Thông tư 288-TTg/TT về việc quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
7
download

Thông tư 288-TTg/TT về việc quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 288-TTg/TT về việc quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 288-TTg/TT về việc quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 288-TTg/TT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 1975 THÔNG TƯ C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 288-TTg/TT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1975 QUY NNH CHÍNH SÁCH I V I TI N V N C A NGƯ I TI U CH H P DOANH V I NHÀ NƯ C VÀ TI N V N C A NGƯ I DƯ C S Ư CG I VÀO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Trong th i gian c i t o xã h i ch nghĩa có m t s ti u ch ã góp v n h p doanh v i Nhà nư c và m t s Dư c sĩ tư, có C a hàng bào ch thu c g i v n vào Ngân hàng Nhà nư c. i v i s v n ó. Nay quy nh chính sách như sau: 1. i v i v n c a ngư i ti u ch h p doanh v i Nhà nư c: S v n mà ngư i ti u ch ưa vào h p doanh v i Nhà nư c là tài s n thu c quy n s h u, h góp vào s n xu t kinh doanh ã ư c hư ng ti n lãi c nh hàng năm. T su t lãi nay quy nh ng lo t là 3,6 o/oo (Ba phNy sáu ph n nghìn m t năm) ti n v n h p doanh và thi hành k t ngày ban hành Thông tư này, không t v n tính lãi các kho n lãi ã tính trư c ây. Khi g p hoàn c nh khó khăn v i s ng ho c khi ã ngh vi c, ngư i ti u ch c n rút m t ph n ho c t t c s v n ã góp, thì Cơ quan ch qu n s tr l i v n c nh và luân chuy n cho ngư i ti u ch . Vi c rút ti n ra ph i theo úng nh ng quy nh c a Nhà nư c. 2. i v i v n c a ngư i Dư c sĩ tư g i vào Ngân hàng Nhà nư c (cũng v y): B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các Cơ quan Ch qu n và U ban hành chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành. Nguy n Duy Trinh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản