intTypePromotion=1

Thông tư 29/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư 29/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý quỹ tạm giữ của ngân sách Nhà nước tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T h«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  29/2000/TT/BT C  n g µ y 24 th¸ng  n¨ m  2000 Q u y   c 4  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n   ý q u ü  t¹ m gi ÷ c ñ a N g © n  s¸ch N h µ  n íc  l t¹i c¸c  ¬   u a n  ®¹i di Ö n  Vi Ö t  a m  ë  n íc n g o µ i cq N ­ C¨n  LuËt Ng ©n    cø    s¸ch nhµ  ícngµy    n  20/3/1996 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/ CP   µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n   lý, Êp  µnh  µ  Õt to¸nNg ©n   ch h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¨n  LuËt söa  æi,bæ     cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch Nhµ     níc sè    06/1998/QH10   µy  ng 20/5/1998  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1998/N§­   CP ngµy 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   ®Þnh   è  s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt viÖc  ®Þ chi ti   ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nNg ©n  l    l h v quy     s¸ch Nhµ   íc.   n  ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ®Þ nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP ban  µnh  µy  th¸ng 10  h ng 28    n¨m 1994   vÒ   Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  ña  é  µichÝnh. nhi v  h   tæ  c BT  Bé  µichÝnh  T  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýQuü   ¹m  ÷cña  ©n  l  t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc   n  t¹ c¸cC¬       quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµinh  i ®¹   Vi   ën     sau:   I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.  ü   ¹m  ÷ cña  ©n   Qu t gi   Ng s¸ch  µ   íc t¹    ¬   Nh n   ic¸c C quan  i diÖn  Öt ®¹   Vi   Nam     íc ngoµi lµ m ét  é  Ën  ü   ©n  ën      b ph Qu ng s¸ch  µ   íc.Quü   îc h×nh  Nh n   ®  thµnh  õ c¸c nguån  t    thu  ña  ©n  c ng s¸ch  µ  íc ph¸tsinh  ¹    ¬  nh n     ti c¸c c quan  i ®¹   diÖn  Öt Nam   Vi   (Ngo¹igiao,Th¬ng  ¹i,Qu © n   ù, Th«ng  Ên    µi truyÒn      m  s  t x∙,§   h×nh,§µitiÕng  ãiViÖtNam,     n    Ban qu¶n  ýlao®éng... ë  ícngoµi. l     n   ) 2. C¸c    kho¶n thu    ña  ©n   chi c Ng s¸ch  µ   íc ph¸tsinh  ¹  ¬   Nh n     t i quan  i C ®¹   diÖn  Öt Nam     íc ngoµi ®Ò u   Vi   ën     ph¶i nép  µo  ü   ¹m  ÷ vµ    v Qu t gi   chØ   îc sö ®  dông    ã  Önh    ña  é  µichÝnh  khic l chic B T   th«ng qua  iÖn  Ët  Bé  ¹igiao ® m do  Ngo     ký,trõc¸c tr ng  îp  ¹m        ê h t øng  theo  Önh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  l c Th t Ch ph (hoÆc  Êp  c ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn).   t  ph u quy 3. Lo¹itiÒn     thu    ü   ¹m  ÷:§«la M ü   chi Qu t gi     hoÆc   Òn  a   ¬ng  ti ®Þ ph theo  quy  nh  ña  Ëtph¸p nícsë  ¹ . ®Þ c lu       ti 4. Nghiªm  Ê m     êng  îp    ¹m  c c¸c tr h chi t øng  õ  ü   ¹m  ÷ cho  n   Þ  t Qu t gi   ®¬ v hoÆc     ©n  µ   c¸nh m kh«ng  ã    Õn  ña  é  µichÝnh, c ý ki c B T   5.  é   µi chÝnh, Bé   BT    Ngo¹igiao  µ  êi ® øng  u   ¬    v ng   ®Ç c quan  i diÖn  ®¹   ViÖt Nam   Þu    ch tr¸chnhiÖ m     theo  âi,kiÓm     µ  d  tra v qu¶n  ý Quü   ¹m  ÷ cña  l  t gi   Ng ©n s¸ch Nhµ   íct¹ C¬     n     quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi. i ®¹   Vi   ën  
  2. II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.C¸c    kho¶n    éc Quü   ¹m  ÷cña  ©n  thu thu   t gi   Ng s¸ch Nhµ   ícbao  å m:   n  g ­C¸c    kho¶n    Ö  Ý  thu l ph qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íct¹ C¬   l  ch nh n     quan  idiÖn  i ®¹   ViÖtNam     ícngoµitheo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ën       ®Þ c BT  ­ C¸c kho¶n thu  Ö  Ý   Êp  é  Õu, giÊy  l ph c h chi   th«ng  µnh, giÊy  h   chøng  nhËn  cho c«ng  ©n  Öt Nam   µ  íc ngoµi nhËp  d Vi   vn    c¶nh, xuÊt c¶nh  µ    ó     v c tr   theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  ­ Thu Õ     Ëp  ña    é  Öt Nam   µm  Öc  ¹ c¸c tæ    thu nh c c¸n b Vi   l vi t i   chøc  èc  Õ    qu t ë  ícngoµi n  ­ TiÒn  n   ï ®µo  ¹othu  ña u  äc    ®Ò b   t   c l h sinh,thùc tËp      sinh vµ    ng,   lao ®é   c¸ckho¶n  åith ng  µ  Òn ph¹tkh¸c.   b   ê v ti     ­TiÒn  Ön  î ña    chøc  èc  Õ,®oµn  Ó  Çn  óng,c¸nh©n     vi tr c c¸ctæ  qu t   th qu ch    ngêinícngoµitÆng  Ýnh  ñ  µ  ©n  ©n  ÖtNam.      Ch ph v nh d Vi   ­C¸c    kho¶n    thu kh¸cdo  é  µichÝnh    BT  quy  nh. ®Þ 2.C¸c    kho¶n    õQuü   ¹m  ÷cña  ©n  chit   t gi   Ng s¸ch Nhµ   ícgå m:   n  ­Chi qu¶n  ýnhµ  íct¹ c¸cC¬      l  n       quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi. i ®¹   Vi   ën   ­Chi ®oµn    ng    Ôm     ra,®ã niªnli cho  chøc  èc  Õ. tæ  qu t ­Chi kh¸ccña  ©n       Ng s¸ch nhµ  íc.   n 3.Thñ  ôcthu vµ    ü   ¹m  ÷cña  ©n    t     chiQu t gi   Ng s¸ch Nhµ   íct¹ C¬     n   i quan  i   ®¹   diÖn  ÖtNam     ícngoµi. Vi   ën   3.1.Thñ  ôcthu vµ  ép  ü   ¹m  ÷cña  ©n    t     n Qu t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc:   n a. Trêng  îp  trùc tiÕp    h thu    b»ng  Òn  Æt   ti m hoÆc   Ðc, kÕ   s   to¸n lËp  Êy    gi nép  Òn vµo  ü   ¹m  ÷cña  ©n  ti   Qu t gi   Ng s¸ch Nhµ   ícthµnh  li :   n  3  ªn ­M ét  ªngiao cho  êinép  Òn.   li     ng   ti ­M ét  ªnl t¹ C¬     li  u    quan  idiÖn i ®¹   ­ M ét  ªnlµm    li   chøng  õ kÕ       ¹ch  t   to¸n ®Ó h to¸n sæ     s¸ch göi vÒ   é   ¹i     B Ngo   giao. b. Trêng  îp  chuyÓn    h thu  kho¶n  ña  ©n  µng, c¨n  chøng  õ ng©n   c ng h   cø  t  hµng, kÕ     to¸n lËp  Êy  ép  Òn  µo  ü   ¹m  ÷ cña  ©n     gi n ti v Qu t gi   Ng s¸ch  µ   íc Nh n   thµnh  li : 2  ªn ­M ét  ªnlµm    li   chøng  õ®Ó   ¹ch to¸nsæ   t   h     s¸ch vµ  öivÒ   é  ¹igiao.   