intTypePromotion=1

Thông tư 29/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
79
lượt xem
12
download

Thông tư 29/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 29/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 29/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  v¨n h o¸ th«ng tin  è  29/2001/TT­B V H T T   S n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  2001 H íng d É n  thùc  Ö n   6  hi Q u y Õt ® Þ n h  sè 46/2001/Q§­T T g  n g µ y 04/4/2001  c ña T h ñ  T íng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  q u ¶ n  lý x u Êt k h È u,  n h Ë p   h È u   µ n g  h o¸ thêi ú   k h  k 2001­2005 Thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 4  04    n¨m  2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng      ho¸ thêikú  2001­2005,Bé    V¨n    ho¸ Th«ng    tinhíng dÉn    thùc hiÖn    Môc  (Danh  V  môc  hµng  ho¸ thuéc diÖn qu¶n    lý chuyªn ngµnh  v¨n ho¸ th«ng    tin)cña Phô    03  lôc sè  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  sau: nh  I.  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  q u ¶ n  lý h µ n g  h o¸  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  c h u yªn n g µ n h   v¨n h o¸ ­ th«ng tin 1. Hµng    ho¸,thiÕtbÞ      xuÊt nhËp    khÈu trong danh    môc qu¶n    lýchuyªn  ngµnh      v¨n ho¸ th«ng    tinthuéc lÜnh    vùc kinh doanh  Æc     îc®iÒu    ® thï®   chØnh  th«ng qua    b¶n  c¸c v¨n  ph¸p      luËtnh:LuËt XuÊt    b¶n, LuËt B¸o      chÝ, c¸c NghÞ      ®Þnh  48/CP, NghÞ     ®Þnh 26/CP  cña ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n    lý c«ng    t¸c®iÖn  ¶nh. 2. Hµng      ho¸,thiÕtbÞ    nhËp  khÈu thuéc  diÖn  qu¶n    lýchuyªn ngµnh      v¨n ho¸ th«ng    tin quy ®Þnh  trong  Th«ng   nµy  t ph¶i ®¸p    øng  ®Çy     ®ñ c¸c quy  ®Þnh  trong c«ng      t¸cqu¶n    lý ho¹t®éng    v¨n ho¸ th«ng    ph¶i phï hîp    tinvµ      víi c«ng nghÖ, quy  ho¹ch ph¸ttr       iÓnngµnh.  3. Do     tÝnh  Æc     ® thïcña s¶n phÈm  v¨n ho¸ nªn    c¸c doanh nghiÖp  cã  ®¨ng  kinh doanh    ký    víingµnh hµng    míi® îc phÐp  phï hîp      nhËp  khÈu    i c¸c lo¹  hµng hãa  quy  nh  ®Þnh    t¹ phÇn  I i II  cña Th«ng   tnµy. II. a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c h u yªn n g µ n h  v¨n h o¸   d th«ng tin c Ê m  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u 1.Danh    môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    tincÊm   xuÊtkhÈu   a) §å      i   cæ c¸clo¹ . b) HiÖn      vËtthuéc c¸cb¶o      tµng  c¸cditÝch  vµ      lÞch sö        v¨n ho¸. c) C¸c  iîng phËt,®å   cóng    lo¹    t   thê  b»ng mäi chÊt liÖu xuÊt xø          tõ nh÷ng  n¬ithê tùcña              c¸ct«n gi¸o(®×nh,chïa,miÕu, nhµ        thê).   d) S¸ch,b¸o,phim        ®iÖn ¶nh,phim    video,vËt thÓ  ghih×nh,ghitiÕng      ®∙        hoÆc   liÖu nghe  d÷    nh×n kh¸c (CD, VCD,      DVD,    c¸txÐt)vµ          c¸c v¨n ho¸ phÈm   kh¸cthuéc diÖn      cÊm   phæ   biÕn,l hµnh     u  t¹ ViÖtNam. i   2.Danh    môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    tincÊm   nhËp  khÈu 
