¸i ph¸p luËt tõ thêi ®iÓm kiÓm kª ®Êt ®ai kú tríc ®Õn thêi ®iÓm kiÓm kª ®Êt ®ai kú nµy trªn c¬ së so s¸nh sè liÖu kiÓm tra thùc ®Þa ®èi chiÕu víi sè liÖu tõ hå s¬ ®Þa chÝnh. g) BiÓu 06-TK§§: Ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông BiÓu nµy ¸p dông cho c¶ thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai, ®èi víi cÊp huyÖn BiÓu nµy ®îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö theo sè liÖu thu thËp ® - îc tõ BiÓu 05a-TK§§ hoÆc BiÓu 05b-TK§§ cña c¸c x· trùc thuéc, ®èi víi cÊp tØnh BiÓu nµy ®îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö theo sè liÖu thu thËp ® îc tõ BiÓu ®ã cña c¸c huyÖn trùc thuéc, t¹i vïng l·nh thæ BiÓu nµy ® îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö theo sè liÖu thu thËp ® îc tõ BiÓu ®ã cña c¸c tØnh thuéc vïng, ®èi víi c¶ níc BiÓu nµy ®îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö theo sè liÖu thu thËp ®îc tõ BiÓu ®ã cña tÊt c¶ c¸c tØnh. Sau khi lËp xong BiÓu 06-TK§§ trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö t¹i cÊp huyÖn, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm in kÕt qu¶ cña BiÓu 06-TK§§ cho tõng x· trùc thuéc (chØ in biÓu rót gän ®èi víi c¸c môc ®Ých sö dông ®Êt cã trªn ®Þa bµn x· ®ã) ®Ó phôc vô cho qu¶n lý ®Êt ®ai cña Uû ban nh©n d©n x·. Trong kiÓm kª ®Êt ®ai, BiÓu 06-TK§§ ®îc lËp cho ba (03) dÉy sè liÖu kh¸c nhau t¬ng øng víi ba (03) dÉy sè liÖu cña BiÓu 05b-TK§§. DÉy sè liÖu thø nhÊt ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông do chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt trªn thùc tÕ. DÉy sè liÖu thø hai ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông do chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tr¸i ph¸p luËt. DÉy sè liÖu thø ba ®Ó
 19. 19 ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông do ph¶i chuyÓn môc ®Ých sö dông theo quy ho¹ch ®îc quyÕt ®Þnh, xÐt duyÖt nhng cha thùc hiÖn trong kú quy ho¹ch. h) BiÓu 07-TK§§: Thèng kª, kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh BiÓu nµy ¸p dông cho c¶ thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai ®Ó tæng hîp sè liÖu tõ BiÓu 03-TK§§ cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trùc thuéc. i) BiÓu 08-TK§§: C¬ cÊu diÖn tÝch theo môc ®Ých sö dông ®Êt vµ ®èi tîng sö dông, qu¶n lý ®Êt BiÓu nµy ¸p dông ®Ó tæng hîp sè liÖu tõ BiÓu 03-TK§§ ®Ó tÝnh c¬ cÊu sö dông ®Êt theo môc ®Ých sö dông vµ ®èi tîng sö dông, qu¶n lý ®Êt (ngêi sö dông, qu¶n lý ®Êt). k) BiÓu 09a-TK§§: BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông BiÓu nµy ¸p dông cho c¶ thèng kª vµ kiÓm kª ®Êt ®ai ®Ó tÝnh to¸n sù t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt do chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu tõ BiÓu 06-TK§§. l) BiÓu 09b-TK§§: BiÕn ®éng diÖn tÝch ®Êt do chuyÓn môc ®Ých sö dông tr¸i ph¸p luËt BiÓu nµy chØ ¸p dông cho kiÓm kª ®Êt ®ai ®Ó tÝnh to¸n riªng sù t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt do chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tr¸i ph¸p luËt trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu tõ BiÓu 06-TK§§. m) BiÓu 09c-TK§§: DiÖn tÝch ®Êt ph¶i biÕn ®éng theo quy ho¹ch sö dông ®Êt nhng cha thùc hiÖn BiÓu nµy chØ ¸p dông cho kiÓm kª ®Êt ®ai ®Ó tÝnh to¸n riªng sù t¨ng, gi¶m diÖn tÝch ®Êt ph¶i chuyÓn môc ®Ých sö dông theo quy ho¹ch ®îc quyÕt ®Þnh, xÐt duyÖt nhng cha thùc hiÖn trong kú quy ho¹ch trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu tõ BiÓu 06-TK§§. 1.2. MÉu cña c¸c biÓu thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®îc ¸p dông thèng nhÊt trªn ph¹m vi c¶ níc. Trêng hîp c¸c tØnh cÇn cã c¸c chØ tiªu chi tiÕt h¬n vÒ môc ®Ých sö dông ®Êt vµ vÒ ngêi sö dông ®Êt so víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 kho¶n 1 Môc II cña Th«ng t nµy th× ®îc bæ sung c¸c chØ tiªu chi tiÕt h¬n vµo c¸c dßng, cét cña biÓu thèng kª, kiÓm kª quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 kho¶n nµy. Trêng hîp cÇn thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª theo chuyªn ®Ò th× Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn cô thÓ vÒ c¸c biÓu thèng kª, kiÓm kª bæ sung. 2. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 2.1. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt lµ b¶n ®å thÓ hiÖn sù ph©n bè c¸c lo¹i ®Êt theo quy ®Þnh vÒ chØ tiªu kiÓm kª theo môc ®Ých sö dông ®Êt t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª ®Êt ®ai vµ ®îc lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¸c cÊp vµ vïng l·nh thæ. 2.2. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®îc lËp n¨m (05) n¨m mét lÇn g¾n víi kiÓm kª ®Êt ®ai; néi dung b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ph¶i ®¶m b¶o
 20. 20 ph¶n ¸nh trung thùc hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o, chÝnh x¸c vÒ diÖn tÝch vµ cã ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý. 2.3. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cã cïng tû lÖ víi tû lÖ b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt. C¨n cø vµo quy m« diÖn tÝch tù nhiªn, quy m« diÖn tÝch ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Ó chän tû lÖ b¶n ®å hîp lý, thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai cña ®Þa ph¬ng. 2.4. B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®îc x©y dùng theo quy ®Þnh cña Quy ph¹m, Ký hiÖu b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ c¸c tµi liÖu ph¸p quy liªn quan kh¸c do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ban hµnh. 3. ThÈm quyÒn x¸c nhËn biÓu thèng kª ®Êt ®ai, c«ng bè kÕt qu¶ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai 3.1. BiÓu thèng kª ®Êt ®ai cña cÊp x· do c¸n bé ®Þa chÝnh lËp vµ ký, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cïng cÊp ký x¸c nhËn vµ ký b¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai göi Uû ban nh©n d©n cÊp trªn trùc tiÕp. 3.2. BiÓu thèng kª ®Êt ®ai cña cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cïng cÊp lËp, ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi lËp biÓu vµ ®îc Thñ trëng V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ký tªn, ®ãng dÊu; Thñ trëng c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cïng cÊp ký x¸c nhËn (trêng hîp kh«ng cã V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn th× chØ Trëng phßng Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng ký x¸c nhËn). Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ký b¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña ®Þa ph¬ng göi Uû ban nh©n d©n cÊp trªn trùc tiÕp. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ký b¸o c¸o kÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña ®Þa ph¬ng göi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. KÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña tØnh ®îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c«ng bè sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 3.3. BiÓu thèng kª ®Êt ®ai cña vïng l·nh thæ vµ cña c¶ n íc do c¬ quan chuyªn m«n thuéc Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng lËp, ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi lËp biÓu vµ ®îc Thñ trëng c¬ quan chuyªn m«n ký tªn, ®ãng dÊu; Vô trëng Vô cã chøc n¨ng gióp Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai ký x¸c nhËn. KÕt qu¶ thèng kª ®Êt ®ai cña c¶ níc ®îc Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng xÐt duyÖt, c«ng bè. 4. ThÈm quyÒn x¸c nhËn biÓu kiÓm kª ®Êt ®ai, b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 4.1. BiÓu kiÓm kª ®Êt ®ai cña cÊp x· do ng êi lËp biÓu ký; b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cÊp x· do ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ lËp b¶n ®å ký tªn, ®ãng dÊu; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x· ký duyÖt biÓu kiÓm kª, b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ ký b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai cña x· göi Uû ban nh©n cÊp trªn trùc tiÕp. 4.2. BiÓu kiÓm kª ®Êt ®ai cña cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cïng cÊp lËp, ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi lËp biÓu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản