intTypePromotion=1

Thông tư 29/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
75
lượt xem
1
download

Thông tư 29/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tỉnh, Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  29/2001/TT­B T C   g µ y  8 th¸ng 5 n¨ m  2001 c n H í ng d É n  m é t  è  c ¬  ch Õ  t µi h Ý n h   s  c ¸p d ô n g  t¹ik h u  v ù c    th Þ  tr Ê n D ¬ n g   n g, h u y Ö n  P h ó   u è c, tØ n h   §« Q Kiªn Gian g C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh. BT  C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 97/2000/Q§­TTg  µy  ng 16/8/2000  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  dông  ét  è  ¬  Õ   Ýnh  ph v vi ¸p  m s c ch ch s¸ch t¹   i khu  ùc  Þ  Ên  v th tr D ¬ng §«ng,huyÖn  ó  èc,tØnh      Ph Qu   KiªnGiang. Bé   µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh    ông  ¹  T  h  th   ch ®é t   ¸p d ti khu  ùc  v thÞ  Ên D ¬ng  tr   §«ng,huyÖn  ó  èc,tØnh      Ph Qu   KiªnGiang    nh sau: I­ è i tî ng ¸p d ô n g:  § Nhµ   u    Öt Nam   µ  µ  u    ícngoµi®Ç u      iÓn s¶n  Êt, ®Ç tVi   v nh ®Ç tn     tph¸ttr   xu   kinh doanh, x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ¹      d csht ti khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng (kh«ng  bao  å m   ©n  g s bay  ó  èc),huyÖn  ó  èc,tØnh  Ph Qu   Ph Qu   KiªnGiang  éc ®èi t   thu    ­ îng ¸p dông     Th«ng   µy  tn bao  å m: g 1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   Vi   kh«ng  ©n  Öth×nh  ph bi   thøc së  ÷u:C«ng     h   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n;c«ng      Çn;    hh  ty cæ ph c«ng    îp  ty h doanh; doanh    nghiÖp    t nh©n; hîp t¸cx∙;li   Öp  îp t¸cx∙;         ªnhi h       doanh nghiÖp  µ  íc; nh n 2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   tham    îp  ng  îp c v ®Ç tn     bªn  c¸c giaH ®å h   t¸ckinh doanh      theo  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam;  chøc,c¸ nh©n  íc Lu   tn    i Vi   tæ     n  ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  ¹  Öt Nam     tiVi   kh«ng  éc    ×nh  thu c¸c h thøc  u    ®Ç t theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   3. C¬   ë    ôc,®µo  ¹otthôc,d©n  Ëp,b¸n    s gi¸od   t      l   c«ng;c¬  ë  tÕ   ©n,   s y  tnh   d©n  Ëp;c¬  ë  ho¸ ® îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  îp  l   s v¨n      l v ho   h ph¸p theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   4. Doanh    nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ  c c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ x∙héi, ch tr       tæ chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang cã  ¨ng  ý   ® k kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5. C¸  ©n, nhã m     nh   kinh doanh  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng    th l v ho   theo  NghÞ   nh   ®Þ sè  66/H§BT  µy  ng 2/3/1992 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ);    ph 6. Nhµ   u    µtæ    ®Ç tl   chøc  kinh tÕ  µichÝnh    ícngoµi,c¸ctæ    t  ën       chøc  kinh  tÕ  ang  ã  èn  u    ¹  Öt Nam;  ® c v ®Ç t t i Vi   C«ng  ©n  Öt Nam   µ  êi ViÖt Nam   d Vi   v ng     ®Þnh      ícngoµi;ngêinícngoµith ng  óë  Öt Nam   µ    ícngoµimua   cë n          ê tr   Vi   v ën     cæ   Çn, gãp  èn  µo    ph   v v c¸cdoanh  nghiÖp  ¹ khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  t i v th tr   §«ng.
  2. 2 II­ í ng d É n  u  ® ∙i Ò  thu Õ  v µ    H  v c¸c k h o ¶ n  n é p  n g © n  s¸ch: 1.Dù     u      ¸n ®Ç tkinhdoanh  lÞch t¹ khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng    du     i v th tr   §«ng  îch­ ®  ëng    ®∙i ®Ç u  t u    theo Danh  m ôc  A  Phô  lôc kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ. Dù   ®Ç u    c Ch ph   ¸n  t kinh doanh      du lÞch thµnh  Ëp tr cngµy    l   í  1/9/2000 chØ  îchëng  ®∙i®Ç u      ®  u    ttheo NghÞ   nh   ®Þ sè 51/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ    Ch ph cho  êigian cßn  ¹   ×nh  th     l iTr . tù,thñ tôc®Ó   îchëng  ®∙i®Ç u    ùc hiÖn      ®  u    tth   theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h 2. NgoµichÝnh      s¸ch u  ∙itheo  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam,   ®  Lu   tn    i    NghÞ   ®Þnh  è  s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam;  Ët KhuyÕn  Ých  u      Lu   tn    i Vi   Lu   kh ®Ç t trong   níc(söa  æi),NghÞ   nh  è    ®   ®Þ s 51/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    ÕtthÞ  µnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    ®Þ chiti   h Lu   kh ®Ç t trong níc (söa  æi),    ®   c¸cdù    u    ¹ khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng    ¸n ®Ç tt   i v th tr   §«ng  Ó  dù    u    (k c¶  ¸n ®Ç tkinh doanh    du  Þch theo ®iÓ m   nªu  l    1  trªn)  cßn  îchëng    ®∙isau  y: ®  c¸cu    ®© a/ Gi¶m    50%   Òn  ti thuª®Êt,tiÒn      thuªm Æt   íc,m Æt   Ón  víikhung    n  bi so    gi¸hiÖn  µnh  ña  µ   íc¸p dông  ¹ khu  ùc  Ön  ó  èc.   h c Nh n     t i v huy Ph Qu b/C¸c  Æt   µng    m h s¶n  Êtt¹ khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  xu    i v th tr   §«ng    ÊtkhÈu  khixu   ¸p dông    møc  Õ  ÊtthuÕ  ÊtkhÈu  thu su   xu   0%. §èivíi   Æt   µng     mc¸c h s¶n  Êtt¹ khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  xu     i v th tr   §«ng  ÊtkhÈu  xu   cã møc  Õ  Êt khÈu  thu xu   theo  Óu  Õ  Õ  Êt khÈu  õ 1%   ëlªn® îch­ Bi thu thu xu   t   tr       ëng møc  Õ  ÊtthuÕ  ÊtkhÈu    thu su   xu   0% ph¶i®¶m     b¶o  iÒu  Ön  ® ki sau: C¸c  Æt   µng  Êt khÈu  µy  m h xu   n ph¶i® îcs¶n  Êt trªn®Þa   µn  Þ  Ên    xu     b th tr   D ¬ng §«ng  c¸c tæ  do    chøc  kinh tÕ  Êt khÈu    xu   hoÆc   Ën  û    Êt khÈu. nh u th¸cxu     Ngoµi hå  ¬  µng    sh ho¸  Êt khÈu  xu   theo    nh  ña  Ët  Õ  Êt khÈu, qui ®Þ c Lu thu xu     thuÕ  Ëp  Èu,tæ  nh kh   chøc  Êt khÈu  µng    xu   h ho¸ hoÆc   Ën  û    Êt khÈu  nh u th¸cxu   hµng    ho¸ cßn ph¶ixuÊt tr×nh cho  ¬        c quan    H¶i quan    c¸c chøng  õ lµm      t  c¨n cø x¸c minh  µ m Æt   µng  îc s¶n  Êt  ¹  Þ  Ên  ¬ng  l  h ®  xu t ith tr D §«ng: Ho¸  n       ®¬ b¸n hµng  ña  ¬  ë  c c s s¶n  Êt ë  Þ  Ên  ¬ng  xu   th tr D §«ng  hoÆc  B¶n  hµng    Ìm  kª  ho¸ k theo hîp ®ång     mua  µng  ña  êis¶n  Êtkh«ng  ã    n  hµng    Þ  h c ng   xu   c ho¸ ®¬ b¸n  ë th trÊn  ¬ng  D §«ng; B¶n  hµng    kª  ho¸  Êt khÈu  ã  xu   c møc   Õ  Êt khÈu  thu xu   theo  BiÓu  Õ  Õ  Êt khÈu  õ 1%   ëlªn® îchëng  thu thu xu   t   tr       møc  Õ  Êt thuÕ  Êt thu su   xu   khÈu    0% theo  íng dÉn  ¹  h  ti Th«ng   µy.Gi¸m  c  chøc  Êt khÈu  tn   ®è tæ  xu   hoÆc   nhËp  û    ÊtkhÈu  ý    µo  u th¸cxu   k tªnv B¶n    tæ  kª do  chøc  × nh  Ëp vµ  Þu  m l   ch tr¸ch   nhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh    µ  tr     t ch x¸cv trung thùc cña      B¶n kª. c/Nhµ   u    ícngoµi,ngêiViÖtNam   nh      ícngoµi®Ç u    ¹ khu    ®Ç tn         ®Þ cën     tt i  vùc  Þ  Ên D ¬ng  th tr   §«ng theo  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam,    Lu   tn    i Vi   khichuyÓn  thu  Ëp  níc ngoµi nép  Õ  i  íithu  Ëp  nh ra      thu ®è v   nh chuyÓn  níc ngoµi theo ra        møc  3%. d/Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµiho¹t®éng     n     kinhdoanh  ¹ khu  ùc  Þ  Ên   t i v th tr   D ¬ng §«ng kh«ng  theo  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam;  µ  u     µ tæ  Lu § tn    i Vi   nh ®Ç t l   chøc kinh tÕ  µichÝnh    íc ngoµi,c¸c tæ    t  ën       chøc  kinh tÕ  íc ngoµi ®ang  ã    n    c vèn  u    ¹  Öt Nam,  êinícngoµith ng  ót¹  Öt Nam   µ    ícngoµi, ®Ç tt i Vi   ng       ê tr   i Vi   v ën     ngêi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi mua     Çn  ña      ®Þ c n    cæ ph c doanh  nghiÖp  Öt Vi   Nam   ¹  ti khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng, khichuyÓn  nhËp  níc ngoµinép     thu  ra      thuÕ  i víi   Ëp  ®è     nh chuyÓn    ícngoµitheo møc  thu ra n       5%.
  3. 3 3. C¸c    kho¶n  Õ  µ    ©n  thu v thu ng s¸ch kh¸c thùc hiÖn        theo    c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h III­H í ng d É n  q u ¶ n  l ý v è n ® Ç u  t t õ n g © n  s¸ch    N h µ  n í c c h o  c¸c d ù  ¸n p h¸t  tri Ó n k Õ t c Ê u  h ¹ t Ç n g k ü  thu Ë t v µ  h ¹  t Ç n g x∙ h é i k h u  v ù c  th Þ  tr Ê n D ¬ n g  § « n g: 1.LËp  ù    èn  u      d to¸nv ®Ç tcho khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng: Hµng  n¨m, c¨n  vµo  ù   cø  d to¸n thu  ©n     ng s¸ch  µ   íc trªn ®Þa   µn  Nh n     b huyÖn  ó   èc  UBND   Ph Qu do  tØnh  Kiªn Giang    giao (kh«ng  Ó     k c¸c kho¶n   ghi thu kh«ng    giao c©n  i ng©n    ®è   s¸ch nh      Ò   äc  Ý, viÖn  Ý, viÖn  î   ghithu v h ph   ph   tr   , huy  ng  ©n  ©n  ng  ãp,..   ®é nh d ®ã g . trong  ù  ) d to¸n ng©n    s¸ch  µng  h n¨m  ña  c tØnh  Kiªn Giang.UBND       tØnh  Kiªn Giang    Þ    ®Ò ngh møc  èn  u    v ®Ç t riªngcho    khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng  öiBé  µichÝnh. g  T  C¨n  vµo    Þ   ña  cø  ®Ò ngh c UBND   tØnh  Kiªn Giang, Bé   µi chÝnh      T  xem   xÐt x¸c ®Þnh     tæng møc  èn  ©n  v ng s¸ch Nhµ   íc®Ç u      n  triªngcho    khu  ùc  Þ  v th trÊn D ¬ng    §«ng trong nhiÖ m  ô    ña  ©n    v chic ng s¸ch Trung  ng  µ  Ïth«ng      ¬ v s  b¸o cho tØnh  ïng víi Öc  Ýnh  ñ  c    vi Ch ph giao dù    ©n    to¸nng s¸ch hµng    n¨m. Trªn c¬  ë    s møc  èn  îcth«ng  vµ  v ®  b¸o  quy  ¹ch cña  ho   khu  ùc  Þ  Ên D ­ v th tr   ¬ng §«ng,tØnh  Õt  nh  ô  Ó    quy ®Þ c th danh  ôc  µ  m v møc  èn    v c¸c c«ng  ×nh h¹  tr   tÇng  îc®Ç u    ®  ttheo  ©n  Êp  èn  u    ïhîp víi ph c v ®Ç tph       quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ® îc ho   ho     duyÖt hµng    n¨m  µ  ¨ng  ý  v® k danh  ôc    m c¸cc«ng  ×nh nµy  Ò   é  Õ   ¹ch vµ  tr   v B K ho   §Çu ,Bé  µichÝnh    Êp    èn  µ  t  T   ®Ó c ph¸tv v theo dâithùc hiÖn.      2. Ph¬ng    thøc qu¶n  ý, Êp    l  c ph¸t, Õ     c¸o vµ  Õt    èn  u    ch ®é b¸o    quy to¸nv ®Ç tcho    khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng: Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  î Êp  ã  ôc    è  èn  u     õ nguån    T  th   tr c cm tiªus v ®Ç t t   thu trªn®Þa   µn  Ön  ó   èc    b huy Ph Qu cho tØnh qua  ë   µi chÝnh  VËt    ST  ­  gi¸tØnh  KiªnGiang    u      ®Ó ®Ç tcho  khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng. VÒ  nguyªn  ¾c  è  èn  îc ®Ç u    ¹ cho  t sv ®  tl i   khu  ùc  Þ  Ên  ¬ng  v th tr D §«ng  ph¶ic¨n cø  µo  è  ùc thu ng©n      v s th     s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m    a  µn  Ön  trªn®Þ b huy Phó  èc. Nh ng    ñ  ng  iÒu  µnh,qu¸ tr×nh cÊp      theo  ù  Qu   ®Ó ch ®é ® h      ph¸tc¨n cø  d to¸n®∙  îcth«ng    Õt   ®  b¸o.K qu¶  ùc thu t¨ng,gi¶m  víidù    Ï® îc®iÒu  th       so    to¸ns     chØnh  µo  ù    v d to¸nn¨m  sau. C¨n  dù    èn  u    n¨m  îcduyÖt  cø  to¸nv ®Ç tc¶  ®  cho  Þ  Ên D ¬ng  th tr   §«ng  µ  v ®Ò   Þ   ña  a   ¬ng  Ò   Õn    ùc  Ön  èil ng  ©y  ùng  ¬    ngh c ®Þ ph v ti ®é th hi kh  î x d c b¶n cña    ù  ®Ç u  , Bé   µi chÝnh  ¹m  c¸c d ¸n  t  T   t øng hoÆc   Êp  èn  c v qua  ©n  ng s¸ch  tØnh    KiªnGiang    ®Ó thanh to¸n. Kho¶n  èn  ©n  v ng s¸ch Trung  ng  Êp    ¬ c cho  khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng  chØ  ö  ông  sd cho  ôc  ch  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  m ®Ý xd c s h  khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  v th tr   §«ng theo  quy  ¹ch  ho tæng  Ó  ña  Þ  Ên  ¬ng  th c th tr D §«ng  îc cÊp  ã  Èm   ®  c th quyÒn  duyÖt. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön, ®Þa   ¬ng  îc chñ  ng  iÒu  tr th hi   ph ®  ®é ® chØnh  møc   èn  u     ÷a    v ®Ç t gi c¸c c«ng  ×nh  ã m   nhã m     tr nh B,  C trong  ¹m    ph vi tæng møc   èn  ∙  îc duyÖt.N Õ u   v ®®    thay  æi  ® danh  ôc    m c¸c c«ng  ×nh  tr ph¶i   ®¨ng  ý  ¹víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh. k l     K ho   § iB t  T   Hµng  ý,tØnh  ã  qu   c tr¸chnhiÖ m     b¸o    é   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  c¸o B T     K ho v §Çu    t×nh  ×nh  ùc  Ön  u    x©y  ùng, cÊp  t h th hi ®Ç t d   ph¸t vèn    cho  õng  t c«ng 
  4. 4 tr×nh,cuèin¨m  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ®ång  öiBé   µi chÝnh, Bé   Õ       b¸o    t  ph ( g  T   K ho¹ch vµ  Çu )kÕt   § t  qu¶  ùc hiÖn  n¨m. th   c¶  Vèn  u    ®Ç tcho    c¸cc«ng  ×nh ® îcquyÕt to¸nvµo  ©n  tr        ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph hµng  n¨m, nhng    ét  Çn    ghim ph riªngcho      c¸c c«ng  ×nh ®Ç u      tr   t ë khu  ùc  Þ  v th trÊn D ¬ng    §«ng. ViÖc  qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tvµ  Õt    quy to¸n vèn  u    cho  õng    ®Ç t t c«ng  ×nh tr   ®Ç u    ¹ khu  ùc  Þ  Ên D ¬ng  tt  i v th tr   §«ng  ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng      c¸cquy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   ícvÒ   h c Nh n   qu¶n  ýx©y  ùng  ¬  l  d c b¶n. IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý,c¸c u  ∙ivÒ   µichÝnh  îc tn c hi l     t  k    ®   t  ®  ¸p  ông  õ ngµy  d t  01/09/2000.Trêng  îp    i îng  îc hëng  ®∙ivÒ   Õ    h c¸c ®è t ®   u    thu theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng    µy  t n kh«ng  ¹ch  h to¸n ® îc riªng sè  Õ  îc miÔn       thu ®   gi¶m theo    c¸c møc   ®∙ihoÆc   ∙  ùc hiÖn  Õt  u    ® th   quy to¸n thuÕ    n¨m 2000  ×  th kh«ng  Ýnh  ¹ thuÕ. M äi  t li     quy  nh  íc ®©y   Ò   Õ     µichÝnh, vÒ   Õ  ®Þ tr   v ch ®é t     thu ¸p dông  i víi   i t ng quy  nh  ¹ Th«ng   µy    íi   ®è     ®è  î   c¸c ®Þ ti  tn tr¸v  i Th«ng   µy  u   tn ®Ò b∙i á.  b
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2