g   B Ngo   ­M ét  ªnl t¹ C¬     li  u    quan  idiÖn. i ®¹   C¸c kho¶n  nép  ü   ¹m  ÷ cña  ©n   thu  Qu t gi   Ng s¸ch nhµ  íc t¹  ¬     n   i quan  i C ®¹   diÖn  Öt Nam     ícngoµiph¶im ë     Vi   ën       sæ s¸ch theo  âiriªng,kh«ng    Én  íi   d    ®Ó l v   kinhphÝ  ña  ¬     c C quan  idiÖn. ®¹   3.2.Thñ  ôcchiQuü   ¹m  ÷cña  ©n    t   t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc:   n 3.2.1.C¨n  vµo  Önh    ü   ¹m  ÷ cña  ©n     cø  l chiQu t gi   Ng s¸ch Nhµ   íccña  é    n  B Tµi chÝnh  Éu  è    é     (m s 1), B Ngo¹i giao    th«ng b¸o (b»ng  iÖn  Ët)  ® m cho  ¬   C quan  i diÖn  Ých  õ Quü   ¹m  ÷ cña  ©n   ®¹   tr t  t gi   Ng s¸ch  µ   íc t¹  ¬   Nh n   i quan  i C ®¹   diÖn  ÖtNam     ícngoµi®Ó   Êp  Vi   ën     c cho    i t ng ® îchëng. c¸c®è  î    
  3. Néi dung  iÖn  öicho  ¬     ® g  C quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµicÇn    ®¹   Vi   ën     ghi râ c¸cth«ng       tinsau  y: ®© C¨n  lÖnh    è.. . . ü   ¹m  ÷ NSNN   ña  é   µi chÝnh. § Ò   Þ   cø  chis . .  / Qu t gi   c BT    ngh trÝch  è  Òn.. . ..tõ  ü   ¹m  ÷  s ti . . .. Qu t gi NSNN   ¹  ¬     t iC quan  i diÖn  Öt  ®¹   Vi Nam   ë... .  Êp  .. . cho.. . . éi dung  c . .    . N chi. . ... . . .. Khi chi tõ Quü   ¹m  ÷ NSNN,  Õ        t gi   k to¸n lËp  Õu    li     â  éi   phi chi (2  ªn)ghi r n   dung    chi(theo ®óng  iÖn  Ët  ña  é  ¹igiao).   ® m c B Ngo   ­M ét  ªnlµm    li   chøng  õ®Ó   ¹ch to¸nsæ   t   h     s¸ch vµ  öivÒ   é  ¹igiao.   g   B Ngo   ­M ét  ªnl t¹ c¬    li  u    quan  idiÖn. i ®¹   3.2.2.C¨n  lÖnh    ü   ¹m  ÷  ña  ©n     cø  chi Qu t gi c Ng s¸ch  µ   íc,Bé   µi Nh n   T   chÝnh  Ëp  l th«ng  i Öt  dù    Òn  ng  Öt Nam   ®îc qui® æi  õ sè  tr duy y  to¸nti ®å Vi   (   t  ngo¹itÖ  ∙  îc trÝch tõ Quü   ¹m  ÷ cña  ©n     ®®     t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc nh©n  íitØ      n  v   gi¸ h¹ch to¸ndo  é  µichÝnh      BT  quy  nh)  ¹ch to¸n­ ghithu "TiÒn  Ö  Ý    ù  ®Þ h          l ph l∙nhs hoÆc     c¸c kho¶n  kh¸c ë  íc ngoµi"®ång  êi­ Ghi    Êp  thu   n    th     chi"C cho  é,  ¬   BC quan" ­ ®èi îng ® îchëng  ©n      t   Ng s¸ch Nhµ   íc(t ng    n   ¬ øng  theo  ¬ng, kho¶n, Ch     m ôc  ôcNg ©n  l  s¸ch Nhµ   íc).   n 3.2.3.Trêng  îp  ¹m    h t øng  õ Quü   ¹m  ÷ cña  ©n   t  t gi   Ng s¸ch  µ   íc theo Nh n     lÖnh  ña  Ýnh  ñ,C¬   c Ch ph   quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµicã  ®¹   Vi   ën     tr¸chnhiÖ m     b¸o    Ò   é   ¹igiao vµ  é   µi chÝnh    ö  ývµ    Õt    c¸o v B Ngo     BT  ®Ó x l   gi¶iquy c¸c kho¶n  t¹m  øng  µy. n 4.Ch Õ             ü   ¹m  ÷cña  ©n    ®é b¸o c¸o thu chiQu t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Hµng  ý  Ë m   Êt lµngµy  cña    qu ch nh     20  