  2. 2 a) C¸c  i lo¹ v¨n ho¸ phÈm   néi dung  cã    ®åi truþ,khiªu d©m,      kÝch ®éng  b¹o lùc,ph¶n      ®éng  chèng    l¹Nhµ    i nícViÖtNam.   b) C¸c  i   lo¹  ch¬itrÎ   ¶nh  ®å     cã  em hëng xÊu ®Õn     gi¸odôc nh©n c¸ch vµ    trËttùan      toµn   x∙héi. III.H µ n g  h o¸ ® îc p h Ð p  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u     thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý c h u yªn n g µ n h  v¨n h o¸ th«ng tin  1.Danh    môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    tinxuÊtkhÈu    a) C¸c  i phÈm   lo¹ Ên  (s¸ch,b¸o,t¹p chÝ, tranh,¶nh, lÞch) kh«ng                thuéc  diÖn  ®iÒu chØnh  cña  kho¶n    1.d Môc  . II b) T¸c phÈm  ®iÖn ¶nh  s¶n  vµ  phÈm  nghe nh×n kh¸c ® îc ghi trªnmäi          chÊtliÖu vµ      kh«ng  thuéc diÖn    ®iÒu  chØnh cña kho¶n  d  1­ Môc  .II c) C¸c      t¸cphÈm  nghÖ  thuËtthuéc c¸c thÓ  i   îcs¶n        lo¹  ®   míi xuÊt trªnmäi      chÊtliÖu nh:giÊy,v¶i,               lôa,gç,s¬n mµi,®ång, ®¸        (cã xuÊtxø      râ rµng). 2.Danh    môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    tinnhËp  khÈu  a) C¸c    phÈm     lo¹ Ên  i (s¸ch,b¸o,t¹pchÝ,tranh,¶nh,lÞch).             b) T¸c phÈm  ®iÖn ¶nh  s¶n  vµ  phÈm  nghe nh×n kh¸c ® îc ghi trªnmäi          chÊtliÖu.   c) HÖ     thèng chÕ b¶n  s¾p  vµ  ch÷  chuyªn dïng    ngµnh    in(m¸y quÐt,m¸y      kh¾c ph©n  mµu,  m¸y tr¸nghiÖn    phim,b¶n    thiÕtbÞ      invµ    t¹omÉu). d) M¸y      i   inc¸c lo¹ (m¸y inoffset      ,m¸y    inflexo,m¸y      inèng  ®ång, m¸y        ingia nhiÖt,  m¸y    intampon  m¸y    vµ  inlasermµu).   IV. g u yªn t ¾ c q u ¶ n  lý x u Êt n h Ë p  k h È u    n 1.§èivíi       danh  môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    tinxuÊtkhÈu    C¸c  i lo¹ hµng    ho¸ nªu  i t¹ kho¶n  Môc  I îc phÐp  1  II    ® xuÊt khÈu    theo nhu  cÇu. Bé    V¨n    ho¸ Th«ng    tinkh«ng  cÊp giÊy phÐp    xuÊtkhÈu,kh«ng        phª duyÖt  néidung, sè îng,trÞ gi¸s¶n      l       phÈm  xuÊt khÈu. Thñ        tôc xuÊt khÈu      gi¶iquyÕt  t¹ H¶iquan:     i a)      §èi víihµng ho¸ thuéc  kho¶n  a  1­ Môc   Ivíi®iÒu  1­ vµ  b  II    kiÖn  îc ®   phÐp s¶n xuÊtvµ u    l hµnh   t¹ ViÖtNam. i   b) §èivíi       hµng    ho¸ thuéc kho¶n  c    1­ Môc  I giÊy têchøng  II cã      minh  nguån  gèc    râ rµng  n¨m  vÒ  s¶n xuÊtvµ    chñ  h÷u    së  hîp ph¸p cña      t¸cphÈm. 2.§èivíi       hµng    ho¸ chuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    tinnhËp  khÈu  a) Hµng  ho¸ nhËp  khÈu      i phÈm   lµ c¸c lo¹ Ên  (s¸ch,b¸o,t¹p chÝ, tranh,           ¶nh, lÞch) ph¶i ® îc Bé          V¨n  ho¸ Th«ng   tinphª duyÖt    néi dung  kÕ   vµ  ho¹ch   nhËp  khÈu  íckhidoanh  tr     nghiÖp lµm      thñ tôcnhËp khÈu.
  3. 3 b) Hµng  ho¸      lµ t¸cphÈm  ®iÖn ¶nh ph¶i ® îc Bé      V¨n  ho¸ Th«ng    tinphª  duyÖt néi dung vµ kÕ  ho¹ch nhËp  khÈu theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè  28/2000/TT­ BVHTT   ngµy 31/10/2000 híng dÉn  NghÞ  ®Þnh  26/2000/N§­ sè  CP   ngµy  3/8/2000 cña  ChÝnh phñ  ho¹t®éng  vÒ    ®iÖn ¶nh (®îcgöikÌm      theo  Th«ng  tnµy). §èi víis¶n      phÈm  nghe    ­ nh×n      (ghitrªnmäi chÊt liÖu)kh«ng      ph¶ilµ t¸c       phÈm  ®iÖn  ¶nh, Bé    V¨n  ho¸  Th«ng    quyÒn  tinuû  cho    V¨n    c¸c Së  ho¸ Th«ng  tinphª    duyÖt    néi dung  íc khi nhËp  tr     khÈu. Ngêi nhËp      khÈu  îc quyÒn    ®   ®Ò nghÞ    phª duyÖt t¹ Së      V¨n    i ho¸ Th«ng    tinnµo thuËn tiÖn. c) Hµng ho¸      lµ hÖ thèng chÕ  b¶n  s¾p   vµ  ch÷ chuyªn ngµnh    in (m¸y  quÐt,m¸y    kh¾c ph©n  mµu, m¸y tr¸nghiÖn    phim,b¶n    thiÕtbÞ      invµ    t¹omÉu)  ph¶i® îcBé      V¨n   ho¸ Th«ng    tincÊp giÊy phÐp  íckhinhËp    tr     khÈu. d) Hµng hãa    lµ m¸y    in offset  ,m¸y    in flexo,m¸y      in èng ®ång, m¸y        in gia nhiÖt,m¸y      intampon  m¸y    vµ  inlasermµu     ph¶i® îcBé      V¨n    ho¸ Th«ng    tincÊp  giÊy phÐp  íckhinhËp    tr     khÈu. Trong    thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  07  kÓ    nhËn  îc hå  xin nhËp  ®   s¬    khÈu  cña  doanh  nghiÖp  V¨n  Bé  ho¸ Th«ng    tinhoÆc   V¨n  Së  ho¸ Th«ng    v¨n  tincã  b¶n  phª duyÖt danh      môc  Æt   m hµng,néidung      ch¬ng tr×nh hoÆc     giÊy phÐp    nhËp  khÈu    ®Ó doanh  nghiÖp  lµm      thñ tôc nhËp khÈu. Trong  êng        tr hîp tõ chèicÊp    phÐp  ph¶icã      v¨n b¶n      râ lýdo. tr¶lêinªu      V. ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   tnµy  hiÖu    tõ ngµy  ban  cã  lùc kÓ    ký  hµnh, ® îc¸p      dông  cho    ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng    ho¸ chuyªn ngµnh    V¨n    ho¸ Th«ng    tinmËu   dÞch    (cã môc  ®Ých kinh doanh).Vµ      thay thÕ    Th«ng   07/2000/TT­ tsè  BVHTT   ngµy  04­ 18­ 2000  híng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg.         §èivíi ho¹t®éng xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng    ho¸ chuyªn ngµnh    V¨n ho¸  Th«ng      tinphi mËu  dÞch (kh«ng nh»m   môc ®Ých kinh doanh) vÉn  îc thùc     ®     hiÖn theo b¶n quy ®Þnh  viÖc  vÒ  xuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm  kh«ng thuéc  ph¹m  vi kinh doanh ban  hµnh  theo QuyÕt ®Þnh  sè 893/Q§­  ngµy  PC 20/07/1992 cña  V¨n      Bé  ho¸ Th«ng tin. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c     quan  cã    c¸c c¬  qu¶n    lýnhµ n­ íc cã  ªnquan  c¸c ®èi  îng    li   vµ    t thùc hiÖn xuÊt nhËp    khÈu  hµng ho¸ chuyªn  ngµnh      v¨n ho¸ th«ng    tinph¶n  ¶nh kÞp    Bé  thêivÒ  V¨n    ho¸ Th«ng    tinxem     xÐt, gi¶i  quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2