th¸ngcuèiquý,C¬         quan  idiÖn  ®¹   ViÖt Nam     íc ngoµi b¸o  nhanh    ën     c¸o  b»ng  iÖn  Ò   é   ¹igiao  è    ña  ® v B Ngo   s dc Quü   ¹m  ÷cña  ©n  t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc.Bé  ¹igiao tæng  îp b¸o c¸o sè    ü     n   Ngo     h       d Qu t¹m  ÷ nãitrªncho  é   µi chÝnh    ã  Ön  gi       BT  ®Ó c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi  x l  th ,tr¸nht×nh    tr¹ngtån  ng, Bé   µi chÝnh  Ï t¹m  õng  Êp      ®ä   T  s  ng c ph¸tkinh phÝ   ý  Õp    qu ti theo  cho  ¬   C quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµin Õu  ®¹   Vi   ën     kh«ng  Ën  îcb¸o    è  nh ®   c¸o s d theo ®óng  êih¹n trªn.   th     ­ Hµng  ý, n¨m,  ¬     qu   C quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi lËp  ®¹   Vi   ën     b¸o    c¸o t×nh  ×nh      ¹itÖ  õ Quü   ¹m  ÷ cña  ©n  h thu chingo   t   t gi   Ng s¸ch Nhµ   íc(BiÓu  É u     n  m 2)  öivÒ   é   ¹igiao,Bé   ¹igiao  g   B Ngo     Ngo   tæng  îp b¸o  thu chiQuü   ¹m  ÷ h  c¸o      t gi   cña  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc cña  ¬     n  C quan  idiÖn  Öt Nam     íc ngoµigöi Bé  ®¹   Vi   ën      TµichÝnh  Óu  É u   è    (bi m s 3). ­ §Þnh  ú  é   µi chÝnh  èi hîp  íiBé   ¹igiao  Õn  µnh  Óm       kBT  ph   v   Ngo   ti h ki tra Quü   ¹m  ÷ cña  ©n   t gi   Ng s¸ch  µ   íc t¹  ¬   Nh n   iC quan  i diÖn  Öt Nam     íc ®¹   Vi   ën   ngoµi.Khi kiÓm     Õu      tra n ph¸thiÖn  ã    c kho¶n  thu    chi kh«ng  ng  Õ   ,  ®ó ch ®é h¹ch to¸n kh«ng  ng  ×  é   µi chÝnh  Ï xuÊt to¸n,®ång  êic¸ nh©n  µ    ®ó th B T   s      th     v ngêi® øng  u   ¬     ®Ç C quan  ã  c tr¸chnhiÖ m  åihoµn  è  Òn ®∙      b  s ti   chisai. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n     1. Ng êi ® øng  u   ¬       ®Ç C quan  idiÖn  Öt Nam   ¹  íc ngoµichÞu  ®¹   Vi   ti   n   tr¸ch   nhiÖ m   trong viÖc  ùc hiÖn    th   qu¶n  ýc¸c kho¶n      ü   ¹m  ÷ cña  ©n   l    thu chiQu t gi   Ng s¸ch Nhµ   íctheo quy  nh  ña    n    ®Þ c Th«ng   µy. tn
  4. 2. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý  µ  t c hi l   15  k t ng k v thay  Õ  th Th«ng   sè  TC/TC§N   µy  t 11  ng 20/4/1992  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ýQuü   ¹m  ÷ cña  ©n   l  t gi   Ng s¸ch Nhµ   ícë    qu¸n,c¬    n   c¸c Sø    quan  idiÖn  ®¹   ngo¹igiao taë  ícngoµi.     n   3. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    ¬     qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c C quan  ®¹idiÖn  Öt Nam     íc ngoµiph¶n    Vi   ën     ¸nh  Ò   é   µi chÝnh  µ  é   ¹igiao  vBT  v B Ngo   ®Ó   nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy M É u   è  s1   Ìm  (K theo Th«ng   è    ts 29/2000/TT­ BTC   µy  ng 24/4/2000) Bé  µichÝnh T  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph L Ö n h  c hi q u ü  t¹ m gi ÷ Sè:..  ./TG .                 K Ýnh  öi: C¬   g    quan  idiÖn  ÖtNam   ¹ .. . ... ®¹   Vi   t   . . .. i § Ò   Þ  ¬   ngh C quan  idiÖn  Ých Quü   ¹m  ÷cña  ©n  ®¹   tr   t gi   Ng s¸ch Nhµ   íct¹   n    i C¬   quan  Êp  c cho.. . ...... . . ...... C¨n  cø: Quy Õt  nh/C«ng    è:. . .. µy.. . ..cña  ¬  ®Þ v¨n s . . .  ng . . .  . . (C quan) Néi dung    chi: Ngo¹itÖ    (b»ng  è): s        (b»ng  ÷):         ch   Hµ   éi,ngµy.. . . N  . . . th¸ng.. .    . .n¨m... . . . .. TL. Bé  ëng  é  µichÝnh    tr BT  Vô  ëng  ô  µichÝnh  i ngo¹i         tr VT  ®è  
  5. M É u   è  s2 (KÌm  theo  Th«ng   è  ts 29/2000/TT­ BTC  ngµy    24/4/2000)                                                                                                                       b¸o c¸o q u y Õ t to¸n thu c hi q u ü  t¹ m gi ÷ ( ïng  D cho  ¬  c quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi) ®¹   Vi   ën   (LËp    Õttheo  ôc  ôcNg © n  chiti   m l  s¸ch nhµ  íc)   n Th¸ng..   .n¨m...     . .     . (§¬n vÞ  tÝnh: mçi lo¹ ®ång  tiÒn 1  i biÓu) M ôc TiÓu                 éi dung              N   Quy Õt  Quy Õt    to¸n m ôc to¸nth¸ng (luükÕ   õ®Ç u       t  n¨m) A.  è  S thu: 1.D     th¸ngtr cchuyÓn    í  sang: 2.Ph¸tsinh thu trong th¸ng:          028 Thu  Òn  µ  éc  ë  ÷u  µ   íc,nhµ  ç ­ ti nh thu s h Nh n   ht ¬ng,nhµ    thuª 01 Thu  Òn nhµ  ti   cho  thuª 15 Kh¸c 042 L Ö   Ý  ¹igiao ph ngo   01 L Ö   Ý  µm  é  Õu ph l h chi 02 L Ö   Ý  µm  ph l Visa 03 L Ö   Ý  ¨ng  ý    ó ph ® k c tr 15 Kh¸c 046 L Ö   Ý  µnh  Ýnh ph h ch 06 C«ng  chøng 15 Kh¸c 068 Thu  Òn b¸n  µis¶n  ti   t   02 ¤  t« 05 §å  ç g 07 M¸y  Ýnh,f«t«,m¸y  t      fax 15 C¸c  µis¶n  t  kh¸c 062 Thu  kh¸c 15 C¸c kho¶n  thu kh¸c: i © n  hµng, hoµn   l∙ Ng
  6. thuÕ,.. . . 076 ViÖn  î tr cho  ôc  ch  m ®Ý kh¸c 15 C¸c  chøc  tæ  kh¸c S chitrong th¸ng (theo lÖnh    è...cña  é       chis   . B B.  è      TµichÝnh)   ­Chi chuyÓn     sang  ån  ngu kinh phÝ    ­Chi kh¸c    ­ChuyÓn  Ò   ícnép    vn  NSNN C.  è    S d chuyÓn  sang  th¸ngsau:     Ng êilËp  Óu   bi Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Thñ  ëng  ¬  tr c quan  
  7. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u   è  s3 (KÌm  theo  Th«ng   è  ts 29/2000/TT­ BTC  ngµy    24/4/2000)                                                                                    B¸o c¸o q u y Õ t to¸n thu c hi q u ü  t¹ m gi ÷ n¨ m....... (Dïng cho  é   ñ    B ch qu¶n) C¬   quan  Sè     u   ú d ®Ç k Sè     thu trong kú   Chi trong kú      theo  Sè     èikú d cu   ®¹idiÖn   lÖnh  é   µichÝnh  BT  Nguyªn  Quy  Nguyªn  Quy  USD Nguyªn  Quy  USD Nguyªn  Quy  USD tÖ USD tÖ tÖ tÖ Anh BØ .. . .. .. . . .. ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­  ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ Tæng   céng Ngµy...  th¸ng..  .n¨m... .   . Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2